รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 7 - 15 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกวางตง 1. เด็กหญิงสิปาง  ลือชูวงศ์
 
1. นางสาวปนัสดา  กันหาเรียง
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกวางตง 1. เด็กหญิงณัฐชา  ปานเกตุ
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  เนียมพา
3. เด็กหญิงนริศรา  อาคม
4. เด็กหญิงประภัสสรา  อิ่มหนำ
5. เด็กหญิงพรสวรรค์  สายธรรม
6. เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  พูลโพธิ์
7. เด็กหญิงวราภรณ์  แก้วถึง
8. เด็กหญิงสุวรรณวารี  ขอดแก้วทวีสิน
 
1. นางสาวกุลภัสสร์  พงษ์กิตติธรรม
2. นางสาววิรากานต์  พลคล้าย
3. นางสาวศิรินภา  สรรพลักษณ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 97.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกวางตง 1. เด็กหญิงสิรีธร  วงษ์สุพรรณ์
2. เด็กหญิงสโรชา  เพิ่มทวี
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  อนันต์วัฒนาพร
2. Mrs.Li   Xiangru
 
รวม116
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงสายสุดา  ชีวะกุล
 
1. นางสว่าง  แสนศรีแก้ว
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายกฤตฤณ  เริงศักดิ์
2. เด็กชายจิรวัฒน์  แสงทอง
3. เด็กชายชยานันท์  สงสัย
4. เด็กหญิงชัชชุติอาภา  ทองคำแจ่ม
5. เด็กชายธนกฤต  นกแก้ว
6. เด็กชายนนทพัฒน์  พลอยกระจ่าง
7. เด็กชายนำชัย  ทองรอด
8. เด็กหญิงปภัสรา  อยู่คง
9. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สีขาว
10. เด็กหญิงประภาสิริ  ทรัพย์ประเสริฐ
11. เด็กหญิงปิยาพัชร  พระทองคำ
12. เด็กชายรัฐภูมิ  ชาตรี
13. เด็กหญิงวิรัชดา  สุทธวาระ
14. เด็กชายศรายุทธ  ทรัพย์ประมูล
15. เด็กหญิงสุรีฉาย  แสนทำพล
16. เด็กชายอธิศ  ศรีวิชัย
17. เด็กชายอนาวิน  ไผ่เรือง
18. เด็กชายอวิรุทธ์  นาตาล
19. เด็กชายเทพบัญชา  กราบกราน
20. เด็กหญิงไพลิน  พุดหอม
 
1. นายประทีป  สีดานุช
2. นายสุมิตร  แก้วแท้
3. นางนันทพร  แก้วแท้
4. นางสาวเมธาวี  แก้วแท้
5. นางวาสนา  แสงเงิน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายศศิธร  เอี่ยมหุ่น
 
1. นายศรัญญู  อะมะมูล
 
7 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงประภาสิริ  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นางนันทพร  แก้วแท้
 
8 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายณัฐพล  ท้วมเรือง
 
1. นางศุภนิตย์  ตันธนปัญญากร
 
9 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายดิเรก  ผลมา
2. เด็กชายพันเดช  บัวเล็ก
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ภวัตพงศาไพศาล
 
1. นายประทีป  สีดานุช
2. นางศุภนิตย์  ตันธนปัญญากร
 
10 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงณัชชา  ชีวกุล
2. เด็กหญิงสุชาดา  ผลมา
3. เด็กชายสุทิวัส  ผ่องใส
 
