รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 แข่งขันระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โรงเรียนจ่าการบุญ โรงเรียนศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) โรงเรียนวัดอรัญญิก โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดง 1. เด็กชายเมษา  ยิ้มประดิษฐ
 
1. นางอุไรพร  ขันโสม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงชลดา  รวมสุข
 
1. นายพงศธร  บัวทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระกำ 1. เด็กหญิงนภัสสร  ดอนชะเอม
 
1. นางศรีนวล  อ่วมแจ้ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงธนัชพร  นุชรุ่งเรือง
 
1. นายกรณรินทร์  สร้อยมี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 1. นางสาวณัฐธิดา  บัวหลวง
 
1. นางสุปรียา  หล่อฐานนท์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ธรรมลังกา
 
1. นางสุดคนึง  แสงพรม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงอรอินทุุ์  ธูปชาวนา
 
1. นางสมศรี  อดุลยรัตนพันธุ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเตย 1. เด็กหญิงพรชิตา  หล่อทอง
 
1. นางสาวณัฐพร  ไทรนนทรีย์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระหัน 1. เด็กหญิงเกษริน  เม็งอ่อน
 
1. นางสาวอมรรัตน์  นรายศ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงญาณิศา  แซ่วี
 
1. นางกัลยาพร  จงภัทรทรัพย์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงกอก 1. เด็กหญิงวรรณภา   ขันสู้การ
 
1. นางสาวณภัชปภา  ศรีนคร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กชายพระพิจิตร  มีสุข
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  วรนาถ
 
1. นางวรนุช  ทรัพย์ศรี
2. นางพนิดา  พานซ้าย
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระกำ 1. เด็กหญิงดวงนภา  เพชรปลูก
2. เด็กหญิงวารินทร์  ช้างเผือก
 
1. นางศรีนวล  อ่วมแจ้ง
2. นางกนกพรรณ  เรืองเหล็ก
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 1. เด็กหญิงธฤตวัน   พงษ์นรินทร์
2. เด็กหญิงไปศลี  จินตนา
 
1. นางพรอนันต์  ยอดจันทร์
2. นางสาวราตรี  หลิมเจริญ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) 1. เด็กหญิงณัฐจิรา   อาลัย
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองอยู่
 
1. นางวริษา  แย้มเสมอ
2. นางสาวภณพร  ทองทรัพย์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1. เด็กชายสรวิชญ์  แดงเผือก
 
1. นางรุ่งนภา  กุลจักร์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กชายพีรวิชญ์  ทรงไพรเดช
 
1. นางกิติมา  กาญจนินทุ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 1. นางสาวอธิติญา  อริยะวงศ์
 
1. นางสาวปรารถนา  หุ่นทอง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กหญิงธนพร   เทียมทอง
2. เด็กชายพงศ์ภีระ   ภูมิ
3. เด็กหญิงพูนกานฎาธ์   สิริสมบูณณ์
 
1. นางสาวอำพร   พริกนาค
2. นางสาวปรีลดา   สุขเจริญ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม 1. เด็กหญิงกานดา  คงทุ่ง
2. เด็กหญิงประภาพร  เงินมาก
3. เด็กหญิงพีรดา  ฤทธิศักดิ์
 
1. นายกิตติคุณ  อินทนนท์
2. นางสาวนงนุช  อินทชัย
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  พรมส้มซ่า
2. เด็กหญิงลิตา  ปลอดภัย
3. เด็กหญิงสิร์นริน  เสนายุติธรรม
 
1. นางสาวราตรี  คำดี
2. นางพนารัตน์  อนุเคราะห์
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดง 1. เด็กหญิงปานตะวัน  ปานบุญ
2. เด็กหญิงปิยมาศ  ถนอมกุล
3. เด็กหญิงวรณัฎ  สายคงดี
 
1. นายวิทวัส  เณรหลำ
2. นางสาวณัฐนันท์  ชมกุล
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงบุณยเณจฉ์  บัณฑิตย์
2. เด็กหญิงปิยาพัชร  บูรณะชาติ
 
1. นางพาชื่น  คำดี
2. นางสาวราตรี  คำดี
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายรัชชานนท์  นามโยธี
2. เด็กชายอิทธิพล  อุดมลักษณ์
 
1. นางชุติมา  กล้าเกษตรวิทย์
2. นายมนตรี  คตสุก
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1. เด็กชายกรัยกิระ  พรณรงค์
 
1. นางสาวเจนจิรา  ตีคำ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กหญิงกานต์รวี   ชูดอกไม้
 
1. นางสาวสุรัญญา  ใจรักษ์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 1. เด็กหญิงศศิประภา  เรือทมิฬ
 
1. นางสาวผาณิตา  เฉลิมชาติ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 1. เด็กหญิงจิรพัชร  เมธาภัทร
2. เด็กหญิงรัตนมน  เด็ดแก้ว
 
1. นายชยานันต์  จิรสินกุลโรจน์
2. นางสาวเจษฎาภรณ์  สร้อยจอม
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เขียนวงษ์
2. เด็กหญิงบุษบากร  แก้วเขียน
 
1. นางสาวผาณิตา  เฉลิมชาติ
2. นางสุนทรี  รอดนิล
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก 1. เด็กชายปาล  ทองปัสโณว์
 
1. นางสาวจิราภรณ์   เตชะเสน
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ปองดอง
 
1. นางสาวสรัลรัตน์  นพรัตน์
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กชายอิฐธิเบศธ์  สายทิพย์จันทร์
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  สิงห์โห
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กหญิงธนพร  ธรรมยศวัฒน์
 
1. นายสุนทร   มั่นเจริญ
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดง 1. เด็กหญิงสายสวรรค์  ตันน้อย
 
1. นางสาวณัฐนันท์  ชมกุล
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กชายธาดาพล  นาคามดี
2. เด็กชายนครินทร์  คงหนู
3. เด็กชายวีระวัสส์  ชัยพันธุ์
 
1. นายพิริยะ  ตระกูลสว่าง
2. นางสาวธิดาลักษ์  กล่อมกล่ำนุ่ม
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาวนาราม 1. เด็กหญิงประภาพร  อรุณ
2. เด็กหญิงวิชุดา  ขวัญแจ้ง
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  เพชรกระจ่าง
 
1. นางกรรณิกา  ลิ้มประเสริฐ
2. นางจริยา  หอมสะอาด
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายทินภัทร  อินขอ
2. เด็กชายนนทพัทธ์  นงค์สูงเนิน
 
1. นายบุญยิ่ง  ทองป่าคาย
2. นายณัฐพล  ด้วงทา
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ 1. เด็กชายธนวัชญ์  เปลี่ยนสมัย
2. เด็กชายนพดล  แซ่วี
 
1. นายพงษ์ดนัย  พิณชนะ
2. นางสาวศรัญญา  แก้วมนต์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กชายธนรัตน์  ฉายะนานนท์
2. เด็กชายธรรมปพล  ธรรมโน
 
1. นางสาวษิรดา  โล้วิชากรติกุล
2. นางชฎารัตน์  โมสกุล
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. เด็กชายวิชญ์พล  พุดดวง
2. เด็กชายอภินันต์  แก้วกอง
 
1. นายพงศกร  เผือกสกุล
2. นายสหชัยมงคล  หายหัดถี
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. เด็กชายชานุพงษ์  อ่อนคง
2. เด็กชายวีรโชติ  โอดจิต
 
1. นายพงศกร  เผือกสกุล
2. นายสหชัยมงคล  หายหัดถี
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กหญิงขวัญข้าว    กลิ่นกรุด
2. เด็กชายชนะเดช   ติกะมาตย์
3. เด็กหญิงพิมพ์มาคา  จ๊อดดวงจันทร์
 
