เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายณัฐวุฒิ ทาบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ ประธานกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
2 นายปัณณวิชญ์ ใจทิม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
3 นายศิวากร แก้วมี ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมบางระกำ6(ท่ามะเกลือ) ประธานกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
4 นายสาธิต อาณาเขตต์ ครู โรงเรียนบ้านขุนนาวัง ประธานกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
5 นางจารุนันท์ สิทธิโสภณ ครูโรงเรียนบ้านเนินพยอม ประธานกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
6 นางสาวธันวา มากเหลือ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ประธานกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
7 นายจรัส คำแคว่น ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านบางคลอง (สามัคคีประชาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 รองประธานกรรมการฝ่ายการตัดสินการแข่งขัน  
8 นางสาวอรอุมา คำประกอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังน้ำลัด(สหราษฎร์รังสฤษฏ์) รองประธานกรรมการฝ่ายการตัดสินการแข่งขัน  
9 นางสาวมณฑาทิพย์ ด้วงพรม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดปากพระ รองประธานกรรมการฝ่ายการตัดสินการแข่งขัน  
10 นายพิชิต เอมศิริ ครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม กรรมการและเลขานุการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
11 นายวสันต์ ขำแย้ม ครูโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
12 นางสาวเบญจมาศ เจริญสุข ครูโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) กรรมการและเลขานุการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
13 นางศิราณี อินทร์ทอง ครูโรงเรียนบ้านปากคะยาง กรรมการและเลขานุการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
14 นายเตโซทัย นึบสูงเนิน ครู โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
15 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปรียาทร พิมพิลา ครูโรงเรียนบ้านเปรอะ กรรมการและเลขานุการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
16 นายวิรัช ยานุกูล พนักงานราชการโรงเรียนบ้านคลองปลายนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
17 นางสาวศิตา โพธิ์รี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายตัดสินสำรอง  
18 นางสาวชยินัญภิษฎ์ ชื่นภิรมย์ บุคลากรวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านวังทองแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายตัดสินสำรอง  
19 นางสาววาริน คล่ำคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนเหนือ (ประชาบำรุง 303) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายตัดสินสำรอง  
20 นายณัฐพงศ์ สวัสดี ครูอัตราจ้างโรงเรียนเขาทองผางับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายตัดสินสำรอง  
21 นางสมปอง ราษี ศึกษานิเทศก์ / สพป.สุโขทัย เขต ๑ กรรมการฝ่ายตัดสินสำรอง  
22 นางอัปสร หมอนทอง ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย กรรมการฝ่ายตัดสินสำรอง  
23 นางสมพร โกศล ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านยางเมือง กรรมการฝ่ายตัดสินสำรอง  
24 นางพเยาว์ มั่งจิ๋ว ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการฝ่ายตัดสินสำรอง  
25 นางสมสมัย จุมพลศรี ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) กรรมการฝ่ายตัดสินสำรอง  
26 นางวราภรณ์ พรหมมาศ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองยาว กรรมการฝ่ายตัดสินสำรอง  
27 นางสาวขนิษฐา ขวัญแย้ม ครูโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) กรรมการฝ่ายตัดสินสำรอง  
28 นางสาวการะเกด คุณาจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) กรรมการฝ่ายตัดสินสำรอง  
29 นางสาวปาณิสรา หินเพ็ชร ครูโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) กรรมการฝ่ายตัดสินสำรอง  
30 นางธันยาธรณ์ พวงศรี ครูโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) กรรมการฝ่ายตัดสินสำรอง  
31 นางสาวกันธิมา รอดเวียง ครูโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) กรรมการฝ่ายตัดสินสำรอง  
32 นางเยาว์ลักษณ์ ทรวงประเสริฐ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) กรรมการฝ่ายตัดสินสำรอง  
33 นางสาวฉัตรดาว คล่ำคง ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านลานกระบือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการและเลขานุการตัดสินสำรอง  
34 นางรุจิรัตน์ ชูเตชะ ครูโรงเรียนบ้านบึงหญ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
35 นางสาวปิยมาภรณ์ ศรีชู ครูชำนาญการโรงเรียนวัดปากพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
36 นางวันเพ็ญ ท้วมนาค ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านลานเอื้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
37 นางสาวชื่นกมล อ่ำโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำพุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
38 นางสาวชุติภัทร เคลือขอน ครูธุรการ โรงเรียนบ้านน้ำพุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
39 นางสาวศิรินทรา โมลาลาย ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านลานเอื้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
40 นายกฤตวิทย์ พรจันทรารักษ์ ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านเชิงคีรี (สุวิชานวรวุฒิ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
41 นางสาวสุพิชชา กระต่ายทอง ธุรการโรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
42 นางสาวนวพร สำรี ธุรการโรงเรียนวัดเสาหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
43 นายณัฐพงศ์ สวัสดี ครูอัตราจ้างโรงเรียนเขาทองผางับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
44 นายคณิน ต๊ะฝั้น ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านคลองปลายนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
45 นางสาวปณัฎฐา นรถี ครูโรงเรียนบ้านดงเดือย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
46 นางนัฐพร พงษ์พานิช ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองจัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
47 นายสุชาติ อิ่มเที่ยง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านลานกระบือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
48 นางสาวศิริรัตน์ ฟักอ่วม ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
49 นางเกศริน ภูทวี ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
50 นางวันเพ็ญ ท้วมนาค ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านลานเอื้อง สพป.สุโขทัย เขต1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
51 นางสาววรรณรัตน์ จอนคำ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
52 นางสาวการะเกต บัวเข็ม ครูโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
53 นางสาวพันธนันท์ เงินแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
54 นางสาวอัญชุลีพร เฉียบแหลม ครูโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
55 นายพงศธร มาสืบ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
56 นายอนุชา โสตา ครูโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
57 นางสาววัชรี มาลัยหวล ครูโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
58 นางสาวทัณฑิกา วีระศิริวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองแหน กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
59 นางสาวบุญเรือง จันทร์กองโค ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
60 นายธนพงศ์ มีเหลือง ครูโรงเรียนบ้านบึงงาม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
61 นางสาวคณัญญา ชมประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านบึงงาม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
62 นางสาวคณัญญา ชมประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านบึงงาม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
63 นางสาวสิราภรณ์ พิลึก ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
64 นางสาวปนัดดา อินจ่าย ครูโรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
65 นางสาวอนุศรา เลามา ครูโรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
66 นายเกรียงไกร สุขยิ่ง ครูโรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
67 นางสาวพิมผกา ดูแล ครูโรงเรียนบ้านบึงงาม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
68 นางสาวเบญจวรรณ ปรางค์ทอง ครูโรงเรียนบ้านบึงงาม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
69 นายแสงดาว ขวัญนาค ครูโรงเรียนวัดศิริบูรณาราม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
70 นายสมศักดิ์ ไชยลังการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเจริญ กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
71 นางรัตนาภรณ์ จุลเกตุ ครูโรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
72 นางสาวนิชานันท์ บัวนุ่ม ธุรการโรงเรียนบ้านคลองปลายนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
73 นางสาวปพัชญา ปานทับ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  
74 นายนัฐพล กลมกล่อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองปลายนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานผลการแข่งขัน  
75 นายคณิน ต๊ะฝั้น ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านคลองปลายนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานผลการแข่งขันสำรอง  
76 นางสาวฐิตินาท ทองเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
77 นางสาวปิยรส มาคง ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
78 นางสาววรลัคน์ ศรีอุบลมาศ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
79 นางภานุมาศ เขตบรรพต ครูโรงเรียนบ้านป่ากล้วย กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
80 นางอุทิศ ปาโม้ ครูโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
81 นางภิญญาพัชญ์ ไกรบุตร ครูโรงเรียนบ้านป่ากล้วย กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
82 นางนิชาภัทร ฉ่ำเฉื่อย ครูโรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
83 นางเยาวลักษณ์ ฤกษ์บวร ครูโรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
84 นางสาวสุนันทา หล้ากาศ ครูโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
85 นางสาวปุณญาดา พร้อมวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
86 นางรัชณี อยู่สำราญ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านเตว็ดนอก กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
87 นางสาวระเบียบ อินอำพร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านเตว็ดกลาง กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
88 นายสนอง จันทร์โท ครูโรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
89 นายวุฒวินัย หงษ์บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
90 นางสาวปวีณา ตาพรม ครู โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
91 นางอรวรรณ อุประวรรณา ครูโรงเรียนบ้านคลองสำราญ กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
92 นางบัวจันทร์ สารกูล ครูโรงเรียนบ้านแม่ทุเลา กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
93 นางสมหวัง ปัญญา ครูโรงเรียนบ้านธารชะอม กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
94 นายอภิชาติ อมรมุณีพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านตึก กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
95 นางสาวอัมภาพร ทองท้วม ครู โรงเรียนบ้านตึก กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
96 นายสมชาย เขียนทอง ครู โรงเรียนบ้านตึก กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
97 นายวินัย เพชรแบน ครู โรงเรียนบ้านแม่ราก กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
98 นางโสภา กังวาล ครูโรงเรียนวัดปากน้ำ กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
99 นางลำพอง ดีเพียร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
100 นางสุริรัชต์ ดีล้น นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
101 นางสาววินิทรา คล้ามสมอ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่ กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
102 นางสาวศิวิมล อยู่สุข ครูโรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
103 นางสาวมีณา กุมารา ครูโรงเรียนบ้านห้วยติ่ง กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
104 นางวิไลวรรณ พุกประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
105 นางสาวนงลักษณ์ ประทาน ครูโรงเรียนบ้านวังแร่ กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
106 นางวราภรณ์ พรพฤฒิพงศ์ พนักงานพิมพ์ดีด กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
107 นางนิตยา กลิ่นอำพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
108 นางจินดา จิระพงษ์สุวรรณ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
109 นางกนกพร คำรุณ ครูโรงเรียนบ้านขอนซุง กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  
110 นายวิรัช สุนันทวนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสังวร รองประธานกรรมการฝ่ายสื่อสารและ รับรายงานผลการประกวด/แข่งขัน  
111 นางทองเพียร อ่องบางน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) ประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
112 นายสุรพล มั่นเหมาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ ประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
113 นายวิลาศ อินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงคู่ ประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
114 นายณัฐพล คัมภีรพจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาพง ประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
115 นายอารีย์ วรรณชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
116 นายพิเชษฐ อ่วมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตึก ประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
117 นายคะนอง ประโยชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่ง ประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
118 นายภูฤทธิ์ อิ่มเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากล้วย ประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
119 นายมานพ หาญณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคะยาง ประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
120 นายเสนาะ ฉลวย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ ประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
121 นายสุวิทยา พรมอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
122 นายสาธิต มากมี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) ประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
123 นายผดุง บุญยศิวาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
124 นายวสันต์ ไชยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตลิ่งชัน ประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
125 นายยศรพี เนตรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันหีบ ประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
126 นายจำรัส หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
127 นายรัชศาล คุ้มครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามหลัง ประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
128 นางพิทยา พุ่มอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากน้ำ ประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
129 นางสาวปราณี เพ็งจันทา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
130 นายมานพ หลงแย้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา30(ศรีสังวร) ประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
131 นายนิรุจน์ อรุณวิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
132 นายสุทัศน์ วาลุกา ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 ประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
133 นางแสงเดือน ฤทธิ์ขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าทอง (อุดมวิทนาคาร) ประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
134 นายกรีธา บุญประดับ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านคลอง ประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
135 นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
136 นางสาวสายบัว มณีรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านแก่ง กรรมการและเลขานุการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
137 นางสาวปรียาภรณ์ ขบวน ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) กรรมการและเลขานุการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
138 นางพรรณิภา ชมเชย ครูโรงเรียนบ้านปากคะยาง กรรมการและเลขานุการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
139 นางอรีรัตน์ พระริต ครูโรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ กรรมการและเลขานุการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
140 นางสาวพรนิภา ชูสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ กรรมการและเลขานุการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
141 นายสมชาย เขียนทอง ครู โรงเรียนบ้านตึก กรรมการและเลขานุการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
142 นายสุขุม เทียนสุข ครูโรงเรียนบ้านป่ากล้วย กรรมการและเลขานุการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
143 นางศรีนวล ปรารมย์ ครูโรงเรียนบ้านนาพง กรรมการและเลขานุการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
144 นางสาวกันธิมา รอดเวียง ครูโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) กรรมการและเลขานุการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
145 นางสาวพิมลภัทร เกตุแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
146 นางจุฑามาส นาคำภา ครู โรงเรียนบ้านดงคู่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
147 นางมาลี การะเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระปรางค์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
148 นางสาวศิริพร ใจทิม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
149 นางสุดนภา พิพัฒน์ศิวพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านวังแร่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
150 นางรัตนา ยะเชียงคำ ครูโรงเรียนบ้านกลางดง กรรมการและเลขานุการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
151 นางปาริชาติ อินต๊ะกัน ครูโรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม กรรมการและเลขานุการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
152 นางประภัสสร ขัดสาย นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
153 นางสาวสาธิยา กระแบกหอม ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา30(ศรีสังวร) กรรมการและเลขานุการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
154 นางพจมาน หาญกล้า ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
155 นางพจมาน หาญกล้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
156 นางอภัสรีย์ แก้วกรี ครูโรงเรียนบ้านบึงสวย กรรมการและเลขานุการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
157 นางสาววรัญญา ทองสุวรรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) กรรมการและเลขานุการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
158 นายจิรพงษ์ ข่ายเพชร ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) รองประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
159 นายสมยศ ทองรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากสิน รองประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
160 นายสำราญ จงอยู่เย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ รองประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
161 นางสมพิศ ตาคำชัย ครูโรงเรียนบ้านตาลพร้า รองประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
162 นายสาโรจน์ พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง รองประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
163 นายนิรันดร์ ฤทธิ์ขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองป่าตอ กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
164 นายนเรศ วงศ์จันทร์ ครูโรงเรียนบ้านบุ่งสัก กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
165 นายยุธยา คงพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าชัย กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
