รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
ระหว่าง วันที่ 14-15 และ 21-22 กันยายน 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง 1. เด็กชายภูมิพชร  บุตดี
 
1. นางเพ็ญศรี  เสงี่ยมงาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  บุญจิตร
 
1. นางพัชรี  เพชรน่าชม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงนันทิชา  เดชศิริ
 
1. นางพรเพ็ญ   ชินรัตน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์   จันทร์ดา
 
1. นางสาวจุรีรัตน์   รูปสวย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 1. เด็กหญิงมิรันตี  กองอาสา
 
1. นางแสงอรุณ  ยอดแตง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กหญิงประภาภัทร  จันทร์สาลี
 
1. นางปัดทุมมา  มั่นสมใจ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1. เด็กหญิงพิชชากร  นาคสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวมณฑริกา  จันทนิชย์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สังคะศักดิ์
 
1. นางพรเพ็ญ  ชินรัตน์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตะขบ 1. เด็กชายกชอินทร์  ต่ายตะเวน
 
1. นางสาวเอมจิตต์   ชูศรีนาค
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กชายพีรวิชญ์  ลากอก
 
1. นางรวีวรรณ  กันเขต
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กหญิงพรวนา  บริบูรณ์
 
1. นางสาวพรรณวจี  จอดนอก
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินคนธา 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  บุพลา
2. เด็กหญิงสุจิรา  แสนธิ
 
1. นายสุรวิทย์  น้อยกรม
2. นางนันทยา  ทรายฮวด
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับน้อย 1. เด็กหญิงสุนิสา  ทองขาว
2. เด็กหญิงแพรพลอย  พุ่มเปี่ยม
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  เฉลิมวัน
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุขาม 1. เด็กหญิงกุลธิญา  จีพิมาย
2. เด็กหญิงเมวิกา  มาประเสริฐ
 
1. นางวิไลวรรณ  เสิกภูเขียว
2. นายวิศิษฎ์  นากแก้ว
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 1. เด็กชายวายุภักษ์   สมันสี
2. เด็กชายศุภวิชญ์   ส่วนเสน่ห์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์   ภู่บัว
2. นางชุติกาญจน์   จันทรา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1. เด็กชายสิงห์รัตน์  เรืองศิริ
 
1. นางสาวอนงค์ลักษณ์  โอดนันต์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอน 1. เด็กชายพชระ  สนิทไทย
 
1. นางอุษา  เข็มทอง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เทียนบุญนาค
 
1. นางพรทิพา   เพ็งหมู
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกะโบน 1. เด็กหญิงนิศากร   ยศม้าว
2. เด็กชายภมร    ขจรนาม
3. เด็กหญิงอมลวรรณ   พันทะสา
 
1. นางสาวเนตรนภา  มะนู
2. นางสาวอรัญญา  อาจสามารถ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากตก 1. เด็กหญิงปราณปิ่นรัตน์  บุญเกตุ
2. เด็กหญิงรสิตา  แย้มยิ้ม
3. นางสาวไพจิตร  ทองขาว
 
1. นางสาวปฐมพร  เพียราช
2. นายคมสิงห์  เพชรสารพรม
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กหญิงพรรณรมณ  มีมาก
2. เด็กหญิงวนิญาดา  ศรีเจริญ
3. เด็กหญิงสุภัชชา  กมลรัตน์
 
1. นายจุลดิศ  ปั้นโฉม
2. นายชัยภัค  เทียนทอง
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 1. เด็กหญิงภิญญาดา  บุญเกษม
2. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ช่องสกุล
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ  สอนราษฎร์
 
1. นางสาวนิตยา  จันนารี
2. นางสาวขนิษฐา  อยู่สุข
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินถาวร 1. เด็กหญิงศวรรยา  จันเส
2. เด็กหญิงสายธาร  ภูแข่งหมอก
 
1. นางพรรณทิพา  ภูแข่งหมอก
2. นางสาววนิดา  พรมเขียว
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงจิรนันท์   ม่วงน้อยเจริญ
2. เด็กหญิงณัฐณพิณ   สำราญพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ   ไทยแท้
2. นางพรทิพา   เพ็งหมู
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1. เด็กชายอักขราทร  พลางคะ
 
1. นางสาวสุนันท์  เอมมะโน
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กชายเตชิต   พหลทัพ
 
1. นางมยุรี   เอนกพงษ์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กชายอานุภาพ   ภิรมย์กุล
 
1. นายอานนท์   เอนกพงษ์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา 1. เด็กหญิงกชกร   ปลื้มจิตต์
2. เด็กหญิงจิดาภา   สมร
 
1. นายกิตติศักดิ์   กลิ่นเทศ
2. นางสาวศรัญย์รัชต์    แก้วพวง
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายภานุพงศ์   มณีแสง
2. นางสาวมณีรัตน์   กองเมือง
 
1. นายณชพล   พันธ์ไธสง
2. นายมารุต   แสนคาน
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าด้วง 1. เด็กหญิงจิตติภัทรา  ขวัญแสง
 
1. นางสาวชไมพร  ทิศหน่อ
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์กลิ่น
 
1. นางไพจิต  ศรีคำ
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง 1. เด็กหญิงสุทธาสินี   สวัสดี
 
1. นายพงษ์เอนก  เอนกพงษ์
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1. เด็กชายกีรติ  อินทรจักร์
 
1. นายวรัญชัย  ชมชื่น
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กหญิงนฤมล  ดีจะเสน
 
1. นางวชิราภรณ์  คำพิฑูรย์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้าน กม.35 1. เด็กชายถิรธนา   มาขุมเหล็ก
2. เด็กชายธีรภัทร์   ดวงตาปา
3. เด็กหญิงวริศรา  เผ่าพันธ์
 
1. นางสาวทวีทรัพย์  โพธิสมภาร
2. นางพิมพ์สุภัค  ปัญญาอินทร์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 1. เด็กชายธนพนธ์  สุขแจ่ม
2. เด็กหญิงภชฎา  กองกุหล่าย
3. เด็กหญิงอนนทพร  สุริวงษ์
 
1. นางพูนศิริ  ศรีโพธิ์เผือก
2. นางสาวขนิษฐา  อยู่สุข
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  โกศล
2. เด็กหญิงสิริวิภา  อุดมศิลป์
 
1. นายชนินทร์  บุตรคำโชติ
2. นางกวินนา  บุตรคำโชติ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 1. เด็กชายกิตติคุณ  คมกล้า
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  บุญสุข
 
1. นายชนินทร์  บุตรคำโชติ
2. นางกวินนา  บุตรคำโชติ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีมงคล 1. เด็กชายกฤษณะ  สร้อยพวง
2. เด็กชายณรงค์กร  สร้อยธรรมมา
 
1. นายสันติ  หวานฉ่ำ
2. นายมารุต  สิทธิศักดิ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาวัง 1. เด็กชายนพีภัทร  มั่นคง
2. เด็กชายรัฐภูมิ  เสนานุช
 
1. นายพงศ์ปณต  ซาทรง
2. นางสาวเรียม  ดำมา
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 1. เด็กชายนครินทร์  รำพึงจิตร
2. เด็กชายบรรชร  ถาวรพันธ์
 
1. นายชนินทร์  บุตรคำโชติ
2. นายชัยรัตน์  ช้างทอง
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแควป่าสัก 1. เด็กหญิงรมย์ชลี  พงศ์โชติสกุล
2. เด็กหญิงลักษิกา  แสงสว่าง
3. เด็กหญิงอรวรรยา  โต๊ะชาลี
 
1. นางมณีรัตน์   มิสท้าน
2. นายรวิกร  จันทะมัง
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงรชินันท์   ข่มอารมณ์
2. เด็กหญิงสิรภัทร   สุ่มน้อย
3. เด็กหญิงสิรภัทร   ชินขุนทด
 
1. นายมนัส    เพ็งหมู
2. นางพรทิพา   เพ็งหมู
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้าน กม.35 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญราวี
2. เด็กชายฉัตรมงคล  สิงห์โสภา
3. เด็กชายณัฐพงศ์   ตรวจมรรคา
 
1. นางพิมพ์สุภัค  ปัญญาอินทร์
2. นางสาวทวีทรัพย์  โพธิสมภาร
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ทัศนา
2. เด็กหญิงสุพา  นวลนอก
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  คำนอก
 
1. นายเอกราช  จุมพรม
2. นางกาญจนา  จิตบุญเรืองโรจน์
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าด้วง 1. เด็กหญิงนรินทร์พร  หาญคำ
2. เด็กหญิงสิริกร  สมรูป
3. เด็กหญิงสุพรรญา  เถาโคตรศรี
 
