งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์
               กิจกรรมและปฏิทินการดำเนินงานกิจกรรม 
ที่ กิจกรรม วันเดือนปี
1. ประชุมวางแผนและออกแบบการจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค สพป.สุโขทัย เขต 1 17-18 ส.ค.2562
2. ประชุม ADMIN กลุ่มโรงเรียน 28  ส.ค. 62
3. โรงเรียนดำเนินคัดเลือกนักเรียนและกรอกข้อมูลในระบบ 28  ส.ค. 62-
5 กันยายน 62
4. โรงเรียน/กลุ่มโรงเรียนดำเนินการ
แข่งขันคัดเลือกตัวแทนในระดับกลุ่ม
โรงเรียนส่งผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
5-30 ก.ย.62
5. ประชุมทีมงานศึกษานิเทศก์
คัดเลือกกรรมการ ตัดสินการแข่งขัน
27 ก.ย.- 3
 ต.ค.62
6. ประชุมตัวแทนกลุ่มตรวจสอบข้อมูลการแข่งขัน(ADMIN กลุ่ม) 2  ต.ค.62
7. แต่งตั้งคณะกรรมการและจัดประชุมเตรียมการ 28 ก.ย.-3
 ต.ค. 62
8. ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 4 ต.ค. 62
9. จัดเตรียมสถานที่การแข่งขันแต่ละกิจกรรม 5- 6 ต.ค. 62
10. ดำเนินการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรม ระดับเขตฯ พิธีการเปิดการแข่งขัน
ณ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
8-10 ต.ค. 62
11. สรุปผลและประเมินผลการจัดงาน 20-24 พ.ย.62
12. ส่งผลการแข่งขัน สำหรับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค ต่อไป 30 พ.ย. 62
     ตารางการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน
ที่ กลุ่มโรงเรียน วันที่แข่งขัน
1 กลุ่มจตุรมิตรลาดยาว 28-29 ก.ย.62
2 กลุ่มทักษิณบูรพา 19-20 ก.ย. 62
3 กลุ่มบ้านไร่เนินเหล็ก  28- 29 ก.ย.62
4 กลุ่มเสมารักษ์ 19 ก.ย. 62
5 กลุ่มบึงพิมพาสามัคคี 25-26 ก.ย. 62
6 กลุ่มแก้ววารี 24-25 ก.ย.62
7 กลุ่มแม่ปิงบรรพต  
8 กลุ่มบรรพตบูรพา 17-18 ก.ย.62
9 กลุ่มวังซ่านพัฒนา 24-25 ก.ย.62
10 กลุ่มแม่วงก์เขาชนกัน 20 ก.ย. 62
11 กลุ่มแม่เล่ย์  23-25 ก.ย.62
12 กลุ่มชุมตาบง 26-27 ก.ย.62
13 กลุ่มแม่เปิน  24-25 ก.ย. 62
วันจันทร์ ที่ 09 กันยายน 2562 เวลา 21:35 น.
ประชาสัมพันธ์
การแก้ไข ชื่อ-สกุล ของนักเรียน ครูผู้สอน
การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไขไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน
 
    การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน 
   มีหลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว ดังนี้
      1. การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้เข้าแข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้
      2. การแข่งขันประเภททีม สามารถเปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
          2.1 ทีม 2-3 คน         เปลี่ยนตัวได้ 1 คน
          2.2 ทีม 4-6 คน         เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
          2.3 ทีม 7-10 คน       เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
          2.4 ทีม 11-20 คน     เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
          2.5 ทีม 20 คนขึ้นไป  เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน      
***  แบบฟอร์มเอกสารการเปลี่ยนตัว ***
           โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเปลียนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว(หนังสือ1ฉบับต่อ1กิจกรรม)ลงในระบบ โดยหนังสือจะต้องบันทึกในรูปของไฟล์ pdfเท่านั้น และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน
 ระยะเวลาการดำเนินงานการแก้ไข/เปลี่ยนตัว
 การแก้ไข/เปลี่ยนตัวของโรงเรียนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด และคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะดำเนินการตรวจสอบและพิจารณา (อนุญาตหรือไม่อนุญาต) ภายในวันก่อนการแข่งขัน ซึ่งทางโรงเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ทางหน้าเว็บไซต์
เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน
กลุ่มการศึกษาปฐมวัย 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันกลุ่มการศึกษาปฐมวัย เป็นห้องประชุมเขาหลวง สพป.นครสวรรค์ เขต ๒ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ แข่งขันปั้นดินน้ำมัน  วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ แข่งขันฉีกตัดปะ
แก้ไขตารางการแข่งขัน
หมวดหมู่
: คณิตศาสตร์
ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1- ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 1 10 ต.ค. 62 09.00 น.
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4 – ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 1 10 ต.ค. 62 13.00 น.
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 745 8 ต.ค. 2562 09.00-12.00
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 744 8 ต.ค. 2562 09.00-12.00
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 รงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 731            10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3                                    โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 731 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6                        โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 731            9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
18 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6                         โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 743 9 ต.ค. 2562 13.00-16.0
แก้ไขตารางการแข่งขัน
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634 10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
2 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6   โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631      10 ต.ค. 2562 09.00-12.00
3 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ)     ม.1-ม.3           โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 632 10 ต.ค. 2562 13.00-16.00
แก้ไขตารางการแข่งขัน
หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
3 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6   โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง อนุบาลลาดยาว 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
4 751 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3   โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง อนุบาลลาดยาว 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00

 
ประชาสัมพันธ์
การประกวดโครงงานคุณธรรม คณะกรรมการแจ้งให้โรงเรียนเตรียมโต๊ะในการนำเสนอผลงานมาด้วย..ครับ

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 148
จำนวนทีม 1,423
จำนวนนักเรียน 3,161
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,219
จำนวนกรรมการ 992
ครู+นักเรียน 5,380
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,372
ประกาศผลแล้ว 225/271 (83.03%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 2
เมื่อวาน 32
สัปดาห์นี้ 101
สัปดาห์ที่แล้ว 264
เดือนนี้ 78
เดือนที่แล้ว 603
ปีนี้ 681
ทั้งหมด 172,521