166 นางสาวนุชนาฏ บวบขม ธุรการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๐ ( ศรีสังวร) กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
167 นางจำเนียน ดามัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังธาร กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
168 นางอุบลรัตน์ สาระมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสำราญ กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
169 นายคนึง ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
170 นางสาวยุพิน จงแจ่มฟ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงบอน กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
171 นางสาววรัญญา ทองสุวรรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัยฯ กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
172 นายเชวง อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตม กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
173 นายมนัส เจื้อยแจ้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวิเศษ กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
174 นางสาวสุวิมล นิลพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
175 นางอินทะนงค์ ประสมวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
176 นายสระเกษต์ หนานกุล ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
177 นางสาวเวณิกา ล้นเหลือ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
178 นางนิตยา ทรัพย์พร้อม ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
179 นายจักกิต อุทรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบราณหลวง กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
180 นางสาวหฤทัย บุญประดับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาต้นจั่น กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
181 นายวิชัย นมเนย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สาน กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
182 นายอภิชาติ อมรมุณีพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านตึก กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
183 นางทองจันทร์ เข็มทอง ครู โรงเรียนบ้านตึก กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
184 นางธนาทิพย์ เกิดผล ครู โรงเรียนบ้านป่างิ้ว กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
185 นายประพล คำทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังพิกุล กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
186 นายสยาม รัตนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนซุง กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
187 นายวันชนะ บัวบังขัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนระเบียง กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
188 นายวิเชียร กะหมาย ครูโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
189 นายณัฐวุฒิ ทาบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
190 นางพรพิมล เชื้อโฮม ครูโรงเรียนบ้านตาลพร้า กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
191 นางสาววรรณภา เมธาธนนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยา กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
192 นางรอยพิมพ์ อยู่เชื้อ ครูโรงเรียนวัดบ้านเหมือง กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
193 นางประวิง ส่งทานินทร์ ครูโรงเรียนวัดบ้านเหมือง กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
194 นางสาวพรพรรณ ภู่เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไม้งาม กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
195 นางทองหล่อ ขวัญญาค ครูโรงเรียนวัดศิริบูรณาราม กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
196 นายพรชัย พรมณรงค์ ครูโรงเรียนวัดศิริบูรณาราม กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
197 นางลาวัลย์ ปาณธูป ครู โรงเรียนบ้านดงคู่ กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
198 นายประสงค์ นามกรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านผาเวียง กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
199 นางวิไล แก้วเนตร ครูโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
200 นางสาวธัญวรรณ เถาโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านดงคู่ กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
201 นางสาวกัลยา เล็กวิลัย ครู โรงเรียนบ้านดงคู่ กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
202 นางกันยา กันต์สุข ครู โรงเรียนบ้านดงคู่ กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
203 นางสาวรุ่งนภา สังข์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยติ่ง กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
204 นายเอกพันธ์ สารีบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
205 นายจีรทีปต์ ลิ้มปฐมพิภพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยไก่เขี่ย กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
206 นายสิงข์ จีนพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแหน กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
207 นางสาวหฤทัย บุญประดับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาต้นจั่น กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
208 นางสาวภัทรานิษฐ์ บุญยงค์ โรงเรียนบ้านสันหีบ กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
209 นางวราภรณ์ สีทา โรงเรียนบ้านสันหีบ กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
210 นางธัญญา ขันแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
211 นางสาวอัญชลี กาฝาก ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
212 นางกัญญรัตน์ พุ่มรส ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
213 นางสาวดวงรัตน์ อุดมมงคล ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
214 นายพลกฤษณ์ คำเมือง ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
215 นางสาวสุรินทร์ อ่อนกล ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
216 นางสาวจุฑารัตน์ ทรัพย์สุข ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
217 นางผ่องอำไพ ปิ่นสกุล ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
218 นางสาวปิยะฉัตร อริยะศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรังสิต กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
219 นางวารี โมหะกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังแร่ กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
220 นายโสภณ ปุณณประดับกิจ ครูโรงเรียนวัดปากน้ำ กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
221 นางนัยนา ทินกระโทก ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
222 นายธนาดล อินทรสูตร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
223 นายสุรชัย ประยูร ครูโรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
224 นายสุนทร ชมชิด ครูโรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
225 นางนริศรา มะรินทร์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
226 นางสาวชลลดา วงค์ชมพู ครูโรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
227 นายจำเนียร ตูมหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
228 นางอิสรีย์ ชัยวัฒน์ดำรงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
229 นายสมพงษ์ ศรีสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าถ่อน กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
230 นายพลอย ขุมเพ็ชร ครูโรงเรียนบ้านขอนซุง กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
231 นางกรรณิกา อินปฐม ครูโรงเรียนบ้านขอนซุง กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
232 นายสมพงษ์ ศรีสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าถ่อน กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
233 นายพลอย ขุมเพ็ชร ครูโรงเรียนบ้านขอนซุง กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
234 นางกรรณิกา อินปฐม ครูโรงเรียนบ้านขอนซุง กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
235 นายศุภชัย หลินเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกรงทอง กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
236 นางนิตยา กลิ่นอำพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
237 นายเผด็จ กาศร ครูโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
238 นางสาวสุพรรษา ฉิมพาลี ครูโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
239 นางละเอียด ติยะคุณ ครูโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
240 นายสุภาพ ด่วนเดิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
241 นายถาวร บัวเข็ม ครูโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
242 นางสาวปวันกร เรื่อศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยา) กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
243 นางประไพ แสนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกลับ กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
244 นายไพบูลย์ หวลหอม ครูโรงเรียนบ้านหนองกลับ กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
245 นางพิทยาภรณ์ ขุมเพ็ชร ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
246 นางวจี ศรีสงคราม ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
247 นายจรูญ สินาปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงสวย กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
248 นายวีระชัย น้อยเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
249 นางสาวผุสดี มณี ครูโรงเรียนวัดบ้านคลอง กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
250 นางสาวจุฑามาศ สุขแสวง ครูโรงเรียนวัดบ้านคลอง กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
251 นางภัคธิลา ปารมีธนิกูล ครูโรงเรียนบ้านน้ำขุม กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
252 นางสิริพร ปาด้วง ครูโรงเรียนบ้านน้ำขุม กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
253 นางสุดารัตน์ อิ่มเพ็ง ครูโรงเรียนบ้านบึงสวย กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
254 นายอัครวีร กระแสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฏชินูทิศ) กรรมการฝ่ายตรวจทานอนุมัติ ให้ประกาศผลการแข่งขัน  
255 นางณัฐทิชา เขียวบุตร ครูโรงเรียนบ้านป่ากล้วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายตรวจทาน อนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน  
256 นายสุพิเชษฐ์ สนั่นเสียง ครูโรงเรียนไชยะวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายตรวจทาน อนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน  
257 นายอัคคีร์ พึ่งสลี ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านโป่งฝาง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายตรวจทาน อนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน  
258 นางจงลักษณ์ จิตดี ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายตรวจทาน อนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน  
259 นางสาวสรญารักษ์ ปานดำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายตรวจทาน อนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน  
260 นางจารุวรรณ ศรีนุช ครูโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายตรวจทาน อนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน  
261 นางสาวณัฎฐวรนุช ชุมภูทอง ครูโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายตรวจทาน อนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน  
262 นางรัตนาภรณ์ จุลเกตุ ครูโรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายตรวจทาน อนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน  
263 นายดำรงศักดิ์ ยันต์วิเศษ รกน.ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง) กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่  
264 นายสุรชัย อินเรือน ครูโรงเรียนบ้านเทวัญอำนวยวิทย์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่  
265 นางสมปอง ราษี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข  
266 นางสาววริศราภรณ์ วสุวัฒนศรี ครูโรงเรียนบ้านปากคะยาง กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข  
267 นางบงกช วงไพวรรณ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข  
268 นางสมปอง เอี่ยมต่อ ครูโรงเรียนบ้านบึงสวย กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข  
269 นางนันทยา แย้มกลิ่น ครูโรงเรียนบ้านน้ำขุม กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข  
270 นางสาวธนาภรณ์ บุญเล็ก นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาทุ่ง กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข  
271 นางสาวนันทรัตน์ พันธุ์เดช เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาทุ่ง กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข  
272 นายทรรศนะ เลี้ยงรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
273 นายเฉลิมพล ติดพรม ข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
274 นางสาวศรุชา นาคทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สุโขทัย เขต 1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
275 นายอาษา ชำนาญเดชสกุล ครูโรงเรียนวัดปากพระ ADMIN ระบบการจัดการแข่งขัน  
276 นางสาวกมลทิพย์ คำสัตย์ ครูโรงเรียนวัดปากพระ ADMIN ระบบการจัดการแข่งขัน  
277 นายนพดล อินทร์ลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานเอื้อง ADMIN ระบบการจัดการแข่งขัน  
278 นางวาริน นะริน ผู้อำนวยการกลุ่ม ICT สพป.สุโขทัย เขต 1 ADMIN ระบบการจัดการแข่งขัน  
279 นายมุนินทร มาตมงคุณ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 2 ADMIN ระบบการจัดการแข่งขัน  
280 นางสิรีวรรณ คล้ายแท้ ครูโรงเรียนวัดบ้านกรุ ADMIN ระบบการจัดการแข่งขัน  
281 นางสาวเพ็ญนภา ใจดี ครูโรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.  
282 นางลัดดาวัลย์ ตติยก้องเกียรติ์ ครูชำนาญการโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) สพป.สุโขทัย เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
283 ร้อยตำรวจเอกมาโนช เคลือบแก้ว รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรบ้านด่านลานหอย กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
284 ร้อยตำรวจเอกอุเชน แท่นมณี รองสารวัตรจราจร สถานีตำรวจภูธรบ้านด่านลานหอย กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
285 ดาบตำรวจศักดิ์ดา คนดารา ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรบ้านด่านลานหอย กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
286 ดาบตำรวจกิตติพงษ์ บานแย้ม ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรบ้านด่านลานหอย กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
287 จ่าสิบตำรวจจิตรวัชร อินทรโชติ ผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรบ้านด่านลานหอย กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
288 นายเกรียงศักดิ์ ตั้งสยามวณิชย์ ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
289 นายจอย น้อยผล ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านวังลึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
290 นายดำรงศักดิ์ เขียวเกิด ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
291 นายฉันทพัฒน์ มุขทั่ง พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
292 นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
293 นางวิไล นิลทวี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
294 ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์ หมอกมืด ครูอัตราจ้างโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
295 นางสาวนัฐพร อินทร์ลับ นักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
296 นางสาวไพลิน รุ่งสวัสดิ์ นักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
297 นางสาววัสรา กัมปนาท นักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
298 นางสาวอพัทชญา วงค์เขียวแก้ว นักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
299 นางสาวจิดาภา จันเดช นักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
300 นายชยพล ปาณะดิษ นักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
301 นายนิติธร สะแม นักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
302 นายพนม พุฒลา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
303 นายกนกศักดิ์ สอนเพียร ครูชำนาญการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
304 นายทัศธราวุทธ ขันทะวิชัย ครูโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" สพป.สุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
305 ร้อยตำรวจเอกยงยุทธ ผาสุก รองสารวัตรปราบปราม สถานีตำรวจภูธรคีรีมาศ กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
306 ดาบตำรวจประทีป บัวพิมพ์ ผู้บังคับหมู่ปราบปราม สถานีตำรวจภูธรคีรีมาศ กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
307 ดาบตำรวจเทศ แจ่มทุ่ง ผู้บังคับหมู่ปราบปราม สถานีตำรวจภูธรคีรีมาศ กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
308 พ.ต.อ.ประมวล ยิ้มจันทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรเมืองสุโขทัย กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
309 นายนุสนธิ์ สวนใต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนามบิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
310 นายศุภกิจ แก้วแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านสวน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
311 นายสุพจน์ เดชฟุ้ง ครูชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
312 นายยอดศักดิ์ คำแดง ครูชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
313 นายจิตรศักดิ์ สายก้อน ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
314 นายธิติภูมิ แก้วเนย ข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
315 ร้อยตำรวจเอกวิรัตน์ โตทองสุข สายตรวจตำบลนาทุ่ง สถานีตำรวจภูธรสวรรคโลก กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
316 นายแบน พูลลาภ ตำรวจบ้าน ตำบลนาทุ่ง กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
317 นายชนก วงค์เกตุ ตำรวจบ้าน ตำบลนาทุ่ง กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
318 นายธงชัย กังวาล ตำรวจบ้าน ตำบลนาทุ่ง กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
319 นายเฉลียว นันตา ตำรวจบ้าน ตำบลนาทุ่ง กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
320 นายสุรเดช ยิ้มประดิษฐ์ ครูโรงเรียนบ้านเขาทอง กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
321 นายธีรพงษ์ คำทองคง ครูโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
322 นายคมกริช ทับน้อย ครูโรงเรียนบ้านวังยายมาก กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
323 นายณัฐพล สงวน ครูโรงเรียนบ้านท่าชัย กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
324 นายประวิทย์ ดิษฐ์ทอง ครูโรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
325 นายปรีชา บริบูรณ์ นักการภารโรงโรงเรียนสามัคคีวิทยา กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
326 นายสันทัด บุญทวี ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
327 นายวิรัตน์ กมล ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
328 นายบุญส่ง ผาด่าน ครูโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
329 ร้อยตำรวจตรีปัญญา อินนารี รองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรสวรรคโลก กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
330 นายนิวัฒน์ โกศัย ครูโรงเรียนบ้านหนองกลับ กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
331 นายวุฒิพงษ์ พุทธกิจ ครูอัตราจ้างโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
332 นายเมธี จัดการ ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
333 นายประวิทย์ ดิษฐ์ทอง ครูโรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
334 นายปรีชา บริบูรณ์ นักการภารโรงโรงเรียนสามัคคีวิทยา กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
335 นายสุเทพ ภู่สังข์ นักการภารโรงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
336 นายบุญเลิศ ตรีนพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
337 นายประสาม นวะสิทธิ์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
338 อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
339 อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน อาสาสมัคร กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
