::sp-plk1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางกุหลาบ สุวรรณเทพโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นางสาวอรปรียา วิชาเงินโรงเรียนวัดหนองขานางกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางคัชรินทร์ หอมสะอาดโรงเรียนชุมชน 14 วัดดอนทองกรรมการ
2. นางสุจินดา คงกรูดโรงเรียนวัดคุ้งวารี (อำพันอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางพรทิพย์ อ่อนดีกุลโรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็กกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางบุญรักษา สุระพัชรโรงเรียนวัดปากพิงตะวันตกกรรมการ
2. นางสาวอารยา แสงชาวนาโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรมกรรมการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางสาววิภาดา ทองวัฒน์โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
2. นางพรทิพย์ รอบจังหวัดโรงเรียนวัดอรัญญิกกรรมการ
3. นางสาวพรพิศ เสือชาวนาโรงเรียนวัดหนองพะยอมกรรมการ
4. นางพิกุลทอง สุภากายโรงเรียนบางระกำกรรมการ
5. นางรำพูน ศรีสว่างโรงเรียนวัีดยางเอน (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
6. นางกาญจนา ลอยพูนโรงเรียนบ้านคลองเตยกรรมการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นางพเยาว์ สีลาโรงเรียนวัดแตนกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ เกตุสุวรรณ์โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. นางสาวศิวาพร เผื่อนทิมโรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้นกรรมการ
4. นางวริษา แย้มเสมอโรงเรียนบ้านบึงกระดานกรรมการ
5. นางสุปรียา หล่อฐานนนท์โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกกรรมการ
6. นางอิศราพร สิงห์โตทองโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
1. นางเจียมจิตร ขุนทองนุ่มโรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฏร์อุปถัมภ์ฉกรรมการ
2. นางนารา อัดเส็นโรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
1. นางมนัสวี ใจกล้าโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
2. นางสุภัสสรณ์ ธนาสิริวงษ์โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรีียญ จั่น อนุสรณ์)กรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์วิภา รวดเร็วโรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา)กรรมการ
2. นางเหว่า จันทขาวโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรมกรรมการ
3. นางสาวเย็นลี่ อัดเส็นโรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางจิราภรณ์ เผือกพ่วงโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นางสมหญิง ชาวอ่างทองโรงเรียนสะพานที่ 3กรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางฉัตราภรณ์ เพชรพุกโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
2. นางกนกพรรณ เรืองเหล็กโรงเรียนบางระกำกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายประทีป รอดเทศโรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)กรรมการ
2. นางเตือนใจ ประดิษฐ์โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
3. นายวิสูตร แซ่ตันโรงเรียนวัดพรหมเกษรกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางจำรัส โฉมห่วงโรงเรียนวัดแตนกรรมการ
2. นางนิรมล พุ่มไม้โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกกรรมการ
3. นางพรพิชชา ดีบัวโรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์)กรรมการ
4. นางอภิญญา ล้อมรื่นโรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นางวรนุช ทรัพย์ศรีโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
2. นางสแกวัลย์ แซ่ด่านโรงเรียนวัดคุ้งวารี (อำพันอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายสันติสุข เพ็งสว่างโรงเรียนวัดพรหมเกษรกรรมการ
4. นางกุลธิดา รัศมีโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นางสาวจารุวรรณ มีสอาดโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
2. นางสุกัญญา ประศาสน์ครุการโรงเรียนวัดแหลมโพธิ์กรรมการ
3. นางสาวภณพร ทองทรัพย์โรงเรียนบ้านบึงกระดานกรรมการ
4. นายพงศธร บัวทองโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
5. นางสุกัญญา ธรรมนิยมโรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
6. นางสาวนรีนาฎ ทองเครือมาโรงเรียนบ้านหล่ายขานางกรรมการ
7. นางสาวอาริส ท้วมไชยนามโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสาวกชกร ลาวัลย์โรงเรียนบ้านหนองกรับกรรมการ
2. นางสาวสิริภรณ์ นิลหิรัญโรงเรียนวัดหนองนาดงกวางกรรมการ
3. นางสาวกนกนุช ปินตาโรงเรียนบ้านหนองกรับกรรมการ
4. นางสาวศิริมา มาศิริโรงเรียนวัดบางทรายกรรมการ
5. นางจิตตานันท์ ปรัชญาธรรมโรงเรียนวัดหนองนาดงกวางกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสุนีย์ สว่างวรรณโรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
2. นางสาวประกายเพชร ทรัพย์ประสานโรงเรียนบ้านพันเสากรรมการ
3. นางสาวสรัลรัตน์ นพรัตน์โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวปราณี สุหฤทดำรงโรงเรียนบ้านคลองเตยกรรมการ
2. นายพงษ์เทพ เทวะโรงเรียนวัดอรัญญิกกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ทองสุกโรงเรียนวัดปรือกระเทียมกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมนึก สุภลาภโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นางนิตยา สีสังข์โรงเรียนวัดมหาวนารามกรรมการ
3. นางสาวอินทุอร วันทัศน์โรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางฉวีวรรณ โฆษชุณหนันท์โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาส โจชัยชาญโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
3. นางปิยธิดา รอดซุงโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฑามาส โจชัยชาญโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
2. นางพรทิพย์ วีระกุลโรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา)กรรมการ
3. นางฉวีวรรณ โฆษชุณหนันท์โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางกุลนภา ฤทธิเกรียงโรงเรียนวัดกลับพวงกรรมการ
2. นางสุธิดา ผิวขำโรงเรียนบ้านพลายชุมพลกรรมการ
3. นางสาวบุณณดา วาริสสอนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวรัสกุลภรณ์ ประสงค์วัรวุฒิโรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)กรรมการ
2. นางวิไลรัตน์ มากเมืองโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกกรรมการ
3. นางวรรณา จันทราโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางวิจิตร สมเงินโรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
2. นางกนกวรรณ วงศ์จันทร์โรงเรียนศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางวรนุช ชัยพันธ์โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
4. นางชุติมา กล้าเกษตรวิทย์โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นายวิทวัส เณรหลำโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางวิจิตร สมเงินโรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
2. นางกนกวรรณ วงศ์จันทร์โรงเรียนศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางวรนุช ชัยพันธุ์โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
4. นางชุติมา กล้าเกษตรวิทย์โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นายวิทวัส เณรหลำโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางชื่นจิตต์ สรรคพงษ์โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นางวิภาวี ประยูรพันธ์โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา)กรรมการ
3. นางสาวอรจีรา ชมภูษาโรงเรียนศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสาวนงนุช อินทชัยโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรมกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสาวมัทนา ปั้นม่วงโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
2. นางกนกวรรณ ชมพูโรงเรียนวัดมหาวนารามกรรมการ
3. นางมิรันตี พูลทวีโรงเรียนนิคมบางระกำ6(ท่ามะเกลือ)กรรมการ
4. นางกาญจนา จั่นซื่อโรงเรียนสะพานที่3กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางภัชสนัญญา พูลเกษรโรงเรียนวัดสระโคล่กรรมการ
2. นางฉัตรเพ็ญตา จิรโรจน์โรงเรียนวัดเนินมะคึกกรรมการ
3. นายกษิดิ์เดช ทวีจะกิจโรงเรียนวัดหนองขานางกรรมการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นายภาคิน คงคอนโรงเรียนวัดวังแร่กรรมการ
2. นายปาลณวัฒน์ อัตตโนโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
3. นางจันทร์จิรา เจริญยิ่งโรงเรียนวัดหนองนาดงกวางกรรมการ
4. นางสาวปิยธิดา ชัยหมอนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘ (บ้านมะขามสูง)กรรมการ
5. นางพาชื่น คำดีโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
