งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
skt 001 การขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับชาติ
skt 002 การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ - สกุล ผู้เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับชาติ
skt 003 การขอเพิ่ม ผู้เข้าแข่งขัน ทักษะทางวิชาการนักเรียน งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับชาติ
skt 004 การขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน ทักษะทางิชาการนักเรียน งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับชาติ
skt 005 การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ - สกุล ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน ทักษะทางิชาการนักเรียน งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับชาติ
skt 006 การขอเพิ่ม ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการนักเรียน งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับชาติ
ระดับชาติ(ภาคเหนือ) วันเดือนปี
- โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ              1-30 พ.ย. 2562
- ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ   3 ธ.ค. 2562
- แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ     3-9 ธ.ค. 2562
- ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ     10 ธ.ค. 2562
- พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ   11 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป
- การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสุโขทัย   21-23 ธ.ค. 2562

ตารางแข่งขันระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย
ส่วนของ สพป.สุโขทัย เขต 1 

ส่วนของ สพป.สุโขทัย เขต 2


แจ้งเปลี่ยนแปลงวันแข่งขัน

กิจกรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 และ การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ป.1-ม.3
แจ้งโรงเรียนทุกสำนักงานเขตจัดส่งเอกสาร ก่อนการแข่งขัน ดังนี้
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพ และ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศิลปะ - นาฏศิลป์

คอมพิวเตอร์
 

แจ้งลำดับการแข่งขัน

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกิจกรรมแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
       - การรายงานตัวเข้าแช่งขันนักบินน้อย สพฐ. ให้ผู้เข้าแข่งขันแสดงบัตรประจำตัวประชาชน(ฉบับจริง)
และ ปพ.7 (หนังสือรับรองชั้นเรียน) มารายงานตัว ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

:: การส่งเอกสารรูปเล่ม การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ::
           
           ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้จังหวัดสุโขทัยโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัยร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ระหว่าง วันที่ ๒๑ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบจัดการแข่งขันทั้งหมด      ๗ กลุ่มสาระ ๔๔ กิจกรรม ๑๒๓ รายการ ซึ่งรายการแข่งขันทั้งหมดมีบางรายการที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องส่งเอกสารรูปเล่มรายงานล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน โดยจัดส่งเอกสารรูปเล่มรายงานตามรูปแบบที่กำหนดไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ นับวันประทับตราไปรษณียากรเป็นสำคัญ นั้น
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ จึงขอแจ้งผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา จัดส่งเอกสารรูปเล่มรายงานตามรูปแบบที่กำหนด ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ตามวัน เวลาที่กำหนดและสามารถติดตามข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดการแข่งขัน ได้ทางเว็บไซต์ https://north69.sillapa.net

ประชาสัมพันธ์สั่งจองเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย
ส่งยอดภายในวันที่ ๑๕ ตค. ๖๒ ครับ

ไฟล์แนบ : /ckfinder/userfiles/files/nan1.pdf
  งานประชาสัมพันธ์ "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒"

 
 
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 26 ส.ค.- 16 ก.ย. 2562
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  17 ก.ย. 2562
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 19-26 ก.ย. 2562
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  28 ก.ย. - 8 ต.ค. 2562
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 9 - 10 ต.ค. 2562
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 15 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป
-------------------------------------ระดับชาติ(ภาคเหนือ)-----------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 1-30 พ.ย. 2562
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 3 ธ.ค. 2562
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 3-9 ธ.ค. 2562
   ♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 10 ธ.ค. 2562
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 11 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสุโขทัย 21-23 ธ.ค. 2562

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ที่ เอกสาร ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1 หนังสือนำ ที่ ศธ 04188/ว573 คลิ๊กที่นี่  
2 ประกาศการจัดงานฯ คลิ๊กที่นี่  
3 ผู้ประสานงาน คลิ๊กที่นี่  

เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ที่ หมวดหมู่ ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1 ภาษาไทย คลิ๊กที่นี่  
2 คณิตศาสตร์ คลิ๊กที่นี่  
3 วิทยาศาสตร์ คลิ๊กที่นี่  
4 นักบินน้อย สพฐ. คลิ๊กที่นี่  
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คลิ๊กที่นี่  
6 สุขศึกษา และพลศึกษา คลิ๊กที่นี่  
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ คลิ๊กที่นี่  
8 ศิลปะ-ดนตรี คลิ๊กที่นี่  
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ คลิ๊กที่นี่  
10 ภาษาต่างประเทศ คลิ๊กที่นี่  
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คลิ๊กที่นี่  
12 คอมพิวเตอร์ คลิ๊กที่นี่  
13 หุ่นยนต์ คลิ๊กที่นี่  
14 การงานอาชีพ คลิ๊กที่นี่  
15 ปฐมวัย คลิ๊กที่นี่  
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม) คลิ๊กที่นี่  
17 การศึกษาพิเศษ(เฉพาะความพิการ) คลิ๊กที่นี่  
18 การศึกษาพิเศษ(ศูนย์การศึกษาพิเศษ) คลิ๊กที่นี่
 
ข่าวศูนย์การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
แจ้งถึงโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
สถานที่แข่งขัน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

     * เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการแข่งขันทีมละ 1 เครื่อง
     * ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียม  หูฟัง ไมโครโฟน สำหรับใช้ในการแข่งขันมาเอง
     * คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการแข่งขันมีดังนี้
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
  • CPU Core i3
  • Ram 8 Gb
  • Windows 10 Pro 64 bit
  • Microsoft Office Professional Plus 2016
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4
  • เป็นเครื่อง All-in-One
  • CPU Core i3
  • Ram 4 Gb
  • Windows 10 Pro 64 bit
  • Google Chrome
  • FileZilla
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5
  • CPU Core i3
  • Ram 4 Gb
  • Windows 10 Pro 64 bit
  • Microsoft Office Professional Plus 2016
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6
  • CPU Core i3
  • Ram 4 Gb
  • Windows 10 Pro 64 bit
  • Microsoft Office Professional Plus 2016
วันจันทร์ ที่ 02 ธันวาคม 2562 เวลา 09:55 น.
                            
สูจิบัตรงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สามารถดาวน์โหลดได้ทางลิงก์ http://gg.gg/fbnf6
วันอังคาร ที่ 01 ตุลาคม 2562 เวลา 17:04 น.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันcrossword
1. ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์และเช็คเบี้ยมาเอง
2. โหลดแอพพริเคชั่นสำหรับจับเวลามาด้วย
3. พจนานุกรม Crossword

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)
1. ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์และเช็คเบี้ยมาเอง
2. โหลดแอพพริเคชั่นสำหรับจับเวลามาด้วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1. ให้โรงเรียนเตรียมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงมาเอง (ปลั๊กไฟ) และให้ดำเนินการฟอร์แมตข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันและลงโปรแกรมที่จำเป็นในการแข่งแต่ละรายการมาให้เรียบร้อย โดยจะมีคณะกรรมการตรวจสอบอีกครั้ง

หมายเหตุ
ยกเว้นรายการ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ไม่ต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์มา มีคอมพิวเตอร์ส่วนกลางให้

 
วันอังคาร ที่ 01 ตุลาคม 2562 เวลา 11:10 น.
การขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ขณะนี้ ทางเขตปิดระบบการขอแก้ไข เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ แล้ว
หากโรงเรียนมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน หรือแก้ไขรายชื่อ
ให้กรอกข้อมูลในเอกสาร ขอเปลี่ยนตัว2/แก้ไข (DOC 5) 
แล้วนำไปยื่นต่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ในวันแข่งขัน 
เพื่อส่งข้อมูลกลับให้ฝ่ายข้อมูลการแข่งขัน ดำเนินการต่อไป 

DOWNLOAD เอกสารเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน DOC 5
https://north69.sillapa.net/downloads/DOC5.pdf
วันอังคาร ที่ 01 ตุลาคม 2562 เวลา 11:00 น.
ขณะนี้เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน ครู 
จะเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนแล้วนะคะ
วันอังคาร ที่ 01 ตุลาคม 2562 เวลา 11:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 179
จำนวนทีม 1,522
จำนวนนักเรียน 3,206
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,359
จำนวนกรรมการ 1,096
ครู+นักเรียน 5,565
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,661
ประกาศผลแล้ว 214/271 (78.97%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 3
เมื่อวาน 8
สัปดาห์นี้ 29
สัปดาห์ที่แล้ว 103
เดือนนี้ 68
เดือนที่แล้ว 1,241
ปีนี้ 12,214
ทั้งหมด 152,191