340 อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน อาสาสมัคร กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
341 อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน อาสาสมัคร กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
342 อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน อาสาสมัคร กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
343 นายธวัชชัย บุญญา ครูโรงเรียนบ้านราวต้นจันทร์ กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
344 นายสัตย์ยา นราพิสุทธิ์ ครูโรงเรียนวัดตลิ่งชัน กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
345 นายวิชัย นมเนย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สาน กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
346 นายสมชาย เขียนทอง ครูโรงเรียนบ้านตึก กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
347 นายวินัย เพชรแบน ครูโรงเรียนบ้านแม่ราก กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
348 นายสนม ท้าวเทียมวงศ์ เจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า4 โรงเรียนบ้านวัดวังค่า กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
349 นายฤทธิ์ศักดิ์ ยนภักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านตึก กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
350 นายอำนวย อุปถัมภ์ ครูโรงเรียนบ้านตึก กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
351 นายฤทธิ์รงค์ แดงหล้า ครูโรงเรียนบ้านแก่ง กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
352 นายศุภวัช โตวนิชย์ ครูโรงเรียนบ้านแก่ง กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
353 นายสุริยา ยานันท์ ครูโรงเรียนบ้านแก่ง กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
354 นายเจริญ ขิงหอม ครูโรงเรียนบ้านปากคะยาง กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
355 นางสาวดาริกา เหมันต์ ธุรการโรงเรียนบ้านปากคะยาง กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
356 นายเสริมศักดิ์ จงบริบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านปากคะยาง กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
357 นายวิทยา วันแว่น ครูโรงเรียนบ้านแม่เทิน กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
358 นายศุภกิจ นิโสกะ ครูโรงเรียนบ้านร้องตลาด (ประชานุเคราะห์) กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
359 นายจักรกฤษณ์ วงศ์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านร้องตลาด (ประชานุเคราะห์) กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
360 นายไพโรจน์ สวยงาม ครูโรงเรียนบ้านสุเม่น กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
361 นายสิน จีนพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแหน (ศรีสำโรง) กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
362 นางรจนา ยานะกุล ครูโรงเรียนวัดปากน้ำ กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
363 นายสุชาติ ศรีมะรักอ่อน ครูโรงเรียนบ้านดงคู่ กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
364 นายนิคม มังคละ ครูโรงเรียนบ้านสันหีบ กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
365 นายวารินทร์ จันทร์น้อย นักการภารโรงโรงเรียนบ้านดงคู่ กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
366 นายประวิทย์ ดิษฐ์ทอง ครูโรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
367 นายปรีชา บริบูรณ์ นักการภารโรงโรงเรียนสามัคคีวิทยา กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
368 ดาบตำรวจสุเนตร คำดำ บังคับหมู่ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรสวรรคโลก กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
369 นายโสภณ ปุณณประดับกิจ ครูโรงเรียนวัดปากน้ำ กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
370 นายเทอดศักดิ์ เกิดแสง ครูโรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
371 นายณรงค์ วันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโซกม่วง กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
372 นายสมจิตร เถือนศรี อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
373 นายสมศักดิ์ น่อมแหยม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
374 นายเช้า จันทรสวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
375 นายถวัตร คำพอง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
376 นายสุเทพ บุญสาคร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
377 ดาบตำรวจสุเนตร คำดำ บังคับหมู่ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรสวรรคโลก กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
378 นายโสภณ ปุณณประดับกิจ ครูโรงเรียนวัดปากน้ำ กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
379 นายนฤชา ลิ่มภูษิตเจริญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
380 นายปราสาท จุลพวก อาจารย์วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีสุโขทัย กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
381 อพปร. ตำบลปากน้ำ อพปร. ตำบลปากน้ำ กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
382 นายพงษ์ศรี แก้วรัตนศรีโพธิ์ ครู ชำนาญการ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
383 ลูกเสือ-เนตรนารี ลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
384 นายปิยชัย ตาทิพย์ ครูโรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง) กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
385 นายทรงเกียรติ จันทร์หอม ครู ชำนาญการ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
386 นายปรัชญา ขนาดถัง อาสาสมัคร กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
387 ร้อยตำรวจเอกวิชิต แสนทนะ รองสารวัตรปราบปราม สถานีตำรวจภูธรคีรีมาศ กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
388 นายมนตรี จ่ายหนู เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สุโขทัย กรรมการฝ่ายการจาราจร  
389 นายประณต บัวจันทร์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สุโขทัย กรรมการฝ่ายการจาราจร  
390 นายมานพ ยอดเกตุ ครูโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการฝ่ายการจาราจร  
391 นายภูษณ หอมเย็น ครูโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการฝ่ายการจาราจร  
392 นางสาวคัทรียา สุปินะวงศ์ ครูโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการฝ่ายการจาราจร  
393 นางสาวกนกวรรณ ศักดิ์ภูเขียว ครูโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการฝ่ายการจาราจร  
394 นางสาวนันทวัน โคกทุ่ง ครูโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการฝ่ายการจาราจร  
395 นายธัชพงศ์ ฉัตรเทียนชัย ครูโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการฝ่ายการจาราจร  
396 นายภาณุวัฒน์ แสงตะวัน ครูโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการฝ่ายการจาราจร  
397 นายธนวัฒน์ จันทวงศ์ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการฝ่ายการจาราจร  
398 นายธีรวัต หาญกล้า นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการฝ่ายการจาราจร  
399 นางสาวน้ำทิพย์ พรรษา นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการฝ่ายการจาราจร  
400 นางสาวเบญจมาศ ทองมา นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการฝ่ายการจาราจร  
401 นางสาววรรณิศา มะวาน นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการฝ่ายการจาราจร  
402 นางสาวสุภาวรรณ เกิดที่สุด นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการฝ่ายการจาราจร  
403 นางสาวรัชฎาภรณ์ บุญหนู นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการฝ่ายการจาราจร  
404 นางสาวไพลิน รัตนวงศ์ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการฝ่ายการจาราจร  
405 นายสิทธินนท์ ขอบทอง นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการฝ่ายการจาราจร  
406 นายธนากร ดิสรานนท์ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการฝ่ายการจาราจร  
407 นายเทพวฤทธิ์ ฆ้องนอก นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการฝ่ายการจาราจร  
408 นายวิวัฒน์ กรัดทอง นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการฝ่ายการจาราจร  
409 นายอติรุจ หลากจิตร นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการฝ่ายการจาราจร  
410 นางสาวรัตน์ธิพร บุญจวง นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการฝ่ายการจาราจร  
411 นางสาวศิราวดี ประเวศ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการฝ่ายการจาราจร  
412 นายธัชชัย ลำดับ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการฝ่ายการจาราจร  
413 นายณัฐพล บุญศรี นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการฝ่ายการจาราจร  
414 นายสงบ เกิดป้อม ตำรวจบ้าน กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
415 นายพิษณุ ชามั่ง ตำรวจบ้าน กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
416 นายถนอม คำเก่า ตำรวจบ้าน กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
417 นางสาวอณัฐญากรณ์ นุชชัย ตำรวจบ้าน กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
418 นายดงเย็น ปล้องนาค ตำรวจบ้าน กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
419 นายสนิท แดงเรือ กำนันตำบลคลองมะพลับอำเภอศรีนคร กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
420 นายมนูญ สุขเจริญ กำนันตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
421 นายสามารถ พัดภู่ กำนันตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
422 นายณัฐพงษ์ หวลคำนึง กำนันตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
423 นายลพ เมฆดั้น กำนันตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
424 นายวัชรินทร์ เขาดี ครูโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
425 นายสุนทร สกุลงาม นักการภารโรง โรงเรียนวัดเกาะน้อย กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
426 นายปอน พูนดี นักการภารโรง โรงเรียนบ้านเกาะน้อย กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
427 นายชัยวุฒิ ประดิษฐ์ นักการภารโรง โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
428 นายสมรรถชัย ลาภเวที นักการภารโรง โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
429 นายสังเวียน ทิมทอง นักการภารโรง โรงเรียนบ้านดงยาง กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
430 นายสมศักดิ์ พูลนิ่ม นักการภารโรง โรงเรียนบ้านนา กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
431 จ.อ.ธนพล ขอบเหลือง สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
432 นายพิเชฐ เนียมเฮียน ครูโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
433 นายภานุมาส กุมารา สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
434 นายนพดล คล้ายบุญ สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
435 นายสงวน นาวา สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
436 นายสมชาย รังษี สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
437 นางขันเงิน นาวา สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
438 นายมีชัย สุราช สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
439 นายประกอบ จันใจ สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
440 นายบุญช่วย เสมอการ สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
441 นายประทีป หน่อแก้ว สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
442 นายอนุสรณ์ เกื้อกูล สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
443 นางเนาวรัตน์ ไทรชมภู สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
444 นางสาววิลาวัลย์ กระบาย สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
445 นายโอภาส เกษา สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
446 นายสุชาติ แสงทอง สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
447 นายกษาปณ์ ขัดนาค สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
448 นายวีรภัทร โพธิ์งาม นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
449 นายธีระพงษ์ โสภา นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
450 นายภูวดล ดงดอน นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
451 นายอโนชา อยู่นาค นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
452 นายกฤษณะ ชูจุ้ย นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
453 นายปรมินทร์ ป้อมเขต นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
454 นายรัชชานนท์ ตาเปี้ย นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
455 นายจักรพันธ์ มูลเณร นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
456 นายประวิทย์ เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพที่ ๓๘ (บ้านหนองเรียง) กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
457 นายวีระพงค์ พิมพกันต์ ครูโรงเรียนบ้านนาพง กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
458 ตำรวจภูธรสวรรคโลก ตำรวจภูธรสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
459 นายบุญเลิศ จันโททัย ครูโรงเรียนบ้านหนองป่าตอ กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
460 รตท.พนม มงคลพันธ์ หัวหน้าสายตรวจ ตำบลคลองกระจง กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
461 นายธีระ บำเหน็จ อพปร.ตำบลคลองกระจง กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
462 นายประเสริฐ กลมกล่อม อพปร.ตำบลคลองกระจง กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
463 นายสุชาติ ประเวษ อพปร.ตำบลคลองกระจง กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
464 อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
465 นายกษาปณ์ ขัดนาค นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
466 นายศุภกิตติ์ บุญชู นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
467 ว่าทีร้อยเอกบัณฑิต สุขภัฏ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
468 นายดวงจันทร์ บุญล้ำ ครู ชำนาญการ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
469 นายจามร หนูเมือง ครู ชำนาญการ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
470 นายปรีดา หอมชื่น ครูจ้างสอน วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
471 นายวันชัย ขวัญเขียว ยามรักษาความปลอดภัย วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
472 นายมลตรี เลี่ยมทอง ยามรักษาความปลอดภัย วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
473 นายกันต์ไชย คำญาติ นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
474 นายเกริกไกร ธุรี นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
475 นายปฏิภาณ เจริญสุข นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
476 นายณัฎกิตต์ เรืองขำ นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
477 นายสรรเพชญ มารศรี นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
478 นายสิทธิชัย อยู่พันธ์ นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
479 นายภูวนาถ แสงนาค ครูโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
480 นายพชรพล นมเนย ครูโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
481 นายถาวร บัวเข็ม ครูโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
482 นายสอาด มานาม ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
483 นายอรรถพล สนคง ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
484 นายโสรส รอดประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
485 นายสุพจน์ กล้าวาจา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังแดด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
486 นายนพดล อินทร์ลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานเอื้อง กรรมการอำนวยการ  
487 นายภาณุพงศ์ ธนูสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเฒ่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
488 นายวีรพันธ์ พรมมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
489 นายธีวสุ วงค์สุริยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำคลองยาง กรรมการอำนวยการ  
490 นายชูชาติ พรามจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการอำนวยการ  
491 นางกมลวรรณ ตั้งสุขสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกร่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
492 นางสาวสมคิด บุญบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
493 นายธนวัฒน์ พุดจาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาหิน กรรมการอำนวยการ  
494 นางบำรุงรัตน์ เจนนาวิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
495 นางฆัสรา เกษมสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
496 นายเชวง ครุธเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
497 นายจรัญ บุญตั้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
498 นายอดิวิชญ์ ทองหล่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสงฆาราม กรรมการอำนวยการ  
499 นายนุสนธิ์ สวนใต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนามบิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
500 นายจิโรจน์ สุพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย กรรมการอำนวยการ  
501 นายวิชา นวลนุช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยสถาบันพัฒนาศิลป์ กรรมการอำนวยการ  
502 ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรดา ยิ้มแย้ม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยสถาบันพัฒนาศิลป์ กรรมการอำนวยการ  
503 นายศุภกิจ แก้วแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านสวน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย กรรมการอำนวยการ  
504 นางจิตรา คำเบิก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทับ เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
505 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษร เอมโอด หัวหน้างานบริการวิชาการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยสถาบันพัฒนศิลป์ กรรมการอำนวยการ  
506 นางพันผกา กาบมาลา ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
507 นางสาวนงนุช พันธ์จุ้ย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 กรรมการอำนวยการ  
508 นางสาวจันทวรรณ ทองคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย กรรมการอำนวยการ  
509 นายณรงค์ศักดิ์ ยานุกูล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
510 นางสาวศรุชา นาคทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
511 นางสาวภิญญาภัทร รอดสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
512 นางสาวภิญญาภัทร รอดสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
513 นางสาวภิญญาภัทร รอดสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
514 นางสาวเสาวรัตน์ วัตนพันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกล้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
515 รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ คณบดีคณะธุรกิจการบริการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย กรรมการอำนวยการ  
516 นายปริญญา โสมพัฒน์พงษ์ หัวหน้างานสำนักงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย กรรมการอำนวยการ  
517 นายไกรสร พรมลา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
518 นายนุสนธิ์ สวนใต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา) สพป.สุโขทัย1 กรรมการอำนวยการ  
519 นายบุญเสริม เชยวัดเกาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว กรรมการอำนวยการ  
520 นายบุญเกิด เผือกใต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ) สพป.สุโขทัย1 กรรมการอำนวยการ  
521 นางสาวพิสมัย เกิดผล ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา กรรมการอำนวยการ  
522 นายสุกิจ ปริเวก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงยาง กรรมการอำนวยการ  
523 นางจำรัส วงษชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ กรรมการอำนวยการ  
524 นายวีระ อินทรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่คุ กรรมการอำนวยการ  
525 นายทวีป นิระชน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการอำนวยการ  
526 นายสมเกียรติ สุวรรณประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป้ กรรมการอำนวยการ  
527 นางสาวสิตณัชช์ โพธิขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุเม่น กรรมการอำนวยการ  
528 นายณรงค์ สนั่นเสียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง กรรมการอำนวยการ  
529 นางวชิราภรณ์ ช่างนาวา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สำ กรรมการอำนวยการ  
530 นายชาญวิทย์ แสงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สานสามัคคี กรรมการอำนวยการ  