1. นายทศพล  สุโขประสพชัย
2. นางสมหญิง  บุญปัน
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 1. เด็กหญิงนันทรัตน์  ชะนะชัย
2. เด็กชายอรงณ์กรด  กองบุญมา
3. เด็กหญิงอารีย์รัตน์  อุทัยทิพย์
 
1. นายอัสนี  ปวงสันเทียะ
2. นางสาวรับพร  กรมกอง
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำตาเณร 1. เด็กชายพีรภัทร  แสนพันธุ์
2. เด็กชายภูผา  อินทร์โพธิ์
 
1. นายกติกา  โตไกรลักษณ์
2. นางสาวอมรรัตน์  คำสุรัน
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้าน กม.35 1. เด็กชายญาณวุฒิ   วังอินทร์
2. เด็กชายศิวะ  สมเนตร
 
1. นายสุวิจักขณ์  ปัญญาอินทร์
2. นางสาวทวีทรัพย์  โพธิสมภาร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินคนธา 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  ยอดแสง
2. เด็กหญิงชนัญญา  สีทานันท์
3. เด็กหญิงนุชนาถ  ด้วงเงิน
4. เด็กหญิงวรัญญา  เวฬุวนารักษ์
5. เด็กหญิงศศิประภา  เข็มทองคำ
 
1. นายไตรเทพ  สิงห์ไทย
2. นางสาวสรรพพร  พรหมบุญ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุดงาม 1. เด็กหญิงญาณิศา  ทบคลัง
2. เด็กหญิงปภาวรินท์  ขันยศ
3. เด็กหญิงวราภรณ์  บัวบังใบ
4. เด็กหญิงสุวภัทร  ยี่สุ่น
5. เด็กหญิงอารีญา  เหมยสวาท
 
1. นางสาวเมทิกา  น้อยนันท์
2. นางสาวเสาวนีย์  รินนาศักดิ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขันอาสา
2. เด็กหญิงกรรณิกา  โพธิ์มา
3. เด็กหญิงจีรนันท์  สงฆ่อง
4. เด็กหญิงพรทิพย์  ทองสงค์
5. เด็กหญิงสุรางคนา  สนมเนาว์
 
1. นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์  โตสุวรรณ์
2. นางนริศรา  โจมพรม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำนารวย 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  การรักษา
2. เด็กหญิงณัฐรดาภรณ์  ศรีชุม
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  เชื้อบุญ
4. เด็กหญิงพิชาญานันท์  สมมุติรัมย์
5. เด็กหญิงพิมชนก  กระต่ายเทศ
 
1. นางยุพา  วาโย
2. นางนฤมล  แจ้งมรคา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังลึก 1. เด็กหญิงธิดาพร  สุขจิตร์
2. เด็กหญิงปวิตรา  สิมมลี
3. เด็กหญิงรินทร์ลดา  พุ่มพฤกษ์
4. เด็กหญิงอัคศราภัค  สมบูรณ์ประเสริฐ
5. เด็กหญิงแพรวนภา  ระงับภัย
 
1. นางกรกช  โครมกระโทก
2. นางรชยา   ฉั่วตระกูล
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากตก 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  นามสง่า
2. เด็กชายพุทธิพงศ์  สาทร
3. เด็กชายสถาพร  ดังดี
4. เด็กชายอลงกรณ์  กรีแก้ว
5. เด็กหญิงอุษา  อินทร์เจริญ
 
1. นางปัญทารีย์  ขุนสุรินทร์
2. นายพิพัฒน์  ไผ่แก้ว
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐกานจณ์  สิงห์เปี่ยม
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  นาค่า
3. เด็กชายธนพล  หนูบุญ
4. เด็กหญิงปิย์วรา  รุจิราพงศ์
5. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ดีเพ็ชร
 
1. นางดาวเรือง  พัฒนานุพงษ์
2. นางสุภารัตน์  ชาวใต้
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อไทย 1. เด็กหญิงธาริณี  กระเป๋าทอง
2. เด็กหญิงประกายดาว  พิลาสุข
3. เด็กหญิงภัทรมน  แก้วบัวพา
4. เด็กหญิงอรนรินทร์  ละมูล
5. เด็กชายเจษฎาพร  เครือขวัญ
 
1. นางสาวปวีณา  คงไชยโย
2. นางชนม์ณนันท์   กงถัน
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมู 1. เด็กชายกฤตเมธ  โพธิ์ใหญ่
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  ยุงสันเทียะ
3. เด็กชายชนาธิป  กล้วยเอี่ยม
4. เด็กหญิงฐานิภา  โพธิ์ใหญ่
5. เด็กชายณัฐภูมิ  หาดยาว
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  หาดยาว
7. เด็กหญิงณิชานาฏ  อินประโคน
8. เด็กชายธนพล  ขุนทิพย์ทอง
9. เด็กชายภานุพงษ์  โพกพาน
10. เด็กหญิงยุติกา  กลิ่นนิรัญ
11. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วินทะชัย
12. เด็กชายศุภกิตต์  ควรเสก
13. เด็กชายสิรดนัย  สิงห์โพธิ์งาม
14. เด็กหญิงสุทธิดา  สีฟุ้ง
15. เด็กชายสุริยัญ  พรมดี
16. เด็กหญิงอธิชา  รัตนวิจารณ์
17. เด็กชายอภิวัฒน์  นาคแสง
18. เด็กชายอาจหาญ  บุรีรัตน์
19. เด็กหญิงีรัตนาวดี  ทองสุขดี
20. เด็กชายไกรวิชญ์  สีสมุทร
 
1. นายจรัญ  ชาวใต้
2. นางสาวนริศรา  แก้วกลางเมือง
3. นางสาวศิริขวัญ  อวดกล้า
4. นางสาวลมัย  ทองแถม
5. นางสาวนนทกร  แก้วศรีรัตน์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กชายกฤษดา   ศรีประเทศ
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์   ภูมี
3. เด็กชายกุลกิตติ  กงษบุตร
4. เด็กชายจงเจตน์   กุดั่น
5. เด็กชายจิรภัทร   อนุไพร
6. เด็กหญิงชลธิชา   พูลถม
7. เด็กหญิงณัฐธิดา   บุญช่วยเจริญ
8. เด็กชายธนาสินท์   มงคล
9. เด็กหญิงธิดารัตน์   ทรัพย์เจริญ
10. เด็กหญิงธีรนันท์   แป้นฝ้าย
11. เด็กชายนนทชัย   รักกลัด
12. เด็กชายนฤเบศร์   มั่นต่าย
13. เด็กหญิงปนัดดา   รักษาสิกรณ์
14. เด็กหญิงมธุรส   ชุมเสน
15. เด็กชายรัตนติกุล  ศรีมาไร
16. เด็กชายวันชัย   อินสนิท
17. เด็กชายสรวิชญ์   มุ้งทอง
18. เด็กชายอภิสิทธิ์   สร้อยสงิม
19. เด็กชายเทียนชัย   จ้ำนอก
20. เด็กชายเมธาสิทธิ์   นาคเวียง
 
1. นางอารมณ์   ผัดพิทักษ์กุล
2. นายปวริศ   สายวิจิตร
3. นายมนัส   เพ็งหมู
4. นายภัทรนนท์   คำธงไชย
5. นายณัฐพล    แวงดา
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด 1. เด็กหญิงวิภาพรรณ  เดชะ
 
1. นางสาวนัฏฐิรา  ศรีไพร
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชติวิทยา 1. เด็กหญิงจิตติมา   ช่างเพ็ง
 
1. นางสาวศันสนีย์  สุทธิประภา
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร   ปานเกตุ
 
1. นายปวริศ   สายวิจิตร
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกปรือ 1. เด็กหญิงธนัชพร  พวงสันเทียะ
2. เด็กชายศุภกิจ  แก้วมะลัง
 
1. นางสาววาสนา   ชนะศึก
2. นางสุนทร   แจ้งสันเทียะ
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกปรือ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    ศรีสิทธิ์
2. เด็กชายอณุชิด   ประมาณุใส
 
1. นางสาววาสนา   ชนะศึก
2. นายเกรียงศักดิ์    เมืองจั่น
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกปรือ 1. เด็กชายกันต์ดนัย   เหมาะสมาน
2. เด็กหญิงมัลลิกา    ป้อมสันเทียะ
 
