สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา 10 17 14
2 002 โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 5 6 6
3 181 โรงเรียนชี 0 0 0
4 005 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 22 52 35
5 006 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 21 43 35
6 007 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 12 16 15
7 179 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 21 56 33
8 009 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 9 17 15
9 010 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 28 81 50
10 158 โรงเรียนชุมชนเจดีย์เชียงโคม 3 6 5
11 004 โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 6 9 8
12 011 โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 10 14 13
13 012 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ 2 5 4
14 018 โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 5 10 9
15 167 โรงเรียนธาราบรรพต 1 3 2
16 161 โรงเรียนน้ำคา 5 9 8
17 021 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 22 36 27
18 154 โรงเรียนบ้านกอก 5 11 8
19 024 โรงเรียนบ้านกอกจูน 1 3 2
20 026 โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์ 3 16 6
21 022 โรงเรียนบ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์) 7 20 10
22 028 โรงเรียนบ้านขอน 1 1 1
23 029 โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน 6 10 9
24 030 โรงเรียนบ้านคัวะ 3 3 3
25 163 โรงเรียนบ้านชี 4 11 8
26 036 โรงเรียนบ้านดอนมูล(ศิลาเพชร) 7 10 9
27 035 โรงเรียนบ้านดอนมูล(แงง) 1 1 1
28 172 โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ 7 17 13
29 169 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 12 20 19
30 175 โรงเรียนบ้านดอนแท่น 2 1 1
31 038 โรงเรียนบ้านดอยติ้ว 35 66 47
32 039 โรงเรียนบ้านด่าน 21 39 34
33 176 โรงเรียนบ้านตึ๊ด 3 3 3
34 042 โรงเรียนบ้านถ่อน 8 14 14
35 046 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 8 11 11
36 047 โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า 3 7 5
37 043 โรงเรียนบ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง) 0 0 0
38 045 โรงเรียนบ้านท่าวังผา 0 0 0
39 044 โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" 36 66 51
40 048 โรงเรียนบ้านนาก้อ 1 6 3
41 049 โรงเรียนบ้านนาบง 4 6 5
42 050 โรงเรียนบ้านนาฝาง 3 8 6
43 051 โรงเรียนบ้านนาฝ่า 8 16 13
44 052 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 51 72 62
45 177 โรงเรียนบ้านนาวาง 0 0 0
46 053 โรงเรียนบ้านนาหนุน ๑-ปิตุราษฎร์ 5 9 8
47 054 โรงเรียนบ้านนาหนุนสอง 6 11 9
48 056 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา 14 34 22
49 057 โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา 2 4 3
50 059 โรงเรียนบ้านน้ำพิ 7 11 10
51 060 โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน 6 10 9
52 062 โรงเรียนบ้านน้ำยาว 17 29 24
53 063 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 15 26 23
54 064 โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ 0 0 0
55 065 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 4 8 6
56 067 โรงเรียนบ้านน้ำสอด 9 26 16
57 068 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อ 0 0 0
58 069 โรงเรียนบ้านน้ำฮาว 4 6 6
59 066 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 27 40 39
60 058 โรงเรียนบ้านน้ำแป่ง 0 0 0
61 061 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 20 30 27
62 070 โรงเรียนบ้านบวกหญ้า 3 6 6
63 071 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 27 63 44
64 073 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 13 28 20
65 072 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง 9 13 11
66 075 โรงเรียนบ้านปง 5 12 9
67 074 โรงเรียนบ้านปงสนุก 42 86 64
68 076 โรงเรียนบ้านปรางค์ 45 104 69
69 077 โรงเรียนบ้านปอน 1 1 1
70 078 โรงเรียนบ้านปางกอม 5 5 7
71 080 โรงเรียนบ้านปางปุก 5 9 8
72 081 โรงเรียนบ้านปางยาง 2 2 2
73 082 โรงเรียนบ้านปางส้าน 1 2 2
74 083 โรงเรียนบ้านปางหก 5 12 8
75 079 โรงเรียนบ้านปางแก 15 36 26
