งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์
      วันที่ 19 พ.ย. เปิดระบบให้พิมพ์เกียรติบัตร  และสำหรับโรงเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  69  ระดับภาคเหนือ  หลังจากพิมพ์เกีัยรติบัตรแล้วถ้ามีความประสงค์จะขอเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครู  (ตามเกณฑ์การเปลี่ยนตัว) ให้ทำหนังสือขอเปลี่ยนนักเรียน มายังสำนักงานเขตพื้นทีี่  ภายในวันที่  22  พฤศจิกายน  2562  และให้โทรประสานกับศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
   ประชาสัมพันธ์     คอมพิวเตอร์  
กิจกรรม  การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
ไม่กำหนดหัวข้อการแข่งขัน

...................................................

.
แจ้งประชาสัมพันธ์ด่วน
        โรงเรียนที่เป็นตัวแทน  กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ระดับชั้น ป.4- ป.6  ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่การแข่งขัน  จากใต้อาคารฉลองขวัญ  มาแข่งขันที่ ห้อง ป1/1  อาคารลินจง วันที่  15  พฤศจิกายน  2562  
แจ้ประชาสัมพันธ์    
        เชิญผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครูทุกท่าน  ร่วมพิธีเปิดงานการแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  69  ระดับเขตพื้นที่  วันที่  15  พฤศจิกายน  2562  ณ ห้องประชุมสัตตบงกชโรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) อำเภอไพศาลี  
กำหนดการพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  69
แจ้งประชาสัมพันธ์
      โรงเรียนที่พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน  ครูผู้ฝึกสอนไม่ได้หรือไม่ทัน           ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรประชาชนมาแสดงตนในวันแข่งขัน เนื่องด้วยตอนนี้ระบบระดับภาค  มีปัญหา  กำลังดำเนินการแก้ไขอยู่
  
   
      ประชาสัมพันธ์แผนผังสถานที่การแข่งขัน  และพิธีเปิด                    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 69
แผนผังโรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาด
แผนผังโรงเรียนอนุบาลไพศาลี
แผนผังโรงเรียนไพศาลีพิทยา
แผนผังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
กำหดนการพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระชาสัมพันธ์การเดินกิจกรรมการงานอาชีพ /วิทยาศาสตร์
๑.การเดินทางร่วมการแข่งขันที่มีอุปกรณ์ให้นำรถยนต์เข้าทาง 7-11 เข้าประตูหน้าโรงเรียนอนุบาลไพศาลี  (ทางไปตลาด) เพื่อสะดวกในการในการขนของและอุปกรณ์ 
๒.กิจกรรมที่แข่งขันโดมอเนกประสงค์หน้าเสาธง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) ให้นำอุปกรณ์ในการจัดวางของมาเอง (ตามความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน) ทางคณะกรรมการจัดเตรียมเฉพาะโต๊ะวางผลงานไว้
 ๓.กิจกรรมใต้อาคารฉลองขวัญ คณะกรรมการจัดเตรียมโต๊ะอุปกรณ์ไว้           กลุ่มละ ๑ โต๊ะ เท่านั้น
๔.กิจกรรมโครงงานอาชีพ  โครงงงานวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการจัดเตรียนโต๊ะไว้ให้ ๑ โต๊ะ เท่านั้น ขนาดโต๊ะ ๑๘๐x๖๐ ซม. 
 ๕.รถยนต์สามารถเข้าจอดได้ที่สนามโรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
๖.การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ที่โดมอเนกประสงค์  สพป.นครสวรรค์  เขต ๓ ให้เข้าทางเข้า สพป.นครสวรรค์ เขต 3  จอดที่สนามหน้าเสาธงของสำนักงานเขต
 
 
 
แจ้งประชาสัมพันธ์การพิมพ์บัตรนักเรียน/ครูผู้ฝึกสอน
  1. วันที่ 8 พฤศจิกายน  2562  ระบบการอัพรูปลงพิมพ์บัตรมีปัญหา  ทาง Admim  ระดับภาคกำลังดำเนินการแก้ไข
   2. ขยายเวลาการพิมพ์บัตร  ถึงวันที่  12  พฤศจิกายน  2562 