1. นางสาววาสนา   ชนะศึก
2. นางสาวเพียงใจ   รองศักดิ์
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระกรวด 1. เด็กหญิงกชกร  บุญเฉลิม
2. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  สิริสุทธิ์
3. เด็กหญิงชลิตา  สมจันทร์
4. เด็กหญิงณิชมน  มีสินทรัพย์
5. เด็กหญิงทักษิณา  ดงน้อย
6. เด็กหญิงนวรัตน์  รัตนภูมิ
7. เด็กหญิงนิชากรานต์  สกุลรัง
8. เด็กหญิงพรรณณิชา  อินต๊ะ
9. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุดฉกรรจ์
10. เด็กหญิงสุภาวดี  ยาสี
 
1. นางวรรณา  อ่อนสลุง
2. นางนภารัตน์  แก้วโสตร์
3. นางลิ้นจี่  ศรีสังข์
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ถาวรพันธ์
2. เด็กชายกุลธิดา  โหมกลาง
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  พุทธณวงค์
4. เด็กหญิงรัชนีกร  โพธิ์งาม
5. เด็กหญิงรัญชิดา  ดอกบัวเผื่อน
6. เด็กหญิงวรินญา  โอ่งกลาง
7. เด็กหญิงสาริณี  ปะปาปะกา
8. เด็กหญิงอทิตยา  สอนโก่ย
9. เด็กหญิงอารยา  ฟักนาค
10. เด็กหญิงโสภิตนภา  ทองลอย
 
1. นางเสาวลักษณ์  น้อยนาค
2. นางนลินี  บุญสะอาด
3. นางสาวมนต์สุธี  ผัดยา
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอน 1. เด็กหญิงกัญญภัค  ศิริเวชพร
2. เด็กหญิงฐิตาพร  จันทรัตน์
3. เด็กหญิงบุญนิสา  หมั่นเขตกิจ
4. เด็กหญิงปภากนต์  หาญรบ
5. เด็กหญิงพราวฝัน  ปราณี
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  กึ่งกลาง
7. เด็กหญิงรัชนีกร  จันทร์ปลั่ง
8. เด็กหญิงอภิสุตา  พุทธปัญญา
9. เด็กหญิงอรวรรยา  นามระบือ
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชาวไทย
 
1. นางชุตินุต  บุญนิยม
2. นายบุญลือ  บุญนิยม
3. นายสิทธิโชค  แป้นจันทร์
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอน 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  พิมคล้าย
2. เด็กหญิงชาลิณี  สุดจันทึก
3. เด็กหญิงชุติภรณ์  หงส์ประเสริฐ
4. เด็กหญิงณัฐกมล  ประเสริฐสัง
5. เด็กหญิงณัฐธยาน์  คูณพรม
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปาระโท
7. เด็กหญิงพรชิตา  ไมขุนทด
8. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  นรินนอก
9. เด็กหญิงศรีรัตน์  หล้าคอม
10. เด็กหญิงอาลิสา  นรินนอก
 
1. นางชุตินุต  บุญนิยม
2. นายบุญลือ  บุญนิยม
3. นายต้องตา  สนิทไทย
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   สุระโคต
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โพธิ์สิงห์
3. เด็กชายธนัญชัย  ตาแล
4. เด็กชายธีรภัทร  สุดหอม
5. เด็กหญิงพุทธิชา  นรินนอก
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  บัวนาค
7. เด็กชายอดิศร  ทองนวล
 
1. นายสมพงษ์   คนเกณฑ์
2. นายรัฐพล  โยพันดุง
3. นางสาวลาวัณย์  โพธิ์สิงห์
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 1. เด็กชายชนกานต์  สุระทม
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ชินมิตโต
3. เด็กหญิงธันยพร  แสงแก้ว
4. เด็กหญิงนงลักษณ์  วงษ์กลาง
5. เด็กหญิงรุจิกร  ตาแล
6. เด็กชายเจษบดิณร์  ทาสี
7. เด็กชายไตรภพ  เดชนะ
 
1. นายสมพงษ์   คนเกณฑ์
2. นางสาวโศภชา   วัฒนปชาโชติ
3. นางสาวลาวัณย์  โพธิ์สิงห์
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 1. เด็กชายชยางกูร  รินนาศักดิ์
2. เด็กหญิงณัฐมน  นวลเปรม
3. เด็กชายธนวัฒน์  กัลยาประสิทธิ์
4. เด็กหญิงธวัลหทัย  สอนยศ
5. เด็กชายธีรเดช  สุทัศน์
6. เด็กชายรัชภูมิ  วงค์ษา
7. เด็กหญิงวรรณนิษา  สิงห์รักษ์
8. เด็กหญิงสุจิตรา  หงษ์โต
9. เด็กชายอติชาติ  ประทุมสาย
10. เด็กชายเสกสรร  มณีศรี
 
1. นายศรีสมบัติ  สิมมา
2. นางสาวสุนิสา  พรหมบุญแก้ว
3. นางสาวปิยนารถ  ทองยิ่ง
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 1. เด็กชายกฤษฏา  ใจเมทา
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  จำคำ
3. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีมณฑล
4. เด็กชายธีรวุฒิ  ไชยะปัน
5. เด็กชายพิชากร  โชติพรม
6. เด็กชายภูวนาท  สุรรีย์
7. เด็กหญิงมินตรา  กรัดกระยาง
8. เด็กหญิงลลิตา  วันเสี่ยน
9. เด็กหญิงสุพรรษา  แก้วเพิ่ม
10. เด็กหญิงอัศรา  ฟักเหลือง
 
1. นางธัญรดี  พรมเทศ
2. นายภูเบศ  ศรีพานิช
3. นายณัฐพล  สีหาฤทธิ์
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินคนธา 1. เด็กหญิงธนัญชนก  แก้วมูลษา
2. เด็กหญิงนิภาพร  กอมะณี
 
1. นายสุรวิทย์  น้อยกรม
2. นางโชติกานต์  จีบแก้ว
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 1. เด็กหญิงธีริศรา  แสงสิทธิ
2. เด็กหญิงพีรดา  แก้วก่ำ
 
1. นายปริญญา  ปริยะ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา 1. เด็กชายกมลภพ  อาบสุวรรณ์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ทองมา
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร 1. เด็กหญิงฐิดาพร  เอียดแก้ว
 
1. นายชาญณรงค์  คูณขาว
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงปภาวรินท์   ชนะสิมมา
 
1. นายประธาน   ยศรุ่งเรือง
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   สุขแจ่ม
 
1. นายประธาน   ยศรุ่งเรือง
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงปริณดา   กุดั่น
 
1. นายประธาน   ยศรุ่งเรือง
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   เนาว์เมือง
 
1. นายประธาน   ยศรุ่งเรือง
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงวนัสนันท์   ศรีบรรเทา
 
1. นายประธาน   ยศรุ่งเรือง
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กชายวัชรพงษ์  อนุภาพ
 
1. นายประธาน   ยศรุ่งเรือง
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ 1. เด็กชายจิรายุ  ทุ่งไธสงค์
2. เด็กหญิงปภาพรรณ  ตันเสน
 
1. นางบุษราพร  ลาภคุณ
2. นางถนอม  นาใจรีบ
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ 1. เด็กหญิงปาลิตา  บุญลือ
2. เด็กหญิงพรนภัทร  แก้วสา
 
1. นางบุษราพร  ลาภคุณ
2. นางสาวศุมัจจิกา  ราชองค์
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  มุกคสิงห์
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  หาญลือชัย
 
1. นางอังคณา  เทพจันทร์
2. นายภัทราวุธ  อิ่มจันทร์
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กชายธีรภัทร์  แย้มทิพย์
 
1. นายสรศักดิ์  ขันอาษา
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง 1. เด็กหญิงทักขิยา  เขียวเซ้น
2. เด็กหญิงพรชลินทร์  หงษ์ขาวปูน
3. เด็กหญิงอภิชญา  ไพเราะ
 
1. นางสาวนริสา  แสงเงิน
2. นางรัชนี  พิทักษ์วินัย
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย 1. เด็กหญิงนริศรา   เครืออยู่
2. เด็กชายยุทธศาสตร์  บัวอ่อน
3. เด็กชายเอกมัย  ยวงบุญตา
 
1. นางสาวนิลาวัลย์   เสือกะ
2. นายปราโมทย์  คุ้มเมือง
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กชายพรหมมินทร์   บันดิตย์
2. เด็กชายวิศวะ   ภูศรี
3. เด็กชายสรยุทธ   แทนสอ
 
1. นายดวงทิพย์   บุญหล้า
2. นางไพรวัลย์   บันดิตย์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงจันทิมา  ขลังวิชา
2. เด็กชายชัชนันท์  รุ่งนาค
3. เด็กหญิงวิศา  ไม้หอม
4. เด็กหญิงอัญมณีพร  ชมภู
5. เด็กหญิงเจนจิรา  มะธุโป
6. เด็กหญิงเลน่า  ศดานันท์
 