1. นางสาวปาลิดา  ขลิบผา
2. นางทิพวรรณ์  แฟงจันทร์
 
รวม3013
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สอนทุ่ง
 
1. นางสาววิรมน  ศรคม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กหญิงกฤติยา   ถึงทุ่ง
2. เด็กชายกิตติพศ  อิ่มคำ
3. เด็กหญิงจิตกัญญา  ขาวทุ่ง
4. เด็กชายจิรพงศ์  สุรรณรมย์
5. เด็กหญิงชลกร  เป้วัด
6. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ด้วงฟู
7. เด็กชายณัฐมล  เขียวสุกร
8. เด็กชายดนัย  จันทร์นิ่ม
9. เด็กชายดนัย  มั่งมี
10. เด็กชายทรงชัย  กุลคง
11. เด็กหญิงทิพรัตน์  ปานทุ่ง
12. เด็กชายธีรวัต  แจ่มทุ่ง
13. เด็กชายนัฐพล  อยู่ทุ่ง
14. เด็กหญิงนันทนา  ศักดิ์สิทธิ์
15. เด็กชายปณิธิ  เยหน่อ
16. เด็กชายปองภพ  นวลทุ่ง
17. เด็กหญิงปิยวรรณ  ชัยกาวิน
18. เด็กชายปุณณวิชญ์  โลหะ
19. เด็กชายพัฒนชัย  โพธิ์แจ้ง
20. เด็กชายพุฒิพงศ์  แย้มทุ่ง
21. เด็กหญิงภัทรนันท์  หอมทอง
22. เด็กหญิงมณีนพเก้า  สูงศิกดิ์
23. เด็กชายรพีภัทร  แก้วทุ่ง
24. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  มั่่งคล้าย
25. เด็กหญิงวนัชพร  อ้นบางเขน
26. เด็กชายวรจิตต์  พันธ์วัฒน์
27. เด็กหญิงวิชญา  อ่ำทุ่ง
28. เด็กชายวีรวัฒน์  แก้วสงวน
29. เด็กหญิงศรัญญา  มาน้อย
30. เด็กหญิงศุภัชญา  รักป้อม
31. เด็กหญิงสตรีรัตน์  อิ่มบู่
32. เด็กหญิงสายธาร  แม่กลอง
33. เด็กชายสิทธิเดช  คงอยู่เย็น
34. เด็กชายสิรภัทร   บู่สี
35. เด็กชายสุภณัฐ  ปรีทุ่ง
36. เด็กหญิงอนัญญา  แสงจันทร์
37. เด็กชายอนุชา  ศุภราช
38. เด็กชายอภิชาติ  น้อยคำ
39. เด็กหญิงอมรรัตน์  โพธิ์แจ้ง
40. เด็กชายอิทธิกร  ป้อมแก้ว
 
1. นายสาธิต  อาณาเขตต์
2. นางกัลยา  นาคจันทร์
3. นางสาวพิชญาภรณ์  กรกนกกาญจน์
4. นายณัฐวุฒิ  รัตนประทุม
5. นางสาววิรมน  ศรคม
6. นางสาวอารยา  ศรีวะอุไร
7. นางมาริน  แจงป้อม
8. นางสาวศศิธร  กล่ำคำ
 
รวม419
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 1. เด็กหญิงปานทิพย์  อุมา
 
1. นางเกตุกนก  รุกขชาติ
 
รวม11
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  นิ่มหนู
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  กัดฟัก
 
1. นายวิรัช  ยานุกูล
2. นางสาวพรทิพย์  ออมสิน
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 1. เด็กชายณัฐพัฒน์  นาคนิล
2. เด็กหญิงธิภาพร  เขียวแก้ว
3. เด็กหญิงวิชญาพร  เกตุแก้ว
 
1. นางอัมพา  นกอิ่ม
2. นายวิรัช  ยานุกูล
 
รวม54
16 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 1. เด็กชายนนทกร  อยู่ปั้น
 
1. นางสาวเกศรินทร์  พันธ์อุโมงค์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 1. เด็กชายธิติกร   สุวรรณบล
 
1. นางสาวนพรัตน์   ปานยิ้ม
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 1. เด็กชายสัญชัย   รอดบำรุง
 
1. นางสาวทรงพัตรา   สุวรรณรอ
 
รวม33
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเดือย 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  บัวเกตุ
2. เด็กหญิงพิจิตรา  แก้วแดง
3. เด็กหญิงสุจินันท์  ปิ่นเกตุ
 
1. นางสาวนพประภา  ธรรมดา
2. นางสาวศิริภาดา  เอียมเนตร
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเดือย 1. เด็กหญิงปุณยวีร์  เหมราช
 
1. นางสาวปรมา  คงอิ่ม
 
21 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเดือย 1. เด็กชายพรเทพ  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงวรรณพร  กรมเวช
3. เด็กหญิงเนตรดาว  สวนดอกไม้
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ท้วมทอง
2. นางสาวรุ่งรัตน์  อยู่คง
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเดือย 1. เด็กหญิงกมลชนก  ดงพงษ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  บองเพ็ชร
3. เด็กหญิงโอปอ  บุรพจิตต์
 
