รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านคลอง 1. เด็กหญิงศุภกานต์   โพเกตุ
 
1. นางกัญญา  นุ่มดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กหญิงปุณยวี  พันธ์ล้อม
 
1. นางสาวปิยวรรณ  หงษ์สุวรรณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1. เด็กหญิงวิยดา  แก้วศรีงาม
 
1. นางสาวกาญจนา  กองแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1. เด็กหญิงศศินิภา  จำปานิล
 
1. นายวิทวัส  เจริญสุข
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทวิถี 1. เด็กชายสุรชัย  สิงห์คำ
 
1. นางสาวอัญชัน  โพธิ์หอม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงขวัญมนัส  ล้วนโค
 
1. นางคนึง  ประกอบเพชร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1. เด็กหญิงณฏิกานต์  เรไร
 
1. นางสาวกาญจนา  ชัยมา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงรวินท์นิภา   บุญอินทร์
 
1. นางสาวพัชรี  แก้วสาตร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางชัย 1. เด็กหญิงจันทนา  ใจคำ
 
1. นางณันท์นภัสร  เล็กขำ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านพลัง 1. เด็กหญิงขรินทิพย์  สิงห์สม
 
1. นางสาวสุภัทรา  กามินี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 1. เด็กชายณัฐพล  พะเยาว์น้อย
 
1. นางณฐพร  ชาวลุ่มบัว
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กหญิงดวงพร   คำเบ้าเมือง
2. เด็กหญิงนริญญา   ดวงจ่าดอก
 
1. นางลฎาภา   กลิ่นด้วง
2. นางสาวสาธิยา  พลังฤทธิชัยกุล
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1. เด็กหญิงลลิตา  สีดาวัลย์
2. เด็กชายเจษฎางค์  ทองห่อ
 
1. นายวิทวัส  เจริญสุข
2. นางสาวอมรรัตน์  เชื้อทหาร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 94.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางงู 1. เด็กชายกิติพงษ์  สังสหชาติ
2. เด็กชายดนุชา  ศิลาเลิศ
 
1. นางสาวกุลยา  พงศ์ภาณุกุล
2. นางสาวผกาพรรณ  จันทะ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1. เด็กหญิงวรัญญา  ทัพดี
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  ทองยิ้ม
 
1. นายวิทวัส  เจริญสุข
2. นางสาวอมรรัตน์  เชื้อทหาร
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เอี่ยมเจริญ
 
1. นางสาวมัณทิยา  ครุทธมงคล
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายณัฎฐกรณ์  อาบัลย์
 
1. นางสาวอุมาพร  โสรส
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1. เด็กหญิงญาโณทัย  วงษ์พิมพ์ทอง
 
1. นายธีระพล  เจริญศิลป์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงกัญญาภัค   จำนงค์
2. เด็กหญิงธีรการต์   สุขพ่วง
3. เด็กหญิงสุชานันท์  เทียนสันต์
 
1. นางสาวสุปราณี  กิ่งนาค
2. นางสาวอุมาพร  โสรส
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางแก้ว 1. เด็กชายธีรชาติ  อ่อนจ้อย
2. เด็กชายนิชคุณ  ทศทิศ
3. เด็กชายวรรณกร  ธงชัย
 
1. นายอดิศักดิ์  นิลนัครา
2. นางสาวสุนทรีย์   ธิชากรณ์
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม 1. เด็กหญิงชณิศา  โพธิ์ทรง
2. เด็กหญิงชาลิสา  มหาปัน
3. เด็กหญิงน้ำริน  จิตมณี
 
1. นางสาวสุพัตรา  สีสมุทร
2. นายชยพล  จุลทะศรี
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วถิ่นดง
2. เด็กหญิงทับทิม  พรมภักดิ์
3. เด็กหญิงนิศา  พรรณเจริญ
 
1. นายกฤษฎา  นาวิก
2. นายพิษณุ  จันทร์พรม
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงการต์พิชชา   หินดี
2. เด็กชายนรินทร์ธร  ใจสูงเนิน
 
1. นางสาวสุปราณี   กิ่งนาค
2. นางสาวอุมาพร  โสรส
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายชนกานต์  ลืออ้าย
2. เด็กชายอรรครพล  ภูครองหิน
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  โชระเวก
2. นางสาวนิตยา  โออินทร์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายภูมิวัตร  จูงวงค์สุข
 
1. นางสาวมยุรา  เรืองฉาย
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 1. เด็กหญิงศุภกร  สระทองแยง
 
1. นายกู้เกียรติ  สุขใส
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กชายสาธิต  ศรีบัวละบาล
 
1. นายสมประสงค์  ฤทธิ์บำรุง
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 1. เด็กชายชนาธร  ยิ้มคล้าย
2. เด็กชายพัชรพล  จิโนคำ
 
1. นายทรงศักดิ์  ศรีมาก
2. นางสาวสายพิน  สังข์แย้ม
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95.48 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กชายพงค์ศิริ  รัตนอาภรณ์
2. เด็กชายวิศวะ  เทพันดุง
 
1. นายสมประสงค์  ฤทธิ์บำรุง
2. นางวาสนา  เจริญมายุ
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงกนกกร   เหล่าอินทร์
 
1. นางสาวสุปราณี  กิ่งนาค
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงศศิวิมล   เชื้อรอด
 
1. นางสาวอัจฉริยาภรณ์   รณภพรัตนกุล
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กชายฌาณภัทร  ไกรรอด
 
1. นางบังอร  ไกรรอด
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงสุวิทฐิณี   พลอยประดับ
 
1. นางสาวทิวาพร  เรือนไทย
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กชายอัมรินทร์  แย้มยิ้ม
 
1. นายสมประสงค์  ฤทธิ์บำรุง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ไชยชุน
2. เด็กหญิงฉัตรชนก  รักทรัพย์
3. เด็กหญิงพิมพ์มาตา  ยาเนตร
 
1. นางสาวสาธิยา  จันทเภา
2. นางเกษร  เทศนา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศรีเนตร
2. เด็กหญิงภัทรกันย์  พญาวัง
3. เด็กชายลัทธพล  สุขม่วง
 
1. นางสาวดวงพร  จิตรตระกูลชัย
2. นายดิฐาปภัสร์  ธนวัฒนานิธิกูล
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายยศกร    คำภิลานนท์
2. เด็กชายวีรภัทร    อินทร์มณี
 
1. นางสาวสุวิมล   พันธ์เครือ
2. นางสาวทิพย์สุคนธ์   ขาวเอี่ยม
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางขนุน 1. เด็กชายธีรภัทร  มีสินทรัพย์
2. เด็กชายเด็กชายรัตณะ  ก้อนจันทร์เทศ
 
1. นายกฤตภาส  หลวงจอก
2. นายเตชิต  พรหมมาเย็น
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ 1. เด็กชายภัคพงษ์  เตชนันท์
2. เด็กชายศตายุ  โยชน์ปัญญา
 
1. นายจีรพงษ์  บัวพันธ์
2. นายพีรวัส  บุญเกิด
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1. เด็กหญิงกฤติยา   อินอภัย
2. เด็กชายธนภัทร  อยู่ยงค์
 
1. นายกิตติศักดิ์  แซ่เฮ่อ
2. นายเศรษฐพล  ถิ่นใหญ่
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางขนุน 1. เด็กชายจักรพรรณ  คำเคน
2. เด็กชายธวัช  ทองเฟื้อง
 
1. นายกฤตภาส  หลวงจอก
2. นายเตชิต  พรหมมาเย็น
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ยศปัญญา
2. เด็กหญิงปาณิศา  ราชสิงห์
3. เด็กชายอิทธิ  โพตัสสะ
 
1. นางชุติมา  เกษสุภะ
2. นางวาริฉัตร  พิลึก
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจิกลาด 1. เด็กหญิงวนาศิริ   นาคะอินทร์
2. เด็กหญิงสิริวรรณ   วงเวียน
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ   ศิริ
 
1. นางสาวนัดดา  แจ่มสกุล
2. นางสาวนงค์นุช  อ่างอินทร์
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นาคมาตร
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  กุดแยง
3. เด็กหญิงศุภศุตรา  สะมะถะเขตรการณ์
 