1. นางสุวรินทร์   พฤษะวัน
2. นางสาวชฎาพร   มะโนรัตน์
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กชายจักรพล  จันทร์เกิด
2. เด็กหญิงมัทนา  ช้างพินิจ
3. เด็กหญิงอานันธิยา  คำกอง
 
1. นางสาววราภรณ์  หมีนิ่ม
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กชายณฐกร   น้อยกรุต
2. เด็กชายภิเษก   บัวทอง
3. เด็กชายรักษิต   จริตงาม
 
1. นางสาวธนพร   ไผ่งาม
2. นางวรรญา   วัฒนรุ่ง
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว 1. เด็กชายกฤษฎา  ทับหุ่น
2. เด็กหญิงพรประภา  นอบเผือก
3. เด็กชายอรรถพล  ทองศรีสังข์
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  แป้นน้อย
2. นางสาวรัตติกาล  มีบุญ
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กหญิงนันทภรณ์  เปรมทอง
2. เด็กหญิงวรนิษฐา  ขาวสุวรรณ
3. เด็กหญิงศุภิสรา  พสิษฐ์สิริ
 
1. นางสาวกุลวรางค์  สนธิเกษตริน
2. นางสาวสุนีรัตน์  มั่นสอน
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระโคล่ 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์   นาดอน
2. เด็กหญิงวราทิพย์   คนหลัก
3. เด็กชายสุริยา   มียวน
 
1. นางสาวธันยชนก   สุขเกษม
2. นายณัฐพัฒน์   ศรีมุกด์
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) 1. เด็กชายพีรภาส  การณรงค์
2. เด็กชายราชันย์  เทศทอง
 
1. นางสาวจีราภรณ์  วงษ์เขียด
2. นางอัญชลีกร  ฝ่ายคำตา
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก มิตรภาพที่ 73 1. เด็กชายวรายุทธ  ดีลิ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  รอดคง
 
1. นายกู้เกียรติ  แดงสีดา
2. นางสาวกานดา  กันฉิม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กชายธนวัฒน์  พันธ์ขาม
2. เด็กชายธนาทร  สังข์บัวชื่น
3. เด็กชายพุฒิเศรษฐ์  ฉายแสงฉาย
4. เด็กชายวีรวิทย์  ธรรมชีวัน
5. เด็กชายอาชวิน  ลภิรัตนากูล
 
1. นายนัยวุฒิ  สระเกตุ
2. นางวาสนา  เถื่อนแท้
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กหญิงกุลวดีญาย์  นาคคงคำ
2. เด็กหญิงนีนนารา  ดำเนินสวัสดิ์
3. เด็กหญิงมณศิกานต์  พิมพ์พา
4. เด็กหญิงศศินิภา  เพริศศิริ
5. เด็กหญิงศิรประภา  สมัยครีพ
 
1. นายสามารถ  กิจปรัชญา
2. นางวาสนา  เถื่อนแท้
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมเกษร 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  มีเพ็ชร
2. เด็กหญิงชมพูนุช  เลื่อมโฉม
3. เด็กหญิงฑิฑัมพร  ออมพลศิริ
4. เด็กหญิงรสสุคนธ์   หมวกทองคำ
5. เด็กหญิงวรรณษา  วีระกิจพานิช
 
1. นางสำราญ  สว่างเมือง
2. นางณัฐมน  หวาเกตุ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สุวราพัฒนาภรณ์
2. เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ส้มส้า
3. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  จันทร์สว่าง
4. เด็กหญิงวลัยพรรณ  เจริญขึ้น
5. เด็กชายอิทธิเดช  แกล้วกสิกิจ
 
1. นางผ่องฉวี  จิตศรัณยูกุล
2. นายยุทธ  จริยา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง 1. เด็กหญิงชลดา  เถื่อนด้วง
2. เด็กหญิงปนัดดา  เมืองวงศ์
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  เมตโต
4. เด็กหญิงยุพาพร  ขำจุ้ย
5. เด็กหญิงยุพาพิน  ขำจุ้ย
 
1. นางสุรินทร์  จาดศรี
2. นายเรือง  คำดี
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ยอดเพชร
2. เด็กหญิงนภัสราภรณ์  พัฒนารถ
3. เด็กชายสมันตชิต  เอี่ยมจ้อย
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ม่วงแก้ว
5. เด็กชายสุเมธ  หนูหริ่ง
 
1. นางสาววีราวัลย์  ทองท้วม
2. นางสาวเหว่า  จันทขาว
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุญแท้
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ  รอดสุขเจริญ
3. เด็กหญิงปารีณา  นาคชา
4. เด็กหญิงสุวภัทร  ฉิมวิหค
5. เด็กหญิงไอลดา  เดือนเพ็ญ
 
1. นายผดุงกิจ  พ่วงเฟื่อง
2. นายพิทักษ์  โพธิศาสตร์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายณรงค์เดช  นพรัตน์
2. เด็กหญิงนิภาพร  บุญปัน
3. เด็กชายอชิร  บุญมี
4. เด็กชายอิทธิพร  เพ็งเพชร
5. เด็กหญิงุสุพรรษา  ก้อนคง
 
1. นายพิสุทธิ์สวัสดิ์  คงกรุด
2. นางยุคลธร  นวพงศ์กีรติ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ 1. เด็กหญิงกัญญารักษ์  ขำคง
2. เด็กชายกันตพัฒน์  มีแสง
3. เด็กชายกิตติ  ทิพย์บุญทอง
4. เด็กชายชญานนท์  ชอบจิตร์
5. เด็กหญิงชนิสรา  ถิ่นฐาน
6. เด็กชายชยางกูล  ไพรพรึก
7. เด็กชายธนภัทร  ไทยแย้ม
8. เด็กหญิงธีรตา  พรรณขาม
9. เด็กชายธีระเดช  มูลขัน
10. เด็กชายปัญญากร  ชุติพงศ์บุญเชิด
11. เด็กชายพีรณัฐ  จินดา
12. เด็กชายภูภิภัทร  บุญคำ
13. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  บางยิ้ม
14. เด็กหญิงศิรประภา  ศรีโพธิ์
15. เด็กหญิงศิรภัสศรณ์  แพรแก้ว
16. เด็กชายสุบรรณ์  หวังเชื้อ
 
1. นางกมลวรรณ  ทาบาง
2. นางวัลภา  รัตนะทิพย์
3. นางสาวอรอนงค์  เยาวรัตน์
4. นางสาวรังสิมา  ศรีเมฆ
5. นางสาวกนกอร  ปลัดเซ็นต์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม 1. เด็กหญิงนาขวัญ  ภากิ่ง
 
1. นายจิรศักดิ์  ไกรเกรียงศรี
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม 1. เด็กหญิงศิริประภา  เสนา
 
1. นายวันชัย  อินมั่น
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระกำ 1. เด็กชายโสภณ  มะลิดิน
 
1. นางสาวพรธิรา  หอมชื่น
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กชายชินภัทร  พุกพูล
2. เด็กหญิงปภาดา  มิ่งรัตนมงคล
 
1. นางสาวจิตรินทร์  แก้วเหลี่ยม
2. นางศุภรดา  วินัยโรจน์
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กหญิงทักษอร  มานะเกษตรธาร
2. เด็กชายบารเมษฐ์  สายแปลง
 
1. นางวรรณภรณ์  จันทร์สงคราม
2. นางกานดา  อ่อนเหลือ
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชูเที่ยง
2. เด็กหญิงภคพร  เรือนก้อน
 