1. นางวิไลรัตน์  สุภาพร
2. นางรุจิรา  สุกมาก
 
รวม107
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงรุ้งรวี   เป่กล้า
 
1. นางสาวอนงค์นาฎ   หลองเจาะ
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงกนกพร  ตันปิน
2. เด็กหญิงนภัสกร  เชียงทิพย์
 
1. นางรัชนี  รัตน์บ้านด่าน
2. นางสาวรวีวรรณ   ปุ้มตะมะ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   หนานตา
2. เด็กชายทิวากร   หาญขุนทด
3. เด็กชายพีรภัทร   อินต๊ะราช
4. เด็กหญิงศิรประภา   สุขสบาย
5. เด็กหญิงสุกัญญา   สอนชาวเรือ
 
1. นายฐิติพันธ์   สิงห์คราม
2. นายทักษ์ดนัย   บุญมา
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายกฤตนัย  หนานนะ
2. เด็กหญิงภารดา  ปัญญา
3. เด็กหญิงเอวิกา  ปานอ้น
 
1. นางเดือนฉาย  ผาลา
2. นางรัชนี  รัตน์บ้านด่าน
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงปภาวดี  ชัยประเดิมศักดิ์
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  เพียรนอก
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ศรีเครือ
2. นายวสันต์  ขำแย้ม
 
รวม139
28 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงอรัชพร  น้อยมา
 
1. นางดารารัตน์  ขาวทุ่ง
 
รวม11
29 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  สุขประเสริฐ
2. เด็กชายทรงกลด  ขอกลาง
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  กันหาพา
 
1. นายธนวิชญ์  เอื้อจำนงค์
2. นางสาวขวัญใจ  เห็มสุวรรณ
 
30 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีสรรงาม
2. เด็กชายขวัญชัย   บุญพันธ์
3. เด็กชายจักรพงษ์  ถาวร
 
1. นายธนวิชญ์  เอื้อจำนงค์
2. นางสาวชัญญาวีร์  นวลคำ
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กชายกฤษณะ  กันทวี
2. เด็กชายธนากร  เวินขุนทด
3. เด็กชายธีรพงษ์  สิงห์ขาม
4. เด็กชายธีรภัทร  สีสันงาม
5. เด็กชายนันทกร  อบรม
6. เด็กชายพชรพล  เอื้อจำนงค์
7. เด็กหญิงพินดา  เกตุพงษ์
8. เด็กชายสิทธิพล  โพธิ์ไคย
 
1. นายลภชัย  พรมวิหาร
2. นายวัฒนชัย  ปานพรม
3. นายเมฆ  จุ้ยต่าย
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กชายตันติกร  สุขแม้น
2. เด็กชายปฏิภาณ  ลาละคร
 
1. นายลภชัย  พรมวิหาร
2. นางสาวนัฐธิดา  แดงนกขุ่ม
 
รวม169
33 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กชายสโรชา  เมียดตะแก
2. เด็กชายอชิตพล  ใจกล้า
 
1. นายณรงค์  พ่วงไผ่
2. นางสาวรัชนีพร  อินโตนด
 
รวม22
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 1. เด็กหญิงชุติมณศ์  ทองเชื้อ
2. เด็กหญิงฐิติชญา  แจ่มใส
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  แสงทอง
 
1. นางศิริลักษณ์  แสนโกศิก
2. นางสาวกัญญาภัค  จันทน์หอม
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 1. เด็กชายกิตติพันธ์  อ้นผูก
2. เด็กหญิงชนาภัทร  จิตรพินิจ
3. เด็กหญิงณิศรา  เทศรังสี
4. เด็กชายสรวิชญ์  ทองเชื้อ
5. เด็กหญิงสุธนาพร  อ่ำเพชร์
 
1. นายวินิต  ตั้งถิ่นฐาน
2. นายภาณุวัฒน์  ทองเชื้อ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 1. เด็กหญิงธนัญญา  ทองเชื้อ
 
1. นางสาวอรทัย  ประสงค์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 1. เด็กหญิงธนัญญา  ทองเชื้อ
 
