เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
ระหว่าง วันที่ 14-15 และ 21-22 กันยายน 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
2 นางคนึง คุ้มตระกูล ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายสันติชัย บัวทอง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
4 นายสมหมาย ถาวรกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
5 นายสันติชัย บัวทอง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายสมหมาย ถาวรกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
7 นางปาริชาติ ก้านสันเทียะ ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นางสาวกิ่งกาญจน์ ยศปัญญา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นางปาริชาติ ก้านสันเทียะ ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นางคนึง คุ้มตระกูล ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นางสาวกิ่งกาญจน์ ยศปัญญา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นางสุนันท์ บัวเทศ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นางปาริชาติ เข่งแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นางสาวนวลจันทร์ ศักดิ์สมวาส ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ  
16 นางอุมาพร อัครางกูร นักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ  
17 นางกิตติกาญจน์ แต้มทอง นักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ  
18 นายอนวัฒน์ แก้วขุนทด นักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ  
19 นางสาวจุฑารัตน์ เนียมถนอม นักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ  
20 นางอรพรรณ กึนสี นักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ  
21 นางสาวอภิรดี บัวสำลี เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ  
22 นางชุลีพร ศรีสังข์ เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ  
23 นางสาววิจินต์ ตั้งวงศ์ถาวรกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน  
24 นางพรเมษา ใจอยู่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน  
25 นางสาวนิศานาถ ศิริลา นักวิชาการศึกษา ฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน  
26 นางสาวปวงอร เบ้าสิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน  
27 นายกิตติพงษ์ ศรีวงศ์ชัย ครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน ฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน  
28 นางกนกกร เจริญศักดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน ฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน  
29 นายเมฆินทร์ ทานิล ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว ฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน  
30 นายณัฐวัตร รอดน้อย ครูโรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน  
31 นายกีรติ วิมลเศรษฐ ครูโรงเรียนบ้านท่าด้วง ฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน  
32 นายณัฐพงษ์ นนทะพา เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง ฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน  
33 นายสุระศักดิ์ สืบสุด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน  
34 นายสารัช ดีวัน เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง ฝ่ายสื่อสารเทคโนโลยีและรายงานผลการแข่งขัน  
35 นายพิชิตชัย อนนท์ นักทรัพยากรบุคคล ฝ่ายลงทะเบียนการแข่งขัน  
36 นางสาวธนิษฐา เทียนไสว นักทรัพยากรบุคคล ฝ่ายลงทะเบียนการแข่งขัน  
37 นายประชา จงเรียน นักทรัพยากรบุคคล ฝ่ายลงทะเบียนการแข่งขัน  
38 นายธนรัตน์ สีทอนสุด นักทรัพยากรบุคคล ฝ่ายลงทะเบียนการแข่งขัน  
39 นางสาวปัทมาภรณ์ พรายพร นักทรัพยากรบุคคล ฝ่ายลงทะเบียนการแข่งขัน  
40 นางสาวชารินี พิลาสุข นักทรัพยากรบุคคล ฝ่ายลงทะเบียนการแข่งขัน  
41 นางสาวรัชณีย์ เพาะกระโทก นักทรัพยากรบุคคล ฝ่ายลงทะเบียนการแข่งขัน  
42 นางสาวเพียงกมล ภาพสิงห์ ครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน ฝ่ายลงทะเบียนการแข่งขัน  
43 นางสาววราภรณ์ เหมือนนิล ครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน ฝ่ายลงทะเบียนการแข่งขัน  
44 นางเพ็ญศรี ประจันตะเสน ครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน ฝ่ายลงทะเบียนการแข่งขัน  
45 นางสาวอมรฤดี ประดับมุข พนักงานราชการ ฝ่ายลงทะเบียนการแข่งขัน  
46 นางสาวศิริรัตน์ เค้ามูล เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง ฝ่ายลงทะเบียนการแข่งขัน  
