สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 33 52 45
2 003 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 16 34 26
3 006 โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ 2 4 4
4 004 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก 9 17 15
5 005 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย 15 38 24
6 001 โรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 9 29 18
7 008 โรงเรียนดอนมูลวิทยาคาร 5 8 7
8 007 โรงเรียนดอนแก้ว (รัฐประชาสรรค์) 5 5 5
9 012 โรงเรียนบ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา) 3 3 3
10 013 โรงเรียนบ้านกาศ (วัฒนาประชานุกูล) 8 14 12
11 019 โรงเรียนบ้านค่างาม(อัตราษฎร์บำรุง) 4 7 6
12 017 โรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยา 3 8 6
13 018 โรงเรียนบ้านค้างปินใจ 18 33 24
14 016 โรงเรียนบ้านค้างใจ 2 3 3
15 022 โรงเรียนบ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) 8 21 13
16 023 โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 6 18 11
17 131 โรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) 7 9 7
18 025 โรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์) 2 3 3
19 130 โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) 13 36 23
20 029 โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง 22 35 28
21 030 โรงเรียนบ้านนาพูน 22 44 31
22 031 โรงเรียนบ้านนาหลวง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 387) 3 6 6
23 033 โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) 12 28 22
24 032 โรงเรียนบ้านนาใหม่ 4 4 4
25 035 โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 42 66 58
26 037 โรงเรียนบ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา) 4 9 7
27 036 โรงเรียนบ้านน้ำแรม 10 16 15
28 034 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 10 15 14
29 039 โรงเรียนบ้านบ่อ 8 11 10
30 038 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 29 48 42
31 040 โรงเรียนบ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) 14 28 24
32 041 โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม 19 39 29
33 042 โรงเรียนบ้านปงพร้าว 0 0 0
34 043 โรงเรียนบ้านปงหัวหาด 8 14 11
35 044 โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 17 28 26
36 045 โรงเรียนบ้านปากปาน 0 0 0
37 048 โรงเรียนบ้านปางมะโอ 3 8 5
38 047 โรงเรียนบ้านปางเคาะ 1 2 2
39 049 โรงเรียนบ้านปางไฮ 8 15 14
40 053 โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) 20 30 28
41 046 โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 23 45 36
42 051 โรงเรียนบ้านป่ายุบ 0 0 0
43 052 โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ 16 28 26
44 050 โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 2 10 4
45 056 โรงเรียนบ้านผามอก(ประชานุเคราะห์) 0 0 0
46 057 โรงเรียนบ้านผาสุก 2 2 2
47 061 โรงเรียนบ้านม่วง 0 0 0
48 060 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 13 23 15
49 062 โรงเรียนบ้านม่อน 0 0 0
50 081 โรงเรียนบ้านร่องกาศใต้ 0 0 0
51 083 โรงเรียนบ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) 3 9 6
52 082 โรงเรียนบ้านร่องแค (ป่าผึ้งสามัคคี) 0 0 0
53 085 โรงเรียนบ้านวังกวาง 9 19 16
54 086 โรงเรียนบ้านวังขอนป่าไผ่ 0 0 0
55 087 โรงเรียนบ้านวังชิ้น 5 16 10
56 090 โรงเรียนบ้านวังลึก 4 8 6
57 092 โรงเรียนบ้านวังวน 3 7 4
58 088 โรงเรียนบ้านวังเบอะ 24 41 34
59 091 โรงเรียนบ้านวังเลียง 25 44 38
60 089 โรงเรียนบ้านวังแฟน 0 0 0
61 094 โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย (ประชานุกูล) 8 16 12
62 095 โรงเรียนบ้านสบป้าก 0 0 0
63 096 โรงเรียนบ้านสบสาย 1 1 1
64 097 โรงเรียนบ้านสลก 21 43 34
65 098 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 11 27 18
