::sp-pyo1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางจีรัชญ์พัฒน์ ใจเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต๊ำพระแลประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ กีพงษ์ครูโรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
3. นางกรรณิการ์ นาวาครูโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
4. นายอนุชา เชื้อเมืองพานครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
5. นางรัชดาพรรณ ติ๊บคำครูโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางกัลยา จำรัสรองผู้อำนวยการโรงเรีนไทยรัฐวิทยา 46ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา วิรัตน์เกษมครูโรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
3. นางจงศิริ ใจมูลมั่งครูโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
4. นางสาวพัชรี มูลเมืองครูโรงเรียนบ้านค่าบนกรรมการ
5. นางณัฏฐ์ฐิฏา สุวรรณเลิศครูโรงเรียนบ้านกว้านเหนือ (สุทัศน์อุปถัมภ์ )กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำป่าหวายประธานกรรมการ
2. นางจงศิริ ใจมูลมั่ง ครู โรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ กีพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
4. นางสาวมุกดา อินลือ ครู โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้กรรมการ
5. นางสาวพัชรี มูลเมือง ครู โรงเรียนบ้านค่าบนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางปทิตตา อนันต์กรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นผึ้งประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิพิมพ์ มณีบุญเรือง ครู โรงเรียนบ้านดงบุนนาคกรรมการ
3. นางสาวเรณู วงค์ปัญญา ครู โรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
4. นายฉันทพัฒน์ อุตตมา ครู โรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
5. นางจินตหรา พร้าวไธสงครู โรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย ใจพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตราภรณ์ ไชยาโส ครู โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวณัฐณิชา ศุภวิชญ์สถิตคุณ ครู โรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
4. นางสาววาสนา จันทร์ต๊ะละ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกกรรมการ
5. นางรัชดาพรรณ ติ๊บคำ ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
1. นางศิริรัตน์ ชูกรครูโรงเรียนบ้านดงประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตตราภรณ์ ไชยาโสครูโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่กรรมการ
3. นางประนอม เชื้อเมืองพานครูโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
4. นายสมเกียรติ รัตน์ศยานนท์ครูโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
5. นางลดาวัลย์ วิชาครูโรงเรียนบ้านหนองหล่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
1. นางสาวมุกดา อินลือครูโรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ประธานกรรมการ
2. นางดวงเดือน วงศ์ปัญญาวิวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านดาวเรืองกรรมการ
3. นางสาวณัฐณิชา ศุภวิชสถิตคุณครูโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
4. นางชายิกา พรมเสนครูโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการ
5. นางจันทร์ฟอง ใจพรมครูโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ฟอง ใจพรม ครู โรงเรียนบ้านเหล่าประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา วิรัตน์เกษม ครู โรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
3. นางดวงเดือน วงศ์ปัญญาวิวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านดาวเรืองกรรมการ
4. นายธีรพันธ์ เรือแก้ว ครู โรงเรียนบ้านหนองหล่มกรรมการ
5. นางประนอม เชื้อเมืองพาน ครู โรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาวศรีเสงี่ยม คำมูลครูโรงเรียนบ้านต๊ำพระแลประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงแข อุ่นทาครูโรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการ
3. นางศิรินทรณ์ จันทร์ทันครูโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
4. นางอรุณี วงศ์ประสิทธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
5. นางสาวสุกุลธิยา พิสุทธิ์มงคลครูโรงเรียนบ้านปินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวศรีเสงี่ยม คำมูลครูโรงเรียนบ้านต๊ำพระแลประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงแข อุ่นทาครูโรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการ
3. นางศิรินทรณ์ จันทร์ทันครูโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
4. นางอรุณี วงศ์ประสิทธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
5. นางสาวสุกุลธิยา พิสุทธิ์มงคลครูโรงเรียนบ้านปินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวศรีเสงี่ยม คำมูลครู โรงเรียนบ้านต๊ำพระแลประธานกรรมการ
2. นางยุพิน วงศ์ประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
3. นางสาวอารีย์ ยอดใจ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
4. นางณัฎฐฐิฎา สุวรรณเลิศ ครู โรงเรียนบ้านกว้านเหนือกรรมการ
5. นางสาวรัตนาภรณ์ เผ่าฟู ครู โรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
6. นายสมยศ ก๋าวิต๊ะ ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางจุฑารัตน์ ธาราเวชรักษ์ครูโรงเรียนบ้านโป่งประธานกรรมการ
2. นางลาวัลย์ คำตั๋นครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
3. นางลำดวน ปิงยศครูโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
4. นางพัจนภา ชูรักษาครูโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
5. นางสาวพิมลพรรณ เพียรการครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นายนันทพล ฟูสีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงประธานกรรมการ
2. นายธเนศ ก้อนคำ ครู โรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
3. นางสาวสุกุลธิยา พิสุทธิ์มงคล ครู โรงเรียนบ้านปินกรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ ตะมะพุทธ ครู โรงเรียนเจริญใจกรรมการ
5. นางสาวนัยนา ยะกาศ ครู โรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการ
6. นางสาวพัทยา พิทักษ์โพธิ์ทอง ครู โรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นางสาววรรณพร จุลเจริญครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำบุญโยงประธานกรรมการ
2. นางสาววัชรินทร์ สุภากาวีครูโรงเรียนบ้านดอกบัว (ราษฏร์บำรุง)กรรมการ
3. นางสาวรัตนาภรณ์ เผ่าฟูครูโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
4. นายสมพงษ์ เครือมูลครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
5. นายพรชัย ป๋อนปั๋นครูโรงเรียนบ้านร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางจีรัชญ์พัฒน์ ใจเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต๊ำพระแลประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ป๋อนปั๋น ครู โรงเรียนบ้านร่องคำกรรมการ
3. นางสาววรรณพร จุลเจริญ ครู โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำบุญโยงกรรมการ
4. นางสาวสุวิมล กันธะ ครู โรงเรียนอนุบาลแม่ใจกรรมการ
5. นางสาวณุภัทรณีย์ ธนัตถ์ดาราพร ครู โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์กรรมการ
6. นางกรรณิการ์ นาวา ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายไหว บุญมาเครือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงอินตาประธานกรรมการ
2. นางจตุพร พัฒน์ชูครู โรงเรียนบ้านต๊ำพระแลกรรมการ
3. นางพวงพิศ ปิงเมืองครู โรงเรียนบ้านดาวเรืองกรรมการ
4. นางสาวผกาวดี ธิวงศ์ครูอัตรจ้าง โรงเรียนบ้านร่องคำกรรมการ
5. นายเกรียงไกร มาตรมูลครู โรงเรียนบ้านค่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายไหว บุญมาเครือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงอินตาประธานกรรมการ
2. นางจตุพร พัฒน์ชูครู โรงเรียนอนุบาลแม่ใจกรรมการ
3. นางพวงพิศ ปิงเมืองครู โรงเรียนบ้านดาวเรืองกรรมการ
4. นางสาวผกาวดี ธิวงศ์ครูอัตรจ้าง โรงเรียนบ้านร่องคำกรรมการ
5. นายเกรียงไกร มาตรมูลครู โรงเรียนบ้านค่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ นาขยันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวสวนันท์ ชัยวรครู โรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการ
3. นางสาวกรณิกา ชูไวพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
4. นางสาววรรณนิภา สันภูวันครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกกรรมการ
5. นางสาวกรรณิกา ทาใจครู โรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสมหมาย ปริญญาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหล่มประธานกรรมการ
2. นางสาวประทุมพร ใจบุญครู โรงเรียนบ้านป่าตึงกรรมการ
3. นายเมืองศรี กาวินคำครู โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวภาสินี ธิศรีครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
5. นางสุทธิวรรณ ปิติภาคย์พงษ์ครู โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายวสันต์ นาขยันผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวบังอร ศรีใจครู โรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
3. นางดวงเดือน บุญสุขครู โรงเรียนชุมชนบ้านสันเวียงใหม่กรรมการ
4. นางสาวภาวิณี นนท์ศรีครูอัตรจ้าง โรงเรียนบ้านดงกรรมการ
5. นางกรกช วิชัยครู โรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายชนธัญ ติ๊บเมืองมาผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติพันธุ์ ไชยคำครู โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
3. นางเบญจมาศ สมเครือครู โรงเรียนบ้านต๊ำม่อนกรรมการ
4. นายเกรียงไกร มาตรมูลครู โรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
5. นางสาวพิชญาภา ฟองคำครู โรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
6. นางจินตนา กัลยาครู โรงเรียนบ้านปินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายดำรงชัย พุทธเมฆครู โรงเรียนบ้านดงอินตาประธานกรรมการ
2. นางอัจฉราวรรณ ธุวะคำครู โรงเรียนบ้านต๊ำพระแลกรรมการ
3. นางสาวชนัญทิตา กันทะวงศ์ครู โรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ เตชาครู โรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
5. นางสาวสวนันท์ ชัยวรครู โรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายวีรกร มูลสารผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย)ประธานกรรมการ
2. นายดำรงชัย พุทธเมฆครู โรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ เตชาครู โรงเรียนภูเงินกรรมการ
4. นางอัจฉราวรรณ ธุวะคำครู โรงเรียนบ้านต๊ำพระแลกรรมการ
5. นายอรรถพล ธนะปานครู โรงเรียนบ้านหนองหล่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวรมัณย์ญา หมั่นค้าครู โรงเรียนบ้านดงประธานกรรมการ
2. นางอัญชลาภรณ์ เขียวมังครู โรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ อินต๊ะสารครู โรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ สมเครือครู โรงเรียนบ้านต๊ำม่อนกรรมการ
5. นางสาวภาวิณี นนท์ศรีครูอัตรจ้าง โรงเรียนบ้านดงกรรมการ
6. นางสาวอรณีย์ สีโลปาครู โรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
7. นายอรรถพล ธนะปานครู โรงเรียนบ้านหนองหล่มกรรมการ
8. นางสาวมัชฌิมา เรือนสอนครู โรงเรียนบ้านวังขอนแดงกรรมการ
9. นายชัชวาลย์ วงศ์ราษฎร์ครู โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้กรรมการ
