รายชื่อทีมชนะ อันดับที่ 1-3 ระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตาล 1. เด็กหญิงบุณยาพร  แว่นครู
 
1. นางสาวกุลวัลย์  ยอดรัก
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงพรรณพัชร  มีทวี
 
1. นางประนอม  พรมมารักษ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงธนพร  พรมติ๊บ
 
1. นางสาวสุดสวาท  ปิงชัยวงษ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงนิภา  วันคำ
 
1. นายโอฬาร  รินทกร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กหญิงปุณยวี  พันธ์ล้อม
 
1. นางสาวปิยวรรณ  หงษ์สุวรรณ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดอุเม็ง 1. เด็กหญิงกันต์นลิน  แป้นทองคำ
 
1. นางสาวเรืองศรี  เรือนตุ้ย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ชื่นใจ
 
1. นางอุษา  มูลใจ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1. เด็กหญิงวิยดา  แก้วศรีงาม
 
1. นางสาวกาญจนา  กองแก้ว
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ทะ 1. นางสาวปรียาภรณ์   แผ่นชมภู
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วงศ์รินทร์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงทับแรต 1. เด็กหญิงสุวิมล  บำรุงพงศ์
 
1. นางสาวเกศรินทร์   เชื่อมดัด
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กชายภัทรศัย  ศรีเลิศ
 
1. นางรวงทอง  งามประเสริฐ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงศศิธร  วงศ์ชัย
 
1. นายวีระยุทธ  ปัญญาแก้ว
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี) 1. เด็กหญิงอริศรา  ชานนท์เมือง
 
1. นางสาวชญาภา  ไทยสมัคร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงสวิชญา  กรุณามิตร
 
1. นางคมดาว  โสดา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดต้นไคร้ 1. เด็กหญิงพัชรพร   ธินิยา
 
1. นางจริยา   พลังฤทธิชัยกุล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังแดง 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ฤทธิ์ณรงค์
 
1. นางสาวดาราวรรณ  จันทร์หอม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ใจวงค์
 
1. นางเย็นฤดี  กันทาสุวรรณ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงมธุรดา  กู่พิมาย
 
1. นางอัจฉรา  เจนเจตวิต
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงเกตน์สิรี  มณีวงศ์
 
1. นางสมิตา  ราชคฤห์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1. เด็กหญิงผกามาศ  ป้องเศร้า
 
1. นางสาวนวพร  เฉลยไข
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. นางสาววรนุช  สมบูรณ์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  เผ่าฟู
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแสนทองวิทยา 1. เด็กหญิงสุรัมภา  คำแดง
 
1. นางศุภลักษณ์  จิณะสิทธิ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 1. เด็กชายธนาชล  เย็นนัทที
 
1. นางภัททิรา  โตพันธุ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงชุณหกาญจน์   คิดยาว
 
1. นางสาววาสนา   รุ่งอินทร์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กหญิงธนกานต์  อิ่มน้อย
 
1. นางชวัลพัชร์  ชูศรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 1. เด็กชายสรภพ  บุญคอย
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ชัยทอง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านก๊อน้อย 1. เด็กหญิงอารัญญา   หาญบุญศรี
 
1. นางเรณู  เหมืองจา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 1. เด็กหญิงนันท์นภัส   ฉิมบรรเทิง
 
1. นางพนิดา  สุขเกษม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   บุตรดาพิมพ์
 
1. นางกชกร  คัมภีร์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ยาจ๊ะ
 
1. นางพัชรินทร์  ไชยแก้วเมร์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 1. เด็กหญิงกัลยา  จุมเกตุ
 
1. นางสาวนงเยาว์  ศรีอินทร์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 1. เด็กชายเพ็ญนภา  ศรีเขื่อนแก้ว
 
1. นายวิทยา   กันทะสอน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงภูตะวัน   ใจชื้น
2. เด็กหญิงศกลวรรณ   ศรีจำนงค์
 
1. นางเสาวภาคย์  เลยะกุล
2. นางวาสนา    สุรัตน์สุขเกษม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กหญิงกนกรัตน์   สว่างปัญญา
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ไชยะ
 
1. นางทัศนีย์   ไชยา
2. นางรัตนา   อัศวะสัย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย 1. เด็กหญิงจันทร์วลัย  สร้อยสนตน
2. เด็กหญิงธยพร  ปะกาเวสูง
 
1. นายจารึก  อุ่นไพร
2. นางกานดา  อุ่นไพร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 1. เด็กหญิงฐิติมา   ฤทธิรณนาวี
2. เด็กหญิงณภัทร   โสภณพนิดา
 
1. นางสาวผกาวดี   ทำลี้
2. นางสุวิมล   สวยศิลป์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโปง 1. เด็กหญิงพจณิชา  ปู่เงิน
2. เด็กหญิงมิรันตี  ปู่สา
 
1. นางสาวเกษริน  วีระ
2. นางสาววารุณี  ยศคำ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 1. นางสาวญาณิกา  แนชวา
2. เด็กชายธนบดี  เสนสุภา
 
1. นางพัชรินทร์  สุวรรณ
2. นางสายฝน  ใจต๊ะวงค์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณัฐฏ์ชนก  โชติธนะ
2. เด็กหญิงปภัชญา  พรศิรชัย
 
1. นางวิไลพร  แจ้งถิ่นป่า
2. นางสาวจินดาพร  ชิดศิษฐ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง 1. เด็กหญิงพรทิพย์  เพชรดำ
2. เด็กชายอัษฎา  เมาพัด
 
1. นายธวัชชัย  เทตวงค์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กชายพีรดนย์  จินะ
2. เด็กหญิงอัจฉราภา  ใจคำมูล
 
1. นางมาลัย  ทัพหมี
2. นางพรพิมล  ทามี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1. เด็กหญิงชลธิชา  แจ๋วแว๋ว
2. เด็กหญิงสาริกา  บุญด้วง
 
1. นางสาววิริยา  แสงมณี
2. นางสาววิภา  บานเย็น
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95.54 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กหญิงติณณา  กางกรณ์
2. เด็กชายนิรุต   นิ่มเป็นสุข
 
1. นางสาวณัฐธิดา   ลิ้มสุวรรณ
2. นางสาวมาริสา   คำเวิน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. นางสาวกานดาพร  มีสอน
2. เด็กหญิงขวัญข้าว  ทุนแท่ง
 
1. นางสาวปัทมา  กนกนิรันดร
2. นางวัชราภรณ์  อินตาถึง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1. เด็กชายณฐกร  จันทรโชติ
 
1. นายณรงศ์ฤทธิ์   คำชู
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงศิริกุล  เตชะธีราวัฒน์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  ดำรงค์เมือง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงภัทรพร   เธียระวิบูลย์
 
1. นางสาวอรุณี   พวงขจร
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กชายพีรวิชญ์  ทรงไพรเดช
 
1. นางกิติมา  กาญจนินทุ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิต 1. เด็กชายพบธรรม   ตันอารีย์
 
1. นางอัมพร   เต็มศิริรักษ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัชว์กานต์  ศรีสุวรรณกุล
 
1. นางอนุตรา  สัตระ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1. เด็กชายธนทัต  เอี่ยมชม
 
1. นางนฤมล  ลุ้ยอุไร
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ราศรี
2. เด็กชายตปธน  ประดิษฐ์สถาพร
3. เด็กชายภาสกฤต  คงสงวนสุข
 
1. นางสาวศรีประภา  ปิยะมงคลสกุล
2. นางทิพวัลย์  วงค์จันทร์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กหญิงธีริศรา   ใจดง
2. เด็กหญิงอภิสรา   วังพฤกษ์
3. เด็กหญิงอรอุรินทร์    ปละอุด
 
1. นางนลพรรณ    ตะยะพงค์
2. นางสุดา   ทรายแก้ว
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1. เด็กหญิงพุฒิพร  ล้นเหลือ
2. เด็กหญิงภูพิญญา  วงศ์ภูสรณ์
3. เด็กหญิงอรุณลักษณ์  พุทธปฏิโมกข์
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  แม้นอินทร์
2. นางสาวสุวิมล  นิลพันธ์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  แหง้โหว้
2. เด็กหญิงสิริขวัญ  ดอกแก้ว
3. เด็กหญิงอัยมี่  มะหะหมัด
 
1. นางสาวเมธาวี  คำรินทร์
2. นายอินทร์แสง  เขียวพันธ์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กชายจิรพงษ์  วงค์โกฎ
2. เด็กหญิงชลธิชา   แสงเพชร์
3. เด็กหญิงปวีณา  บุญมิ่ง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  วงศ์ชัย
2. นางสาวจิดาภา  จันทิมา
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าลาน 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ   ชื่นชม
2. เด็กหญิงอนุธิดา   เลาหลื่อ
3. เด็กหญิงอุษณิษา   แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวสกุลรัตน์   ไพรธรฤทธิ์
2. นางสาวฑิมพิกา   โยธา
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบึงสำราญ 1. เด็กชายทวีศักด์   ปกประโคน
2. เด็กหญิงพรนภา  นามนุ
3. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  พรหมรักษา
 
1. นายปรีชา  สุวรรณทอง
2. นางสาวสุนิษา   ธูปหอม
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงทวีพร  ปันแปง
2. เด็กชายพงศ์กรณ์  หาญรุ่งเรืองกิจ
3. เด็กชายเจตณ์รดิศ  มูลเทพ
 
1. นายอภิเษก  ณ วรรณติ๊บ
2. นางสาวดวงดาว  นกแก้ว
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง 1. เด็กหญิงฑิมพิกา  ใจตึง
2. เด็กหญิงภัชกุล  อัศวเมตตา
3. เด็กหญิงรัตน์ธิดา  ถะนา
 
1. นางนันท์ธนัษฐ์  ฉัตรแก้ว
2. นางนฤมล  อุตมะโชค
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1. เด็กหญิงธนพร  คุ้มอินทร์
2. เด็กหญิงปรีย์วรา  ทิพย์อักษร
3. เด็กหญิงอชิรญา  กองนิล
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  แม้นอินทร์
2. นางสาวสุวิมล  นิลพันธ์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ไชยวุฒิ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ใจจี๋
3. เด็กหญิงอมลวรรณ  ศรีณายะ
 
1. นางศศิเนตร์  กาละวัง
2. นางสาวนาถนภา  สุวรรณ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยมอญ 1. เด็กหญิงกุลจิรา  สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายภีรเดช  เขื่อนเมือง
3. เด็กชายวรดมพ์  ลำนัย
 
1. นายประจักษ์  จันทร์ต๊ะ
2. นางสาวชลนิชา  ขันเชียง
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กหญิงชยานันท์  ชัยนันท์
2. เด็กหญิงรติมา  ลุงทุน
3. เด็กหญิงสิรินทรา  สุขสำราญ
 
1. นายพรสวรรค์  แก้วเทพ
2. นางกิตติมา  หอมรส
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กชายบรรณวัชร  พัฒนาอิทธิกุล
2. เด็กชายวิรัณพัชร  เจนศร
 
1. นางวรัทยา  ชนภััทรวงศ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 87.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนรมน  นุชพงษ์
2. เด็กหญิงนรมน  นุชพงษ์
3. เด็กชายวรพล  งามขำ
4. เด็กชายวรพล  งามขำ
 
1. นางสาวพิชญาภา  ไข่ทา
2. นางปัทมาพร  ปงหาญ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83.26 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกวิน  ชุ่มทอง
2. เด็กชายวรวิช  แก้วนาคแนว
 
1. นางสาวศิรินทรา  โปร่งแสง
2. นางสาวอาภรณ์  บุตรมางกูล
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 1. เด็กชายจ่อมิว  -
2. เด็กหญิงญาณิษา  อย่างคุณธรรม
 
1. นางพชรกมล  จินา
2. นายชินวัฒน์  แซ่วื่อ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญหลง
2. เด็กชายธราวุธ  ขอดแก้ว
 
1. นางพิกุล  พันธุ์ปัญญา
2. นางยุพาพิน  ไชยบาล
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 1. เด็กหญิงปพิชญา  ใจแสน
2. เด็กชายศุภวัทน์  อินปาน
 
1. นางสาวณภัทร  งามวิลัย
2. นายพิชัย  นวลไผ่
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 1. เด็กชายวิริทธิ์นันท์  อินทฤทธิ์
 
1. นายไพฑูรย์  แตงทอง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 1. เด็กหญิงรมิดา  ไชยวงค์
 
1. นางยุพิน  เข็มอนุสุข
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 1. เด็กชายภาณุวัฒน์   สารอินทร์
 
1. นายบุญราช  วังเวียง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดง 1. เด็กชายสหรัฐ  กิ่งเฟื่อง
 
1. นางสมคิด  คงพูล
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กชายเตชิต   พหลทัพ
 
1. นางมยุรี   เอนกพงษ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กชายอานุภาพ   ภิรมย์กุล
 
1. นายอานนท์   เอนกพงษ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าลาน 1. เด็กชายจักรพงศ์  สุรมิตร
 
1. นางสาวนริศรา  ฟองศักดิ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายรัตนภูมิ  สายทองแท้
 
1. นายปฐมพงศ์  จันต๊ะ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 1. เด็กหญิงจิรพัชร  เมธาภัทร
2. เด็กหญิงรัตนมน  เด็ดแก้ว
 
1. นายชยานันต์  จิรสินกุลโรจน์
2. นางสาวเจษฎาภรณ์  สร้อยจอม
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 1. เด็กชายชนาธร  ยิ้มคล้าย
2. เด็กชายพัชรพล  จิโนคำ
 
1. นายทรงศักดิ์  ศรีมาก
2. นางสาวสายพิน  สังข์แย้ม
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ 1. เด็กชายชัยนันท์  รักษาราษฎร์
2. เด็กชายบูรพา  รามณี
 
1. นางสาวอัมพร  ยศงาม
2. นายวรพงษ์  วงษ์พานิช
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 99.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม 1. เด็กชายพัชรพล  ทองคำ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทร์สุข
 
1. นายประทีป  ทิสา
2. นางสาวจณิสา  สัมพันธสิทธิ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 1. เด็กชายตะวัน   แซ่เจ่า
2. เด็กหญิงภาวิตรา   ประภัคปัญญา
 
1. นายสมบูรณ์   ชมภูเทพ
2. นางสาวอุบลวรรณ  เชื้อหมอ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เขียนวงษ์
2. เด็กหญิงบุษบากร  แก้วเขียน
 
1. นางสุนทรี  รอดนิล
2. นางสาวผาณิตา  เฉลิมชาติ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไพร 1. เด็กหญิงปริชาติ  อินไผ่
 
1. นายนพพร  ศรีเดช
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสะนำ 1. เด็กหญิงสถลัชนันท์   โฮมบุญ
 
1. นายชัยสิทธิ์  ทองศรีสมบูรณ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กหญิงภรัณยา  หมื่นสุข
 
1. นางสาววาสนา  โกฎแสง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กหญิงวรัชญาณ์  หงษ์ดวง
 
1. นางสาววาสนา  โกฎแสง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไซ 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  ปานทอง
 
1. นางสาวศิลาทิพย์  คำใจ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสูน 1. เด็กหญิงสุมาลี  -
 
1. นางสาวกฤติยา  ปาตีคำ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กชายฌาณภัทร  ไกรรอด
 
1. นางบังอร  ไกรรอด
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาทราย 1. เด็กชายคุณภัทร   ประสารรส
 
1. นางสาวศริณญา  ศรีแปง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงกานติศา  เชื้อแก้ว
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ไชยเนตร
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายพัฒนพล  ศรีนาราง
 
1. นางศศิธร  อ่อนลาน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางขาม 1. เด็กหญิงเจสซิง  ทัม
 
1. นางเอมพิกา   ใจกล้า
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสารจิตร 1. เด็กหญิงอนันตญา  ปักษี
 
1. นายสิทธิพันธ์  ทวีรัตนพันธ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนใบบุญลำพูน 1. เด็กชายปัญญาวุธ   อุตแจ่ม
2. เด็กชายรุจน์ธกานต์   มูลรินต๊ะ
3. เด็กหญิงอทิตยพร   แก้วดวงแสง
 
1. นางอุทัยวรรณ  ศรีจันทรวงศ์
2. นางกรรณิการ์  เดชชิต
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายชูตระกูล  กุหลาบขาว
2. เด็กหญิงณัชชา  เสรีรักษ์
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  ดีตันนา
 
1. นางนฤมล  แนวลาด
2. นางสาวรุ้งตะวัน  จุติพงษ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  คงพรม
2. เด็กหญิงปวีย์พร  สมหมาย
3. เด็กหญิงศิรประภา  ศรีฝั้น
 
1. นางสาววาสนา  ไชยชมภู
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1. เด็กหญิงพิชญาภา  ปานมณี
2. เด็กหญิงวัลลภา  นิยมญาติ
3. เด็กหญิงสุรีย์วรรณ  บุญเรือง
 
1. นางสายยนต์  บุญเหลือ
2. นางทัศนา  พรมมา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงกัญญภัค   แซ่ยาง
2. เด็กหญิงณิชชาภัทร   ธำรงไทสกุล
3. เด็กหญิงสุจิรา   นายรอด
 
1. นางสาวศิรินทร์ทิพย์   ไข่คำ
2. นายพิทักษ์   อนุลม
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  อินพิรุดต์เดชาธร
2. เด็กชายวรชัย  เจนชัย
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ชุมภูงาม
2. นางสาววัชราภรณ์  ติ๊บปะยะ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 99.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา 1. เด็กชายกษิดิ์ภัทร์  เตียเอี่ยมดี
2. เด็กชายฐิติศักดิ์  จมเมือง
 
1. นางสาวพัชรี  พลเยี่ยม
2. นายศุภโชค  สุภาวสุทธิ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 99.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง 1. เด็กชายธนาธิป  ทองแจ้ง
2. เด็กชายอนุวัฒน์  โม้ฟู
 
1. นายฉัตร  ทองอ่อน
2. นางสาววลิดา  พรมมา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายณัช  อุทเบน
2. เด็กชายธารา  อ่องหงษ์
 
1. นายวรรณลภย์  จันทรนวล
2. นางสาวไพลิน  ขุนแท่น
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านกรุ 1. เด็กชายธนกฤต  อนันตะ
2. เด็กชายภูมิภัทร  แสนเกิด
 
1. นายสมชาติ  พุ่มรส
2. นางสาวประทุม  ชลชาญกิจ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กชายซาเกอร์  -
2. เด็กชายบ่าอูทู  -
 
1. นายณกรณ์  พิศเพ็ง
2. นางสาวเฉลิมขวัญ  สอนชัย
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกรุ 1. เด็กชายนิพิฐพนธ์  อินทร์สะอาด
2. เด็กชายเจษฎากร  แสงพรนิรันดร์
 
1. นายสมชาติ  พุ่มรส
2. นางสาวประทุม  ชลชาญกิจ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง 1. เด็กชายชราวุฒิ  ตระกูลพิชญ์พงศ์
2. เด็กชายวีระพล  ขาขะยอม
 
1. นายฉัตร  ทองอ่อน
2. นางสาววลิดา  พรมมา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายวิทยา  -
2. เด็กชายเวหาส   ชัยวรายุทธ
 
1. นายสุพล  สาเป็ง
2. นายเสถียรพงษ์  ใจมัน
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 1. เด็กชายชนะสรณ์  ทองคำ
2. เด็กชายชัชฤทธิ์  เข็มสำฤทธิ์
 
1. นายวรรณรุต  คุ้มเหม
2. นางสาวดวงรัตน์  เพ็ชรช่วย
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กชายพงศธร   ศรีโสภา
2. เด็กชายวรรณศิลป์   ทองมั่น
 
1. นางรัตนา  ศรีบัวจับ
2. นางสาวกัลยา  ม่วงรัก
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31(ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) 1. นางสาวธนัชพร  มะลิลา
2. นายอภิสิทธิ์  ทรรพสุทธิ
 
1. นายธวัชภูมิ  ขำหรุ่น
2. นายโสภณ  แสงจันทร์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโขมงหัก 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  ก้อนหิน
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  พรศิริ
 
1. นายอนันต์  นกน้อย
2. นางปาริชาต  เชาวลิตโรจน์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงญาณิศ  สายสด
2. เด็กชายธนากร  สุบรรณรัตน์
 
1. นางคณารัตน์  คุณชัย
2. นางพิชญาพร  เชิญขวัญ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย 1. เด็กชายชญานนท์  สุนาวง
2. นายยุทธนา  นุ่นมีศรี
 
1. นางชุติมา  แสงเมือง
2. นางน้ำอ้อย  จุลโพธิ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์) 1. เด็กหญิงณัฐชญาดา  มีสุข
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  เรืองธีรนพคุณ
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ทาหมี
 
1. นางสาวยุพิน  สิงห์ฆราช
2. นางสาวจรัสศรี  แบเจ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา   ขันคำนันต๊ะ
2. เด็กหญิงพรรณพัชร   พงษ์เพชร
3. เด็กหญิงมารีน   ใจธรรม
 
1. นางนิพร    ฟ้าเลื่อน
2. นางสาวพรรณทิพา   เทียมตา
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ศรีเริงหล้า
2. เด็กหญิงชรินทร์รัตน์  เพิ่มพูล
3. เด็กชายนะโม  พันละออง
 
1. นายชาญณรงค์  สถิตย์อยู่
2. นางนุชนาถ   หอมยก
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงรชินันท์   ข่มอารมณ์
2. เด็กหญิงสิรภัทร   สุ่มน้อย
3. เด็กหญิงสิรภัทร   ชินขุนทด
 
1. นายมนัส    เพ็งหมู
2. นางพรทิพา   เพ็งหมู
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยมอญ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แซ่โฟ้ง
2. เด็กหญิงอนิญดา  เขื่อนเมือง
3. เด็กหญิงเกสรา  ไชยมงคล
 
1. นางสาวคนึงนิจ  ณ น่าน
2. นางสาวเจนจิรา  ไข่แก้ว
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงณฐพร  เวชสำเภา
2. เด็กหญิงดวงฤดี  เอี่ยมสุนทรวงศ์
3. เด็กหญิงปฑิตตา  อยู่กรุง
 
1. นางสาวราศรี  สดุดี
2. นางสาวฐาณิตา  วัฒนวิกย์กรรม์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กชายณฐกร   น้อยกรุต
2. เด็กชายภิเษก   บัวทอง
3. เด็กชายรักษิต   จริตงาม
 
1. นางสาวธนพร   ไผ่งาม
2. นางวรรญา   วัฒนรุ่ง
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาค้างคาว 1. เด็กชายทินภัทร  ดีทอง
2. เด็กชายธีรเดช  เชื้อนุ่น
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เต็มเต็ํะ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  นาคพนม
2. นายศิวพันธ์  ทุยตระกูล
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กชายปิยพัทธ์  หัสแดง
2. เด็กชายปิยะวัชร์  กุดแยง
3. เด็กชายเตชิต  คงประเสริฐ
 
1. นางวัลลภา  วิเชียรรัตน์
2. นางปรางแก้ว  คำมี
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาปังวิทยา 1. นางสาวนิชานันท์  คำภิระยศ
2. นายพุฒิพงศ์  สอนลือ
3. นายอภิศักดิ์  จารณะ
 
1. นางสาวชัญญานุช  อิ่นคำมา
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  อินจุ้มสาย
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงณัฐฑริกา  ปัถวี
2. เด็กชายวิชชากร  บุญธรรม
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ดวงปิก
 
1. นายสุทอิทธ  ภาหวานเสียง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศยา  กล้าณรงค์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันหีบ 1. เด็กชายจำเริญ  แซ่เติ๋น
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  ถมทอง
3. เด็กชายศิรสิทธิ์  ตั้งพาณิชยกุล
 
1. นายประพันธ์  ตุนาโป่ง
2. นางสาวจุฑารัตน์  พูลนิ่ม
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  สืบธุ
2. เด็กหญิงณัฐการ  สิริสิน
3. เด็กหญิงดาการดา  วรรณา
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ขบวน
2. นางสาวเวณิกา  ล้นเหลือ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าด้วง 1. เด็กหญิงนรินทร์พร  หาญคำ
2. เด็กหญิงสิริกร  สมรูป
3. เด็กหญิงสุพรรญา  เถาโคตรศรี
 
1. นายทศพล  สุโขประสพชัย
2. นางสมหญิง  บุญปัน
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 84.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงปาณิศา  เพิ่มเขตกรรม
2. เด็กหญิงวชิรญา  ชีคงเนียม
3. เด็กหญิงศุพัชชา  แท่งแก้ว
 
1. นางจิราภร  คำอินทร์
2. นางสาวโชษิตา  เสตานุตร์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงธัญธิชา  สุดเขียว
2. เด็กชายศิวกร  ชื่นใจ
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แก้วกำเนิด
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เชียงสุ
2. นางนีรนนท์  กันแตง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. เด็กชายปรีชา  น้ำสาม
2. เด็กหญิงมะลิ  คำปัน
3. เด็กชายหลู่  สร้อยคำ
 
1. นางสาวชมพูนุช  ชัยอาม
2. นายกันตเมศฐ์  บางมอญ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฟุ้งเฟื่อง
2. เด็กหญิงธนัชพร   ภิญโญยาง
3. เด็กหญิงลักคณา   คำลือ
 
1. นางสาวกันต์พิชา   สุขทอง
2. นางสาวฐาปนี   ขอนเคียน
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่มอกวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวลี  เสาปันนา
2. เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  ทิพย์แก้ว
3. เด็กหญิงวรดา  ป้อชุมภู
 
1. นายคมน์สรรค์  ทองเลี่ยม
2. นางสาวพรรณรมณ  ภิระ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตียนอาง 1. เด็กชายพีรพล  แก้วกลางดง
2. เด็กชายสุสันติ  ภูรินันทพร
 
1. นางสาวนาตยา  จอวา
2. นายสุวิทย์  แซ่หว้า
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 1. เด็กชายณัฐวัตร  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  คำปิตะ
 
1. นายคงกฤช  พิมพา
2. นายไมตรี  จินะ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กชายติณณภพ  ธรรมวงศ์
2. เด็กชายพงศ์ศรันย์  กันทะวงค์
 
1. นายกิตติศักดิ์  หงษ์หอง
2. นางสาวจิราพร  เรือนกูล
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กชายภาณุวิชญ์  พรประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  วิไล
 
1. นายสุทอิทธ  ภาหวานเสียง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศยา  กล้าณรงค์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กชายนวพล  พิไชย
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อ่องเกษม
 
1. นางประจิน  เครืออินทร์
2. นางหอมหวล  พิมลพันธ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 1. เด็กหญิงนิภาพร  สุอิม
2. เด็กหญิงไอรดา  ใจยอด
 
1. นางวารุณี  เทียนนาวา
2. นายชัยวัฒน์  เทียนนาวา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทิมา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สิงห์ลอ
2. เด็กหญิงจิตติรัตน์  จิตเสงี่ยม
3. เด็กหญิงดวงกมล  อินเลี้ยง
4. เด็กหญิงวิชญาพร  สุริยันต์
5. เด็กหญิงสุพัทรา  น่วมวงษ์
 
1. นางสาววารุณี  หอมเชย
2. นางวิภาพร  พุทธรักษา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สำเภาไทย
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  กาวิละ
3. เด็กหญิงนันท์นลินทร์  สุขวัฒนพันธ์
4. เด็กหญิงภูริชญา  มะโนเมือง
5. เด็กหญิงอภิรัชญา  สุขจิตร
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  ร่องพืช
2. นางสาวจิราภรณ์  จิตต์มณีธรรม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กชายธนวัฒน์  พันธ์ขาม
2. เด็กชายธนาทร  สังข์บัวชื่น
3. เด็กชายพุฒิเศรษฐ์  ฉายแสงฉาย
4. เด็กชายวีรวิทย์  ธรรมชีวัน
5. เด็กชายอาชวิน  ลภิรัตนากูล
 
1. นายนัยวุฒิ  สระเกตุ
2. นางวาสนา  เถื่อนแท้
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  รัตนวิชัย
2. เด็กหญิงธันยรัตน์  ทับจาก
3. เด็กหญิงวิภาดา  มีคุณ
4. เด็กหญิงอัญชิสา  หล่อสุวรรณ
5. เด็กชายโยทิน  กำเนิดสุข
 
1. นางสาวฐานิตา  อรุณวิง
2. นางสาวนิลุบล  พุฒฤทธิ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ปิลันธนานิธิ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  หมัดโหนด
3. เด็กหญิงฐิติวรดา  เครือเนียม
4. เด็กหญิงพัทธธีรา   วงค์เจริญศรีสุข
5. เด็กหญิงอริสรา  สมบูรณ์
 
1. นางพนาวรรณ   ปัญญาเมืองใจ
2. นางชุลีพร  กอบกำ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชาดา  กล้ากสิกิจ
2. เด็กหญิงนาฏกาญจน์  นิพรรัมย์
3. เด็กหญิงพัชรพร  ยิ้มหนองเต่า
4. เด็กหญิงอภิชญาดา  เข้มแข็ง
5. เด็กหญิงอังคณา  ยังกองแก้ว
 
1. นางณัฐิภรณ์  อัศวรัตน์
2. นางอัจฉราพรณ์  แกล้วกสิกรรม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1. เด็กหญิงกนกพร  กุลสุพรรณรัตน์
2. เด็กหญิงพรพิมล  ชายศิริ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่จา
4. เด็กหญิงหมวยฟอง  ลุงสุ
5. เด็กชายอาทิตย์  วันละศรี
 
1. นายภูมินทร์  ฟูมูลเจริญ
2. นายธีรพงศ์  สถาน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงกานดา  อาบือ
2. เด็กหญิงญาดา  เชี่ยวชาญ
3. เด็กหญิงวรนุช  เมอแล
4. เด็กหญิงอนันตญา  อิกำเนิด
5. เด็กหญิงเบญญาภา  สิงห์ทะนะ
 
1. นายจารุวัฒน์  บุญงาม
2. นางไกรวัลย์  ฟูธรรม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขาว 1. เด็กหญิงชริณทร์ณรา  ด้วงมาก
2. เด็กหญิงณัฐฤทัย  คอยเอื้อชาติ
3. เด็กหญิงปัณฑิตา  คัดตะสงค์
4. นายวีรกร  จูด้วง
5. เด็กหญิงสุวิษา  สังข์ทอง
 
1. นางสุปรียา  นามั่น
2. นางสาวกฤติยา  อินทิพย์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ลุงต๊ะ
2. เด็กชายจักรกฤษ  ปฏิมาประทีป
3. เด็กหญิงธณิดา  คำใบ
4. เด็กหญิงพรรัตน์   ซื่อจ่อย
5. เด็กหญิงวิภาดา  ลุงคำ
 
1. นายสุทธิพงษ์  ขันคำ
2. นางสาววณิชา  ชมภู
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 1. เด็กหญิงกันต์กมล  คำปุย
2. เด็กชายกิตติกวิน   เชียงชุม
3. เด็กชายภูริช  สมควร
4. เด็กหญิงศศิปรียา  ปุ๊ดธรรม
5. เด็กชายอติวิชญ์  หมูปัน
 
1. นายทองดี  น้อยวงศ์
2. นายกิตติพงศ์  สุดใจ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 1. เด็กชายณัฐวร  เพชรนิล
2. เด็กหญิงทักษอร  ปัญญาอินทร์
3. เด็กชายวรดร  ผาบไชย
4. เด็กหญิงศิริกาญ  พูนรัตนะสิน
5. เด็กหญิงสุทธญาณ์  วันทานุ
 
1. นายผัสฐกาล  วันยอด
2. นางกุหลาบ   การเก็บ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กหญิงจิรชยา  ทองเอก
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจเฉื่อย
3. เด็กหญิงปภาดา  เหมืองหม้อ
4. เด็กหญิงวชิรธิดา  อุปกิจ
5. เด็กหญิงวิสุตา  ถิ่นถาน
 