6. นางสาววิชุตา ชูชื่นโรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายภาคิน คงคอนโรงเรียนวัดวังแร่กรรมการ
2. นายปาลณวัฒน์ อัตตโนโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
3. นางจันทร์จิรา เจริญยิ่งโรงเรียนวัดหนองนาดงกวางกรรมการ
4. นางสาววิชุตา ชูชื่นโรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวปิยธิดา ชัยหมอนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘ (บ้านมะขามสูง)กรรมการ
6. นางพาชื่น คำดีโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางสาวเพ็ญนภา ธรรมเจริญโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์กรรมการ
2. นายยุทธ จริยาโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
3. นางสาวณัฐนันท์ ชมกุลโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางทิพย์สุดา อินทร์จันทร์โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์)กรรมการ
2. นายสุนทร มั่นเจริญโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. นางสาววีรวรรณ มีมั่นโรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจินตหรา ลิลาโรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการ
2. นางสาวรสสุคนธ์ ชมศรีโรงเรียนชุมชนที่ ๑๑ วัดสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
3. นางสาวศรสวรรค์ พานซ้ายโรงเรียนวัดเนินมะคึกกรรมการ
4. นายณัฐวัตร ราชประยูรโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์กรรมการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
1. นางสาวนุชรี วงค์แก้วโรงเรียนนิคมบางระกำ ๒กรรมการ
2. นางสาวอุไรทิพย์ ชาวนาโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นางสาวอริศา อินสายโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นางเพราพรรณ จูเมฆาโรงเรียนวัดบางทราย (หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์)กรรมการ
2. นายกิตติคุณ อินทนนท์โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรมกรรมการ
3. นางสาวธีริศรา วงค์แสนสีโรงเรียนบ้านหนองกุลากรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางวรรณภา สภาภักตร์โรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
2. นางสาวณาตยา พาบัวโรงเรียนวัดบึงกอกกรรมการ
3. นางอำพัน สร้อยมุชโรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา)กรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ มั่นฤทธิ์โรงเรียนวัดบางทรายกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา สภาภักตร์โรงเรียนวัดบึงบอนกรรมการ
2. นางจินตนา คำบุงโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี)กรรมการ
3. นางสาวปิยาภรณ์ ไก่แก้วโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ โฉมพุ่มโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำกรรมการ
5. นางจินตนา เพชรทองโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์)กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายสหชัยมงคล หายหัตถีโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
2. นายวัชระ สืบคำโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. นายประเสริฐ จำปาแดงโรงเรียนเซนต์นิโกลาสกรรมการ
4. นายนราวิชญ์ พงษ์สิงห์โรงเรียนวัดกรมธรรม์กรรมการ
5. นางสาวจริยา ทองสุขโรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฏร์อุปถัมภ์ฉกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
1. นายสหชัยมงคล หายหัตถีโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้า่วกรรมการ
2. นายวัชระ สืบคำโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. นายนราวิชญ์ พงษ์สิงห์โรงเรียนวัดกรมธรรม์กรรมการ
4. นายประเสริฐ จำปาแดงโรงเรียนเซนต์นิโกลาสกรรมการ
5. นางสาวพรลภัส ธีรโรจน์ไพศาลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง)กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
1. นายสหชัยมงคล หายหัตถีโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
2. นายวัชระ สืบคำโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. นายปรัญชญา ยุรมาสโรงเรียนวัดไผ่คอม (แพร-ประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายบุญชอบ อินทโชติโรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฏร์อุปถัมภ์ฉกรรมการ
5. นางฃลธิชา ดอกบัวโรงเรียนวัดปรือกระเทียมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายสหชัยมงคล หายหัตถีโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
2. นายยรรยงค์ ดำรงศักดิ์โรงเรียนบ้านพันเสากรรมการ
3. นายพงษ์ดนัย พิณชนะโรงเรียนวัดยางแขวนอู่กรรมการ
4. นายอุทิศ ว่องประจันทร์โรงเรียนวัดหนองพะยอมกรรมการ
5. นายสมปอง ทองเถาว์โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
1. นายสหชัยมงคล หายหัตถีโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
2. นายยรรยงค์ ดำรงศักดิ์โรงเรียนบ้านพันเสากรรมการ
3. นายพงษ์ดนัย พิณชนะโรงเรียนวัดยางแขวนอู่กรรมการ
4. นายอุทิศ ว่องประจันทร์โรงเรียนวัดหนองพะยอมกรรมการ
5. นายสมปอง ทองเถาว์โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายจุฬา แก้วบูโฮมโรงเรียนบ้านเรียงกระดกกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร โปธาตุโรงเรียนวัดหนองนาดงกวางกรรมการ
3. นางสุปราณี ประกายแก้วโรงเรียนวัดเนินมะคึกกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายมานะ เพาะเจริญโรงเรียนบ้านพลายชุมพลกรรมการ
2. นางสาวกัญญาณัฐ แป้นน้อยโรงเรียนบ้านโป่งหม้อข้าวกรรมการ
3. นางสาวทาริกา คำเต่ยโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางนริศรา อินทรเลิศโรงเรียนวัดสมอแขกรรมการ
2. นางทองใหม่ คันชั่งทองโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. นางสุวรรณา ยอดประชาโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางนริศรา อินทรเลิศโรงเรียนวัดสมอแขกรรมการ
2. นางสาวจรรยาวัลย์ สินธุชลโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
3. นางสุวรรณา ยอดประชาโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6
1. นางนิศาวรรณ ปิ่นทองโรงเรียนนิคมบางระกำ 1 (รุ้งวิไล)กรรมการ
2. นางสาวพิรานันท์ แก้วศรีทองโรงเรียนบ้านหนองกวางลี้กรรมการ
3. นางวิชชุลาภา แดงสีดาโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
4. นายจักรเพชร แสงคล้าโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
5. นางภัทรียา ยิ้มแย้มโรงเรียนวัดแหลมโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวนิศาวรรณ ปิ่นทองโรงเรียนนิคมบางระกำ 1 (รุ้งวิไล)กรรมการ
2. นางสาวพิรานันท์ แก้วศรีทองโรงเรียนบ้านหนองกวางลี้กรรมการ
3. นางวิชชุลาภา แดงสีดาโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
4. นายจักรเพชร แสงกล้าโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
5. นางภัทรียา ยิ้มแย้มโรงเรียนวัดแหลมโพธิ์กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางนพพร มีช้างโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกกรรมการ
2. นางสาวณภัทร สมบูรณ์โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสุพรรษา เสือน้อยโรงเรียนวัดดงโคกชามกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางปริศนา แย้มวัตรโรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฏร์อุปถัมภ์ฉกรรมการ
2. นางพรทิพย์ มีพยุงโรงเรียนวัดหนองอ้อกรรมการ
3. นางณิรดา ไวจันทร์โรงเรียนบ้านคลองเตยกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางบังอร หรั่งมาโรงเรียนวัดหนองอ้อกรรมการ
2. นางพรทิพย์ พวงทองโรงเรียนบ้านคุยยางกรรมการ
3. นายบุญธรรม โดยด่วนโรงเรียนบ้านพันเสากรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวศศิธร วิชิตนาคโรงเรียนวัดกรับพวงกรรมการ
2. นางสุพัตรา น้อยเนียมโรงเรียนบ้านพลายชุมพลกรรมการ
3. นางสาวธีราพร อนันต์สลุงโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายพนม เฮงตระกูลโรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
2. นางขวัญเรือน มาทองโรงเรียนวัดศรีรัตนาราม (รัตนราษฎร์สงเคราะห์)กรรมการ
3. นางสาวปรารถนา หุ่นทองโรงเรียนชุมชนที่ ๑ วัดสะกัดน้ำมันกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางอภิชา สิงห์วิภาส โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)กรรมการ
2. นางสาวปณดา แจ้งโถงโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรมกรรมการ
3. นางสาวนันทิยา รอดเทศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางใจภักดิ์ ทีคาสุขโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
2. นายสละ เกิดศาสตร์โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกกรรมการ
3. นางปิยะอนงค์ มนตรีวิวัฒน์โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนพักตร์สร พันธุ์เพ็งโรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้นกรรมการ
