งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัว หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เวลา 07.00 - 08.00 น.
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 22 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัว หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เวลา 07.00 - 08.00 น.
3 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย อาคาร 2500 ที่นั่ง 16 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
9.00 เริ่มลงทะเบียนเวลา 7.30 น. ให้ผู้เข้าแข่งขันแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และ ปพ.7 ด้วย
4 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย อาคาร 2500 ที่นั่ง 17 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
9.00 เริ่มลงทะเบียนเวลา 7.30 น. ให้ผู้เข้าแข่งขันแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และ ปพ.7 ด้วย
5 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย อาคาร 2500 ที่นั่ง 18 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
9.00 เริ่มลงทะเบียนเวลา 7.30 น. ให้ผู้เข้าแข่งขันแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และ ปพ.7 ด้วย
6 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย อาคาร 2500 ที่นั่ง 20 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
9.00 เริ่มลงทะเบียนเวลา 7.30 น. ให้ผู้เข้าแข่งขันแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และ ปพ.7 ด้วย
7 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย อาคาร 2500 ที่นั่ง 19 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
9.00 เริ่มลงทะเบียนเวลา 7.30 น. ให้ผู้เข้าแข่งขันแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และ ปพ.7 ด้วย
8 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 521-524 และ 531-534 ลำดับการแข่งขันที่ 1-22 แข่งขันวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ลำดับการแข่งขันที่ 23-44 แข่งขันวันที่ 20 ธันวาคม 2562 19 ธ.ค. 2562
20 ธ.ค. 2562
09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
9 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 521-524 และ 531-534 ลำดับการแข่งขันที่ 1-22 แข่งขันวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ลำดับการแข่งขันที่ 23-44 แข่งขันวันที่ 22 ธันวาคม 2562 21 ธ.ค. 2562
22 ธ.ค. 2562
09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
10 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย อาคาร 4 ห้อง 411-414 และ 421-424 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
11 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย อาคาร 4 ห้อง 411-414 และ 421-424 22 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
12 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย ห้องประชุมบัวบาน 205 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
13 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย ห้องประชุมบัวบาน 205 22 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
14 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ 21 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.
15 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ 22 ธ.ค. 2562 09.00 รายงานตัวเวลา 07.00 - 08.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 1).นางวาริน นะริน ผอ.กลุ่ม ICT สพป.สท.1 2).นายอาษา ชำนาญเดชสกุล สพป.สุโขทัย 1 โทร.0869354920 3).นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศน.สพป.สท.2 4).ผอ.นพดล อินทร์ลับ สพป.สท.1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]