1. นางปรานอม  ปทุมวิง
2. นางสาวถิรพร  ขวัญเมือง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอยคำ 1. เด็กหญิงขวัญณภัทร  ทาสิริคาม
2. เด็กชายจักรพันธ์  ติ๊บกาศ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ท้าวบุญเรือง
4. เด็กหญิงพิชชาพร  อินวัง
5. เด็กหญิงศิริประภา  แสนวิโรจน์
 
1. นางศิริขวัญ  พิทักษ์
2. นางรัตนา  จามพฤกษ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 1. เด็กหญิง วรรณวิสา   ตานาแฝก
2. เด็กหญิงพิชญาพร  เยาวะยอด
3. เด็กหญิงภรภัทร   ทวีแหลม
4. เด็กหญิงรวีนิภา  อุ่นสาย
5. เด็กหญิงวรดา  เดชแสงสี
 
1. นางแพรทอง  หล่ออินทร์
2. นางสาวเสาวณี  ตั้งตระกูล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 1. เด็กชายจ่อ  ไทยใหญ่
2. เด็กชายณัฐภูมิ  พิทักษ์ฤทธิพงษ์
3. เด็กหญิงภัทรภรณ์  มาทา
4. เด็กชายอดิเทพ  จินาอ้าย
5. เด็กหญิงเมียะทวย  ปู่กุ้ง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  จินะนา
2. นางสาวสาวิกา  สวนยศ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) 1. เด็กหญิงณิภาภร   อุ่นยาว
2. เด็กหญิงปรียาภร   เลาชว้าง
3. เด็กชายพลากร   ดูจา
4. เด็กชายพุฒิทรง   มาแดง
5. เด็กหญิงวิชุดา  หล่อเดชาถิรวัฒน์
 
1. นายจตุรงค์   ทาแดง
2. นายตะฏิกรณ์   เครือบุญมา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงฐิติมา  ปู่แก้ว
2. เด็กหญิงดารุณี  มาลีบุญเลิศ
3. เด็กหญิงมณีวรรณ  สมบัติทองแท้
4. เด็กหญิงสมฤดี  เงินทองประกาย
5. เด็กหญิงสุจารี  บุญหนุนวงศ์
 
1. นางฉันทนา  ศรีศิลป์
2. นายพนมไพร  ใจขัด
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงกนกนก  กาวงศ์
2. เด็กหญิงกุมารี  ขจรศักดิ์โสภา
3. เด็กหญิงจันทร์สุดา  เอกชนะศึก
4. เด็กหญิงนิชกานต์  บริหารพานิช
5. เด็กหญิงยวิษฐา  อาชนรากิจ
 
1. นายทวนทอง  บุญชู
2. นางเดือนเพ็ญ  รักประชา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง 1. เด็กชายณัฐดนัย  ยอดหมวก
2. เด็กชายปพนสรรค์  บุญคง
3. เด็กชายปัญญา  จันทคัด
4. เด็กชายรัฐศาสตร์  ไกรแก้ว
5. เด็กชายไกรวิชญ์  ทองสง่า
 
1. นายศิริวัฒน์  บุญโตนด
2. นางณภาภัช  ศรีบุตร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดรุณพัฒนา 1. เด็กหญิงคีร์ตาชลี  พิมพ์เดช
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แก้วเฟย
3. เด็กหญิงณัฐทริกา  สายแปง
4. เด็กหญิงปาธิตา  คำมะยอม
5. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  วิเลิศ
 
1. นางสายฝน  สายเกิด
2. นายรุติพงษ์  สายเกิด
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน 1. เด็กหญิงพัชรพร  แสงผ่อง
2. เด็กชายภูมิภัทร  เส็งประโคน
3. เด็กชายศุขวัฒนา  อิ่มดี
4. เด็กชายอนุสรณ์  กรนาค
5. นางสาวแววดาว  ศรีสมบัติ
 
1. นายวรุณ  เหล่าทอง
2. นายวทัญญู  เหล่าทอง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. นายณฐนนท์  ปิยชาติโชติกุล
2. นายธนวิชญ์  ขุนเขาขจี
3. นางสาวพลอยใส  คำยอด
4. นางสาวเพ็ญพิชชา  ยอดเพชร์
5. นายเวทัส  พิทักษ์นิติกานต์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอุเทน  ยอดเพชร์
2. นายสิรวิชญ์  วราฤทธิ์พิทยากุล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  แซ่หลิว
2. เด็กหญิงณิชา  โพก๊ะ
3. นางสาวพิน  สมาธิ
4. นางสาวอิ่ง  ลุงอ่อง
5. เด็กหญิงแดง  ลุงอ่อน
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  เขียววัน
2. นางสาวดวงพร  ฝั้นพรม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. นายกิติภัทร  อ้วนมาก
2. นางสาวจารุณี  บุญไชยแสง
3. เด็กชายชนาธิป  มั่นขันธ์
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  มีเก็บ
5. นางสาวชไมพร  เล่ดี
6. นายณภัทร  มณีรัตน์
7. เด็กชายณัฐพล  ลุนชัย
8. เด็กชายถิรวัฒน์   ธาตุอินจันทร์
9. เด็กหญิงธนภรณ์  สุภะการ
10. เด็กชายนันทวัฒน์  เหล่าแก้ว
11. เด็กชายพงศ์พาณิช  สารตัน
12. เด็กชายพชรดนัย  ศรีพรรณ์
13. เด็กชายพันธกาน  วังวงค์
14. เด็กหญิงภานรินทร์   ใจเป็ง
15. นางสาววิณาวรรณ  มาสบ
16. นายวิศรุต  ลาจ้อย
17. นางสาวสุชานุช  ดอกพิกุล
18. นางสาวสุรดี  ขัดสมิง
19. เด็กชายอัครพล  วงค์จันทร์น้อย
20. นายเฉลิมพงศ์  อินใจ
 
1. นางศรีนภา  ศรีธนะ
2. นายทรงธรรม  ขันตี
3. นางสาวศิวิมล  ท้าวคำลือ
4. นายกฤษฎากร  ไชยทัศน์
5. นายปิยะณัฐ  มิสา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปูแป้ 1. เด็กหญิงกมลพร  พนาลัยพยุง
2. เด็กชายณัฐพล  วทันย์พนากุล
3. เด็กชายณัฐศักดิ์  ไพรพนาลี
4. เด็กชายนวพล  พรหมชัยคีรี
5. เด็กชายประวันวิทย์  ชื่นชมคีรี
6. เด็กหญิงปาริชาติ  โพธินี
7. เด็กชายพงศกร  อนันต์มณีสกุล
8. เด็กหญิงพิชชานันท์  ใจดี
9. เด็กหญิงพิมพ์ลรัตน์  สัตย์ดาฤทธิ์
10. เด็กชายภาสกร  พันธ์ปัญญากรกุล
11. เด็กชายรัฐศาสตร์  เคหาชลาลัย
12. เด็กหญิงวิกานดา  ต้นน้ำลำธาร
13. เด็กชายวิมลตรี  ชัยกมลคีรี
14. เด็กชายสุทิวัส  พรพะกา
15. เด็กชายอภิรักษ์  สิริพนากุล
16. เด็กชายเจตนิพัทธ์  สถิตวนา
17. เด็กหญิงเบนจวรรณ  หอมกลิ่นคีรี
18. เด็กชายโกมิน  พนาลัยอนุรักษ์
 
1. นางสาวจันทิมา  ปิ่นสกุล
2. นางสาวกฤษติยาภรณ์  บรรดาตั้ง
3. นางสาวอาภัสภรณ์  กันศรีเวียง
4. นางสาวจิรประภา  สามารถ
5. นางสาวพิมพิชยดา  สายชลศรีจินดา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงกชกนณ์  หอมไกล
2. เด็กหญิงกัญญาภัทร  แสนสมบัติ
3. เด็กชายจิตติพัฒน์  หอมไกล
4. เด็กหญิงจิรัชญา  เลิศคชลักษณ์
5. เด็กหญิงชญานิศ  ุพุธจน
6. เด็กหญิงชนกนาถ  เวทย์ทินนัน
7. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุภารัตน์
8. เด็กชายณัฏฐ์ฐชาติ  อริวรรณา
9. เด็กชายณัฐพล  นันทะแก้ว
10. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ดวงคำ
11. เด็กหญิงธนัชพร  จิรจตุรพรกุล
12. เด็กหญิงนันท์นภัส  คำผอง
13. เด็กหญิงนิชนันท์  อัตมา
14. เด็กหญิงปิยพร  พานเหล็ก
15. เด็กชายพจนกร  คำผอง
16. เด็กหญิงพิชญธิดา  แสงสวัสดิ์
17. เด็กชายภูเบศ  เกตุทะจักร
18. เด็กหญิงรดาดาว  กุลสุวรรณ
19. เด็กหญิงวรัชยา  ภิญโญทอง
20. เด็กชายเมธิส  เศวตพงษ์
 
1. นางสาวฐาปณี  เวทย์ทินนัน
2. นางสาววรรณ์ณิศา  อัตมา
3. นางสาวธัญณภัสร์   ลำปน
4. นางวรรณวิการ์  ทรงทวี
5. นายปฏิพล  เตจินะ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กชายกอปรพชร  คุ้มสุพรรณ
2. เด็กชายชัชชัย  พงษ์พัฒน์
3. เด็กชายญาณวัฒน์  บัวเทพ
4. เด็กชายญาณวิทย์  บัวเทพ
5. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เจริญสุข
6. เด็กชายตรีทเศศ  ประเสริฐสุข
7. เด็กชายทัพไทย  หินแก้ว
8. เด็กชายธนากร  พลูชู
9. เด็กชายธนากร  มากะนัตย์
10. เด็กชายนวดล  ดีใจ
11. เด็กชายปุญญพัฒน์  ศรีรัตนา
12. เด็กชายภานุ  สิงห์ผา
13. เด็กชายมงคล  โพธิ์หอม
14. เด็กชายราชพฤกษ์  ยศมา
15. เด็กชายวรเมธ  สายคำพล
16. เด็กชายวิชชกร  ติยานันท์
17. เด็กหญิงศุภัชญา  มาโพธิ์ชัย
18. เด็กชายสุรสิทธิ์  จั่นพุธ
19. เด็กหญิงเกษริน  บัวคำ
20. เด็กชายโมไนย  พลภักดี
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองหยิบ
2. นายวัชรพุทธิ์  เกตุเทศ
3. นายกฤษดา  นนทะโคตร
4. นายพีรวัฒน์  จันทร์หอกลอง
5. นายสิทธิชัย  เทียนทอง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทองหลาง 1. เด็กชายกฤตดนัย  พรมรัตน์
2. เด็กชายกฤติพงษ์  บัวทอง
3. เด็กชายกฤษกร   กรีลาวาท
4. เด็กชายกิตติพงษ์  สิงห์ทอง
5. เด็กหญิงจิรัชญา  หะชะยัง
6. เด็กชายชัยภัทร  จันทนารี
7. เด็กหญิงฐานิดา  จันทร
8. เด็กชายณัฐพล  อินทวงศ์
9. เด็กชายทรงชัย  -
10. เด็กชายธนดล  จันทะนารี
11. เด็กชายธนากร  เพ็งน้ำคำ
12. เด็กชายธราธร  คำจันทร์
13. เด็กชายปฏิภาณ  บุตรดา
14. เด็กชายปริพัฒน์  คณฑา
15. เด็กชายปานเทพ  ปานคำ
16. เด็กชายปิยะภัทร  คณฑา
17. เด็กชายอัสนี  คำมะรี
18. เด็กชายอิศรานุวัฒน์  ทิปารา
19. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ภู่เอี่ยม
20. เด็กชายโอฬาร  ดีเลิศ
 
1. นางสุพรรษา  คณฑา
2. นางสาวเรวดี  โพธิ์มูล
3. นางสาวพัชราภา  ขุนรงณ์
4. นางสาวเพ็ญนภา  คงเฉลิม
5. นางสาวมยุรา  โตยอด
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กชายกฤตนัย  ซอยะแหลง
2. เด็กหญิงคำกู่  ลุงมูล
3. เด็กหญิงจาซิน  แซ่หล่อ
4. เด็กชายชูเกียรติ  โพธิ์คำพก
5. เด็กหญิงซินจวน  แซ่หวู่
6. เด็กหญิงฐิติกานต์  แซ่ฮ่อ
7. เด็กหญิงธนพร  แซ่หลี่
8. เด็กชายธนวัฒน์  แซ่เกา
9. เด็กหญิงบุณฑริกา  แซ่หลิน
10. เด็กชายปภพ  แซ่จื้อ
11. เด็กหญิงปิยะพร  แซ่เฉิน
12. นางสาวยี่เหม่ย  แซ่หลี่
13. เด็กหญิงลลิดา  ลุงรน
14. นายวันชัย  แซ่จาง
15. เด็กชายวิทวัฒน์  จรบุตตะ
16. เด็กชายสิรธีร์  คำจิ่ง
17. เด็กชายสุธาวี  มาเยอะ
18. เด็กหญิงอาลี่  แซ่เจ้า
19. เด็กหญิงอาหมี่  เฉิ่งจา
20. เด็กชายเสี่ยวจู้  แซ่จาง
 
1. นางสาวพนาทิพย์  กันทะลั่น
2. นายนันทยศ  นนธิจันทร์
3. นางสาวสุรีรัตน์  ขันคำ
4. นางสาวสุวิญชา  สุนันทะ
5. นางสาวผกามาศ  สวนโพธิ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 98.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงณัจณริยา   สรงสุวรรณ
 
1. นางสาวอำพา  สอนเพ็ง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตชด.บ้านมอเกอร์ 1. เด็กหญิงฤดี  -
 
1. นางสาวสุวดี  คลังสิน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลานหิน 1. เด็กหญิงกรกนก  โปแก้ว
 
1. นางจารุนีย์  ปานบุตร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 1. เด็กหญิงรินรดา  บัวยิ้ม
 
1. นางสาวบำรุงรัตน์  แก้วดิษฐ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา 1. เด็กหญิงกิรติพร  เอี่ยมละออ
 
1. นางสาวนันธิรา  ดูดี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ขวัญใจ
 
1. นางภัทรภร  อนากูลวงศ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระฝาง 1. เด็กชายศุกลภัทร  บุญธูป
 
1. นายอภิรักษ์  บุญนะ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางระกำ 1. เด็กชายโสภณ  มะลิดิน
 
1. นางสาวพรธิรา  หอมชื่น
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนศึกษา(บ้านแม่สะแลป) 1. เด็กหญิงณัฐวรา  เพเหมีย
 
1. นายโสรัจจะ  รัชตฟุ้งพุทธา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 1. เด็กชายศุภกร  มัจฉิม
2. เด็กหญิงอภิญาดา  จันทรมณี
 
1. นางศรีนวล  ไตรธรรม
2. นางจินตนา  เชื้อต่อมา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมาบแก 1. เด็กชายณัฐธวัช  ภูฆัง
2. เด็กหญิงพิตตินันท์  ก้อนสุวรรณ์
 
1. นางทิพวรรณ์  เวียงแก้ว
2. นางกัลยา  พิลึก
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายฌฐรัชต์    จั่นเอี่ยม
2. เด็กหญิงภัณณกร   ภัครัชตานนท์
 
1. นางสาวเพ็ญศรี   แสงพรม
2. นางสาวเพ็ญประภา   คำภา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุก 1. เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์  คำตันมูล
2. เด็กชายกวีกริช  ฝั้นแปง
 
1. นางศิริพร   วรรณรัตน์
2. นายพิเชษฐ์  เพชรสำแดง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ศาศวัตสกุล
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ทาระตั๋น
 
1. นางผการัตน์  มูลยศ
2. นางทรายทอง  บุญโญ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปราณปรียา  รัศมี
2. เด็กชายภควัชร  สุวาท
 
1. นางสาวปรินดา  เสลา
2. นางปราณี  ไพบูลย์วีวัฒนา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายวีรวัฒน์  เพชรกันหา
2. เด็กหญิงอรญา  เพชรกันหา
 
1. นางสาวขวัญจิตร์  ทองจันทร์
2. นางรัศมี  ครองสิน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กชายธีรกานต์  ยอดเงิน
2. เด็กหญิงประภัสสร  เลาหรี
 
1. นางประไพ  แก้วสิริ
2. นายภานุพันธุ์  พันธ์เลิศ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กชายณัฐตินันต์  สวนแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ใจขอด
 
1. นางสาวปวิตรา  ไชยขันแก้ว
2. นางสาวพณณกร  โสภา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ย่อมครบุรี
2. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ตรีโพลา
3. เด็กหญิงน้ำฝน  แซ่เฮง
4. เด็กหญิงปริสา  จันทร์แสง
5. เด็กหญิงพรพิมล   นุชเฉย
6. เด็กหญิงภูริชญา  วรุณสุภัค
7. เด็กหญิงสิริรัตน์  อินทร์สุข
8. เด็กหญิงหยาดทิพย์  เอกพันธ์
9. เด็กหญิงอัฐภิญญา  คำสมัคร
10. เด็กหญิงอัมธิกา  มีไผ่ขอ
 
1. นางสาวจินตพร  โนจักร
2. นางสาวสุภารัตน์  คำมูลตา
3. นางสาวศศิธร  ปะนามะโก
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ประกอบวุฒิกุล
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  กติกาธรรม
3. เด็กหญิงณัฐมน  เรืองรองรักพนา
4. เด็กหญิงณีรนุช  ธารสุขกำใจ
5. เด็กหญิงธนพร  นวฤทธิ์สกุล
6. เด็กหญิงธนิกานต์  เรืองรองรักพนา
7. เด็กหญิงนฏกร  ดุษฎีบรรพตกุล
8. เด็กหญิงนันทยา  นาทรายกวี
9. เด็กหญิงศศิวิมล  ปู่เหลือง
10. เด็กหญิงอาทิมา  แดนชลสราญ
 
1. นายอุทาน  ประสงค์ทรัพย์
2. นางสาวการะเกตุ  ชมชื่น
3. นายศุภณัฐฏ์  ปังวา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม 1. เด็กหญิงคีตกวี  เสนา
2. เด็กหญิงชนาภรณ์  นิ่มนวล
3. เด็กหญิงชนาภา  นิ่มนวล
4. เด็กหญิงชมนภัส  นามเกษ
5. เด็กหญิงณิชารีย์  ทวยเจริญ
6. เด็กหญิงดอกเอื้อง  จำปาหวาย
7. เด็กหญิงพรพรรณ  ภูมิศรีแก้ว
8. เด็กหญิงวรินยุพา  นิ่มนวล
9. เด็กหญิงวันวิสา  ศรีมาลัย
10. เด็กหญิงวิพวานี  ดอนจันทร์ไพร
 
1. นางผ่องพรรณ  จินตนา
2. นางปวีณา  เพ็งแสงทอง
3. นายวันชัย  อินมั่น
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธเกษตร 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แซ่ว้าง
2. เด็กหญิงชนิปรียา  แซ่เจ๊า
3. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ทองมา
4. เด็กหญิงบังอร  แซ่เห่อ
5. เด็กหญิงรัตมณี  ดิเรกชวนันท์
6. เด็กหญิงศิริทิพย์  แซ่ย่าง
7. เด็กหญิงศิวิมล  แซ่เจ๊า
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  เจริญเจ้าสกุล
9. เด็กหญิงสุภาพร  แซ่เฒ่า
10. เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่ม้า
 
1. พระพัฒสา  ไชยพันโท
2. นางพรพนา  แพร่ทอง
3. นางดวงจันทร์  พจน์พนาเลิศ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 1. เด็กหญิงกชกร  เชนส้ม
2. เด็กหญิงกนิษฐา  หลวงประทุม
3. เด็กหญิงธิติมา  สอนสีสม
4. เด็กหญิงนพรัตน์   อุชะกะ
5. เด็กหญิงบัณฑิตา   ซ่อนกลิ่น
6. เด็กหญิงบุษยา  ยนตสุข
7. เด็กหญิงภาวินี  ลพประเสริฐ
8. เด็กหญิงวริศรา   แก้วศรี
9. เด็กหญิงสุพัตรา  ล่าบ้านหลวง
10. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เคนผา
 
1. นายอรุณ  อินทร์แดน
2. นางทิพย์วรรณ์  รอดแสวง
3. นางจรินทร  นามเข็ม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงกันยาภัค   จันทะคูณ
2. เด็กหญิงกิติยาพร  พรหมรักษ์
3. เด็กหญิงชนิกานต์  ป้องกัน
4. เด็กหญิงณัฐชยา  บัวระพัน
5. เด็กหญิงณัฐนันท์  ทองเงิน
6. เด็กหญิงธัญญา  ทองส้าน
7. เด็กหญิงปริยฉัตร  มีท้วม
8. เด็กหญิงรัตน์ชนีกร  แก่นสวาท
9. เด็กหญิงลานนา  จันทะวงษ์
10. เด็กหญิงอัจฉราพร  เปียกสอน
 
1. นางสาวธรัญญา  สิงห์เส
2. นางสาวพรทิพย์  มากมี
3. นางสาวจิณภัทร  ทองช่วง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กชายธนวัฒน์  ภูแซมโชติ
2. เด็กชายบวรภัค  พรมโคตร์
3. เด็กชายปุญญพัฒน์  อังกินันท์
4. เด็กชายพัชรพล  อ่อนศรี
5. เด็กชายวิชญะ  เหล่ากสิการ
6. เด็กชายศุภณัฐ  วันดี
7. เด็กชายสรพัศ  ถึงทัพ
8. เด็กชายสิรภัทร  นพคุณ
9. เด็กชายสุธี  รุ่งเรือง
10. เด็กชายแสงหิรัณย์  บุดดี
 
1. นางสาวพัชรี  สอนเมือง
2. ดร.บุญรักษา  ราสี
3. นายอำนาจ  พันธ์ุเขียน
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุทิศศึกษา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไฝ่ฝัน
2. เด็กหญิงกมลชนก  แซ่ตั้ง
3. เด็กหญิงกุลนิดา  นวนประภาส
4. เด็กหญิงชฎาพร  ทองยิ้ม
5. เด็กหญิงชนิสรา  มะหิชาติ
6. เด็กหญิงชลิตา  สันป่าเงิน
7. เด็กหญิงนภัสรพี  จันทร์จร
8. เด็กหญิงพรทิพา  ภู่กำจัด
9. เด็กหญิงลดาพร  สืบพันธ์
10. เด็กหญิงสุมลทิพย์  เขียนน้อย
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  รอดไพรี
2. นางละเมียด  อินอ่อน
3. นางสาวอัจารี  อ้นโต
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงจีน  ติยะพิษณุไพศาล
2. เด็กหญิงซูบีน  พาร์ค
3. เด็กหญิงธาริดา  คงมั่นวัฒนา
4. เด็กหญิงนันท์นภัส  ชัยมณี
5. เด็กหญิงวรวลัญช์  คำลอย
6. เด็กหญิงวรัชญา  วุฒินันชัย
7. เด็กหญิงวันวิสาข์  อุดรประดับ
8. เด็กหญิงหญิง  กองแก้ว
9. เด็กหญิงอริสา  หมั่นงาน
10. เด็กหญิงเจนจิรา  คำใส
 
1. นายสุวิจักขณ์  นาใจ
2. นายเอกลักษณ์  ทิพย์มณี
3. นางสาวสุชญา  พันธุรัตน์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยอดตระกูลลี
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  แซ่ลี
3. เด็กหญิงรัตนา  แซ่ซ้ง
4. เด็กหญิงวรรณา  เลาหาง
5. เด็กหญิงวริศรา  แซ่ลี
6. เด็กหญิงอัญชลี  แซ่ระย้า
7. เด็กหญิงอาทิตยา  วงค์ชาติสรร
8. เด็กหญิงอาภัสรา  สว่างธนานันท์
9. เด็กหญิงโยษิตา  แซ่เห้อ
10. เด็กหญิงโยษิตา  บาหลา
 
1. นายนิวาท  เหลี่ยมพันธ์ุ
2. นางสาวรพีพรรณ  หลวงแก้ว
3. นางสาวสุภาวดี  ประสมทรัพย์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 86.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. นางสาวชญาณี  วนาขจิตบรรจง
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ทะนุประเพณี
3. นางสาวธัญญรัตน์  วนาเฉลิมไกร
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ลือสินวงษ์สิริ
5. เด็กหญิงนิภาพร  นาทรายสมาน
6. เด็กหญิงปานระพี  สมใจปราถนา
7. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ฤทธิ์นาคา
8. นางสาวพิสินี  ไพรพิสุทธิ์
9. เด็กหญิงพุทธารัตน์  แววรักษ์ไทย
10. เด็กหญิงสุชานาถ  ธารสุขไชโย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพวรรณ์  มีสอน
2. นางสาวพัชรชญาภา  พิงเจริญ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแควมะกอก 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  โปธิ
2. เด็กหญิงกัลกนก  ตาฝั้น
3. เด็กชายชนธวัช  หล้าแดง
4. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  นางลอ
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญทา
6. เด็กหญิงปิยะธิดา  ต๋าฝั้น
7. นายพันธวัช  ขัดตา
8. เด็กหญิงวชิรญาณ์  มูลมา
9. เด็กหญิงสารีนา  เจ๊ะแต
10. เด็กหญิงอลิซารา  แก้วโหว้
 
1. นางสาววรรณาลี  เทพก๋อง
2. นางสาววรินทร์ธร  ออนแก้ว
3. นางสาวจิตรวดี  พรมมา
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จรินทร์
2. เด็กหญิงนามีแต๋  จะโจ
3. เด็กหญิงนุ่มนวล  นายสุ
4. เด็กหญิงปาลิตา  ยวงคำ
5. เด็กหญิงพรทิพย์  น้อยสาม
6. เด็กหญิงพอง  สี่ห้า
7. เด็กหญิงอรณีย์  ลุงมน
8. เด็กหญิงอ้อม  ลุงอ่อง
9. เด็กหญิงเสาร์คำ  สอยะคัน
10. นางสาวแสงคำ  ละหู่นะ
 
1. นายพรชัย  นุ่มวงษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริญญา  โทป๊ก
3. นางสาวจินตนา  อุปหนอง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า 1. เด็กหญิงกันยกรณ์   คำขวัญ
2. เด็กหญิงขวัญจิรา   โพธิ์เหลือ
3. เด็กหญิงธันย์ชนก   สุขเกิด
4. เด็กหญิงนิตยา   แตงพรม
5. เด็กหญิงปุณญิศา   ประดา
6. เด็กหญิงพรหมภัสสรณ์  ศรีหะไกร
7. เด็กหญิงภัสอร   แสงมณี
8. เด็กหญิงศุภกานต์   เจริญรส
9. เด็กหญิงเพชรรดา   ครสิงห์
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   อินทร์ศร
 
1. สิบโทวุฒิชัย   อินจันทร์
2. นางปิยนุช   อินจันทร์
3. นางสาวเด่นดาว   กุลจักร์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกฤตพร  พนาสถิตกุล
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุนทรไพรสุข
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา  วิมลสกุลตรา
4. เด็กหญิงจีนยูรี  ฤทธิ์นาคา
5. เด็กหญิงนภัสรพี  ดวงติ๊บ
6. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ธารสุขจรัส
7. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  รักศักดิ์ตระกูล
8. เด็กหญิงเขมนิจ  สุดสอยดาว
9. เด็กหญิงเจนจิรา  เวียงกวี
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พิมพ์วิภาพันธ์
 
1. นายสงบ  พุทธพฤกษ์
2. นางอรวรรณ  พุทธพฤกษ์
3. นายเสรี  ซอเฟีย
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังโพรง 1. เด็กชายกฤษดา  ยศปัญญา
2. เด็กหญิงกันญาลักษณ์  พลญาพิพัฒน์
3. เด็กหญิงชนากานต์  โลหะจรูญ
4. เด็กหญิงญาณิศา  กลิ่นอ่อน
5. เด็กชายณัฐกิตติ์  สุขเจริญ
6. เด็กชายธนโชติ  สุขเจริญ
7. เด็กชายธีรภัทร์  สาถิตย์
8. เด็กหญิงอภิชญา  แสนโท
9. เด็กชายอินทร์ทิราช  เนียมพยัคฆ์
10. เด็กหญิงไอลดา  แก้วแสงทอง
 
1. นายสรพงษ์  แสงสุข
2. นางสาวปวริศา  จันทร์ขำ
3. นางสาวบังอร  สุุขเจริญ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจรรยพร  ไพรพันแก้ว
2. เด็กหญิงชยาดา  ธนทิพยเนตร
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  พนาวิงวอน
4. เด็กหญิงณัฐนรี  ถวิลผลเพิ่ม
5. เด็กหญิงทรงอัปสร  คีรีกถินเทศ
6. เด็กหญิงนลินทิพย์  อัศวัชรโสภณ
7. เด็กหญิงรุ่งจิตรา  สุริยาวรกุล
8. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  เอกโชคชัย
9. เด็กหญิงวนิดา  ผดุงกระดังงา
10. เด็กหญิงเรณุมาศ  วนาการสวัสดิ์
 
1. นายสงบ  พุทธพฤกษ์
2. นางอรวรรณ  พุทธพฤกษ์
3. นายเสรี  ซอเฟีย
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 1. นางสาวนริศรา  รักกะโทก
2. เด็กหญิงรติยารัตน์  คุ้มดี
3. เด็กหญิงวริศรา  จอยพุก
4. เด็กหญิงวัชรินทร์  หลุ่นประพันธ์
5. นางสาววันวิสาข์  ชูรัตน์
6. เด็กหญิงศิรดา  สุขเทศ
7. เด็กหญิงศิรินภา  แสงเดือน
8. เด็กชายศุภกร  ห้องทรง
9. เด็กหญิงสุนันทา  กลิ่นจุ้ย
10. เด็กหญิงแพรพลอย  จันทกูล
 
1. นางบัวพันธ์  น้อยเขียว
2. นางสายรุ้ง  ยศยิ่งยง
3. นางรุ่งแสง  ชาวนา
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ทะ 1. เด็กหญิงจิราพร   คำปวง
2. เด็กหญิงจีรรัตน์   นิกรสุข
3. เด็กชายณัฏฐภัทร   ศรีนวลขาว
4. เด็กชายธนภูมิ   อินต๊ะยศ
5. เด็กหญิงนิราภา   แก้วอินัง
6. เด็กหญิงภาวินีย์   บุญแปง
7. เด็กชายรัชพล   คำปวง
8. เด็กหญิงศิริกัญญา   โกสุโท
9. เด็กชายศุภฤกษ์   เป็นอัน
10. เด็กหญิงอารยา  หน่อคำ
 
1. นายอนุวัฒิ  ทะปาละ
2. นางจุฑามาศ  ชุ่มเชย
3. นางสาวญาณิศา   ทิพย์มา
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายกิตติพัชน์  สังวาลย์
2. เด็กชายฆทาวุธ   สิทธิเศรษฐ
3. เด็กชายจิรภัทร   อินอำพร
4. เด็กชายธนวัฒน์   คล้ายสุวรรณ
5. เด็กชายธรรมชัย   คล้ายสุวรรณ
6. เด็กชายนิพนธ์   ผิวขาว
7. เด็กชายฟีกรี   ปูเต๊ะ
8. เด็กชายภานุวัฒน์   จันใจ
9. เด็กชายอำนาจ   ขวัญนก
10. เด็กชายแดนชัย   จันทร์โคตร
 
1. นางสาวกัณฑิมา  เผือกใต้
2. นางสาววรรณา  รังโปฏก
3. นางสาวสิริกานต์  โพธิ์รอด
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 98.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายธนกฤต  กันหลวง
2. เด็กชายธีรเมธ  ขันทะ
3. เด็กชายภควัตร  ศรีไชย
4. เด็กชายยศกร  กองวัน
5. เด็กชายรัฐภูมิ  ขันไร่
6. เด็กชายวรากร  ม่วงอาจกุลนันท์
7. เด็กชายวัชรพงษ์  โนทา
8. เด็กชายอชิตพล  ขันไร่
9. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คำมินทร์
10. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ขันทะ
 