   แจ้ง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กิจกรรมนักบินน้อย
1.การแข่งขันเครื่อง ร่อนประเภทร่อนนานยิงยาง  ป.4-6
2.การแข่งขันเครื่อง ร่อนประเภทร่อนนานปล่อยมือ  ป.4-6
3.การแข่งขันเครื่องพลังยาง  ประเภทบินนานปล่อยอิสระ  ม.1-3  
4.การแข่งขันเครื่องพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ  (3D) ม.1-3
ขอเปลี่ยนแปลงการแข่งขัน  วันที่  15 พฤศจิกายน  เป็น  วันที่  16  พฤศจิกายน  สถานทีี่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอไพศาลี  เวลาเดิม
ลำดับการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  69  ระดับเขตพื้นที่
ศูนย์คุณการศึกษากลุ่มโรงเรียน ลำดับ
ไพศาลี 1 1
หนองบัว 1 2
หนองบัว 2 3
ตาคลี 2 4
ตากฟ้า 5
ตาคลี 3 6
ท่าตะโก 1 7
ท่าตะโก 2 8
ไพศาลี 2 9
ตาคลี 1 10
เอกชน 11
 
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่----------------------------------
   
  * โอนข้อมูลศูนย์คุณภาพฯ สู่ระดับเขตพื้นที่  10 ต.ค.2562
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 20-25 ต.ค. 2562
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  5-12 พ.ย. 2562
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  อ.ไพศาลี 15-17 พ.ย. 2562
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ 17 พ.ย.2562
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 1 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป
-------------------------------------ระดับชาติ(ภาคเหนือ)----------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 1-30 พ.ย. 2562
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 3 ธ.ค. 2562
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 3-9 ธ.ค. 2562
   ♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 10 ธ.ค. 2562
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 17 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสุโขทัย 21-23 ธ.ค. 2562
การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
1. การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือ 1 คน  ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้
2. การเปลี่ยนตัวประเภททีม  สามารถเปลี่ยนได้ ดังนี้
    2.1 ทีม 2-3  คน  เปลี่ยนตัวได้  1  คน
   2.2 ทีม 4-6  คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
   2.3 ทีม 7-10 คน  เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
   2.4 ทีม 11-20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
   2.5 ทีม  20  คน  ขึ้นไป  เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน
 
 รายชื่อผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69  ปีการศึกษา  2562
 
ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ กลุ่มสาระการรเียนรู้
1.นางยุวดี  ฉายแสง 093-2483671      ศิลปะ(ทัศนศิลป์/นาฏศิลป์)เรียนรวมศิลปะ
2.น.ส.อัมพร  อินทรอาษา 086-2022494 สุขศึกษาและพลศึกษา/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3.น.ส.บุญนาค  ฮวบสวรรค์ 086-2356961 วิทยาศาตร์/สังคมศึกษาฯ/เรียนรวมสังคมฯ
4.นางสาววนิดา แสงเมือ 092-3592855 ภาษาไทย 
5.นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่อง 089-2029494 คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์
6.นายเกรียงศักดิ์ เรื่องศรี 081-5968607 คณิตศาสตร์/ศิลปะ(ดนตรี)
7.น.ส.รัตนชนก รัตนภูมิ 086-9391055 ภาษาต่างประเทศ/การงานอาชีพ/ปฐมวัย/เรียนรวมการงานฯ
8.นางน้ำผึ้ง             พรเจริญสมบัติ 081-9627157 เรียนรวม(ภาษาไทย/ศิลปะ/สังคมฯ
 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ที่ เอกสาร ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1 หนังสือนำ ที่ ศธ 04188/ว573 คลิ๊กที่นี่  
2 ประกาศการจัดงานฯ คลิ๊กที่นี่  
3 ผู้ประสานงาน คลิ๊กที่นี่
    แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียให้เข้าระบบแก้ไขชื่อ-นามสกุลนักเเรียน  ครูผู้ฝึกสอน  ที่สะกดผิด  และการเปลี่ยนตัวนักเรียน  ครูผู้ฝึกสอน  ตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ตั้งแต่วันที่  20-25  ตุลาคม  2562
    ประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่เป็นตัวแทนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่  ประเภทโครงานต่าง ๆ                ทุกกิจกรรม  ให้ส่งรูปเล่มโครงงาน  จำนวน  5  เล่ม  มายังกลุ่มนิเทศ ฯ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3  ภายในที่  5  พฤศจิกายน  2562  ดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบ หมายเขตโทรศัพท์
1.โครงงานวิทยาศาสตร์ ศน.บุญนาค  ฮวบสวรรค์ 086-2356961
2.โครงงานคุณธรรม   ศน.บุญนาค  ฮวบสวรรค์ 086-2356961
3.โครงงานอาชีพ  (การงานอาชีพ) ศน.รัตนชนก  รัตนภูมิ 086-9391055
4.โครงงานคณิตศาสตร์ ศน.เกรียงศักดิ์  เรืองศรี 081-5968607
5.โครงงานคอมพิวเตอร์ ศน.ณรงค์ศักดิ์  โพธฺ์อ่อง 099-2729494
 