10. นางนวินดา ทัพเปียงครู โรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการ
11. นายพีรันธร ยาคำครู โรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสาวรมัณย์ญา หมั่นค้าครู โรงเรียนบ้านดงประธานกรรมการ
2. นางอัญชลาภรณ์ เขียวมังครู โรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ อินต๊ะสารครู โรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ สมเครือครู โรงเรียนบ้านต๊ำม่อนกรรมการ
5. นางสาวภาวิณี นนท์ศรีครูอัตรจ้าง โรงเรียนบ้านดงกรรมการ
6. นางสาวอรณีย์ สีโลปาครู โรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
7. นายอรรถพล ธนะปานครู โรงเรียนหนองหล่มกรรมการ
8. นางสาวมัชฌิมา เรือนสอนครู โรงเรียนบ้านวังขอนแดงกรรมการ
9. นายชัชวาลย์ วงศ์ราษฎร์ครู โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้กรรมการ
10. นางนวินดา ทัพเปียงครู โรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการ
11. นายพีรันธร ยาคำครู โรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายวีรกร มูลสารผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย)ประธานกรรมการ
2. นางธารารัตน์ เทพวงศ์ครู โรงเรียนบ้านสันจกปกกรรมการ
3. นายเอกนรินทร์ พรมแปงครู โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวชนัญฑิตา กันทะวงศ์ครู โรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
5. นายจตุรภัทร คำรศครู โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
6. นางสาวภาวิณี นนท์ศรีครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านดงกรรมการ
7. นางสาวอรณี ศรีโลปาครู โรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
8. นางสาวมัฌชิมา เรือนสอนครู โรงเรียนบ้านวังขอนแดงกรรมการ
9. นายชัชวาลย์ วงค์ราษฎร์ครู โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้กรรมการ
10. นางนวินดา ทัพเปียงครู โรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นางธารารัตน์ เทพววงศ์ครู โรงเรียนบ้านสันจกปกประธานกรรมการ
2. นายจตุรภัทร คำรศครู โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
3. นางกรรณิกา อินเป็งครู โรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
4. นางสาวพิชญาภา ฟองคำครู โรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
5. นางอัจฉราวรรณ ธุวะคำครู โรงเรียนบ้านต๊ำพระแลกรรมการ
6. นางจินตนา กัลยาครู โรงเรียนบ้านปินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายรังสรรค์ ปินใจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นม่วงประธานกรรมการ
2. นายจตุรภัทร คำรศครู โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
3. นางจินตนา กัลยาครู โรงเรียนบ้านปินกรรมการ
4. นายเอกนรินทร์ พรมแปงครู โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางธารารัตน์ เทพวงศ์ครู โรงเรียนบ้านสันจกปกกรรมการ
6. นางสาวนิภาพร บุญนาวาครู โรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
7. นางกรรณิกา อินเป็งครู โรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ เนียมประพันธ์ครู โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ หน่อใจครู โรงเรียนบ้านปางกรรมการ
3. นายจำรัส เขียวงามครู โรงเรียนบ้านหนองหล่มกรรมการ
4. นายสุขสันต์ เทพสืบครู โรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
5. นางสาวพิชญาภา ฟองคำครู โรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ เนียมประพันธ์ครู โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีประธานกรรมการ
2. นายสุริยนต์ อุนจะนำครู โรงเรียนบ้านปินกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ปินตาแสนครู โรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
4. นางอัญชลาภรณ์ เขียวมังครู โรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
5. นางจินดา พวงสุวรรณครู โรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
6. นางธัญธิดา หัวนาครู โรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
1. นายรังสรรค์ ปินใจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นม่วงประธานกรรมการ
2. นางธัญธิดา หัวนาครู โรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
3. นางสาวญาดา ก๋าใจครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
4. นายเอกนรินทร์ พรมแปงครู โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางยุพาพิน ไชยบาลครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
1. นายรังสรรค์ ปินใจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นม่วงประธานกรรมการ
2. นางธัญธิดา หัวนาครู โรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
3. นางสาวญาดา ก๋าใจครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
4. นายเอกนรินทร์ พรมแปงครู โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางยุพาพิน ไชยบาลครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นางยุพาพิน ไชยบาลครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นายพีรันธร ยาคำครู โรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
3. นางสาวญาดา ก๋าใจครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
4. นางสาวรมัณย์ญา หมั่นค้าครู โรงเรียนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางวิไลพร โอฐเจริญชัยครู โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ ตะเขียวครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นางลัดดา ชูมนตรีครู โรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการ
4. นางวรสิริ อักษรศิริครู โรงเรียนบ้านปางกรรมการ
5. นางเสาวภา ใจสมครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอำไพ พรมมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแก้วประธานกรรมการ
2. นายเชวง ยอดวงศ์ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
3. นางสาวเหมยพิมพ์ ชุมพูเมืองชื่นครู โรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
4. นางตรีรัตน์ แก้วมูลคำครู โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
5. นางพัชราภรณ์ อินทร์ศรครู โรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นางสาวกฤติมา มะโนพรมครู โรงเรียนบ้านดงอินตาประธานกรรมการ
2. นางสนธยา ชัยศรครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
3. นางสาวจีระภา พระวิสัตย์ครู โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีกรรมการ
4. นางนิวรรณ มูลสารครู โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
5. นางดวงดาว ธรรมสอนครู โรงเรียนบ้านแม่กากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
1. นางสาวกฤติมา มะโนพรมครู โรงเรียนบ้านดงอินตาประธานกรรมการ
2. นางสนธยา ชัยศรครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
3. นางสาวจีระภา พระวิสัตย์ครู โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีกรรมการ
4. นางนิวรรณ มูลสารครู โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
5. นางดวงดาว ธรรมสอนครู โรงเรียนบ้านแม่กากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
1. นายธัชชัย อุเทศบุญญโชติครู โรงเรียนบ้านห้วยแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณี ศรีสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
3. นายบัณฑิต ศรีสุวรรณครู โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ ไชยบาลครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกกรรมการ
5. นางปรานี ดวงมณีครู โรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นางสาวอำไพ พรมมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤติมา มะโนพรมครู โรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
3. นางสุภัทรภร อุ่นทะวารีครู โรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
4. นายสิรภพ ฟูคำมีครู โรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
5. นางสาวอุไรวรรณ ไชยบาลครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
1. นายธัชชัย อุเทศบุญญโชติครู โรงเรียนบ้านห้วยแก้วประธานกรรมการ
2. นางดวงดาว ธรรมสอนครู โรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
3. นายเอกนรินทร์ อินสมบัติครู โรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
4. นางสาวพรรณี ศรีสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
5. นายคชา อ่องคำครู โรงเรียนบ้านร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายจีรัชญ์ ต๊ะคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นายคชา อ่องคำครู โรงเรียนบ้านร่องคำกรรมการ
3. นางปาริชาติ กลิ่นหอมครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
4. นายทิพาคุณ ก๋องติ๊บครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ หงษ์ทองครู โรงเรียนบ้านวังขอนแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายทวี นามอินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปินประธานกรรมการ
2. นางวรสิริ อักษรศิริครู โรงเรียนบ้านปางกรรมการ
3. นางสาวฉวีวรรณ หงษ์หินครู โรงเรียนบ้านปินกรรมการ
4. นางสุชาดา อินต๊ะสารครู โรงเรียนบ้านหนองหล่มกรรมการ
5. นายเอกนรินทร์ อินสมบัติครู โรงเรียนบ้านค่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสาวอำไพ พรมมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแก้วประธานกรรมการ
2. นางสุริพร วงศ์ประสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
3. นางสาวอ้อมพร พุ่มร่วมใจครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
4. นางสาววัชรวีร์ ธนัชพรนิวัตน์ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน)กรรมการ
5. นางตรีรัตน์ แก้วมูลคำครู โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายทวี นามอินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปินประธานกรรมการ
2. นางวรสิริ ัอักษรศิริครู โรงเรียนบ้านปางกรรมการ
3. นางสาวฉวีวรรณ หงษ์หินครู โรงเรียนบ้านปินกรรมการ
4. นางนิวรรณ มูลสารครู โรงเรียนบ้านป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
5. นางวิไลพร เวียงนาคครู โรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6
1. นางวลัยพรรณ ใจคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวเหมยพิมพ์ ชมพูเมืองชื่นครู โรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
3. นางศรีนวล คงสุนทรครู โรงเรียนตำบลสันป่าม่วงกรรมการ
4. นางพสนันท์ ณ น่านครู โรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
5. นางสาวอังสุมาลี ศรีทนต์ครู โรงเรียนบ้านป่าคากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสุริพร วงศ์ประสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านจำไก่ประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ ตะเขียวครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นางวิไลพร เวียงนาคครู โรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
4. นางกิตติยาภรณ์ อัมรินทร์ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการ
5. นางเสาวภา ใจสมครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางประนอม อ้อยบำรุงครู โรงเรียนบ้านต๋อมประธานกรรมการ
2. นางสาวธณิฎฐา อาษานอกครู โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายสิรภพ ฟูคำมีครู โรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ เหมยเมืองแก้วครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
5. นายเอกนรินทร์ อินสมบัติครู โรงเรียนบ้านค่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวลัยพรรณ ใจคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ชูมนตรีครู โรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ หงษ์ทองครู โรงเรียนบ้านวังขอนแดงกรรมการ