1. นางนิมิตร  ใหม่ชุ่ม
2. นายชนาธิป  เหมือนโพธิ์
3. นายพงศกร  คนสูง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง 1. เด็กชายกฤตพจน์  ราชไชยา
2. เด็กหญิงชัชนันท์  สานตา
3. เด็กชายณคุณ  สมณะ
4. เด็กหญิงณัฐพร  บุญลอง
5. เด็กชายธนวัต  คำเขื่อน
6. เด็กชายธนากร  ปันมูล
7. เด็กหญิงปิยาพร  จันทร์ต๊ะวงศ์
8. เด็กหญิงรสกร  ณ มา
9. เด็กหญิงวิลาสินี  เครือวงศ์เมืองคำ
10. เด็กหญิงสุรีรัตน์  สุขะ
 
1. นางสาวสุกัญญา  สุวรรณวงค์
2. นายสงัด  แก้วพรมงาม
3. นางทิพย์สุนันท์  จันทร์กระจาย
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายจตุพงศ์  สารตา
2. เด็กหญิงณัฐลดา  เงินถา
3. เด็กชายทนงศักดิ์  ทาเสน
4. เด็กชายนวพล  คำอ้ายล้าน
5. เด็กชายพชร  เพชรศิริโชค
6. เด็กชายพีรธัช  ไชยราช
7. เด็กชายพีรพล  ไชยราช
8. เด็กหญิงวริศรา  ปวนยา
9. เด็กชายสิทธิเดช  ทิพย์น้อย
10. เด็กชายอภินันท์  นันต๊ะขัน
 
1. นางอัจฉราวรรณ  เขื่อนคำ
2. นายชนาธิป  เหมือนโพธิ์
3. นางทับทิม  ถาทิพย์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนปิน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นันท์ธิวัฒน์
2. เด็กชายคเณศร์พร  ยาสี
3. เด็กหญิงติ๊บ  ไม่มีนามสกุล
4. เด็กชายนพเดช  กองสถาน
5. เด็กหญิงนฤมล  บุญรัตน์
6. เด็กชายภูวนัย  ลุงสู้
7. เด็กหญิงวารุณี  ลุงนะ
8. เด็กชายศรัณ  จันต๊ะ
9. เด็กหญิงสิริกร  ทองคำ
10. นางสาวเมธาวี  ลุงยุง
 
1. นายธวัชชัย  ขะยอม
2. นายวัชระ  เณรพรม
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกานติมา  อินทรหนองฉาง
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  อินทรหนองฉาง
3. เด็กชายจักรพันธ์  สาลี่
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทร์มาก
5. เด็กหญิงดาราภรณ์  วิมุติ
6. เด็กหญิงธีราภรณ์  จันทฤกษ์
7. เด็กหญิงนิลนี  บัวสาย
8. เด็กหญิงวรางคณา  เจนเขตรกิจ
9. เด็กหญิงอาริษา  ศรีทอง
10. เด็กหญิงอินทิรา  เชี่ยวกสิกรณ์
 
1. นางนันทนา  จรูญพันธ์เกษม
2. นายสุเทพ  จรูญพันธ์เกษม
3. นางวาสนา  ขวัญเพ็ง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กหญิงสุชาดา  พาสมัย
2. เด็กหญิงสุรารักษ์  ดอกเตย
 
1. นางจรรยา  มีพวงผล
2. นายสาธิต  คงนา
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินคนธา 1. เด็กหญิงธนัญชนก  แก้วมูลษา
2. เด็กหญิงนิภาพร  กอมะณี
 
1. นายสุรวิทย์  น้อยกรม
2. นางโชติกานต์  จีบแก้ว
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 1. เด็กชายชาญณรงค์  วงษ์พันธ์
2. เด็กหญิงนิติพร  ชุมภูชูวงศ์
 
1. นายเศรษฐนัย  คำเเก้ว
2. นางเกษศิรินทร์  ใจรักษา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กชายภัทรกร  พงษ์พานิช
 
1. นางปาลีรัฐ  พันธ์ไพบูลย์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 1. เด็กหญิงสุรภา   อินสุวรรณ
 
1. นางสมพร  ทะสุใจ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. เด็กหญิงเซเนอพร  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวปรตา  วงศ์อารี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงปุญญิศา  สดใส
 
1. นายรัตนพงศ์  ตุมพสุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 1. เด็กหญิงพรธีรา  ทับทอง
 
1. นางสมพร  ทะสุใจ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  ตระกูลพิทักษ์กิจ
 
1. นายวุฒิชัย  ธนะขว้าง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กหญิงดาราวัณย์  พรมศิริ
 
1. นางน้ำอ้อย  จันทร์ศิริ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 1. นางสาวนันนภา  มาตย์เถื่อน
 
1. นางสุภาชาติ  วรณัฐนันท์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาหวาย 1. นายอดิศักดิ์  พงษ์มา
 
1. นางสาวศิรประภา  ปิยกุลสันติสุข
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 1. เด็กหญิงพาทินธิดา   บุญคง
 
1. นางสมพร  ทะสุใจ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 1. เด็กชายชญานนท์  เลิศอนันต์
 
1. นางสาวพิชชาภา  โปร่งใจ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน) 1. เด็กหญิงพิมชนก  แซ่ว่าง
 
1. นางสุพัตรา  สมฤทธิ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงปริณดา   กุดั่น
 
1. นายประธาน   ยศรุ่งเรือง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ลอดทอน
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  จุ้ยวงษ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงสุวรา   สาเกษ
 
1. นางสาวพัชญา   สุภามงคล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. นายจิรายุ  วิเชียรชัยคีรี
 
1. นางรัชนก  โชติอมรรัตน์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสักแห้ง 1. เด็กชายนันทพงศ์  สุดสาร
 
1. นายอาคม  มีแสง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   เนาว์เมือง
 
1. นายประธาน   ยศรุ่งเรือง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 1. เด็กหญิงทักษพร  กงจักร์
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  อ่อนกล้า
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 1. นางสาวริมจิดา  แซ่ยั้ง
 
1. นางสาวสุวารี  วงศ์คำจันทร์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงวนัสนันท์   ศรีบรรเทา
 
1. นายประธาน   ยศรุ่งเรือง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สุขน้อย
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  อ่อนกล้า
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงพจนีย์  อุดมคงคาคีรีไพร
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงนารี  ขวัญวารี
 
1. นายกิติชัย  สุนะเสน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพาราม 1. เด็กหญิงอ่อน  ลุงมน
2. เด็กหญิงแสงหญิง  -
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  จันสม
2. นางสาวพรพิมล  แจ่มจันทา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่สาว 1. เด็กหญิงอรสินี  ปางน้อย
2. เด็กหญิงเล็ก  ลุงทุน
 
1. นางสาวภัทรินญา  มณีวรรณ์
2. นางพจนีย์  ชัยมูล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงกัญยรัตน์  บุญธปัญญา
2. เด็กหญิงพรนัชชา  บุญช่วย
 
1. นายสมหมาย  สร้อยบวบ
2. นายจำรัส  หาญกล้า
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กหญิงวริศรา  เต็มนอง
2. เด็กหญิงสโรชา  ช่องขุนทด
 
1. นางถวิลวรรณ  ม่วงจันทร์สอน
2. นางสาวตะวัน  เขตคง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงลาน 1. เด็กหญิงวนัญญา   แตงอ่อน
2. เด็กหญิงสุชาวดี   ศรีจันทร์
 
1. นายบุญล้อม  พรมสวย
2. นางแสงทอง  พรมสวย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ 1. เด็กหญิงปาลิตา  บุญลือ
2. เด็กหญิงพรนภัทร  แก้วสา
 
1. นางสาวศุมัจจิกา  ราชองค์
2. นางบุษราพร  ลาภคุณ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงอัมพร  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายภูวดล  มณีวรณ์
2. นางสาวพิกุล  บุญทิ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางมะเยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  ยาป่า
2. เด็กหญิงศศิธร  จะพือ
 
1. นายสมพร  สมบูรณ์ชัย
2. นางสาวพรรณนิภา  สมบูรณ์ชัย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 1. เด็กชายณัฐนันท์  ภูขีด
2. เด็กหญิงอนัญญา  สร้อยตา
 
1. นางสาวปาณิสรา  เวียงนาค
2. นางพาณี  อินมงคล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. นายสมศักดิ์  ใฝ่ประสิทธิ์
 
1. นางรัชนก  โชติอมรรัตน์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงไพลิน  แขกเมือง
 
1. นายทวีป  ศรีสุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงอรพิมล  คำภิระเเปง
 
1. นายพงษ์พันธุ์  เขื่องสถุ่ง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงจันทร์หอม  -
2. เด็กหญิงพลอย  วิยาภรณ์
3. เด็กชายแสงแก้ว  ไทยใหญ่
 
1. นายยุทธศาสตร์  อุทรักษ์
2. นางสมพร  อุทรักษ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กชายณัฐปคัลภ์  ศรีกันไชย
2. เด็กหญิงนลินี  วงค์ขัติย์
3. เด็กหญิงปุญญิศา  ถานาเรือ
 
1. นางศิริณา  บุตรภักดี
2. นางสุประวีณ์  พิศจารย์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  จิตรศิลป์เจริญ
2. เด็กหญิงยุพิน  ทิพย์ศรีสะอาด
3. เด็กหญิงสุนิสา  จันทร์ประเสริฐ
 
1. นางสาวพัชรี  อิ่มเนย
2. นางสาวปณิตา  ทิพย์หทัย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายธีรเดช  ฉิ้มเฉิด
2. เด็กหญิงวี  นามลี
3. เด็กชายสุรเดช  แสงแก้ว
 
1. นายยุทธศาสตร์  อุทรักษ์
2. นางสมพร  อุทรักษ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงลลิตา  อินต๊ะจันทร์
2. เด็กชายสาม  กิตติ
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  ซื่อสัตย์
 
1. นางสาวศศิพิมพ์  ปินตา
2. นางวิไลวรรณ  เครือมูล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยหอม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  วังประทุม
2. เด็กชายณาญานนท์  เต็มมือ
3. เด็กชายอดิศร  สีดารา
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ปิยถวายพร
2. นางสาวมะลิวัลย์  พุทธสกุล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. นางสาวศรีนวล  เดือนเพ็ญ
2. เด็กหญิงศิริพร  ใจดี
3. เด็กหญิงอุ่นคำ  จันทาพูน
 
1. นายยุทธศาสตร์  อุทรักษ์
2. นางสมพร  อุทรักษ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลานไผ่ 1. เด็กชายดัสกร  พรมมา
2. เด็กชายพิธิพัฒน์  กองเลิศ
3. เด็กชายศรายุทธ  ยาวิชัย
 
1. นายพงษ์เชษฐ  พลแก้ว
2. นายวินัส  ทุนแท่ง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กชายกฤษณะ    อินสอน
2. เด็กชายจิรเมธ   แจ่มชาวนา
3. เด็กชายณรงค์กรณ์    พรมคำ
 
1. นางสาวชัชฎาภรณ์  กิ่งเนตร
2. นางสาวทักษอร  มั่นสากเหล็ก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ธรรมไพสาน
2. เด็กหญิงน้ำฝน  (ต่างชาติ)
3. เด็กชายภูรินทร์  พันธุ์ศรี
4. เด็กหญิงวัลธิดา  อยู่สุข
5. เด็กหญิงสุพิชญา  แจ้งกระจ่าง
6. เด็กชายไกรรบ  สุขสม
 
1. นายนคร  ชอบดี
2. นายธนิตนันทน์  บู่ทอง
3. นางสาวสุรีรัตน์  มาหะมัด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 1. เด็กชายกันตพงษ์  สมพงษ์ศักดิ์
2. นายดนุสรณ์  เลาหล่อ
3. นายยอดคน  สุหฤทดำรง
4. เด็กชายราชพฤกษ์  อินทะวัง
5. เด็กชายศรีหภูมิ  -
6. นายอนุภาพ  ดีมาก
 
1. นายยงยุทธ  ธรรมวงค์ษา
2. นายกวิน  หยดย้อย
3. นายสุภาพ  บริบูรณ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 1. เด็กชายนที  -
2. เด็กชายนันทศักดิ์  หิรัญรักษ์สกุล
3. เด็กหญิงศศิกร  -
4. เด็กชายหน่อเอโพ  -
5. เด็กชายอานนท์   ป่าไม้ไพรวัลย์
6. นายเจมส์   -
 
1. นายวัฒนา  มาลัย
2. นายวิจักขณ์  เครือวิไล
3. นายรุ่งศักดิ์  สืบมี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1. เด็กหญิงกฤติพร  โพธิ์เย็น
2. เด็กหญิงขนกพร  มานะ
3. เด็กชายขศิกร  ศรีคำขลิบ
4. เด็กชายคณิน  อมฤทธิ์
5. เด็กชายจาฏพัจน์  กรีวิชัย
6. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พานนท์
7. เด็กหญิงชุติกาญจน์  โตทองหลาง
8. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เสียงล้ำ
9. เด็กชายดัสกรณ์  มาลี
10. เด็กชายธนากร  เรือนคำ
11. เด็กหญิงนภัสสร  ศรีมงคลถาวร
12. เด็กหญิงนรมน  เที่ยงรัตน์
13. เด็กชายนัฐพล  กกเกษม
14. เด็กหญิงน้ำทิพย์  คำสิงห์
15. เด็กชายบัญญพนต์  ไกรแก้ว
16. เด็กหญิงปาณิศา  สุขแจ่ม
17. เด็กชายพรพิทักษ์  คำอ่อน
18. เด็กหญิงภัทรธิดา  พานนท์
19. เด็กหญิงมุฑิตา  นาคเปรม
20. เด็กชายยุทธการ  ใจฉ่ำ
21. เด็กหญิงลลิตา  บุญสรรค์
22. เด็กชายวรดร  ศรีบุญ
23. เด็กชายวรเมธ  แคนเภา
24. เด็กหญิงวันเพ็ญ  สามบุญชื่น
25. เด็กหญิงวิมลณัฐ  คงหาญ
26. เด็กชายวิศรุต  ศรีมหาพรม
27. เด็กชายวีรภัทร  สอนเถื่อน
28. เด็กชายวีรภัทร  พันธุ์จันทร์
29. เด็กหญิงศิริพร  โชระเวก
30. เด็กหญิงศุภิสรา  โพธิสว่าง
31. เด็กหญิงสิวารักษ์  แวงเลิศ
32. เด็กหญิงสุนิตา  ธัญญเจริญ
33. เด็กชายสุพิชชา  สุขมา
34. เด็กหญิงสุภัตรา  สิงห์ศรี
35. เด็กหญิงสุมินตา  สามบุญชื่น
36. เด็กหญิงสุวิชาดา  จุลมุสิ
37. เด็กชายอาทิตย์ชัย  สิงห์ศรี
38. เด็กหญิงอารีญา  ไวยสุภี
39. เด็กหญิงเบญญภา  ทีวาพัด
40. เด็กหญิงโชษิตา  วงษ์ภาท
 
1. นางสาวชญาภา  หวลหอม
2. นางศตพร  สะศรีแสง
3. นายมนตรี  โพธิ์ทับทิม
4. นางศันศนีย์  อุพันศรี
5. นายสมนึก  ฟักนุด
6. นางสาวกาญจนา  ชัยมา
7. นางสาวจิราพร  แจ้งถิ่นป่า
8. นายอธิปไตย  วงษ์ภาท
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกชนันท์  ชัยสุวรรณ
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  พรหมวงศ์
3. เด็กหญิงกมลเนตร  หวลจิตร์
4. เด็กหญิงกัญญา  ประมวลการ
5. เด็กชายจักรินคร  กำเนิดสินธุ์
6. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดอกจันทรา
7. เด็กหญิงจิตรลดา  คุณนา
8. เด็กชายชญานนท์  ทองคำ
9. เด็กชายชัยวัฒน์  พันธ์ทอง
10. เด็กหญิงชาลิสา  ดวงอำพร
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพ็ญจันทร์
12. เด็กชายณัฐเศรษฐ  ขาคำ
13. เด็กชายธนกฤต  อินทปา
14. เด็กหญิงธัญชนก  เจริญชัย
15. เด็กชายธีรภัทร  จอมจันทร์
16. เด็กหญิงปิยะธิดา  เจริญกุล
17. เด็กชายปุณญาพัฒน์  จำมะเขือ
18. เด็กหญิงพิทชญากรณ์  ขัดจะติ
19. เด็กหญิงวรรณวลี  มูลถี
20. เด็กชายวสุพล  ปัญโญใหญ่
21. เด็กชายวัชรพงค์  หน่ออินทร์
22. เด็กชายวิชยะ  ราชนุรมย์
23. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เมืองลือ
24. เด็กหญิงสมหญิง  แสนชื่น
25. เด็กชายสายฝน  ลุงมู
26. เด็กชายสายลม  ลุงมู
27. เด็กชายสุทธิกร  แสงแก้ว
28. เด็กชายสุรศักดิ์  ไกรมะเล็ง
29. เด็กชายสุรเชษฐ์  แสงนวล
30. เด็กหญิงอริสรา  แสงทิพย์
31. เด็กหญิงอรุณี  มูลเมือง
32. เด็กหญิงอังคณา  ปู่ทุน
33. เด็กหญิงเกตน์สิรี  สุมาตรา
34. เด็กหญิงไพลิน  ศิริมา
 
1. นายสุรพล  อนุสรพรพงศ์
2. นายณัฐวุฒิ  ชนะเลิศ
3. นายทวีป  ศรีสุวรรณ
4. นายวีระวุฒิ  ชัยวงศ์ญาติ
5. นางธนพร  อนุสรพรพงศ์
6. นางพัชรี  เกษมณี
7. นายจรัล  ถาวร
8. นายศุภชัย  ปัญญาวิภาส
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อยู่ขำมี
2. เด็กหญิงกมลชนก  หมั่นมั่น
3. เด็กหญิงกานต์ณิชา  เต้าสุวรรณ
4. เด็กชายกิตติกูล  ขาวละออ
5. เด็กชายกิตติศักดิ์  จารุเศรณีย์
6. เด็กชายจักรกฤษ  เอี่ยมสำอาง
7. เด็กชายชยุต  โชคธรรมชาติ
8. เด็กหญิงณัฐมน  พูนสมใจ
9. เด็กชายณัฐวัฒน์  พุ่มนาค
10. เด็กชายธนชิต  มั่นคง
11. เด็กชายธนภัทร  คงเมือง
12. เด็กชายธนวิชญ์  ยอดบุญเรือง
13. เด็กหญิงธมนวรรณ  จันแก้วปง
14. เด็กหญิงธิดารัตน์  ฟูเชื้อ
15. เด็กหญิงนวพรรษ  ทิมแหม
16. เด็กชายนาราวิชญ์  เรืองกสิกิจ
17. เด็กชายปกป้อง  เมืองวงศ์
18. เด็กชายปรมินทร์  ยิ่งสูงเนิน
19. เด็กหญิงปราณี  -
20. เด็กชายพิชญางกูร  ก๋ามา
21. เด็กชายพีรภัทร  คล้ายจือ
22. เด็กชายพุฒิพงศ์  พูลกล้า
23. เด็กหญิงมณฑิรา  ตาลปั้น
24. เด็กหญิงมริสา  แหนขุนทด
25. เด็กชายยุทธนา  วงค์คำภา
26. เด็กหญิงรัตนาพร  วงษ์แก้ว
27. เด็กชายวรายุส์  แสงสี
28. เด็กหญิงวิภารัตน์  ลัดลอย
29. เด็กชายศุภวิชญ์  วิชัยดิษฐ์
30. เด็กชายศุภวิชญ์  วิชัยดิษฐ์
31. เด็กหญิงสุพิชฌาย์   มามูล
32. เด็กชายสุรสิทธิ์  ชากัณฑ์
33. เด็กชายอนุพันธ์  ปานยิ้ม
34. เด็กหญิงอภิญญา  จิโน
35. เด็กชายอภิวัฒน์  เส็งเพิ่ม
36. เด็กชายเบญจศิลป์  ศิริเกศ
37. เด็กหญิงเมย์ริษา  พนาเจริญศรี
38. เด็กชายเรวัต  จีนเพชร
39. เด็กหญิงแพวทอง  ลิทธิธรรม
 
1. นายฉัตรชัย  งาเนียม
2. นางสาววรากร  ทองทวี
3. นางจิรพร  ทองใหญ่
4. นายจักรพรรณ์  พุ่มพวง
5. นายกฤติพงศ์  จันทร์ปา
6. นายณัฐพงษ์  คงโพธิ์
7. นางสาวกมลพัชร  อันลูกท้าว
8. นางสาวนิภาวรรณ  ราชแผน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศิริธัญสิน
2. เด็กหญิงกัญยารัตน์  โกศลบำรุงกิจ
3. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  พนาสกลกุล
4. เด็กหญิงจันทิมา  ขวัญชูโชคชัย
5. เด็กหญิงณัฐนพิน  ลักษณะพรรณดี
6. เด็กชายดนุพงศ์  ธีรสาโรจน์
7. เด็กชายดนุเดช  นวนคำ
8. เด็กหญิงดวงกมล  จริยวัฒน์อำไพ
9. เด็กหญิงดาราภรณ์  กุญชรกุศลลจิต
10. เด็กชายทศพล  กุลประเสริฐสุข
11. เด็กหญิงธิดาพร  ยืนยงชลาลัย
12. เด็กหญิงนพวรรณ  ณานอาวุธ
13. เด็กหญิงนภาพร  จลศรัทธาธรรม
14. เด็กหญิงนิลาวรรณ์  พนาดรหรรษา
15. เด็กชายบิน  เจริญจิตนิรันดร์
16. เด็กหญิงปิยาพัชร  เดชเอื้อพร
17. เด็กชายผดุงเดช  ดรุณมวลสายชล
18. เด็กชายพงศ์สวรรค์  ถนอมสินธุมาศ
19. เด็กหญิงพรชนก  พิศาลสิงขร
20. เด็กชายพัชรพล  ขยันกิจเพิ่มพูน
21. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เรือนตื้อ
22. เด็กหญิงพิมพ์พลอย  กัลยามิตร
23. เด็กหญิงพีรดา  ปัญญาแก้ว
24. เด็กหญิงภัทร์ณิชา  ดิลกกันทร
25. เด็กชายภูมิพัฒน์  แบ่งเงินกู้
26. เด็กหญิงรภัสสา  บำรุงพร
27. เด็กหญิงรัชนีภรณ์  จันพิลา
28. เด็กหญิงวิชญาพร  ศรีเมืองเจริญ
29. เด็กชายสันติภาพ  ผาติสิงขร
30. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ศรีพวงกิ่งแก้ว
31. เด็กหญิงสุชาดา  เกษมสุขบำรุง
32. เด็กหญิงสุพัตรา  สุจา
33. เด็กหญิงอภิชญา  ปรีดาเลิศกุล
34. เด็กชายอภิสรรค์  ปรีดาเลิศกุล
35. เด็กหญิงอัครยา  พิรุฬห์กันทร
36. เด็กหญิงเขมอัปสร  พิทักษ์พรศิริ
37. เด็กหญิงเนตรทราย  พิชัยสกุลสุทธิ
38. เด็กหญิงเยาวภา  เจริญจิตนิรันดร์
39. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พิทักษ์เวชธรรม
40. เด็กชายโชคชัย  ชุติมารุ่งเรื่อง
 
1. นางมาลัยวรรณ  พวงวิเชียร
2. นายทวีเดช  ฌานชีวิน
3. นายพิพัฒน์  ทองปินตา
4. นางสาววิลาวัณย์  ใจมาดี
5. นางสาวณัฐกานต์  แหลมมาก
6. นายธนทัต  เพียรวิทย์
7. นายสัญญณันท์  วรรณคำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กชายกิตตินันท์   ละแก้ว
2. เด็กชายจิอ่อง  -
3. เด็กชายชลิต  -
4. เด็กชายชัยณรงค์  -
5. เด็กหญิงซาร่า  -
6. เด็กชายดวงเฉลิม   พิมพ์พิชญา
7. เด็กชายตั้ม  -
8. เด็กชายต้นรัก  -
9. เด็กหญิงธนพร   แดงซิว
10. เด็กชายธวัชชัย  -
11. เด็กหญิงนันท์นภัส   ยอดพายุ
12. เด็กหญิงน้องน้อย  ตานเอ้
13. เด็กหญิงน้ำฝน  -
14. เด็กหญิงบุษกร  -
15. เด็กชายปฏิภาณ   ทะมา
16. เด็กหญิงปภัสสร   พรมโคตร
17. เด็กชายประกิจ   ตุ้ยเขียว
18. เด็กหญิงปราณี  -
19. เด็กหญิงปุณฑรีย์   แดงซิว
20. เด็กชายพรเทพ   ป้องกัน
21. เด็กชายพายุ    แก้วยะ
22. เด็กหญิงพุ่มอักษร  ครองยุทธ
23. เด็กชายมงคล  -
24. เด็กชายมงคลพิศุทธิ์   เรืองใจ
25. เด็กหญิงมะโอ่แห่วส่า  -
26. เด็กชายมาโนช  -
27. เด็กชายวรฤทธิ์  -
28. นายวีรภัทร   -
29. เด็กหญิงศรีสุดา  -
30. เด็กชายสิทธิชัย  แสนบุญตัน
31. เด็กหญิงสุจิรา  นรญันนะห์
32. เด็กหญิงสุชาดา   ฤทัยปรีชา
33. เด็กชายอภิชัย   ชะอุ่ม
34. เด็กหญิงอัญชลี  -
35. เด็กหญิงอาญีดา   คงปวีร์
36. เด็กหญิงเมย์  -
37. เด็กชายแซม  ไม่มีนามสกุล
38. เด็กชายแท้ดแท้ด  -
39. เด็กหญิงแพรพลอย   อุปชัย
40. เด็กชายแยคะ  -
 
1. นายสัมฤทธิ์  บุญถิ่น
2. นางสาววรรณวิสา  สิงห์คำ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธารวิมล  ใจงาม
4. นางนันทนา  แสงทอง
5. นางสาวกันยารัตน์  เลิศรัตนพันธ์
6. นายนฤดล  เมฆี
7. นางสาวสาธิตา  พรมคำ
8. นางวิภาพร  ตั้งตรงหฤทัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงกชกร  แสงสี
2. เด็กชายกันตินันท์  วุฒิบุญพรศักดิ์
3. เด็กหญิงชนัญชิดา   อินทรจร
4. เด็กหญิงชลดา  รอดเคราะห์
5. เด็กหญิงชลนิภา   โปต๊ะ
6. เด็กชายชัยบุญภัทร์   เมืองเหนือ
7. เด็กหญิงญาตาวี   เขียวสอาด
8. เด็กชายณัฏฐชัย   เครือโป้
9. เด็กหญิงณัฐณิชา   พงพินิจ
10. เด็กชายณัฐดนัย  เปียงแก้ว
11. เด็กชายธนกร   จันทร์เกตุ
12. เด็กชายธนกฤต   จำรัสศรี
13. เด็กหญิงธนัญญา  ยมลำภู
14. เด็กหญิงธัญวรัตน์  จีระยา
15. เด็กชายธีรธรรม  บุญเจริญ
16. เด็กชายธีรวัฒน์   แสนใจกล้า
17. เด็กชายนิติกรณ์   ราชโสภา
18. เด็กหญิงบรรณสรณ์   เมฆเขียว
19. เด็กชายพงศกร   กันเกิด
20. เด็กชายพงศภัค   วรรณทอง
21. เด็กชายพงศ์ศิริ   ภู่แพร
22. เด็กหญิงพรรณนิภา  คำปาแก้ว
23. เด็กหญิงพัชรพรรณ   ซ่วนเฮง
24. เด็กหญิงพิชญาภา   พึ่งอุดม
25. เด็กหญิงพิมพลอย   จิ๋วกาวี
26. เด็กหญิงพีรญาพร   พึ่งน้อย
27. เด็กชายภูวณัฏฐ์   พรมบุญชู
28. เด็กชายรัฐภูมิ   ฉิมโค้
29. เด็กหญิงวรนันท์   บุญมี
30. เด็กหญิงวิมลณัฐ   ด้วงนา
31. เด็กชายวีระพล   คชฤทธิ์
32. เด็กหญิงสิรภัทร   ประชากูล
33. เด็กชายอัจฉริยะวัฒน์   ต๊ะแปงปัน
34. เด็กชายเบญจพล  ทองไทยนันท์
 
1. นายธีระวิทย์  คงพันธ์
2. นายโชคชัย  สุขหัส
3. นางสาวลักขณา  ภูผากัมปนาท
4. นายสาธิต  ยิ่งเจริญ
5. นายเทพ  ทองสุระวิโรจน์
6. นางสาวจิดาภา  โชติพินิจ
7. นายจักรกฤษ์  สืบสาตร์
8. นางสาละวิน  วงษ์โพธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) 1. เด็กชายธวัชชัย  อัฐตั๋น
 
1. นายวีรชัย  ปทุมวิง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กชายญาณรินทร์  อื้อตระกูลชัย
 
1. นายชูเกียรติ  วงศ์ใต้
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองกก 1. เด็กชายพชรพล  ทองคำ
 
1. นางสาวนัยนา  เกตุคำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 1. เด็กชายศุภกิจ  ปานศรีลา
 
1. นางอารีรัตน์   จันทร์เพ็ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 1. นายธนายุทธ  โตพุ่ม
 
1. นายสมมาตร  พรมมา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสุขฤทัย 1. เด็กชายธีรวิทย์  อายี
 
1. นายเกรียงศักดิ์  วงค์บุญตัน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงปฏิญญา  คำมา
 
1. นายวรศักดิ์  ตะยะพงค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 1. เด็กหญิงอิศริยา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายคมสันต์   กองม่วง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงภาวิตรา  วุฒิสูง
 
1. นายประจวบ  รุ่งสว่าง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพะยอม 1. เด็กหญิงรุริญา  รักบุญ
 
1. นางสาวพจน์ระวี  ยาวขันแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางส้าน 1. เด็กหญิงศุภมาส  ทิยานันท์
 
1. นายบำบัตร  ทิยานันท์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านชายเคือง 1. เด็กหญิงพรพนิดา  วรฉัตร
 
1. นายสมนึก  สินดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่องแช่ 1. นางสาวจิดาภา  ศรีกุลวงค์
 
1. นางกุพชกา  อักษรดิษฐ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 1. เด็กชายธนบูรณ์  น้อยเสนา
 
1. นายชัยศิริ  กระต่ายเทศ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กชายผดุงเกียรติ  คมเฉลียว
 
1. นายสุนทร  พลพงษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามมิตร 1. เด็กชายพชรพล  แสงบดี
 
1. นางศรีนวน  โพธิ์คำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 1. เด็กชายศุภกิจ  ปานศรีลา
 
1. นางอารีรัตน์  จันทร์เพ็ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 97.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายชนพงศ์  สงวนศรีสกุล
 
1. นายธีรพงษ์  วงศ์ใจคำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 1. นายธนายุทธ  โตพุ่ม
 
1. นายสมมาตร  พรมมา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าสุ่ม 1. เด็กชายณสมพงษ์  ช่วยรักษา
 
1. นางชฎาภรณ์  สกัลยา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงธีรดา  แก้วร่วมวงศ์
 
1. นายกมล  ชูเฉลิม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านกรุ 1. เด็กหญิงบุษยาภรณ์  สมบูรณ์
 
1. นางศุภาวีร์  คะนิกา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 1. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  นันทะยา
 
1. นางนิลสวาท  เขื่อนแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) 1. เด็กหญิงกฤษณา  สมบุตร
 
1. นางสาวกนกพร  สินธุวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 1. เด็กหญิงศุภิสรา  นรินทร์
 
1. นายเทวิน  ศิริมาตย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองพะยอม 1. เด็กหญิงรุริญา  รักบุญ
 
