สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนจันทราราษฎร์ 3 9 7
2 004 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 14 21 20
3 005 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ 10 15 11
4 006 โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง 5 25 11
5 089 โรงเรียนบูรพาศึกษา 0 0 0
6 014 โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 17 35 29
7 015 โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง 1 1 1
8 017 โรงเรียนบ้านคลองม่วง 8 11 10
9 018 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 59 141 97
10 019 โรงเรียนบ้านคลองสำราญ 2 4 3
11 016 โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา 6 8 7
12 013 โรงเรียนบ้านคลองไทร 21 58 36
13 012 โรงเรียนบ้านคลองไทรสาขาบ้านใหม่แม่เรวา 20 34 29
14 021 โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 20 40 30
15 022 โรงเรียนบ้านชุมม่วง 16 23 21
16 023 โรงเรียนบ้านดงคู้ 5 12 8
17 024 โรงเรียนบ้านดงสีเสียด 5 8 7
18 025 โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนื้อ 3 9 6
19 026 โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 19 32 28
20 027 โรงเรียนบ้านดอนพลอง 23 75 39
21 028 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 7 24 15
22 029 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 31 71 52
23 030 โรงเรียนบ้านตะกรุด 23 53 39
24 031 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 14 24 22
25 033 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 21 46 29
26 032 โรงเรียนบ้านตะแบกงามสาขาธารมะยม 0 0 0
27 036 โรงเรียนบ้านทุ่งตัน 4 7 7
28 037 โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา 1 2 2
29 039 โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 1 1 1
30 038 โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย 1 1 1
31 034 โรงเรียนบ้านท่าตะโก 1 1 1
32 035 โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 12 27 19
33 045 โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 17 40 25
34 046 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 20 36 29
35 047 โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 16 27 22
36 044 โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง 9 24 17
37 048 โรงเรียนบ้านปางขนุน 14 28 24
38 049 โรงเรียนบ้านปางงู 12 22 20
39 050 โรงเรียนบ้านปางชัย 4 9 6
40 051 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 16 45 30
41 052 โรงเรียนบ้านปางสุด 30 66 49
42 054 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 23 61 40
43 056 โรงเรียนบ้านมาบแก 6 9 9
44 057 โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว 3 8 5
45 058 โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้วสาขาปางข้าวสาร 1 3 2
46 059 โรงเรียนบ้านยุบใหญ่ 3 3 3
47 061 โรงเรียนบ้านลานตะแบก 5 9 6
48 062 โรงเรียนบ้านวังชุมพร 17 72 32
49 063 โรงเรียนบ้านวังซ่าน 8 12 11
50 065 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 3 6 5
51 066 โรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม 7 16 13
52 067 โรงเรียนบ้านวังสำราญ 7 9 9
53 068 โรงเรียนบ้านวังหิน 7 27 12
54 070 โรงเรียนบ้านศรีทอง 2 2 2
55 069 โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 20 43 33
56 071 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 30 67 49
57 072 โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 6 14 11
58 073 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 1 1 1
59 075 โรงเรียนบ้านหนองจิก 5 12 9
60 074 โรงเรียนบ้านหนองจิกรี 8 14 12
61 077 โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ 5 16 8
62 078 โรงเรียนบ้านหนองนมวัว 2 9 5
63 079 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 10 19 15
64 080 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 1 1
65 081 โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้ 1 3 2
66 084 โรงเรียนบ้านหนองละมาน 2 4 2
67 076 โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบ 1 2 1
68 085 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 2 9 4
69 082 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 1 20 5
70 083 โรงเรียนบ้านหนองไม้ 2 6 3
71 086 โรงเรียนบ้านหินดาด 14 29 24
72 010 โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น 9 16 12