1. นางสาวปภาวินท์  อิ่มชา
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 1. เด็กชายยศกรณ์  จันเทศ
 
1. นางพิสมัย  บนขุนทด
 
รวม117
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายกิตติพัชน์   สังวาล
2. เด็กชายฆทาวุธ   สิทธิเศรษฐ
3. เด็กชายจิรภัทร   อินอำพร
4. เด็กชายธนวัฒน์   คล้ายสุวรรณ
5. เด็กชายธรรมชัย   คล้ายสุวรรณ
6. เด็กชายนิพนธ์   ผิวขาว
7. เด็กชายฟีกรี   ปูเต๊ะ
8. เด็กชายภานุวัฒน์   จันใจ
9. เด็กชายอำนาจ   ขวัญนก
10. เด็กชายแดนชัย   จันทร์โคตร
 
1. นางเพ็ญศรี   ผู้อินทร์เที่ยง
2. นางสาววรรณา  รังโปฏก
3. นางสาวสิริกานต์  โพธิ์รอด
 
รวม103
40 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95.23 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 1. เด็กหญิงลลิตภัทร  แป้นปาน
2. เด็กหญิงสุพิชญา  ยิ้มฉาว
 
1. นางสาวศิริพร  บุญแจ้ง
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 1. เด็กชายพรมนัส  พัดบาง
 
1. นางสาวศิริพร  บุญแจ้ง
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 1. เด็กชายปิยังกูร  วินานนท์
 
1. นางสาวกัลยาณี  จันทรปิติกุล
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 1. เด็กหญิงชนากานต์  ทองโตนด
 
1. นางสาวศิริพร  บุญแจ้ง
 
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 1. เด็กหญิงจิตตรา   สุขเจริญ
2. เด็กหญิงนาจา  แขกคำ
3. เด็กหญิงประภัสสร  จันทร์ศรี
4. เด็กหญิงลลิตภัทร  แป้นปาน
5. เด็กหญิงสิรีธร  ช้างก้อน
6. เด็กหญิงอาริสา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวศิริพร  บุญแจ้ง
2. นางสาวคนึงนิตย์  มีโยม
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 1. เด็กชายรณชัย  วงษ์ละคร
2. เด็กชายศรันภัทร  เยาว์ทุม
3. เด็กหญิงแจนเน็ต  หาวัน
 
1. นางสาวสายรุ้ง  ฤทธิ์สน
2. นางสายบัว  ฟักแตง
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 1. เด็กหญิงณัฎฐนิฐ  ปานทิพย์
2. เด็กหญิงสรัญญา  ทวีหันต์
3. เด็กชายอนุรักษ์  แก้วเพชร
 
1. นายวิเชียร  ภูสมสี
2. นางสาวลลิดา  สังจันทร์
 
รวม1710
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 1. เด็กหญิงสุธิกมล   จิว
 
1. นายอำนาจ  ฟองเพ็ชร
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 1. เด็กชายวัชระ   คงจันทร์
 
1. นายอำนาจ  ฟองเพ็ชร
 
รวม22
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากแคว 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    เดือนแจ่ม
2. เด็กหญิงกำเงิน   สืบจันทร์
3. เด็กชายรชต   จัดการ
 
1. นางสาวแพรพลอย   ทวีพรสวรรค์
2. นางชัชฎาภรณ์   หลำพรม
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากแคว 1. เด็กหญิงพูลทรัพย์    เกตุน่วม
 
1. นางสาวจงจินตน์   แจ่มกระจ่าง
 
รวม43
51 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสัก 1. เด็กชายกรรภิรมย์   มั่นประสงค์
2. เด็กชายเรืองโรจน์   ไกรกิจราษฎร์
 
1. นางสาวศรัญญา  นวลคำ
2. นายจตุพล   ถนอมศักดิ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสัก 1. เด็กหญิงขวัญนภา  พุฒซ้อน
2. เด็กชายนภาดล   นวลจันทร์
3. เด็กหญิงรัญชิดา   เกี่ยวพันธ์
4. เด็กชายวันชนะ   นาตาล
5. เด็กชายสรณ์สิริ   ปานดำ
 
1. นายภควา   น้อยนึ่ง
2. นายจตุพล   ถนอมศักดิ์
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสัก 1. เด็กชายอนุวรรตน์   ทักท้วง
2. เด็กหญิงอมลวรรณ   สำลี
 