1. นางสาวพจน์ระวี  ยาวขันแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายจักริน   ศิริมณีพัฒน์
 
1. นางภัทรธิดา   ปัญญาธรรม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจรัสศิลป์ 1. เด็กชายชัยมงคล  ขวัญวงค์
 
1. นายทวีชัย  โลราช
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กชายศุภณัฐ  บุญธรรม
 
1. นายกมล  ชูเฉลิม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กชายนพรัตน์  มูลมาตร
 
1. นายสาธิต  ชัยเมืองยอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่มอญวิทยา 1. เด็กชายวิชัย  โซวา
 
1. นางสาวนัทธมน  แซ่วู่
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายธนโชติ  ปคุณพูลสิน
 
1. นายสุดเขตต์  คล้ายบุญมี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงนิจจารีย์   ดุสิตสุนทรกุล
 
1. นางสาวประภาพร   นุชอำพันธ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงณิชมน  บำเพ็ญอยู่
 
1. นางสุพัตรา  ศรีศิริ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงลลนา   บุญตันจิน
 
1. นางสาวรัชนีย์   ธรรมศร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 1. นางสาวชญานันท์   ภูมิวรรณวนา
 
1. นายอัษฎา   โชครุ่งรัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร (วันครู 2504) 1. เด็กหญิงซันดาลี่  -
 
1. นางสาวสมหญิง  รุ่งคีรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไท่จง 1. เด็กหญิงสาริศา  ปกรณ์พาณิชย์กุล
 
1. นายณฐกร  ยอดเพชรดิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กชายวริทธิ์ธร  ธรรมยศ
 
1. นางสาวสุมาลี  คงสมปอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กชายศุภณัฐ  บุญธรรม
 
1. นายกมล  ชูเฉลิม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายธนดล   อภิชาตโยธินน์
 
1. นางสาวภัทรธิดา   ปัญญาธรรม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 1. เด็กชายสุทธิพัฒน์  ศิริปโชติ
 
1. นายบัณฑิต  พรหมขัติแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงลาน 1. เด็กชายศุภรักษ์  โพธิ์เขียว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์  โทนสังข์อินทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชาติตระการ 1. เด็กชายอำพล  วิทยาลาภา
 
1. นายณัชฐปกรณ์  ตะบองเพชร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กหญิงแสงระวี  นายตาล
 
1. นางสาวสุภาวดี  เรืองคณะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สิงหเดช
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ปรีชามานพวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงปานวาส  ทินกร ณ อยุธยา
 
1. นางอรัญญา  ฟูเฟื่อง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  ลายใส
 
1. นายพิเชษฐ  ธนาวงค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน) 1. เด็กหญิงพรนภัส  แซ่ว่าง
 
1. นายอนุสรณ์  ไทยโกษา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านส่องตาแล 1. นางสาวจันทิมา  สุขแจ่มจันทร์
 
1. นางอรพิน  อิทธิวัฒนะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเงือก 1. เด็กหญิงฐาวลัญช์  ลาลุน
 
1. นายดำเกิง  แก้วยศ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ตาแปง
 
1. นายวัชรศักดิ์  ชมภูใหล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงรัญชิดา  เกษหอม
 
1. นายเกรียงไกร  สมศิลา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) 1. เด็กหญิงกฤษณา  สมบุตร
 
1. นางนาฎสุรีย์  วงศ์อรินทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงญานิศา  ทองยา
2. เด็กชายณัฏฐกรณ์  รัตนะโค้น
3. เด็กหญิงดาราวรรณ  บัวบานแย้ม
4. เด็กชายธนกฤต  จันทร์ต้น
5. เด็กชายธนภัทร  ภาคบุตรี
6. เด็กชายนันทิพัฒน์  รอดเพชร
7. เด็กหญิงพรรณธิดาภา  ผลสำโรง
8. เด็กหญิงพัชรพร  อินทะกูล
9. เด็กชายพัทธีรา  ประสงค์วีรวุฒิ
10. เด็กชายพีรนันท์  สดชื่น
11. เด็กหญิงศิลาพัชร  เทียนหลง
12. เด็กหญิงอภิชญา  ศรจันทร์
 
1. นายยงยุทธ  เกิดบุษบง
2. นางสาวศิรินทิพย์  โสพันธุ์
3. นายพีรเชษฐ์  สีแตง
4. นางสาวณัชชา  สนส่งเพชร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 95.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวิทยา 1. เด็กหญิงดาราริน  เขื่อนคำแสน
2. เด็กหญิงธนัญชนก  ประเสริฐ
3. เด็กหญิงนภัสสร  ทิปิง
4. เด็กหญิงปวริศา  สุรนันท์
5. เด็กหญิงพิมลภัส  โพธิเศษ
6. เด็กหญิงภรภัทร  อภิรมยานนท์
7. เด็กหญิงลาวัณย์ศิริ  สายอุปราช
8. เด็กหญิงสุพิชชา   ส่งมหาชัย
 
1. นายภาคภูมิ  มานะดี
2. นางสาววัลลี  แซ่พาน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงกมลรัตน์    สุดสาย
2. เด็กหญิงกวิสา   เพ็ชรหาญ
3. เด็กหญิงกัญญาพัชร   มาแดง
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ลือโฮ้ง
5. เด็กหญิงณภัทร   กรรณิการ์
6. เด็กหญิงบัณฑิตา   ถิ่นสอน
7. เด็กหญิงภคภัทร์   สังฆะภูมิ
8. เด็กชายภานุ   ทนันชัย
9. เด็กหญิงสมิตา  ไชยวงศ์
10. เด็กชายสิทธินนท์   ปวงเริ่ม
11. เด็กหญิงสิธีธร   ไชยวงศ์
12. เด็กหญิงเณศรา  สายวงค์
 
1. นายนิพนธ์   วงษ์ญาติ
2. นายศิริวัฒน์   แสงศิริ
3. นางสาวรุ่งอรุณ  คงนุ่น
4. นางสาวเพ็ญพันธ์   จัตุรภัทร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สมาเกตุ
2. เด็กหญิงจริญญา  อิ่นแก้ว
3. เด็กหญิงจันทิรา  จิตนาน
4. เด็กชายธีรศักดิ์  ใสญาติ
5. เด็กหญิงนัฐวดี  ชูเนียม
6. เด็กชายนัทพงศ์  ปันโด้
7. เด็กชายนิรวิทย์  ราตรีหอม
8. เด็กหญิงปริฉัตร  ขาวสวย
9. เด็กหญิงภัทรธิดา  ทิพรอด
10. เด็กหญิงศรีมน  สายชื่น
11. เด็กหญิงศลิษา  ลุงต๊ะ
12. เด็กหญิงอังคณา  เทพไตรศร
 
1. นายสุทิน  ศรีวงศ์วรรณ
2. นางชญานิษฐ์  สวรรค์ขวัญ
3. นางสาวชลาลัย  เทพวงศ์
4. นายต้นตะวัน  ์เรืองโรจน์วิชัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กหญิงกาญจนา  นามแก้ว
2. เด็กหญิงกานติมา  คำปาแฝง
3. นางสาวนาง  บุญมา
4. เด็กหญิงนิศานาถ   ดอยแก้วขาว
5. นายบอน   ขันเงิน
6. เด็กหญิงปนัดดา  น้อยธง
7. นายผไทเทพ  หมั่นคงคำ
8. เด็กหญิงพิยะดา  เนื่องเจริญถาวร
9. เด็กหญิงภัณฑิลา  คลทรงแสน
10. เด็กชายศุภณัฐ  เมืองแก้ว
11. นางสาวเหมย  ทาสุข
12. นางสาวไหมแก้ว  หงษ์คำ
 
1. นายคณิศร  โชครุ่งวัฒนา
2. นายสิทธิพงศ์  รัตนเดชาสกุล
3. นางสาวปาริษา  แปงทอน
4. นายศิวะดล  ยาวิชัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังพร้าววิทยา 1. เด็กหญิงกรวลัย   ขันดำ
2. เด็กหญิงชญาดา   อินตาสาย
3. เด็กหญิงชลธิชา   ไชยสาร
4. เด็กหญิงณัฐชา   ตาอินทร์
5. เด็กหญิงธัญสินี   จารณะ
6. เด็กหญิงนัทธมน  คล่องงาม
7. เด็กหญิงพรชนก   ทรัพย์คำมา
8. เด็กหญิงพรทิพย์  ภิญโญ
9. นางสาวพิมลรัตน์  อินต๊ะปัด
10. เด็กหญิงอัญติญา   ชื่นบาล
 
1. นายณัฐเดช   กิ่งก้ำ
2. นางสาวนาตาชา  เกิดคง
3. นางสาวมณฑิตา  สีแก้ว
4. นายสุชาติ  สืบแสน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ใบยา
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฤชุโรจน์
3. เด็กหญิงกีรตาพันธ์  วงศ์สงคราม
4. เด็กหญิงขวัญวรัชญ์  ใจจะดี
5. เด็กชายคีตลันต์  สวนทะ
6. เด็กชายจิรสิน  สุทธิใส
7. เด็กหญิงชลกร  อุฬารวงศ์
8. เด็กหญิงชวัลญา  เปี่ยมอริยธน
9. เด็กหญิงชีวาพร  สุภิมารส
10. เด็กชายณัฐปคัลภ์จรัส  แสงพาณิชย์
11. เด็กหญิงณัฐพรกวิน  แสงพาณิชย์
12. เด็กหญิงณัฐวรา  สิทธิวงค์
13. เด็กหญิงณัฐวลัณช์  สารเถื่อนแก้ว
14. เด็กหญิงณิชาภา  เหล่าอารยะ
15. เด็กหญิงธนัชพร  แก้วมีสุข
16. เด็กหญิงธนัญชนก  คำผง
17. เด็กหญิงธีรกานต์  ดีอาษา
18. เด็กหญิงนัทธ์หทัย  อุทุมพร
19. เด็กหญิงบุญชญา  สิริภูบาล
20. เด็กหญิงปกเกศเกล้า  คงคำเปา
21. เด็กชายปฏิมากร  แก้ววะดี
22. เด็กหญิงปภาวรินท์  ชื่นวรารักษ์
23. เด็กหญิงปวริศา  พุทธานุ
24. เด็กชายปัญจพล  หน่อตุ่น
25. เด็กชายปัณณวิชย์  พิเคราะห์
26. เด็กหญิงปิญกัญญา  กันยายะ
27. เด็กหญิงปิยากร  ทิพยรักษ์
28. เด็กหญิงพอฤทัย  วิชัยยา
29. เด็กหญิงพิชชาพร  ไชยเพียร
30. เด็กหญิงภัทริยา  เอมเอี่ยม
31. เด็กหญิงภาวนี  ไชยสลี
32. เด็กหญิงภีมจุฑา  ภัสรานุกุล
33. เด็กชายภูมิศรา  ใจจะดี
34. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ยอดรักษ์
35. เด็กชายศิวกร  อยู่คง
36. เด็กหญิงศุภิสรา  ไกรทอง
37. เด็กชายสุกฤษฎิ์  โมษิตปภาดา
38. เด็กหญิงอัฏฐชญามาศ  เมฆคะ
39. เด็กหญิงแพรวา  อาสมะ
 
1. นายรังสฤษฏ์  สวนทะ
2. นายประเทือง  โนไชยา
3. นางผกาวรรณ  โลหะโชติ
4. นายณพล  นรินทร์รัตน์
5. นางสาวพวงเพชร  วีระพิเชฏฐ์
6. นางธัญญาลักษณ์  อิ่นแก้ว
7. นายนเรศ  ปัจจัยยัง
8. นางสาวพิมพ์ประภา  อินผง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 96.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกชพร  อารมณ์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  มะทะจิตต์
3. เด็กชายกฤติธี  คันธชุมภู
4. เด็กหญิงกันต์สุดา  แปงใจ
5. เด็กหญิงชนิกานต์   ตาลคำ
6. เด็กหญิงชิตาภา   พรชนะภากร
7. เด็กชายชิติพัทธ์   ระวังษี
8. เด็กหญิงญารินดา  ไฝสุข
9. เด็กหญิงณัฐณิชา  สมถวิล
10. เด็กชายณัฐพัฒน์   เรืองวัฒนานนท์
11. เด็กหญิงณัฐวดี  ญาณะนันท์
12. เด็กหญิงณิชารีย์  โพธิ์ชัยยา
13. เด็กหญิงดวงหทัย  สุทธิอาคาร
14. เด็กหญิงทอฝัน  เรือนจักเครือ
15. เด็กหญิงทักษอร  กันหมุด
16. เด็กหญิงธนชา   ยาวิเลิศ
17. เด็กหญิงธนัชชา   ณ ลำปาง
18. เด็กชายธีรเดช  ชุติมา
19. เด็กหญิงนภษร  ธุงจันทร์
20. เด็กหญิงปวันรัตน์   โตด้วง
21. เด็กชายปองคุณ  ปัญญา
22. เด็กหญิงปัฐฑิตา  คงคามี
23. เด็กหญิงปิยรมย์  สุริพล
24. เด็กหญิงปุณยาพร  ทองอยู่
25. เด็กชายพัฒนภูมิ   ใหญ่วงศ์
26. เด็กหญิงฟ้าใส  ศรีชัยยา
27. เด็กชายภูริช  สุขสว่าง
28. เด็กหญิงรตนวรรณ  ปัญญาเมืองใจ
29. เด็กชายรัชชสีห์  กาญจนจิตต์
30. เด็กชายสิทธิภาคย์   ดิ๊กซอน
31. เด็กหญิงสุนิสา   เล็กจุฬา
32. เด็กหญิงอนงค์นาถ   ตามูล
33. เด็กชายอนนต์ชวิน  นิวันเปี้ย
34. เด็กชายอนวัช   บุญมา
35. เด็กชายอภิวัฒน์  ทองคำคูณ
36. เด็กหญิงอรวรา  วิเชียรสาร
37. เด็กหญิงอริสา  สิทธิ
38. เด็กหญิงเกทเสมนี  ชัยอนันต์รัตน์
39. เด็กชายเกียรติคุณากรณ์  ธนาบดินทร์กูล
40. เด็กชายเกียรติพล  ตั้งเพียร
 
1. นางปารณีย์  บุญประคอง
2. นางอัญชลิกา   แสงบุญเรือง
3. นางธวัลรัตน์  สออนรัมย์
4. นางทิวาพร  อิ่นคำมา
5. นายกิตติ   ผดุงภักดีกุล
6. นางกนกภรณ์  วงศ์มาวิวัฒน์
7. นางสาววชิรฎาว  แสงบุญเรือง
8. นางสาวพรประภา  จันตาวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงกรวีร์  หลักเหมาะ
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  สีโวย
3. เด็กหญิงกุลณัฐ  รักชาติ
4. เด็กหญิงจารุพิชญา  ทะดอนชัย
5. เด็กหญิงจิรัชยา  น้อยปวง
6. เด็กหญิงจิรานุช  เสาร์ฝั้น
7. เด็กหญิงณัชชา  อวดเร็ว
8. เด็กหญิงดวงมณี  จิตรแหลม
9. เด็กหญิงธัญญาเรศ  สุริยาวงค์
10. เด็กหญิงธัญสิริ  วังที
11. เด็กหญิงธิดารัตน์  อินต๊ะใจ
12. เด็กหญิงนฤมล  ว่าง่าย
13. เด็กหญิงนันทิกานต์  จัดคร่อง
14. เด็กหญิงปพิชญา  พุฒธา
15. เด็กหญิงปริยฉัตร  ปัญญา
16. เด็กหญิงปาริตา  เต็มจิตร์
17. เด็กหญิงปิยะธิดา  ธนบูลย์สิริ
18. เด็กหญิงพรกนก  อินต๊ะนี
19. เด็กหญิงพรรณปพร  คนไว
20. เด็กหญิงพัชญ์พิดา  พัฒฐามาศ
21. เด็กหญิงพัชราพร  สิทธิบาล
22. เด็กหญิงพัชราพร  วงค์ชมภู
23. เด็กหญิงภัคจิรา  จันตะมะ
24. เด็กชายภูมิพัฒน์  ศรีตนทิพย์
25. เด็กหญิงมนัสนันท์  ชัยนิลพันธุ์
26. เด็กหญิงยุพารัตน์  ดวงสุพารัตน์
27. เด็กหญิงวรัชยา  ใจคม
28. เด็กหญิงวิชญาดา  ตานาคา
29. เด็กหญิงศุภาลักษณ์  เสียงเล็ก
30. เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์  ตานาคา
31. เด็กหญิงอรณรินทร์  ปัญญาวิชัย
32. เด็กหญิงอินธิตา  แสนอุบล
33. เด็กหญิงเขมิสรา  ขันหยุด
34. เด็กหญิงเอมมิกา  ทายงาม
 
1. นายธรรมนูญ  ฤทัยประเสริฐสูง
2. นายมนตรี  ธิแก้ว
3. นายศรเพชร  มุขดี
4. นางวาสนา  คนเที่ยง
5. นางวัชรี  เมืองยศ
6. นางณิชกมล  คิดอ่าน
7. นางรัตติกา  สมันจิตร์
8. นางผ่องพรรณ  จูงาม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 1. นางสาวกนกวรรณ  อั่วหงวน
2. เด็กหญิงคุณิตา  มหาพันธ์
3. เด็กหญิงชาลิสา  นิลขาว
4. เด็กหญิงณภัทร  ทองไชย
5. เด็กชายณัฐชาติ  คำทา
6. เด็กชายณัฐนนท์  มุสันเที๊ยะ
7. เด็กชายณัฐพล  เปล่งทอง
8. เด็กชายณัฐภัทร  พิลา
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำแพ
10. เด็กหญิงดารารัตน์  ศรีสุข
11. เด็กชายธนกร  พึ่งเทียร
12. เด็กชายธนิสร  แสนสุข
13. เด็กหญิงธัญชนก  หมื่นยงค์
14. เด็กหญิงธันย์ชนก  จันทร์ทอง
15. เด็กหญิงนภัสสร  คำแผง
16. เด็กชายนิธิพัฒน์  บุญอินทร์
17. เด็กชายประกายพรึก  แก้วสีแดง
18. เด็กหญิงปาลิตา  อั่วหงวน
19. เด็กหญิงพนมวรรณ  เอี่ยมอ่อน
20. เด็กหญิงวารีรัตน์  แก้วเมือง
21. เด็กชายศตพร  พวงอ่อน
22. เด็กหญิงศิริพร  สอนตน
23. นายสิทธิกร  แก้วเมือง
24. เด็กหญิงสุดารักษ์  โพระฎก
25. เด็กชายอธิป  สกุลเสาวคนธ์
26. เด็กหญิงอภิชญา  มั่นรอด
27. เด็กหญิงอมรรัตน์  เสาวัง
28. เด็กหญิงอุษามณี  เสริมเผือก
29. เด็กหญิงเบญญทิพย์  จันทร์ทอง
30. เด็กหญิงไชยมาลา  สอนตน
31. เด็กชายไชยวัฒน์  ฮวบนวม
 
1. นายศุภชัย  สุวรรณพานิช
2. นายศุภางกูร  สุวรรณพานิช
3. นางสิวานันท์  สุวรรณพานิช
4. นางสาวสิริณิภาว์  ชินสิริโพธิกุล
5. นางสาวอุดมลักษณ์  สุริโย
6. นางสาวโยฐกานต์  แก้วศรีงาม
7. นางสาวอมราวดี  พงษ์เจริญ
8. นายปิยชาติ  จิอู๋
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กชายกัปตัน   พนารุ่งทอง
2. เด็กหญิงกุลสตรี   ธาราจำเริญสข
3. เด็กหญิงขวัญจิรา   พุทธคีรี
4. เด็กหญิงจิรัชยา   เถมินพนา
5. เด็กหญิงชนนิการ   ธรรมสรณ์กุล
6. เด็กหญิงชยาภา  ชวลิตกิจสถาน
7. เด็กชายชลกร   ศิวกรศิลป์
8. เด็กหญิงชาลิศา   เจริญสว่างธรรม
9. เด็กหญิงฐิตาภรณ์   คามภีรพรหม
10. เด็กชายณัฐพล   วงศ์ศรีสุดา
11. เด็กชายณัฐวุฒิ   สุธาเจริญใจ
12. เด็กหญิงณีรชา  จรูญโรจน์โอฬาร
13. เด็กชายทวีผล   เจริญเฉลิม
14. เด็กชายทองสุข   ชยากรฐิตินันท์
15. เด็กหญิงนงนุช   ชยากรฐิตินันท์
16. เด็กชายนันทกร   ชนะมณีรัตนะ
17. เด็กหญิงนิตฉกุล   ปางหินฝนพัฒนา
18. เด็กชายปิติพงษ์   เถมินพนา
19. เด็กหญิงพรทิพย์  ขจรกิตติกุล
20. เด็กหญิงพิมพา   ทรายโชติธารา
21. เด็กหญิงพิมพ์พิศา   ธาราค้ำชู
22. เด็กหญิงภคพร   ญาดาพงศ์พันธุ์
23. เด็กชายวรกิจ   พนารุ่งทอง
24. เด็กหญิงวรรษชล   เจตนาโภคกุล
25. เด็กหญิงวันเพ็ญ   ชยุติกุลพันธ์
26. เด็กหญิงศยามล  พรหมคามี
27. เด็กหญิงศศิรา   เจริญสว่างธรรม
28. เด็กหญิงสุธิดา  ทวีนิธิพร
29. เด็กหญิงสุนิตา   เจริญสกุลไพรี
30. เด็กหญิงสุภาภรณ์   เสน่ห์วิจิตร
31. เด็กชายอนุพล   ขวัญไพรจิระ
32. เด็กหญิงอัทธนีย์   ถาวรสิงขร
 
1. นายจีระศักดิ์  อิ่นแก้ว
2. นายอาทิตย์   ไทยประยูร
3. นายสุธี   นันทะศรี
4. ว่าที่ร้อยตรีดนุรักษ์   คำมาลา
5. นายณัฏฐพล  มณีธร
6. นายสุวิจักขณ์  วาสน์เกื้อกูล
7. นางสาวยุวดี  ทรายกนกธารา
8. นางสาวยุพาพิน  ประมวลนิเวศ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพนมเศษ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   มั่นใจ
2. เด็กชายกิตติชัย   ครึกครื้น
3. เด็กชายจักรภัทร   คงดี
4. เด็กชายจิณณวัตร   คุ้มนุ่น
5. เด็กหญิงจิราภา    ทะสา
6. เด็กหญิงจีระนันท์   เนียมสกุล
7. เด็กหญิงชญานิศ   โพธิ์กลิ่น
8. เด็กชายชิษณุพงศ์   บุญวิเศษ
9. เด็กหญิงฐิตาภรณ์    ศรีโตนด
10. เด็กชายดนัย   สำเริง
11. เด็กชายธนวัฒน์   ทองขจร
12. เด็กชายธาวิน   ประสงค์สุข
13. เด็กหญิงธิดารัตน์  กล่ำสกุล
14. เด็กชายธีรภัทร    เพิงสงเคราะห์
15. เด็กหญิงนฤดี  สามูล
16. เด็กชายนันทกร   กลัดพันธุ์
17. เด็กชายนิธิศ  บุญวิเศษ
18. เด็กชายปริญญา    เกตุบุปผา
19. เด็กหญิงพัชรพร   คล้ายแจ้ง
20. เด็กหญิงภัชราภรณ์    เช้าโต
21. เด็กชายภาคภูมิ   ยังเจริญ
22. เด็กชายภานุวัฒน์   พานทอง
23. เด็กหญิงรพีพร   นุชถนอม
24. เด็กหญิงรวินันท์   โพธิ์ศรี
25. เด็กชายรัชชานนท์   เอี่ยมชม
26. เด็กหญิงวรรณิษา   ทรัพย์สิน
27. เด็กหญิงวรัญญากร   กิ่งย้อย
28. เด็กชายวุฒิชัย   จูเจี่ย
29. เด็กชายศราวุธ   ฮี้เกษม
30. เด็กชายศุภสิน    แจ่มสกุล
31. เด็กชายสัภยา   ปานพรม
32. เด็กชายสายชล    มาแพ
33. เด็กชายสิทธิพงษ์   ฤาวัฒนะ
34. เด็กหญิงสุจาวี   ท้วมเอี่ยม
35. เด็กหญิงสุพัตรา   สระเสือ
36. เด็กหญิงอรปรีญา    อ่อนฤทธิ์
37. เด็กชายอัครพนธ์    แก้วแสง
38. เด็กหญิงเกศราภรณ์    พลายสกุล
39. เด็กหญิงแพรววนิต   หาญจิตต์
40. เด็กชายโฟกัส   งามขำ
 
1. นายจตุรงค์   จวนเผ่า
2. นายพิเชฐ   พาแพง
3. ว่าที่ร้อยตรีธนพล   ฤทธิมหันต์
4. นางนุชรี   พาแพง
5. นางปาริฉัตร   ขอบบัวคลี่
6. นางสาวอรสา   เจนถิ่นป่า
7. นางวาสนา  ปัญญุเบกษา
8. นายสมรักษ์  โฉมศิวะพันธ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  บำรุงทอง
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กชายนฤพัทธ์   ศรบุญทอง
 
1. นายนิทัศน์   ชูเชิด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายปัณณวิญช์  กังสุกุล
 
1. นายบรรพต  บางโพธิ์ทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายอัฐชานนท์  แสนชู
 
1. นายจักร์ชัย  ธรรมสอน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กชายเอกพล  ช่องสกุล
 
1. นายจักรกริศน์  เณรหลำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กชายสุธี  หอมบุปผา
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจัน 1. เด็กชายคณิศร  บุญน่วม
 
1. นายธัญนภัทร์  มังกรหิรัญสิรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  บำรุงทอง
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนพลอง 1. เด็กชายวริทธิ์  เหล่าเขตรกิจ
 
1. นายสิทธิพงษ์  เขียวทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กชายกิตติทัต  อิ่มจิตร์
 
1. นายวันชัย  นาคสังข์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 1. นายนรสิงห์   แซ่ท้าว
 
1. นายปรินทร์   เลิศจันทรางกูร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กชายชญานนท์   ทองคำ
 
1. นางสาวกานต์พิชชา   พิมพ์ทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กชายรังสิมันตุ์  อ้นคูเมือง
 
1. นายจักรราช  บุญอิ่ม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์   ทองอยู่
 
1. นางสาวจารุพักตร์  หลินน่วม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กชายปภาวิชญ์  มีคุณ
 
1. นายวงศกร   เปียศิริ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายธนโชติ  ฉ่ำไกร
 
1. นายจักร์ชัย  ธรรมสอน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กชายอชิตพล  เพ็งกระโทก
 
1. นางสาวสุภารัตน์  คำมูลตา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กชายชญานนท์   ทองคำ
 
1. นางสาวภิรมย์ศรี  ศรีภิรมย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กชายรังสิมันตุ์  อ้นคูเมือง
 
1. นายจักรราช  บุญอิ่ม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  น้ำร้อนเบ้า
 
1. นายเอกชัย  ละชั่ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงวันวิสา  ขวัญคำ
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กชายชัยภัทร  คล้ายกรานต์
 
1. นายจักรกริศน์  เณรหลำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  มั่นคง
 
1. นายภูวนัย  เอมเทศ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 1. เด็กหญิงรสรินทร์  คชรัตน์
 
1. นางสาวอนิศรา  ชลาสินธุ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 1. เด็กชายปิยะพัทธ์  ทองเวียง
 
1. นายจิรศักดิ์  ทองเวียง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  อินทรส
 
1. นายวิมาน  ธิใจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  บัวทอง
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงพิมพ์สุดา  กัณฑ์จู
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กชายอภิวิชญ์  เทือกศิริ
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปิ่นทอง
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงวาสินี  ปิ่นแก้ว
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงเขมิกา  สว่างนอก
 
1. นายธเนตร  แก้วมั่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 1. เด็กหญิงพรนิภา  บรรพบุรุษ
 
1. นางอุมาพร  รังสิวุฒาภรณ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงอลิสา  แจ่มศรี
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายอนุพงษ์  อู่อรุณ
 
1. นายพิรุฬห์  สิงหราช
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดล้านตอง 1. เด็กชายไกรศร  หลู่จิ่ง
 
1. นายสุรพงศ์  เจริญทรัพย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายนครินทร์  สร้อยสังวาลย์
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  พวงแก้ว
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) 1. เด็กชายรัชฎากรณ์  จักรปัญญา
 
1. นางสาววธัญญา  อินทรีย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 1. เด็กชายชินดนัย  ขุนศร
 
1. นางสาวนันทนา  จันทรา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงวชิรินทรา  ปักษา
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  งามละม่อม
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิรุณเทพ 1. เด็กหญิงอรปรียา  ลุงทอน
 
1. นายวิริยะ  วิราศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กชายปฏิพล  ม่วงทิม
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  อินทรเรืองศร
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กชายบูชิต  อินทร์ตา
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กชายกฤตพรพิพัฒน์  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นายสุชิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงสุภัทรา  ทรัพย์บูรณศรี
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 1. เด็กชายปฏิพล  ยะวิญชาญ
 
1. นายกัณหา  ถนอมจิตต์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กชายสิทธิรัตน์  ดนุชนินทร์
 
1. นางสาวเชฏฐินี  จุ้ยวงษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน 1. เด็กชายกรวิชญ์  สุดสวาสดิ์
 
1. นางอุษา  ตรงต่อกิจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  บวบนา
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 1. เด็กชายแลงวัน  ใจดี
 
1. นายยงยุทธ  ธรรมวงค์ษา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายอนุพงษ์  อู่อรุณ
 
1. นายพิรุฬห์  สิงหราช
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงณัฐฐิติกาญจน์  ทานะมัย
 
1. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงปารณีย์  จันทนา
2. เด็กหญิงปารณีย์  จันทนา
 
1. นายกมล  ชูเฉลิม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงกุลจิรา  พิทักษ์บรรจง
 
1. นายสมบูรณ์  พุ่มซ่อนกลิ่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายธนโชติ  หนูสุก
 
1. นายสุรเชษฐ  วัชรจิตตานนท์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงคู่ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  สระพินครบุรี
 
1. นางจุฑามาส  นาคำภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล 1. นางสาวชาลิสา  เกษม
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายนครินทร์  สร้อยสังวาลย์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  อินทรเรืองศร
3. เด็กหญิงบุญยาพร  โพธิ์ทอง
4. เด็กหญิงพัฒนิกาณ์  รบประเสริฐ
5. เด็กหญิงวชิรญาณ์  บำรุงทอง
6. เด็กหญิงวาสินี  ปิ่นแก้ว
7. เด็กชายศุภณัฐ  แสงวิเศษ
8. เด็กหญิงสิรามล  เสมมา
9. เด็กชายสุริยา  หิตเทศ
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
2. นางนิตยา  บุญประเทือง
3. นายภูมิ  ปรางวิเศษ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงจิรปรียา   แนใหม่
2. เด็กหญิงณัฐพร   เอี่ยมอรุณวรรณ
3. เด็กหญิงณิชาพร   แซ่เจา
4. เด็กหญิงบรรณสรณ์   ไพบูลย์ยิ่งยศ
5. เด็กหญิงปารณีย์   กาฬภักดี
6. เด็กหญิงพิมประภา   คำแสง
7. เด็กหญิงสุธีกานต์   จันทร์เทพ
8. เด็กหญิงเกวลิน   บูนำ
 
1. นายบุญยงค์  อินต๊ะวงค์
2. นายนิคม  ภูกันดาน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กหญิงกัลยากร  ม่วงเอี่ยม
2. เด็กหญิงจินตนา  ขอบใจ
3. เด็กชายชนากร  สวัสนะที
4. เด็กหญิงฐิติชญา  ศรีจุลณีย์
5. เด็กชายฐิติพงศ์  ประทุม
6. เด็กหญิงวรรณธนา  แก้วกามูล
7. เด็กชายอภิวัฒน์  เจื้อยแจ้ว
8. เด็กหญิงอภิสรา  ระลึกดี
9. เด็กหญิงอาภาภัทร  กลิ่นฤทธิ์
 