1. นายอุทัย  ไทยกรรณ์
2. นางพิศมัย  มณีวัลย์
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม 1. เด็กหญิงคีตกวี  เสนา
2. เด็กหญิงชนาภรณ์  นิ่มนวล
3. เด็กหญิงชนาภา  นิ่มนวล
4. เด็กหญิงชมนภัส  นามเกษ
5. เด็กหญิงณิชารีย์  ทวยเจริญ
6. เด็กหญิงดอกเอื้อง  จำปาหวาย
7. เด็กหญิงพรพรรณ  ภูมิศรีแก้ว
8. เด็กหญิงวรินยุพา  นิ่มนวล
9. เด็กหญิงวันวิสา  ศรีมาลัย
10. เด็กหญิงวิพวานี  ดอนจันทร์ไพร
 
1. นางผ่องพรรณ  จินตนา
2. นางปวีณา  เพ็งแสงทอง
3. นายวันชัย  อินมั่น
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจอมทอง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์สุข
2. เด็กหญิงกันต์ตา  อยู่สุข
3. เด็กหญิงจิรัตน์ทิวา  บัวมาก
4. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  สังคุ่ย
5. เด็กหญิงณิชา  ทศเชย
6. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ถิ่นทับ
7. เด็กหญิงสิตานัน  สัมมามิตร
8. เด็กหญิงอภิญญา  มุกทั่ง
9. เด็กหญิงอรปรียา  นาคหัสดี
10. เด็กหญิงโชติกา   จรเจริญ
 
1. นางถิรมาส  ธเนศจินดารัตน์
2. นางวิมล  อุ่นสนอง
3. นางสาวจันทรวรรณ  คำอ่อนดี
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงกัญจน์จิรา  ยิ่งยืน
2. เด็กหญิงกัญญาภัทร  ประจวบผล
3. เด็กหญิงชโรธร  จันสน
4. เด็กหญิงธัญญรัตน์  อุดมศิลป์
5. เด็กหญิงนิชาบูล  ตั้งกิจเจริญโรจน์
6. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เนตรโม
7. เด็กหญิงวัลลภา  กันทะ
8. เด็กหญิงวาณิชา  พงศธรพฤกษ์
9. เด็กหญิงอาภัสสภรณ์  ชมพักตร์
10. เด็กหญิงเจนจิรา  จินดาพงษ์
 
1. นางสาวณัฐกาญจน์  ชาญณรงค์
2. นางสาวจุฑาทิพย์  สิงห์โห
3. นางสาวสุกัญญา  เฟ็นดี้
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ 1. เด็กชายกฤตยชญ์  เขียวดำ
2. เด็กหญิงกุลนันท์  รสหอม
3. เด็กชายชนินท์  ปรีกลม
4. เด็กหญิงตวิษา  วงศ์อนุ
5. เด็กหญิงนภัสสร  บุตรคำ
6. เด็กชายนิติกานต์  ใจงาม
7. เด็กชายพิษณุ  อุทร
8. เด็กหญิงลีลาวดี  เฮียงราช
9. เด็กชายสุชานนท์  ศิริมงคล
10. เด็กหญิงอาริสา  บุญก่อ
 
1. นายอุทิตย์  คุ้มแพทย์
2. นายพิพัฒน์กุล  จันทร์เกิด
3. นายธรรมนูญ  เชื้อบุญมี
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอรัญญิก 1. เด็กหญิงณฐมน  กระต่ายทอง
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  แซ่ย่าง
3. เด็กชายนครินทร์  แสงม้า
4. นางสาวพัชรากร  เสือคุ่ย
5. เด็กชายสิทธิชัย  มานะการ
6. เด็กหญิงสุทธิดา  บุตรนามรักษ์
7. เด็กชายสุริยะเทพ  แผ่ผึ้ง
8. เด็กชายอดิเทพ  แสงจุ้ย
 
1. นายประยูร  ทองอินทร์
2. นายมานัตร์  สุริยันต์
3. นางสาวณัฐกมล  แก้วเกษศรี
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคุยขวาง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พัดเปีย
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  แสงแผน
 
1. นายวิเชิญ  เนตรแสงสี
2. นางสาวสายสุดา  มีโชค
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 1. เด็กชายณัฐภัทร  ศรีธงชัย
2. เด็กหญิงรังสิมา  กลิ่นเกษร
 
1. นางสาวปัทมพร  แย้มสุข
2. นางสาวภัทร์นฤน  ไทยกรรณ์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กหญิงรัชตระกูล  แหวนเพชร
 
1. นายปราโมทย์  ศรีบุญ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  สระทองโหน
 
1. นางสาวนงเยาว์  ตุ้มทอง
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกมลชนก  สุวรรณไตร
 
1. นางละม้าย  อินพิทักษ์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1. เด็กหญิงศุภพิชญ์  เมฆสว่าง
 
1. นายสุทัศน์  ทับทิม
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  น่วมแหยม
 
1. นางนงคราญ  สีสังข์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาวนาราม 1. เด็กชายภานพ  บุญมาพิทักษ์
 
1. นายประภาส  อ่ำพูล
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ 1. เด็กหญิงสุคนัน  ดีงาม
 
1. นางสาวณัฐกานต์  อิงชัยภูมิ
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมเกษร 1. เด็กหญิงประวีณา  เกตุโต
 
1. นายสันติสุข  เพ็งสว่าง
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  อ่ำดัด
2. เด็กชายสรวิชญ์  แย้มวัตย์
 
1. นางสาววีรวรรณ  มีมั่น
2. นางสาวบุญชนก  ราชิวงศ์
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วงกระได 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เอียหาย
2. เด็กชายดนัยณัฐ  อ่านคำเพชร
 
1. นางขวัญมนัส  พรมเถื่อน
2. นายวินัย  ทาบาง
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงประวิชญา  เจนไชย
2. เด็กหญิงสุวรรณี  แสงจันทร์
 
1. นางสาวสาลินี  คำแก้ว
2. นางสาววิชุตา  ชูชื่น
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระโคล่ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  สิงห์ทอง
 
1. นายเบญจมินทร์   เฟอร์เรีย
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ดิษฐ์แก้ว
2. เด็กหญิงปุณณดา  ธรรมนิยม
3. เด็กหญิงมาลี โคว์ดีน  เลอเตอร์
 
1. นายสุทัศน์  ทับทิม
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  คงชู
2. เด็กชายวิชญ์วศิน  ทั่งมั่งมี
3. เด็กหญิงฮริณญาฎา  สากุล
 
1. นางสาวนงเยาว์  ตุ้มทอง
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  แสงจันทร์
2. เด็กชายสุทธิภัทร  พัดทอง
3. เด็กชายอครพนธ์  อำไพพิศ
 
1. นางทรรศน์พร  มั่งมี
2. นางสาวสาลินี  คำแก้ว
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฏร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงชุติมา  อาลี
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สมีเพ็ชร
3. เด็กหญิงยุพาพร  เกิดเกตุุ
4. เด็กชายอิสระ  ทองเหลื่อม
5. เด็กหญิงเณรัญญา   บุญเมือง
6. เด็กชายเสกสรรค์  อินทร์ขอ
 
1. นางเกษวลี  สุขใย
2. นางภัททิยา  สมีเพ็ชร
3. นายศศิวัฒน์  โพธิ์ทอง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ค่อม (แพรประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กชายปารเมศ  ม่วงขำ
 
1. นางไพรวัลย์  ศรีสัตนา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพะยอม 1. เด็กชายถนัดกิจ  วิเศษไชย
 
1. นางสาวพจน์ระวี  ยาวขันแก้ว
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงภาวิตรา  วุฒิสูง
 
1. นายประจวบ  รุ่งสว่าง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพะยอม 1. เด็กหญิงรุริญา  รักบุญ
 
1. นางสาวพจน์ระวี  ยาวขันแก้ว
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กชายภูตะวัน  สนองตระกูล
 
1. นายนัยวุฒิ  สระเกตุ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพะยอม 1. เด็กชายพชรพล  สมจุ้ย
 
