งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ สพป.น่านเขต 2 
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562


​ประกาศฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ประกาศฯ การศึกษาพิเศษเรียนร่วม

ประกาศฯ คณิตศาสตร์

ประกาศฯ ปฐมวัย

ประกาศฯ พัฒนาผู้เรียน

ประกาศฯ ภาษาต่างประเทศ 

ประกาศฯ ภาษาไทย 

ประกาศฯ วิทยาศาสตร์ - นักบินน้อย

ประกาศฯ ศิลปะ

ประกาศฯ สังคมศึกษาฯ 

ประกาศฯ สุขศึกษาและพลศึกษา


  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562


DOWNLOAD เอกสาร 


 
                     ลำดับการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
           ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
         ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
        ระหว่างวันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2562
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
               **************************
 
       ลำดับที่  ๑            กลุ่มปัว 2                 
ลำดับที่  ๒            กลุ่มริมป่าคา    
       ลำดับที่  ๓            กลุ่มปัว 4                 
ลำดับที่  ๔            กลุ่มงอบปอน    
ลำดับที่  ๕            กลุ่มพญาเหนือ  
ลำดับที่  ๖            กลุ่มทักษิณ      
ลำดับที่  7            กลุ่มปัว 3       
         ลำดับที่  8            กลุ่มภูเกลือใต้             
                         ลำดับที่  9            กลุ่มเชียงกลางเชียงคานพญาแก้ว
                            ลำดับที่ 10           กลุ่มผาทอง                                   
                            ลำดับที่ 11           กลุ่มยมจอมพระ                              
                          ลำดับที่ 12           กลุ่มปัว 1                                    
                              ลำดับที่ 13           กลุ่มเฉลิมพระเกียรติ                         
                             ลำดับที่ 14           กลุ่มโรงเรียนเอกชน                          
                                              ลำดับที่ 15        กลุ่มเฟือยลุง                                                
                                        ลำดับที่ 16           กลุ่มสองแคว                                               
                        ลำดับที่ 17           กลุ่มเปือพระธาตุพระพุทธบาท      
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 15 ก.ย.-20 ก.ย. 2562
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  20 ก.ย. 2562
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 21-23 ก.ย. 2562
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  26 ก.ย. 2562
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 2-4 ต.ค. 2562
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 7 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป
-------------------------------------ระดับชาติ(ภาคเหนือ)-----------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 1-30 พ.ย. 2562
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 3 ธ.ค. 2562
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 3-9 ธ.ค. 2562
   ♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 10 ธ.ค. 2562
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 17 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสุโขทัย 21-23 ธ.ค. 2562
หัวข้อแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 


 ประกาศ! นร.ที่จะเข้าแข่งขันอัจฉริยภาพวิทย์ (เฉพาะ) ระดับชั้น ม.ต้น ให้นำอุปกรณ์ทดลองมาด้วย) ค่ะ

ประกาศ!  เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
             การเดินทรงตัวและโยนบอล ย้ายจากใต้ถุนอาคารจามจุรีย์
             (ใต้กลุ่มส่งเสริม) ไปเป็นปลัมพิธีสนามกีฬาโรงเรียนปัวค่ะ


การแข่งขันโปรแกรม paint เด็กพิเศษ จะมีการกำหนดหัวข้อและจับสลากวันแข่งขันเลย

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
Impromptu Speech ปี 2562
หัวข้อการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2
ใช้ในการแข่งขันระดับศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและระดับเขตพื้นที่
(จับสลาก 1 หัวข้อ) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
1.     My beloved family
2.     When I see my future 
3.      How I love my school
 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
1.     Welcome to Nan 
2.     How can I use my mobile phone in learning
3.     How can I live healthily

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1.   How  I can do better for our society
2.    How technology improves our lives
3.     How we save Nan forest

การแข่งขันcrossword
1.ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์และเช็คเบี้ยมาเอง
2.โหลดแอพพริเคชั่นสำหรับจับเวลามาด้วย
3.พจนานุกรม Crossword


กิจกรรมต่อคำคม ระดับชั้นป 4 -ป 6 และระดับชั้นม 1 - ม 3 
1 ให้ทุกโรงเรียนนำกระดานมาด้วย 
2 โหลด application จับเวลา 
3 นำพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตเท่านั้น 
4 เขตเตรียมแบบจดแต้มกับมาสเตอร์สกอร์
ห้ามพานักเรียนกลับก่อนการแข่งขันจะยุติแจ้งโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ให้เตรียม

1.บิ๊กเกอร์ขนาด 250 ML จำนวน 2  ใบ 
2 . หลอดทดลองขนาดกลางจำนวน 2 หลอด 
3. ตะเกียงแอลกอฮอล์ 1 ชุด 