47 นางสาวอารยา ศรีหาโท เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง ฝ่ายลงทะเบียนการแข่งขัน  
48 นางอัมพร จันทรางกูล นักทรัพยากรบุคคล ฝ่ายลงทะเบียนการแข่งขัน  
49 นายพงศธร ประทุมโพธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ ฝ่ายลงทะเบียนการแข่งขัน  
50 นายพงศธร ประทุมโพธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ ฝ่ายลงทะเบียนการแข่งขัน  
51 นางอริศรา ชุมวงค์ เจ้าพนักงานธุรการ ฝ่ายลงทะเบียนการแข่งขัน  
52 นางสาวสุกัญญา กวยทอง นักจัดการงานทั่วไป ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
53 นางสาวจุรีรัตน์ รูปสวย ครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
54 นางสาวศิริพรรณ จงดี เจ้าพนักงานธุรการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
55 นางสุภัสสรา ทองหาญ เจ้าพนักงานธุรการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
56 นางอัจฉรา สายคุณากร นักจัดการงานทั่วไป ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
57 นางสาวจิดาภา แก้วลุง ครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
58 นางวันนา สุวรรณรังสี ครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน ฝ่ายสถานที่  
59 นางสมใจ สอนเครือ ครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน ฝ่ายสถานที่  
60 นางสาวกุสุมา เกิดเข้ม ครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน ฝ่ายสถานที่  
61 นางใบศรี แซ่โง้ว ครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน ฝ่ายสถานที่  
62 นางลออ พันธุ์วงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน ฝ่ายสถานที่  
63 นายกตัญญู บุญดิษฐ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน ฝ่ายสถานที่  
64 นางวัฒนา แสนใจ ครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน ฝ่ายสถานที่  
65 นางบัวขาว ดีงาม ครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน ฝ่ายสถานที่  
66 นางสาวแสงอรุณ คำส้อม ครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน ฝ่ายสถานที่  
67 นางพรพิมล พันธ์อาทิตย์ ครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน ฝ่ายสถานที่  
68 นางดวงเดือน นิยมศิลป์ ครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน ฝ่ายสถานที่  
69 นายสมเดช สังข์ธูป ครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน ฝ่ายสถานที่  
70 นางวัชรี ทองปอ ครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน ฝ่ายสถานที่  
71 นางกรรณิกา อินทรจักร ครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน ฝ่ายสถานที่  
72 นางบุญนาค เนียมเปรม ครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน ฝ่ายสถานที่  
73 นางสาวแพรว ทองแกมนาก ครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน ฝ่ายสถานที่  
74 นางลักขณาภรณ์ โตแย้ม ครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน ฝ่ายสถานที่  
75 นางสาวขวัญจิตร ชาติป่าสัก ครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน ฝ่ายสถานที่  
76 นางสาวศรินทิพย์ สุจริตจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน ฝ่ายสถานที่  
77 นายชาญวิทย์ ภู่สีทอง ครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน ฝ่ายสถานที่  
78 นายอิสระพงษ์ ช้างอ้น ครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน ฝ่ายสถานที่  
79 นางสาวบุญสม กลิ่นรื่น ครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน ฝ่ายสถานที่  
80 นายเรวัช ลีที ช่างไฟฟ้า 4 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ฝ่ายสถานที่  
81 นายสุทัศน์ นาป้อม ช่างไฟฟ้า 4 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ฝ่ายสถานที่  
82 นายธีรพงศ์ ศรีสุข ช่างไฟฟ้า 4 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ฝ่ายสถานที่  
83 นายสุบรร ประมายะ ช่างไฟฟ้า 4 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ฝ่ายสถานที่  
84 นายวันชัย นุ้ยวรรณ ช่างไฟฟ้า 4 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ฝ่ายสถานที่  
85 นายทวิช นุ้ยวรรณ นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน ฝ่ายสถานที่  
86 นายศิริชัย บุญศรี เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง ฝ่ายสถานที่  
87 นายสิทธิกร บัวทอง เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง ฝ่ายสถานที่  
88 นางนภัสภรณ์ เลียบโลก นักวิชาการพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ  
89 นางสาวปาจรีย์ ตรีทศบดี นักวิชาการเงินและบัญชี ฝ่ายการเงินและพัสดุ  