1. นางสาวพจน์ระวี  ยาวขันแก้ว
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีประเสริฐ
 
1. นายเสรีวัฒน์  อินทรพิพัฒน์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพะยอม 1. เด็กหญิงรุริญา  รักบุญ
 
1. นางสาวพจน์ระวี  ยาวขันแก้ว
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กชายตรัยกวี  นรินทร์รัตน์
 
1. นางนภาพร  ไทยวรรณศรี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพะยอม 1. เด็กชายพุทธิพงศ์  เชิดฉาย
 
1. นางสาวพจน์ระวี  ยาวขันแก้ว
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กหญิงSamantha  Louise Canete
 
1. นายสามารถ  กิจปรัชญา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพะยอม 1. เด็กหญิงรุริญา  รักบุญ
 
1. นางสาวพจน์ระวี  ยาวขันแก้ว
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กชายตรัยกวี  นรินทร์รัตน์
 
1. นายประจวบ  รุ่งสว่าง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพะยอม 1. เด็กชายถนัดกิจ  วิเศษไชย
 
1. นางสาวพจน์ระวี  ยาวขันแก้ว
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กหญิงบุญนิสา  สีมาวุธ
 
1. นางชลดา  ทัดเที่ยง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงวนิดา  สานุ่ม
 
1. นางอุมากร  เกตุอ่างทอง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงญานิศา  ทองยา
2. เด็กชายณัฏฐกร  รัตนะโค้น
3. เด็กหญิงดาราวรรณ  บัวบานแย้ม
4. เด็กชายธนกฤต  จันทร์ต้น
5. เด็กชายธนภัทร  ภาคบุตรี
6. เด็กชายนันทิพัฒน์  รอดเพชร
7. เด็กหญิงพรรณธิดาภา  ผลสำโรง
8. เด็กหญิงพัชรพร  อินทะกูล
9. เด็กชายพัทธีรา  ประสงค์วีรวุฒิ
10. เด็กชายพีรนันท์  สดชื่น
11. เด็กหญิงศิลาพัชร  เทียนหลง
12. เด็กหญิงอภิชญา  ศรจันทร์
 
1. นายยงยุทธ  เกิดบุษบง
2. นางสาวศิรินทิพย์  โสพันธุ์
3. นายพีรเชษฐ์  สีแตง
4. นางสาวณัชชา  สนส่งเพชร
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  จันทึก
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สัยโฆส
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์  บุตรวงค์
4. เด็กหญิงฉัตรชนก  แสงแก้ว
5. เด็กหญิงชนิสรา  จันฉิม
6. เด็กหญิงชริณทิพย์  สมบัติ
7. เด็กหญิงฐิตารุลย์  ชูเช่น
8. เด็กหญิงณพัชญา  รอดปาน
9. เด็กหญิงณภัทร์  นามยันต์
10. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พึ่งม่วง
11. เด็กหญิงณัฐชยา  แตงกลับ
12. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองรอด
13. เด็กหญิงทัตต์กวิน  โพธิ์ชัยรัตน์
14. เด็กหญิงทิฆัมพร  มากทรัพย์
15. เด็กหญิงธนาพร  ธูปหอมทิพย์
16. เด็กหญิงธัญญะสุภางค์  วงษ์พีระสกุล
17. เด็กหญิงนวนันท์  ญาติประชุม
18. เด็กหญิงนววรรณ  ศรีธรรมมา
19. เด็กหญิงปวีรดา  เอี่ยมอิศรากุล
20. เด็กหญิงพัชรี  ศรีเคลือบ
21. เด็กหญิงพิมรภัทร  แบนคล้าย
22. เด็กหญิงพุทธิมน  สุริยะ
23. เด็กหญิงภัชชานันท์  ส่งเมา
24. เด็กหญิงภัสรา  ดีอ่ำ
25. เด็กหญิงภีรญา  ดวงจันทร์
26. เด็กหญิงวรรณรักษ์  คงเงิน
27. เด็กหญิงวริศรา  จันทร์ปรุง
28. เด็กหญิงวิมลสิริ  สุวรรณ์ดวง
29. เด็กหญิงวิลาวัลย์  จันทาสี
30. เด็กหญิงศศิธร  หยาดเพ็ชร
31. เด็กหญิงศิรกานต์  จิ่มจันทร์
32. เด็กหญิงสุตาภัทร  ปันทิพย์
33. เด็กหญิงสุทัตตา  ฤทธิ์ชาวนา
34. เด็กหญิงสุธาสินี  สุริยวงษ์
35. เด็กหญิงสุภัทรธิดาภรณ์  สุดหล้า
36. เด็กหญิงอภิชญา  ผะอบทอง
37. เด็กหญิงเบญญาภา  คำหรุ่น
38. เด็กหญิงเปมิกา  อินโอภาศ
39. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คำแหง
 
1. นายณัฐพล  สุวรรณชาติ
2. นายเจษฎากร  ขันทอง
3. นางสาวกวินนา  ก่ำเพชร
4. นางภัคจิรา  ปันทิพย์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก 1. เด็กชายธนวุฒิ  ฐานโชติ
 
1. นายสุรพงษ์  มีทุน
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 1. เด็กชายสุพศิน  รามโพธิ์
 
1. นายภานุพงศ์  มากกูล
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงพินทุวรรณ  เสาวรส
 
1. นายวิษณุพล  ศรีทับทิม
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. เด็กหญิงธนิยาพร  แสนอุ้ม
 
1. นายเกียรติศักดิ์  คงโต
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดำ 1. เด็กชายณัชพัฒน์  พันธุ์ทวีรัตน์
 
1. นางฐรินดา  โตเขียว
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. เด็กชายธีรภัทร  เดชอิ่ม
 
1. นายศักดิ์ดา  ภู่ยิ้ม
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ด้วงทา
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  โสพันธุ์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เจียมประสิทธิ์
 
1. นางสาวทัชนุช  ป้องกันทรัพย์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงศิริประภา  หอมหวาน
 
1. นางสุนีย์  จำปาเงิน
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปิยธิดา  อาจหาญ
 
1. นางสุนีย์  จำปาเงิน
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. เด็กหญิงสุธิดา  บุญคำ
 
1. นายศักดิ์ดา  ภู่ยิ้ม
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 1. เด็กหญิงสุพิชชา  ปานแย้ม
 
1. นางพรอนันต์  ยอดจันทร์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. เด็กชายชนะโชค  ยศภูมิมา
 
1. นายศักดิ์ดา  ภู่ยิ้ม
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  รอดชื่น
 
1. นางสุนีย์  จำปาเงิน
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) 1. เด็กชายปฏิภาณ  พรมเทียน
 
1. นายเสรีวัฒน์  อินทรพิพัฒน์
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงณัฐฐิติกาญจน์  ทานะมัย
 
1. นางสุนีย์  จำปาเงิน
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงณัฐฐิติกาญจน์  ทานะมัย
2. เด็กชายนัทธพงษ์  แทนเทือก
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  รอดชื่น
4. เด็กหญิงปิยธิดา  อาจหาญ
5. เด็กหญิงพร้อมใจ  วงษ์เล็ก
6. เด็กชายศิริประภา  หอมหวาน
7. เด็กชายศุภฤกษ์  ดวงทอง
8. เด็กชายสหศวรรษ  รังกระโทก
9. เด็กชายอนุชิต  ศรีจันทร์
 