4 ถาดหลุมจำนวน 1 อัน มาในวันแข่งขันด้วย
 
 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show
ระดับชั้นม. 1 ถึง ม.3 เริ่มแข่งขันเวลา 13:00 นเป็นต้นไป

 

การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)
1.ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์และเช็คเบี้ยมาเอง
2.โหลดแอพพริเคชั่นสำหรับจับเวลามาด้วย


หัวข้อการแข่งขันสาระปฐมวัย 
1. ชุมชนน่าอยู่
2. ธรรมชาติแสนสวย
3.โรงเรียนของเรา

( จับสลาก 1 หัวข้อ )

การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน ระดับชั้นม.1 -ม.3
และการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานปล่อยอิสระ ระดับชั้นม.1 -ม.3
แข่งขันในวันที่ 4 ตุลาคม 2562  เบอร์โทรศัพท์กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ
ที่ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 นายทวีศักดิ์ สงวนศรี 0882615388 สุขศึกษา พลศึกษา
2 นายนิยม ฝั้นพรหมมินทร์ 093-1945454 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
3 นายสมคิด วรรณภพ 093-1655765 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4 นางสุภาพ รัตนประภา 089-0693348 ภาษาไทย และ ภาษาจีน
5 นางสดศรี สุทธการ 084-3740677 ภาษาไทย,กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
6 นายจำลอง ไชยยา 081-0224298 ปฐมวัย , เด็กพิเศษ
7 นางสาวรักษ์ศิริ จิตอารี 089-2628059 วิทยาศาสตร์ 
8 นางโสภิดา ปรารมภ์ 089-9504469 คณิตศาสตร์
9 นางปรานอม จินะสาม 088-4313549 คณิตศาสตร์
10 นางสาวอมรรัตน์   สารเถื่อนแก้ว     091-0324747 ศิลปะ และดนตรี นาฏศิลป์ 
11 นางสาวสุพรรณิการ์ สุทธหลวง  0871838069 การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ ภาษาอังกฤษ 

 

วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 17:13 น.
ขณะนี้เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน ครู 
จะเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนแล้วนะคะ


 
วันอาทิตย์ ที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 12:24 น.
การขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ขณะนี้ ทางเขตปิดระบบการขอแก้ไข เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ แล้ว
หากโรงเรียนมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน หรือแก้ไขรายชื่อ
ให้กรอกข้อมูลในเอกสาร ขอเปลี่ยนตัว2/แก้ไข (DOC 5) 
แล้วนำไปยื่นต่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ในวันแข่งขัน 
เพื่อส่งข้อมูลกลับให้ฝ่ายข้อมูลการแข่งขัน ดำเนินการต่อไป 
DOWNLOAD เอกสารเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน DOC 5
วันอาทิตย์ ที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 12:13 น.
ประกาศรายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักรียนปี 62

    Download ประกาศ คลิกที่นี่ 
วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 22:34 น.
สพป.น่าน เขต 2 จัดการประชุม admin กลุ่มโรงเรียน ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ ระบบการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่ม และระดับเขตพื้นที่การศึกษษ เพื่อให้กลุ่มโรงเรียนจัดการแข่งขันระดับกลุ่มในระบบการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2562 ต่อไป 
                                               
                                      Download File            
วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 10:29 น.
ประกาศ!
นร.ที่จะเข้าแข่งขันอัจฉริยภาพวิทย์ (เฉพาะ) ระดับชั้น ม.ต้น ให้นำอุปกรณ์ทดลองมาด้วย) ค่ะ
ประกาศ!
เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ) การเดินทรงตัวและโยนบอล ย้ายจากใต้ถุนอาคารจามจุรีย์ (ใต้กลุ่มส่งเสริม) ไปเป็นปลัมพิธีสนามกีฬาโรงเรียนปัวค่ะ
ประกาศรายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 
    New....
คลิกที่นี่

แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  วันที่ 2-4 ตุลาคม 2562


แบบประเมินความพึงพอใจแผนผังสถานที่จัดการแข่งขัน
คลิกที่นี่


 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 154
จำนวนทีม 1,649
จำนวนนักเรียน 3,438
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,532
จำนวนกรรมการ 912
ครู+นักเรียน 5,970
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,882
ประกาศผลแล้ว 226/270 (83.70%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 3
เมื่อวาน 47
สัปดาห์นี้ 255
สัปดาห์ที่แล้ว 270
เดือนนี้ 914
เดือนที่แล้ว 1,246
ปีนี้ 6,012
ทั้งหมด 215,357