1. นางเกษร  เทศนา
2. นางสาวสาธิยา  จันทเภา
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ประอินทร์
2. เด็กชายธิติพัทธ์  ศิริเวช
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  แก้วโท
 
1. นางสาวเยาวเรศ  เอี่ยมใย
2. นางวัชราภรณ์  ยอดตลาด
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ใจเอม
2. เด็กหญิงนวิยา  นิ่มยี่สุ่น
3. เด็กหญิงอนงค์ลักษณ์  อิ่มแจ้ง
 
1. นางจำลักษณ์  คำแผลง
2. นางเกษร  เทศนา
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญไทย
2. เด็กหญิงสิวารักษ์  เจ๊กพังเทียม
3. เด็กหญิงอรปรียา  กาบขุนทด
 
1. นางสาววารุณี  สกุลณี
2. นางสาวพรนิภา  คงเพ็ชรศักดิ์
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญผล 1. เด็กชายชัชวาล  ทัพหนุน
2. เด็กหญิงธนัญชนก  ไชวงศา
 
1. นางสาวสายฝน  นาสุรินทร์
2. นางสาวหทัยรัตน์  งาทิพย์
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  สีแสงน้อย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แข็งแรง
 
1. นางสาวเยาวเรศ  เอี่ยมใย
2. นางสาวนิสรากานต์  เกณฑ์ชัย
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เจียงวงษ์
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  ชูแช่ม
3. เด็กหญิงณัฎฐ์กมล  บัวพันธ์
4. เด็กหญิงตีรณา  มากะเต
5. เด็กหญิงภูริชญา  โพตัสสะ
 
1. นางสาวณนันทพร  โพธิ์อภัย
2. นางสาวเบญจวรรณ  วชิรานุลักษณ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กหญิงกิตติยา  หวานทอง
2. เด็กหญิงธนขวัญ  ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงธันยชนก  ปานน้อย
4. เด็กหญิงภูน้ำฟ้า  แก้วตระกูล
5. เด็กหญิงอรณิชา  กันภักดี
 
1. นางสุพัตรา  วิศิลป์
2. นางยุวดี  แสงศรีธูป
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  เทียนทิพย์
2. เด็กหญิงธนดี  ทองอร่าม
3. เด็กหญิงธัญชนก  ลาภภิญโญ
4. เด็กหญิงศิริวิภา  หมู่หัวนา
5. เด็กหญิงสุภัสสรา  คำมูล
 
1. นายอนุสรณ์  บุญประคม
2. นางสาวกัญญาพัชร   ภูครองพลอย
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 1. เด็กชายณัฐพล  เปียฉนวน
2. เด็กหญิงณัฐมน  บำรุงเผ่า
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  ธรรมวงษ์
4. เด็กหญิงสุพิชชา   แหมสันเที๊ยะ
5. เด็กชายเตชิต  ปะชะนะ
 
1. นางสาวอักษราภัค  แพะคำ
2. นางปวีณา  จั่นรัตน์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงญาณิศา  มูลหา
2. เด็กชายดนัยณัฐ  นิคมขำ
3. เด็กหญิงธันย์ชนก  อุ่นสมัย
4. เด็กหญิงบุญรัตน์  ดุจจานุทัศน์
5. เด็กหญิงศุจีรา  ดวงทิม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอิศรา  อาจบำรุง
2. นางอารีย์  สีมาขจร
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 ( วัดสังขวิจิตร ) 1. เด็กหญิงฉัตรวลัย  จันดวง
2. เด็กหญิงชนากานต์  บรรณพรรณ
3. เด็กหญิงชนิภา  ฉัตรไทย
4. เด็กหญิงชลธิชา  สำเภาพงษ์
5. เด็กหญิงศริญญา  ม่วงแพร
 
1. นางสาวบุญส่ง  ธะในสวรรค์
2. นางสาวกัลยานิษฐ์  โพธิ์อ่อง
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  นรมานิตย์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขุนพิลึก
3. เด็กหญิงณัฐวดี  นุ่มมีศรี
4. เด็กหญิงศศิประภา  พุ่มพฤกษ์
5. เด็กหญิงศิริต้า  ฉิมเนียม
 
1. นายจักรกฤช  วินิจสร
2. นางสาวสิริรัตน์  ทองอ่ำ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มะลิขาว
2. เด็กชายณัฐวัตร  จันทร์ประทักษ์
3. เด็กหญิงปิยนุช  ทะนารี
4. เด็กหญิงสุชาวดี  กลางท่าไคร้
5. เด็กหญิงอนุธิดา  แก้วคำหาญ
 
1. นายชรินทร์  บุญราชแขวง
2. นางสาวเรือนแก้ว  สอนที
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญมาก
2. เด็กชายกวินภพ  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงกัญญา   พุ่มเจริญ
4. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   วิโรจน์รัตน์
5. เด็กชายธรธรณ์  ครอบทอง
6. เด็กหญิงประกาศิตา  วิโรจน์รัตน์
7. เด็กชายมานัส  สายสิน
8. เด็กหญิงรินรดา  อ่วมสุข
9. เด็กหญิงวรัชยา  สุดตานี
10. เด็กหญิงวิรากานต์  นุ่มเจริญ
11. เด็กชายศศินภา  มูลธิโต
12. เด็กชายศิราวุฒิ  มูลธิโต
13. เด็กหญิงสิริณภา  บำรุงศรี
14. เด็กหญิงสิรินทรา  ชัยปัญหา
15. เด็กหญิงสุพรรษา  ปั้นนาค
16. เด็กชายสุรศักดิ์  ปิ่นเเก้ว
17. เด็กหญิงอชิรญา  ดีเหมือน
18. เด็กชายอดิเทพ  ชื่นเกษร
19. เด็กชายอภินัทธ์  คล้ายแป้น
20. เด็กหญิงอริสา  โพธิ์เรือง
 
1. นางวรรณรัตน์  รุ่งเเสง
2. นางสาวประภัสสร  แยบการไถ
3. นางสาวศาริณี  ขจัด
4. นางสาวสุธีรา  สวัสดี
5. นางพัทธนันท์  หนูเทศ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงพิชชาภา  เกิดสวัสดิ์
 
1. นางวิลาวรรณ์  ศรีหาโคตร์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1. เด็กหญิงพลอยนภัส  พุดทอง
 
1. นางสาวทรรศติยา  ไกรสัย
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 1. เด็กหญิงเมธาพร   นครภักดี
 
1. นางสาวปิยะนุช  เขม้นเขตการณ์
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบแก 1. เด็กชายณัฐธวัช  ภูฆัง
2. เด็กหญิงพิตตินันท์  ก้อนสุวรรณ์
 
1. นางทิพวรรณ์  เวียงแก้ว
2. นางกัลยา  พิลึก
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงวิรากานต์  พิลึก
2. เด็กชายเจษฎา  พิมพาสวรรค์
 
1. นางสาวสุจิตตา  วิชัยศร
2. นางละออง  พิลึก
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบแก 1. เด็กหญิงนิตยา  แสนเหล่าคำ
2. เด็กชายภานุชิต  พุ่มทอง
 
1. นางทิพวรรณ์  เวียงแก้ว
2. นางหทัยชนก  วงศ์กระจ่าง
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจินดาพร  แก่งสันเทียะ
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  กาฬพันธ์
3. เด็กหญิงนาตยา  บุดดา
4. เด็กหญิงปิ่นมณี  โนนทิง
5. เด็กหญิงภัทราพร   บุญเผิ่ง
6. เด็กหญิงภาวิณี  ทองสินธ์
7. เด็กหญิงวริศรา  พันธ์กาฬสินธุ์
8. เด็กหญิงสิริมันตรา  อะทาอุบล
9. เด็กหญิงสุพรรณษา  คนเพียร
10. เด็กหญิงอลิษา  อาจนาเสียว
 