2. นางสมาภรณ์ จตุภาพรรณโรงเรียนวัดดงโคกขามกรรมการ
3. นางกุสุมา สารสังข์โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายมานัตร์ สุริยันต์โรงเรียนวัดอรัญญิกกรรมการ
2. นางสาวสุรัตนา สุคุณพันธ์โรงเรียนบ้านนาชักหวายกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสิริมา มีไผ่ขอโรงเรียนวัดไผ่ค่อม (แพรประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
2. นางสาววีราวัลย์ ทองท้วมโรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรมกรรมการ
3. นายวัชระ สัมมาชีวะโรงเรียนวัดคุ้งวารี (อำพันอุปถัมภ์)กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางอุทัยวรรณ จิตต์อ่อนน้อมโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
2. นางดวงมณี อธิชาติธำรงโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าวกรรมการ
3. นางสาวธัญวรัตน์ ทองแพโรงเรียนวัดมหาวนารามกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางมาลี เรืองฉายโรงเรียนวัดหนองนาดงกวางกรรมการ
2. นางสาวแสงทิพย์ สายเครือชุ่มโรงเรียนบ้านบางแก้วกรรมการ
3. นางทัศวรรณ อินทร์ขอโรงเรียนนิคมบางระกำ6(ท่ามะเกลือ)กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายชเนศ เหมกมลพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
2. นางชโลบล ปุสเทพโรงเรียนบ้านบางแก้วกรรมการ
3. นางสาววรรณิศา แสงท่านั่งโรงเรียนนิคมบางระกำ6(ท่ามะเกลือ)กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพิณฑิญา ขำอ่อนโรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
2. นางสาวพิมจันทร์ ตุ่นสังข์โรงเรียนนิคมบางระกำ6(ท่ามะเกลือ)กรรมการ
3. นางสาวนฤมล มูลตรีเสาโรงเรียนบ้านบางแก้วกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางบุญชู ตันสมบูรณ์โรงเรียนวัดเนินมะคึกกรรมการ
2. นางมลรัตน์ วังตระกูลโรงเรียนผดุงราษฎร์กรรมการ
3. นางรัตนา หนองหารพิทักษ์โรงเรียนวัดบึงพระกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางบุหรง นิ่มนุชโรงเรียนเซนต์นิโกลาสกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนิภา โคกทับทิมโรงเรียนวัดเนินมะคึกกรรมการ
3. นางภัทรวดี สถิตยังโรงเรียนบ้านหนองกุลากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางพัชรี กองเต็กโรงเรียนวัดอรัญญิกกรรมการ
2. นางสาวชนม์นิภา รงค์ทองโรงเรียนวัดปากพิงตะวันตกกรรมการ
3. นางวัชรินทร์ สิงหะโรงเรียนบ้านคลองเตยกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายสโรชพร ชาติสุนทรโรงเรียนวัดพรหมเกษรกรรมการ
2. นางสาวประภาพร บุญธรรมโรงเรียนวัดกรมธรรม์กรรมการ
3. นางศศิประภา โพล้งมีโรงเรียนสะพานที่ 3กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางสาวณิรินทร์ญา รอดเงินโรงเรียนบ้านพันเสากรรมการ
2. นายนพวรรณ พรจำเรือนกุลโรงเรียนวัดกรับพวงกรรมการ
3. นางนเรนทร พยอมหวลโรงเรียนวัดวังอิทกกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายเบญจมินทร์ เฟอร์เรียโรงเรียนวัดสระโคล่กรรมการ
2. นางสาววันนิสา ยอมสุขโรงเรียนวัดหนองพะยอมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีชาลี อินมาโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นายนิพนธ์ ขาวเอี่ยมโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธารามกรรมการ
2. นายวิทูรย์ สารธิมาโรงเรียนสะพานที่ 3กรรมการ
3. นายวิเชิญ เนตรแสงสีโรงเรียนวัดคุยขวางกรรมการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ ขาวเอี่ยมโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธารามกรรมการ
2. นายวิทูรย์ สารธิมาโรงเรียนสะพานที่ 3กรรมการ
3. นายวิเชิญ เนตรแสงสีโรงเรียนวัดคุยขวางกรรมการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสำลิด มีเพชรโรงเรียนวัดพรหมเกษรกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี สุวรรณชาติโรงเรียนวัดหนองนาดงกวางกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีชาลี อินมาโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายจรูญโรจน์ เพ็งตะโกโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี สุวรรณชาติโรงเรียนวัดหนองนาดงกวางกรรมการ
3. นายวิเชิญ เนตรแสงสีโรงเรียนวัดคุยขวางกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายไพรัช อยู่ฉัตรโรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์)กรรมการ
2. นางสาวภคมน เศรษฐธัญการโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก มิตรภาพที่ 73กรรมการ
3. นางเปรมฤดี นาคบัวโรงเรียนวัดหนองนาดงกวางกรรมการ
4. นางสุภัสสรา เกตุดีโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางสาวภคมน เศรษฐธัญการโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก มิตรภาพที่ 73กรรมการ
2. นายไพรัช อยู่ฉัตรโรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์)กรรมการ
3. นางเปรมฤดี นาคบัวโรงเรียนวัดหนองนาดงกวางกรรมการ
4. นางสุภัสสรา เกตุดีโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวภคมน เศรษฐธัญการโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก มิตรภาพที่ 73กรรมการ
2. นางเปรมฤดี นาคบัวโรงเรียนวัดหนองนาดงกวางกรรมการ
3. นางสุภัสสรา เกตุดีโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
4. นายไพรัช อยู่ฉัตรโรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์)กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางพิกุลทอง ยศปัญญาโรงเรียนบ้านหนองกุลากรรมการ
2. นางสาวปริญญาดา พัฒนวิบูลย์โรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
3. นางสาวรัตนาภรณ์ ชูราโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางพนารัตน์ อนุเคราะห์โรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
2. นางสุนิด กลิ่นแขโรงเรียนบ้านคลองเตยกรรมการ
3. นายไวพจน์ นุชสวาดโรงเรียนวัดหนองพะยอมกรรมการ
4. นายอัมพล กฤตฤกษ์โรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายอัมพล กฤตฤกษ์โรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
2. นางพนารัตน์ อนุเคราะห์โรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
3. นายไวพจน์ นุชสวาดโรงเรียนวัดหนองพะยอมกรรมการ
4. นายเรียบ จันทร์เมืองโรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายดาเนียน เกตุสวรรณ์โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)กรรมการ
2. นายธวัช อุ่นเมืองโรงเรียนวััดบ้านดงกรรมการ
3. นายวชิระ ล้ำเลิศโรงเรียนวัดทุ่งชากรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ จันทร์สว่างโรงเรียนบางระกำกรรมการ
2. นายดาเนี่ยน เกตุสวรรณ์โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางนงคราญ สีสังข์โรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางอัมพร สว่างจันทร์โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)กรรมการ
2. นางสาวชื่นนภา พรมโพธิ์โรงเรียนวัดหนองนาดงกวางกรรมการ
3. นางเฉลิมรัตน์ ยาวขันแก้วโรงเรียนวัดแหลมโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสาวชื่นนภา พรมโพธิ์โรงเรียนวัดหนองนาดงกวางกรรมการ
2. นางเฉลิมรัตน์ ยาวขันแก้วโรงเรียนวัดแหลมโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางเฉลิมรัตน์ ยาวขันแก้วโรงเรียนวัดแหลมโพธิ์กรรมการ
2. นางชื่นนภา พรมโพธิ์โรงเรียนวัดหนองนาดงกวางกรรมการ
3. นางอัมพร สว่างจันทร์โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายธวัช อุ่นเมืองโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ เขียวปั้นโรงเรียนบ้านพันเสากรรมการ
3. นายวชิระ ล้ำเลิศโรงเรียนวัดทุ่งฃากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางรจนา แจงทองโรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ มันตะสูตรโรงเรียนบ้านหัววังกร่างกรรมการ
3. นางสาวปิยาอร ปรีชาพานิชโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางรจนา แจงทองโรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
2. นางปิยาอร ปริชาพานัชโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำกรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ มันตะสูตรโรงเรียนบ้านหัววังกร่างกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางปิยาอร ปรีชาพานิชโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ มันตะสูตรโรงเรียนบ้านหัววังกร่างกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ พันธุ์ชาติโรงเรียนวัดบึงพระ (เหรีียญ จั่น อนุสรณ์)กรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายศุภกิจ ทองนวมโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
2. นายนเรศ พัดภู่โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำกรรมการ
3. นายนันทชัย พวงทองโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายพฤษภา แก้วภู่โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์กรรมการ