1. นายมนตรี  ขันยา
2. นางมนญาณี  ขันยา
3. นางสาวชฎาภรณ์  รุ่งจำรัส
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา 1. เด็กชายณัฏฐกร  เทศแจ่ม
 
1. นางพจนาถ  ทองมา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 1. เด็กชายนที  เรียนหิน
 
1. นางยุวธิดา  สังข์ทอง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1. เด็กหญิงมิ่งกมล  เนตรเสนีย์
 
1. นางกุศล  คำทอง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดวงจันทร์
 
1. นางบุษบา  สิงห์ที
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1. เด็กชายณัฐภูมินทร์   เปรมโคกสูง
 
1. นายชวิน  พรหมเสน
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย 1. เด็กชายอนุชิต  บริวาร
 
1. นางสาวณัฐพัชร์  โสภาพันธุ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1. เด็กหญิงสุธิศา   มาบ้านซ้ง
 
1. นางอารีวรรณ  เถื่อนชำนาญ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็มทอง 1. เด็กหญิงวิภาวดี   เอกชิด
 
1. นางปราณี  วงษ์โพธิ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1. เด็กชายขวัญชัย  ลำใย
 
1. นายชวิน  พรหมเสน
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กชายสิรภพ  ไกยสวน
 
1. นางสาวศิรีรัตน์  ม้าวิ่ง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา 1. เด็กหญิงอิงกาล   ปิ่นทอง
 
1. นางพจนาถ   ทองมา
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 1. เด็กหญิงฉัตรีญา  พานทอง
 
1. นางสาวกิตลดา  ปิ่นทอง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา 1. เด็กชายวราวุฒิ  ทัตเศษ
 
1. นางพจนาถ   ทองมา
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สมพูล
 
1. นางนันทวัน  ภาพันธ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา 1. เด็กหญิงอรัชพร  สงค์ประเสริฐ
 
1. นางสาวมานิตา  ดาโส
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงปภัสสรณ์   ยิ้มใจดี
 
1. นายมนตรี  ขันยา
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กหญิงปราณปรียา  รานอก
 
1. นายกังวาน  สร้อยทอง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 1. เด็กชายสมพร   จิ๋วธรรมรงค์
 
1. นางกัลยา  เจริญพันธ์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  รายสันเทียะ
 
1. นายเอกชัย  ละชั่ว
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์   โสภา
 
1. นายกตัญญู   บุญดิษฐ์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายภัครพล  แก้วโสดา
 
1. นายวิชัย   ชำนาญ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 1. เด็กหญิงวริศรา   บุญไพโรจน์
 
1. นางกัลยา  เจริญพันธ์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  น้ำร้อนเบ้า
 
1. นายเอกชัย  ละชั่ว
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 1. เด็กชายสมพร   จิ๋วธรรมรงค์
 
1. นางกัลยา  เจริญพันธ์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงสุธารัตน์   บุญขำ
 
1. นางภัททิญา   จันทขันธ์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็มทอง 1. เด็กชายวราพงษ์   ไทยสอน
 
1. นายชูศักดิ์  วงษ์โพธิ์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงอมิตาดา   แก่นทรัพย์
 
1. นางภัททิญา   จันทขันธ์
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงณิชานาจ   สีดาโล้น
 
1. นางภัททิญา   จันทขันธ์
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็มทอง 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์   อินปา
 
1. นายชูศักดิ์  วงษ์โพธิ์
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงพรพิกุล   พงษ์ประยูร
 
1. นางภัททิญา   จันทขันธ์
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กหญิงกฤษติมา   ฉิมใจงาม
 
1. นายสิทธา  ทวนขุนทด
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กชายศาสดาวุฒิ  อินทร์โพฺธิ์
 
1. นายสิทธา  ทวนขุนทด
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 1. เด็กชายพงศธรณ์  สุขกันหา
 
1. นางสาวรุ้งลาวัลย์  บุญกว้าง
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย 1. เด็กหญิงทิพวรรณ   ต้นข้าว
 
1. นางเพ็ญรุ่ง   กลั่นฟัก
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร 1. เด็กหญิงกัลยาณี  จิตรีขันธ์
2. เด็กหญิงณราวดี  กระบวนรัตน์
3. เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์  ทองบุญเกิด
4. เด็กชายพีรเดช  นิ่มทอง
5. เด็กหญิงภัทรวรรณ  วัฒนาประสิทธิ์
6. เด็กชายศรัณยพงศ์  บุตระ
7. เด็กชายสุทน  หมั่นกิจ
8. เด็กหญิงสุภชัญญา  สวนปรารมณ์
9. เด็กหญิงอนันตญา  คำก่อ
 
1. นายสุเทพ  ปราบวิไล
2. นายสมจิตร  พัดเสือ
3. นายชาญณรงค์  คูณขาว
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร 1. เด็กหญิงกัลยาณี  จิตรีขันธ์
2. เด็กชายจีราพัชร์  สีนา
3. เด็กหญิงซอนย่า  ชเลนเทอร์
4. เด็กหญิงณราวดี  กระบวนรัตน์
5. เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์  ทองบุญเกิด
6. เด็กหญิงทักษอร  อิ่มใจ
7. เด็กชายพีรเดช  นิ่มทอง
8. เด็กหญิงภัทรวรรณ  วัฒนประสิทธิ์
9. เด็กชายวรพล  ภู่สงค์
10. เด็กชายวีราธร  น้องสีลา
11. เด็กชายศรัณยพงศ์  บุตระ
12. เด็กหญิงศิริพร  ชาญถิ่งดง
13. เด็กชายสิรวิช  หาดแมน
14. เด็กชายสุทน  หมั่นกิจ
15. เด็กหญิงอนันตญา  คำก่อ
 
1. นายสุเทพ  ปราบวิไล
2. นายสมจิตร  พัดเสือ
3. นายชาญณรงค์  คูณขาว
4. นางสาวชูสกุล  อาจมังกร
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  วงจันทร์หล้า
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  รายสันเทียะ
3. เด็กหญิงดรุณี  ยอดหมวก
4. เด็กชายธีรเทพ  เทพแก้ว
5. เด็กชายนัธทวัฒน์  วงษ์วรรณ
6. เด็กชายปัณธร  ศรีพุฒิ
7. เด็กชายวรรณนากร  เขยนอก
8. เด็กชายอภิรักษ์  เขียนชัยภูมิ
9. เด็กชายอิทธิพัทธ์  เชียงศรี
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  น้ำร้อนเบ้า
 
1. นายเอกชัย  ละชั่ว
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 1. เด็กชายกฤษณะ  จาบทอง
2. เด็กหญิงขนิษฐา  คุ้มสุวรรณ
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  บัวโฮม
4. เด็กหญิงปุณยภรณ์  คลังแสง
5. เด็กชายพิสิทธิ์  เอี่ยมเมือง
6. เด็กหญิงวริศรา  บุญไพโรจน์
7. เด็กหญิงศุภัชญา  สินคงป้อง
8. เด็กชายสมพร  จิ๋วธรรมรงค์
9. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เอี่ยมเมือง
10. เด็กชายอภิวัฒน์  กลีบเมฆ
11. เด็กชายอิศรา  ประกอบแก้ว
12. เด็กหญิงโชติรส  มาอยู่
 
1. นางกัลยา  เจริญพันธ์
2. นางกมล  เกิดผล
3. นางสาวพรนิภา  นมนาน
4. นายวุทธิ์  ดีอุดม
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กหญิงกชกร  วงค์ไทยดี
2. เด็กชายกิตติทัศน์  กลิ่นน้อย
3. เด็กหญิงชวัลรัตน์  วงษ์จุ้ย
4. เด็กหญิงฐิตาพร  เกษาพร
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  จันงามทะเล
6. เด็กชายนำชัย  ไทยพลัง
7. เด็กชายบัญชา  ยีรัมย์
8. เด็กหญิงพิมพ์ภกา  ทองมี
9. เด็กหญิงพิยดา  แว่นแก้ว
10. เด็กชายภูริพัฒน์  แซ่จ๋าว
11. เด็กหญิงมัณฑนา  บุญครอบ
12. เด็กชายยศวริศ  โหลเล็ก
13. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  พยอมหอม
14. เด็กหญิงลำธาร  วุฒิสาร
15. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ริมกระโทก
16. เด็กหญิงวาริสาข์  ณรงค์เดชกุล
17. เด็กชายวุฒิภัทร  เชื้อบุญมี
18. เด็กหญิงสุชาดา  ปั้นนาค
19. เด็กชายสุภวิชญ์  ศรีอนงค์
20. เด็กหญิงอนิชา  คำสอน
 