1. นายภควา   น้อยนึ่ง
2. นางสาวปวริศา   คำชู
 
รวม96
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล 1. เด็กชายอติรุต  ครุฑนาค
 
1. นางนันทวรรณ์   แป้นเกิด
 
รวม11
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 1. เด็กชายกิตติภพ  ศรีชู
2. เด็กหญิงจิณห์นิภา  จันดี
3. เด็กชายนฎกร  นามสุ่ม
4. เด็กชายภัทรดนัย  คำพวง
5. เด็กหญิงสุกัญญา  แช่มชื่น
6. เด็กหญิงเกษวรินทร์  บู่อ้น
 
1. นางสาวเบญญาภา  มลิวัลย์
2. นางนาตยา  เสน่หา
3. นายวรุต  หลำภักดี
 
รวม63
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเมือง 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช  แพงโตนด
 
1. นางสาวศจี  สินพิชัย
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเมือง 1. เด็กหญิงสุชญา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวศจี  สินพิชัย
 
รวม22
58 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กหญิงศุจีภรณ์   โทพันธ์
 
1. นางสาวดำริ   บัวเผื่อน
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กหญิงกนกพร   นันทะสิงห์
2. เด็กหญิงชนาภา   ประนามสา
3. เด็กหญิงภันทิลา   ลาดนอก
4. เด็กหญิงศิริวิภา   โพธิราช
5. เด็กหญิงสุภาพร   นิ่มมั่ง
 
1. นายศุภกฤษ   เปรมปราย
2. นายณัฐวุฒิ   บางทวี
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กชายพงศกร   เจริญ
 
1. นางกานดา   จันทศรี
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กหญิงสุชาดา  พาสมัย
2. เด็กหญิงสุรารักษ์  ดอกเตย
 
1. นางจรรยา  มีพวงผล
2. นายสาธิต  คงนา
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กชายปิยพงศ์  นันทะสิงห์
2. เด็กชายพุฒิพงศ์    นันทิใจ
3. เด็กหญิงวรนุช  วรสิทธิ์
4. เด็กชายสิงหา   เพ็ชรเสนา
5. เด็กหญิงสุภาวดี   ยศเรือง
6. เด็กชายสุรภัสสร์   อินน้ำลืม
7. เด็กหญิงอชิรญาณ  สุวรรณบล
8. เด็กหญิงอภิชญา   หนูบุญมา
 
1. นายทัชภูมิ   คำเย
2. นายณัฐวุฒิ  บางทวี
3. นางสาวประภัสสร   สำลี
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พาสมัย
2. เด็กหญิงธนพร  ละออง
3. เด็กชายอนิรุตต์  กายงาม
 
1. นางสาวพรทิพย์  อานแดง
2. นายศุภกฤษ  เปรมปราย
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กชายทรงวุฒิ  คำภักดี
2. เด็กชายภานุกร   สิงหาญ
3. เด็กชายอิทธิพล   ปตินาคา
 
1. นายมานพ  สุปันเวช
2. นายสาธิต  คงนา
 
รวม2313
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานทอง 1. เด็กหญิงจิราพร   บุญจ้อย
2. เด็กชายนันทปรีชา  บุญดี
3. เด็กชายบุญยานุช  บุญเม่น
4. เด็กชายรัชพงษ์   บุญเม่น
5. เด็กหญิงศศิรดา  มั่นอ้น
6. เด็กหญิงศุภิสรา   พุ่มเทศ
7. เด็กหญิงสุจิตรา   แป้นสอน
8. เด็กหญิงอริสรา   ยั่งยืน
9. เด็กหญิงอริสา   ยั่งยืน
 
1. นางสาวจำเรียง   บุญดี
2. นางสาวพัชธิยา   นรังสิทธิ์
3. นายธรณินทร์   วงศ์วิริยพาณิชย์
 
รวม93
66 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานเอื้อง 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  สิงห์ขาม
2. เด็กชายสุธิศักดิ์  แก้วสอน
3. เด็กชายสุรเสกข์  เงินนา
 
1. นายธานินทร์  ทองคง
2. นายภุชพงศ์  วงศ์วิเศษ
 
67 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานเอื้อง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  นิ่มนวล
2. เด็กชายจิรภัทร  ถ้วนคำ
3. เด็กชายธนวินท์  วงษา
 