531 นางสาวนัยนันท์ เจียรนัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง กรรมการอำนวยการ  
532 นายเลอศักดิ์ สิงหาบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาทอง กรรมการอำนวยการ  
533 นายทองอิน งงงวย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) กรรมการอำนวยการ  
534 นายเสนาะ ควรทำ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ฮู้ กรรมการอำนวยการ  
535 นายวุฒิชาติ ชาติวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองแห้ง กรรมการอำนวยการ  
536 นางอัจฉรา ลิมปะพันธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ  
537 นายศุภชัย หลินเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกรงทอง กรรมการอำนวยการ  
538 นางดารุณี ปล้องสี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการอำนวยการ  
539 นายเอกราช เดสูงเนิน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการอำนวยการ  
540 นายจารุกิตรติ์ นนทธิ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว กรรมการอำนวยการ  
541 นางศุภจิต มาตมุงคุณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ  
542 นายภิรมย์ เฉลิมศรี นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ  
543 นางอรุณี วงค์เครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ กรรมการอำนวยการ  
544 นายพร้อมศักดิ์ แหลมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตว็ดนอก (สร้อยสนประชาสรรค์) กรรมการอำนวยการ  
545 นางเบญจมาศ เฉลิมศรี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ  
546 นางสาวอำไพ นงค์เยาว์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) กรรมการอำนวยการ  
547 นางมณี เผือกใต้ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กรรมการอำนวยการ  
548 น.ส.คนึง เลื่อนชิด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ  
549 นางรตนกร ชัยประสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ  
550 นางประไพ แสนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกลับ กรรมการอำนวยการ  
551 นางวราภรณ์ พรพฤฒิพงศ์ พนักงานพิมพ์ดีด กรรมการอำนวยการ  
552 นางสาวพิมลภัทร เกตุแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการอำนวยการ  
553 นางสาวเบญจมาศ ชมชื่น รกน.ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ กรรมการอำนวยการ  
554 นายสมานชัย จูทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ กรรมการอำนวยการ  
555 นางหทัยรัตน์ ชาญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์ กรรมการอำนวยการ  
556 นายสำราญ จงอยู่เย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ กรรมการอำนวยการ  
557 นายกานต์ บูรณพริยะพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ กรรมการอำนวยการ  
558 นางจิตติพร เพ็ญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลพร้า กรรมการอำนวยการ  
559 นางอุไรรัตน์ คำวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศิริบูรณาราม กรรมการอำนวยการ  
560 นางสาวจิดาภา ศุภชญานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเหมือง กรรมการอำนวยการ  
561 นายประพล คำทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังพิกุล กรรมการอำนวยการ  
562 นางจุฑามาศ นนท์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย กรรมการอำนวยการ  
563 นายสยาม รัตนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนซุง กรรมการอำนวยการ  
564 นางสาวพัชรรินทร์ อัมไพรพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านบึงงาม กรรมการอำนวยการ  
565 นางสาวศิริลักษณ์ ภูอภิรมย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ  
566 นางสาวกัลยานิษฐ์ นิลประสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการอำนวยการ  
567 นางสาวพเยาว์ อ่วมภักดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ  
568 นางจินดา จิระพงษ์สุวรรณ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการอำนวยการ  
569 นายชัยวัฒน์ วิริยะบัณฑิต ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการ  
570 นายจีรทีปต์ ลิ้มปฐมภพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยไก่เขี่ย กรรมการอำนวยการ  
571 นางสาวหฤทัย บุญประดับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาต้นจั่น กรรมการอำนวยการ  
572 นางแสงหล้า เทียบน้ำอ่าง ครูโรงเรียนบ้านสันหีบ กรรมการอำนวยการ  
573 นางสิริภัทร โสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ กรรมการอำนวยการ  
574 นางจารุวรรณ ปักษี ครูโรงเรียนบ้านสันหีบ กรรมการอำนวยการ  
575 นายเสนาะ คงมี ครูโรงเรียนบ้านสันหีบ กรรมการอำนวยการ  
576 นายนิคม มังคละ ครูโรงเรียนบ้านสันหีบ กรรมการอำนวยการ  
577 นายประพันธ์ ตุนาโป่ง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านสันหีบ กรรมการอำนวยการ  
578 นางสาวสาวิตรี อิ่มเพ็ง ครูโรงเรียนบ้านสันหีบ กรรมการอำนวยการ  
579 นางสาวจุฑารัตน์ พูลนิ่ม ครูโรงเรียนบ้านสันหีบ กรรมการอำนวยการ  
580 นางสาวระพีพร ศรขาว พนักงานราชการโรงเรียนบ้านสันหีบ กรรมการอำนวยการ  
581 นางสุวพัชร ศรีดี ครูโรงเรียนบ้านสันหีบ กรรมการอำนวยการ  
582 นายบุญทวน บัวจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตว็ดกลาง กรรมการอำนวยการ  
583 นายสมชาย สุขแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาอุทิศ กรรมการอำนวยการ  
584 นายจรูญ สินาปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงสวย กรรมการอำนวยการ  
585 นายมานิตย์ นวรัตนารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่าน กรรมการอำนวยการ  
586 นางนิภา โต๊ะถม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการอำนวยการ  
587 นางเบญจมาศ เฉลิมศรี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการอำนวยการ  
588 นางสาวสมศรี รักษ์สิริวิวัฒน์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการอำนวยการ  
589 นายณฐกร ท่อแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการอำนวยการ  
590 นายเสกสรรค์ ทัลวัลลิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการอำนวยการ  
591 นางสาวคนึง เลื่อนชิด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการอำนวยการ  
592 นางอนัญญา เบิกบาน นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏฺิบัติการ กรรมการอำนวยการ  
593 นางสาวนุชสรา อ่อนเขียว ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการอำนวยการ  
594 นางสาวอภิญญา การกิจ อัตราจ้างกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการอำนวยการ  
595 นางสาวเบญจมาศ ชมชื่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ กรรมการอำนวยการ  
596 นายธนาดล อินทรสูตร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง กรรมการอำนวยการ  
597 นางสาวทัศนี บุญที นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการอำนวยการ  
598 นางสาวรุ่งนภา สังข์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยติ่ง กรรมการอำนวยการ  
599 นายเอกพันธ์ สารีบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ กรรมการอำนวยการ  
600 นางลำพอง ดีเพียร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการอำนวยการ  
601 นางจิราพร หริ่มเทศ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการอำนวยการ  
602 นายสม คงกระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกรุ กรรมการอำนวยการ  
603 นายสิงข์ จีนพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแหน กรรมการอำนวยการ  
604 นายสุรชัย อินเรือน ครูโรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ กรรมการอำนวยการ  
605 นางสุทิน คำปวนสาย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการอำนวยการ  
606 นางพจมาน หาญกล้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ  
607 นายศิริชัย สุโภชน์ รอง ผอ.โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก กรรมการอำนวยการ  
608 นางวารี โมหะกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังแร่ กรรมการอำนวยการ  
609 นางนัยนา ทินกระโทก ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก กรรมการอำนวยการ  
610 นางนัยนา ทินกระโทก ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก กรรมการอำนวยการ  
611 นางวิไลวรรณ พุกประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการอำนวยการ  
612 นางจิราภรณ์ วรรณชัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ  
613 นายโสภณ ปุณณประดับกิจ ครูโรงเรียนวัดปากน้ำ กรรมการอำนวยการ  
614 นายประวิทย์ เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง) กรรมการอำนวยการ  
615 นายสุรพล มั่นเหมาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ กรรมการอำนวยการ  
616 นางแสงเดือน ฤทธิ์ขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าทอง(อุดมวิทยาคาร) กรรมการอำนวยการ  
617 นายวัชรา บุญคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก กรรมการอำนวยการ  
618 นางสาวปวันกร เรื่อศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยา) กรรมการอำนวยการ  
619 นางพิทยาภรณ์ ขุมเพ็ชร ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก กรรมการอำนวยการ  
620 นายสิทธิเดช ดิสกุล ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก กรรมการอำนวยการ  
621 นายไพบูลย์ หวลหอม ครูโรงเรียนบ้านหนองกลับ กรรมการอำนวยการ  
622 นางสาวยุพิน จงแจ่มฟ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงบอน กรรมการอำนวยการ  
623 นายวิสันต์ ภูผา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) กรรมการอำนวยการ  
624 นางจันทิมา หลากจิตร รอง ผอ.โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก กรรมการอำนวยการ  
625 นายวิสันต์ ภูผา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) กรรมการอำนวยการ  
626 นายมานพ คำชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ทุเลา กรรมการอำนวยการ  
627 นางจำเนียน ดามัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังธาร กรรมการอำนวยการ  
628 นายสุชานนท์ ดนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาเวียง กรรมการอำนวยการ  
629 นางอุบลรัตน์ สาระมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสำราญ กรรมการอำนวยการ  
630 นางกันยา กันต์สุข ครูโรงเรียนบ้านดงคู่ กรรมการอำนวยการ  
631 นายกฤชดล ดีเพียร นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กรรมการอำนวยการ  
632 นางศิริรัตน์ แก้วจาเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ กรรมการอำนวยการ  
633 นางจุฑามาส นาคำภา ครูโรงเรียนบ้านดงคู่ กรรมการอำนวยการ  
634 นายถวิล สารใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานตาเมือง กรรมการอำนวยการ  
635 นายสุวิทย์ อภิโล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางดง กรรมการอำนวยการ  
636 นายณรงค์ วันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโซกม่วง กรรมการอำนวยการ  
637 นายไชยยันต์ บุตรน้อย ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน กรรมการอำนวยการ  
638 นางสาวพิกุล วงค์กฎ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย กรรมการอำนวยการ  
639 นายสุนทรพจน์ ตาคำชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง กรรมการอำนวยการ  
640 นางณัฐชยา เจือจาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ  
641 นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
642 นายอภิวิชย์ ฉิมพาลี กำนันตำบลคลองกระจง กรรมการอำนวยการ  
643 นายสังวร ทองงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองกระจง กรรมการอำนวยการ  
644 นายนิรันดร์ ฤทธิ์ขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองป่าตอ กรรมการอำนวยการ  
645 นางอิสรีย์ ชัยวัฒน์ดำรงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม กรรมการอำนวยการ  
646 นายวัลลภ แก้วเนตร ครูโรงเรียนวัดคลองกระจง กรรมการอำนวยการ  
647 นายคะนอง ประโยชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่ง กรรมการอำนวยการ  
648 นางสาวเบญจมาศ ชมชื่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ กรรมการอำนวยการ  
649 นางสาวกรนิกา คุ้มสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำโชค กรรมการอำนวยการ  
650 นายสมานชัย จูทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ กรรมการอำนวยการ  
651 นายกานต์ บูรณพริยะพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ กรรมการอำนวยการ  
652 นางวนิดา อิ่มพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการอำนวยการ  
653 นางสิรภัทร โสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ กรรมการอำนวยการ  
654 นายเด่น ประชารักษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ กรรมการอำนวยการ  
655 นายมานพ หาญณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคะยาง กรรมการอำนวยการ  
656 นายประธาน หาญณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสนตอ กรรมการอำนวยการ  
657 นายจักกิต อุทรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบราณหลวง กรรมการอำนวยการ  
658 นายเสนาะ ฉลวย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ กรรมการอำนวยการ  
659 นายสมศักดิ์ คำแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เทิน กรรมการอำนวยการ  
660 นายไพรัช อินต๊ะสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปางสา กรรมการอำนวยการ  
661 นายผดุง บุญยศิวาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ กรรมการอำนวยการ  
662 นางชุติมา หงษ์บุญมี ครูชำนาญการโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล กรรมการอำนวยการ  
663 นางกาญจนา หงษ์บุญมี ครูโรงเรียนบ้านวังตามน กรรมการอำนวยการ  
664 นางปฏิมา บุญญติพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ กรรมการอำนวยการ  
665 นายคนึง ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) กรรมการอำนวยการ  
666 นางสาวหฤทัย บุญประดับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาต้นจั่น กรรมการอำนวยการ  
667 นายเชวง อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตม กรรมการอำนวยการ  
668 นายไชยา ประพันธ์ศิริ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย กรรมการอำนวยการ  
669 นายมานิตย์ กล่าวปิยะภมรกุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย กรรมการอำนวยการ  
670 นายนฤชา ลิ่มภูษิตเจริญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย กรรมการอำนวยการ  
671 นายวิชัย นมเนย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สาน กรรมการอำนวยการ  
672 นางสาววิสุทธิ์โฉม อบเชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ กรรมการอำนวยการ  
673 นางวารินพร เพชรแบน ครูโรงเรียนบ้านป่างิ้ว (ราษฎร์บำรุง) กรรมการอำนวยการ  
674 นางโสภาคย์ ขอสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ กรรมการอำนวยการ  
675 นายสมชาย เขียนทอง ครูโรงเรียนบ้านตึก กรรมการอำนวยการ  
676 นายสมชาย เขียนทอง ครูโรงเรียนบ้านตึก กรรมการอำนวยการ  
677 นางมลธิชา ก่อเจดีย์ ครูโรงเรียนบ้านหมอนสูง กรรมการอำนวยการ  
678 นางพิทยา พุ่มอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากน้ำ กรรมการอำนวยการ  
679 นายศิริชัย สุโภชน์ รอง ผอ.โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก กรรมการอำนวยการ  
680 นางวารี โมหะกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังแร่ กรรมการอำนวยการ  
681 นางจันทิมา หลากจิตร รอง ผอ.โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก กรรมการอำนวยการ  
682 นางนัยนา ทินกระโทก ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก กรรมการอำนวยการ  
683 นางวิไลวรรณ พุกประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการอำนวยการ  
684 นางจิราภรณ์ วรรณชัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ  
685 นายโสภณ ปุณณประดับกิจ ครูโรงเรียนวัดปากน้ำ กรรมการอำนวยการ  
686 นางสุภาพันธ์ มงคลประดิษฐ์ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) กรรมการอำนวยการ  
687 นายธนโชค มหิมา ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย กรรมการอำนวยการ  
688 นายมานะชัย วีรวงศ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย กรรมการอำนวยการ  
689 นางณัชชานันท์ ขวัญดี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ กรรมการอำนวยการ  
690 นางอนงค์นาถ เจริญศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย กรรมการอำนวยการ  
691 นางสมสมัย จุมพลศรี ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) กรรมการอำนวยการ  
692 นายสมปอง พรมตรุษ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย กรรมการอำนวยการ  
693 นางสาววาริน คล่ำคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนเหนือ (ประชาบำรุง 303) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
694 นางสาวศิตา โพธิ์รี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
695 นางสาวทัศนี โชติพฤฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังทอง กรรมการอำนวยการ  
696 นายวันชัย ลวดลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) กรรมการอำนวยการ  
697 นายไพรัตน์ เทียนศรี รกน.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล) กรรมการอำนวยการ  
698 นายวุฒิชัย อุสาหะกานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไฟไหม้ กรรมการอำนวยการ  
699 นายสวัด แต้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาว กรรมการอำนวยการ  
700 นางประเทืองพร ล้วนงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโซกเปือย กรรมการอำนวยการ  
701 นายดำรงศักดิ์ ยันต์วิเศษ รกน.ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง) กรรมการอำนวยการ  
702 นายวันชนะ บัวบังขัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนระเบียง กรรมการอำนวยการ  
703 นายจำเนียร ตูมหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการอำนวยการ  
704 นายสาธิต มากมี ที่ปรึกษาผอ.สพป. อ.ศรีนคร กรรมการอำนวยการ  
705 นายบุญทวน บัวจันทร์ ที่ปรึกษาผอ.สพป. อ.ศรีสำโรง กรรมการอำนวยการ  
706 นายรัชศาล คุ้มครอง ที่ปรึกษาผอ.สพป. อ.ทุ่งเสลี่ยม กรรมการอำนวยการ  
707 นายภูฤทธิ์ อิ่มเทศ ที่ปรึกษาผอ.สพป. อ.ศรีสัชนาลัย กรรมการอำนวยการ  
708 นายนิรุจน์ อรุณวิง ที่ปรึกษาผอ.สพป. อ.สวรรคโลก กรรมการอำนวยการ  
709 นางเบญจมาศ เฉลิมศรี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการอำนวยการ  
710 นางปราณี เพ็งจันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการอำนวยการ  
711 นางสุพิฌา เมฆไหว ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการอำนวยการ  
712 นายศรัณยู ยุบล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการอำนวยการ  
713 นางสาวพริ้มพราว ชัยประสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการอำนวยการ  
714 นางเรืองอุไร ทองรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการอำนวยการ  
715 นายอัครวีร กระแสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฏชนูทิศ) กรรมการอำนวยการ  
716 นางสาวเบญจวรรณ เกตุนาค เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดท่าฉนวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
717 นางสาวเนืองนิตย์ สาเขตต์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
718 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย กรรมการอำนวยการ  
719 นางสาวเกตุกนก กิ่งแก้ว ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดท่าฉนวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
720 นางศิริพร เอี่ยมหน่อ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านดงเดือย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
721 นายสมชาติ จับคล้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสมบรูณ์ กรรมการอำนวยการ  
722 นายทวีป นิระชน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการอำนวยการ  
723 นายณรงค์ สนั่นเสียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง กรรมการอำนวยการ  
724 นางอรุณ สมสูงเนิน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองเฒ่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
725 นางสาววัชลี แก้ววิเชียร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
726 นางบำรุงรัตน์ เจนนาวิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
727 นางกมลวรรณ ตั้งสุขสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกร่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
728 นางฆัสรา เกษมสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
729 นางพเยาว์ มั่งจิ๋ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
730 นางสาวเนืองนิตย์ สาเขตต์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
731 นางสมพร โกศล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านยางเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
732 นายธีวสุ วงค์สุริยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำคลองยาง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
733 นายพรมเมศร์ โดนดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