ประชาสัมพันธ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ศน.รัตนชนก  รัตนภูมิ)
   1. กิจกรรมประกวดเล่านนิทาน  (Story  Telling) นักเรียนส่งบทนิทานให้กรรมการตัดสินก่อนการแข่งขัน  (ส่งในวันที่รายงานตัว)  จำนวน  5  ชุด
   2.กิจกรรมการต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ  (ครอสเวิร์ด)  อุปกรณ์ในการแข่งขัน  ทุกทีมจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง
ประชาสัมพันธ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  (ศน.รัตนชนก  รัตนภูมิ)
   1.ผู้แข่งขันเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง  เช่น  สายปลั๊กไฟ  ปากการ  ดินสอ  และอุปกรณ์ในการแข่งขันตามรายการที่กำหนด  และอุปกรณ์ในการทำความสะอาด  
  2.ผู้จัดกิจกรรม  จัดโต๊ะแสดงผลงาน  กระดาษ  A4  และโต๊ะสำรองสำหรับโรงเรียนที่ไม่สามารถนำโต๊ะมาเองได้  เช่น  กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง  การจัดสวนถาด
 
   แจ้งผู้เข้าร่วมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันดังนี้
    1) คัดลายมือสื่อภาษาไทย  ป.1-3  เรียงถ้อยร้อยความ ป.1-3  ดินสอดำ 2 บี ขึ้นไป พร้อมอุปกรณ์เครื่องเขียน
   2) คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 และ ม.1-3  ปากกาลูกลื่นหมึกสีดำ ขนาด 0.5 มม. พร้อมอุปกรณ์เครื่องเขียน
   3) ต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม)  ป.4-6 และ ม.1-3  อุปกรณ์ชุดคำคม  นาฬิกาจับเวลาแบบสลับเปลี่ยน หรือโทรศัพท์มือถือที่ลง application นาฬิกาจับเวลาแบบ Switch Toggle  1 ชุด
    4) ป้ายสามเหลี่ยนชื่อโรงเรียนสำหรับตั้งโต๊ะ
ประชาสัมพันธ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
        แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนการประกวดภาพยนต์สั้นทุกระดับ ให้ส่งเอกสารมายังกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  ภายในวันที่  5  พฤศจิกายน  2562
        1) รายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน  จำนวน  5  ชุด
        2) DVD บันทึกผลงานภาพยนตร์สั้น  จำนวน  5  แผ่น
        3) บทภาพยนตร์   จำนวน  5  เล่ม

 
ระชาสัมพันธ์แจ้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)  
    ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับการแข่งขันมาเอง ทุกรายการ ทุกระดับชั้น ทั้งประเภททีมและเดี่ยว ตามข้อปฏิบัติในคู่มือเกณฑ์การแข่งขัน เช่น กระดาษ ,  สี , วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งภาพต่างๆ  ฯลฯ ดังนี้
       1.ศิลป์สร้างสรรค
       2.วาดภาพระบายสี
       3.เขียนภาพไทยประเพณี
       4.เขียนภาพไทยสีเอกรงค์
       5.การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
       6.การวาดภาพลายเส้น
       7.ประติมากรรม
ประชาสัมพันธ์...แจ้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) 
        ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับการแข่งขันมาเอง ทุกรายการ ทุกระดับชั้น ตามคู่มือเกณฑ์การแข่งขัน เช่น CD เพลงประกอบท่ารำ , ชุดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายพร้อมเครื่องประดับตามแบบที่เหมาะสมกับประเภทของรายการการที่แข่งขัน ฯลฯ ดังนี้