1. นางสุธีรา  กรณ์ทอง
2. นายจรัล  ทรัพย์สิน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  งามละม่อม
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปิ่นทอง
3. เด็กหญิงชนิตา  อินทร์วิโรจน์
4. เด็กหญิงดวงพร  ระเริง
5. เด็กชายธีรภัทร  สุขมาก
6. เด็กหญิงปาลิตา  อาจสูงเนิน
7. เด็กชายพัชรพล  พุ่มน้อย
8. เด็กหญิงพันทิวา  แก้วสาสุข
9. เด็กหญิงอมรรัตน์  รื่นเกษร
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
2. นายณัฐพงษ์   พลมาก
3. นางสาวมณีพิมพ์  วรรณภพ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล 1. นายกฤษกร  ผลาผล
2. นางสาวชาลิสา  เกษม
3. เด็กหญิงชุติมณฑน์  บวบนา
4. นายตะวัน  มินเจริญ
5. เด็กหญิงพิมพ์สุดา  กัณฑ์จู
6. เด็กหญิงวชิรินทรา  ปักษา
7. เด็กหญิงสุภัทรา  ทรัพย์บูรณศรี
8. นายสุรเชษฐ์  แย้มแสง
9. เด็กหญิงอลิสา  แจ่มศรี
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
2. นางสาวบุญศิริ  ปิ่นม่วง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กชายธนดล  สุภาแก้ว
2. เด็กชายนิรุตน์  ชมเชย
3. เด็กชายบูชิต  อินทร์ตา
4. เด็กชายปิติกร  พรมภาพ
5. เด็กชายพีรพงษ์  พรมภาพ
6. เด็กชายศรายุทธ  พรหมเผ่า
7. เด็กชายอนุชิต  สีหะวงษ์
8. เด็กชายอภินัทธ์  เพชรสีเงิน
9. เด็กชายอภิวิชญ์  เทือกศิริ
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
2. นายยุทธนา  แซ่วื่อ
3. นางสาววะวิดา  โทจำปา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายชนกานต์  สุขห่วง
2. เด็กหญิงตวิษา  วรสุทธิ์พิศาล
3. เด็กหญิงบุญยาพร  โพธิ์ทอง
4. เด็กหญิงพลอยอันนา  พลศิริ
5. เด็กหญิงพัฒนิกาณ์  รบประเสริฐ
6. เด็กหญิงพัณณิตา  นุ่มสกุล
7. เด็กชายรติ  โอภาษี
8. เด็กหญิงวชิรญาณ์  บำรุงทอง
9. เด็กหญิงวรรณภา  ทองปาน
10. เด็กหญิงวันวิสา  ขวัญคำ
11. เด็กชายศุภณัฐ  แสงวิเศษ
12. เด็กหญิงสิรามล  เสมมา
13. เด็กหญิงสุพิชญา  ฉิมโห้
14. เด็กหญิงสุภนิช  ปรางศร
15. เด็กชายสุริยา  หิตเทศ
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
2. นางนิตยา  บุญประเทือง
3. นายภูมิ  ปรางวิเศษ
4. นายภาณุพงษ์  ฉิมโห้
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชาลิสา  อันสมสี
2. เด็กหญิงณัฐฐิติกาญจน์  ทานะมัย
3. เด็กหญิงณัฐติกาญ  ขำประเสริฐ
4. เด็กหญิงดวงพร  เดือนนวล
5. เด็กชายธนธฤต  กองบุญมา
6. เด็กชายธเนศวร  ปานภู่ทอง
7. เด็กชายนัทธพงษ์  แทนเทือก
8. เด็กหญิงปภาวรินทร์  รอดชื่น
9. เด็กหญิงปิยธิดา  อาจหาญ
10. เด็กหญิงภัณฑิรา  น้อยเนตร
11. เด็กหญิงศิริประภา  หอมหวาน
12. เด็กชายสหศวรรษ  รังกระโทก
13. เด็กหญิงสิริกร  มันอินทร์
14. เด็กชายสุรนาท  ติณะมาศ
15. เด็กชายอนุชิต  ศรีจันทร์
 
1. นางสุนีย์  จำปาเงิน
2. นายกิตติศักดิ์  กุลวัฒนสุวรรณ
3. นายสุธน  จิราพงษ์
4. นางสาวธนาภรณ์  พรหมรักษา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 1. เด็กหญิงชมม์นิภา  จูเปีย
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  ศศิอภิรัตนากูล
3. เด็กชายชวัลวิทย์  ดอนไพรแดง
4. เด็กหญิงณัฐกานต์  บุญประเสริฐ์
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  กองทรัพย์
6. เด็กหญิงปัณณวิชญ์  ทองคำ
7. เด็กชายปิยะพัทธ์  ทองเวียง
8. เด็กหญิงพรนิภา  บรรพบุรุษ
9. เด็กชายพศวีร์  นาคำพา
10. เด็กหญิงยุพาพรรณ  ลำดับ
11. เด็กชายวิศรุต  วงศ์วิเศษ
12. เด็กหญิงสมฤทัย  สวัสดี
13. เด็กหญิงสาวิตรี  ลือเฟื่อง
14. เด็กหญิงอภิญญา  จรลี
15. เด็กหญิงเกศริน  ดนตรี
 
1. นายวิญญู  รังสิวุฒาภรณ์
2. นางอุมาพร  รังสิวุฒาภรณ์
3. นายจิรศักดิ์  ทองเวียง
4. นางสาวกุลจิรา  เกิดผล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงกนกกร  บุญช่วย
2. นายกฤษกร  ผลาผล
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ลานประโคน
4. เด็กชายชนาภัทร  บรรณะทอง
5. นางสาวชาลิสา  เกษม
6. เด็กหญิงชุติมณฑน์  บวบนา
7. เด็กหญิงณัชชา  สุธีรัตน์
8. นางสาวธีราพร  บุญช่วย
9. นายประวันวิทย์  แสงประทุม
10. เด็กหญิงพิมพ์สุดา  กัณฑ์จู
11. เด็กหญิงวชิรินทรา  ปักษา
12. เด็กหญิงสุภัทรา  ทรัพย์บูรณศรี
13. นายสุรเชษฐ์  แย้มแสง
14. นางสาวอพัชชา  พิทักษ์อร่ามวงศ์
15. เด็กหญิงอลิสา  แจ่มศรี
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
2. นางสาวบุญศิริ  ปิ่นม่วง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  รุ่งบาง
2. เด็กชายกฤษติกา  ศรีพันธ์
3. เด็กชายฐิติศักดิ์  สุขขวัญ
4. เด็กชายธนวัฒน์  เงินมีศรี
5. เด็กชายธนโชติ  หนูสุก
6. เด็กหญิงนภัสสร  ศรีเมือง
7. เด็กหญิงนันทัชพร  ตรงต่อกิจ
8. เด็กหญิงน้ำฝน  ทองจอน
9. เด็กชายพีรพัฒน์  อุ่นวงศ์
10. เด็กชายพีรพันธ์  กลิ่นมั่น
11. เด็กชายรัฐภูมิ  พรมเสือ
12. เด็กชายวศิน  วรรณรัตน์
13. เด็กชายสมหวัง  วิจิตรพงษา
14. เด็กชายอนุุชา  สาน้ำอ่าง
15. เด็กชายอรรถพร  อ่อนดาบ
 
1. นายสุรเชษฐ  วัชรจิตตานนท์
2. นายวินัย  ดีมากมี
3. นางจีรนันท์  สุขป้อม
4. นางสาววไฬญา  แปงถายะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กชายชัยณรงค์   รักษ์อารี
2. เด็กชายณัฏฐกร   เอมอิ่ม
3. เด็กชายณัฐพงษ์   จันทา
4. เด็กชายณัฐพล   วรคุฒ
5. เด็กชายณัทพัฒน   ยิ้มมาก
6. นายธีรพล  บัวผัน
7. เด็กชายนนทพัทธ์  นิ่มสมบัติ
8. เด็กชายนฤพัทธ์   ศรบุญทอง
9. เด็กชายนิรุต   สุขสวรรค์
10. เด็กชายบุญประเสริฐ   สุวรรณวิจิตร
11. เด็กชายวรากร   ทับตรา
12. เด็กชายสรวิทย์  พุ่มมาลี
 
1. นายนิทัศน์   ชูเชิด
2. นางอมรรัตน์   รักบัว
3. นายจักรพรรณ   จันทร์ศรี
4. นายวัชรา   บุญคง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายกฤตพล   ตันติวิมงคล
2. เด็กชายชยพล   บุญกมุติ
3. เด็กชายฐิติกร   กลัดเจริญ
4. เด็กชายฑีฆายุ   ภูกระโดน
5. เด็กหญิงธนพร    อุ้ยสิงห์
6. เด็กชายธนาธิป   ปฏิสังข์
7. เด็กชายธัญเทพ   กุลชี
8. เด็กชายปัณณฑัต   ศรีนาค
9. เด็กชายพีรร์รัชต์   ภูกระโดน
10. เด็กชายภู   เหลืองขาว
11. เด็กชายศรณ์พงศ์   เถกิงศรี
12. เด็กชายสุขมงคล   เอี่ยมเชย
 
1. นายกำพล   ฤทธิ์นรา
2. นายไพรวัลย์   เขตจำนันท์
3. นายเอกสิทธิ์   ทีกว้าง
4. นายธนพล   จันทนง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กชายกรวิชญ์  ดีโต
2. เด็กชายกฤตยชญ์  โคชะราช
3. เด็กชายณพิชญ์   สิงหัตถะ
4. เด็กชายณภัทร  คำรักษ์
5. เด็กชายธีรภัทร์  พ่วงอยู่
6. เด็กชายนนทพัท  ม่วงเกตุ
7. เด็กชายนิติ  วิสุวรรณ์
8. เด็กชายปภาวิชญ์  มีคุณ
9. เด็กชายปิยังกูร  พิสูจน์ศิลป์
10. เด็กชายพัฐนนท์  ทับแสนทบ
11. เด็กชายภูพิพัฒน์  คุ้มครอง
12. เด็กชายสันฐิติ  น้อยนาเวช
 
1. นางสมิตา  ราชคฤห์
2. นายวงศกร   เปียศิริ
3. นางสายพิณ  ลีที
4. นายสันติพงษ์  นิลสนธิ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม 1. เด็กชายจิตวัต  น้อยแก้ว
2. เด็กชายณภัทร  มั่นคง
3. เด็กชายณัฐพงศ์  คงเมือง
4. เด็กชายณัฐพงษ์  มั่นคง
5. เด็กชายภควัต  วงศ์ภูธร
6. เด็กชายรัตนพล  น้อยรุ่ง
7. เด็กชายสรวิชญ์  อั้นทรัพย์
8. เด็กชายอชิตพล  ศรีเครือ
9. เด็กชายอนุชิต  วรวาท
10. เด็กชายอัฐนัย  ปั่นเนตร์
11. เด็กชายอัศวิน  จีนคง
12. เด็กชายเอกวัฒน์  มานัต
 
1. นายภูวนัย  เอมเทศ
2. นายผดุงเกียรติ  สุทธิ
3. นางสาวชุตินันท์  สีหะวงษ์
4. นางสาวเดือนเต็ม  รสดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุวรรณประเสริฐ
2. เด็กหญิงณัฐรุจา  เกตุโทน
3. เด็กหญิงดารินทร์  สำรีรัตน์
4. เด็กชายธงชัย  จิตรกลาง
5. เด็กชายธนกฤต  อ่อนบุรี
6. เด็กหญิงสุภัทรตรา  คุ้มจุ้ย
7. เด็กชายสุรธิพงษ์  สังข์กัน
8. เด็กชายสุเมธ  ใจแสน
9. เด็กชายอนัน  ศรีวิบูลย์รัตนา
10. เด็กชายอนันต์  นิลเกษม
11. เด็กชายอภิชาติ  สระทองปา
12. นายอรรถพล  สุยะวงศ์
 
1. นายมงคล  รอพันธ์
2. นางสาวเบญจนารถ  อมรประสิทธิ์
3. นางจุฬาพัฒน์  ประดิษฐ์
4. นายบรรณวิชญ์  โยมป้อม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กชายฉกรรจ์  นันตะวงษ์
2. เด็กชายชาญวิทย์  ชัยปัน
3. เด็กชายชานนท์  เทียนยศ
4. เด็กชายฐิติศักดิ์  ขันขาว
5. เด็กชายณัฐพงษ์  ทองแทน
6. เด็กชายณัฐภัทร  ศรีสุราษฏร์
7. เด็กชายณัฐวรรธน์  ศรีบุญเลิศ
8. เด็กชายธนกร  พิมหา
9. เด็กชายปฏิพล  ม่วงทิม
10. เด็กชายปภาวิน  ดวงสุดา
11. เด็กชายปิยรัตน์  บัวสุข
12. เด็กชายวุฒิชัย  ม่วงทวีทรัพย์
13. เด็กชายศุภกิต  นุ่มสุข
14. เด็กชายศุภพงศ์  จันทะคุณ
15. เด็กชายสิทธิพล  ราชเพียแก้ว
16. เด็กชายสุรพงษ์  ชอบธรรม
17. เด็กชายอภิสิทธิ์  พรมมา
18. เด็กชายอภิสิทธิ์  วรดิถี
19. เด็กชายเรืองศักดิ์  วุฒิทา
20. เด็กชายเอกฉันท์  จันทอง
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
2. นายณัฐพล  จันตูม
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกานดา  พรมขันตี
4. นางสาวพรประภา  ศิลารักษ์
5. นางวาสนา  ขุนอินทร์
6. นางเดือนเพ็ญ  อินทร์หน่อ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  จะอือ
2. เด็กชายชินภัทร  มังกร
3. เด็กหญิงชุติมา  จะอือ
4. เด็กหญิงซื้อ  ลุงต๊ะ
5. เด็กชายธนวัฒน์  บุญยอย
6. เด็กหญิงนภัสสร  จะอือ
7. เด็กหญิงนฤมล  ลุงจ๋าม
8. เด็กหญิงบัวหอม  กันทา
9. เด็กหญิงปริสา  แสนใหม่
10. เด็กหญิงมนัชญา  นาดู
11. เด็กหญิงยิง  ลุงออ
12. เด็กหญิงระนิตา  นายอ่อน
13. เด็กหญิงวรนุช  ลุงปาน
14. เด็กชายวรรณพงศ์  เงาใส
15. เด็กชายวิชชา  ก้อนจื้น
16. เด็กหญิงวิภา  วาสิ่ง
17. เด็กชายศิวกร  ลุงตา
18. เด็กหญิงศุภักตรา  อาหลู๋
19. เด็กหญิงสาลินี  ลุงกอ
20. เด็กหญิงอรัญญา  แสขา
 
1. นายสรยุทธ  นันทชัยยอด
2. นางสาวเจริญขวัญ  อินต๊ะศรี
3. นายโสภณ  ท้าวแก้ว
4. นางวันเพ็ญ  ชาวน่าน
5. นายศิริศักดิ์  ทาระ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาวง 1. เด็กหญิงกิติญาพร    จันที
2. เด็กชายณฐกร   คงเขา
3. เด็กชายทักษ์ดนัย    กุลที
4. เด็กชายธนพัฒน์    รอดเพชร
5. เด็กชายธนา  ทองสุกนอก
6. เด็กชายธนาดุล   สุระดม
7. เด็กชายธัชทฤต    พูลทาทอง
8. เด็กหญิงปวริศา    พรรณปัญญา
9. เด็กหญิงปาริฉัตร   วิทยารัตน์
10. เด็กชายพีรพัฒน์  เหล่าเขตรกิจ
11. เด็กชายมงคล  อิ่มอ้วน
12. เด็กชายรัตนากร   กรงไกรราช
13. เด็กชายวงศกร    แจ่มศิริ
14. เด็กชายศตายุ   อินใหญ่
15. เด็กชายศิลาชัย   จันทร์อยู่
16. เด็กชายศุภกิตติ์   เรืองเขต
17. เด็กหญิงสุธาสินี   พงษ์นาวี
18. เด็กชายอัศนี   หากันดา
19. เด็กหญิงเขมิสรา   รัตน์ไธสง
20. เด็กชายโอภากุล   วัสธรรม
 
1. นายธีรธร  เหลืองสุวรรณ
2. นางสาววรรณา  เดชอำพร
3. นางสาวสมพิศ  เดชทอง
4. นางสาวสมลักษณ์  ก้อนทอง
5. นางพัชรา  มั่นต่อพงษ์
6. นายวรพงษ์  จรตระการ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 98.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กชายทรงพล  ม่วงทิม
2. เด็กชายธนดล  สุภาแก้ว
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  วงค์แก้ว
4. เด็กชายนิรุตน์  ชมเชย
5. เด็กชายบูชิต  อินทร์ตา
6. เด็กชายปฏิพล  ม่วงทิม
7. เด็กหญิงปรียานุช  สว่างเรืองฤทธิ์
8. เด็กชายปิติกร  พรมภาพ
9. เด็กหญิงพินยุพา  ไชยโกฏิ
10. เด็กชายพีรพงษ์  พรมภาพ
11. เด็กชายพีรพัฒน์  พรมภาพ
12. เด็กชายศรายุทธ  พรหมเผ่า
13. เด็กชายศุภพงศ์  จันทะคุณ
14. เด็กหญิงสุชานันท์  ศรศรี
15. เด็กหญิงสุนิศา  นุ่มสุข
16. เด็กชายอนาวิน  แต้เกษม
17. เด็กชายอนุชิต  สีหะวงษ์
18. เด็กชายอภินัทธ์  เพชรสีเงิน
19. เด็กชายอภิวิชญ์  เทือกศิริ
20. เด็กชายอภิสิทธิ์  พรมมา
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
2. นางสาวบุษบา  คำวังจันทร์
3. นางสาวสุกัญญา  รักทุ่ง
4. นางสาวทวีศิลป์  โสตถิถาวร
5. นางนรินทร์  สุขหอม
6. นางสาวศนิ  วงศ์อนันต์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 97.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ์  หอกกิ่ง
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  จะเห
3. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ตุ้ยกาศ
4. เด็กหญิงธนภรณ์  ฟองคำ
5. เด็กชายธนายุต  ไผ่โกวิทวงศ์
6. เด็กชายธัญชนิต  พรั่งพลอย
7. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ลุงมา
8. เด็กชายธีรภัทร  พนากิจไพวัลย์
9. เด็กหญิงนนท์หทัย  ส่องหล้า
10. เด็กชายนฤเบส  เรือนมั่น
11. เด็กหญิงนันทกานต์  วรรณพิรุณ
12. เด็กชายปรัชญา  เรือนทอง
13. เด็กหญิงพัทธิ์ธีรา  ถิ่นวนา
14. เด็กหญิงพิชญ์นาถ  จิตจันทร์
15. เด็กชายภัทรพงษ์  วงศ์วี
16. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  เวียงนาค
17. เด็กชายวโรดม  ศรีพรรม
18. เด็กชายสุพรรณ  รินคำ
19. เด็กหญิงอังคณา  กาบแก้ว
20. เด็กหญิงโยษิตา  จ่าพา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  วงค์ธานี
2. นางสาวอุษณีย์  สกุณา
3. นายณัฐวุฒิ  ชนะเลิศ
4. นางอัญชลี  นันตาวงค์
5. นางสาวณัฐทิวาพร  กนกธาดาสกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงฐานิดา  มูลลี
2. เด็กหญิงณัฐณิฌา  ศรีทาบ
3. เด็กชายทินกร  บินบล
4. เด็กชายธรรมนูญ  คงเหม
5. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ศรีสงการณ์
6. เด็กชายประจักร  ชัยต้น
7. เด็กหญิงประภาศิริ  ชัยต้น
8. เด็กชายมินธาดา  สิงหา
9. เด็กหญิงรัชดสภรณ์  ขวัญดี
10. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  พิมจำลอง
11. เด็กหญิงวรรณนิศา  เพราแก้ว
12. เด็กหญิงวันเพ็ญ  สุกหลวง
13. เด็กหญิงสมิตา  จุ้ยเย็น
14. เด็กหญิงสาธิตา  ศรีสังข์
15. เด็กหญิงสาวิตรี  สุขคุ้ม
16. เด็กหญิงอมรรัตน์  กุลรอด
17. เด็กหญิงอรทัย  จิตรบรรจง
18. เด็กหญิงอังคณา  กล่ำโภช
19. เด็กชายอานนท์  มนูญธรรม
20. เด็กหญิงอุมากร  อุ้ยตา
 
1. นายวิริต  ชื่นเรือง
2. นายมนศักดิ์  เง่าลี
3. นางสาวพัชรา  จันทร์ทอง
4. นางสาววิภารัตน์  หอมสุวรรณ
5. นางสาววารุณี  ไกรศร
6. นางจินดารัตน์  ควรพันธ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังเรือน 1. เด็กชายกฤษดา  พุกเปี่ยม
2. เด็กหญิงกวินตา  สิบโท
3. เด็กหญิงทัตพิชา  มงสนธิ์
4. เด็กชายธนดล  แก้วเมือง
5. เด็กหญิงธัญพิชา  ลูกแก้ว
6. เด็กชายปิยะศักดิ์  วงษ์นิล
7. เด็กหญิงวชิรญาร์  พุกเปี่ยม
8. เด็กชายวีรภาพ  ตระการจันทร์
9. เด็กหญิงศิรินภา  แหวนทองจันทร์
10. เด็กชายสิทธิกร  แป้นทอง
 
1. นางสาวกัลยาณี  ด่านนคินทร์รัตน์
2. นางสาวปวีณา  อินทร์ใหญ่
3. นางสาวนงค์นภา  อินทร์ใหญ่
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงฉัตรกมล  หงษ์เจ็ด
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  สุ่มเกตุ
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  อย่างรัตนโชติ
4. เด็กชายพงศ์พัน  ครุฑจู
5. เด็กหญิงภัทธีมา  จันตรี
6. เด็กชายรัตนศักดิ์  จัดการ
7. เด็กชายวีรภาพ  นุ่มมีศรี
8. เด็กหญิงสุจิตรา  แสงอรุณ
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  เทียนบุตร
10. เด็กชายอำพร  ศรีสุวรรณ
 
1. นางณัฐจิรา  สุขมา
2. นางสาววีรินท์รดา  รักถึง
3. นางสาวสิริเทพ  ผ่องใส
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น 1. เด็กหญิงกัลยา  จารุศิลป์
2. เด็กชายณคุณ  โสธนะ
3. เด็กหญิงธาราทิพย์  อาทิตย์
4. เด็กชายปฏิพัฒน์  โพธิ์แสง
5. เด็กชายภควัตร  เจริญศิลป์
6. เด็กหญิงภัทราพร  มากสาย
7. เด็กหญิงวาสนา  จวงจันทร์
8. เด็กชายสรรค์พร  ทองดี
9. เด็กชายสุทัศน์  น่วมยิ้ม
10. เด็กหญิงโศจิรัตน์  จวงจันทร์
 
1. นางสาวกัลยา  โสธนะ
2. นางสาวยมลพร  เส็งแดง
3. นางสาวกุสุมา  พันธุ์บุญมี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กชายกฤตพจน์  กระแสงสิง
2. เด็กหญิงชนมน  พัฒนศิริ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  หวังสุข
4. เด็กชายธนพงษ์  ปรีชาจารย์
5. เด็กหญิงพิยดา  อินพรหม
6. เด็กชายสิรภัทร  นุ่มมาก
7. เด็กหญิงสุภัทรา  กันปี
8. เด็กหญิงอภิชญา  ทองหล้า
9. เด็กชายอภิเดช  ใจแสน
10. เด็กหญิงอินทิรา  รูปปัทม์
 
1. นางสาวพฤษภา  ขุนสิงโต
2. นางสาวพัชรพรรณ  ปรากริม
3. นางสาวศศิธร  เอ็มรัตน์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สายสร้อยเงิน
2. เด็กชายธนกฤต  เณรแก้ว
3. เด็กชายธนกฤต  เณรแก้ว
4. เด็กชายปานรวุฒิ  สุดสุภาพ
5. เด็กชายปานรวุฒิ  สุดสุภาพ
6. เด็กชายวรพล  ปานเกิด
7. เด็กหญิงวรรณิษา  ฤกษ์งาม
8. เด็กหญิงวรรณิษา  ฤกษ์งาม
9. เด็กหญิงวิชญา  มหาวงศกุล
10. เด็กหญิงวิชญา  มหาวงศกุล
11. เด็กหญิงวิลาวรรณ  สหะชาติ
12. เด็กหญิงวิลาวรรณ  สหะชาติ
13. เด็กชายสุกฤษฎิ์  งอกแสน
14. เด็กชายสุกฤษฎิ์  งอกแสน
15. เด็กชายสุทธิภูมิ  มีพยุง
16. เด็กชายสุทธิภูมิ  มีพยุง
17. เด็กหญิงสุนันท์  จันทรา
18. เด็กหญิงสุนันท์  จันทรา
19. เด็กหญิงอริสา  พรมมา
20. เด็กหญิงอริสา  พรมมา
 
1. นางเบญจา  พูลเกษร
2. นางสุนทรีย์  ทองอินทร์
3. นางสาวลดาวัลย์  สุขใจ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงจิระนุช  ปัญบือ
2. เด็กหญิงชยาภรณ์  เพ่งผล
3. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ภัทรพาณิชย์กุล
4. เด็กหญิงปาลิตา  พรคีรีคำสุข
5. เด็กชายวีรเนตร  จันทรายมูล
6. เด็กชายสุติวุฒิ  เมฆบนจันทร์
7. เด็กชายสุริยศิลป์  เกรียงทอง
8. เด็กชายอนาวิน  จินดาทลักร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์  ศรีทอง
2. นายโสภวิชญ์  วุฒินนท์ชัย
3. นางพรรณา  อวัยวานนท์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกฤตธนกร  วิจิตรกูล
2. เด็กหญิงณัฏฐมน  ถาวร
3. เด็กหญิงณัฐมล  หงษาวงค์
4. เด็กชายณัฐวุธ  สุขศิริห์วัฒนา
5. เด็กชายธนกฤต  โกสาพันธ์
6. เด็กชายบัณฑิต  จัตุพจน์
7. เด็กหญิงศวรรยา  พุ่มด้วง
8. เด็กชายศิลา  สีทา
9. เด็กหญิงสิริพร  ศิริเจริญ
10. เด็กหญิงอารีรัตน์  แสนเวียง
 
1. นางสาวสุทธนุช  มาบาง
2. นางสาววัชราภรณ์  จุตโน
3. นางนางเตือนใจ  ชารีวัลย์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงพรพนา   คณนันท์สกุล
2. เด็กหญิงมณีรัตน์   -
3. เด็กหญิงมิ่งขวัญ   จาริกคีรี
4. เด็กหญิงสุกัญญา   กุลกิตติเกษม
5. เด็กหญิงสุดารัตน์   มโนวงศ์
6. เด็กหญิงสุพิชชา   ศรีอำไพเลิศ
 
1. นายพิชิต  กองแก้ว
2. นายกฤดการ  เพียรตา
3. นายกิรติกา  วงศ์ประทุม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกุลภัสสร์  อินสว่าง
2. เด็กหญิงจิรัชยา  เหล่าลูกอินทร์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ด้วงหนองบัว
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญพรม
5. เด็กหญิงณิชาภา  ภัทรรัตนภรณ์
6. เด็กหญิงธัญรัตน์  สวัสดี
7. เด็กหญิงนัชชนันท์  สวัสดี
8. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จัดเขตรกรรม
9. เด็กหญิงพิยดา  อินพรหม
10. เด็กหญิงวรากร  แข็งเขตร์
11. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศีลสุทธิ์
12. เด็กหญิงโสรญา  เจตเกษกรรณ์
 
1. นางสาวศศิธร  เอ็มรัตน์
2. นางสาวพัชรพรรณ  ปรากริม
3. นางสาวพฤษภา  ขุนสิงโต
4. นางสาวอำภา  จำปีทอง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงกัญจนภร   รุจิชัย
2. เด็กหญิงกันต์ฤทัย   เต่ามี
3. เด็กหญิงชญานิน   ฟักผล
4. เด็กหญิงญาณิศา   มีเผ่า
5. เด็กหญิงฐติชญา   เอ้บสูงเนิน
6. เด็กหญิงปริยาภัทร   ยวงหิรัญ
7. เด็กหญิงภัทรภร    เต้าแก้ว
8. เด็กหญิงศิริชาดา   ชูแสงทอง
9. เด็กหญิงสุพรรณษา   ขำหนองเต่า
10. เด็กหญิงอนัญญา  คุ้มโพ
11. เด็กหญิงเพียรศิริ   เหล่าเปีย
12. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   ฤกษ์ดี
 
1. นางจิรพรรณ   พูลศรี
2. นางสาวรัตนาวดี   ประดิษฐผล
3. นางสาวสุภาวดี   เกษม
4. นางนภศร  มิตรกิจการค้า
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนปิน 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  จองคำมั่น
2. เด็กหญิงญาดา  ทิพย์วัตร
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  คำอ้าย
4. เด็กหญิงน้ำฝน  ลุงหลุก
5. เด็กหญิงปิ่นมนัส  ลุงคำ
6. เด็กหญิงพิยดา  คำหลู่
 
1. นายวีรวัฒน์  กาญจนัษฐายี
2. นายวชิระพงษ์  ทองคำ
3. นางสาวเกวรินทร์  ตาคำหมื่น
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงธันวาภรณ์   ใจคำ
2. เด็กหญิงปรีญา   ลุงซุ
3. เด็กหญิงปาริฉัตร   ศรีออน
4. เด็กหญิงปาริชาติ   มีมา
5. เด็กหญิงวนิดา   แอมมะลิ
6. เด็กหญิงศรีวรรณ  ลุงหย่า
7. เด็กหญิงศศิภา   เจริญผล
8. เด็กชายหฤษฎ์   มะลิใจ
9. เด็กหญิงอรัญญา   กันทะวงค์
10. เด็กหญิงอารีวรรณ   สีมา
11. เด็กหญิงเกศรินทร์   ศักดิ์ศรีดี
12. เด็กหญิงโยษิตา   ดวงแก้ว
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญชพร  อยู่เมฆ
2. เด็กหญิงชนาภา  ม่วงมิตร
3. เด็กหญิงณัฐธิตา  พึ่งอินทร์
4. เด็กหญิงรินลดา  เพ็งอำไพ
5. เด็กหญิงวิชญาดา  ศรีเผือก
6. เด็กหญิงวีรดา  จันทร์ใหญ่
7. เด็กหญิงสิริวิมล  ขันติวงษ์
8. เด็กหญิงอาธิติยา  เลิศวิลัย
 
1. นางสาวสุภาพร  ยิ้มกลิ่น
2. นางนที  อ่อนทอง
3. นางสายพิณ  เมฆหมอก
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนปิน 1. เด็กหญิงกาญจนา  จะกู
2. เด็กหญิงณิช์ชา  ศรีนวลลี
3. เด็กหญิงปพิชญา  อินหา
4. เด็กหญิงปภาวดี  รุ่งแสง
5. เด็กหญิงพมลพร  บุญทาสุข
6. เด็กหญิงพรยมล  บุญทาสุข
7. เด็กหญิงพิมพกานต์  วงใหญ่
8. เด็กหญิงลักษิกา  ไชยยาติ๊บ
9. เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่จ้าง
10. เด็กหญิงอรณิชา  แซ่กือ
 
