งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศ   แจ้งทุก สพป.ในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด บัดนี้สามารถพิมพ์เกียรติบัตร นักเรียน ครู กรรมการตัดสิน และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

**ประชาสัมพันธ์** (20/12/2562)
ผู้เข้าแข่งขันคีตะมวยไทย สพป. ระดับชั้น ป. 1-6 และ ม.1-3 สามารถเข้าใช้และซักซ้อมได้ที่สนามแข่งขันหอประชุมโรงอาหาร ชั้น 2  ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 20.00 น.

ด่วน แจ้งประชาสัมพันธ์ 

ผู้เข้ารับการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันการใช้เข็มทิศ และการคาดคะเน และการสะกดรอย ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 -6 ( สนามโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม ) ดังนี้
1. ให้ทุกทีม รายงานตัว เวลา  07.00 - 08.00 น 
2. รับประทานอาหารเช้ามาให้เรียบร้อย 
เพราะกรรมการจะเก็บตัวผู้เข้าแข่งขัน มิให้ออกไปไหน
กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน และกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย จะใช้หัวข้อดังนี้ในการจับสลาก (18/12/2562)
     1.ธรรมชาติแสนสวย
     2.สวนสัตว์
     3.ชุมชนของเรา
     4.เศรษฐกิจพอเพียง
     5.โลกแห่งจินตนาการ
หมายเหตุ ขอให้ครูที่นำเด็กปฐมวัยมาแข่งขันให้เตรียมหลักฐานที่แสดงว่าเด็กปฐมวัยอยู่ชั้น อนุบาลปีที่ 3 มาด้วยในวันแข่งขัน.
แจ้ง ทีมเข้าแข่งขันสาระนาฏศิลป์  
 **ประชาสัมพันธ์** (17/12/2562)
- การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1 - 6 มีจำนวนทีมเข้าแข่งขัน 41 ทีม ทีมเข้าแข่งขันลำดับที่ 1-21 รายงานตัวภาคเช้า  7.30 น. ทีมลำดับที่  2 -41 รายงานตัว 12.00 น.
 - การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-3 มีจำนวนทีม เข้าแข่งขัน 26 ทีม ทีมเข้าแข่งขันลำดับที่ 1 - 13 รายงานตัวภาคเช้า 7.30 น.ทีมลำดับที่ 14-26 รายงานตัว 12.00 น.
 - การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป. 1 -6 จำนวนทีมเข้าแข่งขัน 41 ทีม ทีมเข้าแข่งขันลำดับที่ 1 -21 รายงานตัวภาคเช้า 7.30 น. ทีมลำดับที่ 22-41 รายงานตัว 12.00 น.
 -  การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม. 1-3 จำนวนทีมเข้าแข่งขัน 27 ทีม ทีมเข้าแข่งขันลำดับที่ 1 -13 รายงานตัวภาคเช้า 7.30 น. ทีมลำดับที่ 14 -27 รายงานตัว 12.00 น.
 -  การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป. 1-6 จำนวนทีมเข้าแข่งขัน 25 ทีม
ทีมเข้าแข่งขันลำดับที่ 1-12 รายงานตัวภาคเช้า 7.30 น. ทีมลำดับที่ 13 -25
รายงานตัว 12.00 น.
 - การแข่งขันตลก ป.1- ม.3 จำนวนทีมเข้าแข่งขัน 40 ทีม ทีมเข้าแข่งขันลำดับที่
1-20 รายงานตัวภาคเช้า 7.30 น.  ทีมลำดับที่ 21 -40 รายงานตัว 12.00 น.
 - การแข่งขันมายากล ป.1 -ม.3 จำนวนทีม 27 ทีม ทีมเข้าแข่งขันลำดับที่ 1-13 รายงานตัวภาคเช้า ทีมลำดับที่ 14-27 รายงานตัว 12.00 น.

หมายเหตุ    การแข่งขันให้บันทึกเพลงลงในเฟลชไดร์ฟ เพื่อความสะดวก
 ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกิจกรรมแข่งขันประเภทการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) (16/12/2562)
      ขอให้ผู้เข้าแข่งขันศึกษาคำชี้แจงการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) หน้า 1 ข้อ 2 (2.3 และ 2.4) หน้า 2 ข้อ 3 การเตรียมและการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ของผู้เข้าแข่งขัน
โดยละเอียด (เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด) 
 **ประชาสัมพันธ์** (16/12/2562)
แจ้งครูผู้ควบคุมทีมที่นำนักเรียนเข้าแข่งขันในกลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)ในส่วนของ สพป.ให้เตรียม
CD external drive มาสำรองหากเกิดปัญหาในการลงโปรแกรม
**ประชาสัมพันธ์** (16/12/2562)
การแข่งขันคีตะมวยไทย ชั้น ป.1-6 และ ม.1-3 
ใช้สถานที่แข่งขันเดิม หอประชุมโรงอาหารชั้น 2 วันเวลาตามกำหนดการเดิม
และขอให้ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมรายงานตัว 07.30 น.
ประกาศเกณฑ์การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมแข่งขันภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น
      ซักซ้อมความเข้าใจเพิ่มเติมการแข่งขันภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาขยายโอกาส
            เรื่อง เอกสารหลักฐานที่ผู้แข่งขันต้องนำมาในวันแข่งขัน
       ประเด็นที่ 1.2 เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1) ที่เป็นปัจจุบัน โดยมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรองพร้อมประทับตราโรงเรียน / หรือใช้ ปพ.7 
ใบรับรองผลการเรียนแสดงผลการเรียนรายวิชาและปรากฏรายวิชา
ที่แข่งขันด้วย โดยมีผู้อำนวยโรงเรียนลงนามรับรอง พร้อมประทับตราโรงเรียนและ
ขอให้ผู้เข้าแข่งขันได้เตรียมพร้อมตามเกณฑ์และระเบียบตามที่ สพฐ.กำหนด

