งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ  
เรื่อง  การประกาศผลการแข่งขัน
        เนื่องจากระบบการประกาศผลแบบเดิม  (ผ่านเว็บไซต์ ..การแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ)  ไม่สามารถประการศผลได้  จึงขอประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ในวันที่  14 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
 
การประกาศผลการแข่งขัน
การแข่งขันวันที่ 11  พฤศจิกายน 2565 จะประกาศผลในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565
การแข่งขันวันที่ 12  พฤศจิกายน 2565 จะประกาศผลในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565

 
ลำดับการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  70  ระดับเขตพื้นที่
ศูนย์คุณการศึกษากลุ่มโรงเรียน ลำดับ
หนองบัว 1 1
เอกชน 2
หนองบัว 2 3
ตาคลี 1 4
ไพศาลี 1 5
ไพศาลี 2 6
ท่าตะโก 1 7
ตาคลี 2 8
ตาคลี 3 9
ท่าตะโก 2 10
ตากฟ้า 11
 รายชื่อผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70  ปีการศึกษา  2565
 
ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ กลุ่มสาระการรเียนรู้
1.นางสาวอัมพร  อินทรอาษา 086-2022494 สุขศึกษาและพลศึกษา/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2.นางสาววนิดา แสงเมือ 092-3592855 ภาษาไทย 
3.นางสาวบุญนาค  ฮวบสวรรค์ 086-2356961 สังคมศึกษาฯ
4.นายเกรียงศักดิ์ เรื่องศรี 081-5968607 ปฐมวัย/ศิลปะ(ดนตรี)
5.นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่อง 099-2729494 คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์/ทัศนศิลป์
6.นางสาวรัตนชนก รัตนภูมิ 086-9391055 การงานอาชีพ
7.นางสาวลัดดา  บุญนาค 095-4699425
094-8382121
วิทยาศาตร์
8.นางนัยนา  มั่นพุฒิสรรค์  093-2271318 คณิตศาสตร์
9.นางสาวสรณ์สิริ  กิจติยะพงศ์ 089-2681772 เรียนรวม
10.นายณัฐวุฒิ  สิงห์โตทอง 095-6246247 สุขศึกษา และพละศึกษา
11.นางสาวสุนันทรีรัตน์  ตาลบ้านข่อย 084-9442998 ภาษาต่างประเทศ/นาฎศิลป์
 
การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
1. การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือ 1 คน  ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้
2. การเปลี่ยนตัวประเภททีม  สามารถเปลี่ยนได้ ดังนี้
    2.1 ทีม 2-3  คน  เปลี่ยนตัวได้  1  คน
   2.2 ทีม 4-6  คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
   2.3 ทีม 7-10 คน  เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
   2.4 ทีม 11-20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
   2.5 ทีม  20  คน  ขึ้นไป  เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน

โดยประสานงานกับ  ศน. ผู้รับผิดชอบ  (พร้อมส่งเอกสาร หรือ ส่งเอกสารตามมาภายในวันแข่งขัน ) ภายในวันที่  7-9 พฤศจิกายน 2565
 
กิจกรรม คอมพิวเตอร์

หัวข้อการแข่งขัน คอมพิวเตอร์  กิจกรรมต่าง ๆ


 
1. รัชการที่ 10
2. เศรษฐกิจพอเพียง
3. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
หมายเหตุ  จับฉลากหัวข้อแข่งขัน ในวันแข่งขัน

หัวข้อการแข่งขัน การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ระดับชั้น ป.1-3
    1. เดินไปโรงเรียน
    2. เรียนหนังสือ
    3. เล่นกีฬา
    4. ทำงานบ้าน  เช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน ล้างจาน
    5. รดน้ำต้นไม้
    6. อ่านหนังสือ 
        จับฉลาก 4 กิจกรรม ในวันแข่งขัน
 

อุปกรณ์ทุกอย่างในการแข่งขันคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเตรียมมาเอง  เช่น  ดินสอ ยางลบ กระดาษ หูฟัง  ไมค์โครโฟน  