1. นางสาวพรทิพย์  เชิดสุพรรณ์
2. นางวิลาวรรณ์  ศรีหาโคตร์
3. นางสาวอมรรัตน์  ทองคำสัมฤทธิ์
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกันตณา  จันทราช
2. เด็กหญิงกัลยา  บุญจันทร์
3. เด็กหญิงกาญจนาพร  วงษ์แสนสุข
4. เด็กหญิงกุลณัฐ  เปราเร
5. เด็กหญิงชมพูนุช  พิมเสน
6. เด็กหญิงปริชาติ  เพียซิน
7. เด็กหญิงปาลิตา  จงโกณ
8. เด็กหญิงมนวดี  ขมสันเทียะ
9. เด็กหญิงรสิตา  สารทอง
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สายเพ็ญ
 
1. นายสิทธิกร  โลหะเวช
2. นางจงกลรัตน์  จะนต
3. นางสาวสรัญญา  ทองแจ่ม
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงกิตติกา  เฟื่องฟุ้ง
2. เด็กหญิงกิตติมา  เฟื่องฟุ้ง
3. เด็กหญิงชนานาถ  ดีประเสริฐ
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงดอกไม้
5. เด็กหญิงทัศนีกร  กวางแก้ว
6. เด็กหญิงภัทรวดี  ทิพย์รักษ์
7. เด็กหญิงวรรวิษา  เหล่าประชา
8. เด็กหญิงสมิตา  เพ็ญพักตร์
9. เด็กหญิงสุรัสวตรี  คงมาก
10. เด็กหญิงเจศินี  มณีโชติ
 
1. นางสายฝน  โมทิม
2. นางสาวสุนทรี  ชาญธัญกรณ์
3. นางสาวบังอร  กายสิทธิ์
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองแท่ง
2. เด็กหญิงณัตฐกาญน์  หิริโอ
3. เด็กหญิงนัยน์ภัค  จอมมาลา
4. เด็กหญิงรัชนีกร  ดวงมาลัย
5. เด็กหญิงวชิรภาณ์  บรรดาศักดิ์
6. เด็กหญิงวรรณพร  ทนสระน้อย
7. เด็กหญิงวรรณ์วิษา  ขอตาล
8. เด็กหญิงวิภาวัส  ดาน้อย
9. เด็กหญิงอัญชลี  แขสระน้อย
10. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สุ่มทองคำ
 
1. นางสาวนริศรา  อินทร์ฉ่ำ
2. นางสาวกัลยกร  ศรชัย
3. นางสาวณิชกานต์  เตยหอม
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงชญาภา  พจนาภรณ์
2. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  บุญเกิด
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  บุญเกิด
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  จุนมุสิก
5. เด็กหญิงปานตะวัน  มีสี
6. เด็กหญิงรัชนีกร  กวางแก้ว
7. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  เขม้นกิจ
8. เด็กชายศรัณรัตน์  สายบรรณดิตร
9. เด็กหญิงอภิญญา  อักษร
10. เด็กหญิงอารยา  พลพัฒน์
 
1. นายสุริยัน  โมทิม
2. นายมารุต  ทรัพย์สิน
3. นายธรนินทร์  แย้มสุข
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เกือบโคกกรวด
2. เด็กชายจักรกฤษ  บุตรพันธ์
3. เด็กชายณัฐดนัย  เครือนาค
4. เด็กชายธราธิป  ภู่สงฆ์
5. เด็กชายธาวิน  ลัดดาวัลย์
6. เด็กชายปัณวัฒน์  อุดมทรัพย์
7. เด็กชายรชฏ   สิงห์ขาว
8. เด็กชายศุภวัฒน์  จุลเกษม
9. เด็กชายสาละวิน  มัชฌิมแสน
10. เด็กชายอนุสรณ์  ไวทันยการ
 
1. นายอิทธิพล  กมลสินธุ์
2. นายวุฒิชัย  ยาเนตร
3. นายมลตรี  คำแผลง
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กชายกรวิชญ์  มณี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เจริญชีพ
3. เด็กชายณัฐเศษรฐ  สนิทเชื้อ
4. เด็กหญิงธัญชนก  ลาภภิญโญ
5. เด็กหญิงศศินา  แก้วนิน
6. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ลุพรมมา
7. เด็กหญิงสวามินี  วิชัด
8. เด็กหญิงสุภัสสรา  คำมูล
9. เด็กชายอดิศักดิ์  เผ่าชัย
10. เด็กชายเครือทิพย์  สมน้อย
 
1. นายอนุสรณ์  บุญประคม
2. นางสาวกัญญาพัชร   ภูครองพลอย
3. นายกิตติชัย  หนูไทย
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งตัน 1. เด็กหญิงณัจฉรียา  พลบุตร
2. เด็กชายศรัณยู   ดอนยางไพร
 
1. นายปราน์รุจ  วงษ์นิยม
2. นางยุพา  พงศ์ภาณุกุล
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินดาด 1. นางสาวศิรประภา  ทับทิมศรี
2. นางสาวสุรีย์นิภา  สุขสกุล
 
1. นางสาวอรวรรณ  เกตุเกษร
2. นายอรรณพ  มูลเดช
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กหญิงแทนขวัญ  แจ้งสว่าง
 
1. นางสาวอารยา  ยวงย้อย
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1. เด็กหญิงมานิตา  ยอดตลาด
 
1. นางอำไพ  สารมะโน
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กหญิงดาราวัณย์  พรมศิริ
 
1. นางน้ำอ้อย  จันทร์ศิริ
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ผู้กำจัด
 
1. นางสาวอารยา  ยวงย้อย
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1. เด็กชายธนภัทร  พลแก้ว
 
1. นางอำไพ  สารมะโน
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงปาณิสรา  กันตุ่น
 
1. นายสัญติ   ทองคงเหย้า
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางแก้ว 1. เด็กชายวราวุฒิ  แก้วแดง
 
1. นางน้ำเพชร  ไพโรจน์
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1. เด็กหญิงวีรนาถ  สุขุมาภัย
 
1. นายประกาศิต  อยู่พล
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงธัญรัตน์  บุญมูล
2. เด็กหญิงสุพัตรา  พุมาเกรียว
 
1. นางสาวกนิษฐวดี  ด่านตระกูลหิรัญ
2. นายอรรถพล  แก้วจรูญ
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1. เด็กหญิงนภัสสร  เทพลักษณ์
2. เด็กหญิงนาตาลี  ทองสีดี
 
1. นายประยุทธ   โฉมอัมฤทธิ์
2. นางอำไพ  สารมะโน
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงกชพร  เพ็งสูงเนิน
2. เด็กหญิงรังสิมา  จิตต์จำนงค์
 
1. นางสาวกนิษฐวดี  ด่านตระกูลหิรัญ
2. นางสาวนุศรา  อิ่มสมบัติ
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงไพลิน   รัตนสมุทร
 
1. นายสัญติ  ทองคงเหย้า
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญผล 1. เด็กหญิงจันทิมา  ดอกไม้
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  ขบูรณ์
3. เด็กหญิงรัตนิธิญา  ฬาน้อย
 
1. นางณฐพร  ประสาทแก้ว
2. นางสาวณฐธนพร  นวกุลพันธ์
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายรชิษ  กณิศธนากูล
2. เด็กชายวชิรวิชญ์  นาคเสน
3. เด็กชายศรัณย์พร  ทิมทอง
 
1. นายคำดี  ขุนดารา
2. นางมันทนา  ธิมา
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายณัฐดนัย   บุญมูล
2. เด็กชายณัฐภูมิ   รางนาค
3. เด็กชายสุรเดช   ชนะผล
 