1. นางสุนีย์  จำปาเงิน
2. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
3. นายรณชัย  แร่แพ่ง
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายชวัลวิทย์  ทิวิน
2. เด็กหญิงชาลิสา  อันสมสี
3. เด็กหญิงณัฐฐิติกาญจน์  ทานะมัย
4. เด็กชายธนธฤต  กองบุญมา
5. เด็กหญิงธวัลรัตน์  แสงเดช
6. เด็กชายธเนศวร  ปานภู่ทอง
7. เด็กชายนัทธพงษ์  แทนเทือก
8. เด็กหญิงปิยธิดา  อาจหาญ
9. เด็กหญิงพร้อมใจ  วงษ์เล็ก
10. เด็กหญิงศิริประภา  หอมหวาน
11. เด็กชายศุภฤกษ์  ดวงทอง
12. เด็กชายสหศวรรษ  รังกระโทก
13. เด็กหญิงสิริกร  มันอินทร์
14. เด็กชายสุรนาท  ติณะมาศ
15. เด็กชายอนุชิต  ศรีจันทร์
 
1. นางสุนีย์  จำปาเงิน
2. นายกิตติศักดิ์  กุลวัฒนสุวรรณ
3. นายณฐวัฒน์  ม่วงทอง
4. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงกนกณัฐ  รอดเทศ
2. เด็กหญิงกรรฑพรรณ  เสาวรส
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ด้วงทา
4. เด็กชายปุญญพัฒน์  แสงทองคำ
5. เด็กหญิงพินทุวรรณ  เสาวรส
6. เด็กชายพุทธภูมิ  วิเชียรสรรค์
7. เด็กชายภูวิศ  เดชเจริญ
8. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อ่อนแตง
9. เด็กชายสิงหา  อ่องรักษ์
10. เด็กชายไอยเรศ  เสาวรส
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  โสพันธุ์
2. นายยงยุทธ  เกิดบุษบง
3. นายวิษณุพล  ศรีทับทิม
4. นายจักรกฤษณ์  ดอนจินดา
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวนาราม 1. เด็กหญิงกชกาญจน์  มณีจันทร์
2. เด็กหญิงขวัญพิชชา   ดอนดีไพร
3. เด็กหญิงจิดาภา  ล่ามแขก
4. เด็กชายณัฐดนัย  เจริญผล
5. เด็กหญิงทักษ์สุดา  แสงศิลป์
6. เด็กหญิงนันทภรณ์  ดวงตา
7. เด็กหญิงปวีณรัตน์  สารอินจักร์
8. เด็กชายปิติศักดิ์  นาถาพันธ์
9. เด็กชายพงศกร  แข่งขัน
10. เด็กหญิงพิมนภา  ปานรอด
11. เด็กชายวัชรพล  ไพวรรณ์
12. เด็กหญิงวิชุดา  ใจสมัคร
13. เด็กชายวุฒิชัย  วงษ์โสภา
14. เด็กชายศราวุฒิ  เกิดเนตร
15. เด็กชายศุภชัย  ใจสมัคร
16. เด็กชายอภิชาติ  วงศ์ปุก
17. เด็กชายอภิรักษ์  ช้างพินิจ
18. เด็กหญิงอรจิรา  ปั้นทอง
19. เด็กหญิงอรุณรัตน์  ศรีจาก
20. เด็กหญิงเจนจิรา  จำปาผม
 
1. นางแว่นแก้ว  ภู่เสือ
2. นางพนิดา  ทิวาพัฒน์
3. นางสาวอัญชลี  ปลื้มบำเรอ
4. นางสาววรรณา  นวลคำ
5. นางสาวกุลจิรา  ชาญประเทศ
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กชายจักรกฤษณ์   ขันทอง
2. เด็กหญิงชญาดา   ท่าโพธิ์
3. เด็กหญิงฐิรารักษ์   ยาคล้าย
4. เด็กชายธนวรรธ์   ทองฟู
5. เด็กหญิงนริศรา   คุ้มแสง
6. เด็กชายนัฐวุฒิ   ภูดินดาล
7. เด็กชายบุณยกร   เริงเขตรกรณ์
8. เด็กชายปกป้อง   อินสลุด
9. เด็กหญิงภควดี   สนองคุณ
10. เด็กหญิงอรัชพร   แก้วมงคล
 
1. นางสาวกฤตพร   นาคสุข
2. นางสาวสุกัญญา   ชุมคำลือ
3. นางปัญจพร   เถื่อนกูล
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 1. เด็กชายธนกฤต  เณรแก้ว
2. เด็กชายปานรวุฒิ  สุดสุภาพ
3. เด็กชายวรพล  ปานเกิด
4. เด็กหญิงวรรณิษา  ฤกษ์งาม
5. เด็กหญิงวิชญา  มหาวงศกุล
6. เด็กหญิงวิลาวรรณ  สหะชาติ
7. เด็กชายสุกฤษฎิ์  งอกแสน
8. เด็กชายสุทธิภูมิ  มีพยุง
9. เด็กหญิงสุนันท์  จันทรา
10. เด็กหญิงอริสา  พรมมา
 
1. นางเบญจา  พูลเกษร
2. นางสุนทรีย์  ทองอินทร์
3. นางสาวลดาวัลย์  สุขใจ
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กันทะนะ
2. เด็กหญิงกุลภัทร  กลั่นคำ
3. เด็กหญิงประภาศิริ  เมืองอินทร์
4. เด็กหญิงปุญญิสา  แสงโพธิ์
5. เด็กหญิงพัตรพิมล  ทองคำ
6. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศุภโรจน์จิรกุล
7. เด็กหญิงมนัสนันท์  เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา
8. เด็กหญิงศรันรัชต์  รักษาล้ำ
9. เด็กหญิงอนัญชญา  ผลละออ
10. เด็กหญิงอินทุอร  มณีสุโข
 
1. นางนวลพรรณ  ชูศิริ
2. นายชัยทิพย์  อดุลยรัตนพันธุ์
3. นางสาวลัดดา  แย้มอ่อน
4. นางพรชนก  ต่ายหัวดง
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. เด็กหญิงกิตติมา  ชัยมล
2. เด็กหญิงทิวาวรรณ  แก้วกอง
3. เด็กหญิงรพีพร  พูลชู
4. เด็กหญิงวิธาวดี  ปู่เงิน
5. เด็กหญิงอรัญญา  มหาวงค์
6. เด็กหญิงเมตตา  โพธิ์นวม
 
1. นายกฤษฎา  สุทัศน์
2. นางสาวฟ้าลดา  ปาละวงศ์
3. นางชมัยภรณ์  บัวระบัดทอง
4. นางจันทร์ทิพย์  วรไตรจริยา
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 1. เด็กหญิงทักษพร  วิมูลชาติ
2. เด็กหญิงธัญวรัตม์  วัชรวดี
3. เด็กหญิงธีรตา  ใยวังหน้า
4. เด็กหญิงปรียากรณ์  ปิยะขจรวงศ์
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พระนาค
6. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  นันทะสิงห์
7. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศรีทองคำ
8. เด็กหญิงสิริบูรณ์  นิ่มทอง
 
1. นางสาวสุวภัทร  คัมภีรพงษ์
2. นางสาวลลิดา  ทองคำพงษ์
3. นางสาวเพ็ญนภา  กันอิน
4. นางสุนันทา  นิ่มทอง
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมเกษร 1. เด็กชายชัยพัทธ์   คล้ายสอน
2. เด็กชายนพณัฐ   สีทอง
3. เด็กชายภูมิพิพัฒน์   โตเร็ว
4. เด็กชายวรัชญ์   กล่ำสี
5. เด็กชายอนุชา   พรหมสุขโข
 
1. นายวิสูตร  แซ่ตัน
2. นายสันติสุข  เพ็งสว่าง
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมเกษร 1. เด็กหญิงกฤติยาการย์   อินทุประภา
2. เด็กชายพงศธร   ผิวละออ
 
1. นายวิสูตร  แซ่ตัน
2. นางวรรณภา  เผือกอ่อน
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กชายธัญชธัช   เหลืองทองนารา
 