73 011 โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ 18 43 28
74 040 โรงเรียนบ้านเทพมงคลทอง 3 6 5
75 043 โรงเรียนบ้านเนินใหม่ 8 11 10
76 053 โรงเรียนบ้านเปราะ 3 3 3
77 020 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 0 0 0
78 055 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 18 35 21
79 087 โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) 1 1 1
80 088 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 15 33 25
81 041 โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี 9 14 13
82 060 โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 4 7 7
83 091 โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี 9 11 11
84 095 โรงเรียนวัดคลองจินดา 1 1 1
85 096 โรงเรียนวัดคลองธรรม 5 8 5
86 097 โรงเรียนวัดคลองสองหน่อ 13 19 17
87 098 โรงเรียนวัดคลองสาลี 3 4 4
88 099 โรงเรียนวัดจันทร์ทอง 9 12 12
89 100 โรงเรียนวัดจิกลาด 14 45 28
90 102 โรงเรียนวัดดงหนองหลวง 2 3 3
91 103 โรงเรียนวัดด่านช้าง 6 12 10
92 104 โรงเรียนวัดตาสังใต้ 6 9 9
93 105 โรงเรียนวัดท่างิ้ว 7 14 12
94 106 โรงเรียนวัดท่าแรต 1 10 2
95 108 โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส 6 9 8
96 109 โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม 3 6 5
97 110 โรงเรียนวัดบางแก้ว 22 38 32
98 111 โรงเรียนวัดบ้านคลอง 17 27 25
99 114 โรงเรียนวัดบ้านพลัง 14 21 19
100 117 โรงเรียนวัดบ้านวัง 0 0 0
101 112 โรงเรียนวัดบ้านแดน 2 14 8
102 113 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 4 19 6
103 115 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 19 49 29
104 118 โรงเรียนวัดประสาทวิถี 6 9 9
105 120 โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 24 63 35
106 121 โรงเรียนวัดมาบมะขาม 2 3 2
107 122 โรงเรียนวัดวงฆ้อง(ราษฏร์สุริยศึกษา) 10 16 13
108 123 โรงเรียนวัดวังม้า (ชนประสิทธิ์วิทยา) 9 33 18
109 124 โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์ 1 1 1
110 125 โรงเรียนวัดวิวิตตาราม 1 1 1
111 126 โรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม 2 17 6
112 127 โรงเรียนวัดศรีกัลยานุสรณ์ 4 4 4
113 128 โรงเรียนวัดสระแก้ว 4 5 5
114 129 โรงเรียนวัดสวนขวัญ 2 3 3
115 130 โรงเรียนวัดสวนหลวง 9 19 15
116 131 โรงเรียนวัดสังขสุทธาวาส 1 3 2
117 132 โรงเรียนวัดสังฆวิถี 13 28 17
118 133 โรงเรียนวัดหนองกรด 6 13 9
119 134 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 0 0 0
120 135 โรงเรียนวัดหนองตางู 42 100 65
121 136 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 23 39 26
122 137 โรงเรียนวัดหนองมะขาม 6 12 10
123 138 โรงเรียนวัดหนองยาว 19 29 26
124 139 โรงเรียนวัดหนองไร่ 2 3 3
125 140 โรงเรียนวัดหูกวาง 7 10 9
126 143 โรงเรียนวัดอ่างทอง 0 0 0
127 092 โรงเรียนวัดเกาะเปา 5 7 7
128 093 โรงเรียนวัดเขาสมุก 3 11 5
129 094 โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง 3 5 5
130 101 โรงเรียนวัดเจริญผล 3 8 6
131 107 โรงเรียนวัดเทพสถาพร 5 7 7
132 141 โรงเรียนวัดแหลมทองธรรมจักร 2 4 3
133 119 โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญ 0 0 0
134 142 โรงเรียนวัดใหม่สามัคคี 3 4 4
135 144 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 31 57 44
136 145 โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 2 2 2
137 146 โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ 6 19 10
138 147 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 14 53 25
139 148 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 24 54 39
140 151 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 60 134 95
141 152 โรงเรียนอนุบาลเสริมสวัสดิ์วิทยา 0 0 0
142 150 โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) 13 37 21
143 149 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 23 75 45
144 002 โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 24 57 39
145 090 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 9 33 16
146 007 โรงเรียนไตรประชาสามัคคี 10 14 14
147 008 โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 4 11 8
148 009 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 ( วัดสังขวิจิตร ) 21 37 30
รวม 1423 3161 2219
5380

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายอุทัย ชังชั่ว สพป.นครสวรรค์ เขต ๒ Tal.081-9539879 Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]