1. นายสัญติ  ทองคงเหย้า
2. นายยศวริศ   ครุธจันทร์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 1. เด็กชายจินตวัต   เหมตาล
2. เด็กชายชัยวัฒน์  บุญฤทธิ์
3. เด็กชายนพดล  ทับทอง
4. เด็กหญิงปลายกันยา   นามสง่า
5. เด็กชายพงษ์ธร   สายแวว
6. เด็กชายอิทธิฤทธิ์   เทฤทธิ์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สดนามอญ
2. นางสาวสุรางค์  เดชหาญ
3. นางสาววิรัญยา  พูลศิริ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1. เด็กหญิงกฤติพร  โพธิ์เย็น
2. เด็กหญิงขนกพร  มานะ
3. เด็กชายขศิกา  ศรีคำขลิบ
4. เด็กชายคณิน  อมฤทธิ์
5. เด็กชายจาฏพัจน์  กรีวิชัย
6. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พานนท์
7. เด็กชายชัยวัฒน์  ดอนเกษม
8. เด็กหญิงชุติกาญจน์  โตทองหลาง
9. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เสียงล้ำ
10. เด็กชายธนากร  เรือนคำ
11. เด็กหญิงนภัสสร  ศรีมงคลถาวร
12. เด็กหญิงนรมน  เที่ยงรัตน์
13. เด็กชายนัฐพล  กกเกษม
14. เด็กหญิงน้ำทิพย์  คำสิงห์
15. เด็กชายบัญญพนต์  ไกรแก้ว
16. เด็กหญิงปาณิศา  สุขแจ่ม
17. เด็กชายพรพิทักษ์  คำอ่อน
18. เด็กหญิงภัทรธิดา  พานนท์
19. เด็กหญิงมุฑิตา  นาคเปรม
20. เด็กหญิงยุทธการ  ใจฉ่ำ
21. เด็กหญิงลลิตา  บุญสรรค์
22. เด็กชายวรดร  ศรีบุญ
23. เด็กชายวรเมธ  แคนเภา
24. เด็กหญิงวันเพ็ญ  สามบุญชื่น
25. เด็กหญิงวิมลณัฐ  คงหาญ
26. เด็กชายวิศรุต  ศรีมหาพรม
27. เด็กชายวีรภัทร  สอนเถื่อน
28. เด็กหญิงศิริพร  โชระเวก
29. เด็กหญิงศุภิสรา  โพธิสว่าง
30. เด็กชายสรยุทธ  คงยิ้ม
31. เด็กหญิงสิวารักษ์  แวงเลิศ
32. เด็กหญิงสุนิตา  ธัญญเจริญ
33. เด็กชายสุพิชชา  สุขมา
34. เด็กหญิงสุภัตรา  สิงห์ศรี
35. เด็กหญิงสุมินตา  สามบุญชื่น
36. เด็กหญิงสุวิชาดา  จุลมุสิ
37. เด็กชายอาทิตย์ชัย  สิงห์ศรี
38. เด็กหญิงอารีญา  ไวยสุภี
39. เด็กหญิงเบญญภา  ทีวาพัด
40. เด็กหญิงโชษิตา  วงษ์ภาท
 
1. นางสาวชญาภา  หวลหอม
2. นางศตพร  สะศรีแสง
3. นายมนตรี  โพธิ์ทับทิม
4. นางศันศนีย์  อุพันศรี
5. นายบัญชา  บุญเพ็ง
6. นางสาวกาญจนา  ชัยมา
7. นางสาวจิราพร  แจ้งถิ่นป่า
8. นายอธิปไตย  วงษ์ภาท
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี 1. เด็กชายชนะพล   ภักวิลัย
 
1. นายภาสกร   เฟื้อแก้ว
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 1. เด็กชายกฤษณะ  วงษ์ราช
 
1. นายพิษณุ  จันทร์พรม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กหญิงกัลยากร  ศิริเวช
 
1. นางสาวณัฐพร  ใจบุญลือ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 1. เด็กหญิงญานิกา  ฉวีนาค
 
1. นายอธิวัชร์  กิตติเจริญสินชัย
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 1. เด็กชายธนกร  แสนแก้ว
 
1. นางสาวพัชราวรรณ  สาทสิ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไทรสาขาบ้านใหม่แม่เรวา 1. เด็กชายวุฒิพัฒษ์  กล้าเขตรวิทย์
 
1. นางสาวชรัณยภัทร์  ยศงาม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านพลัง 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  จุนเนียง
 
1. นายธเนศ  ปรางโท้
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 ( วัดสังขวิจิตร ) 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  บัวพันธ์
 
1. นางสาวอัมพร  ชำนิเขตการณ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 1. เด็กชายธราเทพ  คงกลั่นดี
 
1. นางสาวทับทิม  สีสด
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางแก้ว 1. เด็กชายภานุพงศ์  บัวทอง
 
1. นางสาวเจนจิรา  ศรีสิงห์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางงู 1. เด็กหญิงญาณาธิป  สะหะวะดี
 
1. นางสาวธารทิพย์  แว่นแก้ว
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กหญิงมุนินตรา  พวงสาม
 
1. นายเสกสรร  ภูมิสัตย์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1. เด็กชายพีรณัฐ์  เอกเอี่ยม
 
1. นายวัชรพงษ์  สารมะโน
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  เผือกนอก
 
1. นางสาวลัดดา  ดีสุก
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส 1. เด็กหญิงมานิตา  สุกโนนทอง
 
1. นางสาวสุธิดา  ศรีม่วง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงมนตร์ธญาวี  ดีลอด
 
1. นางสาวลัดดา  ดีสุก
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนพลอง 1. เด็กชายภคนันท์  แก้วถิ่นดง
 
1. นายสิทธิพงษ์  เขียวทอง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายพีรวัฒน์  แก้วดก
 
1. นายเสกสรร  ภูมิสัตย์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนพลอง 1. เด็กชายวริทธิ์  เหล่าเขตรกิจ
 
1. นายสิทธิพงษ์  เขียวทอง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มั่นคง
 
1. นายธีราวุฒิ  ขำเหมือน
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนพลอง 1. เด็กชายศุภณัฐ  สกนธ์รัตน์
 
1. นายสิทธิพงษ์  เขียวทอง
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 1. เด็กชายภวิน  ศรีฮาด
 
1. นายธีราวุฒิ  ขำเหมือน
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนพลอง 1. เด็กชายรัฐภูมิ  วงษ์จันทร์
 
1. นายสิทธิพงษ์  เขียวทอง
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงหทัยทิพย์   เหล่าปิตินันท์
 
1. นางนางปวีณา  พานิช
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 1. เด็กชายชินดนัย  ขุนศร
 
1. นายไชยวัฒน์  สยาม
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงวิภาดา  โอสถ
 
1. นางปวีณา  พานิช
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายร่มฉัตร  มูลสวัสดิ์
 
1. นายพัฒนะ  แก้วสุขศรี
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 1. เด็กชายชินดนัย  ขุนศร
 
1. นางสาวนันทนา  จันทรา
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนพลอง 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ขันติวงษ์
 
1. นายสิทธิพงษ์  เขียวทอง
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนพลอง 1. เด็กชายธีรภัทร  เครือวัลย์
 
1. นายสิทธิพงษ์  เขียวทอง
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1. เด็กชายชินพัฒน์  เทพบรรจง
 
1. นายแดงปัญญา  ศิริโรจน์
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนพลอง 1. เด็กหญิงสโรชา  แก้วลา
 
1. นายสิทธิพงษ์  เขียวทอง
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กหญิงวรานุช  รัมมขำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัฐธนันท์  สุกุลโชคเศรษฐี
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาสมุก 1. เด็กชายกิตติพงศ์  แซ่ม้า
2. เด็กชายธนวินท์  กอบเกตุ
3. เด็กชายธีรวัฒน์  ผูกจันทร์
4. เด็กหญิงปภาพินท์  จันทบัตร
5. เด็กหญิงประนิดา  ฉิมสุข
6. เด็กหญิงพูลิดา  เทียนสิวา
7. เด็กชายวุฒิกร  ปั้นนาค
8. เด็กชายศรราม  กลิ่นสังข์
9. เด็กหญิงอนัญยา  เผ่าศรี
 