1. Mr.Jerome   Nuyts
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กหญิงณฌกร   คัชมาตย์
 
1. Mr.James   Michael Prew
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจอมทอง 1. เด็กหญิงมีเลน  มอนตานาโร
 
1. นางถิรมาส  ธเนศจินดารัตน์
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก 1. เด็กชายณัฐเศรษฐ์   สุพรรณการ
 
1. MissJohnna Min  Queen Poryo
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) 1. เด็กชายบุญชนิต  กาฬษร
 
1. นางสาวเฟื่องฟ้า  พรหมนิพนธ์
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 1. เด็กชายชัยมงคล  ชาหอม
2. เด็กหญิงนันทิชา  บุญทั่ง
3. เด็กหญิงพัฒนวดี  บำรุงดี
4. เด็กชายรัชชานนท์  สืบนุกาญจน์
5. เด็กหญิงลัดดาภรณ์  ฉิวเฉื่อย
 
1. นางสาววันเพ็ญ  สุวรรณผู
2. นางสาววลัยกร  สิงห์เส
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1. เด็กชายธฤต  จินดาธารานันท์
2. เด็กชายศิรชัช  จันโสดา
 
1. นางสาวพิชญ์นรินทร์  ชัยพันธ์ุ
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงสุภาลัย  จันทร์ภูมิ
2. เด็กชายอภิรักษ์  เกตุทิพย์
 
1. นางสาวเฟื่องฟ้า  พรหมนิพนธ์
2. นางสาวธนาภรณ์  คร้ามสมอ
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  วังศิลป์
2. เด็กชายศุภกฤต  บุญประวัติ
 
1. นางสาวเหยียน  เตียน
2. นางสาวเซี่ย  เจียฮุ้ย
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  คลี่วงศ์
2. เด็กหญิงสุภาวิณี  สุขสุวรรณ์
 
1. นางสาวอุษณีย์  สีเหลืองอ่อน
2. นางสาวภัทราพร  ศรีอ๊อต
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะพานที่ 3 1. เด็กชายจิรวัฒน์  วัฒนสมบูรณ์
2. เด็กชายณัฐชภัทร  ฟักปลั่ง
3. เด็กชายธีร์นริศวร์  คำตะพันธ์
4. เด็กชายธเนศพล  ดอนชาไพร
5. เด็กชายอภิวัฒน์  วิพันธ์เงิน
6. เด็กชายแรมโบ้  -
 
1. นายวิทูรย์  สารธิมา
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะพานที่ 3 1. เด็กชายจตุพร  โฉมห่วง
2. เด็กชายณัฐภูมิ  เอี่ยมชัง
3. เด็กชายตรีวิทย์  เมฆทรงกลด
4. เด็กชายวิรัตน์  ศรีแก้ว
5. เด็กชายศวัสกร  เอี่ยมสอาด
6. เด็กชายอาทิตย์  อินตะยศ
 
1. นายวิทูรย์  สารธิมา
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1. เด็กชายณัฐภัทร   เหมือนทอง
2. เด็กชายธวัชชัย   เที่ยงวงษ์
3. เด็กชายยุทธนา   เขียวเอี่ยม
4. เด็กชายรุ่งโรจน์  เพชรแก้ว
5. เด็กชายวีรพัฒน์    กันอยู่
6. เด็กชายอำนาจ   อุ่นสนอง
7. เด็กชายเกียรติศักดิ์    เนียมโต
8. เด็กชายโกเมนทร์    ป้อมโต
 
1. นางสาวชื่นนภา    พรมโพธิ์
2. นายเลิศศักดิ์   ทองกลึง
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี   สุวรรณชาติ
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงโคกขาม 1. เด็กหญิงชบาพันธ์  ถ้วนถี่
2. เด็กหญิงทัศนีย์  คุ้มโตนด
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ศรีบัว
4. เด็กชายปุณนาวีย์  มะลิแดง
5. เด็กหญิงพนิดา  พงษ์วัน
6. เด็กชายพีระภัทร์  เพชรโรจน์
7. เด็กหญิงลิสา  กุลคำ
8. เด็กหญิงศิริพา  โคตตะคุ
9. เด็กหญิงสุภานัน  คงเพ็ชรศักดิ์
10. เด็กหญิงอัฐภิญญา  แจ้งบัว
 
1. นางสุพรรษา  เสือน้อย
2. นางสาวสุรีรัตน์  ทองพานเหล็ก
3. นางสาวยมลพร  ราชขวัญ
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1. เด็กหญิงชุลีพร   เขยชัย
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   เอี่ยมมาก
3. เด็กชายณัฐพล   มสิกรรม
4. เด็กชายณัฐพล   หน่ออุ่น
5. เด็กหญิงนาราภัทร   จันทะสี
6. เด็กหญิงนิติญา   แจ้งบัว
7. เด็กชายบัญญพนต์   สังข์ทอง
8. เด็กชายปิติ   เพชรรัตน์
9. เด็กหญิงปิยธิดา   สีแดง
10. เด็กชายอภิสิทธิ์   แก้วทอง
 
1. นางสาวเกศสุดา  เปรมชาวนา
2. นางทัศนีย์   แก้วกองทรัพย์
3. นายอนุกูล  เปรมกาศ
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงกานต์มณี  สนศิริ
2. เด็กหญิงชุลีกร  จิวสืบพงษ์
3. เด็กหญิงเพียงฟ้า  โพธิ์ศรี
 
1. นางวรนุช  ทรัพย์ศรี
2. นางพนิดา  พานซ้าย
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเตย 1. เด็กชายจารุภัทร  วาภูธร
2. เด็กหญิงธนัชญา  ขุนสุริยะ
3. เด็กหญิงปวีณา  ทองเนตร
 
1. นางสาวณัฐพร  ไทรนนทรีย์
2. นางณิรดา  ไวจันทร์
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) 1. เด็กหญิงพรอาษา  คลังภักดี
2. เด็กหญิงพิชญา  หารัญดา
 
1. นางสาวพรยมล  ฉิมพานิชย์
2. นางเพ็ชรีย์  ทองนาก
 
151 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระโคล่ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  บุษบก
2. เด็กชายสรรเพชญ   กลิ่นแจ่ม
3. เด็กหญิงสิรินดา  แย้มดี
 
1. นายอมร  กรุดทอง
2. นางพนมรุ้ง   แพทย์ไชโย
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรือกระเทียม 1. เด็กหญิงกาญจนา  กงแก้ว
2. เด็กหญิงวรกมล  อินสุ่ม
 
1. นางสาวนิตยา  พันธ์จันทร์
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายนภสินธุ์  จุ้ยนาค
2. เด็กชายวรโชติ  พูลเกสร
 
1. นายพิสุทธิ์สวัสดิ์  คงกรุด
2. นางยุคลธร  นวพงศ์กีรติ
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  ครุฑทิน
2. เด็กหญิงณัชณิกุล  อัสถิ
 
1. นางสาวรัชนี  หุ่นแก้ว
2. นางสาวภณพร  ทองทรัพย์
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ทิมเครือจีน
2. เด็กหญิงโสสุดา  พันธ์ศรี
 
1. นายพิสุทธิ์สวัสดิ์  คงกรุด
2. นายยศธร  ทราฤทธิ์
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กชายณัฏฐ์ธนัน  เหมือนจันทร์
2. เด็กชายธัชชัย  จุ้ยทรัพย์
 
1. นายปวินท์  เกิดแก้วเมืองมูล
2. นายผดุงกิจ  พ่วงเฟื่อง
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) 1. เด็กชายกฤตภาส  สิริชูจิตกุล
2. เด็กชายทศวร  สนอ่อง
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  ดอกกะฐิน
2. นายกรณรินทร์  สร้อยมี
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 1. เด็กหญิงณัชชารีย์  อนันต์ชลินทร์
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  เอี่ยมยัง
 