1. นายวีรวัฒน์  กาญจนัษฐายี
2. นางจินตนา  ปิตุรัตน์
3. นางสาวเกวรินทร์  ตาคำหมื่น
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย   เต่ามี
2. เด็กหญิงชญานิน   ฟักผล
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์   คงมา
4. เด็กหญิงฐติชญา   เอ้บสูงเนิน
5. เด็กหญิงณัฐชัชชา   เจียรนันทนา
6. เด็กหญิงธนวดี   เกษมุติ
7. เด็กหญิงปนัสญา   ยวงหิรัญ
8. เด็กหญิงปริยาภัทร   ยวงหิรัญ
9. เด็กหญิงภูริชญา   มัคผล
10. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา   ฟักผล
11. เด็กหญิงอนัญญา    คุ้งโพ
12. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   ฤกษ์ดี
 
1. นางสาวรัตนาวดี   ประดิษฐผล
2. นางสาวกนกวรรณ   เอกขระ
3. นางสาวศศิกานต์   ทวีทา
4. นายปัญญา  อินทสิทธิ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงชนาภัทร  พัวทอง
2. เด็กหญิงญานิศา  รอดปลื้ม
3. เด็กหญิงณัฐมน  พุ่มจันทร์
4. เด็กหญิงนุสรินทร์  ศรีมะรักอ่อน
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  พูลประเสริฐ
6. เด็กหญิงพนิตนิชา  ศรีสินหอม
7. เด็กหญิงพรรณวิลาส  เสือจุ้ย
8. เด็กหญิงศศิวิภา  มาฆะมาส
9. เด็กหญิงสุพรรษา  จันทวงษ์
10. เด็กหญิงสุพัชญา  คงอินทร์
11. เด็กหญิงอารียา  เรืองวิชา
12. เด็กหญิงเพียงขวัญ  คำแสง
 
1. นางมะลิวัลย์  บวบดี
2. นางสาวทิวาวรรณ  ฟองจางวาง
3. นายรณชัย  จันทะคุณ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบัว 1. นางสาวณัฐธัญญา   คชรินทร์
2. นางสาวนัยนันท์   สอนใจ
3. นางสาวบุษกร   จำนงค์
4. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์   อ่อนสองชั้น
5. เด็กหญิงวริยา   โสไกร
6. เด็กหญิงวลัยพรรณ   ตันธะดา
7. นางสาวสมศิริ   วังผือ
8. นางสาวเมทการ์   เพชรรัตน์
 
1. นางสุกานดา  ลอบุญ
2. นางณัฐศยากร  พรภูวเดช
3. นางทองพูน  พิลึก
4. นางสาวหทัยชนก  ละออ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงธนพร  เรียมรังสรรค์
2. เด็กหญิงธันวาภรณ์  ใจคำ
3. เด็กหญิงปรีญา  ลุงซุ
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีออน
5. เด็กหญิงปาริชาติ  มีมา
6. เด็กหญิงมีนา  ลุงซุ
7. เด็กหญิงวนิดา  แอมมะลิ
8. เด็กหญิงศรีวรรณ  ลุงหย่า
9. เด็กหญิงศศิภา  เจริญผล
10. เด็กหญิงอารีวรรณ  สีมา
11. เด็กหญิงเกศรินทร์  ศักดิ์ศรีดี
12. เด็กหญิงโยษิตา  ดวงแก้ว
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนปิน 1. เด็กหญิงกัลยาภา  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงจอมขวัญ  จองคำมั่น
3. เด็กหญิงจันทร์เจ้า  โสคำแก้ว
4. เด็กหญิงญาดา  ทิพย์วัตร
5. เด็กหญิงฑิฆัมพร  คำอ้าย
6. เด็กหญิงณัฏฐา  ลุงคำ
7. เด็กหญิงน้ำฝน  ลุงหลุก
8. เด็กหญิงปิ่นมนัส  ลุงคำ
9. เด็กหญิงพิยดา  คำหลู่
10. เด็กหญิงสิรินดา  ยานะ
 
1. นายวีรวัฒน์  กาญจนัษฐายี
2. นางสาวเกวลี  ยารังษี
3. นางสาวเกวรินทร์  ตาคำหมื่น
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงจินดา  แสนย่าง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กุยคำ
3. เด็กหญิงฎีกาแก้ว  จะอือ
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  ลายจื่น
5. เด็กชายธนากร  กองมูล
6. เด็กหญิงประภัสสร  พรรณานนท์
7. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สารพรม
8. เด็กชายพีรยุทธ์  สุปี๋
9. เด็กชายภาณุวัฒน์  จันทรา
10. เด็กหญิงภาสินี  คำราพิช
11. เด็กชายภูบดินทร์  มณีรำพรรณ์
12. เด็กหญิงรพีกาญจน์  แผนทอง
13. เด็กหญิงรพีภรณ์  เท็งทิศ
14. เด็กชายวรัญญู  สุวรรณ์
15. เด็กหญิงอภิญญา  ลุงซอ
16. เด็กหญิงอรพรรณ  ลุงอ่อน
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตองกาย 1. เด็กชายก่อคำ  ลุงคำ
2. เด็กชายขวัญ  คำใส
3. เด็กชายธนดล  ลุงสาม
4. เด็กหญิงธนัญญา  ชันชนา
5. เด็กหญิงนิชนันท์  ศรีนวล
6. เด็กหญิงบุญญิสา  สมนา
7. เด็กชายพรเทพ  ลุงต๊ะ
8. เด็กหญิงพิมนิมล  ลุงทูล
9. เด็กหญิงมอญ  ลุงนุ
10. เด็กหญิงมาลัยพร  ลุงหมาย
11. เด็กหญิงยุพากร  ทูน
12. เด็กหญิงอู  ลุงนะ
13. เด็กหญิงอู๋  ลุงนะ
14. เด็กหญิงเหมย  สายคำ
15. เด็กหญิงแสงสร้อย  ลุงดวล
16. เด็กหญิงใบหม่อน  อูปุก
 
1. นางวันเพ็ญ  กิติยา
2. นายอนุรักษ์  เมืองมูล
3. นางสาวขวัญตา  ภิญโญฤทธิ์
4. นางสาวพรสุดา  ถาหมื่น
5. นางสาวอิสราพร  อ่วมพิน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 1. เด็กหญิงกันติชา  โยจุมปู
2. เด็กหญิงกานดา  นาจุง
3. เด็กหญิงกานติศา  โยจุมปู
4. เด็กหญิงจำฟอง  ลุงส่วย
5. เด็กหญิงชลธิชา  เลิศชัยกิตติกุล
6. เด็กหญิงนันทิดา  มัสยา
7. เด็กหญิงปรียา  ลุงกอ
8. เด็กหญิงปานฟ้า  นาปัน
9. เด็กหญิงพิมพา  น้อยหลี
10. เด็กหญิงภัสสร  ดวงดี
11. เด็กหญิงยอดรัติกาล  คำหมั้น
12. เด็กชายวรกร  -
13. เด็กหญิงสุชานันท์  จิระบวรชัย
14. เด็กชายอดุลย์วิทย์  เจียงคำ
15. เด็กชายแสงหาร  ลุงกอหลิ่ง
16. เด็กชายไตรภพ  สุขใจเจริญ
 
1. นางเมทิกา  วงค์อัญญา
2. นางสาวจันทร์สว่าง  สมบูรณ์
3. นางกุญทรัพย์  แสนมงคล
4. นางอุบลวรรณ  ขันแข็ง
5. นางสาวจิราภรณ์  ชัยศรีแก้ว
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กชายชินพงศ์  ชิมี
2. เด็กหญิงธนพร  เรียมรังสรรค์
3. เด็กหญิงธันวาภรณ์  ใจคำ
4. เด็กชายนฤเบศร์  ธรรมจักร
5. เด็กหญิงปรีญา  ลุงซุ
6. เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีออน
7. เด็กหญิงปาริชาติ  มีมา
8. เด็กหญิงมีนา  ลุงซุ
9. เด็กหญิงวนิดา  แอมมะลิ
10. เด็กหญิงศรีวรรณ  ลุงหย่า
11. เด็กหญิงศศิภา  เจริญผล
12. เด็กชายหฤษฎ์  มะลิใจ
13. เด็กหญิงอรัญญา  กันทะวงค์
14. เด็กหญิงอารีวรรณ  สีมา
15. เด็กหญิงเกศรินทร์  ศักดิ์ศรีดี
16. เด็กหญิงโยษิตา  ดวงแก้ว
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 1. เด็กหญิงกิตติมา  ลุงจ่อ
2. เด็กหญิงชลธิชา  หมูปิ่น
3. เด็กหญิงฐิตาพร  โชติ
4. เด็กหญิงดาว  ลุงสาม
5. เด็กหญิงดาว  ลุงตีะ
6. เด็กหญิงมอญ  ลุงติ
7. เด็กหญิงมินตรา  แท่นทอง
8. เด็กหญิงศศิกานต์  เทพสุวรรณ
9. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ดวงน้ำคำ
10. เด็กหญิงสุนิตา  ปาน
11. เด็กหญิงสุพรรษา  หมอกคำ
12. เด็กหญิงหมวย  นาชัย
13. เด็กหญิงอังคณา  เจริญศรีคีรีชัย
14. เด็กหญิงอารยา  บุญมา
15. เด็กหญิงเพ็ญ  ยอดคำ
16. เด็กหญิงเอนา  นุ
 
1. นางชญานิษฐ์  สวรรค์ขวัญ
2. นายคณิศร์   ฉกรรจ์ยิ่ง
3. นางสาวเทพธิดา  สุดาแก้ว
4. นางสาวศิรินทิพย์  สกิจกัน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายณัฐพล  เที่ยงธรรม
2. เด็กชายธนบดี  สมานกสิกรณ์
3. เด็กชายปรมินทร์  คำแพง
4. เด็กชายพัชรพล  เชื้อรื่น
5. เด็กชายพิชิตพงษ์  โพนแพงศรี
6. เด็กหญิงวชิรญา  แก้วดวงตา
7. เด็กชายวรโชติ  คมพุดซา
8. เด็กหญิงวัญวิษา  สุขยืน
9. เด็กหญิงวิรัญญา  บุญสมัคร
10. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สุพรรณยศ
11. เด็กชายสันติ  เทียนแอ้น
12. เด็กหญิงสุทินา  สุรมณี
13. เด็กหญิงสุปรียา  สุวรรณ
14. เด็กหญิงอาทิตยา  ธัญญเจริญ
15. เด็กหญิงอำพร  แป้นต่วน
16. เด็กหญิงอิทธิพร  ทองจุน
 
1. นายชนัทนันต์  จินดาเลิศ
2. นางสาวสุภาฝัน  สุพรรณ์
3. นายวชิรกฤษฎ์  วาสนา
4. นางน้ำทิพย์  ยอดดี
5. นางสาวประมาณ  บุญยัง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 1. เด็กชายณัฐพงศ์    สุนะเสน
2. เด็กชายธนาธิป   รูปสูง
3. เด็กชายนพดล   คนเที่ยง
4. เด็กชายยศพนธ์    มีเมล์
5. เด็กชายวิชยานนท์   วงค์ธิมา
 
1. นายทนงศักดิ์  สูงขาว
2. นางสาวทัศนีพร  ชัยอักษร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กชายฐิติศักดิ์   สิทธิขันแก้ว
2. เด็กชายนันทภพ   ปงลังกา
3. เด็กชายรพีภัทร   มูลผึ้ง
4. เด็กชายอธิราช   จันทร์สม
5. เด็กชายเหมันต์   จำทิพย์
 
1. นายพรสวรรค์  แก้วเทพ
2. นางสาวนันทวรรณ์  สัญญะวงค์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  ผลวิรัตน์
2. เด็กชายธนทัต  เกตุเทียน
3. เด็กชายภควัช  รุจิระนันท์
4. เด็กชายวิญญู  มิ่งเมือง
5. เด็กหญิงเพ็ญรดี  น้อยนาช
 
1. นางสาวสิริกาญจน์  มนต์สันต์
2. นางสาววิจิตรา  พิลึก
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพุทธิโศภน 1. เด็กชายธนกฤต  ถ้วยทอง
2. เด็กชายพสธร  อิสระชาญพานิช
3. เด็กชายภูวนัย  ใจใส
4. เด็กชายวรชาติ  พงษ์รอด
5. เด็กชายศิริชัย  ปัญญาดี
 
1. นางสาวณัฐชานันท์  มธุรสาทิส
2. นางสุวณา  ขัดเงางาม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒนา 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สุขอินทร์
2. นางสาวโศรยา  วัยนิพลี
 
1. นางสาวเยาวเรศ  วัดแย้ม
2. นายอรรถพร  คล้ายนุ่น
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทรายทอง 1. เด็กชายพุธรักษ์  แซ่กง
2. เด็กหญิงเพ็ญพิรีย์  แซ่ฟ้า
 
1. นางสาวยูริกา  สิมะพรม
2. นายชวโรจน์  โสภาบุตร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 1. นางสาวกรวรรณ   วรรณศรี
2. นางสาวพลอยสุดา   ยานะ
 
1. นายสุทธิพงศ์  มั่นใจ
2. นางทรงศรี  กันทะ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  จิณะ
 
1. นางณหฤทัย  แก้วระดี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงชญาณ์นันท์  ลีลาวดี
 
1. นางณภัทร  ใจอาจ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   ชำนิเขตรกิจ
 
1. นางสาวอัจฉรา   พวงสมบัติ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กหญิงณฌกร   คัชมาตย์
 
1. Mr.James   Michael Prew
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกุลสรา  ปานแย้ม
 
1. นางสาวอมลสิริ  พีรชนะพัฒน์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงจิฎ์ณภัฐร์  อัครวนสกุล
 
1. นางมัณฑนา  ปิมปา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจอมทอง 1. เด็กหญิงมีเลน  มอนตานาโร
 
1. นางถิรมาส  ธเนศจินดารัตน์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  พิทยาเสนีย์
 
1. นางสาวอำพัน  แซ่เอง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1. เด็กหญิงเมลิสสา   เสดวงชัย
 
1. นางสาวรินลณี   สล่าปัน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงณัฎฐ์ชฎา  คำดี
 
1. นางนุชรี  กันทะเนตร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์   ยาวิคำ
 
1. MissTheresa  G. Villa
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) 1. เด็กหญิงโจซี่ นาเดีย   เจนกินส์ อุตะมะ
 
1. นางสาวจุฬารัตน์   รวมสุข
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพลับ 1. เด็กหญิงสุวดี  แก้วนึก
 
1. นางสาวศศิธร  จันทาบัว
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กชายสหชัย   น่วมโต
 
1. นางวันวิสา   สิงห์ไพร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กหญิงลลิตา  ปราพรหม
 
1. นางสาวรติยา  ชัยมงคล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงชวัญญา   หน้อยเศษ
2. เด็กหญิงฐปนัท   พิชัยยา
3. เด็กชายณัฐวัชย์  เกิดบำรุง
4. เด็กหญิงพรรณปนถ   บุดดี
5. เด็กหญิงลักษณารา  ยาวิเลิง
 
1. นางสาวเมธาวดี   ริจนา
2. นางสาวยุพกานต์  บุดดี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายธราเทพ  แจ้งสว่าง
2. เด็กหญิงพัฒน์นรี  เครือสูงเนิน
3. เด็กชายพาวิน  อินสาย
4. เด็กหญิงพิมพ์อร  มีสิม
5. เด็กหญิงศศิภา  นามปัญญา
 
1. นางจงกลรัตน์  จะนต
2. นางสาวนิภาพร  มูลจันทา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กชายจตุรภัทร  เจริญศรีรุ่งเรือง
2. เด็กชายชนะภัย  มอญแก้ว
3. เด็กหญิงปริญญา  บุญเก่ง
4. เด็กหญิงศศิประภา  ตันวงศ์
5. เด็กหญิงสุภาพร  ปัญญาวงศ์
 
1. นางสาวละเอียด  ฝอยทอง
2. นางสาวเบญญาภา  แรกข้าว
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางงู 1. เด็กชายกมล  โนนุช
2. เด็กหญิงแก้วกัญญา  เล็กรัต
 
1. นางสาวกุลยา  พงศ์ภาณุกุล
2. นางสาวอัญชลี  สารีสุข
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 1. เด็กชายนรภัทร  ฤทธินวล
2. เด็กชายปรีชา  หวังสุขกลาง
 
1. นายเพ็ง  สอนสกุล
2. นางสาวรัชนี  วิมล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงณปภัสร์   สุริยะโชติ
2. เด็กหญิงอันนา   แสงมารี เลา
 
1. นายสันติ  จินดาภาณุกูล
2. นางสาวสกุณา  วงศ์ใหญ่
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  จิ๋วนุช
2. นายวธัญญู  อาจศัตรู
 
1. นายเพ็ง  สอนสกุล
2. นายเมธารวินท์  ถิ่นกาญจนกุล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 99.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านช้างคับ 1. เด็กชายปรเมศวร์  พุ่มฉัตร
2. เด็กหญิงวิมลวรรณ  ม่วงมา
 
1. นางสาวกาหลง  นาคดี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ตรีทรัพย์อนันต์
2. เด็กชายชนกันต์  เสตะปุระ
 
1. นางมณีรัตน์  นิรัมย์
2. นางมนทิรา  ตะปะโจทย์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กหญิงจิรัญญา  ยงยิ่งสกุล
2. เด็กชายปรรณกฤศ  แซ่เล็ก
 
1. นางสาวแพรวพรรณ  จำปาเงิน
2. MissLi  Yanying
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  วังศิลป์
2. เด็กชายศุภกฤต  บุญประวัติ
 
1. นางสาวเหยียน  เตียน
2. นางสาวเซี่ย  เจียฮุ้ย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรรพตวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ใจชอบชื่นสกุล
2. เด็กหญิงอาทิตยา  พธรภมรมงคล
 
1. นายปิติมน  ใจเที่ยงธรรมยิ่ง
2. นางสาวยุภาพันธ์  สิทธิผง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนพร  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงอุทุมพร  แซ่วื้อ
 
1. นายปิติมน  ใจเที่ยงธรรมยิ่ง
2. นางสาวยุภาพันธ์  สิทธิผง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. นางสาวพรชนิตว์  แลเชอ
2. เด็กหญิงศิริพร  แซ่หมู่
 
1. นางสาวพิยู้  โปเบะ
2. นายสวัสดิ์  ยาปัน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 88.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงลลิตา  แซ่หยี
2. เด็กหญิงวิชุดา  จะดะ
 
1. นางนุชรี  กันทะเนตร
2. นางสาวดวงพร  มิตรยอง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 1. เด็กหญิงมณฑิรา  เด่นพนาสัณฑ์
2. เด็กหญิงรุจิสรรค์  สกุณารักษ์วงศ์
 
1. นางรัตติยา   วรกานต์ตระกูล
2. นางสาวโสภา  โย่ทู
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงปนัดดา  สมภักดี
2. เด็กหญิงสุกัญญา  มงคล
 
1. นางสาวจิราภรณ์  คำผอง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  คลี่วงศ์
2. เด็กหญิงสุภาวิณี  สุขสุวรรณ์
 
1. นางสาวอุษณีย์  สีเหลืองอ่อน
2. นางสาวภัทราพร  ศรีอ๊อต
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กหญิงจันทมณี   อินปาจร
2. เด็กหญิงมุทิตา   จันกันยา
 
1. นายจีรพงศ์  ซาซง
2. นางสาวษิญาภา  พรมโสภา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงนาทอ  จ่าโว
2. เด็กชายนิวัฒน์  เชอหมื่อ
3. เด็กชายวรชาติ  เหว่ยแม
4. เด็กหญิงศิริพร  เชอหมื่อ
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  มาเยอะ
6. เด็กหญิงเดือนดาว  มาเยอะ
 
1. นายยงยุทธ  จักคำ
2. นายชวลิต  ธนเจริญเกษม
3. นางสาวแขนภา  อินต๊ะอดทน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 1. เด็กชายณภัทร  อ่อนศิริ
2. เด็กหญิงปนัดดา   อยู่จันทร์
3. เด็กชายประภัสสร  สุขมล
4. เด็กชายพัชรพล   ชอนบุรี
5. เด็กชายวรชน   ดีนุช
6. เด็กชายสิงหา   เจริญศรี
 
1. นายอธิภัทร   ธนาชยานนท์
2. นายประจวบ   เฉยเฟื้อง
3. นายธนาพนธ์   พัฒนประเสริฐ์กุล
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 1. เด็กชายซอฉ่าคือตอ  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายซอซีมู  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายซอตอโลแฮ  ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กชายซอมูนิแฮ  ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กชายซอเมซู  ไม่มีชื่อสกุล
6. เด็กชายสมชาย  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวสาลิณี  บุญทวี
2. นายสมศักดิ์  ช่วยเกิด
3. นายสนั่น  หลักรอด
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังแดง 1. เด็กชายทวีเกียรติ  วัดแผ่นลำ
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  มณีกัณ
3. เด็กหญิงลักษิกา  หะนุ
4. เด็กหญิงวิภาดา  แก้วสง่า
5. เด็กหญิงศลิษา  จุ้ยเย็น
6. เด็กหญิงศศิชา  ศรีพุฒ
 
1. นายทวนทอง  ศรีลา
2. นางสาวพิจิตรา  ศรีลา
3. นายประเสริฐ  เทพศร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองไผ่ 1. เด็กชายจักรินทร์  อุกอาจ
2. เด็กชายชาติชาย  เพชร์แดง
3. เด็กหญิงธัญญภรณ์  อยู่เป็นสุข
4. เด็กชายบารมี  ทวีการไถ
5. เด็กชายพงศกร  ขุนเทพ
6. เด็กชายพุฒิพงศ์  คงทับ
 
1. นายณัฐชัย  โลหะเกื้อกูลวงศ์
2. นายณัฐวัชร  อ้อยแขม
3. นายอภิกฤตย์  ขำบัณฑิตย์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 86.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  สุริยะปัญญา
2. เด็กหญิงกิจศญาภรณ์  บุญประเสริฐ
3. เด็กหญิงณัชญาภรณ์  ก๋องติ๊บ
4. เด็กชายทินนกรณ์  แดงมณี
5. เด็กชายนภัสกร  พึ่งพวก
6. เด็กหญิงศิริกัญญา  บุญประเสริฐ
 
1. จ.ส.อ.จเร  วิฤทธิ์
2. นางปิยนุช  คุ้มม่วง
3. นางสาวชญาภา  สร้อยสวิง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังแดง 1. เด็กชายกรวิชญ์  สุคำมี
2. เด็กชายฉัตรชัย  พั้วแก้ว
3. เด็กชายถิรวัฒน์  คำมี
4. เด็กชายพิสิทธิ์  บุญเฮ้า
5. เด็กชายพุทธา  ชะอุ่มรัมย์
6. เด็กชายวีรกร  กรตุ้ม
7. เด็กหญิงอนงค์รัตน์  กรุ่นทอง
8. เด็กชายอภิชา  โพธิ์รื่น
 
1. นายกิตติภณ  แก้วเหลี่ยม
2. นายทวนทอง  ศรีลา
3. นายกิตติพงศ์  เกิดพิน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. นายชยานันต์    นาระจิตต์
2. นายธนภัทร   ชื่นจิต
3. นายธนากร   สิงห์แก้ว
4. เด็กชายนพรัตน์   คำเป็ง
5. นางสาวรัชนีกร   แก้วอินทะจัก
6. นางสาวละไม    ไชยสาร
7. เด็กชายวิรุฬห์พงศ์   เสมอใจ
8. นายเทวราช   แก้วแปง
 
1. นายสินชัย  ไชยโพธิ์
2. นางสาวสุภัสสร  กินหมิ่น
3. นายธวัชชัย  ชื่นจิต
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 1. เด็กชายธนากร  ลอซู
2. เด็กชายบุญยืน  แซ่ย่าง
3. นายพงศภัค  อาหงี
4. เด็กชายพชรพล  ศิริศรีมังกร
5. นายศรัณย์  อานี
6. นายสุชาติ  หมื่อโป
7. นายเสรี  เชอหมื่อ
8. เด็กชายโชคชัย  เบก่า
 
1. นายชำนาญ  นาปรัง
2. นายอนุชิต  อุปถัมภ์
3. นายสวัสดิ์  ยาปัน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัญชลิกา  หุ่นลำพู
2. เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  แก้วเอี่ยม
3. เด็กหญิงณัฐญาดา  ป้องป้อม
4. เด็กหญิงดรัลรัตน์  รุ่งเรือง
5. เด็กหญิงธัญญรัศม์  แจ่มฟ้า
6. เด็กชายปัณณวิชญ์  ธนพลพัฒนโอฬาร
7. เด็กหญิงพิมพ์นภัส  เลาหพิบูลรัตนา
8. เด็กชายภานุดล  นามดี
9. เด็กหญิงวิศรุตา  จ่าอยู่
10. เด็กหญิงสุจิตรา  มีมุข
 
1. นายดิเรก  รักคำมี
2. นายสรวิศ  ไล้ทองคำ
3. นายสมคิด  สอนรอด
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กหญิงกชพร  ชะพลพรรค
2. เด็กหญิงกัญญาณี  ไชยรัตน์
3. เด็กหญิงกานต์ชนิต  ปงเปงกาศ
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  ชัยสิทธิ์
5. เด็กชายธนภัทร  ชุมภู
6. เด็กหญิงพร้อมพร  ภาคพิพัฒน์กุล
7. เด็กหญิงพัชรินทร์  ทิรินทอง
8. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ยศดี
9. เด็กหญิงวริศรา   สุขเจริญไกรศรี
10. เด็กหญิงสุธาสินี  อรุณานนท์ชัย
 
1. นางณัฐรุจา   ศรีคำ
2. นางสาวกมลชนก  ยองคำ
3. นางวรรณภา  เตจ๊ะ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าสัก 1. เด็กหญิงชญานันต์   แสงมณี
2. เด็กหญิงทักษิกานต์   สว่างแก้ว
3. เด็กหญิงนุสราภรณ์   อินทร์แพรง
4. เด็กหญิงประภาศิริ   เนตรจำนงค์
5. เด็กหญิงปิ่นมณี   เนตรจำนงค์
6. เด็กหญิงพชรพรรณ   พันธ์แก้ว
7. เด็กหญิงพรปิยะ   สุยะ
8. เด็กหญิงพิทยาภรณ์   ธนะวงศ์
9. เด็กหญิงหรรษา   แจ้งขำ
10. เด็กหญิงอิศราภรณ์   ศรีประเสริฐ
 
1. นางจิตรา  อาจศรี
2. นายบุญเสริม  อาจศรี
3. นางวาสนา  จันทร์ปากน้ำ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สถานสถิตย์
2. เด็กชายกฤษฎา  เลาคำ
3. เด็กชายกฤษฎา  สายรุ้งยามเย็น
4. เด็กชายธนัชชัย  กวางทู
5. เด็กหญิงธิติรัตน์  วรรณพนา
6. เด็กหญิงนิยะดา  ษมาจิตวิโรจน์
7. เด็กหญิงพัชดา  สวรรค์อำไพ
8. เด็กชายพิทักษ์  คงประหยัดดี
9. เด็กหญิงภัทรสุดา  จายหนวด
10. เด็กหญิงศุภานิช  ถวัลย์ชลาศัย
 
1. นางฉันทนา  ศรีศิลป์
2. นายพนมไพร  ใจขัด
3. นางสาวน้อมจิต  ก้อนเขื่อน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงจินดามณี   ใจหมั้น
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   สัตย์มาก
3. เด็กหญิงปภาวดี   งามพิง
4. เด็กหญิงประดับดาว   ชาติเงี้ยว
5. เด็กชายภัทร   วงศ์หาริมาตย์
6. เด็กหญิงวนิดา   อินรุ่ง
7. เด็กหญิงวรรณิษา   ดาพนม
8. เด็กชายวุฒินัน   ใจหมั้น
9. เด็กชายอภิรักณ์   ใจหมั้น
10. เด็กชายอภิเดช   ใจหมั้น
 
1. นายภาณุวัฒน์   วรพิทย์เบญจา
2. นายธงชัย  ทำนา
3. นางสาวิตรี  วรพิทย์เบญจา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. นางสาวกนกพร  กัลยาณะประพฤติ
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  จูแวน
3. นายตรีวิทย์  ปันติ๊บ
4. เด็กชายนันทิภาคย์  บุญทา
5. เด็กหญิงพิมพิกา  ทาลึ
6. เด็กหญิงภนัชกร  อินทร์จัน
7. เด็กชายยุทธการ  ไทยเจริญ
8. เด็กชายอมรินทร์  พินิจมนตรี
9. นายไกรวิชญ์  ปันติ๊บ
 
1. นายล้อมพงค์  พาธะขัน
2. นางปาริฉัตร  ชนะ
3. นางสาวจินตนา  สมยศ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชลธิชา  มะลิลา
2. นางสาวณัฐชริการ์  โพธิตา
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ขันตา
4. เด็กหญิงวริญญารักษ์  เป็กษา
5. เด็กหญิงวริยา  แพไธสง
 
1. นางประดับ  สำลี
2. นายนพธิไกร  จอมภาปิน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงกิตินันท์  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงพรนารี  กวงคำ
3. เด็กหญิงพิพัชรีย์  อินต๊ะ
4. เด็กหญิงมร  ส่างแก้ว
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  ใจอินต๊ะ
 
1. นางรัชฎาพร  ศักดิ์เศรณี
2. นางสาวสุริมล  อุปมาณ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  แซ่ว้าง
2. นางสาวธิดารัตน์  ทรงสวัสดิ์วงศ์
3. เด็กหญิงนวมลล์  ผ่องมนัสศิริ
4. เด็กหญิงวิชยา  แซ่ลี
5. นางสาวอดิศา  แซ่หลี
 
1. นางสาวน้ำฝน  เทียนทอง
2. นางสาวสุรีย์รัตน์  อินต๊ะยา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางส้าน 1. เด็กหญิงชลธิชา  ก๋าแก้ว
2. เด็กหญิงปวรวรรณ  มูลอินทร์
3. เด็กหญิงวิฌกาญจน์  แก้วแว้ว
 
1. นางสาวศรุตา  ยะกาวิน
2. นางสาววราภรณ์  นันตาดี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองชุม 1. เด็กหญิงจันทพร    คำล้วน
2. เด็กหญิงธัญชนก    วรรณา
3. เด็กหญิงประภัสสร   ติ๊บสุภา
 
1. นางบุษกร  กาวี
2. นางสาววันวิสาข์  ยะจินดา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  เจียนพันธ์
2. เด็กหญิงญาดา  เล็กศิริ
3. เด็กหญิงบุญญากานต์  มั่นคง
 
1. นางมณี  เผือกใต้
2. นางพิเชษฐ์  อยู่เมือง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช  เดชสุริยันต์
2. เด็กหญิงพรถวิล  สมบูรณ์ชัย
3. เด็กหญิงอาทิตยา  แสงแก้ว
 
1. นางสาวปวิชญ์ตรา  ยิ้มมี
2. นายภูมน  ทองพิมพ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงชัชวรรณ  นันที
2. เด็กหญิงณัฐกมล  รุมสำโรง
3. เด็กหญิงนภา  ช่วยงาน
 
1. นางสาวกนิษฐวดี  ด่านตระกูลหิรัญ
2. นางสาวเบญจรัตน์  กลั่นเขตรกิจ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 1. เด็กหญิงณัฐพร  สืบบำรุง
2. เด็กหญิงนิราวรรณ  แสงทอง
3. เด็กหญิงวรรนา  ทอง
 
1. นางปวีณา  อะสะนิธี
2. นางสาวอมิตา  คนงาน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 88.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกาญจนา   ทองใจ
2. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  หมั่นคิด
3. เด็กหญิงรัตนากร   รูปสูง
 
1. นางกาญจณีย์  ธีระเดช
2. นางจิรภิญญา  พฤฒิพงศ์พิสุทธิ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงนันดา   แซ่หลุ่ย
2. เด็กหญิงอรพรรณ   มณีวงค์
3. เด็กหญิงเบญจมาศ   แซ่ลี
 