 

 : ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาไทย
(คำคมเดิม)
   ขอเรียนให้ทราบว่า ขอให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 -3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
จังหวัดสุโขทัย โปรดนำกระดานต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) มาในวันแข่งขัน พร้อมเบี้ย และขอให้นำเบี้ยสำรองมาให้วันที่แข่งขันด้วย
     ด้วยความปรารถนาดีจาก...กิจกรรมการต่อคำศัพท์ภาษาไทย
(คำคมเดิม)

 
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคเหนือ ครั้งที่ 69 จังหวัดสุโขทัย
skt 001 การขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ
skt 002 การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-สกุล ผู้เข้าแข่งขัน
skt 003 การขอเพิ่ม ผู้เข้าแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ
skt 004 การขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน ทักษะทางิชาการ
skt 005 การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ - สกุล ครูผู้ฝึกสอน
skt 006 การขอเพิ่ม ครูผู้ฝึกสอน

 
               กำหนดการระบบการประมวลผลข้อมูล
ระดับชาติ(ภาคเหนือ) วันเดือนปี
- โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ              1-30 พ.ย. 2562
- ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ   3 ธ.ค. 2562
- แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ     3-9 ธ.ค. 2562
- ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ     10 ธ.ค. 2562
- พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ   11 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป
- การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสุโขทัย   21-23 ธ.ค. 2562

แจ้งขนาดพื้นที่และวัสดุอุปกรณ์ที่สนานแข่งจัดไว้ให้ ของโครงงานคณิตศาสตร์

1. โต๊ะ 1 ตัว ขนาด 70 ซม × 150 ซม. พร้อมเก้าอี้ 3 ตัว
2. แต่ละโต๊ะมีปลั๊กไฟ ให้  1 จุด ช่องเสียบ 1 ช่อง แบบปลั๊กขาแบน

แจ้งโรงเรียนทุกสำนักงานเขตจัดส่งเอกสาร ก่อนการแข่งขัน ดังนี้

วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศิลปะ - นาฏศิลป์
คอมพิวเตอร์

แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน

 ข่าวประชาสัมพันธ์จากกิจกรรมแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
 - การรายงานตัวเข้าแช่งขันนักบินน้อย สพฐ. ให้ผู้เข้าแข่งขันแสดงบัตรประจำตัวประชาชน(ฉบับจริง) และ ปพ.7 (หนังสือรับรองชั้นเรียน)
มารายงานตัว ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย


ตารางแข่งขันระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย
ส่วนของ สพป.สุโขทัย เขต 1 ดูที่รายการแข่งขัน 
ส่วนของ สพป.สุโขทัย เขต 2
ข่าวศูนย์การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ 
1. แจ้งถึงโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ สถานที่แข่งขัน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
     * เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการแข่งขันทีมละ 1 เครื่อง
     * ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียม  หูฟัง ไมโครโฟน สำหรับใช้ในการแข่งขันมาเอง
     * คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการแข่งขันมีดังนี้
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
  • CPU Core i3
  • Ram 8 Gb
  • Windows 10 Pro 64 bit
  • Microsoft Office Professional Plus 2016
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4
  • เป็นเครื่อง All-in-One
  • CPU Core i3
  • Ram 4 Gb
  • Windows 10 Pro 64 bit
  • Google Chrome
  • FileZilla
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5
  • CPU Core i3
  • Ram 4 Gb
  • Windows 10 Pro 64 bit
  • Microsoft Office Professional Plus 2016
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6
  • CPU Core i3
  • Ram 4 Gb
  • Windows 10 Pro 64 bit
  • Microsoft Office Professional Plus 2016
2. ข้อชี้แจงครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าแข่งขัน  
 
วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12:23 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนเขตพื้นที่ 44
จำนวนโรงเรียน 3,034
จำนวนทีม 9,317
จำนวนนักเรียน 27,802
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 16,168
จำนวนกรรมการ 1,314
ครู+นักเรียน 43,970
ครู+นักเรียน+กรรมการ 45,284
ประกาศผลแล้ว 271/271 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 1
เมื่อวาน 415
สัปดาห์นี้ 1,193
สัปดาห์ที่แล้ว 1,559
เดือนนี้ 2,293
เดือนที่แล้ว 730
ปีนี้ 54,121
ทั้งหมด 2,038,349