1. นางสาวศรัณย์รัชต์  หงษ์ไทย
2. นายทองคูณ  พุฒฝอย
3. นางกรองจิตต์  ทองพายัพ
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายจิราณุวัฒน์   เอี่ยมผ่อง
2. เด็กชายจีรพัฒน์    ศาลา
3. เด็กชายธนภัทร   อยู่สุภาพ
4. เด็กหญิงนภัสนันท์    ว่องสาริการ
5. เด็กหญิงปฐมพร   ปานหว่าง
6. เด็กหญิงผกามาศ   สีพูวัง
7. เด็กหญิงพรชนก  เอี่ยมสอาด
8. เด็กชายรัฐภูมิ    คุ้มทอง
9. เด็กหญิงรุ่งรวี   ดีเอี่ยม
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ขาวเอี่ยม
2. นางสาวสุวิมล  พันธ์เครือ
3. นางสาวฉวีวรรณ์   สงวนถิ่น
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนพลอง 1. เด็กชายกฤตธน  เอกอิฐสินี
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  พงษ์เกษตรการ
3. เด็กชายก้องภพ  สิลาโส
4. เด็กชายจิรายุ  สุกร
5. เด็กหญิงชนนิกานต์  ขันติวงษ์
6. เด็กชายธีรภัทร  เครือวัลย์
7. เด็กชายนภัสกร  พูลพันธ์
8. เด็กชายนโม  แก้วมะราษฎร์
9. เด็กชายปรเมธ  สุภากุล
10. เด็กชายพงศกร  เหล่าปลาศรี
11. เด็กชายภานุวัฒน์   ศิริบุตร
12. เด็กชายสราวุฒิ  วรวาท
13. เด็กหญิงสโรชา  แก้วลา
14. เด็กชายอนาวิล  ใจธรรม
15. เด็กชายอัศดา  แก้วเพชร
 
1. นายสิทธิพงษ์  เขียวทอง
2. นางสาวเกณิกา  นาคบัว
3. นางสาวรัชนีกร  สิงห์โต
4. นางสาวนรินทร์ธรณ์  เรืองวงษ์งาม
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนพลอง 1. เด็กชายกฤตธน  เอกอิฐสินี
2. เด็กชายดิเรก  สีเมือง
3. เด็กชายธนกร  แตงโม
4. เด็กชายธีรภัทร  เครือวัลย์
5. เด็กชายธีรภัทร์  ฉิมพาลี
6. เด็กชายพงศกร  เหล่าปลาศรี
7. เด็กชายภคนันท์  แก้วถิ่นดง
8. เด็กชายรัฐภูมิ  วงษ์จันทร์
9. เด็กชายวริทธิ์  เหล่าเขตรกิจ
10. เด็กชายศุภณัฐ  สกนธ์รัตน์
11. เด็กชายสุภานน  กล้าเกษตรวิทย์
12. เด็กหญิงสโรชา  แก้วลา
 
1. นายสิทธิพงษ์  เขียวทอง
2. นางสาวเกณิกา  นาคบัว
3. นางสาวรัชนีกร  สิงห์โต
4. นางสาวนรินทร์ธรณ์  เรืองวงษ์งาม
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนพลอง 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  เรืองทรัพย์
2. เด็กหญิงจิราภา  สุกร
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  นาตรี
4. เด็กชายชนชน  เอกอิฐสินี
5. เด็กหญิงชลธิชา  ไผ่ปาน
6. เด็กหญิงฐิติพัชร  สกนธ์รัตน์
7. เด็กหญิงฐิรวดี  บุญมา
8. เด็กชายธนดล  รักเขตการณ์
9. เด็กหญิงปัทมา  ผุดผ่อง
10. เด็กหญิงพรนัชชา  ศรีนรคุตร
11. เด็กหญิงพัชรกันย์  สุนทร
12. เด็กหญิงพิชชาพร  นามแดง
13. เด็กชายพีรภัทร  ประสานสุข
14. เด็กชายพีระพล  พันเกษตร
15. เด็กชายวรเมธ  ศรีเพชร์
16. เด็กชายอนวัช  ทิพรัตน์
17. เด็กหญิงอรนิชา  บุญเชย
18. เด็กหญิงอรพินท์  คงประยูร
19. เด็กหญิงเกวลี  สิทธิเกษร
20. เด็กหญิงเอมิกา  กล้าเกษตรวิทย์
 
1. นายสิทธิพงษ์  เขียวทอง
2. นางสาวเกณิกา  นาคบัว
3. นางสาวรัชนีกร  สิงห์โต
4. นางจิตติมา  โลหะเวช
5. นางสาวสุทธญาณ์  อินทวัน
6. นางสาวนรินทร์ธรณ์  เรืองวงษ์งาม
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) 1. เด็กชายกล้าณรงค์  บัวชื่น
2. เด็กชายกิตติภพ  ฉ่ำศรี
3. เด็กหญิงจิดาภา  พิมภา
4. เด็กชายจิรพัฒน์  ไชยโครต
5. เด็กชายธนาคาร  ศรีทอง
6. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สาศิริ
7. เด็กหญิงวรัญญา  มีสอน
8. เด็กหญิงศิริรัตน์  แสนทวีสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธีระพล  เพชรพิพัฒน์
2. นางสาวจุฑามาศ  มูลกระโทก
3. นางสาวเกศรินทร์  บัวคลี่
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 1. เด็กชายกฤษฎา  มีศิริ
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แย้มกลิ่น
3. เด็กหญิงณิชนันท์  คำเงิน
4. เด็กชายธนากร   ชื่นสบาย
5. เด็กหญิงปรียานุช  มะนัดไธสง
6. เด็กชายภาณุภัทร  จันทร์แดง
7. เด็กชายวสพล  บัวนารถ
8. เด็กหญิงวันวิสาข์  ยามโห้
 
1. นางสาวแอลจิรา  วิศวแสนสุข
2. นางสาวณภัทร  เชียงแรง
3. นางสาวชนากานต์  พิลา
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านแดน 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ใหญ่วงค์
2. เด็กหญิงฐิตารีย์  ฉัตรทอง
3. เด็กหญิงนพรัตน์  กองแก้ว
4. เด็กหญิงสุพัฒตรา  อ่ำชูศรี
5. เด็กหญิงสุมินตรา  อ่ำชูศรี
6. เด็กหญิงแก้วกัลยา  ธรรมรงค์
 
1. นายชูเกียรติ  มูลจรัส
2. นางเปลี่ยน  ฉัตรารักษ์
3. นางวารี  อนุสรณ์สัญญา
4. นางสาวรัชนิจกา  นุชนิยม
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ทิพย์บาง
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สนั่นเวียง
3. เด็กหญิงณิฏฐิกานต์  กิจชมภู
4. เด็กหญิงธันย์ชนก  ประอินทร์
5. เด็กหญิงธารทิพย์  เสงี่ยมแก้ว
6. เด็กหญิงวงศ์ฤทัย  กรมนวน
7. เด็กหญิงอาภัสรา  อุตะมะ
8. เด็กหญิงเนตรนภา   หันนุภาพ
 
1. นางสาวชฎาภรณ์  จิยาเพชร
2. นายพัฒนะ  แก้วสุขศรี
3. นางสาวสาวิตรี  คล่องแคล่ว
4. นางสาวทิพวรรณ  สุพันธ์
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1. เด็กหญิงกชกร  โสเพ็ง
2. เด็กหญิงจริยา  ประนามโก
3. เด็กหญิงจิรนันท์  รอดเมือง
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจเย็น
5. เด็กหญิงพัชชา  ศักดิ์ภูเขียว
6. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สัมฤทธิ์
7. เด็กหญิงพิยะดา  ยิ้มเจริญ
8. เด็กหญิงวิลาสินี  เพียรเกิด
9. เด็กหญิงศุกสวัสดิ์  นิ่มคง
10. เด็กหญิงสมฤทัย  ปัญญาดี
11. เด็กหญิงสโรชา  เจริญขำ
12. เด็กหญิงเมธาดา  โมจินดา
 
1. นายธนัชพิศิฏฐ์  ชลประเสริฐ
2. นายธีระพล  เจริญศิลป์
3. นางสาวอลิสา  อินทร์เพ็ญ
4. นางสาวภัทรพร  ภัทรพิศาล
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม 1. เด็กหญิงจรรยาภรณ์  โพธิ์บุญ
2. เด็กหญิงชญานิษฎ์  กรวยทอง
3. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  คำเรือง
4. เด็กหญิงธันย์ชนก  จันทร์ฉาย
5. เด็กหญิงปิยะธิดา  คล้ายนิล
6. เด็กชายพงศกร  ผิวเผือด
7. เด็กหญิงพิชชาพร  เข็มรส
8. เด็กชายภัทรธร  กาวิลเครือ
9. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  สุปมา
10. เด็กหญิงศิริขวัญ  ผิวเผือด
11. เด็กชายสุรสิทธิ์  ผิวเผือด
12. เด็กชายเทพไชยวัฒน์  การะเกษ
 