1. นางสาววนิดา  บุญคล้าย
2. นายภูวิศ  กลิ่นผกา
3. นางมลฤทัย  เพ็ชรพงษ์
4. นางสาวพรรณวจี  จอดนอก
5. นางสาวอัญชลี  ทองช่วง
6. นางสาวจุฑารัตน์  มุงคำภา
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กชายกฤษฎา  แก้วดวง
2. เด็กหญิงจันทิมา  อรรถโสภา
3. เด็กหญิงณัฐนรี  บริบูรณ์
4. เด็กชายทินกร  สอนน้อย
5. เด็กหญิงพรวนา  บริบูรณ์
6. เด็กชายพระจันทร์ฉาย  น้อยจันทร์วงษ์
7. เด็กหญิงพิมลพรรณ  จันทร์วิภาค
8. เด็กชายพีรพัฒน์  จงสวัสดิ์
9. เด็กชายพีรัชชัย  ใจรักษา
10. เด็กหญิงภัทราวรรณ  จันทร์วิภาค
11. เด็กชายภูตะวัน  ชาติวิเศษ
12. เด็กหญิงมณีณัฐ  เพิ่มพูล
13. เด็กหญิงมนัสนันท์  สองเมือง
14. เด็กชายวรายุ  ศรีมูลชัย
15. เด็กชายสุนทร  อ่ำผ่อง
16. เด็กหญิงอธิษพร  สุขแจ่ม
17. เด็กหญิงอภัสรา  พุธมา
18. เด็กหญิงเนตรภัทร  กลิ่มน้อย
19. เด็กหญิงเนตรภา  พึ่งน่วม
20. เด็กหญิงเสาวภาพ  เนินผา
 
1. นางสุพัตรา  กัลยาประสิทธิ์
2. นางสาวอวยพร  เศษขุนทด
3. นางพรเพ็ญ  กลิ่นผกา
4. นางสาวสุรี  กฤษฎี
5. นางสาวอนันตญา  คำลือ
6. นางสาวจรินทร  ชินบุตร
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี 1. เด็กหญิงกัลญา  ฟูบุญมา
2. เด็กหญิงกิตติมา  โพธิ์เนตร
3. เด็กชายก้องภพ  บุญวงศ์
4. เด็กชายทินภัทร  มีรอด
5. เด็กชายนัฐวุฒิ  เชียงม่วง
6. เด็กหญิงศุภกานต์  พรมทา
7. เด็กชายอัมรินทร์  ดอกสันเทียะ
8. เด็กหญิงอาภาสิริ  กลั่นแก้ว
 
1. นางสาวธัชพรรณ  บุญชู
2. นางสาวสุชญา  ศรีวงษ์แก้ว
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   สกุลรัตน์
2. เด็กหญิงชลดา  สนสุรัตน์
3. เด็กหญิงฐิตาพร   เถาเอี่ยม
4. เด็กหญิงธนิสรา  สว่างงาม
5. เด็กหญิงมนตระกรานต์  ปิ่นทอง
6. เด็กหญิงมิ่งกมล  เนตรเสนีย์
7. เด็กหญิงสิริวิมล  สร้อยพุด
8. เด็กหญิงสุจิตรา   พันธ์ศรี
 
1. นายเดชชาติ  เกตุทิพย์
2. นางสาวน้ำฝน  เทียนนาวา
3. นางสาวศิริรัตน์  พุทโธ
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   สกุลรัตน์
2. เด็กหญิงชลดา  สนสุรัตน์
3. เด็กหญิงฐิตาพร   เถาเอี่ยม
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปั้นแตง
5. เด็กหญิงธนิสรา  สว่างงาม
6. เด็กหญิงมนตระกรานต์  ปิ่นทอง
7. เด็กหญิงมิ่งกมล  เนตรเสนีย์
8. เด็กหญิงสิริวิมล  สร้อยพุด
 
1. นายเดชชาติ  เกตุทิพย์
2. นางสาวน้ำฝน  เทียนนาวา
3. นางสาวศิริรัตน์  พุทโธ
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาวัง 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ทศพร
2. เด็กหญิงณภัทร  เรือนแก้ว
3. เด็กหญิงภรณภา  ทศพร
4. เด็กหญิงมโนชา  มั่นคง
5. เด็กหญิงรัตฏิญาภรณ์  ยอดทัด
6. เด็กหญิงสรัลพร  มั่นคง
7. เด็กหญิงอนงค์รัตน์  แป้นจันทร์
8. เด็กหญิงอรินลดา  หินจำปา
 
1. นางจุฑารัตน์  ญาติวงษ์
2. นางสาววรรณิศา  สีหะวงษ์
3. นางสาวจรรยาพร  ฤทธิ์สาริกาย
4. นางสาวณฐวร  แสงสว่าง
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย 1. เด็กหญิงกชพรรณ   คล้ายใจตรง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  พวงสันเทียะ
3. เด็กหญิงกันตา   รักษาโค
4. เด็กหญิงกัลยา  สารี
5. เด็กชายจิตติพัฒน์   เข็มแก้ว
6. เด็กหญิงฐิตาภา   พลทวี
7. เด็กหญิงณัฐชรินทร์ธร   ถิตประไพ
8. เด็กชายนิติพล   นิเลิศรัมย์
9. เด็กหญิงปิยะมาศ   จันทร์สะเดียง
10. เด็กชายพงศกร  สมีแจ้ง
11. เด็กหญิงพลอยไพลิน   ทองหน้าศาล
12. เด็กหญิงพิชญาภา   ก้อนเพชร
13. เด็กชายมงคล  เข็มทอง
14. เด็กหญิงสุธีรา   ดาวเรือง
15. เด็กหญิงอรัชพร   นางวรัตน์
16. เด็กหญิงโสภิตนภา   แก้วมาลา
 
1. นางสาวทัศนีย์พร  คล้ายใจตรง
2. นางวิลาวรรณ์   ถิตประไพ
3. นายศุภชัย  อะมะมูล
4. นายธานัท  หงษ์โม่
5. นางสาวพรนภา  แป้นแก้ว
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายกมล  พรรณขาม
2. เด็กหญิงขนิษฐา  สุธาธรรม
3. เด็กชายจิรพันธ์  เจริญใจ
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  ธัญญเจริญ
5. เด็กชายทรงวุฒิ  อุปรัง
6. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรียา
7. เด็กหญิงปาณิตา  กรุยกระโทก
8. เด็กชายพิชาภพ  บุญพบ
9. นางสาวมลิวัลย์  วรรณสุข
10. เด็กชายวิทวัส  เจริญใจ
11. เด็กหญิงศศิมณ  อาดคะนอง
12. เด็กหญิงสายธาร  เบิกบาน
13. เด็กหญิงสุพรรษา  เร่งรัตน์
14. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ทองจันทร์
15. เด็กชายอรรถกร  พานิคม
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  หาญบัวแก้ว
2. นางสาวลัดดาวรรณ  ยิ้มอยู่
3. นางปรัศมน  อินทร์เอี่ยม
4. นางไพจิต  ศรีคำ
5. นางสุมนา  พงษ์เทียน
 
138 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินถาวร 1. เด็กหญิงจิรัชญา  พิมพานิล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  อำพิมพ์
3. เด็กชายบารมี  แก่นเกลี้ยง
4. เด็กชายปัฏพี  สุดโลก
5. เด็กชายเกียรติภูมิ  แสวงพร
 
1. นางสาวพัทรถิรา  ชาลี
2. นางสาวพิชญาภา  ภุมธนศักดิ์
 
139 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  พรมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงบุญยารัต  อรัญณา
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ทองห่อ
2. นางสาวรัชฎาภร  จุลอักษร
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กชายณัฐดนัย  ยิ้มเนียม
 
1. Mrs.Evelyn    P.Balmocena
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กชายติณพัฒน์  จูน้อย
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  อัศวภูมิ
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กหญิงสุรัสสา    ปุ่มทอง
 
1. นางสุวรรณี   ศรีบริบูรณ์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ 1. เด็กชายเบนจามิน อามีน  โบมองท์
 
1. นางสาวชลดา  มากพานิช
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กชายสหชัย   น่วมโต
 
1. นางวันวิสา   สิงห์ไพร
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาวัง 1. เด็กชายชนสรณ์  เกตุสาคร
2. เด็กหญิงชลธิชา  ขวัญมุข
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  พึ่งอยู่สุข
4. เด็กชายปราการณ์  วิชัย
5. เด็กหญิงเนตรดาว  กลิ่นจุ้ย
 