734 นายภาณุพงศ์ ชูมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลอง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
735 นายเกียรติชัย สังจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณธ) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
736 นายพงษ์พันธ์ ผิวอ่อน ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านหนองสีดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
737 นายวรากร เหรัญญะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
738 นายนุสนธิ์ สวนใต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนามบิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
739 นายศุภกิจ แก้วแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านสวน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
740 นายศุภกิจ แก้วแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านสวน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
741 นางจิตรา คำเบิก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทับ เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
742 นางอัมพวัน จันทรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
743 นางสาวจำนงค์ แก้วนุช ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
744 นางศิริพร เอี่ยมหน่อ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านดงเดือย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
745 นางสาวจันทวรรณ ทองคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
746 นางสาวศรุชา นาคทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
747 นางสาวภิญญาภัทร รอดสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
748 นางสาวภิญญาภัทร รอดสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
749 นางมนภัทร คงยอด ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านลานกระบือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
750 นายไกรสร พรมลา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
751 นางพันผกา กาบมาลา ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
752 นางสาวเสาวรัตน์ วัฒนพันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกล้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
753 นายวิชา นวลนุช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
754 นางอฑิภา วรากรเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
755 นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
756 นายบุญชู กันเกตุ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
757 นายวิษณุ อ้นบางเขน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
758 นายปิ่นศิลป์ชัย นุ้ยเงิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
759 นายชนินทร์ สุรินแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
760 นายสาคร แก่นเรณู ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลปสโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
761 นางรัดใจ ศิริพงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลปสโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
762 นายกิตติคุณ รัตนเดชกำจาย อาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
763 นายจำนงค์ บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมุจลินทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
764 นายสมพงษ์ ขันอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
765 นายชูชาติ ขาวป้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนนาวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
766 นางจุฑารัตน์ นวลนุช ครู ชำนาญการ วิทยาลัยนาฏศิลปสโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
767 นายกฤษดา แจ่มทุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
768 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษร เอมโอด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
769 นางวรรณทนา ละจุ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
770 นางวิภาวรรณ เนียมแตง ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
771 นายธีวสุ วงค์สุริยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำคลองยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
772 นายอโนทัย ส้มอ่ำ ครู ชำนาญการ วิทยาลัยนาฏศิลปสโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
773 นายพงษ์ศรี แก้วรัตนศรีโพธิ์ ครู ชำนาญการ วิทยาลัยนาฏศิลปสโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
774 นายเอกลักษณ์ สมากร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (โพธิ์โตนด) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
775 นายอภิรักษ์ สาบุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางแหลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
776 นายณัฐกิตติ์ เป้ทุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยา (สหกรณ์อุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
777 นายเยี่ยม ต้นกลั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวเขาดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
778 นางกมลวรรณ ตั้งสุขสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกร่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
779 นางสาวศิตา โพธิ์รี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
780 นายสุนทร พรจันทรลักษณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลบ้านโตนด (คีรีมาศวิทยา) สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
781 นายธวัชชัย ด่านจิระมนตรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดมุจลินทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
782 นายอนันต์ จินดาพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิทางศิลปะ ข้าราชการบำนาญ สังกัดสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
783 นายบุญเกิด เผือกใต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ) สพป.สุโขทัย1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
784 นายอารมณ์ น้อยเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
785 นางสายสุณีย์ คชสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
786 นายธนวัฒน์ พุดจาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาหิน กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
787 นายอดิวิชญ์ ทองหล่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสงฆาราม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
788 นายจำรัส นกเพ็ชร ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
789 นายฉลอง ลักษณะวิเชียร ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
790 นายภัคพล ทองสถิตย์ ข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
791 นางสาวเรณู เมฆตานี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ) สพป.สุโขทัย1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
792 นางเพ็ญศรี ผู้อินทร์เที่ยง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ) สพป.สุโขทัย1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
793 นางวาทินี วัลลิยะเมธี ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ) สพป.สุโขทัย1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
794 นายณัฐพงษ์ ประสมทอง นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
795 นายณัฐพงษ์ ธรรมวงค์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
796 นายธนชิต บวบขม นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
797 นายธนดล ทองเชื้อ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
798 นายธนภัทร์ พุกเฉื่อย นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
799 นายธนินท์ ศุภฤทธิ์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
800 นายบุรพล สาสิม นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
801 นางสาวปภาวดี พวงดอกไม้ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
802 นายประกายเพชร อุ่นเจริญ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
803 นายประกายเพชร อุ่นเจริญ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
804 นายพรปรีชา พิมสร นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
805 นายพีรณัฐ อินน้ำลืม นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
806 นายภาณุพงศ์ ลีรัก นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
807 นายรังสิมันตุ์ สุวรรณทา นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
808 นายรัตนชัย จั่นเพชร นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
809 นายศุภวิชญ์ มีวัฒนา นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
810 นายสรวิช ภูมิประพัทธ์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
811 นายสุภาพ ถนอมกาย นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
812 นางสาวแพรวพรรณ พึ่งเงิน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
813 นางสาวเบญจวรรณ เกตุนาค เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดท่าฉนวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
814 นายณัฐวุฒิ ทาบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
815 นายศุภชัย หลินเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกรงทอง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
816 นายเชวง อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
817 นายมนัส เจื้อยแจ้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวิเศษ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
818 นายอาคิรา ธรรมขันธ์ ครูโรงเรียนบ้านลานตาเมือง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
819 นายจิรกานต์ วงค์จันทร์ ครูโรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
820 นางสาวสุวิมล นิลพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
821 นายจง หาญกล้า ครูโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
822 นางอินทะนงค์ ประสมวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
823 นายสระเกษต์ หนานกุล ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
824 นางนิตยา กลิ่นอำพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
825 นายสระเกษต์ หนานกุล ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
826 นางสาวเวณิกา ล้นเหลือ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
827 นางนิตยา ทรัพย์พร้อม ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
828 นางสาวณมนกร แก่นแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
829 นางสาวจริยาภรณ์ พิมิตร ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
830 นางสาวอุมาวรรณ์ ยงยืน ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
831 นายเผด็จ กาศร ครูโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
832 นางสาวสุพรรษา ฉิมพาลี ครูโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
833 นางสาวนัทธมน ขอบเหลือง ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
834 นางละเอียด ติยะคุณ ครูโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
835 นายนเรศ สีเนตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแม่สานสามัคคี กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
836 นางธัญญา ขันแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
837 นางสาวอัญชลี กาฝาก ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
838 นางกัญญรัตน์ พุ่มรส ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
839 นายถาวร บัวเข็ม ครูโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
840 นางสาวดวงรัตน์ อุดมมงคล ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
841 นางพรพิมล เชื้อโฮม ครูโรงเรียนบ้านตาลพร้า กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
842 นางรอยพิมพ์ อยู่เชื้อ ครูโรงเรียนวัดบ้านเหมือง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
843 นายพลกฤษณ์ คำเมือง ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
844 นางสาวสุรินทร์ อ่อนกล ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
845 นางสาวจุฑารัตน์ ทรัพย์สุข ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
846 นายสิงข์ จีนพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแหน กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
847 นางประวิง ส่งทานินทร์ ครูโรงเรียนวัดบ้านเหมือง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
848 นางผ่องอำไพ ปิ่นสกุล ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
849 นางทองหล่อ ขวัญนาค ครูโรงเรียนวัดศิริบูรณาราม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
850 นายพรชัย พรมณรงค์ ครูโรงเรียนวัดศิริบูรณาราม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
851 นายประพล คำทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังพิกุล กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
852 นางสาวปิยะฉัตร อริยะศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรังสิต กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
853 นายสยาม รัตนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนซุง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
854 นางสาวกันธิมา รอดเวียง ครูโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
855 นายวันชนะ บัวบังขัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนระเบียง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
856 นางเยาวลักษณ์ ทรวงประเสริฐ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
857 นางประไพ แสนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกลับ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
858 นายวิเชียร กะหมาย ครูโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
859 นางสาววรรณภา เมธาธนนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
860 นายสมพงษ์ ศรีสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าถ่อน กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
861 นายพลอย ขุมเพ็ชร ครูโรงเรียนบ้านขอนซุง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
862 นางสาวพรพรรณ ภู่เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไม้งาม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
863 นางกรรณิกา อินปฐม ครูโรงเรียนบ้านขอนซุง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
864 นายสมศักดิ์ ไชยลังการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเจริญ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
865 นายประสงค์ นามกรณ์ ครูโรงเรียนบ้านผาเวียง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
866 นางสาวณัฎฐวรนุช ชุมภูทอง ครูโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
867 นางวิไล แก้วเนตร ครูโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
868 นายสิงห์ จีนพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแหน กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
869 นายสม คงกระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกรุ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
870 นายสิงห์ จีนพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแหน กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
871 นางสาวจุฑามาศ สุขแสวง ครูโรงเรียนวัดบ้านคลอง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
872 นางภัคธิลา ปารมีธนิกูล ครูโรงเรียนบ้านน้ำขุม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
873 นางสิริพร ปาด้วง ครูโรงเรียนบ้านน้ำขุม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
874 นางสุดารัตน์ อิ่มเพ็ง ครูโรงเรียนบ้านบึงสวย กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
875 นางสมปอง เอี่ยมต่อ ครูโรงเรียนบ้านบึงสวย กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
876 นายจีรทีปต์ ลิ้มปฐมภพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยไก่เขี่ย กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
877 นางสาวหฤทัย บุญประดับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาต้นจั่น กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
878 นายสุรชัย อินเรือน ครูโรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
879 นางสาวภัทรานิษฐ์ บุญยงค์ ครูโรงเรียนบ้านสันหีบ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
880 นายบุญทวน บัวจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตว็ดกลาง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
881 นายสมชาย จับคล้าย ครูโรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
882 นายสมชาย จับคล้าย ครูโรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
883 นายธวัช สามล ครูโรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
884 นางสาวเสาวภา จันทร์สงค์ ครูโรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
885 นางสาวศิริพร ทรัพย์จี่ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
886 นางวรรณา เสือจันทร์ ครูโรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
887 นายสนอง จันทร์โท ครูโรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
888 นายสมชาย สุขแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาอุทิศ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
889 นายสุรชัย อินเรือน ครูโรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
890 นายสิงห์ จีนพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแหน กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
891 นางสาวรุ่งนภา สังข์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยติ่ง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
892 นายมานิตย์ นวรัตนารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่าน กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
893 นายเอกพันธ์ สารีบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
894 นายสมศักดิ์ เกื้อกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนระเบียง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
895 นายวรทัศน์ เพชรไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลองแดน กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
896 นายทรรศนะ เลี้ยงรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
897 นายธนาดล อินทรสูตร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
898 นายสมชาย สุขแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาอุทิศ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
899 นายสมชาย จับคล้าย ครูโรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
900 นายธวัช สามล ครูโรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
901 นางสาวเสาวภา จันทร์สงค์ ครูโรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
902 นางสาวศิริพร ทรัพย์จี่ ครูโรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
903 นางวรรณา เสือจันทร์ ครูโรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
904 นางสนอง จันทร์โท ครูโรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
905 นายสุรชัย อินเรือน ครูโรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
906 นางจันทิมา หลากจิตร รอง ผอ.โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
907 นายสิงห์ จีนพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแหน กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
908 นายวรทัศน์ เพชรไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลองแดน กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
909 นางพจมาน หาญกล้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
910 นายสมานชัย จูทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
911 นางปาริชาติ อินต๊ะกัน ครูโรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
912 นายสุนทร ชมชิด ครูโรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
913 นางวารี โมหะกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังแร่ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
914 นางสาวกาญจนา เลาคำ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
915 นางนริศรา มะรินทร์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
916 นายสุรชัย ประยูร ครูโรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
917 นายประวิทย์ เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
918 นางสาวปวันกร เรื่อศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยา) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
919 นายไพบูลย์ หวลหอม ครูโรงเรียนบ้านหนองกลับ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