90 นางสาวนันทนา ศรีคำ นักวิชาการเงินและบัญชี ฝ่ายการเงินและพัสดุ  
91 นางสาวสมหมาย คูโคกสูง นักวิชาการพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ  
92 นางสาวจันทร์ทิพย์ คุณาสกุลเลิศ พนักงานราชการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ  
93 นางสุกันยา เกตุหอม นักวิชาการเงินและบัญชี ฝ่ายการเงินและพัสดุ  
94 นางอริยา พลอยเปลี่ยนแสง ผอ.โรงเรียนบ้านวังใหญ่ บอร์ดสาระภาษาไทย  
95 นายสุพจน์ จันทร์แปลง ผอ.โรงเรียนบ้านกลาง บอร์ดสาระภาษาไทย  
96 นางสาวโชติกา กิตติกรณิศ ผอ.โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง บอร์ดสาระภาษาไทย  
97 นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ บอร์ดสาระภาษาไทย  
98 นายสมเกตุ ศรีพลัง ผอ.โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม บอร์ดสาระคณิตศาสตร์  
99 นายวิทยา เกศาอาจ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ บอร์ดสาระคณิตศาสตร์  
100 นางสมหมาย แพงวาปี ผอ.โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ บอร์ดสาระคณิตศาสตร์  
101 นางสาวณฐมน คุณเที่ยง ผอ.โรงเรียนบ้านซับน้อย บอร์ดสาระคณิตศาสตร์  
102 นางวิลัยภรณ์ ปิ่นทะวงค์ ศึกษานิเทศก์ บอร์ดสาระคณิตศาสตร์  
103 นายพีระพงษ์ พลอยเปลี่ยนแสง ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านเตย บอร์ดสาระวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
104 นายทรงเกียรติ สิงห์บัวขาว ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง บอร์ดสาระวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
105 นางปิยวรรณ บัวสุวรรณ ผอ.โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน บอร์ดสาระวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
106 นายคำสิงห์ ภูเยี่ยมจิต ผอ.โรงเรียนบ้านคลองทราย บอร์ดสาระวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
107 นายกรเอก มิ่งศรี ผอ.โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ บอร์ดสาระวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
108 นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง ศึกษานิเทศก์ บอร์ดสาระวิทยาศาสตร์และนักบินน้อย  
109 ว่าที่ ร.ท.สกุลศักดิ์ กุลวงษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย บอร์ดสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
110 นายวิบูลย์ ช้างอินทร์ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล บอร์ดสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
111 นายวัฒนกร บัวทอง ผอ.โรงเรียนบ้านเข็มทอง บอร์ดสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
112 นายสุรชัย จันทาทับ ผอ.โรงเรียนบ้านนาวังแหน บอร์ดสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
113 นางสุปัญญา โพธิ์หา ศึกษานิเทศก์ บอร์ดสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
114 นายชาคริต โพธิปิ่น ผอ.โรงเรียนบ้านซับตะแบก บอร์ดสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
115 นายศักดิ์ชัย เพ็ญธิสาร ผอ.โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ บอร์ดสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
116 นางวันเพ็ญ โพธิ์เหลือง ผอ.โรงเรียนบ้านนาเฉลียง บอร์ดสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
117 นางสาววิไลวรรณ รุ่งเรืองสมบัติ ผอ.โรงเรียนบ้านวังไลย์ บอร์ดสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
118 นายปัณณธร บัวอุบล ศึกษานิเทศก์ บอร์ดสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
119 นายเวียงชัย สิริบริรักษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านบ่อรัง บอร์ดสาระการงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
120 นายภาคภูมิ บัวทอง ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยทราย บอร์ดสาระการงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
121 นางนุตประวีณ์ ภัตรวัฒน์อังกูร ผอ.โรงเรียนบ้านจัดสรร บอร์ดสาระการงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
122 นายโกศล สีไพร ผอ.โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ บอร์ดสาระการงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
123 นางกัญจนา มีศิริ ศึกษานิเทศก์ บอร์ดสาระการงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
124 นางเปรมฤดี มีสนุ่น โรงเรียนบ้านโคกตะขบ บอร์ดสาระการงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์  
125 นางอัญชลี นากแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ บอร์ดสาระภาษาต่างประเทศ  