1. นางสาวจรรยาพร  ฤทธิ์สาริกาย
2. นางสาวณฐวร  แสงสว่าง
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ล่องทอง
2. เด็กหญิงเขมจิรา  ยอดโพธิ์เขียว
 
1. นางพนิดา  หมื่นชนะมา
2. นางอรุณี  พรมดี
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กหญิงจิรัชญา  มหาวงษ์
2. นางสาวธนพร  บุญเอก
 
1. นางกัชชล  อินทร์ไพร
2. นางสาวเจนจิรา  บุญสมสู่
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1. เด็กหญิงกนกพร  โค่นบ่อรัง
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  จันทร์เขียว
 
1. นางสาวสุปรานี  บัวระพา
2. นางสาวสุวิภา  มารักษา
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1. เด็กหญิงกนกพร  พรมสมบูรณ์
2. เด็กหญิงกรกมล  ปานเพชร
 
1. นางสาวสุปรานี  บัวระพา
2. นางสาวสุพิชญากร  กันเจิม
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  จิรวัลเจริญกุล
2. เด็กหญิงพรพรรณ  กำแหงนา
 
1. นางสาวสุพิชญากร  กันเจิม
2. นางสาวสุปรานี  บัวระพา
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง 1. เด็กหญิงกวินทรา  วงค์บัวแดง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงมหาเทพ
3. เด็กชายณัฎฐปกรณ์  แก่นไทย
4. เด็กชายดุลยวัต  อ้วนผิว
5. เด็กชายธนกฤต  เพ็งโข้
6. เด็กหญิงศิรินภา  แก้วอรสาร
 
1. นางสาวมาลัย  สมสวนจิตร
2. นางสาวชลลดา  กันยา
3. นางสาวสมพร  แสงสว่าง
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง 1. เด็กชายกฤษณะ  นนทะภา
2. เด็กหญิงจาณุฐภา  อารีย์
3. เด็กชายจิรวัชร  ต่อวิญญาณ์
4. เด็กหญิงประกายแก้ว  พุ่มไสว
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โอโต
6. เด็กชายอติวิชญ์  ส้มแป้น
 
1. นางสาวสมพร  แสงสว่าง
2. นางสาวมาลัย  สมสวนจิตร
3. นางสาววราภรณ์  ตองติดลำ
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ไขขุนทด
2. เด็กชายกิตติภพ  สวัสดิ์นะที
3. เด็กชายจตุรพิธ  วงษ์พา
4. เด็กชายณัฐธินัน  เสี้ยมแหลม
5. เด็กชายทีปกร  ประทุมสูตร
6. เด็กชายบุญธรรม  จันทร์เทียน
7. เด็กชายประศาน  สีเป้ง
8. เด็กชายอัมรินทร์  สิงห์โอ
 
1. นายประสิทธิ์  บัวพรวน
2. นางสาวเกษร  ทองติด
3. นางสาวศิริพรรณ  เอกชัย
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมู 1. เด็กหญิงกัญญาพร  กลั่นกลิ่น
2. เด็กหญิงชลธิชา  พุทธาจารย์
3. เด็กหญิงณนันทภัทร  วงษ์สุวรรณ
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชุตินธร
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์  กระเป๋าทอง
6. เด็กหญิงธันยพร  นันโท
7. เด็กหญิงรัชนี  ประสินเดิม
8. เด็กหญิงวราภรณ์  ทองพิทักษ์
9. เด็กหญิงอธิชา  ดีผิว
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  กุลพาณิช
 
1. นางสาวสุนีย์  คำเกิด
2. นางสาวศศิภา  ด้วงขำ
3. นายชาญชัย  องอาจ
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกนกพร  สาเสน
2. นายจารุกร  พนมเครือ
3. นางสาวชลธิชา  มณีแสง
4. เด็กหญิงณัณธิชา  แก้วทา
5. เด็กหญิงณิชาพร  สันนารักษ์
6. เด็กชายธนกร  มะสมโพธิ์
7. นางสาวนฤมล  เหิงขุนทด
8. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  โพธาตุ
9. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศิริวงศ์วัฒน์
10. เด็กหญิงอริศรา  บุญคำ
 
1. นายณชพล  พันธ์ไธสง
2. นายอภิสิทธิ์  ดงพะกิจ
3. นายวิชัย  ศรีไพร
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  ชัยยะ
2. เด็กหญิงชลธิชา  กลมเกลียว
3. เด็กหญิงปวันพัสตร์  ขอยึดกลาง
4. เด็กหญิงพลอยพิมล  ดินจันทึก
5. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ผลทรัพย์
 
1. นางสาวประไพศรี  พุ่มจันทร์
2. นายจิรทีปต์  มาลาด
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม 1. เด็กหญิงประภัสสร  มารักษา
2. เด็กหญิงอนุธิดา  อินประดับ
3. เด็กหญิงอาทิมา  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวปาณิศา  ฉายแก้ว
2. นางสาวชฏาธาร  คุมขุนทด
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 1. เด็กหญิงจันทิมา  โชคคูณ
2. เด็กหญิงสกาวใจ  โมฆรัตน์
3. เด็กหญิงอภิชญา  เพ็งเรือง
 
1. นางวัชราภรณ์  ชำนาญกิจ
2. นางสาวเกษร  ทองติด
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 1. เด็กหญิงกชวรรณ  กรทรวง
2. เด็กหญิงชนกนันท์  ไวภิญญา
3. เด็กหญิงบุญญิสา  รู้ศิลปศาสตร์
 
1. นางพรทิพย์  แจ่มหอม
2. นายกนกพล  กันหา
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 1. เด็กหญิงญาตาวี   วันเสียน
2. เด็กหญิงฐิติมา   พุทธรัตน์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    บัวเงิน
 
1. นางอัญชลี  ยายอด
2. นางกาญจนา  ทองเรียนรัตนะ
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงชลิสา  ชูเชื้อ
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  อัถบูรณ์
 
1. นางพรพิมล  มีมุข
 
162 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงเพชร
2. เด็กหญิงอรปรียา  มานุจำ
3. เด็กชายอิทธิกร  บุญมี
 
1. นางสาวมยุรี  ฟองจันสม
2. นางนิชรา  เกษประดิษฐ์
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากตก 1. เด็กหญิงภวิภา  แพรสีทอง
2. เด็กหญิงสิริมาต  ดาสุวรรณ
 
1. นางสาวเจนจิรา  โพธิ์ชัย
2. นางสาวจารุณี  บุตรพรม
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 1. เด็กหญิงจิรประภา  เค้ายา
2. เด็กชายอานนท์  น่วมภักดี
 
1. นางสาววราพร  เอี่ยมลออ
2. นางยุวธิดา  สังข์ทอง
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากตก 1. เด็กชายกฤษณ์  ปานพิมพ์
2. เด็กหญิงสิรินยา  กุมภิล
 
1. นางสาวเจนจิรา  โพธิ์ชัย
2. นางสาวจารุณี  บุตรพรม
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 1. เด็กชายธราดล  ภุมมาโส
2. เด็กชายอมรสินทร์  สังข์สุขศรี
 
1. นางสาววราพร  เอี่ยมลออ
2. นางสาวศิริพรรณ  เอกชัย
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพลวง 1. เด็กชายนฤสรณ์  มั่นฤทัย
2. เด็กชายภูมิภัทร  จำปาอุ่น
 
1. นายฐานกรณ์  พงษ์สุข
2. นางสาววันวิสา  แก้วเบี่ยง
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 1. เด็กชายณัฐนัย  ชุมทอง
2. เด็กชายนรินทร์  คนสะอาด
 
1. นางสาววราพร  เอี่ยมลออ
2. นางดาริกา  ยิ้มผึ้ง
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ป้องจันทร์
2. เด็กชายตรีทศพล  จันที
 
1. นางวันเพ็ญ  ดาราวงศ์
2. นางสาวขวัญใจ  พักอยู่
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ธรรมสอาด
2. เด็กชายพชรพล  วิชัยโคตร
 
1. นางสาวมยุรี  ฟองจันสม
2. นางอาพร  วิริยะไพศาลพงศ์
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 1. เด็กชายปกป้อง  คุ้มแสงขาว
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ธรรมนิยม
 
1. นายปิยะพงษ์  กระจาด
2. นางสาวระพีพรรณ   ตาเห็น
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 1. เด็กหญิงปภัสสร  พลรัตน์
2. เด็กหญิงวนิดา  แพ่งผล
 