2. นางสาวเกศสุดา มาแจ้งโรงเรียนบ้านท่าไม้งามกรรมการ
3. นางมยุรา กิ่งเส็งโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางมยุรา กิ่งเส็งโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
2. นางสาวเกศสุดา มาแจ้งโรงเรียนบ้านท่าไม้งามกรรมการ
3. นายพฤษภา แก้วภู่โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายพฤษภา แก้วภู่โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์กรรมการ
2. นางสาวเกศสุดา มาแจ้งโรงเรียนบ้านท่าไม้งามกรรมการ
3. นางมยุรา กิ่งเส็งโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
4. นางอัญธิษภู นามวงษาโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวเกศสุดา มาแจ้งโรงเรียนบ้านท่าไม้งามกรรมการ
2. นางมยุรา กิ่งเส็งโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
3. นายพฤษภา แก้วภู่โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางบุปผา ทองน้อยโรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็นกรรมการ
2. นางลักษมณ จันทร์แดงโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำกรรมการ
3. นางบุญยืน ทองป่าคายโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
4. นางพีชรา ฤทธิคุปต์โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฏร์อุปถัมภ์ฉกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางบุปผา ทองน้อยโรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็นกรรมการ
2. นางลักษมน จันทร์แดงโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำกรรมการ
3. นางบุญเย็น ทองป่าคายโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
4. นางพัชรา ฤทธิคุปต์โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฏร์อุปถัมภ์ฉกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางบุปผา ทองน้อยโรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็นกรรมการ
2. นางลักษมณ จันทร์แดงโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำกรรมการ
3. นางบุญเย็น ทองป่าคายโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
4. นางพัชรา ฤทธิคุปต์โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฏร์อุปถัมภ์ฉกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางบุปผา ทองน้อยโรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็นกรรมการ
2. นางลักษมณ จันทร์แดงโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำกรรมการ
3. นางบุญเย็น ทองป่าคายโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
4. นางพัชรา ฤทธิคุปต์โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฏร์อุปถัมภ์ฉกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุทธิภาพ จันทร์แดงโรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้นกรรมการ
2. นายวุฒิชัย จิตต์ภิรมย์โรงเรียนบ้านหนองกุลากรรมการ
3. นายธนพ คงเนตรโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ สุวรรณผูโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกกรรมการ
5. นางสาวอัญชนา คุณประสาทโรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุทธิภาพ จันทร์แดงโรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้นกรรมการ
2. นายธนพ คงเนตรโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ สุวรรณผูโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกกรรมการ
4. นางสาวอัญชนา คุณประสาทโรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุทธิภาพ จันทร์แดงโรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้นกรรมการ
2. นายปิยะเจริญ เวชรักษ์โรงเรียนบ้านสะอัก (ประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายธนพ คงเนตรโรงเรียนบ้านร้องยุ่งข้าวกรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ สุวรรณผูโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุทธิภาพ จันทร์แดงโรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้นกรรมการ
2. นายปิยะเจริญ เวชรักษ์โรงเรียนบ้านสะอัก (ประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายธนพ คงเนตรโรงเรียนบ้านร้องยุ่งข้าวกรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ สุวรรณผูโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกกรรมการ
5. นางสาวอัญชนา คุณประสาทโรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเพชร มะลิพรมโรงเรียนวัดศรีวนารามกรรมการ
2. นายชุมพล เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำกรรมการ
3. นายสรศักดิ์ ฉิมศรีโรงเรียนวัดกรมธรรม์กรรมการ
4. นายประจวบ รุ่งสว่างโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
5. นางมะลิวัลย์ คำเที่ยงโรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์)กรรมการ
6. นางสุนีย์ สายทองโรงเรียนบ้านเรียงกระดกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเพชร มะลิพรมโรงเรียนวัดศรีวนารามกรรมการ
2. นายชุมพล เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำกรรมการ
3. นายสรศักดิ์ ฉิมศรีโรงเรียนวัดกรมธรรม์กรรมการ
4. นายประจวบ รุ่งสว่างโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
5. นางมะลิวัลย์ คำเที่ยงโรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์)กรรมการ
6. นายสุนีย์ สายทองโรงเรียนบ้านเรียงกระดกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายเพชร มะลิพรมโรงเรียนวัดศรีวนารามกรรมการ
2. นายสรศักดิ์ ฉิมศรีโรงเรียนวัดกรมธรรม์กรรมการ
3. นายชุมพล เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำกรรมการ
4. นายประจวบ รุ่งสว่างโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
5. นางมะลิวัลย์ คำเที่ยงโรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์)กรรมการ
6. นายสุนีย์ สายทองโรงเรียนบ้านเรียงกระดกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเพชร มะลิพรมโรงเรียนวัดศรีวนารามกรรมการ
2. นายชุมพล เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำกรรมการ
3. นายสรศักดิ์ ฉิมศรีโรงเรียนวัดกรมธรรม์กรรมการ
4. นายประจวบ รุ่งสว่างโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
5. นางมะลิวัลย์ คำเที่ยงโรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์)กรรมการ
6. นางสุนีย์ สายทองโรงเรียนบ้านเรียงกระดกกรรมการ
7. นายศุภกิจ ทองนวมโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
8. นายนเรศ พัดภุ๋โรงเรียนฐ๋ฮซฺ?ญฐษ.ณธฏฎกรรมการ
9. นายนันทชัย พวงทองโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางมยุรา กิ่งเส็งโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
2. นางสาวเกศสุดา มาแจ้งโรงเรียนบ้านท่าไม้งามกรรมการ
3. นายพฤษภา แก้วภู่โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายธนชัย พานตาโรงเรียนบ้านน้ำดำกรรมการ
2. นางสาวพิมลพรรณ ลือเฟื่องโรงเรียนวัดปรือกระเทียมกรรมการ
3. นางสาวรัษศิฎา เกลาพิมายโรงเรียนวัดยางแขวนอู่กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายธนชัย พานตาโรงเรียนบ้านน้ำดำกรรมการ
2. นางสาวรัษศิฎา เกลาพิมายโรงเรียนวัดยางแขวนอู่กรรมการ
3. นางสาวพิมลพรรณ ลือเฟื่องโรงเรียนวัดปรือกระเทียมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายธนชัย พานตาโรงเรียนบ้านน้ำดำกรรมการ
2. นางสาวรัษศิฎา เกลาพิมายโรงเรียนวัดยางแขวนอู่กรรมการ
3. นางสาวพิมลพรรณ ลือเฟื่องโรงเรียนวัดปรือกระเทียมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายธนชัย พานตาโรงเรียนบ้านน้ำดำกรรมการ
2. นางสาวรัษศิฎา เกลาพิมายโรงเรียนวัดยางแขวนอู่กรรมการ
3. นางสาวพิมลพรรณ ลือเฟื่องโรงเรียนวัดปรือกระเทียมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายธนชัย พานตาโรงเรียนบ้านน้ำดำกรรมการ
2. นางสาวรัษศิฎา เกลาพิมายโรงเรียนวัดยางแขวนอู่กรรมการ
3. นางสาวพิมลพรรณ ลือเฟื่องโรงเรียนวัดปรือกระเทียมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายธนชัย พานตาโรงเรียนบ้านน้ำดำกรรมการ
2. นางสาวรัษศิฎา เกลาพิมายโรงเรียนวัดยางแขวนอู่กรรมการ
3. นางสาวพิมลพรรณ ลือเฟื่องโรงเรียนวัดปรือกระเทียมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายธนชัย พานตาโรงเรียนบ้านน้ำดำกรรมการ
2. นางสาวรัษศิฎา เกลาพิมายโรงเรียนวัดยางแขวนอู่กรรมการ
3. นางสาวพิมลพรรณ ลือเฟื่องโรงเรียนวัดปรือกระเทียมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนวัดยางแขวนอู่กรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
3. นายเสรีวัฒน์ อินทรพิพัฒน์โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนวัดยางแขวนอู่กรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
3. นายเสรีวัฒน์ อินทรพิพัฒน์โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนวัดยางแขวนอู่กรรมการ
2. นายเสรีวัฒน์ อินทรพิพัฒน์โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนวัดยางแขวนอู่กรรมการ