126 นายทรงพล มากแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด บอร์ดสาระภาษาต่างประเทศ  
127 นายวิชชา อยู่เพชร ผอ.โรงเรียนบ้านท่าด้วง บอร์ดสาระภาษาต่างประเทศ  
128 นายสมพงษ์ ไพรสิงห์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัว บอร์ดสาระภาษาต่างประเทศ  
129 นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ บอร์ดสาระภาษาต่างประเทศ  
130 นายเฉลียว ซาทรง ผอ.โรงเรียนบ้านพญาวัง บอร์ดสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์  
131 นายชีพ แก้วสุกใส ผอ.โรงเรียนบ้านท่าแดง บอร์ดสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์  
132 นายพงศธร พรมวัง ผอ.โรงเรียนบ้านม่วงชุม บอร์ดสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์  
133 นายกัน อินพร ผอ.โรงเรียนบ้านเขาพลวง บอร์ดสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์  
134 นางอมรินทร์ เฉยทอง ศึกษานิเทศก์ บอร์ดสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์  
135 นายเสรี สุขพ่อค้า ผอ.โรงเรียนบ้านเนินถาวร บอร์ดสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี  
136 นายชาญณรงค์ ชำนาญกิจ ผอ.โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ บอร์ดสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี  
137 นายมนูญ สิงห์คำ ผอ.โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง บอร์ดสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี  
138 นายสุชัดร์ จันทรัตน์ ผอ.โรงเรียนบ้านเฉลียงทอง บอร์ดสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี  
139 นายสุเมธ จงใจมั่น ผอ.โรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง บอร์ดสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี  
140 นางปาริชาติ เข่งแก้ว ศึกษานิเทศก์ บอร์ดสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี  
141 นายเสน่ห์ จันทร์ประเทศ ผอ.โรงเรียนบ้านเพชรละคร บอร์ดสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์  
142 นายจิรโรจน์ รวีศักดิ์สุขธนา ผอ.โรงเรียนบ้านคลองดู่ บอร์ดสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์  
143 นายชาตรี ตรีภาค ผอ.โรงเรียนบ้านวังขอน บอร์ดสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์  
144 นายทวี บุญมี ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด บอร์ดสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์  
145 นางรังสิมา บัวทอง ศึกษานิเทศก์ บอร์ดสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์  
146 นายสมนึก พันธุ์วงศ์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน บอร์ดสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
147 นายสำราญ สีสัตย์ซื่อ ผอ.โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว บอร์ดสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
148 นายประวัติ นามปัญญา ผอ.โรงเรียนบ้านบ่อไทย บอร์ดสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
149 นายอักษร ปลื้มชัย ผอ.โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย บอร์ดสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
150 นายอนวัฒน์ แก้วขุนทด นักวิชาการศึกษา บอร์ดสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
151 นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ บอร์ดสาระการศึกษาปฐมวัย  
152 นายคมสันต์ คุ้มทรัพย์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ บอร์ดสาระการศึกษาปฐมวัย  
153 นายสุพจน์ ผัดพิทักษ์กุล ผอ.โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ บอร์ดสาระการศึกษาปฐมวัย  
154 นางสมนึก นิพนธ์ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา บอร์ดสาระการศึกษาปฐมวัย  
155 นางสาวลภัสรดา คำมา ศึกษานิเทศก์ บอร์ดสาระการศึกษาปฐมวัย  
156 นายวุฒิพงษ์ โกบุตร ผอ.โรงเรียนบ้านหนองพลวง บอร์ดสาระการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
157 นางสาวอุบล หมายเทียมกลาง ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี บอร์ดสาระการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
158 นางจิรัชญา สนธิญาติ ผอ.โรงเรียนบ้านดาดอุดม บอร์ดสาระการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
159 นางเปรมฤดี มีสนุ่น ผอ.โรงเรียนบ้านโคกตะขบ บอร์ดสาระการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
160 นายปัณณธร บัวอุบล ศึกษานิเทศก์ บอร์ดสาระการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
กิตติกาญจน์ แต้มทอง โทร.085-3383205
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]