76 084 โรงเรียนบ้านป่าลาน 1 2 2
77 085 โรงเรียนบ้านป่าหัด 3 11 5
78 087 โรงเรียนบ้านผักเฮือก 15 33 24
79 088 โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย 6 10 8
80 090 โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 2 4 3
81 091 โรงเรียนบ้านผาหลัก 12 28 21
82 089 โรงเรียนบ้านผาเวียง 5 6 6
83 093 โรงเรียนบ้านพร้าว 2 3 3
84 092 โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง 12 26 19
85 094 โรงเรียนบ้านพาน 4 5 5
86 096 โรงเรียนบ้านม่วง 0 0 0
87 180 โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนาและสาขาน้ำหมาว 21 44 32
88 098 โรงเรียนบ้านยู้ 6 16 11
89 099 โรงเรียนบ้านร้อง 18 45 32
90 101 โรงเรียนบ้านวังว้า 5 14 9
91 103 โรงเรียนบ้านสกาดใต้ 5 13 8
92 104 โรงเรียนบ้านสบกอน 25 36 28
93 105 โรงเรียนบ้านสบขุ่น 4 11 8
94 106 โรงเรียนบ้านสบปืน 8 16 11
95 108 โรงเรียนบ้านสบมาง 10 19 13
96 109 โรงเรียนบ้านสบสาย 7 10 9
97 110 โรงเรียนบ้านสบหนอง 5 5 5
98 107 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 26 69 48
99 111 โรงเรียนบ้านสว้า 28 55 40
100 112 โรงเรียนบ้านสองแคว 23 43 32
101 115 โรงเรียนบ้านสะปัน 15 49 27
102 114 โรงเรียนบ้านสะเกิน 7 18 12
103 116 โรงเรียนบ้านสันเจริญ 4 16 9
104 113 โรงเรียนบ้านส้อเด่น 0 0 0
105 170 โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 7 18 10
106 117 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 51 75 72
107 122 โรงเรียนบ้านหนอง 4 10 8
108 120 โรงเรียนบ้านหนองบัว 2 2 2
109 121 โรงเรียนบ้านหนองผุก 6 6 6
110 171 โรงเรียนบ้านหนองผุก 0 0 0
111 123 โรงเรียนบ้านหนาด 0 0 0
112 128 โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง 15 34 23
113 125 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 4 12 8
114 126 โรงเรียนบ้านห้วยท่าง 5 10 8
115 127 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 23 106 47
116 124 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 6 16 11
117 027 โรงเรียนบ้านเกวต 2 4 3
118 032 โรงเรียนบ้านเชียงแล-นาทราย 4 18 5
119 086 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 23 50 40
120 102 โรงเรียนบ้านเวียงสอง 14 27 21
121 118 โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) 7 16 10
122 119 โรงเรียนบ้านเสี้ยว(ปัว) 0 0 0
123 129 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ 0 0 0
124 040 โรงเรียนบ้านแดนพนา 3 7 6
125 095 โรงเรียนบ้านแพะกลาง 3 6 5
126 130 โรงเรียนบ้านแหน 11 20 16
127 131 โรงเรียนบ้านใหม่ 1 1 1
128 100 โรงเรียนบ้านไร่ 41 92 72
129 132 โรงเรียนป่่ากลางมิตรภาพที่ 166 0 0 0
130 178 โรงเรียนป่่ากลางมิตรภาพที่ ๑๖๖ 14 48 28
131 134 โรงเรียนพนาสวรรค์ 6 17 12
132 168 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 28 51 45
133 136 โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา 0 0 0
134 138 โรงเรียนภูคาวิทยาคม 31 71 49
135 139 โรงเรียนมณีพฤกษ์ 34 76 58
136 140 โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 27 59 43
137 142 โรงเรียนวรนคร 22 65 38
138 143 โรงเรียนศรีสระวงค์ 14 21 20
139 144 โรงเรียนสกาดพัฒนา 24 49 36
140 145 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 47 112 75
141 146 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง 20 42 31
142 148 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 8 11 8
143 137 โรงเรียนเพียงหลวง ๗ ฯ 8 16 10
144 147 โรงเรียนแสนทองวิทยา 24 41 34
145 013 โรงเรียนไตรคามวิทยา 4 9 6
146 014 โรงเรียนไตรประชาวิทยา 12 27 16
147 015 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 3 10 6
148 016 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา 9 12 11
149 155 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 22 34 30
150 019 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๘ (บ้านงอบ) 29 51 44
151 141 โรงเรียนไลออนส์บ้านหนองปลา 1 6 3
152 150 โรงเรียนอนุบาลปัวอินเตอร์คิดส์ 1 3 2
153 151 โรงเรียนอนุบาลสุภาพวิทยา 14 29 21
154 152 โรงเรียนอนุบาลอิมานูเอลเชียงกลาง 0 0 0
รวม 1649 3438 2532
5970

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]