1. นายภาณุพงศ์  เหล็งไทย
2. นางสาวสิริมาศ  สาตรา
3. นางสาวณัฐชา  หัตถบูรณ์
4. นางภัทรวดี  สีขำ
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  แยบกระโทก
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พูนเกษม
3. เด็กชายธนกร  แพงเบ้า
4. เด็กชายธีรภัทร  ศิริโส
5. เด็กชายนิพนธ์  รุ่งรัตน์
6. เด็กชายรัสวิน  พุ่มแสง
7. เด็กชายวรวิทย์  ชูโตศรี
8. เด็กหญิงวันวิสาข์  อภัยภักดิ์
9. เด็กหญิงวาสนา  พุ่มแสง
10. เด็กชายศราวุฒิ  ทองบัว
11. เด็กชายศาสตรา  หมื่นชำนาญ
12. เด็กชายสามน  พิลึก
13. เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีโม่ง
 
1. นายศุทธวีร์  สงวนสัตย์
2. นางสาวตุลยาณี   เรืองรอง
3. นางสาวสินีนาถ  นาคลออ
4. นายธานินท์  บุญพุทธ
5. นางสาวกาญจนา  กงศูนย์
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  ผลวิรัตน์
2. เด็กชายธนทัต  เกตุเทียน
3. เด็กชายภควัช  รุจิระนันท์
4. เด็กชายวิญญู  มิ่งเมือง
5. เด็กหญิงเพ็ญรดี  น้อยนาช
 
1. นางสาวสิริกาญจน์  มนต์สันต์
2. นางสาววิจิตรา  พิลึก
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองธรรม 1. เด็กชายณัฐกร  น้อยวิจิตร
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  จงไพศาล
 
1. นางสาวสุวิมล  สังข์เมือง
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงจิรกาญจน์  โกมุทเพชร
 
1. นางสาวภารดี  ชัยศิริ
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงศิรภัสสร   อรรถบูรณ์
 
1. นางสาวศิริรักษ์  สายเพ็ชร์
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงเพชรไพริน  พรมภักดิ์
 
1. นางสาวนันทิกา  วิกิจการโกศล
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   แสนสอ
 
1. นางธินรา  อู๋สูงเนิน
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงนภาพร  เปลี่ยนแก้ว
 
1. นางสาวสาลินี  อ่อนมี
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายธราเทพ  แจ้งสว่าง
2. เด็กหญิงพัฒน์นรี  เครือสูงเนิน
3. เด็กชายพาวิน  อินสาย
4. เด็กหญิงพิมพ์อร  มีสิม
5. เด็กหญิงศศิภา  นามปัญญา
 
1. นางจงกลรัตน์  จะนต
2. นางสาวนิภาพร  มูลจันทา
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางงู 1. เด็กชายกมล  โนนุช
2. เด็กหญิงแก้วกัญญา  เล็กรัต
 
1. นางสาวกุลยา  พงศ์ภาณุกุล
2. นางสาวอัญชลี  สารีสุข
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กชายภูมิภัทร  ลานกิ่ง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เนยสูงเนิน
 
1. นางสาวกนิษฐวดี  ด่านตระกูลหิรัญ
2. นางสาววรัญญา  ลิ้มประเสริฐ
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงฐิตาพร   ย่องหยี
2. เด็กหญิงธัญชนก  ภิระบรรณ์
 
1. นางสาวเกสรา   สิทธิโอด
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กหญิงจุฑามณี  พลบำรุง
2. เด็กหญิงนิตย์กัลญา   นะรานรัมย์
 
1. นางสาวทักษกร  แก้ววิเชียร
2. นายภิรักษ์สิทธิ์   เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กชายกิตติกรณ์  กล้าศึก
2. เด็กชายดนุเดช  เพียสังกะ
3. เด็กชายนำโชค  สุนทรทิวากร
4. เด็กชายบริวัตร  บุตรเรือง
5. เด็กชายสิทธิพร  อินทร์งาม
6. เด็กชายอินทัช  โนราช
 
1. นายยุทธยา  บุญปัน
2. นายมงคล  แก้วแดง
3. นางสาวธิติมา  นวลแตง
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  นิ่มนวล
2. เด็กชายธีรภัทร์  บุตรเกษม
3. เด็กหญิงประกายดาว  คีรีรักษ์
4. เด็กชายปัณณวิชญ์  หงษ์เทศ
5. เด็กชายพีรภัทร  คำเสียง
6. เด็กชายอภิรักษ์  พรมฉิมพลี
 
1. นายสุภัทรชัย  ไกรรอด
2. นางบังอร  ไกรรอด
3. นางสาวกฤษณา  กิลาโส
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  อัศจรรย์
2. เด็กหญิงชนิดา  มาลัยมาตย์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วเกตุ
4. เด็กชายธีรเดช  ทองสุพรรณ์
5. เด็กหญิงนันทิชา  คล้ายกมล
6. เด็กชายพิษณุพงษ์  ชนะสาร
7. นายวัชระ  เนียรพาล
8. เด็กชายสมเกียรติ  ดีเหมือน
 
1. นายพรทวี  แท่งทอง
2. นายดนัย  สุดใจ
3. นางจุรินทร์  กสิวัฒน์
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆวิถี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ก่องนอก
2. เด็กหญิงกฤติกา  รุ่งเรือง
3. เด็กชายกุลธวัช  มุกดา
4. เด็กหญิงจินต์จุฑา  ศรีราธารา
5. เด็กหญิงจิรัชยา  เอี่ยมหมวก
6. เด็กหญิงณัฐพร  สิงหานุวัฒน์
7. เด็กหญิงวรัญญา  พรแจ่มใส
8. เด็กหญิงวิชิดา  พรมกูล
9. เด็กหญิงวิภาพร  ขันทับทิม
10. เด็กหญิงศศิกานต์  ปานนนท์
 
1. นางสาวอรรจน์ชญาน์  พิมพาภรณ์
2. นางนิ่มนวล  ศรชัย
3. นางสาวจันจิรา  แตงนิ่ม
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงชลลดา  อาชีวะ
2. เด็กหญิงชาลิสา  พันธมิตร
3. เด็กหญิงนรินธร  โมระกรานต์
4. เด็กหญิงนวภรณ์   ทองเหวียง
5. เด็กหญิงปริศนา  อาชีวะ
6. เด็กชายพีรพัฒน์  จันทร์ศิริ
7. เด็กหญิงวณิดา  บุญจันทร์
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  ห้าวหาญ
9. เด็กหญิงสุภาพร  สุภากุล
10. เด็กหญิงเกศรินทร์  โพธิ์ทอง
 
1. นางศศิกัญญา  ดอนดีไพร
2. นางสาวสาลินี  อ่อนมี
3. นางสาวอรอนงค์  คงสิบ
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  เหล่าจันอัน
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ชมจันทร์
3. เด็กชายวิวรรธน์  สารทอง
 
1. นางสาวพัฃรินทร์  แสนคำ
2. นางสาววิภารัตน์  แสนหลวง
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงชัชวรรณ  นันที
2. เด็กหญิงณัฐกมล  รุมสำโรง
3. เด็กหญิงนภา  ช่วยงาน
 
1. นางสาวกนิษฐวดี  ด่านตระกูลหิรัญ
2. นางสาวเบญจรัตน์  กลั่นเขตรกิจ
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1. เด็กหญิงกรรนิการ์  ยิ้มเจริญ
2. เด็กหญิงจิรัชญา  อัสดร
3. เด็กหญิงประภาวลิน  ม่วงสังข์
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  หอกคำ
2. นางสาวพรญาณี  ศรีสวัสดิ์
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 1. เด็กหญิงพัชชา  ศักดิ์ภูเขียว
2. เด็กหญิงสมฤทัย  ปัญญาดี
3. เด็กหญิงเมธาดา  โมจินดา
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  หอกคำ
2. นางยุพดี  เทพบุรี
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 1. เด็กหญิงพัชมน  โสรัจวงษ์เจริญ
2. เด็กหญิงหทัยภัทร  โห้นา
 