2. นายเสรีวัฒน์ อินทรพิพัฒน์โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนวัดยางแขวนอู่กรรมการ
2. นายเสรีวัฒน์ อินทรพิพัฒน์โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนวัดยางแขวนอู่กรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
3. นายเสรีวัฒน์ อินทรพัพัฒน์โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนวัดยางแขวนอู่กรรมการ
2. นายเสรีวัฒน์ อินทรพิพัฒน์โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนวัดยางแขวนอู่กรรมการ
2. นายเสรีวัฒน์ อินทรพิพัฒน์โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหััวยางกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนวัดยางแขวนอู่กรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
3. นายเสรีวัฒน์ อินทรพัพัฒน์โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายเสรีวัฒน์ อินทรพิพัฒน์โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)กรรมการ
2. นายธรรมนูญ สายทองโรงเรียนวัดยาวแขวนอู่กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายณรงค์กรณ์ อู่ทองมากโรงเรียนบ้านบัวจันทร์กรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
3. นางสาวศิรินทิพย์ โสภันธ์โรงเรียนจ่้าการบุญกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นางสาวศิรินทิพย์ โสพันธ์โรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
3. นายณรงค์กรณ์ อู่ทองมากโรงเรียนบ้านหัวจันทร์กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นางสาวศิรินทิพย์ โสพันธ์โรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
2. นายณรงค์กรณ์ อู่ทองมากโรงเรียนบ้านบัวจันทร์กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ บุษบาโรงเรียนบ้านหนองหัวยางกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นางสาวศิรินทิพย์ โสพันธ์โรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
2. นายณรงค์กรณ์ อู่ทองมากโรงเรียนบ้านบัวจันทร์กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางนภาพร ไทยวรรณศรีโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
2. นางสาวฟ้าลดา ปาละวงศ์โรงเรียนวัดคุยม่วงกรรมการ
3. นางวนภัสภรณ์ หมู่พยัคฆ์โรงเรียนสะพานที่ 3กรรมการ
4. นางสาวพิไรพร เทียนขาวโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
5. นางจันทนา ภู่พงษ์โรงเรียนวัดศรีรัตนารามกรรมการ
6. นางปัญจพร เถื่อนกูลโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
7. นายกฤษณ์ นาคสุทธิ์โรงเรียนบ้านหนองกุลากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนภาพร ไทยวรรณศรีโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
2. นางสาวฟ้าลดา ปาละวงศ์โรงเรียนวัดคุยม่วงกรรมการ
3. นางวนภัสภรณ์ หมู่พยัคฆ์โรงเรียนสะพานที่ 3กรรมการ
4. นางสาวพิไรพร เทียนขาวโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
5. นางจันทนา ภู่พงษ์โรงเรียนวัดศรีรัตนารามกรรมการ
6. นางปัญจพร เถื่อนกูลโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
7. นายกฤษณ์ นาคสุทธิ์โรงเรียนบ้านหนองกุลากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางนภาพร ไทยวรรณศรีโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
2. นางสาวฟ้าลดา ปาละวงศ์โรงเรียนวัดคุยม่วงกรรมการ
3. นางวนภัสภรณ์ หมู่พยัคฆ์โรงเรียนสะพานที่ 3กรรมการ
4. นางสาวพิไรพร เทียนขาวโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
5. นางจันทนา พู่พงษ์โรงเรียนวัดศรีรัตนารามกรรมการ
6. นางปัญจพร เถื่อนกูลโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
7. นายกฤษณ์ นาคสุทธิ์โรงเรียนบ้านหนองกุลากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนภาพร ไทยวรรณศรีโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
2. นางสาวฟ้าลดา ปาละวงศ์โรงเรียนวัดคุยม่วงกรรมการ
3. นางสาวพิไรพร เทียนขาวโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
4. นางวนภัสภรณ์ หมู่พยัคฆ์โรงเรียนสะพานที่ 3กรรมการ
5. นางจันทนา ภู่พงษ์โรงเรียนวัดศรีรัตนารามกรรมการ
6. นางปัญจพร เถื่อนกูลโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
7. นายกฤษณ์ นาคสุทธิ์โรงเรียนบ้านหนองกุลากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางนภาพร ไทยวรรณศรีโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
2. นางสาวฟ้าลดา ปาละวงศ์โรงเรียนวัดคุยม่วงกรรมการ
3. นางวนภัสภรณ์ หมู่พยัคฆ์โรงเรียนสะพานที่ 3กรรมการ
4. นางสาวพิไรพร เทียนขาวโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
5. นางจันทนา ภู่พงษ์โรงเรียนวัดศรีรัตนารามกรรมการ
6. นางปัญจพร เถื่อนกูลโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
7. นายกฤษณ์ นาคสุทธิ์โรงเรียนบ้านหนองกุลากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางนภาพร ไทยวรรณศรีโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
2. นางสาวฟ้าลดา ปาละวงศ์โรงเรียนวัดคุยม่วงกรรมการ
3. นางวนภัสภรณ์ หมู่พยัคฆ์โรงเรียนสะพานที่ 3กรรมการ
4. นางสาวพิไรพร เทียนขาวโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายอานุภาพ เพ็ชรนิลโรงเรียนบ้านพลายชุมพลกรรมการ
2. นายทองแดง มาดิษฐ์โรงเรียนวัดทุ่งชากรรมการ
3. นางสาวญานี เดชะโรงเรียนบ้านพันเสากรรมการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายอานุภาพ เพ็ชรนิลโรงเรียนบ้านพลายชุมพลกรรมการ
2. นายทองแดง มาดิษฐ์โรงเรียนวัดทุ่งชากรรมการ
3. นางสาวญานี เดชะโรงเรียนบ้านพันเสากรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางธีรนุช นิลเอกโรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฏร์อุปถัมภ์ฉกรรมการ
2. Mr.james Michael Prewโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
3. นางสาวภัทรียา ติระศรีโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
4. นางสาวเฟื่องฟ้า พรหมนิพนธ์โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรีียญ จั่น อนุสรณ์)กรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางสาวพลอยไพลิน ดารายิ้มฤทธิ์โรงเรียนวัดมหาวนารามกรรมการ
2. นางสาวมุทิตา จงอยู่สุขโรงเรียนบ้านท่าไม้งามกรรมการ
3. นางสาวรัชดาพร คำมาโรงเรียนสะพานที่ 3กรรมการ
4. Mr.jerome Nuytsโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางสาวสาวิตรี วัยฉิมพลีโรงเรียนวัดแตนกรรมการ
2. นางเมธิกา ศรีโพธิ์ทองโรงเรียนบ้านหนองกวางลี้กรรมการ
3. MissMagie Zape Del Castilloโรงเรียนสะพานที่ 3กรรมการ
4. นางสุทิน ไชยทานโรงเรียนบ้านคลองเตยกรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวปนัดดา ผันประดิษฐ์โรงเรียนสะพานที่ 3กรรมการ
2. นางสาวจินตนา พ่วงศรโรงเรียนวัดอรัญญิกกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ พูลเกษรโรงเรียนบ้านตะแบกงามกรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางโศรดา เจริญรุ่งเรืองชัยโรงเรียนบ้านพลายชุมพลกรรมการ
2. MissLrene P.Imbonโรงเรียนสะพานที่ 3กรรมการ
3. นางอนงค์เยาว์ ภาษิตโรงเรียนวัดปากพิงตะวันตกกรรมการ
4. นางสาวพััชราภรณ์ นาโสกโรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวจิตรินทร์ แก้วเหลี่ยมโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ จันทรารักษ์โรงเรียนสะพานที่ 3กรรมการ
3. นางปิยะวรรณ มีคำโรงเรียนชุมชน 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
4. นางสาวศิรินารถ มุตตะศิริโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นางพิทยาภรณ์ ยอดนครจงโรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล)กรรมการ
2. นางสาวบุญชนก ราชิวงศ์โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางสาวณัฐธยาน์ การกระสังโรงเรียนวัดบึงพระ (เหรีียญ จั่น อนุสรณ์)กรรมการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางจิราะพร มีมโนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นายวรากร ถมยาโรงเรียนวัดคุยขวางกรรมการ
3. นางสาวสุนันธิณีย์ ม่วงเนียมโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำกรรมการ
4. นางกาญจนา บัวอิ่มพันธ์โรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางถิรมาส ธเนศจินดารัตน์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ เกิดวงศ์หงส์โรงเรียนสิ่นหมินกรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางถิรมาส ธเนศจินดารัตน์โรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ เกิดวงศ์หงส์โรงเรียนสิ่นหมินกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวอุษณีย์ สีเหลืองอ่อนโรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
2. นางสาวธิดาวดี รัตนอินทร์โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฏร์อุปถัมภ์ฉกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสุธี ตันติอำนวยบางระกำกรรมการ