1. นางสาวดรุณี  สายแก้ว
2. นางสาวจิตสุขพัฒน์  สุขถา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1. เด็กหญิงกรรนิการ์  ยิ้มเจริญ
2. เด็กหญิงจิรัชญา  อัสดร
3. เด็กหญิงประภาวลิน  ม่วงสังข์
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  หอกคำ
2. นางสาวพรญาณี  ศรีสวัสดิ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงดาว 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  มหานิล
2. เด็กหญิงทิพานัน  วังโส
3. เด็กหญิงภัคจิรา  ชัยเมืองใจ
 
1. นางสาวฉันท์ชนิต  สิทธิบุญมี
2. นางพัชรี  อุ่นละออ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายจีรวัฒน์  สมจิต
2. เด็กชายภาคภูมิ  มาสาด
3. เด็กชายวันชัย  สุดแสวง
 
1. นางวัชราภรณ์  อินตาถึง
2. นางสาวปัทมา  กนกนิรันดร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ร่มพยอม
2. เด็กชายสหัสชัย  นาทองคำ
3. เด็กหญิงสุพิชชา  วังมา
 
1. นางกิ่งดาว  พุทธวงศ์
2. นางสาวโสภิส  ทะก๋า
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัยยสิริ 1. เด็กหญิงนันท์ฐิพร   วรรณเลิศ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ไตรฐิ่น
 
1. นางสาวสาริกา  คำปัญญา
2. นางชนิดาภา  อัศวเวชกุล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  ปินตาแก้ว
2. เด็กชายเตชทัต  อุดทังกันทา
 
1. นางสาวภูริตา  ขัติสาร
2. นางสาวศุภิวรา  วิสุทธิ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์ฺ  ปัดสา
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สารีผล
 
1. นางวนิดา  อัตตะชีวะ
2. นายจารึก  อัตตะชีวะ
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กหญิงกาญจนวรรณ  สงวนทรัพย์
2. เด็กหญิงรสิตา  ชึดนอก
3. เด็กหญิงเพชราภรณ์  แซ่ห่าน
 
1. นายไพบูลย์  วงค์เมืองคำ
2. นางสาวกนกวรรณ  สิงห์โต
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กหญิงกณิการ์  จันทะคูณ
2. เด็กชายชญาณัฐ  สังข์พรม
3. เด็กหญิงโศภิตา  จันละมณี
 
1. นางสาวชญาทิพ  ชูช่วย
2. นางสาวศนิ  วงศ์อนันต์
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดป่าแดง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ปอหลุง
2. เด็กชายธนาวิน  ติยะ
3. เด็กชายปริญญ์  อินต๊ะ
 
1. นางสาวกมลพร  เตจ๊ะมา
2. นางสาวสิรีธร  ลำจวน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กหญิงวรินทร์ลดา  วานิชพิพัฒน์
2. เด็กหญิงวรินรำไพ  วานิชพิพัฒน์
 
1. นางรุ่งนภา  เอี่ยมอ่อน
2. นายชัยยัน  ยี่คิ้ว
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ระงับจิตร์
2. เด็กหญิงปุญญพัฒน์  สงัด
 
1. นายสุชาติ   คำพร
2. นางสาวชนิตา  แก่งอินทร์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กชายจักราวุธ   ฉิมพาลี
2. เด็กชายธฤต    คำแสน
 
1. นางทิพวรรณ   ตุ้ยดี
2. นางปรียา   จำรัส
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงปิยนุช  ลุงต๋า
2. เด็กหญิงพอง  จั๋นต๊ะ
 
1. นางสาวอภิชญา   ธิยานันท์
2. นางสาวพัชร์นันทน์  ชัยจันทร์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง 1. เด็กหญิงวีรยา  วงษ์สุธรรม
2. เด็กหญิงอรปรียา  จุตตะโน
 
1. นางเพ็ญนภา  ทองนวม
2. นายนัฐวุฒิ  ด้วงสงกา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 1. เด็กหญิงทัศนาวรรณ  จันต๊ะนวน
2. เด็กหญิงสุทธิดา  เข็มหอม
 
1. นางสาวนพกาญจน์  มั่นอ่วม
2. นายเอกราช  ทรายมะเริง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากตก 1. เด็กชายกฤษณ์  ปานพิมพ์
2. เด็กหญิงสิรินยา  กุมภิล
 
1. นางสาวเจนจิรา  โพธิ์ชัย
2. นางสาวจารุณี  บุตรพรม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 1. เด็กหญิงวิมล  -
2. เด็กหญิงแตงโม  -
 
1. นางสาวนพกาญจน์  มั่นอ่วม
2. นายเอกราช  ทรายมะเริง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. เด็กชายอดิศร  นาอิ่ง
2. เด็กชายอ่อน  ลุงนะ
 
1. นางลัดดาวัลย์  แก้ววิวัฒน์
2. นางสาวอรุณณี   ประกอบศรี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กหญิงจิดาภา   ศรีผง
2. เด็กชายธนากร   บุญนุช
 
1. นางสาวมาริสา   คำเวิน
2. นางสาวณัฐธิดา   ลิ้มสุวรรณ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดป่าแดง 1. เด็กชายนพดล  สุขไมตรี
2. เด็กหญิงอภิญญา  โตไกรลักษณ์
 
1. นางสาวสุพัฒน์ตรา  ปัญญายงค์
2. นายปรีดา  จันทร์ทอง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ทิมเครือจีน
2. เด็กหญิงโสสุดา  พันธ์ศรี
 
1. นายพิสุทธิ์สวัสดิ์  คงกรุด
2. นายยศธร  ทราฤทธิ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1. เด็กหญิงกัญชพร    ผาเลิศ
2. เด็กหญิงติระรัตน์  โตสงคราม
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  นาคจำรูญ
2. นางมนชยา  สุขชื่น
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงณัฐชนา  ปรัชญาวิชัย
2. เด็กชายธิติพงศ์  ตั้งผลไพศาล
 
1. นายชาญชัย  พรมชัย
2. นายสุระชัย  สมบัติทา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 1. เด็กหญิงชยุดา  ด่านเมืองจีน
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุรเสนธ์
 
1. นายวิทยา  เผือกชาวนา
2. นางสาวอัฐทยา  แสนบุญมา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กหญิงหมวย  ลุงปั๋ง
2. เด็กหญิงแนน  ลุงยะ
 
1. นางสาวชันย์ชนก  ใจอ้าย
2. นางสาวลลิตา  วงค์วิริยะ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 1. เด็กชายณัฐธัญ  ตามสีวัน
2. เด็กชายวีรภัทร  พิมพา
 
1. นายณัฐพล  ระวิ
2. นายสุรเชษฐ์  ยอดกุล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กชายชญาณัฐ  สังข์พรม
2. เด็กหญิงพิชยา  กิตติบัวพัน
 
1. นางสาวชญาทิพ  ชูช่วย
2. นางสาวศนิ  วงศ์อนันต์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  โสประโคน
2. เด็กหญิงสุมาลี  ผ่องใส
 
1. นางรุ่งนภา  เอี่ยมอ่อน
2. นายชัยยัน  ยี่คิ้ว
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 1. เด็กหญิงอนันชนก  สมขาสิทธิ์
2. เด็กหญิงอภิญญา  อินทรศรี
 
1. นายอำนาจ  เบาจิตต์
2. นายเอกอาคม  หล้าหนัก
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) 1. เด็กชายมูซัน  นามยี่คำ
2. เด็กชายวีรชัย  ไตรบุญฮัก
 
1. นางรุ่งอรุณ  ต๊ะต้องใจ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารชะอม 1. เด็กหญิงรุ่งระวี  แก้วงาม
2. เด็กชายอนาวิน  สง่าชาติ
 
1. นายเพชร  ลาวจันทร์
2. นายวิฑูรย์  กาเฟยวงค์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลานไผ่ 1. เด็กหญิงวราลักษณ์  ใจสุข
2. เด็กชายแม็กอานนท์  เจริญขวัญ
 
1. นายเสรี  ก้อนพันธ์
2. นางสาวน้ำอ้อย  ยอดแสงจันทร์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น 1. เด็กชายธนาวัต  รักษาแดน
2. เด็กหญิงนิติยา  พุฒแก้ว
 
1. นายพนาวุฒิ  ทองเชื้อ
2. นางสาวศิวาพร  เผื่อนทิม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 1. เด็กชายปกป้อง  คุ้มแสงขาว
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ธรรมนิยม
 
1. นายปิยะพงษ์  กระจาด
2. นางสาวระพีพรรณ   ตาเห็น
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 1. เด็กหญิงวิชญาดา  สอนทุ่ง
2. เด็กชายสพล   วงษ์ภักดี
 
1. นางอาริษา   กรรขำ
2. นางสาวกัลยาณี   สุขเกษม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายสุริยนต์  กองทอง
2. เด็กชายเจษฎากร  ศักดาศรี
 
1. นางปวิสา  ลำคำ
2. นางสาวฐิตินันท์  พอใจ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กหญิงปรียานุช  ติดชัย
2. เด็กหญิงโชติกา  พิศราจันทร์
 
1. นางสาววันทนีย์  ยี่คิ้ว
2. นายชัยยัน  ยี่คิ้ว
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านธารชะอม 1. เด็กชายขวัญชัย  แก้วกัญจะ
2. เด็กชายเดชานนท์  ชาตรี
 
1. นายเพชร  ลาวจันทร์
2. นางสาวอัจฉริยา  สะพรั่ง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 1. เด็กหญิงนกน้อย   แจ้งใจ
2. เด็กหญิงรัศมี  เอี่ยมสอาด
 
1. นางอาริษา   กรรขำ
2. นางสาวกัลยาณี   สุขเกษม
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแดน 1. เด็กชายต้นน้ำ  พิกุลศรี
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  มูลจันทร์
3. เด็กหญิงไอยรดา  กรับทอง
 
1. นายจเด็ด  ห้อยพรมราช
2. นางสาวศศิรินทร์  อินเขียว
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านต้นรุง 1. เด็กชายธนันชัย  ปะเหย่
2. เด็กหญิงเกศิญานี  แสนยี่ป๋า
3. เด็กชายเอกวิทย์  จะโจ
 
1. นายณรงค์  สิทธิราช
2. นายประสาน  ศรีวิชัย
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กชายกิตติคุณ  อินต๊ะชัย
2. เด็กชายวีรภัทร  มั่นเกิด
3. เด็กชายสรวิศ  พันธ์หนองหว้า
 
1. นายทรงวุฒิ  ทิมวงษ์
2. นางสาวสุภาพิชญ์  บินทจร
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กชายนครินทร์  วงค์เรือง
2. เด็กชายพิสุทธิ์ศักดิ์  ดวงตระกูล
3. เด็กชายราชพฤกษ์  ใจการ
 
1. นายดิเรก  สุปิ
2. นายถิรวิทย์   มหาวงศนันท์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกิตติชัย  มีแก้ว
2. เด็กชายจตุรณต์  อ้นจันทร์
3. เด็กชายณัฐพล  จอมภาปิน
 
1. นายณัฐพันธ์  มาลี
2. นายภูวนาท  เทพจันทร์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กชายธรรมรักษ์  อ้นบำรุง
2. เด็กชายธีระเดช  แอ่งเนียม
3. เด็กชายพงศ์พัทธ์  แอ่งเนียม
 
1. นายตุลาวัติ  ปัญญาบุญ
2. นางสาวสุภัสสร  สุขสำราญ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายณัฐภัทร  เต็มปัญญา
2. เด็กชายภูวนนท์  เสาร์เขียว
3. เด็กชายสุภชีพ  ปงผาบ
 
1. นางสาวณภัค  แสงสว่าง
2. นายสุเมธ  วุฒิชัยปัญญา
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายตรัยคุณ  อนุรักษ์
2. เด็กชายภูวิศ   สมบัตินันท์น
3. เด็กชายวิชญะ  สีห์ประเสริฐ
 
1. นายอนันต์ยศ  ประมาณ
2. นางมาณี   ศรีชัยอินทร์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. เด็กชายจิราวุฒิ  ทรายแก้ว
2. เด็กหญิงวรัชยา  เลาอือ
3. เด็กหญิงศศิวิมล  กันธิ
 
1. นายจิรพงษ์  คำปวง
2. นางศิริพร  คำปวง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มูลกลาง
2. เด็กชายธีรพงษ์  กาวิโล
3. เด็กชายพงศ์เพชร  แสงแปลง
 
1. นางสาวณภัค  แสงสว่าง
2. นางสาวอรุณศรี  อ้ายมาศน้อย
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. เด็กหญิงชลลดา  อุ่นแก้ว
2. เด็กหญิงนวรัตน์  ปินตา
3. เด็กชายปรัชญา  มังทา
 
1. นายจิรพงษ์  คำปวง
2. นางศิริพร  คำปวง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายธวัช  คำแก้ว
2. เด็กชายธันวา  สัมผัสทอง
3. เด็กชายสาทิศ  จันทร์ทา
 
1. นายสมเกียรติ  สาคร
2. นายกรสมรรถ  จันทร์ใส
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. เด็กชายจรัลชัย  เหงมาด
2. เด็กชายแสงหาญ  ลุงมิ้น
3. เด็กชายใส  ธงชัย
 
1. นายจิรพงษ์  คำปวง
2. นายบวร  บทกวี
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายชนทัช  อดุลย์ฐานานุศักดิ์
2. เด็กชายธนภัทร  ดีอิทธิกุล
3. เด็กชายนฤปกร  ชุ่มไชยา
 
1. นายอนันต์ยศ  ประมาณ
2. นายสิทธิกฤษ   เกิดกูล
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายจิรวัฒน์  วันอินทร์
2. เด็กชายพชรพล  เมฆอ้อย
3. เด็กชายศนิชชัย  ประสพสิน
 
1. นายจักรพันธ์  ศรีภิรมย์
2. นางวาสนา  สุรัตน์สุขเกษม
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 1. เด็กชายกิตตินันท์  ดอกเขียว
2. เด็กหญิงอทิตยา  ลุงยุ้น
3. เด็กชายอนันตชัย  จอมแปง
 
1. นายจิรพงษ์  คำปวง
2. นายวิชาญ  ไชยพูน
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 1. เด็กชายกฤษติภูมิ   ประมาณ
2. เด็กชายจักรพันธ์   อบเชย
3. เด็กชายธีรภัทร   วิระรินทร์
 
1. นายสุรศักดิ์  สาลีจันทร์
2. นายสันติ  กิจพฤกษ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. นางสาวชลดา  แจ้งโพธิ์
2. เด็กชายณัฐภัทร  กาวีระ
3. เด็กชายศิวกร  ไกลถิ่น
 
1. นายสันติ  ทิพจักร์
2. นายศาสตรา  อารย์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กชายชนธัญ  ศรีเกตุ
2. เด็กหญิงณัชทกมล  นาคย่านยาว
3. เด็กชายภานุวัฒน์  หมั่นไร่
4. เด็กชายรัตพงค์  สมจิต
 
1. นายละไม  สารี
2. นางสาวอัจฉรา  พยัคฆ์เกษม
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กชายดนัย  เชอหมื่อ
2. เด็กชายสุพจน์  เบเช
3. เด็กชายสุรพงษ์  แบทู
4. เด็กชายสุรเดช  ลาหู่นะ
 
1. นายอรรถสิทธิ์   สุขพันธ์
2. นางเบญจวรรณ  สุขพันธ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางอ้า 1. เด็กชายพลพล  ราษฎร์หาญ
2. เด็กชายพีรณัฐ  พันธโคตร์
3. เด็กชายสุเมธ   กันทะสอน
4. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  คำวงศ์เปี้ย
 
1. นางสาวสมรักษ์  ทิวงศ์ษา
2. นางสาวอริสา  เครือกลางโรง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายดนุพล  ง้อตระกูล
2. เด็กชายธนธร   พวงนาค
3. เด็กชายธนสร  ท่าขุมดิน
4. เด็กชายสุทธิภัทร  ศรีใสสงค์
 
1. นายปิยะศักดิ์   แตงทรัพย์
2. นางวรณัน  จงหม่อง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิงณัชทกมล  นาคย่านยาว
2. เด็กชายณัฐพล  อนารัตน์
3. เด็กชายรัตนพงษ์  สมจิต
4. เด็กหญิงเกศริน  อุ่นแก้ว
 
1. นายละไม  สารี
2. นางสาวอัจฉรา  พยัคฆ์เกษม
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 1. เด็กชายมนัสชัย    ปรีจำรัส
2. เด็กชายสิทธิพร   กาไสย
3. เด็กชายสิรวุฒิ  ชาติไกรบัญชา
4. เด็กชายสุรเดช   อบเชย
 
1. นางรุ่งราวัลย์  พุ่มริ้ว
2. นายพีรชัย  เกณเกตุกรณ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 1. เด็กชายชัยวุฒิ  เขื่อนปัญญา
2. เด็กชายอนุกูล  คงดา
3. เด็กชายเอกรินทร์  โพธิ์ศรี
 
1. นายธวัชชัย  คำแผลง
2. นางศิริวรรณ  คำแผลง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายธนวิชญ์   คล้ายคลึง
2. เด็กชายธราดล   แก้วนิล
3. เด็กชายพยุงศักดิ์   โนวังหาร
 
1. นายทองหมุน   เจริญเรือง
2. นายวิชิตร   พิใจ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ละอองทรง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  พรรณสาร
3. เด็กชายอนุสรณ์  สีแก้วดี
 
1. นางประทุม  นิโสกะ
2. นางศรีนวล  นนทธิ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) 1. เด็กชายธีรศักดิ์  สมรักษ์
2. เด็กชายยุทธพิชัย  ปัญญาลักษณ์
3. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  จินดา
 
1. นายอภิชาติ  รตจีน
2. นางสาวกัลยาณี  วีระคำ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายพนมไพร    ชุมผา
2. เด็กชายวัชรพล    ศิลป์วัลย์
3. เด็กชายเอื้อมบุญ   คำอ้ายล้าน
 
1. นายทองหมุน   เจริญเรือง
2. นายบัญญัติ    พิมสาร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 1. เด็กชายกฤษณะ  คำศักดา
2. เด็กชายณัปป์นที  เอมกมล
3. เด็กชายธนธรณ์  ขันทอง
 
1. นายธวัชชัย  คำแผลง
2. นางศิริวรรณ  คำแผลง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กหญิงจีรนันท์  จันทะคุณ
2. เด็กหญิงชริกา  มาพันนะ
3. เด็กหญิงภัคจิรา  ไพเราะ
 
1. นางสาวบุษบา  คำวังจันทร์
2. นางสาวสุกัญญา  รักทุ่ง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซ่าน 1. เด็กหญิงธัญเรศ  ทองบาง
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ลือชาพันธ์
3. เด็กหญิงอรปรียา  คำทอง
 
1. นายวสันต์  รัตนธรรมวาที
2. นางสาวเจน  สำราญจิตร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กชายจายน้อง  คำชื่น
2. เด็กชายลอน  ลุงกู่
3. เด็กชายสุทัศน์  ลุงแสง
 
1. นางสาวกัลยาณี  ฤทธิลอม
2. นางสาวปิยวรรณ  คงจักร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามงคล 1. เด็กชายนิรัตติพงษ์  ถึงสุข
2. เด็กหญิงพัชรพร  อุตมะ
3. เด็กหญิงสุวนันท์  สีจันทร์
 
1. นายอดิศร  มาวงค์
2. นางละออ  ใหม่กุละ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซ่าน 1. เด็กหญิงชลธิชา   เมฆพุฒ
2. เด็กหญิงนิศาชล   อินปรางค์
3. เด็กหญิงวรณิกา   กาวีวัง
 
1. นายวสันต์  รัตนธรรมวาที
2. นางสาวปนัดดา  เดชแฟง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ฟักทองอยู่
2. เด็กหญิงรวินท์นิภา   ฤทธิ์กระจาย
3. เด็กชายวุฒิภัทร  สาระพงษ์
 
1. นางสีวิลัย   เขียวสีทอง
2. นางนวลตา  สุขสถิตย์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   การะหงษ์
2. เด็กหญิงดาวใจ    ลุงขุนลุย
3. เด็กหญิงมุ้ง   สุปินะ
4. เด็กหญิงเพ็ญวรรณ    ซูปิงนะ
5. เด็กหญิงแสงชื่น    จเรซะ
6. เด็กหญิงแสงดาว   ลุงขุนลุย
 
1. นายสุริยันต์   เรือนวงค์
2. นางภรณ์ทิพย์   นพเกตุ
3. นางสาวนฤมล   เยาว์ธานี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  บัวเข็ม
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชัยภูมิ
3. เด็กหญิงณัฎสินี  แสนประสิทธิ์
4. เด็กหญิงณัฐริกา  คำสอน
5. เด็กหญิงธัญชนก  บัวหลวง
6. เด็กหญิงวีรินทร์ทิรา  สารบุญมา
 
1. นางสาวธันวา  มากเหลือ
2. นางสาวขนิษฐา  ขวัญแย้ม
3. นางสาวจารุวรรณ  แสงอรุณ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  แก้วภักดี
2. เด็กหญิงนาตยา  คุ้มศิริ
3. เด็กหญิงพรรณิภา  ตาลอ่อน
4. เด็กหญิงพิมพ์เพีบงเพ็ญ  แปลกผักแว่น
5. เด็กหญิงวิลาวัลย์  เกตุมิ
6. เด็กหญิงไอรยา  มารสาร
 
1. นางสาวศศินา  ทับพันธ์
2. นางวิภาทิณี  ฉิมพาลี
3. นางสาวธนิษฐา  ปัญจะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กหญิงมอนคำ   จเรซะ
2. เด็กหญิงมิ้น   สุหนั่นต่า
3. เด็กหญิงศันษณี    สิริสุข
4. เด็กหญิงสรสวรรค์   สุปินะ
5. เด็กหญิงอาเม   แซ่หลี่
6. เด็กหญิงเยี่ยน    ลุงยะ
 
1. นายสุริยันต์  เรือนวงค์
2. นางสาวกันต์ฤทัย   จองปุ๊ก
3. นางเพ็ญศรี  แสนดวงดี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงกรนันท์  เจตบุตร
2. เด็กหญิงชนิษฐา  หน่อคาสุก
3. เด็กหญิงนัฐพร  อ่ำดอนกลอย
4. เด็กหญิงมะลิ  -
5. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  -
6. เด็กหญิงสุธิดา  -
 
1. นายสัมฤทธิ์  บุญถิ่น
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธารวิมล  ใจงาม
3. นางสาวสาธิตา  พรมคำ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงธนภรณ์  คำแก้ว
2. เด็กหญิงปนิตา  อ่อนหวาน
3. เด็กชายพงศกร  ขุนทอง
4. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  จระนะ
5. เด็กชายอภิวัฒน์  ชื่นบาน
6. เด็กหญิงเกวลิน  กันอิน
 
1. นางอรอนงค์  ตุ้มนาค
2. นางอภิรดี  พยับทอง
3. นายธนธัช  คำนนท์
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอบด้ง 1. เด็กหญิงกุลจิรา  หลวงแก้ว
2. เด็กหญิงณัชชา  หมอกแสง
3. เด็กหญิงใบ  ปูดด้าว
 
1. นางสาวกัลยา  ใจคำ
2. นายรังสรรค์  พรมมา
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาฟองแดง 1. เด็กหญิงพรชนก  จันคีรี
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  เย็นชื่น
3. เด็กหญิงมณิสรา  สุขคุ้ม
 
1. นายวัชระ   กรรณิกา
2. นายชโรธร  ปิงคำภา
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ 1. เด็กชายจายหล้า  คำแสง
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ไทยใหญ่
3. เด็กหญิงแสงหล้า  นามสาม
 
1. นางดวงแข  ช่างคำ
2. นางสาวทัศนีย์  ลือชา
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 1. เด็กชายชญานิน  ปานพิมพ์
2. เด็กชายดลฤทธิ์  อัควงษ์
3. เด็กชายสุรศักดิ์  แตงอ่อน
 
1. นางสาวมนัสยา  กรุดนาค
2. นางสาวกฤษณา  เมฆมาศ
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ชาวกงจักร์
2. เด็กหญิงสายวสันต์  จันขาว
3. เด็กหญิงสุนันทา  วิยะ
 
1. นายมนูญ  ดวงดารา
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสลก 1. นางสาวมาลัย  อินดี
2. นางสาวมาลี  อินดี
3. เด็กหญิงวรรณพร  หมุดปัน
 
1. นางสาวกัลยา  ต๊ะมะครุธ
2. นางสาวทัศนวรรณ  ธรรมศานติบูรณ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ 1. เด็กหญิงจันทิมา   ประวัติพงศกร
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   ชวาลคีรี
3. เด็กหญิงนภิสา   ปราศกาเมศ
 
1. นางสาวพิมพา  พลทวิช
2. นางสาวมยุรี   รัญจวน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 1. เด็กหญิงพรนภา  เทียนนาก
2. เด็กหญิงพิมพิกา  ภิญญา
3. เด็กหญิงภัทรวดี  สมบุญ
 
1. นางจำเรียง  พึ่งกัน
2. นายสุชาติ  ฉัตรตรีรัตน์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  สุแก้ว
2. เด็กชายมนตรี   ตรีทา
3. เด็กชายเสฐฏวุฒิ  ผลาพฤกษ์
 
1. นางเมธิวรรณ  ถ้วยอิ่ม
2. นางสาวสมประสงค์  เงินเมือง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 1. เด็กหญิงณัฎฐนิฐ  ปานทิพย์
2. เด็กหญิงสรัญญา  ทวีหันต์
3. เด็กชายอนุรักษ์  แก้วเพชร
 
1. นายวิเชียร  ภูสมสี
2. นางสาวลลิดา  สังจันทร์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงชลธิชา  มาลา
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  ทีน้อย
3. เด็กหญิงปนัดดา  ลากา
 
1. นายฮุสเซนท์  ซิตูมปูน
2. นางมยุรี  กล่อมเกลี้ยง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  หยั่นนะ
2. เด็กชายสรวิศ  ลุงส่วย
3. เด็กชายหน่อพระ  ลุงทร
 
1. นายปัญญา  คำเนียม
2. นางสาวนิภาพร  ยืนยง
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงกมล  ฮุงฮวน
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ฮุงฮวน
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  จะนะ
 
1. นางสาวศรัญดา  จอมป้อ
2. นางอรณิชา  มานาดี
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าเหียง 1. เด็กชายกฤษฎา  แสนใจ
2. เด็กหญิงกาญจนสุดา  เค้ามูล
3. เด็กหญิงนภัสสร  บุญศรี
 
1. นางสาววิชุดา  อินทร์แพง
2. นางมาลี  เพชรสีโชติ
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมากหัววัง 1. เด็กหญิงกานติมา  บุญทาแดง
2. เด็กหญิงวีระนุช  ระวังวงค์
3. เด็กหญิงอภิชญา  จิรินสา
 
1. นางละเอียด  โรจน์รุ่ง
2. นางศุภัสญา  อินต๊ะพันธ์
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทอง 1. เด็กหญิงขวัญกมล  แตงอ่อน
2. เด็กหญิงชลธิชา  แจ้งอิ่ม
3. เด็กหญิงอัยญาดา  ซอมกระโทก
 
1. นางสาวณพัฐอร   เกษมี
2. นางสาวสมปอง  ประสิทธิ์เขตกิจ
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงคณิสรา  บุญถนอม
3. เด็กหญิงนลินี  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางจุรีรัตน์  กันทะวงศ์
2. นางสาวฐิรกานต์  กองคำ
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา 1. เด็กหญิงทัชชกร  วงษ์ถาวร
2. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ภิญโญดม
3. เด็กหญิงพีรดา  จันทร
 
1. นางอุษา  นิ่มตรง
2. นางยุพา  ศรีบัวคำ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย 1. เด็กหญิงปาณิสรา  อ่อนน้อม
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  บุตรภักดีธรรม
3. เด็กหญิงรุจีรัตน์  เอื้อสินธ์
 
1. นางสาวอำภา  สุระใจ
2. นางสาวมุทิตา  ภักคินี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ราก 1. เด็กหญิงจรรยพร  จงบริบูรณ์
2. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ทองเทศ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ผาสิทธิ์
 
1. นายวินัย  เพชรแบน
2. นางจิตติมนต์  อัครจรัญรัตน์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก 1. เด็กหญิงณัฐริกา  แก้วป๋า
2. เด็กชายธนพล  หลวงแก้ว
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ดาดาษ
 
1. นายชลปภัส  ปัญญาคำ
2. นางสาวกัลยา  ปัญญายืน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงศศิปรียา  วรกิจพาณิชย์
3. เด็กหญิงสุวรา  แซ่สง
 
1. นางพิมพ์พรรณ  ใจพันธ์
2. นางสาวปิยดา  เตชะเถิน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กหญิงรวินทร์นิภา  แสงท้าว
2. เด็กหญิงลลนา  สิปปวัฒน์
3. เด็กหญิงสิรินทรา  เจริญตกุลกิจ
 
1. นางสาวศิริพร  ใจใส
2. นางสาวนภัส  โอรักษ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงกนกพร  วุฒิทา
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  ศิริ
3. เด็กหญิงยุพา  วุฒิทา
 
1. นางสาวปพิชญาดา  เนตรแสงสี
2. นางสาวพรพิมล  บัวบังขัง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าพลู 1. เด็กหญิงปิยาอร  กวางจินะ
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ยะท่าตุ้ม
3. เด็กหญิงวิมลศิริ  หมื่นกันทา
 
1. นางสาวสุพัตรา  โคตรวงศ์
2. นางสาวเพ็ญพรรณ  สมบูรณ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ราก 1. เด็กชายคุณวัฒน์  เจริญงาม
2. เด็กหญิงพุทธิปภา  ทองเชตุ
3. เด็กหญิงวิภาวี  พุ่มต้นวงค์
 
1. นางสาวนันทนา  เขาชม
2. นางสาวจันทร์นิภา  พุกบางจาก
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงชญานี  แซ่ลี
2. เด็กหญิงชนิกา  ภูรีพัฒ
3. เด็กชายสิทธิชัย  ชัยศิริราษฎร์
 
1. นางสาวนุชรี  ไชยเนตร
2. นางอิสรีย์  ชัยวรรณะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงญานนารี  แซ่หาง
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  แซ่ลี
3. เด็กชายสายันต์  แซ่ย่าง
 
1. นายอัครวัฒน์  กล้าหาญ
2. นางสาวธนิษฐ์นันท์  ยืนนาน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมมาศพิทยากร 1. เด็กหญิงนภัส  ลานุ้ย
2. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  คำแสน
3. เด็กหญิงพรเพชร  แสนกุลนา
 
1. นายสามารถ  สร้อยสาย
2. นายสิทธิศักดิ์  อูปแก้ว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันกลางวิทยา 1. เด็กชายธิติสรณ์  วงศ์ษา
2. เด็กหญิงวิภาดา  มาเยอะ
3. เด็กหญิงสุชาดา  ผาพรม
 
1. นางพัชรี  ใจเมตตา
2. นายประดิษฐ์  สิทธิโรจน์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง"ราษฎร์สามัคคี" 1. เด็กหญิงญาดาวดี  สังครุฑ
2. เด็กหญิงปภาวดี  ทับทอง
3. เด็กหญิงศรัณรัชต์  เกตุบางลาย
 
1. นายณรงเดช  นาขนานรัมย์
2. นางมณีรัตน์  นาขนานรัมย์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางขอน 1. เด็กชายบุญญาฤทธิ์  แบแจกู่
2. นายวิวัฒน์ชัย  ยูเคอะ
3. เด็กชายอนุภัค  ยูเคอะ
 
1. นายธานี  ทาขาว
2. นายธวัชชัย  นัยติ๊บ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม 1. เด็กชายธีรภัทร  ชะนีประโคน
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ  เอี่ยมสอาด
3. เด็กหญิงสุมนรัตน์  พนมพจน์
 
1. นายประมาณ  แสงรัศมี
2. นางอิสรีย์  ชัยวัฒน์ดำรงสุข
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กหญิงกัลยา  แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงณัฏฐริณีย์  แซ่ว่าง
3. เด็กชายวรเมธ  วิเศษกันทรากร
 