1. นางสาวภัทรวดี  โสรัจวงษ์เจริญ
2. นางสาวปัทมา  แนบเนียน
 
158 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายณัฐพล  สมภารวงค์
2. เด็กชายวชิรวิชญ์   เสมอดี
3. เด็กชายวีรภัทร  อินนวล
 
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นางสาวยุพาวรรณ  ทองดาดาษ
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ระงับจิตร์
2. เด็กหญิงปุญญพัฒน์  สงัด
 
1. นายสุชาติ   คำพร
2. นางสาวชนิตา  แก่งอินทร์
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กชายกฤษดา  เพียสังกะ
2. เด็กชายปฏิภาณ  จิตสว่าง
 
1. นางเนาวลักษณ์  เกริ่นกระโทก
2. นางสาววิไลลักษณ์  อินทร์พิทักษ์
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายธิติวุฒิ  ลอยสันเทียะ
2. เด็กหญิงพัณณิตา  ราชบุตร
 
1. นางสาวสรัญญา  ทองแจ่ม
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายพงศพัฒน์   พึ่งแก้ว
2. เด็กชายศิวกร   จุนมุสิก
 
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นางพัณณ์ชิตา  เชเดช
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายกิตติณัฐ์  รัตนมุสิก
2. เด็กชายเอกยุทธ   บุญเกิด
 
1. นายสุชาติ   คำพร
2. นางลัดดาวัลย์   คำพร
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 1. เด็กหญิงกมลชนก  ูฉุนฉ่ำ
2. เด็กชายวัชรพล  ทิศคงทอง
 
1. นายสมเดช  นิธิวงษ์
2. นางสาววงเดือน  แพงวิเศษ
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงชนิกานต์   พิลึก
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อุทุมภา
 
1. นางสาวชนิตา  แก่งอินทร์
2. นางสาวรพีพรรณ   จันทรภักดี
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านคลอง 1. เด็กหญิงปาลิตา  พานทอง
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  โพเกตุ
 
1. นางสาวภูษณิศา  กันทาอินต๊ะ
2. นายวัชระ  เรืองกัน
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงวิมลิน   ไวเขตกรณ์
2. เด็กหญิงสุพัฒตรา  เขม้นกสิกรรม
 
1. นายสุชาติ   คำพร
2. นายพรชัย  สุภาตา
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   เรืองวงค์งาม
2. เด็กชายวีรภัทร  อินนวล
 
1. นายวรเทพ   วันกาล
2. นางพัณณ์ชิตา  เชเดช
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายยอดทอง  ทองอร่าม
2. เด็กชายวรชน  เฉลิมนอก
3. เด็กชายโสภณ  วรรณอนันต์
 
1. นายสุชาติ  คำพร
2. นายพรชัย  สุภาตา
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กชายธรรมรักษ์  อ้นบำรุง
2. เด็กชายธีระเดช  แอ่งเนียม
3. เด็กชายพงศ์พัทธ์  แอ่งเนียม
 
1. นายตุลาวัติ  ปัญญาบุญ
2. นางสาวสุภัสสร  สุขสำราญ
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 1. เด็กชายณภัทร  บรรพันธ์
2. เด็กชายภูริพัฒน์  พุกเข้ม
3. เด็กหญิงรัตนา  แก้วคำ
 
1. นายรัฏฐวัฒน์  พลตรี
2. นางสาวแพรวพรรณ  เปรมลาภ
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่างิ้ว 1. เด็กชายทนงศักดิ์  วงษ์ตะเคียน
2. เด็กชายพรหมทอง  จันทร์พรหม
3. เด็กชายสิงหา  ดวงทองคำ
 
1. นายไพรบูรณ์  ไชยนา
2. นายณัฐพงศ์  ประทักษ์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 1. เด็กชายนิภาส  แป้งนวลดี
2. เด็กชายพงศกร  วังคีรี
3. เด็กชายพานุวัฒน์  นาคแดง
 
1. นายบุญเลิศ  ธูปบูชา
2. นางสาวสุวนันท์  ปิยะภาค
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ 1. เด็กชายชยังกูร  อภัยภักดิ์
2. เด็กชายนัฐชัย  เนื้อทอง
3. เด็กชายสันติชัย  บางเอี่ยม
 
1. นางสาวกฤตยาณี  พ่วงเสือ
2. นางสาวณิชารีย์  ขุมโมกข์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กชายจิรชัย  โคตรท่าค้อ
2. เด็กชายญาณากร  ไฝเนียม
3. เด็กชายอภิชาติ  พุ่มจำปา
 
1. นางสาวพรสุรีย์  หม้อกรอง
2. นางสาวจันทิรา  มินทมอน
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กหญิงชญานี  มูลมะณี
2. เด็กหญิงปนัดดา  รัตนสงคราม
3. เด็กหญิงปภาวดี  บุญเรือง
4. เด็กหญิงปริตา  รัตนสงคราม
5. เด็กหญิงภาสินี  สีหะ
6. เด็กชายอนุสิกข์  แสนวงค์
 
1. นางสาวภัทรภร  สมควร
2. นางสาวรดจนา  สายสุด
3. นางสาวจตุพร  สอนถม
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ทวีวรรณ
2. เด็กหญิงจินต์จุฑา   เถื่อนมา
3. เด็กหญิงชนิกา   นาทอง
4. เด็กหญิงณัชณิชา  ผู้กำจัด
5. เด็กหญิงณัฐณิชา   ม่วงเก่า
6. เด็กหญิงวรรณภา   จูพุก
 
1. นางสาวธนาภา  สุวรรณเพ็ช
2. นางสาวลักขณา  กอบสาริกรณ์
3. นายสามาตร   นามปาน
 
178 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิกรี 1. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีพา
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  ดิษเจริญ
3. เด็กหญิงวิริดาพร  นันตหพันธ์
 
1. นางสาวสมพิศ  เอี่ยมเพชร
2. นางสาวอรทัย  โพธิ์ศรี
 
179 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงวริศรา   โสมี
2. เด็กหญิงสุภาพร    เลี่ยมมาตร
3. เด็กหญิงอรัญญา   วัชราทิตย์ชลกุล
 
1. นายยศวริศ  ครุธจันทร์
2. นางศิริลักษณ์  พรหมมาเย็น
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไทรสาขาบ้านใหม่แม่เรวา 1. เด็กหญิงชนาภัทร  โพธิ์ยะทา
2. เด็กหญิงพิมลวรรณ  แสดงฤทธิ์
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  สระน้อย
 
1. นางสาวขวัญจิรา  คงโนนกอก
2. นางสาวชรัณยภัทร์  ยศงาม
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงปุณยวีร์  ปั้นก้อน
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ยังเจริญ
3. เด็กชายรัฐภูมิ  แอบรัมย์
 
1. นายกฤษฎา  นาวิก
2. นายพิษณุ  จันทร์พรม
 
182 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนหลวง 1. เด็กหญิงวรรณภา  ยาสุทธิ
2. เด็กหญิงสวรินทร์  พรมพันธ์
3. เด็กหญิงเมธาพร  คงกล้า
 
1. นางละเอียด  กุดเลา
2. นางสาวสุวิมล  วงษ์ตะเคียน
 
183 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนหลวง 1. เด็กหญิงจิราภา  บำรุง
2. เด็กชายพงศพัทธ์  บุญปา
3. เด็กหญิงอรณิชา  อำพันทอง
 
1. นางละเอียด  กุดเลา
2. นางสาวสุวิมล  วงษ์ตะเคียน
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมม่วง 1. เด็กชายชานันท์   บุญญา
2. เด็กหญิงวราภรณ์  เดชลอ
3. เด็กหญิงวาสนา  รัตนสูตร
 
1. นางทับทิม  อินดีคำ
2. นางสาวผิง  ประเสริฐศิลป์
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  อำพาศ
2. เด็กหญิงหิรัญยา  ศรีสุดดี
3. เด็กหญิงอาภาภัทร  มั่นสุ่ม
 