2. นางพรพิทย์ เพ็งดีวัดบึงกอกกรรมการ
3. นางวารี จันทิมาพรวัดแหลมเจดีย์กรรมการ
4. นายอัษฎาวุธ สอนง่ายวัดบึงกอกกรรมการ
5. นางสาวบรัสกร คงเปี่ยมบ้านพลายชุมพลกรรมการ
6. นางสาวสุภาวดี แสงแวววัดยางแขวนอู่กรรมการ
7. นางสาวกฤติมา มงคลวัดสมอแขกรรมการ
8. นายเดชา ศรีสุขชุมชน 1 วัดสกัดน้ำมันกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายไพบูลย์ มันตะสูตรผู้ทรงคุณวุฒื สพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
2. นายพฤหัส คงเทศบ้านปลักแรดกรรมการ
3. นายสมบัติ มันตะสูตรวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายคมสัน โพธิ์เงินบ้านเสวยซุงกรรมการ
5. นางสุปราณี ทองท้วมผู้ทรงคุณวุฒื สพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
6. นายวัชรินทร์ ปราบอินทร์วัดปากพิงตะวันตกกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีธานี ธีรโรจน์ไพศาลวัดมหาวนารามกรรมการ
8. นายพรหมพนิต พรมโพธิ์สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครไทยกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายฉัตรพิรุณ คุณประทุมไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง)กรรมการ
2. จ.ส.อ.พันธ์ศักดิ์ สุขทั่งบ้านใหม่คลองเจริญกรรมการ
3. นายเอกชัย โกมลกิตติ์มหาวิทยาลัยนเรศวรกรรมการ
4. นายสิทธิเดช คุ้มฉายวัดพรหมเกษรกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางพีรกานต์ ฝั้นคำมีชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
2. นางกัลยกร กลิ่นทับวัดจันทร์ตะวันตก(มิตรภาพที่ 73)กรรมการ
3. นางศรีนภา นาควิโรจน์วัดมหาวนารามกรรมการ
4. นางชลธิชา อินทร์ยิ้มวัดบ้านใหม่กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นางพีรกานต์ ฝั้นคำมีชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
2. นางกัลยกร กลิ่นทับ วัดจันทร์ตะวันตะวันตก(มิตรภาพที่ 73)กรรมการ
3. นางศรีนภา นาควิโรจน์วัดมหาวนารามกรรมการ
4. นางชลธิชา อินทร์ยิ้ม วัดบ้านใหม่กรรมการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางจินตนา สุขใยวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
2. นางวิภา สร้อยระหงษ์วัดจอมทองกรรมการ
3. นางสาวภัทรปรียา ธรรมชัยบ้านหนองไผ่กรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางรัตนา แก้วกลิ่นวัดจันทร์ตะวันออกกรรมการ
2. นางสาวสุภัตจิต รอดมุ้ยวัดยาง(มีมานะวิทยา)กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางชูศรี ทวีสุขประเสริฐรัฐราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
2. นางอรวรรณ อนุรักษ์วัฒนะชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
3. นางมะลิวรรณ แต่งศรีบ้านใหม่เจริญธรรมกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวประภัสสร ยิ้มแย้มโรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา)กรรมการ
2. นายณัฐณิกรณ์ พิลึกโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวกรรมการ
3. นายอมร กรุดทองโรงเรียนวัดสระโคล่กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายผดุงกิจ พ่วงเฟื่องโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
2. นางสาวนภัสกร ดลรักษ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
3. นางสาววันวิสา ด้วงฟูโรงเรียนวัดปรือกระเทียมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
1. นางสาวรัชนี หุ่นแก้วโรงเรียนบ้านบึงกระดานกรรมการ
2. นางสาวเมวดี ม่วงทองโรงเรียนบ้านพลายชุมพลกรรมการ
3. นางสาวธนิตา สายทองโรงเรียนวัดวังอิทกกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นายสิทธิกร เนียมใยโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
2. นางอิสราภรณ์ อ้วนวิจิตรโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
3. นายคำรณ เกิดทุ้ยโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอนุรักษ์ แย้มวัตรโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกกรรมการ
2. นายทวนชัย สว่างใจธรรมโรงเรียนบางระกำกรรมการ
3. นางสาวเบ็ญจา ภู่จุฬาโรงเรียนวัดหนองนาดงกวางกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวบุษราภรณ์ สกุลคำโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำกรรมการ
2. นางสาวธัญญรักษ์ กลิ่นทองโรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
3. นางสาวเกศสุดา เปรมชาวนาโรงเรียนบ้านหนองกุลากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายพิสุทธิ์สวัสดิ์ คงกรุดโรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
2. นางสาวนิชาภา พัดกล่อมโรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
3. นายเอกรินทร์ รุ่งอินทร์โรงเรียนวัดอรัญญิกกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธีระ บุญเกิดกูลโรงเรียนวัดคุ้งวารีกรรมการ
2. นายยศธร ทราฤทธิ์โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นายภาคภูมิ ศรีประถมโรงเรียนบางระกำกรรมการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวนิตยา พันธ์จันทร์โรงเรียนวัดปรือกระเทียมกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตตรี ต้นคำแดงโรงเรียนวัดหนองนาดงกวางกรรมการ
3. นางสาวสินีนาถ คุ้มแสงเทียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางนิสา นิลนนท์โรงเรียนวัดบางทราย (หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์)กรรมการ
2. นางสาวสุรีรัตน์ ทองพานเหล็กโรงเรียนวัดดงโคกขามกรรมการ
3. นายทรงยศ จงเจริญพรโรงเรียนวัดกรับพวงกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายอมร บุญเรืองโรงเรียนวัดศรีรัตนาราม (รัตนราษฎร์สงเคราะห์)กรรมการ
2. นายพนาวุฒิ ทองเชื้อโรงเรียนวัดหนองนากวางอั้นกรรมการ
3. นางสาวเกศสิริ แพะโต๊ะโรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายนิกร พันจั่นโรงเรียนวัดบึงกอกกรรมการ
2. นายรณกร กะหมายโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
3. นายณฐวัฒน์ ม่วงทองโรงเรียนวัดศรีวิสุทธิธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายพิระชัย อากาศวิภาคผู้ทรงคุณวุฒื สพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
2. นายรังสิมันต์ น้อยเจริญวิทยาลัยเเทคนิคพิษณุโลกกรรมการ
3. นายปรเมศวร์ ศรีปาอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายพิระชัย อากาศวิภาคผู้ทรงคุณวุฒื สพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
2. นายรังสิมันต์ น้อยเจริญวิทยาลัยเเทคนิคพิษณุโลกกรรมการ
3. นายปรเมศวร์ ศรีปาอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. นายพิระชัย อากาศวิภาคผู้ทรงคุณวุฒื สพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
2. นายรังสิมันต์ น้อยเจริญวิทยาลัยเเทคนิคพิษณุโลกกรรมการ
3. นายปรเมศวร์ ศรีปาอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
1. นายพิระชัย อากาศวิภาคผู้ทรงคุณวุฒื สพป.พิษณุโลก เขต 1กรรมการ
2. นายรังสิมันต์ น้อยเจริญวิทยาลัยเเทคนิคพิษณุโลกกรรมการ
3. นายปรเมศวร์ ศรีปาอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายจันทร์ได ยาวขันแก้วโรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
2. นายสมเกียรติ ฮวบรุณโรงเรียนวัดดอนอภัยกรรมการ
3. นางศิวพร สิงห์ทองโรงเรียนวัดบึงบอนกรรมการ
4. นางสาวนันท์นภัท บุญประจวบโรงเรียนชุมชนที่ ๑๑ วัดสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางศิวพร สิงห์ทองโรงเรียนวัดบึงบอนกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ฮวบรุณโรงเรียนวัดดอนอภัยกรรมการ
3. นายจันทร์ได ยาวขันแก้วโรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางวรรณวนิดา เกษหอมโรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)กรรมการ
2. นางจุรีรัตน์ เพ็ชรตุ่นโรงเรียนวัดปากพิงตะวันตกกรรมการ
3. นางประภาพร พุ่มไม้โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม (รัตนราษฎร์สงเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางวริศรา สงสำเภาโรงเรียนบ้านแม่ระหันกรรมการ
2. นายกมล ปั่นกลางโรงเรียนบ้านคลองเตยกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางศศินา กันทะวงค์โรงเรียนบ้านหล่ายขานางกรรมการ
2. นางสาวญาณีรัตน์ มงคลชื่นโรงเรียนวัดห้วงกระไดกรรมการ
3. นางสาธิยา มั่นประสงค์โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางศศินา กันทะวงค์โรงเรียนบ้านหล่ายขานางกรรมการ
2. นางสาวญาณีรัตน์ มงคลชื่นโรงเรียนวัดห้วงกระไดกรรมการ
3. นางสาธิยา มั่นประสงค์โรงเรียนกรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางภาสินี ปัญญาประชุมโรงเรียนวัดแหลมเจดีย์กรรมการ
2. นางสาวกนิฐตา เพ็งละมูลโรงเรียนบ้านหนองกรับกรรมการ
3. นายบรรจง ฝั้่นคำมีโรงเรียนชุมชนที่ ๑๑ วัดสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางภาสินี ปัญญาประชุมโรงเรียนวัดแหลมเจดีย์กรรมการ
2. นางสาวกนิฐตา เพ็งละมูลโรงเรียนบ้านหนองกรับกรรมการ