1. นางสายสิน  บุญเรืองศักดิ์
2. นางมนันยา  เปรมประสิทธิ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฎฐริกา   โสระฐี
2. เด็กชายณัฏฐกร    เหล่าเปีย
3. เด็กหญิงอรพรรณ    รักเขตวิทย์
 
1. นางสาวทวีพร  ขำโชติ
2. นางสาวศิรัญญา  แตงน้อย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายรัตนกฤต  สำเนียงแจ่ม
2. เด็กชายวรโชติ  มูลสา
3. เด็กหญิงสุวนันท์  อำไพพันธ์
 
1. นางพิกุล  เกษาพร
2. นางชนิดาภา  สอนง่าย
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กชายกิตติภพ  สมคิด
2. เด็กหญิงพชรพร  หมีขุน
3. เด็กหญิงมุฑิตา  ศรีภูธร
 
1. นางสมคิด  ภู่สงค์
2. นางนพวรรณ  ต้นกลั่น
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงณิชากร  วัฒนะอาภรณ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจเขียว
3. เด็กหญิงสุปรีดา   ฉิมคีรี
 
1. นางวิไลวรรณ  เครือมูล
2. นางศรีทอง  อินถา
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  จอมคำ
2. เด็กหญิงดารุณี  อ้ายยี่
3. เด็กหญิงบูเซอ  เปียเซ
 
1. นางสาวรจนา  คำเย็น
2. นางชุติปภา  ตันเขียว
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 1. เด็กชายปุณณวัฒน์  ติ๊บหน่อ
2. เด็กชายรัชชานนท์  หน่อแก้ว
3. เด็กหญิงเอมยุพา  มณีชัย
 
1. นางกาญจนา  ตาคม
2. นางสาวฤทัยมาศ  กรึกกรอง
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. เด็กชายณัฐนนท์  ชาวศรี
2. เด็กหญิงพรนภา  เพชรนอก
3. เด็กหญิงอรพลิน  นิลคง
 
1. นางพิมพ์พรรณ  สมทรา
2. นางพรทิวา   สมบัติ
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  กาบจันทร์
2. เด็กหญิงธิติกุล   กาศสนุก
3. เด็กหญิงภคพร  พันธสวัสดิ์
 
1. นางกาญจนา  วงศ์ตะวัน
2. นางพัชรินทร์  กาบจันทร์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กหญิงนัฎฐา  พันหอม
 
1. นางสาวศิริวรรณ   ขุนชาวนา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  เหล่าจันทร์
 
1. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซาวหลวง 1. เด็กหญิงกชนิกา   ทาปาสาย
 
1. นางศุภกร  ใจบุญมา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาวิทยา 1. เด็กหญิงมัณฑิตา  ใยแก้ว
 
1. นางอาภรณ์  สุจริต
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1. เด็กหญิงจิรัชญา   สงคุ้ม
 
1. นางทิพย์สุคนธ์   สงคุ้ม
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สิงอำพล
 
1. นางญาณิน  ดอนไสว
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กชายสมชาย  แซ่หลี่
 
1. นางสาววารุณี  สุริยะต๊ะ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงประภาสิริ  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นางนันทพร  แก้วแท้
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 1. เด็กหญิงพรสวรรค์   ขุนทิพย์
 
1. นางสาวธารทิพย์  คล้ายใจตรง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายเจษฎากร   นุ่มโฉม
 
1. นางสาวปนัดดา  สุรรัตน์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจอมทอง 1. เด็กชายธนดล  ลุงตา
 
1. นางสาวคริสตพร  ดาวทอง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 1. เด็กชายชัชวาล  มั่นคง
 
1. นางสาวสุภาวดี  สมัครเขตรการ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงสารภี 1. เด็กหญิงชญานิศา  นิรัชธนโชติ
 
1. นางสาวชื่นนภา  ขาใจ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ 1. เด็กชายพิสิษฐ์  สาคำ
 
1. นางวราภรณ์  ลินเทศ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กชายวีรภัทร  บุญดี
 
1. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. เด็กชายอัฑฒกร  มหาอุดม
 
1. นางกรรณิกา  อนุจารี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  หมวดปัสสา
 
1. นางวิทิต  เปรมวัฒนะ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด 1. เด็กหญิงอาทิตยา  เพ็ชรเย็น
 
1. นางสาวเรณู  ตะกรุดแจ่ม
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายทศพร  พรมวัน
 
1. นางสาวสาวิตรี  วงษ์เล่ห์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  คำมูล
 
1. นางสาวชนิกานต์  แสงดี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุนิตร์ตา  บุญแร่
 
1. นางรัตนา  หมอนเมือง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. เด็กหญิงจารุณี  ส่างซุ
 
1. นางทิภาพร  ศรีวิชัย
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1. เด็กชายกฤษณพล  พอใจ
 
1. นางสุรพร  แสนศิริ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 1. เด็กชายวีระชาติ  สิทธิวงค์
 
1. นายอดิพงษ์  กันหมุด
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  เดชะรัตนางกูร
 
1. นางกานต์กมล  สังข์ทอง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 1. เด็กชายวทัญญู  กันหาวงศ์
 
1. นางสาวกนกณาภา  วรจักรโยธิน
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายรพีพงศ์  แสงคุณที
 
1. นางสุลีกาญ  ธิแจ้
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายนพรัตน์  เมืองหลวง
 
1. นางสาวกิตติยา  กองคำ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 1. เด็กชายจิราวัฒน์  บุญส่ง
 
1. นางอรทัย  ศรีสวรรค์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์ 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  ปานสูงเนิน
 
1. นางสาวมาลินี  ดอนไพรเมือง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 1. เด็กชายเตชินท์  หมื่นปัญญา
 
1. นางแสงดาว  เมืองใจ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 1. เด็กชายวิรัตน์  นาทอ
 
1. นางสาวอภิญญา  นามเมือง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดปรักรัก 1. เด็กหญิงสุพิชชา  พระทองคำ
 
1. นางสาวชลนิชา  ดีแท้
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) 1. เด็กชายศุภกิตติ์  บุญพิทักษ์
 
1. นางมยุรี  ชูดวง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 1. เด็กหญิงสุนิสา  ช่างสลัก
 
1. นางนงเยาว์  นาพิมพ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรประชาวิทยา 1. เด็กหญิงธณัชชา  ทีฆาวงค์
 
1. นางเข็มทอง   คดง้วน
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงพรนภัส  ฟูมั่น
 
1. นางสาวอัจฉริยา  สิงห์วี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงวรัทยา  สว่างแสง
 
1. นางสาวจิรภา  อิสสระ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  อักษรไชย
 
1. นายนธี  มโนวงษ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กชายทินภัทร  ปุลิตา
 
1. นายจิตกร  สมาคม
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 1. เด็กชายหิรัณย์   อุ่นอก
 
1. นางนิพัทธา  นาคมี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดขะจาว 1. เด็กชายแสงส่องฟ้า  -
 
1. นางเพ็ญพรรณ  ยุวพัฒน
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  ทาเขียว
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  เป่งใส
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กชายยุติวิชญ์  นันต๊ะ
 
1. นางสุดาพร  แก้วเทพ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  คำนน
2. เด็กหญิงนาง  ลุงหนุ่ม
3. เด็กหญิงเก๋ง  ลุงหนุ่ม
 
1. นางมาลี  บุญเทพ
2. นางพันธรานันท์  วงษ์ไทย
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วมณี
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  เงินแสง
3. เด็กหญิงอัญชลี  จิ่งตา
 
1. นางสาวสุกัญญา  ศรีนวลใหญ่
2. นางสาวพรรณนิภา  สุขแสวง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ซีไอ
2. เด็กหญิงพิรานันท์  ดิทา
3. เด็กหญิงมานิตา  แสงอนันต์
 
1. นางกาญจนา  ภิยารมณ์
2. นางสายรุ้ง  แม่นหมาย
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงบุญชนิต  งงงวย
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ไชยยา
3. เด็กหญิงวรรณพร  วาลี
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
2. นางขนิษฐา  ทนะวัง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายณัฐกมล  แก้วโพงเพง
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  นวลปราง
3. เด็กหญิงโศรดาภรณ์  บุญพันธ์ุ
 
1. นางสาวจินดารัตน์  วรยศ
2. นางสาววรรณิศา  ชำนิ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงกชกร  ลุงมู
2. นางสาวลลิตา  สุนะ
3. เด็กหญิงแสงส่า  ลุงติ
 
1. นางกชกร  อนาวัน
2. นางธันยภรณ์  ต้านคือ
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กชายภัทรพล  จะอู๋
2. เด็กหญิงอรจิตร  ทวีพรภิภักดิ์
 
1. นางสาวชาริณี  บุญปั๋น
2. นางสมนึก  คฤหานนท์
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กหญิงหมวยแสง  แสนสุข
2. เด็กชายอ่อง  ปากน้อย
 
1. นางมัทนา  รุ่งแจ้ง
2. นางแพรวนภา  จงหาญ
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงพรไพลิน  วิวัฒนาวิไล
2. เด็กชายวุฒินันท์  วิศรุตภูษิต
 
1. นางสาวพกาวดี  ชัยธรรมวัฒน์
2. นางสาววลัยพร  คำดี
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1. เด็กชายภรรควัฒน์  ปิ่นทอง
2. เด็กหญิงวิจิตรานุช  นันทะแพทย์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  รอดภัย
2. นางกิตติยา  แย้มศิริ
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา 1. เด็กชายคราวิน  สีมาตร
2. เด็กหญิงนันทพันธ์  โชติช่วง
 
1. นางจรีรัตน์  โตคำ
2. นางภณิตา  รัตนะบุญเพ็ชร
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กหญิงสายฝน  ลือคำหาญ
2. เด็กชายอมรทรัพย์  สุขะจีระ
 
1. นางนราภรณ์  ภูมาศ
2. นางสมพร  ตันวิพงษ์ตระกูล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาพราน 1. เด็กชายธนวัฒน์   ฤทธิ์ศักดิ์
 
1. นางสาวอาริสา  ศรีดี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กชายจักริน  เพชรสกุลไพร
 
1. นางสาวณัฐรินทร์  ศิริเดชวุฒินันท์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพืชเจริญ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ช่างสาร
 
1. นายวรชน  มจินานนท์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. นางสาวเจนจิรา  ลุงยะ
 
1. นางสาวิตรี  เกษเกษี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนิตรา  คำปันปู่
 
1. นางจงจินต์  เหลาแตว
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  กันยะ
 
1. นายพรเทพ  ศรีหร่าย
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงแยะ  แซ่ท้าว
 
1. นางรุจิรา  วรรณวิภูษิต
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากน้ำ 1. เด็กชายทีประจักษ์  ฉิมรัมย์
 
1. นางสาวปัทมาพร  กันสุข
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันป่าข่า 1. เด็กชายกานต์  ปางน้อย
 
1. นางจรัสศรี  ก๋องแก้ว
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. เด็กชายวีระพงษ์  กำเนิดมงคล
 
1. นายนพรัตน์  จูมปา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 1. เด็กหญิงกึด  รอจิ่ง
 
1. นางสาวปรียาภัทร์  แก้วมูล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านธารชะอม 1. เด็กชายณัฐพงศ์  กลมมล
 
1. นางนุชนาถ  พรศิริโชติรัตน์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 1. เด็กชายสิทธิพล  บุญสิริโสภา
 
1. นางสาวสิริพร  สอนเม่น
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กชายสุรชาติ  แววจันทรา
 
1. นางสาวนัชนันท์  วัชระสกุลเกียรติ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง 1. เด็กหญิงวรรณิศา  คำหมั้น
 
1. นางวราภรณ์  วงค์ชัย
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 1. เด็กหญิงอารีวรรณ  แสงจันทร์
 
1. นางปรัศนียา  จันทร์วงศ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายธีรวัฒน์  อ่อนตานา
 
1. นางชนากาณต์   เชื้อทอง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจันทกานติ์  ยาระงับ
 
1. นางสาวกัลยรัตน์  ฉลาดแย้ม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอู่หู่ 1. เด็กหญิงวาสนา  -
 
1. นางสาวอินทิราภรณ์   พลแก้ว
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนชัย 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  อาคะแส
 
1. นางจุไร  พรหมคำ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 1. เด็กชายทวีเดช  หนองหาญ
 
1. นางศิริพร  ยอดจันทร์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางขอน 1. นางสาวกัญญาพร  เยส่อกู่
 
1. นายธานี  ทาขาว
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินพันธ์
 
1. นางสาวอัมรินทร์  อินทอง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 1. เด็กหญิงใบเงิน  ไกลถิ่น
 
1. นายเสรี  ชัยแก้ว
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1. เด็กชายวชิรวุธ  สุวรรณะ
 
1. นายสราวุธ  สุวรรณะ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  นันทะแพทย์
 
1. นางนุชริน  สิทธิยศ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายธีรภัทร  ชำนาญหล่อ
 
1. นางโชษิตา  ศรีอูด
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 1. เด็กหญิงรัตติกานต์  รักสุทธิ
 
1. นางสาวกนกณาภา  วรจักรโยธิน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเมธ์ลิตชาฎ์   มั่นระวัง
 
1. นางสาวชลดา   มาปิง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กชายอนิรุทธิ์  โพธิ์ผ่อง
 
1. นางวิไลวรรณ  ยอดรัก
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง 1. เด็กหญิงชนัญพร  เอื้อวงศ์
 
1. นางนิศารัตน์  ไชยมูล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันมหาพนวิทยา 1. เด็กชายบัญชา  อ่องส่า
 
1. นางวรรรณา  จิโน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปกรณ์พงษ์กุศล
 
1. นายเกริกเกรียงไกร  ทองคล้าย
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. นางสาววนารี  จรนพงษ์
 
1. นางสาวทิพยดา  ติ๊บกันเงิน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงมาลัย  แซ่เฮ่อ
 
1. นางยุพิน  แซ่มัว
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงเสาร์  ยอดสุวรรณ
 
1. นางสุภารัตน์  โพธิ์ชะอุ่ม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  นำปุ๊ด
 
1. นางสาวประกายดาว  เปิ้นมะโอคำ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายทรงพล  เต๋จา
 
1. นายอนันต์  เตชะระ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์ 1. เด็กชายกรวิชญ์  หมีภู
 
1. นางสาวจงรักษ์  แม้นเขียว
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คำดก
 
1. นายเกียรติชัย  ปวนหล้า
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายจักรพงศ์  อัดแอ
 
1. นายรณชัย  ปินใจ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยลังกา
 
1. นายนันทพล  ฟูสีกุล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังวิทยา 1. เด็กหญิงรมิดา  อามรรัตนะ
 
1. นางบุณยภัทร  สมเพชร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กหญิงศิริพร  หมู่เฮง
 
1. นางสาววรรณธิดา  มีกิจ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กหญิงพลอยปภัส  บุญขนทศ
 
1. นางพรธนา  แก้วทอง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงพฤกษา  พลพุทธา
 
1. นายพงศ์พล  อ่อนพุทธ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าโพ 1. เด็กชายธนพัฒน์  อ่ำทับ
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  ธรรมฐิติพงษ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย 1. เด็กหญิงเอื้อมดาว  แลเชอกู่
 
1. นายสุภชัย  สมฤทธิ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กหญิงอรัญญา    สวนม่วง
 
1. นางสาวปิยะธิดา  สารเจริญ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 1. เด็กชายพรเทพ  ดิ่งกลาง
 
1. นางสวนันท์  เอี่ยมสงคราม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงเรืองลดา  เดชพ่วง
 
1. นางกชพร  วัฒนพรเดชา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 1. เด็กหญิงสุณิษา  เหง่าลา
 
1. นางรุ่งรวิน  เนตรดี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนดอก 1. เด็กหญิงณิชาพร  -
 
1. นางสุภิต  มูลเมือง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กชายภคพล  ช่างเหล็ก
 
1. นายอภิวัฒน์  สายปัญญา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคุ้งวารี 1. เด็กชายญาณวุฒิ  บัวพัน
 
1. นางสาวนพวรรณ  ประกายสกุล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กชายกฤติษร  มาเนียม
 
1. นางดาวเรือง  ฟักรักษา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายพงษสิทธิ์   คำดี
 
1. นายพินทรัช  หอมชื่น
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางถ้ำ 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  นำโชคชัยเจริญ
 
1. นายธีระวุฒิ  ธาตุทอง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงกรองพร  แซ่ลี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แซ่ลี
3. เด็กหญิงนภศร  แซ่ลี
4. เด็กหญิงบุษกร  แซ่เท้า
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เล่าปัญญาศักดิ์
6. เด็กหญิงอานี  แซ่ย่าง
7. เด็กหญิงเพชรา  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวรพีพรรณ  หลวงแก้ว
2. นางสาวสุภาวดี  ประสมทรัพย์
3. นางสาวกัญญณัท  ใจใหม่
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 1. เด็กหญิงกวินทรา  บ่อแก้วธารา
2. เด็กหญิงจิตรานุช  กิตติประไพ
3. เด็กหญิงพรพิมล  -
4. เด็กหญิงพลอยไพริน  -
5. เด็กหญิงพิชญ์นรี  งามจรัสเลิศ
6. เด็กหญิงมูเซพอ   -
 
1. นายจักรกฤช  สกุลทำมากรณ์
2. นายอรุณ  พืชเขียว
3. นางสาววันเพ็ญ  มีชัยอาชา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  ตากิ่มนอก
2. เด็กหญิงพรณิภา  เป็งโก
3. เด็กหญิงพิมพิศา  ลุงป่าง
4. เด็กหญิงภริตพร  แสงวิชัยพันธ์กุล
5. เด็กหญิงวรัญญา  โพธิ
6. เด็กหญิงสุพรรษา  มณีอินทร์
7. เด็กหญิงเบญจวรรณ  นันทยา
 
1. นางกาญจนา  ฐานวิเศษ
2. นางสาวอาริยา  ใจสม
3. นางสาววิไลลักษณ์  จิตแจง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กชายสโรชา  เมียดตะแก
2. เด็กชายอชิตพล  ใจกล้า
 
1. นายณรงค์  พ่วงไผ่
2. นางสาวรัชนีพร  อินโตนด
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา 1. เด็กชายพัชรกร  แช่กิม
2. เด็กชายอนุพนธ์  กันยาประสิทธิ์
 
1. นายสนั่น  โกหนองแวง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายกฤษกร  จันต๊ะวงค์
2. เด็กชายวีรากร  แซ่โซ้ง
 
1. นายบดินทร์  ทาราทิพย์
2. นางสาวอัจฉรารัตน์  แข็งแรง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายนคร  แซ่ท้าว
2. เด็กชายนพดล  สิงห์ไชย
 
1. นายวีระ  จันต๊ะวงค์
2. นางสาวมาริษา  พิมพ์ทอง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอรัญญิก 1. นายกฤษณะ  จรสุขเสงี่ยม
2. นายสมชาย  อินทรังศรี
 
1. นายวัชระพล  มารอด
2. นางนพรัตน์  มั่นยุติธรรม
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 1. เด็กหญิงสตรีรัตน์  วนาวิกรม
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ตั๋นแก้ว
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  อุปะละ
2. นางสาวเพ็ญนภา  บังคมเนตร์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 1. เด็กหญิงวิรัลยา   อ้วนเทิง
2. เด็กชายศักรินทร์   ใสแจ่ม
 
1. นางสาวทับทิม   เป็งขวัญ
2. นางวิภานุช  แสงอรุณ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงกานต์วรี  ธีระวรัญญู
2. เด็กชายภูธเนศ  ศรีภูวเดช
 
1. นายนฤดล  เมฆี
2. นางสาวมยุรา  รอดแก้ว
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  ไชยสลี
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีท้าว
 
1. นางสาวปิ่นรัก  วิยา
2. นางสาวสุลักขณา  แก้วทิศ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. เด็กชายยาก่อ  มาเยอะ
2. เด็กชายสมพงษ์  มาเยอะ
 
1. นายดณุพล  จิตประสงค์
2. นายเดชพงษ์  อุ่นชาติ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. นายธนาดุล  แซ่ย้า
2. นางสาวมาลัย  แซ่เฮ่อร์
 
1. นายสุรพศ  ช่วยบ้าน
2. นายขจรศักดิ์  พวงกุหลาบ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายธนวินท์    บัวทอง
2. เด็กหญิงรุ่งรวี  ดีเอี่ยม
 
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ขาวเอี่ยม
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1. เด็กชายวทันยู  โดจโจชิ
2. เด็กชายอัคคัปปัต  ศรีคุ้มเกล้า
 
1. นายถาวร  ชุมสงฆ์
2. นางกรรณิการ์  วงศ์เสน
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กชายกฤษฎา  แสนอุลญาน
2. เด็กชายไอน้ำ  แมนวงศ์
 
1. นางโสภา  ป้องมา
2. นางสาวศุภิวรา  วิสุทธิ์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านชุมนาก 1. เด็กชายกฤษดา  พลเสน
2. เด็กชายสราวุธ  ทิดพุธ
 
1. นายสถาพร  คำเกิด
2. นางนันทวัน  แก้วสว่าง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กชายวสุพล  ประชาคมเสรี
2. เด็กชายศักดิภัทร  คำปา
 
1. นายธีรวัฒน์  แปงคำ
2. นายสุเนตร  กำไลทอง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  มูลชมภู
2. เด็กหญิงจิดาภา  แคะพอ
 
1. นางสาวขนิษฐา  ธิวงศ์
2. นางธัญรัศม์  ทิพากร
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายสกุล  พันธ์ชน
2. เด็กชายสิทธิพันธ์  สุทธหลวง
 
1. นางสาวนฤมล  ขัติยะ
2. นางสาวนันทญา  บุญเทพ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กิ้ 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  พร้อมธรรม
2. เด็กหญิงเมธัญญา  กอดอกไม้
3. เด็กหญิงเมธัญณีย์  กอดอกไม้
 
1. นางสาวศิริณา  แสงศิริ
2. นางสาวมยุรี  กอดวิเชียร
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 1. เด็กชายธเนศ  แซ่ลี
2. เด็กชายนรวีร์  แซ่ย่าง
3. เด็กชายสมรักษ์  แซ่เฮ่อ
 
1. นายกฤตนู  พยัพเสียง
2. นางสาวพรรณพฤกษา  สุเตนัน
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กชายชญานนท์  อ่ำยิ้ม
2. เด็กชายธเนศ  เกษแก้ว
3. เด็กหญิงศิรินพร  ประสพสุข
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ฤทธิ์บำรุง
2. นางสาวธิดาทิพย์  บัวระพา
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กชายคงกช  แชหมื่อ
2. เด็กชายบุญเสริม  แซ่ยั้ง
3. เด็กชายอาเก่อ  เชอหมื่อ
 
1. นางสาวสุรัชญา  พิศาลไพโรจน์
2. ว่าที่ร้อยเอกเสรี  เชื้ออ้วน
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. เด็กชายชยางกรณ์    เพ็ชรคง
2. เด็กชายสรวิชญ์   ใจกว้าง
3. เด็กชายสิงห์พญา    ยังมั่ง
 
1. นายกฤษฎา  เดชะบุญ
2. นางสุนีย์  พงษ์คำ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 1. เด็กชายณัฐ  วงศ์หน่อ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ลุงแสง
3. เด็กชายเมิง  ละปาน
 
1. นายปิยะ  ต๊ะวิชัย
2. นางสาวยศวดี  สีดา
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแยง 1. เด็กชายสุจิตร   วันชา
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  กาแก้ว
3. เด็กหญิงอินธิรา  กันนะพันธุ์
 
1. นายทนนชัย  ใจกล้า
2. นางสาววรกมล  ใจกล้า
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กชายธีรภัทร  ทนุ
2. เด็กหญิงภัททิยา  แซ่เต็น
3. เด็กชายเศรษฐศาสตร์  ทิหล้า
 
1. นางนุชจิรา  พันธุศาสตร์
2. นางยศวดี  โอดเชย
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 1. เด็กหญิงจิณัฐตา   เกิดทอง
2. เด็กชายวรากร  เขียวทอง
3. เด็กชายอภิชาติ  สุวรรณชาติ
 
1. นางกนกอร   เอี่ยมพันธ์
2. นางสาวสมปอง  เกตุเผือก
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ 1. เด็กชายธนภัทร   สารีแก้ว
2. เด็กชายธนโชติ  แก้วนะโรง
3. เด็กชายพรหมมาส  โยปัง
 
1. นายนนฑิวัฒน์  เสาร์แดน
2. นางสาวญาณภา  โสภารัตนากูล
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกัญจน์กมล  ศกุลตนาค
2. เด็กหญิงนิตติญากรณ์  แจ้งใจ
3. เด็กหญิงพิงค์ลานนา  แซ่กวย
 
1. นางสิริรัตน์  คำจินะ
2. นางสาววิณัฐนีย์  ไชยภูมิ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงลักขณา  ฉัตรสุภาพงศ์
2. เด็กชายอภิชัย  สาครอมรสุข
3. เด็กชายใบพัด  จำปา
 
1. นางสาวอัญชลี  สุวีระวัฒนกิจ
2. นางกิติมา  กันกา
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กหญิงพีรดา  ใจปิง
2. เด็กหญิงมะลิวัลย์  อุ่นถิ่น
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ใจปิง
 
1. นางทิพวรรณ  เจ๊ะวงศ์
2. นางสาวมนธิชา  พิศจาร
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายนนทพัทธ์  ตาสา
2. เด็กชายปฏิวัติ  งามจริยาพรม
3. เด็กชายฟ้าใส  นางหมวย
 
1. นางวิไลวรรณ  ดิษฐ์ใจ
2. พระกฤติธนัช  วิใจยา
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น 1. เด็กชายจี่นู้  แซ่โซ้ว
2. เด็กชายชลิต  แซ่ม้า
3. เด็กหญิงดาวรุ่ง  อย่างรุ่งโรจน์เชิด
 
1. นางสาวกาญจณาพร  สัตถาผล
2. นางประทิน  บัวทอง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงจ่ามคำ   ลุงกอ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  เงินทอง
3. เด็กหญิงรัตนติการ์  พูลคล้าย
 
1. นางสุนิตย์  จันต๊ะวงค์
2. นางสาวนภัสวรรณ  วตินา
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) 1. เด็กชายดนัย  ลุงหม่อง
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  ลายแสง
3. เด็กชายสุวิทร์   สีเทา
 
1. นางประไพศรี  พุฒธิมา
2. นางหทัยกาญจน์  สุดาจันทร์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กหญิงธนพร  อุตมา
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  แก้วน่าน
3. เด็กชายเกียรติกุล  เข็มหอม
 
1. นางสาวเมษา  อินต๊ะอินทร์
2. นางสาวสุนิษา  พรมสากัน
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 1. เด็กชายชนัญญู  แก่หนาน
2. เด็กชายณภัทร  ปะป่า
3. เด็กชายวัชรพงษ์   รูปสูง
 
1. นายนิวัฒน์  จริยา
2. นายกฤษณพงศ์  เป็งแสนหนู
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง 1. เด็กชายนพเก้า  พานรอง
2. เด็กชายวีระวัฒน์  ศรีเกษม
3. เด็กชายอดิศร  สร้อยสนธิ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  แก้วพระอินทร์
2. นางสาวนายปราศรัย  เที่ยงดีฤทธิ์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 1. เด็กชายธนกร  คำพลอยเพชร
2. เด็กชายพิพัฒน์พร  แสงภูเขียว
3. เด็กชายศิวกร  จุฑาขันธ์
 
1. นายฉอ้อน  เอี่ยมอินทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีพชร  พงษ์จำปา
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กชายณัฐพล  เจริญ
2. เด็กชายสิทธานนท์   เสียงโต
3. เด็กชายเสกสรรค์  ไชยสง
 
1. นายแทน  เพชรศิลารักษ์
2. นางสาวหยาดพิรุณ  วงค์คำยอด
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทำนบ 1. เด็กชายจิรภัทร  บุญโยธา
2. เด็กชายพิษณุ  วงศ์สุโท
3. เด็กชายร่มธรรม  ล่ำสัน
 
1. นางสุภาพร  วรญาโณ
2. นางสาวอัจฉราพรรณ  โพธิ์ตุ่น
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมณีพฤกษ์ 1. เด็กชายชวิศ  แซ่ท้าว
2. เด็กชายศุภกฤต  หอมดอก
3. เด็กชายโภคิน  อนุวงศ์ประพันธ์
 
1. นางสาวพรรณพิไล  ไชยยา
2. นางสาวมนทกานต์  คงทองสังข์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาลี่ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ต๊ะน้อย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงค์กองแก้ว
3. เด็กหญิงนันทนัช  สายยืด
 
1. นายสยมภู  ขำทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรนุช  อิทธิพลจันทร์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดวงประทุม
2. เด็กหญิงนิ่ม  กูหลิ่ง
3. เด็กหญิงสุภาพร  จุ่มเมือง
 
1. นางสาวแววดาว  สุทธหลวง
2. นางสาวจิตราพร  วรรณอุบล
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำลัด 1. เด็กหญิงกิตติญา  มะลิ
2. เด็กหญิงจิราวัลย์  วังคีรี
3. เด็กหญิงสุภัทรดา  ริมผา
 
1. นางลลิตา  สุวรรณคาม
2. นางสาวจีรนันท์  นงภา
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กชายนุกูล  แสนมาตร
2. เด็กชายภัครพล  แสนจันทร์คลุ้ม
3. เด็กชายอนันตโชค  อิงชัยภูมิ
 
1. นายยุทธนา  ถนอมนวล
2. นางสาววนิดา  นิลเศษ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอยหล่อ 1. เด็กชายกิตติพงษ์    วงค์คม
2. เด็กชายคมกริช  อ่ำเอี่ยมศรี
3. เด็กชายภูมิชาย  ผังดี
 
1. นางวาริน  กิณะนา
2. นางกรองจิตร  เตจ๊ะวงค์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง 1. เด็กชายชยางกูร  วนาการะเกด
2. เด็กชายปุลุกู่  ธาตรีขจรกุล
3. เด็กชายพงษ์สกร  พงษ์ภูษานนท์
 
1. นางยุภา  สายทอง
2. นางธีราพร  สอนเทศ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 1. เด็กชายกตัญญู  ณ นคร
2. เด็กหญิงพลอย  ลุงจิ่ง
3. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ฉั่วจา
 
1. นางสาวธนพร  จั่นเพชร
2. นางบุศรินทร์  อภัยโรจน์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ใจปิง
2. เด็กหญิงพัทธมน  อักขระ
3. เด็กหญิงสุธานุช  ใจปิง
 
1. นางสาวชัญญานุช  มาณกิจ
2. นางนันทนา  สิทธิไชยนุกูล
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 1. เด็กชายชัชพงศ์  ทังสุรชัย
2. เด็กหญิงนลัทพร  วิหคไพร
3. เด็กหญิงหฤทัย  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวกุลธิดา  กาศสนุก
2. นางสาวอรพรรณ  อินทะวงศ์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กชายธนพนธ์  สร้างการนอก
2. เด็กหญิงพรรณธิชา  ฉวีคำ
3. เด็กชายศิริศักดิ์  ทองวิจิตร
 
1. นางสุภาภรณ์  อยู่สุข
2. นายอธิปัตย์  อยู่สุข
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กชายธาวิน  สุขสมบูรณ์
2. เด็กชายปรมัตถ์  คำป้อ
3. เด็กชายวัชระวีระพงศ์  บัวคุ้ม
 
1. นางสาวเสรี  ยาอุตม์
2. นางจิรัชญา  ปุ๊ดหน่อย
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 1. เด็กหญิงพัชรี  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายพุฒินาท  วิหคไพร
3. เด็กหญิงเนตรชนก  คงอนันต์ชัย
 
1. นางสาวนัยนา  มณีปราการ
2. นางสาวอรพรรณ  อินทะวงศ์