66 099 โรงเรียนบ้านสองแคว 3 7 5
67 103 โรงเรียนบ้านหัวดง 7 9 9
68 104 โรงเรียนบ้านหาดรั่ว 20 35 28
69 100 โรงเรียนบ้านห้วยกูด 0 0 0
70 102 โรงเรียนบ้านห้วยลากปืน 1 1 1
71 101 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 19 29 26
72 109 โรงเรียนบ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี) 9 13 12
73 015 โรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร 6 11 10
74 020 โรงเรียนบ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง) 2 4 4
75 024 โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล 1 1 1
76 054 โรงเรียนบ้านเปาปมดงยาง 6 17 9
77 093 โรงเรียนบ้านเวียงทอง 3 5 5
78 105 โรงเรียนบ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) 3 5 4
79 106 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 37 109 65
80 014 โรงเรียนบ้านแก่งหลวง 0 0 0
81 021 โรงเรียนบ้านแช่ฟ้า 11 20 17
82 055 โรงเรียนบ้านแป้น 8 19 14
83 059 โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ 2 2 2
84 063 โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม 13 17 15
85 064 โรงเรียนบ้านแม่ขมวก 0 0 0
86 065 โรงเรียนบ้านแม่ขมิง 2 6 4
87 066 โรงเรียนบ้านแม่จอก 0 0 0
88 067 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 33 52 46
89 068 โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ 18 27 21
90 069 โรงเรียนบ้านแม่ตื้ด 4 4 4
91 071 โรงเรียนบ้านแม่บงเหนือ 3 3 3
92 070 โรงเรียนบ้านแม่บงใต้ 7 13 8
93 072 โรงเรียนบ้านแม่ปาน 14 32 22
94 074 โรงเรียนบ้านแม่ยุ้น 3 3 3
95 075 โรงเรียนบ้านแม่รัง(จัดสรรราษฏร์สงเคราะห์) 18 36 26
96 076 โรงเรียนบ้านแม่ลาน(ราษฎร์อุทิศ) 0 0 0
97 077 โรงเรียนบ้านแม่สายดอนทัน 0 0 0
98 078 โรงเรียนบ้านแม่สิน 4 10 7
99 132 โรงเรียนบ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 13 26 21
100 073 โรงเรียนบ้านแม่แปง 16 32 27
101 080 โรงเรียนบ้านแม่แฮด 3 5 4
102 107 โรงเรียนบ้านแหลง 8 21 10
103 108 โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) 26 40 28
104 027 โรงเรียนบ้านไทรย้อย 4 8 5
105 058 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46) 29 41 38
106 084 โรงเรียนบ้านไร่หลวง 9 16 14
107 110 โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 6 10 9
108 111 โรงเรียนปากจอกวิทยา 35 70 51
109 112 โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 3 5 5
110 113 โรงเรียนระเบียบพิทยา 7 13 7
111 115 โรงเรียนวัดตอนิมิตร 7 12 11
112 116 โรงเรียนวัดพระหลวง 5 6 6
113 117 โรงเรียนวัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์) 2 11 3
114 118 โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 20 43 32
115 119 โรงเรียนวัดสร่างโศก 8 12 11
116 120 โรงเรียนวัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา) 12 23 20
117 114 โรงเรียนวัดโชคเกษม 4 8 7
118 121 โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา 0 0 0
119 122 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 18 42 28
120 123 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 39 96 58
121 125 โรงเรียนอนุบาลธนาวิทย์ 0 0 0
122 126 โรงเรียนอนุบาลผ่องศรี 1 3 2
123 127 โรงเรียนอนุบาลภาวนา 0 0 0
124 124 โรงเรียนอนุบาลเทพกมล 0 0 0
125 128 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 17 28 21
126 129 โรงเรียนอนุสรณ์รัฐประชา 3 3 3
127 010 โรงเรียนเด่นทัพชัย 1 3 2
128 009 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 41 91 65
129 011 โรงเรียนเทพนารี 9 11 9
รวม 1197 2296 1761
4057

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายสานิตย์ โลหะ โทรศัพท์ 0979236516, นายชวเลิศ สิทธิพัฒนา โทรศัพท์ 0818817732, นางสาวกัลยา สุรีย์ โทรศัพท์ 0922469293, นางสาวนิตยา วรรณรัตน์ โทรศัพท์ 0842235046Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]