3. นายบรรจง ฝั้่นคำมีโรงเรียนชุมชนที่ ๑๑ วัดสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางพนมจิต สิริพิทักษ์เดชโรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
2. นางวิมล อุ่นสนองโรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
3. นางธนพรรณ ก้อนคำโรงเรียนวัดสระโคล่กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางพนมจิต สิริพิทักษ์เดชโรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
2. นางวิมล อุ่นสนองโรงเรียนวัดจอมทองกรรมการ
3. นางธนพรรณ ก้อนคำโรงเรียนวัดสระโคล่กรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางณัชชากร นุชท่าโพธิ์โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
2. นางกมลพรรณ บางประยงค์โรงเรียนชุมชนที่ ๑ วัดสะกัดน้ำมันกรรมการ
3. นางสวนีย์ แก้วแจ้งโรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล)กรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางณัชชากร นุชท่าโพธิ์โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
2. นางกมลพรรณ บางประยงค์โรงเรียนชุมชนที่ ๑ วัดสะกัดน้ำมันกรรมการ
3. นางสวนีย์ แก้วแจ้งโรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางวราภรณ์ อ่ำพูลโรงเรียนวัดปากพิงตะวันตกกรรมการ
2. นางสิริภัค วงศ์สิริเศรษฐ์โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล)กรรมการ
3. นางสุดาภรณ์ โกมลสิงห์โรงเรียนวัดสระโคล่กรรมการ
4. นางศิริพร จันทร์เจริญโรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ อ่ำพูลโรงเรียนวัดปากพิงตะวันตกกรรมการ
2. นางสิริภัค วงศ์สิริเศรษฐ์โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล)กรรมการ
3. นางสุดาภรณ์ โกมลสิงห์โรงเรียนวัดสระโคล่กรรมการ
4. นางศิริพร จันทร์เจริญโรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นางสาวรุ่งทิพย์ อุ่นแก้วโรงเรียนวัดไผ่ค่อม (แพรประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
2. นางสาวญาณีรัตน์ มงคลชื่นโรงเรียนวัดห้วงกระไดกรรมการ
3. นางสาวสิรินทร์รัตน์ หมีนิ่มโรงเรียนวัดบึงบอนกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางสิรินทร์รัตน์ หมีนิ่มโรงเรียนวัดบึงบอนกรรมการ
2. นางสาวญาณีรัตน์ มงคลชื่นโรงเรียนวัดห้วงกระไดกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิพย์ อุ่นแก้วโรงเรียนวัดไผ่ค่อม (แพรประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางศรินทิพย์ แสงชาวนาโรงเรียนบ้านพลายชุมพลกรรมการ
2. นางเพ็ชรีย์ ทองนากโรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์)กรรมการ
3. นางสาวสวิตต์ โสตถิถาวรโรงเรียนนิคมบางระกำ ๒ (ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางอุบล ภู่ทองโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกกรรมการ
2. นางพรรณทิภา ผิวจันทร์โรงเรียนคลองวัดไร่กรรมการ
3. นางสาวจิรนันท์ แก้ววงษ์โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางพรสวรรค์ แก้วภู่โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
2. นางสาวเกษรากร มีเมล์โรงเรียนบ้านพลายชุมพลกรรมการ
3. นางวจิรา คล้งน้ำคู้โรงเรียนวัดทุ่งชากรรมการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวกชกร ลาวัลย์โรงเรียนบ่้านหนองกรับกรรมการ
2. นางรัตนา สายทองโรงเรียนบ้านหนองกุลากรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ สุขทั่งโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวกชกร ลาวัลย์โรงเรียนบ้านหนองกรับกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ สุขทั่งโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
3. นางรัตนา สายทองโรงเรียนบ้านหนองกุลากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวกชกร กันทะวงศ์โรงเรียนบ้านหล่ายขานางกรรมการ
2. นางศศินา กันทะวงศ์โรงเรียนบ้านหล่ายขานางกรรมการ
3. นางรัตนา สายทองโรงเรียนบ้านหนองกุลากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางศศินา กันทะวงศ์โรงเรียนบ้านหล่ายขานางกรรมการ
2. นางรัตนา สายทองโรงเรียนบ้านหนองกุลากรรมการ
3. นางสาวกชกร ลาวัลย์โรงเรียนบ้านหนองกรับกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวรุ่งนิภา โคกทับทิมโรงเรียนวัดเนินมะคึกกรรมการ
2. นางสาวสภัธชนก เพชรพงษ์โรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
3. นางอุไรพร ขันโสมโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
4. นายเลิศศักดิ์ ทองกลึงโรงเรียนวัดหนองนาดงกวางกรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ มีสอาดโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเลิศศักดิ์ ทองกลึงโรงเรียนวัดหนองนาดงกวางกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนิภา โคกทับทิมโรงเรียนวัดเนินมะคึกกรรมการ
3. นางสาวสภัธชนก เพชรพงษ์โรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ มีสอาดโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
5. นางสาวมนทร์นวรินทร์ สังกัดทองโรงเรียนกรับพวงกรรมการ
6. นางอุไรพร ขันโสมโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวนนทร์วรินทร์ สังกัดทองโรงเรียนวัดกรับพวงกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ มีสอาดโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนิภา โคกทับทิมโรงเรียนวัดเนินมะคึกกรรมการ
4. นายเลิศศักดิ์ ทองกลึงโรงเรียนวัดหนองนาดงกวางกรรมการ
5. นางสาวสภัธชนก เพชรพงษ์โรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
6. นางอุไรพร ขันโสมโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวรุ่งนิภา โคกทับทิมโรงเรียนวัดเนินมะคึกกรรมการ
2. นางสาวมนทร์นวรินทร์ สังกัดทองโรงเรียนวัดกรับพวงกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ มีสอาดโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
4. นางสาวสภัธชนก เพชรพงษ์โรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
5. นางอุไรพร ขันโสมโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
6. นายเลิศศักดิ์ ทองกลึงโรงเรียนวัดหนองนาดงกวางกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางจิืนตนา สุกใสโรงเรียนวัดแหลมเจดีย์กรรมการ
2. นางอภิญญา ล้อมรื่นโรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีมณฑล สีเดือนโรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอภิญญา ล้อมรื่นโรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
2. นางสาวจิตรินทร์ แก้วเหลี่ยมโรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีมณฑล สีเดือนโรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์กรรมการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจุรีรัตน์ เพ็ชรตุ่นโรงเรียนบ้านแม่ระหันกรรมการ
2. นางอุทัยวรรณ จิตต์อ่อนน้อมโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
3. นางสมาภรณ์ จตุภาพรรณโรงเรียนวัดดงโคกขามกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจุรีรัตน์ เพ็ชรตุ่นโรงเรียนบ้านแม่ระหันกรรมการ
2. นางอุทัยวรรณ จิตต์อ่อนน้อมโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
3. นางสมาภรณ์ จตุภาพรรณโรงเรียนวัดดงโคกขามกรรมการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายวชิระ ล้ำเลิศโรงเรียนวัดทุ่งชากรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ เขียวปั้นโรงเรียนบ้านพันเสากรรมการ
3. นายวิเชิญ เนตรแสงสีโรงเรียนวัดคุยขวางกรรมการ
4. นางชุติมา นิรมลโรงเรียนบ้านหัววังกร่างกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายไพสิฐ บัวจันทร์โรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
2. นายพรหมพนิต พรมโพธิ์โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครไทยกรรมการ
3. นายอมร กรุดทองโรงเรียนวัดสระโคล่กรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา ช้างพินิจโรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์)กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายธีระศักดิิ์ เขียวปั้นโรงเรียนบ้านพันเสากรรมการ
2. นายวิเชิญ เนตรแสงสีโรงเรียนวัดคุยขวางกรรมการ
3. นายวชิระ ล้ำเลิศโรงเรียนวัดทุ่งชากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายไพสิฐ บัวจันทร์โรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
2. นายอมร กรุดทองโรงเรียนวัดสระโคล่กรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา ช้างพินิจโรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์)กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายธีระศักดิ์ เขียวปั้นโรงเรียนบ้านพันเสากรรมการ
2. นายวชิระ ล้ำเลิศโรงเรียนวัดทุ่งชากรรมการ
3. นายวิเชิญ เนตรแสงสีโรงเรียนวัดคุยขวางกรรมการ
4. นางชุติมา นิรมลโรงเรียนบ้านหัววังกร่างกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายไพสิฐ บัวจันทร์โรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา ช้างพินิจโรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์)กรรมการ