4. นางสาวอ้อมพร พุ่มร่วมใจครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
5. นางสาวจีระภา พระวิสัตย์ครู โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายอุทัย บุญประสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอิงโค้งประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ ไชยวงศ์ครูโรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้กรรมการ
3. นางสาววไลลักษณ์ นามวงศ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีกรรมการ
4. นายเทวัญ หาลือครูโรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้กรรมการ
5. นางวันดี วงค์ประสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายอุทัย บุญประสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอิงโค้งประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ ไชยวงศ์ครูโรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้กรรมการ
3. นางสาววไลลักษณ์ นามวงศ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีกรรมการ
4. นายเทวัญ หาลือครูโรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้กรรมการ
5. นางวันดี วงค์ประสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายธงชัย กัลยาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่าประธานกรรมการ
2. นายประหยัด กันธิมาครู โรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
3. นายชิษณุพงศ์ ทาสิทธิ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
4. นายสายยนต์ บุญเรืองครู โรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
5. นางรัชฎากร ใจแก้วครู โรงเรียนบ้ายห้วยบงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวลัยพรรณ ใจคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพันธุ์ คำฮอมครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลานกรรมการ
3. นางพรรณทิพย์ วงศ์ช่างเงินครูโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
4. นางสุภา เชื้ออินต๊ะครูโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางวลัยพรรณ ใจคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพันธุ์ คำฮอมครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลานกรรมการ
3. นางพรรณทิพย์ วงศ์ช่างเงินครูโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
4. นางสุภา เชื้ออินต๊ะครูโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประยุทธ กุณาใหม่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบงประธานกรรมการ
2. นายเสกสรรค์ กันทะวงศ์ครู โรงเรียนบ้านต๊ำพระแลกรรมการ
3. นายปัญจะ เลี้ยวสกุลครู โรงเรียนบ้านหนองหล่มกรรมการ
4. นางบุษบา ชอบจิตต์ครู โรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
5. นางแสงอรุณ นัดดากุลครู โรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายคณาวัตน์ สมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายประหยัด กันธิมาครูโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
3. นายภาณุวัฏษ์ บัวเงินครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก กรรมการ
4. นายบุญเรียบ มองมูลศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวสุพรรณ สุริยะครูโรงเรียนบ้านแม่กาประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีวรรณ ศรีวิราชครูโรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางยุพดี วังกาวรรณครูโรงเรียนบ้านวังขอนแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวสุพรรณ สุริยะครูโรงเรียนบ้านแม่กาประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีวรรณ ศรีวิราชครูโรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางยุพดี วังกาวรรณครูโรงเรียนบ้านวังขอนแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายฉลอง นนทวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางงุ้นประธานกรรมการ
2. นายณัฐปพนฒ์ ใจยะสุขครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นายนรวัชร คำใบศรีครู โรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
4. นางสาวอ้อมพร พุ่มร่วมใจครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
5. นางพรพิไล เทียนเงินครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายธงชัย จันแย้ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ประธานกรรมการ
2. นางกัญนิภา บุญมาวงศ์ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
3. นางนงคราญ คำหล่อครู โรงเรียนบ้านห้วยเคียนกรรมการ
4. นายสมเกียรติ อ้อยหวานศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายธงชัย จันแย้ผู้อำนวยการโโรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ประธานกรรมการ
2. นางกัญนิภา บุญมาวงศ์ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
3. นางนงคราญ คำหล่อครู โรงเรียนบ้านห้วยเคียนกรรมการ
4. นางแสงอรุณ นัดดากุลครู โรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย สิงห์จันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กาประธานกรรมการ
2. นายสมัย เชียงแสนครู โรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
3. นางกัญนิภา บุญมาวงศ์ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
4. นางสาวสุพรรณ สุริยะครู โรงเรียนบ้านแม่กากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. พระครูใบฎีกาเฉลิมพล อริยวังโสพระอาจารย์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยาประธานกรรมการ
2. นายจรัล คำมูลรองผู้อำนวยการ โรงเรียนพินิตประสาธน์กรรมการ
3. นายสมัย เชียงแสนครู โรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
4. นางพิสมัย เตชะกุลวณิชย์ครู โรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย เตชุกุลวณิชย์ครู โรงเรียนบ้านร่องห้าประธานกรรมการ
2. นางสาวละเอียด ฝอยทองครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
3. นางปาริฉัตร กันทะเขียวครู โรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
4. นางสาวนิภาพรรณ สมศรีครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46กรรมการ
5. นางพัชรณัฐฎ์ จันทร์ถนอมครู โรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายวีรกร มูลสารผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)ประธานกรรมการ
2. นายเกียรติพงษ์ วงษ์กาศครูโรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
3. นายประพัฒน์ ห่านตระกูลครูโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
4. นายชูเกียรติ เรือนกูลครูโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
5. นายสงัด ปินตานาศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายเกียรติพงษ์ วงศ์กาศครูโรงเรียนบ้านค่าประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย พรหมสอนครูโรงเรียนบ้านหนองหล่มกรรมการ
3. นายกิจจา จาวรรณกาศครูโรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการ
4. นายกิตติธร หล้าปิมปาครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
5. นายประพัฒน์ ห่านตระกูลครูโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
6. นายธีระเดช สองคำชุมครูโรงเรียนบ้านดอกบัว (ราษฏร์บำรุง)กรรมการ
7. นายชูเกียรติ เรือนกูลครูโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย สิงห์จันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กาประธานกรรมการ
2. นายพรเลิศ คำมาเร็วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
3. นายชูศักดิ์ คำวงษาครูโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการ
4. นายถิรวิทย์ มหาวงศนนท์ครูโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
5. นายธีระเดช สองคำชุมครูโรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอุทัย บุญประสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอิงโค้งประธานกรรมการ
2. นายถนอม นาแพร่ครูโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
3. นายถิรวิทย์ มหาวงศนันท์ครูโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
4. นายบุญเย็น วีระตาครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกกรรมการ
5. นายทะวัฒ ทองจันทร์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
6. นายถนอม ธินะครูโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
7. นายสงัด ปินตานาผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายมงคล สมณาศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้งประธานกรรมการ
2. นางรวงทอง ครองไชยครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
3. นางโสภา โรจน์โยธินพิพัฒน์ครู โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์กรรมการ
4. นางกฤษฎาพร นครไทยภูมิครู โรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
5. นายวิสิทธิ์ บุญเรืองครู โรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายมงคล สมณาศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้งประธานกรรมการ
2. นางรวงทอง ครองไชยครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
3. นางโสภา โรจน์โยธินพิพัฒน์ครู โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์กรรมการ
4. นางกฤษฎาพร นครไทยภูมิครู โรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
5. นายวิสิทธิ์ บุญเรืองครู โรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ อัศวมงคลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องจว้าประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ เลิศคำครูโรงเรียนบ้านดงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพลอยไพลิน ชีววงศ์ถาวรครูโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
4. นางอุทัยวรรณ เจริญยิ่งครูโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวันชัย โรจน์โยธินพิพัฒน์โรงเรียนบ้านค่าบนประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ ประวงศ์เทพโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
3. นางสาวชฎาภรณ์ ศีติสารโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
4. นายจารุวัฒน์ ไชยเทพโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวันชัย โรจน์โยธินพิพัฒน์โรงเรียนบ้านค่าบนประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ ประวงศ์เทพโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
3. นางสาวชฎาภรณ์ ศีติสารโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
4. นายจารุวัฒน์ ไชยเทพโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายชาญวิทย์ ประวงศ์เทพครูโรงเรียนบ้านภูเงินประธานกรรมการ
2. นางสาวกานต์ธิดา เครือบุญครูโรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายสมชาย เรือนคำครูโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ อัศวมงคลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องจว้าประธานกรรมการ
2. นางฐิติชญา ทวีใบชาครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
3. นายชาญวิทย์ ประวงศ์เทพครูโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
4. นายวิสิทธิ์ บุญเรืองครูโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ ทนันชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นางพรรณทิพย์ วงศ์ช่างเงินครูโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