920 นายโสภณ ปุณณประดับกิจ ครูโรงเรียนวัดปากน้ำ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
921 นางพิทยาภรณ์ ขุมเพ็ชร ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
922 นางสุดนภา พิพัฒน์ศิวพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านวังแร่ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
923 นางวจี ศรีสงคราม ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
924 นางสาวกรนิกา คุ้มสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำโชค กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
925 นางอารีย์ หาญณรงค์ ครู โรงเรียนบ้านแก่ง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
926 นายวิเชียร มุ้งอย่าง ครูโรงเรียนบ้านลำโชค กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
927 นางนัยนา ทินกระโทก ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
928 นายประธาน หาญณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสนตอ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
929 นางลาวัลย์ ปาณธูป ครูโรงเรียนบ้านดงคู่ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
930 นายจักกิต อุทรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบราณหลวง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
931 นางสาวธัญวรรณ เถาโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านดงคู่ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
932 นางสาวกัลยา เล็กวิลัย ครูโรงเรียนบ้านดงคู่ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
933 นางกันยา กันต์สุข ครูโรงเรียนบ้านดงคู่ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
934 นายนิกร ลี้สกุล ครูโรงเรียนวัดโบราณหลวง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
935 นางอุบลรัตน์ สาระมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสำราญ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
936 นายปริญญา แก้วบังเกิด ครูโรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
937 นางชญาลักษณ์ ชยสรรพสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
938 นางพัชรินทร์ คำยวง ครูโรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
939 นายนิรันดร์ ฤทธิ์ขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองป่าตอ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
940 นางอิสรีย์ ชัยวัฒน์ดำรงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
941 นายนรากรณ์ กสิรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยชนะศึก กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
942 นายมนัส เจื้อยแจ้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวิเศษ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
943 นายสุวิทย์ อภิโล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางดง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
944 นางรัตนา ยะเชียงคำ ครูโรงเรียนบ้านกลางดง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
945 นางสาวเอมอร มะโนวรรณ์ ธุรการโรงเรียนบ้านวังธาร กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
946 นางวิมล อุปถัมภ์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
947 นางสาวนฤมล วงศ์อ่อน ธุรการโรงเรียนบ้านแม่ทุเลา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
948 นางสาวศิริพร อยู่รวม ธุรการโรงเรียนบ้านท่าวิเศษ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
949 นางมาลัย สกุลงาม ครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
950 นายสมพงษ์ ศรีสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าถ่อน กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
951 นายพลอย ขุมเพ็ชร ครูโรงเรียนบ้านขอนซุง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
952 นางกรรณิกา อินปฐม ครูโรงเรียนบ้านขอนซุง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
953 นายธวัชชัย บุญญา ครูโรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
954 นางปฏิมา บุญญติพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
955 นางกาญจนา หงษ์บุญมี ครูโรงเรียนบ้านวังตามน(น้อยประขาสรรค์) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
956 นางสาวสาธิยา กระแบกหอม ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
957 นายวิษณุ แสงเทียน ่ช่างไฟฟ้า 4 โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
958 นางสาวทัศนี โชติพฤฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังทอง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
959 นางสาวพิกุล วงค์กฎ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
960 นางรัชนี คำบุตร ครูโรงเรียนบ้านป่าเลา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
961 นางวารี โมหะกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังแร่ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
962 นางสาวหฤทัย บุญประดับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาต้นจั่น กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
963 นางทวารัตน์ ลักษณาภิรมย์ ครูโรงเรียนวัดไทรย้อย กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
964 นางจันทิมา หลากจิตร รอง ผอ.โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
965 นายเชวง อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
966 นายวิชัย นมเนย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สาน กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
967 นายโสภณ ปุณณประดับกิจ ครูโรงเรียนวัดปากน้ำ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
968 นางสุดนภา พิพัฒน์ศิวพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านวังแร่ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
969 นายอภิชาติ อมรมุณีพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านตึก กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
970 นางนัยนา ทินกระโทก ครู โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
971 นางทองจันทร์ เข็มทอง ครูโรงเรียนบ้านตึก กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
972 นางธนาทิพย์ เกิดผล ครูโรงเรียนบ้านป่างิ้ว กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
973 นางสมสมัย จุมพลศรี ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
974 นางสุภาพันธ์ มงคลประดิษฐ์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
975 นางสาววรัญญา ทองสุวรรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
976 นายธนโชค มหิมา ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
977 นายมานะชัย วีรวงศ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
978 นางสมสมัย จุมพลศรี ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
979 นางดาราณีย์ จันทร์หอม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านวังขวัญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
980 นางสุภาณี โพธิ์แก้ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
981 นางมณีรัตน์ มั่นอ้น ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
982 นายทนงศักดิ์ แซ่โค้ว ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
983 นางมยุรี เจนจบ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
984 นางพันผกา กาบมาลา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
985 นางสว่าง แสนศรีแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
986 นางทิพวรรณ์ แฟงจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
987 นายพัฒน์ สุทธการ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
988 นางสาววรกมล พรมแดง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
989 นางสาวสุกัญญา ฤาชา ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านน้ำพุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
990 นางวรนิษฐา กันทะวัง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
991 นางสาวจำนงค์ แก้วนุช ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
992 นายสาธิต คงนา ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านลานกระบือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
993 นายวสันต์ ขำแย้ม ครูโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
994 นายพัชรพงศ์ ค้อมทอง ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านเชิงคีรี (สุวิชานวรวุฒิ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
995 นายธาตรี พฤกษะวัน ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสามพวง (สามัคคีพิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
996 นายวันชัย ลวดลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
997 นายไพรัตน์ เทียนศรี รกน.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
998 นายวุฒิชัย อุสาหะกานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไฟไหม้ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
999 นายสวัด แต้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาว กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
1000 นางประเทืองพร ล้วนงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโซกเปือย กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
1001 นายดำรงศักดิ์ ยันต์วิเศษ รกน.ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
1002 นายอนุรักษ์ คำนก ครูโรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
1003 นายสมบัติ ทรัพย์ศรี ครูโรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
1004 นายประทีป อ่องสำริด ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโคกกะทือ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
1005 นางวราภรณ์ พรหมมาศ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองยาว กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
1006 นางวราภรณ์ สีทา โรงเรียนบ้านสันหีบ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
1007 นายอัครวีร กระแสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฏชินูทิศ) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
1008 นางเพชรรัตน์ ทองสุข ครู โรงเรียนบ้านดงคู่ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
1009 นางสาวปิยมาภรณ์ ศรีชู ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดปากพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
1010 นางสาวเกตุกนก กิ่งแก้ว ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดท่าฉนวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
1011 นายเจษฎา อิ่มอยู่ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
1012 นายสมชาติ จับคล้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสมบรูณ์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
1013 นายจิโรจน์ สุพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
1014 นางวาสนา แสงเงิน ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
1015 นางเจรุวัณ สุรินทรานนท์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
1016 นางอารี แสงเงิน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
1017 นายนฤดล ทองชื่นตระกูล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
1018 ศุภนิตย์ ตันธนปัญญกร ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกง(ราษฏร์อุทิศ) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  
1019 นายพิทักษ์ ตักโพธิ์ ข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 กรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
1020 นายอชิรสิทธิ์ ไชยสิงห์ ครูโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 กรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
1021 นายประกิต บูชาบุญ ครูชำนาญการโรงเรียนธำมรงค์ (รองประชาสงเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 กรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
1022 นายบัลลังก์ ฉิมพาลี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านเทพนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 กรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
1023 นางรัตนา ศรีบัวจับ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหินประกาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 กรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
1024 นายมนตรี สีบุญ ครูโรงเรียนบ้านซำรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 กรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
1025 นายดลรวีย์ แซ่ตั้ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
1026 นายพงศกร พลับผล ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
1027 นายพัชรพงศ์ ค้อมทอง ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านเชิงคีรี (สุวิชานวรวุฒิ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
1028 นายธาตรี พฤกษะวัน ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสามพวง (สามัคคีพิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
1029 นางสุรีย์รัตน์ พุ่มอิ่ม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
1030 นายบรรดิษฐ์ ม่วงอ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 กรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
1031 นางปรียา เตี้ยมชุมพล ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนท่าชัยวิทยา กรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
1032 นางพัชริดา ทองใบ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านป่าเลา กรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
1033 นางสาวกัญญชิสา พงษ์พัฒนโภคิน ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านน้ำงาว กรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
1034 นายจักรพันธ์ พุฒกาง ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ กรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
1035 นายสถาพร บุญจิตร ครู โรงเรียนนวมินทร์ทราชูทิศมัชฌิม กรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
1036 นายนำพล พินวล ครู โรงเรียนบ้านหนองหลวง กรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
1037 นางวนิดา ไกรกิจราษฎร์ ครูการวิทยาลัยอาชีวะสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย กรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
1038 นางอาภา ล่องชูผล ข้าราชการบำนาญ จังหวัดสุโขทัย กรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
1039 นางสุภัสสรณ์ ธนาสิริวงษ์ ครูโรงเรียนวัดบึงพระ กรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
1040 นางเนาวรัตน์ เสือกระจ่าง ครูโรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา กรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
1041 นางจุรีรัตน์ จงบริบูรณ์ ครูผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
1042 นางณัฐคินี นิลนนท์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1043 นางรุจระวี พิพัฒนโรจน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า (ศรีอินทราทิตย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1044 นางสาวเสี่ยมอิม อ่อนวัน ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1045 นางวรัญญา ธรรมราช ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดปากพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1046 นางสาวสายชล บุตรนุช ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1047 นางสาวกมลวรรณ ฉัตรเงิน ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1048 นางสาวลัดดา มณีเขียว ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1049 นางเสาวคนธ์ เนียมหอม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดเต่าทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1050 นางสาวจริยา เถื่อนเภา ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดดงยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1051 นางสาวณัชฐานันท์ อภิชัจชัญญาภัส ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1052 นางสาวอนุสรา ปานานนท์ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านยางเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1053 นายเกรียงศักดิ์ พุ่มไม้ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดหางตลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1054 นางสาวศิริรัตน์ เดชะอังกูร ครู โรงเรียนบ้านปากแคว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1055 นางสายบัว ฟักแตง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบึงหญ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1056 นางสาวสิรินาถ สินทูล ครู โรงเรียนบ้านหนองตูม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1057 นายนัฐวุฒิ เปี่ยมทรัพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1058 นายประสิทธิ์ สารีนาค ครู โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1059 นางสาวอังสนา อินทิม ครู โรงเรียนบ้านหนองจัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1060 นางสายหยุด คงอิ่ม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1061 นางสาวสิริภรณ์ วงศ์วิเศษ ครู โรงเรียนบ้านนาสระลอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1062 นางสาวอารียา นกเที่ยง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านนาสระลอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1063 นางสาวชฎาภรณ์ พึ่งกัน พนักงานราชการ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1064 นางอรุณ สมสูงเนิน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1065 นางสาวศจี คงนา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1066 นางสาววิไล แสงพรม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกล้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1067 นางนวลสิริ ขันธ์ทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านสนามบิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1068 นางธนัญญา ผิวอ่อน ครู โรงเรียนบ้านตะเข้ขาน (สามัคคีวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1069 นางจิราพร ทองเสงี่ยม ครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1070 นางวศินี ประเจิดสกุล ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านปากพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1071 นางสาววารินทร์ ประหลาดเนตร ครู โรงเรียนบ้านวังหาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1072 นางอังคณา เสือทุ่ง ครู โรงเรียนวัดหนองกก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1073 นางสาวจุฑามาศ หมื่นวงษ์เทพ ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1074 นางธนัญญา ยานกาย ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1075 นางสาวสมพิศ อู่ตุ้ม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) กรรมการ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1076 นางสาวสุชัญญา จิ๋วน๊อต ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านวังกร่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1077 นางเสาวนีย์ อินอยู่ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1078 นางสาวอินธุอร อินทิพย์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1079 นางสาวสุกัญญา ฤาชา ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านน้ำพุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1080 นางมยุรี เจนจบ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1081 นางผ่องพรรณ โกศัย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1082 นายพิรุณ กาสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1083 นางสาวประทุมพร สร้อยชื่อ ครูชำนาญการโรงเรียนหนองตูมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1084 นางเนตรดาว วันขุนทด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1085 นางสาวจินตนา มั่นคง ครูโรงเรียนหนองตูมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1086 นางวรนิษฐา กันทะวัง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1087 นางสาวพิรญาณ์ กาสาย ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1088 นางสาวถนอมขวัญ ฉิมพาลี ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดเชตุพน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1089 นางสาวเนตรดาว ภู่ระหงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนหนองตูมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1090 นางกัลยา นาคจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านขุนนาวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1091 นางเบญจมาศ เนื่องช้าง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านมนต์คีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1092 นางอุทัยวรรณ ใจดี ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านวังไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1093 