โรงเรียนที่มีความประสงค์จะลงโปรแกรมการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม สามารถนำโปรแกรมใส่ cd หรือ แฟลชไดร์ มาลงติดตั้งในวันแข่งขัน  
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการงานอาชีพ  
1. ฝ่ายสถานที่ได้จัด โต๊ะ ขนาด 60 * 180 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว ให้กับผู้เข้าแข่งขัน ในการจัดกิจกรรม ต่อไปนี้
   1.1 แปรรูปอาหาร
   1.2 อาหารคาวหวาน
   1.3 น้ำพริกผักสด เครื่องเคียง
   1.4 โครงงานอาชีพ
2. กิจกรรมแข่งขันจัดสวนถาดชื้นและแห้ง  ใช้โต๊ะรับประทานอาหาร โรงเรียนละ 1 ตัว
3. กิจกรรม อื่นๆ ให้นำโต๊ะ ผ้าปูปฏิบัติกิจกรรมในการดำเนินงานตามสะดวก ทางฝ่ายจัดดำเนิน      การจัดโต๊ะแสดงผลงาน ขนาด 60 * 180 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว/ 2 โรงเรียน
4. พื้นที่ในการแสดงผลงานและปฏิบัติกิจกรรม ตามกรอบพื้นที่ที่กำหนด 
นางสาวรัตนชนก  รัตนภูมิ 0869391055
นายบุญเสริม  จั่นผ่อง  0979685046 
กิจกรรม คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขัน เอแม็ท ให้เตรียมนาฬิกาจับเวลาแบบเปลี่ยนสลับ หรือ แท็บเล็ตพีซี หรือสมาร์ทโฟน(แนะนำให้ใช้ระบบ Android) โดยติดตั้งแอพพลิเคชั่นสำหรับจับเวลา โดยค้นหาใน App Store คำว่า Scrabble Clock หรือ Chess Clock เพื่อป้องกันปัญหาความล่าช้าในการเล่น การตัดเกม และถ่วงเวลา (ตามเกณฑ์การแข่งขันคะ)
 กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
  กิจกรรมโครงงานคุฯธรรม  ทุกระดับ  ฝ่ายสถานที่ได้จัด โต๊ะ ขนาด 45 X 180 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว ให้กับผู้เข้าแข่งขัน
กิจกรรมกา รแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  แจ้งโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา  กรุณาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ของนักเรียนสำหรับเข้าร่วมการแข่งขันดังนี้
1)คัดลายมือสื่อภาษาไทย  ป.1-3  และเรียงถ้อยร้อยความ ป.1-3  ดินสอดำ 2 บี พร้อมอุปกรณ์เครื่องเขียน   
2)คัดลายมือสื่อภาษาไทย  ป.4-6 และ ม.1-3  ปากกาลูกลื่นหมึกสีดำ ขนาด 0.5 มม. พร้อมอุปกรณ์เครื่องเขียน
3)ต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม)  ป.4-6 และ ม.1-3  อุปกรณ์ชุดคำคม  นาฬิกาจับเวลาแบบสลับเปลี่ยน หรือโทรศัพท์มือถือที่ลง application นาฬิกาจับเวลาแบบ Switch Toggle  1 ชุด  และป้ายชื่อโรงเรียนตั้งโต๊ะ

การแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เปลี่ยนวันแข่งขัน  เป็นวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565  

ที่ รายการแข่งขัน วันนี้ เวลา
1 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 12 พ.ย. 2565 09.00-12.00
2 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 12 พ.ย. 2565 09.00-12.00
3 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 12 พ.ย. 2565 09.00-12.00
กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3  ประกาศรายชื่อบทอาขยานสำหรับแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา 2565  รายละเอียดดังแนบ   Link บทอาขยาน

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 219
จำนวนทีม 1,228
จำนวนนักเรียน 2,903
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,971
จำนวนกรรมการ 1,159
ครู+นักเรียน 4,874
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,033
ประกาศผลแล้ว 0/258 (0.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 1
เมื่อวาน 22
สัปดาห์นี้ 87
สัปดาห์ที่แล้ว 107
เดือนนี้ 149
เดือนที่แล้ว 97
ปีนี้ 8,099
ทั้งหมด 631,814