1. นางวันเพ็ญ  ท้วมนาค
2. นางเพ็ญภารัตน์  เคลือขอน
 
รวม64
68 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำคลองยาง 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  นิ่มคุ้ม
2. เด็กชายพีรพล  เทียนตรง
 
1. นายภูมิพัฒน์  บุญส่ง
2. นายณัฐวุฒิ  เจ๊กแจว
 
รวม22
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1. เด็กหญิงกมลชนก   พุ่มพู
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา   อนงค์นาท
3. เด็กชายคชาวิทย์   เอกบาง
4. เด็กหญิงจันทรัช   บุญรอด
5. เด็กหญิงจิรนันท์   บัวแก้ว
6. เด็กหญิงณัฐกานต์   สงสัย
7. เด็กหญิงณัฐจิรา   บัวแก้ว
8. เด็กชายณัฐพงษ์   กระแบกหอม
9. เด็กหญิงณัฐภัสสร   แช่มชื่น
10. เด็กหญิงณัฐวดี   ช่วยเมือง
11. เด็กหญิงณัฐวดี   เอี่ยมโอน
12. เด็กชายนนทกร   กระแบกหอม
13. เด็กหญิงนิภาธร  สนเจียม
14. เด็กชายปรเมศ  ทาหนองบัว
15. เด็กชายภควัต  มั่นประสงค์
16. เด็กหญิงภาคินี   เม้ยทับ
17. เด็กหญิงมนติญาภรณ์   สินประเสริฐ
18. เด็กชายวชิระ   เรียงเรียบ
19. เด็กหญิงศศิวิมล   เอี่ยมโอน
20. เด็กหญิงอภิชญาดา   เขียวสอาด
 
1. นายนริศ   พุดซ้อน
2. นางปัญจพร   แสงเมือง
3. นางน้ำหวาน   บุญปก
4. นางดาราณีย์   จันทร์หอม
5. นางปัทมา   กระแบกหอม
6. นางธวัลรัตน์   พรมเรือง
 
รวม206
70 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์   พ่วงไผ่
2. เด็กชายรัชพล   จ้อยมี
3. เด็กหญิงวิภาดา   คำหอม
 
1. นางสาวสุมิตรา   สุทธิวิลัย
2. นางสุวภา   คชแก้ว
 
71 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 1. เด็กชายจักรวุธ   มั่งคล้าย
2. เด็กชายสิทธินนท์   เหลือลา
 
1. นางสาวสุมิตรา   สุทธิวิลัย
2. นางสุวภา   คชแก้ว
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 1. เด็กชายรัชชานนท์   บุญเม่น
2. เด็กหญิงสาธิดา   ตุ้มทอง
 
1. นายประสิทธิ์   สารีนาค
2. นางสาวเวณิกา   พรมคำ
 
73 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 1. เด็กชายธีรวุฒิ   จางวางคง
 
1. นางวิมลรัตน์   ภาษี
 
รวม87
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงดาวิกา   แสนนนท์
 
1. นางศศิธร   สมหารวงศ์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงสุวรา   สาเกษ
 
1. นางสาวพัชญา   สุภามงคล
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงชนากานต์   บุญเจ๊ก
 
1. นางศศิธร   สมหารวงศ์
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงนันทิยา  บุญธานี
2. เด็กหญิงพัชรดา  เนื้อไม้
3. เด็กหญิงอภิชญา  บ้านกล้วย
 
1. นางสาวสายน้ำผึ้ง  ใจวงค์เป็ง
2. นางสาวณัชฐานันท์  อภิชัจชัญญาภัส
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงชลธิชา  พรมบุญชู
2. เด็กหญิงมทินา  เกิดด่าน
3. เด็กหญิงเกวลิน  จอมวะนะ
 
1. นางวรนิษฐา  กันทะวัง
2. นางสาวพัชญา  สุภามงคล
 
79 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  เหล่าจันทร์
 
1. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
 
80 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กชายวีรภัทร  บุญดี
 
1. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
 
81 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กชายชัยวัฒน์  วงษ์กล่ำ
2. นายดนุสรรณ์  สุวรรณชัย
 