นายพิจักษณ์ กาสาย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดดงยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1094 นางสาวนิภาพร จารเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านปากคลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1095 นางสาวชลธิชา กล่องชู เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1096 นางสาวศิริลักษณ์ อ่วมปิ่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดเชตุพน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1097 นางวิลาวัณย์ นุ้ยเงิน ครูชำนาญการโรงเรียนหนองตูมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1098 นางวิสนีย์ งามอุดมศิล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านลำคลองยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1099 นายทนงศักดิ์ แซ่โค้ว ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1100 นางสาวเจนจิรา มาสว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านสามพวง (สามัคคีพิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1101 นางสาวเกศรา ชมเมือง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านบึงหญ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1102 นางสาวพัชราภรณ์ เพ็ชรเสนา ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านบึงหญ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1103 นางดวงพร คงนา ครู โรงเรียนบ้านบึงหญ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1104 นางสาวลลิดา สังจันทร์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านบึงหญ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1105 นางสาวนริศรา ประศาสตร์ศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านน้ำพุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1106 นางสาวนาฎชนก ยี่เผติ้บ ครู โรงเรียนบ้านน้ำพุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1107 นางสาวนงนุช พันธ์จุ้ย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1108 นายจิรายุทธ อยู่แย้ม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนลำคลองยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1109 นางวรรณทนา ละจุ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1110 นางสาวจันทวรรณ ทองคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1111 นางศิริพร เอี่ยมหน่อ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านดงเดือย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1112 นางสาวสุชาดา ทรัพย์ประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านสามพวง (สามัคคีพิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1113 นางสมศรี เทียนดำ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1114 นางสาวสุรีย์ คุ้มพงษ์ ครูพี่เลี้ยงฯ โรงเรียนบ้านดงเดือย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1115 นางสาวพลอยใจ รักการทำ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านดงเดือย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1116 นางสาวปราณีต อนันตะ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านยางเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1117 นางสาววนิดา ละออจิตร ครู โรงเรียนบ้านดงเดือย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1118 นางสาวจำนงค์ แก้วนุช ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1119 นายสาธิต คงนา ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านลานกระบือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1120 นางสาวศุภวดี กลิ่นเกษร ครู โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1121 นางสาวพิณลดา ทิพย์สุคนธ์ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านดงเดือย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1122 นางสาวศลิษา บุญมา ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน องค์กรปกครองส่วนท้องถื่นจังหวัดสุโขทัย กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1123 นางณภัทร แสงอบ ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน องค์กรปกครองส่วนท้องถื่นจังหวัดสุโขทัย กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1124 นางสุดารัตน์ หล่อทอง ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน องค์กรปกครองส่วนท้องถื่นจังหวัดสุโขทัย กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1125 นางสาวดรุณี กลางบัว ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน องค์กรปกครองส่วนท้องถื่นจังหวัดสุโขทัย กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1126 นางดวงดาว น้อยวงศ์ ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน องค์กรปกครองส่วนท้องถื่นจังหวัดสุโขทัย กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1127 นางอัมพวัน จันทรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1128 นางอัมพวัน จันทรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1129 นางวันเพ็ญ ทรัพย์เจริญ ครู องค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว จังหวัดสุโขทัย กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1130 นางสาวจิรรัชฎ์ แช่มช้อย ครูอัตราจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว จังหวัดสุโขทัย กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1131 นางสาวสมาพร ศรีสุวรรณ์ พนักงานราชการ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) สพป.สท1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1132 นางวาทินี วัลลิยะเมธี ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ) สพป.สุโขทัย1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1133 นางสาวเบญจวรรณ เกตุนาค เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดท่าฉนวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1134 นางสาวจุฑามาศ ทำทัน นักศึกษาวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1135 นางจุฑารัตน์ นวลนุช ครูชำนาญการ วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1136 นางสาวสายชล ผดุงพันธ์ พนักงานราชการ วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1137 นางสาวพิชยา พุ่มเรือนทอง นักศึกษาวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1138 นางสาวรภัสสรณ์ พุฒิชวัลพัฒน์ ครูจ้างสอน วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1139 นางสาวอชิรญา ชุ่มวงศ์ นักศึกษาวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1140 นายไพโรจน์ เกตุศรี ครูจ้างสอน วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1141 นางสาวอรชุดา ขุมทอง ครูโรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1142 นางสาวเปี่ยมสิริ เรืองฤทธิ์ ครูโรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1143 นางสาวปิยะดา เชื้อพล ครูโรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1144 นางสาวเพชรี ขะจาย ครูโรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1145 น.ส.ภัควลัญชญ์ พณิชนันทเวช ครูโรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1146 นางสาวปัทมา ธูปทอง ครู โรงเรียนวัดเกาะน้อย กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1147 นางสาวพิมผกา นักเรียน ครูโรงเรียนวัดเกาะน้อย กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1148 นายวรจักษ์ กำหนด ครูโรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1149 นางสาวสุภาพิชญ์ บินทจร ครูโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1150 นางถนอมนวล เกี่ยวพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1151 นางสาวการะเกด คุณาจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1152 นางสาวปาณิสรา หินเพ็ชร ครูโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1153 นางเพ็ญศรี ศรีละโพธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1154 นางปรัชญาภรณ์ เขตบรรพต ครูโรงเรียนบ้านดอนระเบียง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1155 นางรุจีรัตน์ อินสุนทร ครูโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1156 นางสาวอรณิชา กองเพิ่มพูล ครูโรงเรียนบ้านป่ากล้วย กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1157 นางสาวศลิษา โต๊ะถม ครูโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1158 นางสาวนรรณธพร คู่ควร ครูโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1159 นางสาวเนตรนภา เกตุดี ครู โรงเรียนบ้านป่ากล้วย กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1160 นายปฐวี วรรณชัย ครูโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1161 นางสาวณัฐธิดา บานแย้ม ครูโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1162 นางสาวมณีพิมพ์ วรรณภพ ครูโรงเรียนบ้านป่ากล้วย กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1163 นางสาวสิรินภา จิตรอมร ครูโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1164 นางสาวปรางค์ทิพย์ ยาวยวน ครูโรงเรียนบ้านปากสิน กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1165 นางสาวสุมาลี ไพจิตรกุญชร ครูโรงเรียนบ้านดอนระเบียง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1166 นางสำเนียง คำบรรลือ ครูโรงเรียนวัดป่าถ่อน กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1167 นางบุษบา ลำลอง ครูโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1168 นางสาวกรณิกา อ่อนผา พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านป่ากล้วย กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1169 นางกอบแก้ว อำนวยสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดกรงทอง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1170 นางสาวปราณี วงค์เครือคำ ครูโรงเรียนบ้านเขาทอง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1171 นางสาววิภาวรรณ กันตี ครูโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1172 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา นันทโชติ ครูโรงเรียนบ้านคลองแห้ง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1173 นางสาวสุภารัตน์ ทับทิมหิน ครูโรงเรียนบ้านคลองแห้ง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1174 นางสาวหนึ่งฤทัย จันทร์นุช ธุรการโรงเรียนบ้านขอนซุง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1175 นางอัญชิษฐา เย็นสำราญ ครูโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1176 นางสาวผกามาศ ชื่นชอบ ครูโรงเรียนวัดคุ้งยาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1177 นางสาวอัญชลี เจือจาน ครูโรงเรียนวัดคุ้งยาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1178 นางสาวปาริชาติ บวบขม ครูโรงเรียนบ้านไม้งาม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1179 นางสาวพิมพ์ลภัส ภูทวี ครูโรงเรียนบ้านไม้งาม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1180 นางสุจินทรา แปงคำ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1181 นางสาวฤดี ชะนิดไทย ครูโรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1182 นางสิตานันท์ มานาม ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1183 นางราตรี ร้อยกรอง ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1184 นางนันทิกร อินทรศิลา ครูโรงเรียนบ้านห้วยเจริญ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1185 นางสาวจันทิมา บุญแก้ว ครูโรงเรียนบ้านห้วยเจริญ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1186 นางสาวปัฐภรณ์ จันทิมา ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยเจริญ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1187 นางจันทิพย์ วงค์ถาติ๊บ ครูโรงเรียนบ้านห้วยเจริญ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1188 นางสาววิจิตรา มะลิตูม ครูโรงเรียนบ้านสันหีบ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1189 นางสุวพัชร ศรีดี ครูโรงเรียนบ้านสันหีบ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1190 นางทองสุข เนียนเฮียน ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1191 นางอำพร เหลืองอ่อน ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1192 นางธัญญพร กอฟฟ ครูโรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1193 นางสาวพัชรี หาญกาย ครูโรงเรียนบ้านท่าชัย กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1194 นางสาวธนัฐดา ทองคำ ครูโรงเรียนบ้านไทยชนะศึก กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1195 นางสาวธนฤทัย สังฆะพรหม ครูโรงเรียนบ้านพระปรางค์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1196 นางสาวกุณฑิกา ทาปง ครูโรงเรียนบ้านท่าชัย กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1197 นางสาวพรพิมล หล่ออินทร์ ครูโรงเรียนบ้านวังยายมาก กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1198 นางสาวปกิตตา ปานเกษม ครูโรงเรียนบ้านวังยายมาก กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1199 นางญาณิศา แสนสุวรรณ ครูโรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1200 นางสาวสุกัญญา รุ่งรัตนไชย พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1201 นางสาววิภาพร แก้วสอน ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1202 นางสาวนริศรา รอดมั่น ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1203 นางสุดารัตน์ ไชยพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1204 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลพิมพ์ ฉิมพลี พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดตลิ่งชัน กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1205 นางเรือนทนา คงคา พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านพระปรางค์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1206 นางสวงค์ ภูธร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1207 นางสาวอมรรัตน์ อำพนนวรัตน์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านวังยายมาก กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1208 นางสาวกนกวรรณ ฉลวย ธุรการโรงเรียนบ้านพระปรางค์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1209 นางสาวพัชญา วรรณโชค ครูโรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1210 นางปาริชาติ อินต๊ะกัน ครูโรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1211 นางสาวนิตยา สมหารวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านนาพง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1212 นางนริศรา มะรินทร์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1213 นางสาวธัญวรรณ เถาโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านดงคู่ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1214 นางสุมาลี สุวรรณวัฒนสิริ ครูโรงเรียนบ้านดงคู่ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1215 นางสาวอาทิตยา คณะใน ครูโรงเรียนบ้านดงคู่ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1216 นางอนุชศรา หลวงแนม ครูโรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1217 นางสาวธัญรัตน์ เพ็งเผดิม ครูโรงเรียนบ้านแก่ง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1218 นางสาวขวัญนภา กุณาวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านลำโชค กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1219 นางสาวอาลิษา อนันต์ชัยกร ครูโรงเรียนวัดแสนตอ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1220 นางสาวกฤติลักษณ์ ชิมรส ครูโรงเรียนวัดแสนตอ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1221 นางสาวรุ่งทิวา แซ่ตั้ง ครูโรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1222 นางสาวปุณฉัตร อองกุลนะ ครูโรงเรียนบ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1223 นางสาวลีลาวดี รอดแล้ว ครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1224 นางสาวสุภาดา อินมา ครูโรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1225 นางศรีนวล จันไทย ครู โรงเรียนบ้านป่าเลา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1226 นางสาวกันยารัตน์ เมธาวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านป่าเลา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1227 นางสาวปัทมา ฉิมพาลี ครูโรงเรียนบ้านลานตาเมือง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1228 นางสาวปวีณา เมฆลอย ครูโรงเรียนบ้านวังแร่ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1229 นายสิทธิเดช น้อยนาค ครูโรงเรียนบ้านวังแร่ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1230 นางสาวพรนภา ถายา ครูโรงเรียนวัดปากน้ำ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1231 นางสาวสมใจ เรือนเพ็ชร ครูโรงเรียนวัดปากน้ำ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1232 นางวราภรณ์ เพ็งปรางค์ ครูโรงเรียนบ้านวังธาร กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1233 นางปราณี ติ๊บประสอน ครูโรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1234 นางมลธิชา ก่อเจดีย์ ครูโรงเรียนบ้านหมอนสูง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1235 นางประภา คำภิระยศ ครูโรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1236 นางสาวปรีณงค์นุช สิงห์โม้ ธุรการโรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1237 นางขวัญเดือน ใจกาวิน ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1238 นางสาวสุจิตราภรณ์ เรือนเครือ ครูโรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1239 นางสาวพรทิพย์ อ้ายเตรียม ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1240 นางมณีรัตน์ น่วมสกุณี ครูโรงเรียนบ้านไทยชนะศึก กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1241 นางสาวจุฑารัตน์ ศิริเสริมสกุล ครู โรงเรียนบ้านป่ายาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1242 นางสาวยุภาวดี ขำเมือง ครู โรงเรียนบ้านป่ายาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1243 นางสาวธนัชพร มั่นจอง ครู โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1244 นางแสงหล้า เทียบน้ำอ่าง โรงเรียนบ้านสันหีบ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1245 นางสาวจริญญา ธนะวงษ์ ครูโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1246 นางสาววรรณฤดี ศักดิ์เอี่ยม ครูโรงเรียนโรตารี่่สวรรคโลก 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1247 นางสาวฉัตรวเรศ ดีล้น ครูโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1248 นางสาวกมลนารี นาคประเสริฐ โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1249 นางสาวบุษกร บัวเผื่อน ครูพี่เลี้ยงฯโรงเรียนบ้านสนามบินฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1250 นางสาวหรรษา บุญนายืน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) สพป.สุโขทัย 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1251 นางสาวนิรชรา นิลนนท์ ครูชำนาญการโรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) สพป.สุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1252 ว่าที่ ร.ต.หญิงพิมพ์วรรณ มุสิกรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านวังแร่ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1253 นางสาวภัณทิรา ทองกก ครูโรงเรียนบ้านวังแร่ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1254 นางสาวน้ำผึ้ง ฟักเฟื่อง ครูโรงเรียนบ้านวังแร่ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1255 นางจิราภรณ์ เกษประทุม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม สพป.สุโขทัย เขต ๑ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1256 นางรัดดา ชูมา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"สพป.สุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1257 นางสาวสังเวียน แก้วหนู ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"สพป.สุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1258 นางสาวรินลณี นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1259 นางกุลฌลา ยันต์วิเศษ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1260 นางสาวสุจิตรา สวนปลิก ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1261 นายเจษฎา อิ่มอยู่ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1262 นางนันทวัน พันปี ครูโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" สพป.สุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1263 นางสาวทิพวรรณ เมฆแจ้ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านสามพวง (สามัคคีพิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1264 นางสาวภัสสรา เข็มทอง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) สพป.สุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1265 นางนิศารัตน์ บุตรเณร ครูพืี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านปากแคว สพป.สุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1266 นางสาวภัทรา พรถึง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1267 นางสาวจุฑามาศ บุญเกิด ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านดงเดือย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1268 นางสาวพัชรียา เชื้อไชยยา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์ สพป.สุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1269 นางสาวสุภารัตน์ ภู่เพ็ง ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน องค์กรปกครองส่วนท้องถื่นจังหวัดสุโขทัย กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1270 นางจันทนา เกตุวงค์ ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน องค์กรปกครองส่วนท้องถื่นจังหวัดสุโขทัย กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1271 นางจันทนา เกตุวงค์ ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน องค์กรปกครองส่วนท้องถื่นจังหวัดสุโขทัย กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1272 นางสาวปิยวรรณ เยาว์สกุล ครู โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน องค์กรปกครองส่วนท้องถื่นจังหวัดสุโขทัย กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1273 นางสาวเรณู เมฆตานี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ) สพป.สุโขทัย1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1274 นางสาวเสาวรัตน์ วัฒนพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกล้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1275 นายวสันต์ แก้วประเสริฐ ครูจ้างสอน วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1276 นางอุทัยวรรณ ใจดี ครู โรงเรียนบ้านวังไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1277 นางสาวรินลณี คงรักษา นักศึกษา วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1278 นายศุภชัย ปะตังถาเน นักศึกษาวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1279 นางสาวธัญญลักษณ์ ดำดี ครู โรงเรียนบ้านวังไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1280 นางสาวประกายวรรณ ไสยวรรณ์ นักศึกษาวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1281 นางสาวธัญวรัตน์ ผ่องแผ้ว นักศึกษาวิทยาลัยนาฎศิลปสโขทัยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1282 นางสาวภัทรวดี เชนส้ม นักศึกษาวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1283 นายสุทธิศักดิ์ สุทธิ ลูกจ้างชั่วคราวบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1284 นายสุทธิศักดิ์ สุทธิ ลูกจ้างชั่วคราวบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1285 นายณัฐนนท์ นิโสกะ นักศึกษาวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1286 นางสาววีรภัทรา โสฬส นักศึกษาวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1287 นายณัฐยุทธ ถึงมี ธุรการ โรงเรียนบ้านกล้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1288 นางสาวนันทิชา เพ่งมนัส นักศึกษาวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1289 นางสาวณัฎฐณิชา อินทร์ประดิษฐ์ นักศึกษาวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1290 นางสาวกฤษฎาภา บุญอยู่ ธุรการโรงเรียนบ้านเพชรไฝ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1291 นายชาญพิชญ์คูณ คงผึ้งทวีลาภ นักศึกษาวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1292 นางสาวนนทกร สิงเหม นักศึกษาวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1293 นางสาวประติภา จันทิมา นักศึกษาวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1294 นางมนภัทร คงยอด ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านลานกระบือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1295 นางพันผกา กาบมาลา ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู ๒๕๐๔) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1296 นางสาวขนิษฐา ขวัญแย้ม ครูโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1297 นางธันยาธรณ์ พวงศรี ครูโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1298 นางสาวนาตยา บุญสม ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1299 นางละม้าย กะหมาย ครูโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1300 นางรัตนาภรณ์ สัมฤทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1301 นางนันทวรรณ จันทร์ส่ง ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1302 นางมาลินี ศรพระขันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1303 นางสาวเสาวลักษณ์ แสนทิพยนันท์ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1304 นางสุปราณี เสือคล้าย ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1305 นางสาวศรีศุภางค์ ศรีสุโข ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1306 นางวีณานุช หุนกุล ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1307 นางเบญจางค์ พัตจร ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1308 นางสาวปรียาภรณ์ พันธุ์หนองหว้า ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1309 นางสาววาสนา อ่ำทอง ครูโรงเรียนวัดป่าถ่อน กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1310 นางศลิษา กำจัดภัย ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1311 นางสาวจันทิมา กลางวงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1312 นางสาวมณีวรรณ ปั้นสำลี ครูโรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1313 นางสาวอรัญญา วงค์เครือ ครูโรงเรียนบ้านห้วยเจริญ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1314 นางกนกพร อิ่มประเกียนธรรม เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านสันหีบ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1315 นางสาวนวจิรา หอมหวล ครูโรงเรียนมิตรภาพที่ ๓๘ (บ้านหนองเรียง) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1316 นางทัศนีย์ เอี่ยมแจง ครูโรงเรียนมิตรภาพที่ ๓๘ (บ้านหนองเรียง) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1317 นางกณิษา ชัยกิจ ครูโรงเรียนบ้านหนองกลับ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1318 นางสาวศิริวิมล หล้าหนูเหม่า ครูโรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1319 นางสาวชฎารัตน์ โกศัย ครูโรงเรียนบ้านวังแร่ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1320 นางสาวปวีณา เมฆลอย ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านวังแร่ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1321 นางสาวกมลฉัตร มาชม ครูโรงเรียนบ้านหนองกลับ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1322 นางสาวสุทธิดา บานแย้ม ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองกลับ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1323 นางสาวณัฐชยา นุ่มน้อย ธุรการโรงเรียนบ้านนาพง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1324 นายสิทธิเดช น้อยนาค ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านวังแร่ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1325 นางสาวพรนภา ถายา ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดปากน้ำ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1326 นางสาวสมใจ เรือนเพ็ชร ครูโรงเรียนวัดปากน้ำ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1327 นางสาวศิริพร ทรัพย์จี่ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1328 นางสาวศลิษา โต๊ะถม ครูโรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1329 นางสาวหทัยชนก นักธรรม ธุรการโรงเรียนบ้านหนองป่าตอ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1330 นางสาวกฤติยา นิ่มนวล ธุรการโรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1331 นางสาวนรรณธพร คู่ควร ครูโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1332 นางสาวสิรินภา จิตรอมร ครูโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1333 นางสาววาสนา อ่ำทอง ครูโรงเรียนวัดป่าถ่อน กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1334 นางสำเนียง คำบรรลือ ครูโรงเรียนวัดป่าถ่อน กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1335 นางอัญชิษฐา เย็นสำราญ ครูโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1336 นางสาวปวีณา ตาพรม ครูโรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1337 นางสาวพัชรินทร์ แสงเทียน ธุรการ โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1338 นางสาวชุติมา จัดการ ครู โรงเรียนบ้านป่าเลา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1339 นางสาวอภิฤดี นวลหงษ์ ครู โรงเรียนบ้านป่าเลา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1340 นางสาวปรางทิพย์ เจี้ยมกลิ่น ครูโรงเรียนบ้านห้วยตม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1341 นางระเบียบ โคตรจันทึก ครูโรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1342 นางสาววรรณฤดี แก้วนาคผ่อง ครูโรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1343 นางสาวจุฑารัตน์ ศิริเสริมสกุล ครู โรงเรียนบ้านป่ายาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1344 นางสาวยุภาวดี ขำเมือง ครู โรงเรียนบ้านป่ายาง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1345 นางสาวขวัญชนก พิเชษฐ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1346 นางประภา คำภิระยศ ครูโรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1347 นางเพชรรัตน์ ทองสุข ครู โรงเรียนบ้านดงคู่ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1348 นางสาวเกตุกนก กิ่งแก้ว ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดท่าฉนวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1349 นางสาววรรณาพร เกตุคง ครูโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1350 นางนันทิชา หมู่โยธา ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์"สพป.สุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1351 นางยุพิน คำพวง ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1352 นางสาวเบญจพร พลไกร ครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว  
1353 นายศุภกิจ แก้วแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านสวน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1354 นางจิตรา คำเบิก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1355 นายเฉลิมวุฒิ ศรีโตนด ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1356 นางอมรรัตน์ จิติ ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1357 นางกฤษณา อินทร์ลับ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1358 นางพันธ์เพ็ญ ชูชิต ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1359 นางสาวกมลชนก เพิ้งจันทร์ ครูอัตราจ้างวิกฤต โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1360 นางสำรวย เฟื่องอิ่ม ครู โรงเรียนบ้านขุนนาวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1361 นางจิรัชยา พันธ์พานิช ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1362 นางสุฑารัตน์ แก้ววิเชียร ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านยางแหลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1363 นางสาวปรมา คงอิ่ม ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านดงเดือย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1364 นายสุชาติ อยู่สถิตย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1365 นายกิตติคุณ รักแจ้ง พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1366 นายสมจิตร พุ่มพรม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านมนต์คีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1367 นายนพดล อินทร์ลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานเอื้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1368 นายพิรุณ กาสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1369 นางสาวพิรญาณ์ กาสาย ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1370 นายวิษณุ อ้นบางเขน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1371 นายปิ่นศิลป์ชัย นุ้ยเงิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1372 นางสาวสุพรรณษา จันทร์หล้า ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดมุจลินทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1373 นายสถาพร แสงสุดจิตร ครูโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" สพป.สุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1374 นางพรพิมล สุทธิชาติ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1375 นางสาวแสงรวี ฉิมกาญจนะ พนักงานราชการ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1376 นายสุทธิรักษ์ ขำหาญ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1377 นางสุพิชฌาย์ นวรัตนารมย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม.เขต 38 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1378 นายฉลอง ลักษณะวิเชียร ครูชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1379 นางสาวสิริกานต์ โพธิ์รอด ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ) สพป.สุโขทัย1 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1380 นางวันเพ็ญ ทรัพย์เจริญ ครู องค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว จังหวัดสุโขทัย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1381 นางวรรณทนา ละจุ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1382 นายบุญชรัตน์ วังสุข นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1383 นางทิพยวรรณ ทะบาง ครูโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1384 นางประหยัด จันทร์สุข ครูโรงเรียนบ้านหนองแหน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1385 นางจิณัฐฐ์ตา ไกยสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1386 นายอิศรา กรุณามิตร ครูโรงเรียนบ้านป่ากล้วย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1387 นางสาวกนกวรรณ คุ้มพาล ธุรการโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1388 นางนิยม กำมะหยี่ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1389 นางสาวขวัญเรียม เจ็ดคำ ครูโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1390 นางสาวยุพิน จันทร์ฟัก ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1391 นายศรัณยู ยุบล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1392 นางณัชชานันท์ ขวัญดี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1393 นายฐิติวัฒน์ จัดดี ครูโรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1394 นางสาวภัทรมน ใจยะมี ครูโรงเรียนบ้านผาเวียง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1395 นายธงชัย รัตนแย้ม ครูโรงเรียนบ้านวังพิกุล กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1396 นายอิสรา กรุณามิตร ครูโรงเรียนบ้านป่ากล้วย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1397 นางสาววันเพ็ญ ผกามาศ ครู โรงเรียนบ้านดงยาง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1398 นายบุญเชิด อาจปาน ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านไม้งาม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1399 นางรุ่งรวิน เนตรดี ครูโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1400 นางอนิสา กอมะ ครูโรงเรียนบ้านสันหีบ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1401 นางสาวราตรี ทองคำ ครู โรงเรียนบ้านดงยาง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1402 Mr.Kencho Penjor ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1403 นายธชาพัฒน์ มาขวา ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1404 นายมานพ หาญณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคะยาง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1405 นายศุภวัช โตวนิชย์ ครูโรงเรียนบ้านแก่ง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1406 นายปริญญา แก้วบังเกิด ครูโรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1407 นายกิตติศักดิ์ พึ่งหวาน ครูโรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1408 นางไอรฎา นุชเกิด ครูโรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1409 นางสาวรุ่งนภา ช่างต่อ ครูโรงเรียนบ้านแม่เทิน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1410 นางสาวขวัญเรือน มูลทิ ครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1411 นายจักกิต อุทรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบราณหลวง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1412 นายวีระศักดิ์ ทองนามอญ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1413 นายนพดล ชัยมงคล ครูโรงเรียนบ้านดงคู่ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1414 นายอภิชัย รีฮุง ครูโรงเรียนบ้านซ่าน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1415 นางสาวธิดารัตน์ ว่านเครือ ครูโรงเรียนบ้านหมอนสูงประชาสรรค์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1416 นางสาวสุมนฑา เพ็งจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1417 นายนิพนธ์ คำเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1418 นางสาวธิดารัตน์ เรืองแจ่ม ครูโรงเรียนบ้านลานตาเมือง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1419 นายบัญชา สุวรรณบุตร ครูโรงเรียนบ้านท่าชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1420 นายจรัส คำแคว่น ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านบางคลอง (สามัคคีประชาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1421 นางสาวภัณทิพา ทองกก ครู โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1422 นางสาวเนืองนิตย์ สาเขตต์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1423 นายปิยะชัย เขียนทอง ครู ชำนาญการ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1424 นายสมศักดิ์ จันทร์รอด พนักงานราชการ วิทยาลัยเทคนิค กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1425 นางกวิญรวี เรืองนวล ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านกระชงค์ (ประชาอุทิศ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1426 นายเจริญ ภู่เพ็ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1427 นายสาธิต คำมาอ้าย ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองรังสิต กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1428 นายศุภกิจ แก้วแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านสวน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1429 นางจิตรา คำเบิก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทับ เขต 1 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1430 นางสาวจันทวรรณ ทองคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1431 นางสาวศรุชา นาคทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1432 นายกิตติคุณ รัตนเดชกำจาย อาจารย์ วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1433 นายพรเทพ ศรีรัตนานนท์ ครู ชำนาญการ วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1434 นายจักรพงศ์ หยุดยั้ง ครูโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1435 นางจงลักษณ์ จิตดี ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1436 นางสาวฉวีวรรณ เหลี่ยมจุ้ย ครูโรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1437 นางสาวสาธิยา กระแบกหอม ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1438 นางสุวรรณา บวมขม ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1439 นางสาวสรารัตน์ ดวงดาว ครูโรงเรียนวัดคุ้งยาง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1440 นางรตนกร ชัยประสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1441 นายเชษฐา พรภัทรยุทธ์ อัตราจ้างกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1442 นายจิรศักดิ์ ทองเวียง ครูโรงเรียนบ้านหาดเสี้ยววิทยา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1443 นายทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1444 นายทัศนะ เจือจาน ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1445 นางปาริชาติ อินต๊ะกัน ครูโรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1446 นายจณะศักดิ์ คำแสน ครูโรงเรียนบ้านดงคู่ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1447 นายธนวัฒน์ คู่ควร ครูโรงเรียนบ้านสารจิตร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1448 นายเพชร ลาวจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านธารชะอม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1449 นายนิรุธ หาญกาย พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหนองแหน (ศรีนคร) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1450 นางสาวปวีณา ฉิมพาลี ครูโรงเรียนวัดตลิ่งชัน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1451 นางสาวศรีมาลา พวงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านพระปรางค์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์