1. นายปิยะพงษ์  กระจาด
2. นางสาวระพีพรรณ   ตาเห็น
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขาม 1. เด็กชายจตุรพิธ  ศิริจันทร์
2. เด็กชายธีรศิลป์  อินทะทรัพย์
3. เด็กชายสิทธา  พยุงกลาง
 
1. นายชาญชัย  ชัชวาลย์
2. นางสาวสุปราณี  เมาะราษี
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาวัง 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  เพ็งเพชร
2. เด็กหญิงอรชพร  คงเพชรศักดิ์
3. นางสาวเนตรนภา  แก้วริด
 
1. นายวิทยา  สุขไมตรี
2. นางสาวขวัญกมล  สกุลณี
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กชายธีรธรรม  สร้อยกุดเรือ
2. เด็กชายวรากร  ตั้งวัฒนากร
3. เด็กชายวสันต์  สวัสดีสุข
 
1. นางสาวจรัฐภรณ์  เทพสงเคราะห์
2. นายจิรทีปต์  มาลาด
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กชายธนวัฒน์  แจ้งอรุณ
2. เด็กชายธนาศักดิ์  วิจิตรขจี
3. เด็กชายศรชัย  พินโยดม
 
1. นางสาวจรัฐภรณ์  เทพสงเคราะห์
2. นางสาวภุมรี  ดวงบัณฑิต
 
177 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้าน กม.35 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  สุนรี
2. เด็กชายตติยะ  ถิระรัตน์
3. เด็กชายธนดล  สุขสาคร
 
1. นายสุนทร  สายทอง
2. นายอภิชาติ  ถิระรัตน์
 
178 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กชายชนะพงษ์  ปิ่นกระโทก
2. เด็กชายศตายุ  ลากะสงค์
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เอมจิตต์
 
1. นางสาวจรัฐภรณ์  เทพสงเคราะห์
2. นางสาวภุมรี  ดวงบัณฑิต
 
179 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กชายคณิศร  เติมสมบัติ
2. เด็กชายจารุภัทร  ศิริวรรณ
3. เด็กชายปรเมษฐ์  พนัดนอก
4. เด็กชายพีรพัฒน์  มั่นคง
 
1. นางสาวจรัฐภรณ์  เทพสงเคราะห์
2. นางสาวกนกวรรณ  พิมลา
 
180 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาวัง 1. เด็กชายณัฐภูมิ  นามสนุก
2. เด็กหญิงภัทราพร   ศรีบรรเทา
3. เด็กชายวัชพล  กรุดเจียม
4. เด็กหญิงสุพิชชา  คัดเจริญ
 
1. นางสาววรรณกร  ชูแผ้ว
2. นายถนัด  เชยกิจ
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุดงาม 1. เด็กชายศักดา  ใจปิง
2. เด็กชายสุทธิรักษ์  โพธิ์เจริญ
3. เด็กชายเอกรินทร์  ราษี
 
1. นางศิรินันท์  ลิ้มเจียมรังษี
2. นายพิชัยยุทธ  เสือไว
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายกฤษณะ  จำรัสบุญ
2. นายกฤษดา  กลิ่นหอม
3. เด็กชายเจษฎา  กองส่วย
 
1. นายอภิชาติ  ชาญเดช
2. นางพิมลวรรณ  ชาญเดช
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง 1. เด็กชายชนาธิป  ผาสุจิตร
2. เด็กชายพีรภัทร  บัวผัน
3. เด็กหญิงรุจิจรา  พุฒิศรีเมธี
 
1. นางสาวกัลยรัตน์  เจริญจิตร์
2. นางสาวธนรัตน์  ซาวทองคำ
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  พิณสว่าง
2. เด็กหญิงสุธาวี  เพชรวารี
3. เด็กหญิงอินทุอร  หวังนากลาง
 
1. นางสาวดวงฤทัย  หิตเทศ
2. นางแจ่มใจ  ตาลสุก
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฎฐากร  สุขเนตร
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  หมื่นคำแสน
3. เด็กชายธีรพงศ์  ภูฆัง
4. เด็กชายนุกูล  เนินทอง
5. เด็กหญิงปิ่นผกา  ผกากลิ่น
6. เด็กหญิงอรวรรณ  ปั้นบุตร
 
1. นางสาวชมัยพร  แจ่มหะทัย
2. นางนิรวรรณ์  คูชัยยานนท์
3. นายฤทธิชัย  ไกรภาค
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กหญิงชลธิชา  เทินสระเกตุ
2. เด็กหญิงฐิติมา  กล้าหาญ
3. เด็กหญิงนันทการณ์  เพชรนอก
4. เด็กหญิงวนิดา  หนูนิล
5. เด็กหญิงวรรณษา  กองศรี
6. เด็กชายอดิศักดิ์  ทางาม
 
1. นางนุชนาฏ  ลุนากัน
2. นางสาวสิริรัตน์  พ่วงเต็ง
 
187 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) 1. เด็กหญิงชลศัลย์ศยา  โสมาศรี
2. เด็กหญิงพิชามญช์  ต้นสกุล
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์  มูลลี
 
1. นางกุลนิษฐ์  โหมดศิริ
2. นางสาวสุนทรี  สอนสวรรค์
 
188 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 1. เด็กชายนันทพร  เกตุพิจิตร
2. เด็กหญิงปฐิมาภรณ์  พันกลั่น
3. เด็กหญิงอัมพร  สิงห์ลอ
 
1. นางศันสนีย์   สิงห์คำ
2. นางชุลี  เกษสาคร
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ 1. เด็กชายบูรณ์พิภพ  ชันชาติ
2. เด็กหญิงอรัญญา  น้อยเจริญ
3. เด็กหญิงแพรวพราว  ดรุณพันธ์
 
1. นายเอกธณัฎชัย  บุตธณัฎ
2. นางฐิตินันท์  หึงขุนทศ
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองดู่ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มณีนพรัตน์
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  สีดาวงษ์
3. เด็กชายอดิศร  เอี่ยมมี
 
1. นายวชิรวิทย์  สิงห์โต
2. นางสาวนิตยา  ช้างเขียว
 
191 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงธันยานุช  สินคำคูณ
2. เด็กหญิงรัตนาวลัย  ดาคำแสง
3. เด็กหญิงศิริวิภา  อ่ำวิถี
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  นินทะราช
2. นางสาวพรทนา  พรมนนท์
 
192 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ 1. เด็กหญิงชฎาพร   สุมนนอก
2. เด็กหญิงฟ้าใส  วัฒน์สมบูรณ์
3. เด็กหญิงศุฑามาศ   แฟงขุนทด
 
1. นางลักษณียา   วงศ์สมบัติ
2. นางสาวบุษญา   อินทร์บำรุง
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระกรวด 1. เด็กหญิงอภิชญา  มีชัย
2. เด็กหญิงอรจิรา  แย้มชุมพร
3. เด็กหญิงเนตรนภา  จิบทอง
 
1. นางสาวสถาพร  สมบัติหอม
2. นางสาวณัฐกานต์  รอดปิ่นทอง
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กชายบุญนานนท์  พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายภูริภัทร  ดีสุข
3. เด็กหญิงลออรัตน์  มณฑาทิพย์
 
1. นายภัทรนนท์   คำธงไชย
2. นางศิรินันท์   อุดมศิริไพศาล
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ 1. เด็กหญิงนุชาพร   กลิ่นประทุม
2. เด็กหญิงภิรญา   กองสี
3. เด็กหญิงอธิชา   ด้นกันเดช
 
1. นางสาวศุภลักษณ์   บุญก่อน
2. นางสาวดาราวรรณ   เตาวาน
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   โชคสุขนิรันดร
2. เด็กหญิงนุชจรินทร์   ข่าวดี
3. เด็กหญิงพัชรพร   เสียดขุนทด
 
1. นางเจตจิต   แย้มจันทร์
2. นางสาวปวีณา   พวงมะลิ
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินถาวร 1. เด็กหญิงนภัสรพี  คำผาย
2. เด็กหญิงปริยฉัตร  สุปัญญา
3. เด็กชายสิรินทิพย์  พูลโพชน์
 
1. นางสาวพัทรถิรา  ชาลี
2. นางสาววงเดือน  ศรีบัวรินทร์
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินถาวร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรสูงเนิน
2. เด็กหญิงณัฐริกา  เสมาเพชร
3. เด็กหญิงเวธกา  บัวดี
 
1. นางสาวพัทรถิรา  ชาลี
2. นางสาววงเดือน  ศรีบัวรินทร์
 
199 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังลึก 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  ขยันกิจ
2. เด็กชายรัชชานันทร์  ขวัญสุข
3. เด็กหญิงศิรัญญา  สร้อยทองพูล
 