3. นางสาวกานต์ธิดา เครือบุญครูโรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยาครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยาโรงเรียนบ้านไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นางลักษณะ พวงสุวรรณโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
3. นางรัชนี กัลยาโรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
4. นางสาวรัตนาวรรณ พิทยาปรีชาพลโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางกาญจนาวัลย์ เอกภัทรโยธินโรงเรียนบ้านห้วยบงประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนาวรรณ พิทยาปรีชาพลโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
3. นางรัชนี กัลยาโรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
4. นางภคพร เพชรประดับโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่กรรมการ
5. นางลักษณะ พวงสุวรรณครูโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ ทนันชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นายสมชาย เรือนคำครูโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
3. นายชาญวิทย์ ประวงศ์เทพครูโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
4. นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยาครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายชาญวิทย์ ประวงศ์เทพครูโรงเรียนบ้านภูเงินประธานกรรมการ
2. นายวิสิทธิ์ บุญเรืองครูโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
3. นางสาวกานต์ธิดา เครือบุญครูโรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายชาญวิทย์ ประวงศ์เทพโรงเรียนบ้านภูเงินประธานกรรมการ
2. นางโสภา โรจน์โยธินพิพัฒน์โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์กรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ เจริญยิ่งโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
4. นางลักษณะ พวงสุวรรณโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
5. นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยาโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายชาญวิทย์ ประวงศ์เทพโรงเรียนบ้านภูเงินประธานกรรมการ
2. นางโสภา โรจน์โยธินพิพัฒน์โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์กรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ เจริญยิ่งโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
4. นางลักษณะ พวงสุวรรณโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
5. นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยาโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสิงหา ขวัญตนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต๋อมประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ วัดขวางครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
3. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
4. นายนพพร กิจจาข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายสุรพงษ์ สุขเกษมข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวศิตา ศรีบุญชูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางนัยนา ยะตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้กรรมการ
3. นายประสงค์ สารนวนโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
4. นายเอกพจน์ ฟองจำโรงเรียนบ้านเจนกรรมการ
5. นายชูเกียรติ วัดขวางโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ ทนันชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นายเอกพจน์ ฟองจำครูโรงเรียนบ้านเจนกรรมการ
3. นางอำพร ศรีวิราชครูโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
4. นายณรงค์ฤทธิ์ วิชาครูโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
5. นางสาวศศิธร แสงดอกครูโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
6. นางอรัญญา สุขเกษมครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางนัยนา ยะตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิตา ศรีบุญชูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคีกรรมการ
3. นายประสงค์ สารนวนโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
4. นายเอกพจน์ ฟองจำโรงเรียนบ้านเจนกรรมการ
5. นายชูเกียรติ วัดขวางโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ ทนันชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นายเอกพจน์ ฟองจำครูโรงเรียนบ้านเจนกรรมการ
3. นางอำพร ศรีวิราชครูโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
4. นายณรงค์ฤทธิ์ วิชาครูโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
5. นางสาวศศิธร แสงดอกครูโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
6. นางอรัญญา สุขเกษมครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวศิตา ศรีบุญชูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางนัยนา ยะตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้กรรมการ
3. นายประสงค์ สารนวนโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
4. นายเอกพจน์ ฟองจำโรงเรียนบ้านเจนกรรมการ
5. นายชูเกียรติ วัดขวางโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ ทนันชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นายเอกพจน์ ฟองจำครูโรงเรียนบ้านเจนกรรมการ
3. นางอำพร ศรีวิราชครูโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
4. นายณรงค์ฤทธิ์ วิชาครูโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
5. นางสาวศศิธร แสงดอกครูโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
6. นางอรัญญา สุขเกษมครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวศิตา ศรีบุญชูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางนัยนา ยะตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้กรรมการ
3. นายประสงค์ สารนวนโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
4. นายเอกพจน์ ฟองจำโรงเรียนบ้านเจนกรรมการ
5. นายชูเกียรติ วัดขวางโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ ทนันชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นายเอกพจน์ ฟองจำครูโรงเรียนบ้านเจนกรรมการ
3. นางอำพร ศรีวิราชครูโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
4. นายณรงค์ฤทธิ์ วิชาครูโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
5. นางสาวศศิธร แสงดอกครูโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
6. นางอรัญญา สุขเกษมครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางพวงเพชร เมืองมูลผู้อำนวยการโรงเรียนตำบลสันป่าม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร แสงดอกโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
3. นางสาวรพีพร ูธุระโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
4. นางพิมพ์ภรณ์ ศรีเมืองโรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ ทนันชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นางนัยนา ยะตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้กรรมการ
3. นายเอกพจน์ ฟองจำครู โรงเรียนบ้านเจนกรรมการ
4. นางอำพร ศรีวิราชครู โรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
5. นายณรงค์ฤทธิ์ วิชาครู โรงเรียนบ้านปินกรรมการ
6. นางสาวศศิธร แสงดอกครู โรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
7. นางอรัญญา สุขเกษมครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางพวงเพชร เมืองมูลผู้อำนวยการโรงเรียนตำบลสันป่าม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร แสงดอกโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
3. นางสาวรพีพร ธุระโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
4. นางพิมพ์ภรณ์ ศรีเมืองโรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ ทนันชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นางนัยนา ยะตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้กรรมการ
3. นายเอกพจน์ ฟองจำครู โรงเรียนบ้านเจนกรรมการ
4. นางอำพร ศรีวิราชครู โรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
5. นายณรงค์ฤทธิ์ วิชาครู โรงเรียนบ้านปินกรรมการ
6. นางสาวศศิธร แสงดอกครู โรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
7. นางอรัญญา สุขเกษมครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสนั่น เลิศทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ (ดอกคำใต้)ประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร แสงดอกโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
3. นางสาวรพีพร ธุระโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
4. นางอำพัน ไชยวุฒิโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ ทนันชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวศิตา ศรีบุญชูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคีกรรมการ
3. นายเอกพจน์ ฟองจำครู โรงเรียนบ้านเจนกรรมการ
4. นางอำพร ศรีวิราชครู โรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
5. นายณรงค์ฤทธิ์ วิชาครู โรงเรียนบ้านปินกรรมการ
6. นางสาวศศิธร แสงดอกครู โรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
7. นางอรัญญา สุขเกษมครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสนั่น เลิศทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ (ดอกคำใต้)ประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร แสงดอกโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
3. นางสาวรพีพร ธุระโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
4. นางอำพัน ไชยวุฒิโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ ทนันชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวศิตา ศรีบุญชูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคีกรรมการ
3. นายเอกพจน์ ฟองจำครู โรงเรียนบ้านเจนกรรมการ
4. นางอำพร ศรีวิราชครู โรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
5. นายณรงค์ฤทธิ์ วิชาครู โรงเรียนบ้านปินกรรมการ
6. นางสาวศศิธร แสงดอกครู โรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
7. นางอรัญญา สุขเกษมครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายเอี่ยม มังคลาดศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ สารนวนโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
3. นายเอกพจน์ ฟองจำโรงเรียนบ้านเจนกรรมการ
4. นายชูเกียรติ วัดขวางโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสุรพงษ์ สุขเกษมข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นายอุทัย สมศรีครู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายอุทัย สมศรีโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลานประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ สุขเกษมข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสิงหา ขวัญตนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต๋อมประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ วัดขวางครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
3. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
4. นายนพพร กิจจาข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายสุรพงษ์ สุขเกษมข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรพงษ์ สุขเกษมข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นายอุทัย สมศรีโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสิงหา ขวัญตนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต๋อมประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ วัดขวางครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
3. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
4. นายนพพร กิจจาข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายสุรพงษ์ สุขเกษมข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสุรพงษ์ สุขเกษมข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นายอุทัย สมศรีโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสิงหา ขวัญตนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต๋อมประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ วัดขวางครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
3. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
4. นายนพพร กิจจาข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายสุรพงษ์ สุขเกษมข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสุรพงษ์ สุขเกษมข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นายอุทัย สมศรีโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสิงหา ขวัญตนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต๋อมประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ วัดขวางครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
3. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
4. นายนพพร กิจจาข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายสุรพงษ์ สุขเกษมข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสุรพงษ์ สุขเกษมข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นายอุทัย สมศรีโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสิงหา ขวัญตนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต๋อมประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ วัดขวางครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
3. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
4. นายนพพร กิจจาข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายสุรพงษ์ สุขเกษมข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางนัยนา ยะตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ สารนวนโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
3. นายเอกพจน์ ฟองจำโรงเรียนบ้านเจนกรรมการ
4. นายชูเกียรติ วัดขวางโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสิงหา ขวัญตนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต๋อมประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ วัดขวางครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
3. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
4. นายนพพร กิจจาข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายเสนอ หน่อแก้วครูโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
6. นายสุรพงษ์ สุขเกษมข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายสุรพงษ์ สุขเกษมข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นายอุทัย สมศรีโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3
1. นายสิงหา ขวัญตนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต๋อมประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ วัดขวางครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
3. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
4. นายนพพร กิจจาข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายสุรพงษ์ สุขเกษมข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสุรพงษ์ สุขเกษมข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นายอุทัย สมศรีโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวศิตา ศรีบุญชูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแฝกสามััคคีประธานกรรมการ
2. นางนัยนา ยะตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้กรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ ปาวิชัยครู โรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
4. นางกัลยา สุวรรณพัฒน์ครู โรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนัยนา ยะตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิตา ศรีบุญชูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคีกรรมการ
3. นางพัชรี ต่างใจครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46กรรมการ
4. นางสาวนิรุชา นาวาครู โรงเรียนบ้านใหม่(ดอกคำใต้)กรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ ปาวิชัยครู โรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวศิตา ศรีบุญชูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแฝกสามััคคีประธานกรรมการ
2. นางนัยนา ยะตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้กรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ ปาวิชัยครู โรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
4. นางกัลยา สุวรรณพัฒน์ครู โรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวศิตา ศรีบุญชูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแฝกสามััคคีประธานกรรมการ
2. นางนัยนา ยะตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้กรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ ปาวิชัยครู โรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
4. นางกัลยา สุวรรณพัฒน์ครู โรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวศิตา ศรีบุญชูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแฝกสามััคคีประธานกรรมการ
2. นางนัยนา ยะตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้กรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ ปาวิชัยครู โรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
4. นางกัลยา สุวรรณพัฒน์ครู โรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางรักษิณา วงศ์ษาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสางประธานกรรมการ
2. นางณัฐสินี ยาดีครูโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
3. นางสาวศิรภัสสร คำถาวรครูโรงเรียนอนุบาลแม่ใจกรรมการ
4. นางสาวอริยา วงค์ษารัตน์ครูโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์กรรมการ
5. นายณรงค์ฤทธิ์ วิชาครูโรงเรียนบ้านปินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางรักษิณา วงศ์ษาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสางประธานกรรมการ
2. นางณัฐสินี ยาดีครูโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
3. นางสาวศิรภัสสร คำถาวรครูโรงเรียนอนุบาลแม่ใจกรรมการ
4. นางสาวอริยา วงค์ษารัตน์ครูโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์กรรมการ
5. นายณรงค์ฤทธิ์ วิชาครูโรงเรียนบ้านปินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นายสง่า บุราณรมย์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ อุทธโยธาครูผู้ทรงคุณค่าโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี กรรมการ
3. นางดวงหทัย สมบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
4. นายธนดล นิติมณฑลครูโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
5. นางสาวเฉลิมขวัญ บุญเจริญครูโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
6. นางสาวณัฐชยา สุริยะครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านแม่สุกกรรมการ
7. นางสาวภูริชญา แสนนรินทร์ครูโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
8. นางชวนพิศ ผิวใส ครูโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายเกษม ยะมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจนประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตราพรรณ ฉลาดธัญญกิจครูโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
3. นางสาวละเอียด ฝอยทองครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
4. นายธราธร คำหล่อครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
5. นางรัตติยาภรณ์ ศรีสุวรรณครูโรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายไหว บุญมาเครือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงอินตาประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ภรณ์ ศรีเมืองครูโรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
3. นางณัฐสินี ยาดีครูโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
4. นายกมลรัตน์ เจนใจ ครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
5. นางอารีรัตน์ โพธิ์ธาวันครูโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
6. นางณัฐพร ขันแก้วครูโรงเรียนบ้านค่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวอำไพ พรมมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแก้วประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ วงศ์ประสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
3. นางชไมพร มะโนเรืองครูโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการ
4. นางวิลาวรรณ ศีติสารครูผู้ทรงคุณค่า โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
5. นางสาวหยาดพิรุณ ทาคำครูโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นางนันนภา เขียวงามครูโรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภาพรรณ สมศรีครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46กรรมการ
3. นางสาวเฉลิมขวัญ บุญเจริญครูโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
4. นางรุจิรดา ใจยะสุขครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแผกสามัคคีกรรมการ
5. นางนลินพรรณ ฟูแสงครูโรงเรียนบ้านแม่อิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย ปริญญาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหล่มประธานกรรมการ
2. นางวรัญญา เมืองเจียงครูโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
3. นางวรรณรัตน์ ประวงศ์เทพครูโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
4. นางพัชริน ทะปนครูโรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางรวีวรรณ เลิศคำครูโรงเรียนบ้านปางงุ้น กรรมการ
6. นางสาวศิรภัสสร คำถาวรครูโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
7. นางรุจิรดา ใจยะสุขครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางจรูญศรี วงศ์ใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคพะเยาประธานกรรมการ
2. นายพุทธิพณ สุขจริง ครู โรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
3. นางสาวถกลรัตน์ ปันแก้วครู โรงเรียนเทศบาล ๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสะอาด ทนทานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ เผ่ากันทะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีกรรมการ
3. นายณัฐนันท์ นนท์ศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
4. นายชูเกียรติ เรือนกูลครูโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
5. นางสาวพรพิรุณ สำราญใจธุรการโรงเรียนบ้านดอกบัว(บุญมานุเคราะห์)กรรมการ
6. นายนรา สุยะเพี้ยงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ชัย ศรีเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องห้า ประธานกรรมการ
2. นายบรรจง ภิญโญครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก กรรมการ
3. นายสามารถ กันทะเขียวครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก กรรมการ
4. นายสินไชย ไชยโพธิ์ครูโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