1. นายธนวิน  ณ น่าน
2. นางสาวชณารัตน์  มีพยุง
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น 1. เด็กชายธนาวัต  รักษาแดน
2. เด็กหญิงนิติยา  พุฒแก้ว
 
1. นายพนาวุฒิ  ทองเชื้อ
2. นางสาวศิวาพร  เผื่อนทิม
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1. เด็กชายปิยพจน์  กังวานเลิศปัญญา
2. เด็กชายลภัสกร  ใจดี
 
1. นางสาวจิรารัตน์  สวัสดิ์วงศ์
2. นายธีรทัศน์  ยอดมิ่ง
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายณัฐพล  พูลเกสร
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  อุ่นเมืองอินทร์
 
1. นายพิสุทธิ์สวัสดิ์  คงกรุด
2. นายยศธร  ทราฤทธิ์
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 1. เด็กชายจิรวรรธ  ธนเกียรติสกุล
2. เด็กชายฐนปกรณ์  อยู่ยัง
3. เด็กชายอนันดา  พลอาสา
 
1. นายธนวิน  ณ น่าน
2. นางอรุณรัตน์  ณ น่าน
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1. เด็กชายนันทภพ    ปานทอง
2. เด็กชายพีรภัทร   ทองทา
3. เด็กชายสุวรรณวิทย์   คงเกิด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี   ตันคำแดง
2. นายกฤษณะ  ทองยิ่ง
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายภาคิน  หงษสา
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ประโยชน์ศิริ
3. เด็กชายเดชาธร  ใจกล่ำ
 
1. นายณฐวัฒน์  ม่วงทอง
2. นางสาวอรจีรา  ชมภูษา
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะอัก (ประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิง.สุวรรณี  ฉิมทอง
2. เด็กหญิงจิณห์วรา  ชูชาวนา
3. เด็กหญิงพรพิมล  ก่อทรัพย์
 
1. นายณวัศ  บันชาโต
2. นายปิยะ  เจริญเวชรักษ์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ 1. เด็กชายกฤษณะ  ใหมละออง
2. เด็กชายภาณุ  เชียงอ่อน
3. เด็กชายศักดิ์ชัย  สุขใจดี
 
1. จ.ส.อ.พันธ์ศักดิ์  สุขทั่ง
2. นางสาวธนัชพร  วันเพ็ง
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  แสงสวัสดิ์
2. เด็กชายพัสกร  พุกเถื่อน
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  นุชพ่วง
 
1. นายบรรจง  ฝั้นคำมี
2. นางพีรกานต์  ฝั้นคำมี
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเตย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สีม่วง
2. เด็กชายพันธวีร์  จันทร์โปรด
3. เด็กชายศักรินทร์  จันทร์เพ็ง
 
1. นางสุนิต  กลิ่นแข
2. นางนพรัตน์  อัครวงษ์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. เด็กหญิงญดา  สุวรรณชาติ
2. เด็กหญิงนภัทรชา  ถาสืบ
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  หลวงอุดม
 
1. นางลลิษา  น้อยนึ่ง
2. นางชญานันท์  บัวแก้ว
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงณัชชา  สานุ่ม
2. เด็กหญิงบุญญาภา  หงษ์ทอง
3. เด็กหญิงพิชญากานต์  เผือกวิสุทธิ
4. เด็กหญิงวรรณษา  แดงบ้านใหม่
5. เด็กหญิงสิรินดา  วงศ์อารินทร์
6. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  เขียวแก้ว
 
1. นางพาชื่น  คำดี
2. นางพนารัตน์  อนุเคราะห์
3. นางวรรณา  จันทรา
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงชลณิชา  น้อยบ้านใหม่
2. เด็กชายพฤทธิ์  ผลเจริญ
3. เด็กหญิงภัทราวดี  คำสามัญ
4. เด็กหญิงวรัชยา  แก้วเพ็ญ
5. เด็กหญิงสหัสรักษ์  เนียมเหลี่ยม
6. เด็กหญิงสุภาพิชญ์  แย้มทัศน์
 
1. นางชฏารัตน์  โมสกุล
2. นางศรีไพร  มั่นเจริญ
3. นางสาวอิสริยาภรณ์  พฤกษะวัน
 
172 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ค่อม (แพรประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนิรัชกร  รอดมี
2. เด็กหญิงปิยะดา  ตรงต่อกิจ
3. เด็กหญิงมุกดา  จันทร์บุรี
 
1. นางสาววิภาวี  เพ็งพุ่ม
2. นางสาวรุ่งทิพย์  อุ่นแก้ว
 
173 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพะยอม 1. เด็กหญิงนภัสสร  มหาครุฑ
2. เด็กชายมงคล  นิ่มนุช
3. เด็กหญิงสมาพร  เด็จใจทัด
 
1. นางสาวนารี  มาลีบุตร
2. นางสาวณัฐธินี  อินทะรัตน์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุยมะตูม 1. เด็กชายธนพล  พินกูล
2. เด็กชายยศกร  มาเอี่ยม
3. เด็กหญิงรัตนภรณ์  สวัสดี
 
1. นางยุพิน  กองเสียงสังข์
2. นางอนงค์  ปานเพชร
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงทิพปภา  ขุนทรง
2. เด็กชายธีรภพ  เปรมวัง
3. เด็กหญิงอัญธิชา  กมลกลาง
 
1. นางพนมจิต  สิริพิทักษ์เดช
2. นางจินตหรา  จันทร์ชู
 
176 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตระแบกงาม 1. เด็กหญิงจินตนา  สมพร
2. เด็กหญิงธารวิมล  พิพัฒน์เพิ่มพูล
3. เด็กหญิงนิภาพร  สร้อยขจิตกุล
 
1. นางสาวชญากานต์  บ่มผิว
2. นางสาวธัญชนก  อินหาดกรวด
 
177 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สุขสบาย
2. เด็กหญิงจันทร์นภา  ธรรมนิยม
3. เด็กหญิงชลิตา  สุขโชติ
 
1. นายพิสุทธิ์สวัสดิ์  คงกรุด
2. นางณัฐชากร  นุชท่าโพธิ์
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สำลี
2. เด็กหญิงภรณ์ชนก  เป้าพันธ์ดี
3. เด็กหญิงเนตรสรา  ละม้ายเมือง
 
1. นางสาวขนิษฐ์ดา  บุญอาจ
2. นางสาววัชราภรณ์  พูลเพิ่ม
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระโคล่ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   มีอุดร
2. เด็กหญิงรัฐพร   ชัยรัตน์
3. เด็กหญิงสุพัตรา   เกตุเทศ
 
1. นางพนมรุ้ง   แพทย์ไชโย
2. นางจิราภรณ์   ระโส
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมบางระกำ 6 (ท่ามะเกลือ) 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  พลรักษา
2. เด็กหญิงธัญชนก  หลงประเทศ
3. เด็กหญิงวนารี  มีกลิ่นหอม
 
1. นางทัศวรรณ  อินทร์ขอ
2. นางสาวสุทธิรัตน์  ทรัพย์แก้วยอด
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพันเสา 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ทองใย
2. เด็กหญิงอพิณญา  สีลือ
3. เด็กหญิงอาภัสรา  รอดเกตุ
 
1. นางสาวญานี  เดชะ
2. นายเสริมเกียรติ  มีแหยม
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ทิมแป้น
2. เด็กหญิงภัทริดา  ม่วงศรี
3. เด็กหญิงศศิธร  มุ่งลือ
 
1. นางนันท์นภัส  วิชัยรัตน์
2. นางพาชื่น  คำดี
 
183 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กหญิงปรางค์มาลา  สุภาพญาติ
2. เด็กหญิงพิชชานันท์  พุฒิสกุลวงศ์
3. เด็กหญิงสิรัญญา  กุจั่น
 