1. นางสาวนิธิพร  เฟื่องคร
2. นางสาวปิยพร  อินทวัน
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกรด 1. เด็กหญิงณิราวรรณ   สินเนียม
2. เด็กหญิงปนัทดา  วานิ่ม
3. เด็กหญิงวีรภัทรา   ภู่เจริญ
 
1. นางสาวสุลัดดา   แซ่เจ็ง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงหทัยรัตน์   วัดสุริวงค์
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางแก้ว 1. เด็กชายกนกพล  ยะมก
2. เด็กชายชราเทพ  สุภา
3. เด็กหญิงอภิรดี  รักการดี
 
1. นางยุพิน  มงคลไทร
2. นายอดิศักดิ์  นิลนัครา
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร    นาคพันธุ์
2. เด็กหญิงณัฏติกานต์    โสระฐี
3. เด็กหญิงนันธิดา    ชัยโคตร์
 
1. นางสาวตุลยาณี  เรืองรอง
2. นางสาวทวีพร  ขำโชติ
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฎฐริกา   โสระฐี
2. เด็กชายณัฏฐกร    เหล่าเปีย
3. เด็กหญิงอรพรรณ    รักเขตวิทย์
 
1. นางสาวทวีพร  ขำโชติ
2. นายธานินท์  บุญพุทธ
 
190 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายชนวีร์  จันธิบุญ
2. เด็กหญิงปายฟ้า  นันทนพิบูล
3. เด็กชายพุฒิภัทร  ด่านอุดม
 
1. นางสาวลัดดา  ชาญธัญกรรม
2. นางสาวอารีรักษ์  รักษ์ธัญการ
 
191 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงพิลาลักษณ์  วังพิลา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์   เสาร์ศิริ
3. เด็กหญิงอัญญารัตน์  เครือวัลย์
 
1. นางสาวพรทิพย์  บางประเสริฐ
2. นางสาวปวีณา  ณรงค์น้อย
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว 1. เด็กชายฤทธิชัย  มั่นสิน
 
1. นางสาวสุภมาศ  พานทอง
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงกิตติยา  กล้าศึก
 
1. นางสาวมนธิชา  วงวิภาค
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงณภัทรา  ปานจำรูญ
 
1. นายอนุสรณ์  บุญประคม
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทวิถี 1. เด็กชายทิคัมพร  ทองลิ่มสุด
 
1. นางสาวนริศา  ไกรสกุลศักดิ์
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  รักษาริกิจ
 
1. นางสาวพจนีย์  เขม้นเขตการณ์
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กชายนัพณัฐ   แสงสว่าง
2. เด็กหญิงวรรณวิษา   แสนมาตร
3. เด็กหญิงออโรระ   สีสัย
 
1. นางสาวสาธิยา  พลังฤทธิชัยกุล
2. นางสาวพรทิพย์   เขม้นกสิกรรม
 
198 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทมาศ
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  เชิดแสง
 
1. นางสาวภัทรวดี  ฉืมพลีพันธ์
2. นางลักขณา  นิเทศธัญกิจ
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านคลอง 1. เด็กชายขรรค์ชัย  พานทอง
 
1. นางสาวดวงกมล  แก้วประเสริฐ
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงปณิชา  อ่อนน้อม
 
1. นางสาวเบญจมาศ  วิรินทร์
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจันทกานติ์  ยาระงับ
 
1. นางสาวกัลยรัตน์  ฉลาดแย้ม
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ 1. เด็กชายเปรมรินทร์  เพ็ชรโยธาศิริ
 
1. นางสาวกมลชนก  คณฑา
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 1. เด็กหญิงศิริภาลักษณ์  ชูกร
 
1. นางสาวปิยนุช  ยอดวิชา
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายนวพล  เกิดสุข
 
1. นางสาวกัญรินทร์  จินานิกร
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) 1. นายธนภรณ์  พรมโชติ
 
1. นางสาวอัชรี  ทองดี
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี 1. เด็กชายนพรัตน์  ม่วงบาง
 
1. นายธนัชชา  โพธิกุล
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์ 1. เด็กชายกรวิชญ์  หมีภู
 
1. นางสาวจงรักษ์  แม้นเขียว
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงรุ่งรวี  ดีเอี่ยม
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ขาวเอี่ยม
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ 1. เด็กชายวรวัต  เม็นไทสงค์
 
1. นางณัฐธัญอินทร์  ศิริเมือง
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง 1. เด็กหญิงประกายทิพย์  พรมศักดิ์
 
1. นายสมพร  สุพรรณ์
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจิกลาด 1. เด็กชายวัลมงคล   ทั่งถิร
 
1. นางอโนชา  ยางสวย
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พิมพ์ดี
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  กองฝ้าย
3. เด็กหญิงมลธิชา  พรรณมาตร
4. เด็กชายรังสิมันต์  เหล่าหมวด
5. เด็กหญิงศิริกมล  สมใจ
6. เด็กหญิงสมใจ  เสนารักษ์
7. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วงษาเภา
 
1. นางกาญจนา  แสงจันทร์
2. นางสาวจตุพร  สอนถม
3. นางสาวสุพัตรา  บากอง
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไทร 1. เด็กชายวรพจน์  พิศมัย
2. เด็กชายวายุ  จอมคำ
 
1. นางเบญจวรรณ  ทองแฉ่ง
2. นางสาวยุพาวดี  มหาหิง
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายธนวินท์    บัวทอง
2. เด็กหญิงรุ่งรวี  ดีเอี่ยม
 
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ขาวเอี่ยม
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กชายปทวีการณ์  จิตสว่าง
2. เด็กชายยศพล  กำราบภัย
 
1. นางเนาวลักษณ์  เกริ่นกระโทก
2. นางสาวมนธิชา  วงวิภาค
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไทรสาขาบ้านใหม่แม่เรวา 1. เด็กชายนัฐภาส  ประภา
2. เด็กหญิงปวิศรา  เกตุอยู่
 
1. นางสาวชรัณยภัทร์  ยศงาม
2. นางสาวสุนิตย์  พระศรี
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กชายชญานนท์  อ่ำยิ้ม
2. เด็กชายธเนศ  เกษแก้ว
3. เด็กหญิงศิรินพร  ประสพสุข
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ฤทธิ์บำรุง
2. นางสาวธิดาทิพย์  บัวระพา
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไทรสาขาบ้านใหม่แม่เรวา 1. เด็กชายปวิช  เผือกกุญชร
2. เด็กชายศรัณย์  ยนตศาสตร์
3. เด็กชายสายณัฐธี  สัทธศรี
 
1. นางสาวขวัญจิรา  คงโนนกอก
2. นางสาวชรัณยภัทร์  ยศงาม
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  วงชาลี
2. เด็กชายราชัน   บุญประกอบ
3. เด็กชายวิทยา  อ่อนเกล้า
 
1. นางสาวสายฝน  เกมชัยภูมิ
2. นางสาววิมฤดี  เรือนงาม
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายจักรกฤษณ์   ดิษบรรจง
2. เด็กชายณัฎฐกร   เพชรสังฆาต
3. เด็กชายทรรศนะ   วันอินทร์
 
1. นายสามาตร   นามปาน
2. นางบุญจิรา   จันทร์อุปลี
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.79 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส 1. นายจิรโรจน์  พิลึกเรืองเดช
2. เด็กชายศรัญยู  ทองชื่น
3. เด็กชายโสภณัฐ  ทับเกษตร
 
1. นายวีรวัฒน์   เมืองคำ
2. นายสรรพสิทธิ์  ใจบุญลือ
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กชายนุกูล  แสนมาตร
2. เด็กชายภัครพล  แสนจันทร์คลุ้ม
3. เด็กชายอนันตโชค  อิงชัยภูมิ
 
1. นายสมศักดิ์  มอญปาน
2. นางสาววนิดา  นิลเศษ
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนื้อ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  บุญธรรม
2. เด็กหญิงชุติมา  ขันกสิกรรม
3. เด็กหญิงเนตรดาว  มิลา
 
1. นางสาวขนิษฐา  นุ่นประสิทธิ์
2. นางสาวณัฐวดี  ยมศรีเคน