5. นายบรรจง ศรีสมบัติครูโรงเรียนบ้านค่าบนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสง่า บุราณรมย์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากประธานกรรมการ
2. นายณัฐนันท์ นนท์ศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลารองประธานกรรมการ
3. นายบรรจง ศรีสมบัติครู โรงเรียนบ้านค่าบนกรรมการ
4. นายจตุรภัทร คำรศครู โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
5. นางสาวเกศริน สุวพันธ์ครูผู้ทรงคุณค่าโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
6. นายบรรจง ภิญโญครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ เผ่ากันทะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีประธานกรรมการ
2. นายสะอาด ทนทานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งรองประธานกรรมการ
3. นายสินชัย ไชยโพธิ์ครู โรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
4. นางหนูทิพย์ ไวไธสงครู โรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
5. นายพรศักดิ์ วงศ์เครือศรครู โรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายสุรพล ใจกล้าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันจกปกประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี อาจหาญครูโรงเรียนอนุบาลแม่ใจกรรมการ
3. นางอรุณี วงศ์ประสิทธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก กรรมการ
4. นางวันจันทร์ มาไกลครูโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการ
5. นางประนอม เชื้อเมืองพานครูโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ สมศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำป่าหวายประธานกรรมการ
2. นางอรุณี วงศ์ประสิทธิ์ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
3. นางสาวเรณู วงศ์ปัญญาครู โรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
4. นางสาวอารีย์ ยอดใจครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายสุรพล ใจกล้าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันจกปกประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี อาจหาญครูโรงเรียนอนุบาลแม่ใจกรรมการ
3. นางอรุณี วงศ์ประสิทธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก กรรมการ
4. นางวันจันทร์ มาไกลครูโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการ
5. นางประนอม เชื้อเมืองพานครูโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ เผ่ากันทะผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีประธานกรรมการ
2. นางสาวพัทยา พิทักษ์โพธิ์ทองครู โรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
3. นายสมพงษ์ เครือมูลครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
4. นางศิริรัตน์ ชูกรครู โรงเรียนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวณันน์ลดา เบ็ญชาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสระประธานกรรมการ
2. นายกิติคุณ เมฆอากาศครู โรงเรียนบ้านดงกรรมการ
3. นายมงคล ปราศรัยครู โรงเรียนบ้านดาวเรืองกรรมการ
4. นางปรมาพร โยธาวัฒนากุลครู โรงเรียนบ้านป่าตึงกรรมการ
5. นายธวัชชัย พินิจสุวรรณครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
1. นางสาวณันน์ลดา เบ็ญชาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสระประธานกรรมการ
2. นายประหยัด ใฝ่จิตครู โรงเรียนบ้านเจริญใจกรรมการ
3. นายมงคล ปราศรัยครู โรงเรียนบ้านดาวเรืองกรรมการ
4. นางปรมาพร โยธาวัฒนากุลครู โรงเรียนบ้านป่าตึงกรรมการ
5. นายธวัชชัย พินิจสุวรรณครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นายมงคล ปราศรัยครู โรงเรียนบ้านดาวเรืองประธานกรรมการ
2. นายประหยัด ใฝ่จิตครู โรงเรียนเจริญใจกรรมการ
3. นายภาณุวัฎษ์ บัวเงินครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
4. นายกิตติคุณ เมฆอากาศครู โรงเรียนบ้านดงกรรมการ
5. นายปิยะวุฒิ โนขัติมาครู โรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ชัย ศรีเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องห้าประธานกรรมการ
2. นายมงคล ปราศรัยครู โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ 17)กรรมการ
3. นายธวัชชัย พินิจสุวรรณครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกกรรมการ
4. นางสาวประภาพรรณ เพชรหาญครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
5. นางสาวพลอยไพลิน ชีววงศ์ถาวรครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายปรัชญากร ชูรักษาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องคำประธานกรรมการ
2. นายกิตติคุณ เมฆอากาศครู โรงเรียนบ้านดงกรรมการ
3. นายธวัชชัย พินิจสุวรรณครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกกรรมการ
4. นายปิยะวุฒิ โนขัติมาครู โรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
5. นางสาวพลอยไพลิน ชีววงศ์ถาวรครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายปรัชญากร ชูรักษาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องคำประธานกรรมการ
2. นายประหยัด ใฝ่จิตครู โรงเรียนบ้านเจริญใจกรรมการ
3. นางรุจิรา กันทายวงครู โรงเรียนบ้านสางกรรมการ
4. นางสาวธัญวลัย ฟูเชื้อครู โรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
5. นายปิยะวุฒิ โนขัติมาครู โรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญเรียบ มองมูลศึกษานิเทศก์ สพป.พย.1ประธานกรรมการ
2. นายชาญ ธนะครู โรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
3. นางภัคจิราพร ไชยบาลครู โรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
4. นายนครินทร์ ปัญจขันธ์ครู โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายปรัชญากร ชูรักษาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องคำประธานกรรมการ
2. นางจันทรรัตน์ เลิศทองครู โรงเรียนบ้านบุญเรืองกรรมการ
3. นางรุจิรา กันทายวงครู โรงเรียนบ้านสางกรรมการ
4. นางสาวธัญวลัย ฟูเชื้อครู โรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
5. นายปิยะวุฒิ โนขัติมาครู โรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายมงคล ปราศรัยครู โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ 17)ประธานกรรมการ
2. นายประหยัด ใฝ่จิตครู โรงเรียนเจริญใจกรรมการ
3. นายภาณุวัฎษ์ บัวเงินครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
4. นายกิตติคุณ เมฆอากาศครู โรงเรียนบ้านดงกรรมการ
5. นายปิยะวุฒิ โนขัติมาครู โรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายชำนาญ สุวรรณเลิศผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลานประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์ คำมีครู โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวประภาพรรณ เพชรหาญครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
4. นายกิตติคุณ เมฆอากาศครู โรงเรียนบ้านดงกรรมการ
5. นายนครินทร์ ปัญจขันธ์ครู โรงเรียนอนุบาลแม่ใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายบุญเรียบ มองมูลศึกษานิเทศก์ สพป.พย.1ประธานกรรมการ
2. นายชาญ ธนะครู โรงเรียนบ้านหวยแก้วกรรมการ
3. นางภัคจิราพร ไชยบาลครู โรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเสรี งามดีครูบุคลากร ICT โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
5. นายนครินทร์ ปัญจขันธ์ครู โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายคณุวัฒน์ สมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนป่าแฝกสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายดิเรก สุปิครู โรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
3. นางสาวรุสนันท์ แก้วตาศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1กรรมการ
4. นายหรินทร์ อินสุขินครู โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่ากรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ปงคำเฟยครู โรงเรียนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายคณุวัฒน์ สมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนป่าแฝกสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวรุสนันท์ แก้วตาศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1กรรมการ
3. นายดิเรก สุปิครู โรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
4. นายหรินทร์ อินสุขินครู โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่ากรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ปงคำเฟยครู โรงเรียนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. นายคณุวัฒน์ สมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนป่าแฝกสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายดิเรก สุปิครู โรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
3. นางสาวรุสนันท์ แก้วตาศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1กรรมการ
4. นายหรินทร์ อินสุขินครู โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่ากรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ปงคำเฟยครู โรงเรียนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายคณุวัฒน์ สมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนป่าแฝกสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวรุสนันท์ แก้วตาศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1กรรมการ
3. นายดิเรก สุปิครู โรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
4. นายหรินทร์ อินสุขินครู โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่ากรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ปงคำเฟยครู โรงเรียนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
1. นายคณุวัฒน์ สมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนป่าแฝกสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายดิเรก สุปิครู โรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
3. นางสาวรุสนันท์ แก้วตาศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1กรรมการ
4. นายหรินทร์ อินสุขินครู โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่ากรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ปงคำเฟยครู โรงเรียนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายคณุวัฒน์ สมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนป่าแฝกสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวรุสนันท์ แก้วตาศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1กรรมการ
3. นายดิเรก สุปิครู โรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
4. นายหรินทร์ อินสุขินครู โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่ากรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ปงคำเฟยครู โรงเรียนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
1. นายคณุวัฒน์ สมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนป่าแฝกสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายดิเรก สุปิครู โรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
3. นางสาวรุสนันท์ แก้วตาศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1กรรมการ
4. นายหรินทร์ อินสุขินครู โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่ากรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ปงคำเฟยครู โรงเรียนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
1. นายคณุวัฒน์ สมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนป่าแฝกสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวรุสนันท์ แก้วตาศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1กรรมการ