1. นางสาวฌาณิญา  พรมสีนอง
2. นางสาวนิภาพร  ทารัตน์
 
184 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ชัยอ้าย
2. เด็กหญิงรัญชน์สิตา  สุดารัตน์
3. เด็กหญิงรัตน์ตรี  ท้อมภู่ทอง
 
1. นางนพภาพร  ทะมาตร์
2. นางสาวพิณลักษณ์  สมสุข
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น 1. เด็กชายชลันธร  บุญอ่อน
 
1. นางสาวศิวาพร  เผื่อนทิม
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วงกระได 1. เด็กชายพงศธร  สิงห์กวาง
 
1. นายเจนสุวิทย์  อยู่ดี
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายธนพนธ์  น้อยใจดี
 
1. นางสาวเย็นลี่  อัดเส็น
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายปัญจพล  นาคน้อย
 
1. นางสมทรง  สามิตร
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) 1. เด็กชายศุภกิตติ์  บุญพิทักษ์
 
1. นางมยุรี  ชูดวง
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม 1. เด็กชายกิตตินันท์  พรมดี
 
1. นายวันชัย  อินมั่น
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงสุมิตรา  พิมพา
 
1. นางณัฐวรรณ  กันเนียม
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายธนภัทร  แสงทอง
 
1. นางพิศมัย  มณีวัลย์
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กชายธวัชชัย  สิงห์โต
2. เด็กชายยุทธพิชัย  นวนเกิด
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  ช้างพินิจ
 
1. นายบรรจง  ฝั้นคำมี
2. นางหทัย  แงวกุดเรือ
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1. เด็กหญิงจิดาภา  ม่วงแนม
2. เด็กชายรวิพล  ใจแจ่ม
3. เด็กหญิงสุริดา  ทองงามดี
 
1. นางรุจิรา  ใจมะสิทธิ์
2. นางสาวสิริภรณ์  นิลหิรัญ
 
195 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายชุติณพงษ์  เจริญในเมือง
2. เด็กหญิงภริตพร  ดีอ้น
 
1. นางมยุรี  วิจิตรพงษา
2. นางสาววรรณธิดา  มีกิจ
 
196 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กระปุกทอง
2. เด็กชายทีฆายุ​  อยู่เย็น
 
1. นางสาววิภาดา  ทองวัฒน์
2. นางรัตติการ์  ยาฉาย
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกรับพวง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แม่นขาว
 
1. นางสาวนุชนารถ  พุ่มนาค
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) 1. เด็กชายวัชระ  สีสังข์
 
1. นางมยุรี  ชูดวง
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  มั่นปลูก
 
1. นางสาวภัทรียา  ติระศรี
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) 1. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  สอนศรี
 
1. นางมยุรี  ชูดวง
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายภูบดินทร์  ทองคำ
 
1. นางสาวชนกนันท์  เกตุดี
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1. เด็กชายวรรธนะ  คำอินทร์
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  วงศ์อินทร์
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระหัน 1. เด็กหญิงมณนิศา  สีทับขำ
 
1. นางวริศรา  สงสำเภา
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1. เด็กหญิงวรรณภากร   จันทะคุณ
 
1. นายราชสิทธิ์   สถิตยัง
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระโคล่ 1. เด็กชายภานุวัฒน์   นิลเอม
 
1. นางสาววิสาขา  คัมภีร์
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายนักรบ  ด้วงรอด
 
1. นางสาวกชวรา  พรมโห้
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาวนาราม 1. เด็กหญิงสุทินี  สุขถนอม
 
1. นางราตรี  กลัดค้ำ
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) 1. เด็กหญิงสุภัชชา  อิงวะระ
 
1. นางวริษา  แย้มเสมอ
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กหญิงศิริพร  หมู่เฮง
 
1. นางสาววรรณธิดา  มีกิจ
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  โพธิ์วาที
 
1. นางมยุรี  วิจิตรพงษา
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงสุวนันท์  พูลชู
 
1. นายเสรีวัฒน์  อินทรพิพัฒน์
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) 1. เด็กหญิงสาธินี  หยดย้อย
 
1. นางมยุรี  ชูดวง
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลายชุมพล 1. เด็กชายยสินทร  หนองคูน้อย
 
1. นางสาวบรัสกร  คงเปี่ยม
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายสุทธ์ธีร์ธน  สรารัชธนินท์
 
1. นางสาวกลอยใจ  นุชพ่วง
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกพัฒน์  ทองงามดี
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  อยู่ดี
3. เด็กหญิงปทุม  ยอดเกตุ
4. เด็กหญิงสุรี   ศิริพรหม
5. เด็กหญิงอภิสรา  ปั้นปุก
6. เด็กหญิงไพลิน  รัตนเนนท์
 
1. นางนุชสรา  ดะรงค์
2. นางปิยธิดา  สุขเมือง
3. นางสาวคณึงนิตย์  เมฆโต
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังอิทก 1. เด็กหญิงจิ๊บ  รักษ์ไทย
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  อุ่นบุญ
 
1. นางนเรนทร  พยอมหวล
2. นางสาวธนิตา  สายทอง
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอรัญญิก 1. นายกฤษณะ  จรสุขเสงี่ยม
2. นายสมชาย  อินทรังศรี
 
1. นายวัชระพล  มารอด
2. นางนพรัตน์  มั่นยุติธรรม
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระโคล่ 1. เด็กหญิงสุภาพร   สำลีปั้น
2. เด็กชายเขื่อนเพ็ชร   วงษ์แก้ว
 
1. นางจิราภรณ์   ระโส
2. นางภัชสนัญญา   พูลเกษร
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอรัญญิก 1. นายธนาวุฒิ  สีสอด
2. เด็กชายอนนท์  มีเพ็ชร
 
1. นางนพรัตน์  มั่นยุติธรรม
2. นายวัชระพล  มารอด
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายจารุเดช  งอกแสน
2. เด็กชายธันวา  เพ็งโพธิ์
3. เด็กชายวรพงศ์  ปุริเส
 
1. นางพนมจิต  สิริพิทักษ์เดช
2. นางสาวปัญญภัทร   เงินเส็ง
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. เด็กชายธีรภัทร  อ่อนคง
2. เด็กชายพงศกร  แจ่มวอน
3. เด็กชายวีระพล   เบ้าทอง
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  มั่นต่อการ
2. นางบังอร  วงศ์ใจฟู
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกรับพวง 1. เด็กหญิงฌาณิสา  สุ่นสุข
2. เด็กชายธนดล  แรงขิง
3. เด็กชายรัฐภูมิ  วัตตะ
 
1. นายนพวรรณ  พรจำเรือนกุล
2. นางสาวกันยาลักษณ์  จันทวงศ์
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฏร์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  กลิ่นตลบ
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ทองดอนกระเดื่อง
3. เด็กหญิงทิพย์ทิมา  มโหฬาร
 
1. นางสาธิยา  มั่นประสงค์
2. นางวิยดา  พลศักดิ์ขวา
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1. เด็กชายผดุงเดช   อ่ำพรม
2. เด็กชายศุภกฤษ   เทศปาน
3. เด็กชายอดิเทพ   คล้ายแก้ว
 
1. นางภัทรวดี   สถิตยัง
2. นายราชสิทธิ์   สถิตยัง
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1. เด็กชายนเลนทร   ทวีพัชรีรัชต์
2. เด็กชายปาณรวัฐ   บัวกนก
3. เด็กชายวันชีละ   บู่อ้น
 
1. นางภัทรวดี   สถิตยัง
2. นายราชสิทธิ์   สถิตยัง