1. นางสาวเสาวรส  สิงห์สังข์
2. นางสาวลัดดา  มณีเขียว
 
รวม1311
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังลึก 1. เด็กหญิงกันนิกา  บัวแย้ม
2. เด็กหญิงทิพปภา  กันทะเมา
3. เด็กหญิงนุชสรา  ปั้นสังข์
4. เด็กหญิงพรทิพย์  รักนาค
5. เด็กหญิงพิชญาภา  อ่วมบุตร
6. เด็กหญิงมนรดา  ดิษสร
7. เด็กหญิงมนรดา  ดิษสร
8. เด็กหญิงศศิวิมล  โพธิ์เปี่ยม
9. เด็กชายอชรายุ  เหม็งสามเรือน
10. เด็กหญิงเกษกนก  บุญเม่น
 
1. นายพงศกร  กรรขำ
2. นายวัชระ  สุตคาร
3. นางสาวศิริรัตน์  อินดี
 
รวม103
83 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายชนธร   เที่ยงดี
2. เด็กชายวัชรศักดิ์   อินถาวงศ์
3. เด็กชายอโณทัย   เอี่ยมละออ
 
1. นางสาววรพรรณ  แสงกล่ำ
2. นางสาวทัศนีย์  ปิ่นแก้ว
 
รวม32
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดด 1. เด็กชายธนดล   บุญปอง
2. เด็กชายธาวิน   ตอพันดุง
3. เด็กชายธีรภัทร   เกตุเถื่อน
4. เด็กชายนิรวิทย์   พุ่มชุ่ม
5. เด็กหญิงอรนลิน   แควป่าสัก
 
1. สิบเอกสิทธิชัย   จันทศรี
2. นางสาวพัชราภรณ์   คำใจ
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดด 1. เด็กชายนภัส  พุ่มหมี
2. เด็กหญิงสุนันทา  บุญอิน
3. เด็กชายเมธิชัย   แหชู
 
1. นางสาวธนาภรณ์   แสงทอง
2. นางสาวจินตะหรา   อินอำพร
 
รวม84
86 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 1. เด็กหญิงจิณัฐตา   เกิดทอง
2. เด็กชายวรากร  เขียวทอง
3. เด็กชายอภิชาติ  สุวรรณชาติ
 
1. นางกนกอร   เอี่ยมพันธ์
2. นางสาวสมปอง  เกตุเผือก
 
รวม32
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไทร 1. เด็กหญิงนพรัตน์   เพ็งยา
2. เด็กหญิงนฤมล  ต่วนเอี่ยม
3. เด็กหญิงรัชดา  สรฤทธิ์
4. เด็กหญิงสิรินรัตน์   สิทธิเรือน
5. เด็กหญิงอรรถิดา   ประอินทร์
 
1. นางสาวธันยพร   แย้มพยุง
2. นางสาวเกวลิน   แน่งน้อย
 
รวม52
88 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 1. เด็กชายพัทธนันท์  บัวหลวง
2. เด็กชายอดิเทพ  แจ่มแจ้ง
3. เด็กหญิงอั้ม  ลิวากรณ์
 
1. นายกฤษดา  แก้วแดง
2. นางสาวอัมพาพรรณ  จั่นจีน
 
89 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 1. เด็กชายธนากร  ทองแบบ
2. เด็กหญิงนฤมล  สุวรรณขำ
 
1. นางศิรินทิพย์  วัฒนวาณิชย์
2. นางสาวบุษกร  บัวเผื่อน
 
รวม54
90 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 1. เด็กชายภานุเดช  น่วมหมวก
2. เด็กชายอนุวัฒน์  โททอง
 
1. นายบุญธรรม  เอี่ยมอ่อน
2. นายธาตรี  พฤกษะวัน
 
91 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 1. เด็กชายต่อตระกูล  เจ๊กอ่อน
2. เด็กชายสหรัฐ   พุกแป้น
 
1. นายบุญธรรม  เอี่ยมอ่อน
2. นายธาตรี  พฤกษะวัน
 
รวม44
92 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  จิตสว่าง
2. เด็กหญิงสุชาดา  แจ่มหม้อ
 