3. นายพรหมพนิต พรมโพธิ์โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครไทยกรรมการ
4. นายอมร กรุดทองโรงเรียนวัดสระโคล่กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวชุติมา นิรมลโรงเรียนบ้านหัววังกร่างกรรมการ
2. นายวชิระ ล้ำเลิศโรงเรียนวัดทุ่งชากรรมการ
3. นายวิเชิญ เนตรแสงสีโรงเรียนวัดคุยขวางกรรมการ
4. นายธีระศักดิ์ เขียวปั้นโรงเรียนบ้านพันเสากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายไพสิฐ บัวจันทร์โรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา ช้างพินิจโรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์)กรรมการ
3. นายพรหมพนิต พรมโพธิ์โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครไทยกรรมการ
4. นายอมร กรุดทองโรงเรียนวัดสระโคล่กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายธีระศักดิ์ เขียวปั้นโรงเรียนบ้านพันเสากรรมการ
2. นายวชิระ ล้ำเลิศโรงเรียนวัดทุ่งชากรรมการ
3. นายวิเชิญ เนตรแสงสีโรงเรียนวัคุยขวางกรรมการ
4. นางชุติมา นิรมลโรงเรียนบ้านหัววังกร่างกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายไพสิฐ บัวจันทร์โรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
2. นายพรหมพนิต พรมโพธิ์โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครไทยกรรมการ
3. นายอมร กรุดทองโรงเรียนวัดสระโคล่กรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา ช้างพินิจโรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์)กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสุนีย์ สายทองโรงเรียนบ้านเรียงกระดกกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ขาวเอี่ยมโรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์ศรัทธารามกรรมการ
3. นางสีดาแก้ว มากทรัพย์โรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
4. นางนเรนทร พยอมหวลโรงเรียนวัดวังอิทกกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุนีย์ สายทองโรงเรียนบ้านเรียงกระดกกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ขาวเอี่ยมโรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์ศรัทธารามกรรมการ
3. นายธีระ บุญเกิดกูลโรงเรียนบ้านเรียงกระดกกรรมการ
4. นางสาวกฤติกา จารุจินดาพลโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
5. นางนเรนทร พยอมหวลโรงเรียนวัดวังอิทกกรรมการ
6. นางสีดาแก้ว มากทรัพย์โรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
7. นายนพวรรณ พรจำเรือนกุลโรงเรียนวัดกรับพวกกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายนิพนธ์ ขาวเอี่ยมโรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์ศรัทธารามกรรมการ
2. นางสาวกฤติกา จารุจินดาพลโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
3. นางสุนีย์ แสงทองโรงเรียนวัดเรียงกระดกกรรมการ
4. นางสีดาแก้ว มากทรัพย์โรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
5. นางนเรนทร พยอมหวลโรงเรียนวัดวังอิทกกรรมการ
6. นายธีระ บุญเกิดกูลโรงเรียนบ้านเรียงกระดกกรรมการ
7. นายนพวรรณ พรจำเรือนกุลโรงเรียนวัดกรับพวงกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสุนีย์ สายทองโรงเรียนบ้านเรียงกระดกกรรมการ
2. นางสาวกฤติกา จารุจินดาพลโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
3. นายธีระ บุญเกิดกูลโรงเรียนบ้านเรียงกระดกกรรมการ
4. นายนิพนธ์ ขาวเอี่ยมโรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์ศรัทธารามกรรมการ
5. นายนเรีนทร พยอมหวลโรงเรียนวัดวังอิทกกรรมการ
6. นางสีดาแก้ว มากทรัพย์โรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
7. นายนพวรรณ พรจำเรือนกุลโรงเรียนวัดกรับพวงกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนิพนธ์ ขาวเอี่ยมโรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์ศรัทธารามกรรมการ
2. นายนเรนทร พยอมหวลโรงเรียนวัดวังอิทกกรรมการ
3. นางสีดาแก้ว มากทรัพย์โรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
4. นางสุนีย์ สายทองโรงเรียนบ้านเรียงกระดกกรรมการ
5. นางสาวกฤติกา จารุจินดาพลโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
6. นายธีระ บุญเกิดกูลโรงเรียนบ้านเรียงกระดกกรรมการ
7. นายนพวรรณ พรจำเรือนกุลโรงเรียนวัดกรับพวงกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุนีย์ สายทองโรงเรียนบ้านเรียงกระดกกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ขาวเอี่ยมโรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์ศรัทธารามกรรมการ
3. นายธีระ บุญเกิดกูลโรงเรียนบ้านเรียงกระดกกรรมการ
4. นางสาวกฤติกา จารุจินดาพลโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
5. นายนพวรรณ พรจำเรือนกุลโรงเรียนวัดกรับพวงกรรมการ
6. นางนเรนทร พยอมหวลโรงเรียนวัดวังอิทกกรรมการ
7. นางสีดาแก้ว มากทรัพย์โรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายนิพนธ์ ขาวเอี่ยมโรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์ศรัทธารามกรรมการ
2. นายธีระ บุญเกิดกูลโรงเรียนบ้านเรียงกระดกกรรมการ
3. นางสาวกฤติกา จารุจินดาพลโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
4. นางสุนีย์ สายทองโรงเรียนบ้านเรียงกระดกกรรมการ
5. นางนเรนทร พยอมหวลโรงเรียนวัดวังอิทกกรรมการ
6. นางสีดาแก้ว มากทรัพย์โรงเรียนวัดโพธิ์งามกรรมการ
7. นายนพวรรณ พรจำเรือนกุลโรงเรียนวัดกรับพวงกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกรรณิกา อยู่คงโรงเรียนวัดเนินมะคึกกรรมการ
2. นางกนิษฐดา เพ็งละมูลโรงเรียนบ้านหนองกรับกรรมการ
3. นางสาวปัทมา จันสนโรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวญานี เดชะโรงเรียนบ้านพันเสากรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิพย์ สระทองเงินโรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวนภัสกร ดลรักษ์โรงเรียนวัดตาปะขาวหายกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวกนิษฐดา เพ็งละมูลโรงเรียนบ้านหนองกรับกรรมการ
2. นางสาวปัทมา จันสนโรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์กรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิพย์ สระทองเงินโรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรีรัตน์ ทองพานเหล็กโรงเรียนดงโคกขามกรรมการ
2. นางสาวญานี เดชะโรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์กรรมการ
3. นางกรรณิกา อยู่คงโรงเรียนวัดเนินมะคึกกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมยุรี วิจิตรพงษาโรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา)กรรมการ
2. นางสาวสุรัตนา สุคุณพันธ์โรงเรียนบ้านนาชักหวายกรรมการ
3. นายมานัตร์ สุริยันต์โรงเรียนวัดอรัญญิกกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพนารัตน์ อนุเคราะห์โรงเรียนจ่าการบุญกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ นาคศิริโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าวกรรมการ
3. นางเปรมฤดี นาคบัวโรงเรียนวัดหนองนาดงกวางกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพิสุทธิ์สวัสดิ์ คงกรุดโรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
2. นางมณีรัตน์ น่วมบางโรงเรียนบ้านหนองกุลากรรมการ
3. นางสาวญาณีรัตน์ มงคลชื่นโรงเรียนวัดห้วงกระไดกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวกนกนุช ปินตาโรงเรียนบ้านหนองกรับกรรมการ
2. นางคัชรินทร์ หอมสอาดโรงเรียนชุมชนที่ 14 วัดดอนทองกรรมการ
3. นางสาวชื่นนภา พรมโพธิ์โรงเรียนวัดหนองนาดงกวางกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจันทร์สุุดา วงศ์สุวรรณโรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฏร์อุปถัมภ์ฉกรรมการ
2. นางสาวกชวรา พรมโห้โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา)กรรมการ
3. นางสาวนันท์นภัส บุญประจวบโรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์กรรมการ
4. นางพนมจิต สิริพัทักษ์เดชโรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
5. นางสาวปนัดดา เทียนมีโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศิวพร สิงห์คงโรงเรียนวัดบึงบอนกรรมการ
2. นางธนิตา สายทองโรงเรียนวัดวังอิทกกรรมการ
3. นางฉัตราภรณ์ เพชรพุกโรงเรียนบ้านปลักแรดกรรมการ
4. นางทิพากร ถนอมศักดิ์โรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
5. นางสายพิณ ศมศานติ์โรงเรียนวัดหนองนาดงกวางกรรมการ
6. นางสาวสิริภรณ์ นิลหิรัญโรงเรียนวัดหนองนาดงกวางกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายพรประเสริฐ ประจันตะเสน ผู้อำนวยการกลุ่่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 081 962 6965 นางปัณชญา ดอนปัญญา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 086 934 4333
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]