       1.รำวงมาตรฐาน
       2.
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
       3.
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
       4.การแสดงตลก
       5.
การแสดงมายากล
                   การเปลี่ยนแก้ไขชื่อ-สกล/นักเรียน/ครูผู้ฝึกสอน
           การขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ขณะนี้ 
ทางสำนักงานเขตปิดระบบการขอแก้ไข เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  หากโรงเรียนมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
ต้องมีหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้แข่งขัน  โดยผู้อำนวยการโรงเรียนลงนาม  พร้อมแบบบันทึก ขอเปลี่ยนตัวนักเรียน (DOC5)   นำมายืนคณะกรรมการในวันแข่งขัน         แล้วแก้ไขในแบบลงทะเบียนนักเรียน (DOC1)  เพื่อส่งข้อมูลกลับให้ฝ่ายข้อมูลการแข่งขัน ดำเนินการต่อไป 
แบบบันทึก ขอเปลี่ยนตัวนักเรียน (DOC5) 
แบบบันทึก ขอเปลี่ยนตัวนักเรียน (PDF) 
      ประชาสัมพันธ์   กิจกรรมคอมพิวเตอร์        
แจ้งผู้เข้ารับการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์

1. ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจัดเตรียมอุปกรณ์มาเอง  เช่น  ไมโครโฟน  หูฟัง  ดินสอ  ยางลบ  ฯลฯ  ยกเว้นกระดาษ

2. ให้นำโปรแกรมที่จะใช้ในการแข่งขันใส่  Handy Drive  มาติดตั้ง  (เนื่องจากเครื่องที่ใช้ในการแข่งขันไม่มี CD-ROM)  กรรมการจะเป็นผู้ตรวจ  Handy Drive  ของท่านก่อนลงโปรแกรม
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันมีเฉพาะฟอนต์ที่เป็นทางการ  ฟอนต์อื่น ๆ ให้นำมาลงเอง
4. ห้องที่ใช้ในการแข่งขันจะเปิดให้ลงโปรแกรม   ตั้งแต่  07.30  น. ของวันที่แข่งขัน
 
                    คุณสมบัติเครื่องที่ใช้ในการแข่งขัน                     
โปรแกรมสำนักงาน Microsoft  office  2016 
ระบบปฏิบัติการ      :  Windows 10 Pro
Processor            :  AMD  Athlon 200GE Vega Graphics  3.20 GHz
RAM  Memory      :  4.00 GB
System  type      :   64-bit
        หัวข้อที่ใช้ในการแข่งขัน ใช้ในการแข่งขันทุกรายการ      
  • รัชการที่ 10
  • เศรษฐกิจพอเพียง
  • ประเพณีไทย
 ยกเว้น รายการ 
     การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3        ใช้หัวข้อ
  • ห้องเรียนอัจฉริยะ
  • โรงอาหารอัจฉริยะ
  • ห้องสมุดอัจฉริยะ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3     
  • คณะกรรมการจะเตรียม  โต๊ะขาว  ขนาด 180x 60  เซนติเมตร  1  ตัวไว้ให้
 
   ประชาสัมพันธ์  :  การแข่งขันหุ่นยนต์   
เปลี่ยนสถานที่แข่งขันหุ่นยนต์  เป็น 
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  อาคารรำไพพฤกษา
โรงเรียนไพศาลีพิทยา
  ประกาศ  กิจกรรมคอมพิวเตอร์  
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ 
    ขอเปลี่ยนหัวข้อ  รัชการที่ 10    เป็น    อาเซียน    

 
      ประชาสัมพันธ์   กิจกรรมปฐมวัย       

หัวข้อการแข่งขันปฐมวัย    กิจกรรมปั้นดินน้ำมันและฉีกตัดปะ
1. สัตว์สวยป่างาม
2. ประเพณีไทย
3. ชุมชนของเรา

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 218
จำนวนทีม 1,262
จำนวนนักเรียน 2,942
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,988
จำนวนกรรมการ 1,365
ครู+นักเรียน 4,930
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,295
ประกาศผลแล้ว 227/252 (90.08%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 15
เมื่อวาน 24
สัปดาห์นี้ 192
สัปดาห์ที่แล้ว 487
เดือนนี้ 989
เดือนที่แล้ว 1,052
ปีนี้ 11,814
ทั้งหมด 198,336