3. นายดิเรก สุปิครู โรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
4. นายหรินทร์ อินสุขินครู โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่ากรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ปงคำเฟยครู โรงเรียนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายพิทักษ์ ไชยะป๋านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาดถีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ กาติ๊บครูโรงเรียนบ้านร่องปอกรรมการ
3. นายสมเกียรติ อุทธโยธาครูโรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี กรรมการ
4. นางสุภารัช สองคำชุม ครูโรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางสมพร วงศ์ประสิทธิ์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายจิราวุฒิ สมวงษาโรงเรียนบ้านไ่ร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นายวรพล อุ่นทะวารีโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
3. นายกฤษณพล สมศรีโรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
4. นางกรรณิกา ทาใจโรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายวิทยา ศรีประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖ประธานกรรมการ
2. นายชลิตพันธ์ สำราญสุขครูโรงเรียนบ้านหนองสระกรรมการ
3. นายกฤษฎา เดชะบุญครูโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
4. นางศรศรี บุราญรมณ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี ไชยวงศ์ครูโรงเรียนบ้านปางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวินิจ ราชเนตร์ครู โรงเรียนบ้านปางงุ้นประธานกรรมการ
2. นายจิราวุฒิ สมวงษาครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นายวรพล อุ่นทะวารีครู โรงเรียนบ้านปางกรรมการ
4. นายกฤษณพล สมศรีพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ ทาใจครู โรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายวิทยา ศรีประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖ประธานกรรมการ
2. นางพัชนีย์ ทนันชัย ครู โรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
3. นางประนอม อ้อยบำรุงครู โรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
4. นางรัตติยา แก้วมาครู โรงเรียนบ้านร่องห้า กรรมการ
5. นายภาคีนัญ ชัยก๋าครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ สมศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำป่าหวายประธานกรรมการ
2. นางณัฐพร ขันแก้วครู โรงเรียนบ้านดงกรรมการ
3. นางพัชนีย์ ทนันชัยครู โรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายคณุวัฒน์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนป่าแฝกสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมภาพรรณ สุโรพันธ์โรงเรียนครู โรงเรียนบ้านแม่ใจกรรมการ
3. นางสาวจารุกัญญ์ วงศ์ไชยครูโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
4. นางมาลี นันตาลิตครู โรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ เชื้อหมอโรงเรียนบ้านจำไก่ประธานกรรมการ
2. นายสุพรรณ สันทรายโรงเรียนอนุบาลฯโทกหวากกรรมการ
3. นายกฤษฎา เดชะบุญโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
4. นายสมเชื่อม กิจพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
5. นางสาวชนรดา ดำรงวิริยะนุภาพโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายประสงค์ อาจหาญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบุญนาคประธานกรรมการ
2. นายสมเชื่อม กิจพิทักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
3. นายวินิจ ราชเนตร์ครู โรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการ
4. นายฉลอง นนทวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายประสงค์ อาจหาญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบุญนาคประธานกรรมการ
2. นายบารมี โพธิมาครู โรงเรียนบ้านต๊ำพระแลกรรมการ
3. นายสมเชื่อม กิจพิทักษ์ครู โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
4. นายจิราวุฒิ สมวงษาครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายเผด็จ ลาวตุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางศรศรี บุราณรมย์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณ วงศ์ประสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้กรรมการ
4. นายนงคราญ วงค์ขัติย์ ครู โรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
5. นางสาวเบญญาภา ไชยวงค์ ครู โรงเรียนบ้านแม่จว้าใต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายเพ็ญศรี ไชยวงค์โรงเรียนบ้านปางประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา เดชะบุญโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
3. นางสาวเบญญาภา ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านแม่จว้าใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายเผด็จ ลาวตุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมภาพรรณ สุโรพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านแม่ใจกรรมการ
3. นางนงคราญ วงศ์ขัติย์ ครู โรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
4. นางสาวจารุกัญญ์ วงศ์ไชย ครูโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
5. นางสาวเบญญาภา ไชยวงค์ ครู โรงเรียนบ้านแม่จว้าใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางจีรัชญ์พัฒน์ ใจเมืองโรงเรียนบ้านต้ำพระแลประธานกรรมการ
2. นางณัฐพร ขันแก้วโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
3. นางนงคราญ วงศ์ขัติย์โรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นายเผด็จ ลาวตุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี อาจหาญ ครู โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
3. นางพัชนีย์ ทนันชัย ครู โรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางพัชนีย์ ทนันชัยโรงเรียนบ้านดงอินตาประธานกรรมการ
2. นางมาลี นันตาลิตโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการ
3. นางศรศรี บุราณรมย์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางภัคธีมา รุจิระพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคาประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา สุยะเพี้ยงครูโรงเรียนบ้านเจน (เจนจันทรานุกูล)กรรมการ
3. นางสาวสุภานัน ธรรมเสนาครูโรงเรียนบ้านดอกบัว (ราษฏร์บำรุง)กรรมการ
4. นางวนิดา โยริยะครูโรงเรียนบ้านแม่ใจ (เพาะวิทยาการ )กรรมการ
5. นางสาวศิริพร สุภาษาครูโรงเรียนบ้านสันจกปกกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางพัชรินทร์ ศรีทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่อิงประธานกรรมการ
2. นางพีรภาว์ หัตถังครูโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
3. นางกิ่งทอง วงศ์ชัยครูโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีกรรมการ
4. นางภัทรกร รัตนชมภูครูโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
5. นางธนภัทร โลมะวิสัยครูโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายธงชัย กัลยาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่าประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ตาระกาครูโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
3. นางอุไร ปิงน้ำโท้งครูโรงเรียนบ้านกาดถีกรรมการ
4. นางกรรณิกา ฟูสีกุลครูโรงเรียนบ้านสันต้นผึ้งกรรมการ
5. นางสาวปนิตา อุตรชนพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายธงชัย กัลยาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่าประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ตาระกาครูโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
3. นางอุไร ปิงน้ำโท้งครูโรงเรียนบ้านกาดถีกรรมการ
4. นางกรรณิกา ฟูสีกุลครูโรงเรียนบ้านสันต้นผึ้งกรรมการ
5. นางปราณี หาญจริงพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธงชัย กัลยาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่าประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ตาระกาครูโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
3. นางอุไร ปิงน้ำโท้งครูโรงเรียนบ้านกาดถีกรรมการ
4. นางกรรณิกา ฟูสีกุลครูโรงเรียนบ้านสันต้นผึ้งกรรมการ
5. นางสาวปนิตา อุตรชนพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธงชัย กัลยาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่าประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ตาระกาครู โรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
3. นางอุไร ปิงน้ำโท้งครู โรงเรียนบ้านกาดถีกรรมการ
4. นางกรรณิกา ฟูสีกุลครู โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้งกรรมการ
5. นางสาววัชราภรณ์ อยู่พันธุ์พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอุทัย บุญประสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอิงโค้งประธานกรรมการ
2. นางปทิตตา อนันตกรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นผึ้งกรรมการ
3. นางมยุรี วัฒนสมบูรณ์ครูโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
4. นางอุทัยวรรณ เจริญยิ่งครูโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
5. นางสาววัชราภรณ์ อยู่พันธุ์พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายอุทัย บุญประสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอิงโค้งประธานกรรมการ
2. นางปทิตตา อนันตกรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นผึ้งกรรมการ
3. นางมยุรี วัฒนสมบูรณ์ครูโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
4. นางอุทัยวรรณ เจริญยิ่งครูโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
5. นางสาววัชราภรณ์ อยู่พันธุ์พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอุทัย บุญประสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอิงโค้งประธานกรรมการ
2. นางปทิตตา อนันตกรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นผึ้งกรรมการ
3. นางมยุรี วัฒนสมบูรณ์ครูโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
4. นางอุทัยวรรณ เจริญยิ่งครูโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
5. นางสาววัชราภรณ์ อยู่พันธุ์พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายอุทัย บุญประสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอิงโค้งประธานกรรมการ
2. นางปทิตตา อนันตกรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง กรรมการ
3. นางมยุรี วัฒนสมบูรณ์ครูโรงเรียนอนุบาลพะเยา กรรมการ
4. นางอุทัยวรรณ เจริญยิ่งครูโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
5. นางสาววัชราภรณ์ อยู่พันธุ์พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวิชา โอษฐ์เจริญชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางประธานกรรมการ
2. นางพนิดา ลือเลืองครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
3. นางวินิจดา สมฤทธิ์ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
4. นางปราณี หาญจริงพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
5. นางสาวสุพัฒตรา สุริยะพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านห้วยเคียนกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมบัติ เผ่ากันทะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี ประธานกรรมการ
2. นายอุดม อรหันต์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า กรรมการ