1. นางสาวสุดารัตน์  เงินลุน
2. นางสาวบุษกร  โฉมอุดม
 
200 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  ไชยนาศรี
2. เด็กหญิงชัยยาภา  แสงอรุณ
3. เด็กหญิงนพธีรา  คุ้มครอง
 
1. นางธีรารัตน์  ไชยวงศ์
2. นางสาวแสงทอง  พรหมเศรณีย์
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ 1. เด็กชายพิชากร  สมัครการ
 
1. นางสาวชมัยพร  แจ่มหะทัย
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 1. เด็กหญิงพรสวรรค์   ขุนทิพย์
 
1. นางสาวธารทิพย์  คล้ายใจตรง
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพลวง 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินทร์โพธิ์
 
1. นางจารุนันต์  ชำนาญกุล
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  โภควัชน์
 
1. นางอัมพร  จันทร์ดำรงค์
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด 1. เด็กหญิงอาทิตยา  เพ็ชรเย็น
 
1. นางสาวเรณู  ตะกรุดแจ่ม
 
206 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   บุตรศรีภูมิ
 
1. นางสาวกวินธิดา   คำกา
 
207 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ 1. เด็กชายพิชากร  สมัครการ
 
1. นางสาวชมัยพร  แจ่มหะทัย
 
208 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพลวง 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อินทร์โพธิ์
 
1. นางจารุนันต์  ชำนาญกุล
 
209 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ศักดิ์เสือ
 
1. นางวลีพร  ช้างทอง
 
210 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำนารวย 1. เด็กชายกิตติภูมิ  โพธิ์มา
2. เด็กชายสุเมธ  คุรุวิทโยภาส
3. เด็กหญิงเมษยา  ขันทะนะชัย
 
1. นางปิยกาญจน์  ทัตเศษ
 
211 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ทางดี
2. เด็กหญิงปัทมาพร  แก้วชาวนา
3. เด็กชายรันตพงษ์  ปรางค์นอก
 
1. นางสาวชญาดา   น้อยนันท์
2. นายภานุพงษ์  ด้วงคำจันทร์
 
212 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กชายวัชราวุฒิ  ผึ่งไธสง
2. เด็กหญิงแพรวา  ทองเกลียว
 
1. นางแสงจันทร์  แก้วโสดา
2. นางสาวสุภาภรณ์  หมอจิต
 
213 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 1. เด็กชายทินกร  ยืนยง
2. เด็กหญิงวิชญาพร  ผ่องใส
 
1. นายรัฐพล  โยพันดุง
2. นางสาวลาวัณย์  โพธิ์สิงห์
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำนารวย 1. เด็กชายอินทิพร  เพชรสุข
 
1. นางสาวทิวาวรรณ  แจ้งอรุณ
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำนารวย 1. เด็กชายวิวัฒน์  เพชรสุข
 
1. นางสาวทิวาวรรณ  แจ้งอรุณ
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 1. เด็กหญิงอาภัสรา   พวงศรี
 
1. นางดาวัลย์   ประทุมไชย
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์   แนวบุตร
 
1. นางดาวัลย์   ประทุมไชย
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง 1. เด็กชายเอกราช  รินแก้ว
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  บัวคำ
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแดง 1. เด็กหญิงอรุณลักษณ์  ทองพวง
 
1. นายปวรัคค์  เที่ยงมาก
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำนารวย 1. เด็กหญิงภูริดา  ผ้ายผา
 
1. นางสาวทิวาวรรณ   แจ้งอรุณ
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กชายธีรภัทร  ทาอาสา
 
1. นางสาวเกษร  โคตวงษ์
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 1. เด็กชายมงคลทร  ลีตา
 
1. นางสาววารินทร์  แก้วแจ่ม
 
223 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับอีลุม 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย   มงคลเจริญ
 
1. นางสุภาพร   พยัคประโคน
 
224 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับน้อย 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  พุทธลา
 
1. นางสาวพวงผกา  ปาระมียอง
 
225 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากตก 1. เด็กชายกานต์  ชัยโกฏ
 
1. นางสาวลลิตา  ผาดจันทร์
 
226 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำนารวย 1. เด็กชายอนุพงษ์  เหงขุนทด
 
1. นางพรพรรณ  จันทร์งาม
 
227 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 1. เด็กชายบัณทัต  นรินทร์นอก
 
1. นางสาวอมรรัตน์  มุ่งงาม
 
228 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ทองสุก
2. เด็กชายธนวินท์  วิงวอน
3. เด็กชายยุทธนา  วันเพ็ชร
4. เด็กชายวรากร  ชิมชม
5. เด็กชายสิทธิเดช  แก่นโท
6. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  พรมวัน
 
1. นายเอกพล  ชาญสูงเนิน
2. นางรัชนี  สุขคำมี
3. นายรติ  ฤทธิ์บำรุง
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา 1. เด็กชายพัชรกร  แช่กิม
2. เด็กชายอนุพนธ์  กันยาประสิทธิ์
 
1. นายสนั่น  โกหนองแวง
 
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กชายสุรชาติ  เถื่อนวงษ์
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  แสงจันทร์
 
1. นางสาวประภาพร  หล่อปัญญากิจการ
2. นางสาวจุฑารัตน์  มุงคำภา
 
231 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  มุ่งพูนกลาง
2. เด็กหญิงน้ำอิง  วิทยา
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  มหาทรัพย์
2. นางสาวสุภาภรณ์  หมอจิต
 
232 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กชายจิราภัทร  เกษมุติ
2. เด็กชายอชิตะ  ไชยพันธ์
 
1. นางสาวเกษร  โคตวงษ์
2. นายวิทยา  แก้วโสดา
 
233 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ 1. เด็กชายชิติพัทธ์  อ่ำจ้อย
2. เด็กชายธนกฤต  คำโท
3. เด็กหญิงนฤมล  เทศแท้
 
1. นายเอกธณัฎชัย  บุตธณัฎ
2. นางสาวชไมพร  เครือคำ
 
234 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ 1. เด็กชายธนกร  คำโท
2. เด็กชายวริทธิ์นันท์   หิรัญวัน
3. เด็กหญิงอมรรันต์  นอกกลาง
 
1. นายเอกธณัฎชัย  บุตธณัฎ
2. นางรัตติยา  สกุลสิทธิวัฒน์
 
235 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1. เด็กชายณัฐพล   พุ่มทอง
2. เด็กชายธนพล  ทองเหล็ง
3. เด็กชายศรเพชร  พูลทอง
 
1. นายเอกพล  ชาญสูงเนิน
2. นางรัชนี  สุขคำมี
 
236 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1. เด็กชายธีระฉัตร  เหล่าศิริมงคล
2. เด็กชายพิสิฎธิ์พล  พันนพ
3. เด็กชายสันติภาพ  สีทา
 
1. นายรติ  ฤทธิ์บำรุง
2. นางเนตรนภา  จงใจมั่น
 
237 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 1. เด็กชายพิชัย  ศรีโยธา
2. เด็กหญิงอัมพิกา  ฟักนาค
3. เด็กชายเฉลิมชัย  ลาดนอก
 
1. นางสาวสิรินุช  สุทธศิริ
2. นางสาวอมรรัตน์  มุ่งงาม
 
238 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ 1. เด็กหญิงกัณลญานี  มะกุจะ
2. เด็กชายณัฐิวุฒิ  ณะวิเชียร
3. เด็กหญิงอินทุอร  ทองแก้ว
 
1. นางพิกุล  อนุชาติ
2. นางจินดารัตน์  ธนาปรีดิ์พงศ์
 
239 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ทองสุข
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เอกวุฒิ
3. เด็กชายนที  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวสิรินุช  สุทธศิริ
2. นางสาวอมรรัตน์  มุ่งงาม
 
240 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจัดสรร 1. เด็กชายศักรินทร์  โทขุนทด
2. เด็กชายศักรินทร์  แก่นจันทร์
3. เด็กชายอนุชิต  สินเจริญ
 
1. นางวิไลพร  จงใจมั่น
2. นายไพโรจน์  จงใจมั่น
 
241 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กชายธัญนาวุฒิ  กาดำ
2. เด็กชายปรินทร  วีระนันทนาพันธ์
3. เด็กชายวงศธร  เหล็กกล้า
 
1. นางสาวอนันตญา  คำลือ
2. นางสาวพรรณวจี  จอดนอก
 
242 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  นอคำผุย
2. เด็กชายศุณัชญ์  บุญจันทร์
3. เด็กชายศุภกิตติ์  จิตรโต
 
1. นางสาวชาลิณี  ตะกรุดแจ่ม
2. นายจุลดิศ  ปั้นโฉม