3. นายสุพจน์ นันตาครูโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
4. นางพรพิมล จิตตางกูรครูโรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
5. นางอัญชลี นุนพนัสสักพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนเจริญใจกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสิทธิชัย ใจพรมผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยาครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ เจริญยิ่งครู โรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
4. นางสาวอำไพ ใจกว้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านปินกรรมการ
5. นางฐิติภา ธะนูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย ใจพรมผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยาครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ เจริญยิ่งครู โรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
4. นางสาวอำไพ ใจกว้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
5. นางฐิติภา ธะนูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสิทธิชัย ใจพรมผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยาครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ เจริญยิ่งครู โรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
4. นางสาวอำไพ ใจกว้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านปินกรรมการ
5. นางธนาภร คำมาเร็วพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย ใจพรมผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยาครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ เจริญยิ่งครู โรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
4. นางสาวอำไพ ใจกว้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
5. นางฐิติภา ธะนูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสิทธิชัย ใจพรมผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยาครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ เจริญยิ่งครู โรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
4. นางสาวอำไพ ใจกว้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านปินกรรมการ
5. นางฐิติภา ธะนูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย ใจพรมผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยาครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ เจริญยิ่งครู โรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
4. นางสาวอำไพ ใจกว้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
5. นางฐิติภา ธะนูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเสน่ห์ อัศวมงคลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องจว้าประธานกรรมการ
2. นางกนิษฐา กาจินาครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นางลักษณะ พวงสุวรรณครู โรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
4. นางธนาภา คำมาเร็วพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
5. นางสาวรัตนา ไชยาพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านแม่กากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ อัศวมงคลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องจว้าประธานกรรมการ
2. นางลักษณะ พวงสุวรรณครู โรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
3. นางธนาภา คำมาเร็วพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
4. นางสาวรัตนา ไชยาพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
5. นางฐิติภา ธะนูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายเสน่ห์ อัศวมงคลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องจว้าประธานกรรมการ
2. นางกนิษฐา กาจินาครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นางลักษณะ พวงสุวรรณครู โรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
4. นางธนาภา คำมาเร็วพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
5. นางสาวรัตนา ไชยาพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านแม่กากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสวินทร ดอนมูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา สุขเกษมครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นางสาววัชราภรณ์ อวดเขตพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
4. นางสาวพรจันทร์ ศรีบุญชูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
5. นายณรงค์ ปิงวงค์พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสวินทร ดอนมูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาววัชราภรณ์ อวดเขตพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านห้วยทราบขาวกรรมการ
3. นางสาวพรจันทร์ ศรีบุญชูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร สิงห์อ้อยพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
5. นายณรงค์ ปิงวงศ์พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสวินทร ดอนมูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา สุขเกษมครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นางสาววัชราภรณ์ อวดเขตพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร สิงห์อ้อยพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
5. นายณรงค์ ปิงวงค์พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสวินทร ดอนมูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาววัชราภรณ์ อวดเขตพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร สิงห์อ้อยพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
4. นางสาวพรจันทร์ ศรีบุญชูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
5. นายณรงค์ ปิงวงค์พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสวินทร ดอนมูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา สุขเกษมครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นางสาววัชราภรณ์ อวดเขตพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านห้วยทราบขาวกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร สิงห์อ้อยพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
5. นายณรงค์ ปิงวงศ์พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสวินทร ดอนมูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา สุขเกษมครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นางสาววัชราภรณ์ อวดเขตพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร สิงห์อ้อยพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
5. นายณรงค์ ปิงวงค์พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวกุลชา นามอยู่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตึงประธานกรรมการ
2. นางสาวยิ่งพร เจียตระกูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จว้ากรรมการ
3. นางสาวแสงเดือน สาครครู โรงเรียนบ้านต๊ำม่อนกรรมการ
4. นางสาวอาทิตนา สมควรพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านสันป่าม่วงกรรมการ
5. นางศิริวรรณ จั่นเพชร์พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านต๊ำพระแลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวกุลชา นามอยู่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตึงประธานกรรมการ
2. นางสาวยิ่งพร เจียตระกูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จว้ากรรมการ
3. นางสาวแสงเดือน สาครครู โรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
4. นางสาวอาทิตยา สมควรพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านสันป่าม่วงกรรมการ
5. นางศิริวรรณ จั่นเพชรพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านต๊ำพระแลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวกุลชา นามอยู่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตึงประธานกรรมการ
2. นางสาวยิ่งพร เจียตระกูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จว้ากรรมการ
3. นางสาวแสงเดือน สาครครู โรงเรียนต๊ำม่อนกรรมการ
4. นางสาวอาทิตยา สมควรพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านสันป่าม่วงกรรมการ
5. นางศิริวรรณ จั่นเพชร์พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านต๊ำพระแลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประสงค์ อาจหาญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบุญนาคประธานกรรมการ
2. นายกฤษณพล สมศรีพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านบ้านค่ากรรมการ
3. นายประสิทธิ์ เทพสืบพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านสางกรรมการ
4. นายชุมพล ชุ่มใจครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
5. นายประสาท ผิวเฮ้าขาพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประสงค์ อาจหาญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบุญนาคประธานกรรมการ
2. นายกฤษณพล สมศรีพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านบ้านค่ากรรมการ
3. นายประสิทธิ์ เทพสืบพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านสางกรรมการ
4. นายประสาท ผิวเฮ้าขาพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์กรรมการ
5. นายจรูญ สันกว๊านพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวรุ่งรัตน์ กล้วยดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกว๊านเหนือประธานกรรมการ
2. นางทัศณีย์ ทะนันไชยครู โรงเรียนบ้านปินกรรมการ
3. นางประเทืองศรี กันตาครู โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่ากรรมการ
4. นางวรรณา ศิริพันธุ์ครู โรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
5. นางยุพิน ทรงยศพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านแม่อิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวรุ่งรัตน์ กล้วยดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกว๊านเหนือประธานกรรมการ
2. นางทัศณีย์ ทะนันไชยครู โรงเรียนบ้านปินกรรมการ
3. นางประเทืองศรี กันตาครู โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่ากรรมการ
4. นางพิกุล พันธ์ปัญญาครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
5. นางยุพิน ทรงยศพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านแม่อิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประยุทธ กุณาใหม่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบงประธานกรรมการ
2. นางอุมาพร เรืองยศครู โรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
3. นางสาวโสภิดา เพชรกุลครู โรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
4. นางพิกุล พันธ์ปัญญาครู โรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
5. นางสาวพรพิรุณ สำราญใจครู โรงเรียนบ้านดอกบัว (บุญมาฯ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประยุทธ กุณาใหม่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบงประธานกรรมการ
2. นางอุมาพร เรืองยศครู โรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
3. นางสาวโสภิดา เพชรกุลครู โรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
4. นางสาวพรพิรุณ สำราญใจครู โรงเรียนบ้านดอกบัว (บุญมาฯ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวรุสนันท์ แก้วตา( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน 080-1268093 )
นายสิงห์นรินทร์ อินต๊ะรักษา (ผู้ดูแลระบบการแข่งขัน 081-9507293)
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]