1. นางสาวศุภวดี  กลิ่นเกษร
2. นางบุญนาถ  พรจันทรารักษ์
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 1. เด็กชายกฤษณกัลป์  จันทา
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ทรัพย์เมือง
3. เด็กหญิงดาราวรรณ  เปรมใจ
4. เด็กชายธนโชติ  รุ่งเรือง
5. เด็กหญิงสาวินี  รุ่งเรือง
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กันนา
 
1. นายชัชชัย  สนองบุญ
2. นางสาววิรัญญา  รุ่งเรือง
3. นางนิ่มอนงค์  วันดี
 
รวม85
94 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจัง 1. เด็กชายนราวิทย์  ประกอบธรรม
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ตุลบุตร์
3. เด็กชายวรวิช  พรมมี
 
1. นางสาวน้ำฝน  แสงทองไทย
2. นางทวีป  เกตุเนียม
 
รวม32
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 89.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เนียมพา
2. เด็กหญิงฐิติชญา  มิตรพ่วง
3. เด็กหญิงตรีทิพย์  ก้อนคำ
4. เด็กหญิงนิรภัทร  น้อยน็อต
5. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แก้วแดง
6. เด็กหญิงภัทรลาภา  จิตพินิจ
7. เด็กหญิงมณฑิตา  แสงจันทร์
8. เด็กหญิงวิมลรัตน์  พูลสวัสดิ์
9. เด็กหญิงสุธาสินี  บุญเที่ยง
10. เด็กหญิงอรอุมา  เคนท้าว
 
1. นางรัชนี  วงษ์พูล
2. นางสาวมยุรี  จันทขาว
3. นางสาวอวันณา  สีบัว
 
รวม103
96 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 1. เด็กหญิงภาวินี   แสงเงิน
 
1. นางสุกัญญา   ราษฎร์บุญมี
 
รวม11
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 1. เด็กหญิงวิชญาดา  สอนทุ่ง
2. เด็กชายสพล   วงษ์ภักดี
 
1. นางอาริษา   กรรขำ
2. นางสาวกัลยาณี   สุขเกษม
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 1. เด็กหญิงนกน้อย   แจ้งใจ
2. เด็กหญิงรัศมี  เอี่ยมสอาด
 
1. นางอาริษา   กรรขำ
2. นางสาวกัลยาณี   สุขเกษม
 
รวม44
99 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร 1. เด็กชายพรชัย   ไกรกิจราษฎร์
 
1. นางสาวโฉมนภา  ไกรกิจราษฎร์
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร 1. เด็กหญิงกชพร  สำรีใย
2. เด็กชายกรวิชญ์   มั่นประสงค์
3. เด็กหญิงจินดารัตน์   ม่วงคง
4. เด็กหญิงณัฐณิชา   เป็นพุ่ม
5. เด็กชายธนินท์รัฐ   กระแบกหอม
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์   อินสอน
 
1. นายจักรกฤษณ์  เพียรทอง
2. นางสาวพรชนก   มั่นประสงค์
3. นางสาวอาภาพร   สงสัย
 
รวม74
101 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหรรษา 1. เด็กหญิงเจนจิรา  แก้วเนย
 
1. นายอนุรักษ์  นวลศรี
 
รวม11
102 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงเตือนใจ   บุรีนนท์
 
1. นายนิรันดร์   แจ้งแสงอรุณ
 
103 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   สาริยา
2. เด็กหญิงอรอุมา   ไวแก้วศูนย์
 
1. นายนิรันดร์   แจ้งแสงอรุณ
2. นางนภาพร   ลือเฟื่อง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงหทัยชนก   แก้วมณี
 
1. นายเชาวฤทธิ์   คงคีรี
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายธนธรณ์   มะโนมัย
 
1. นายเชาวฤทธิ์   คงคีรี
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงชฎารัตน์  งานแข็ง
 
1. นายเชาวฤทธิ์   คงคีรี
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายกิตติคุณ  ยมนา
2. เด็กหญิงกุลญรัตน์  พวงศิลป
3. เด็กหญิงจิราพัชร  มีจันทร์
4. เด็กหญิงชนม์นิภา  พรรณนา
5. เด็กหญิงชรินรัตน์  จันฟัก
6. เด็กชายชวนากร  นาคศรี
7. เด็กหญิงฐานิตา  บุตรอ่วม
8. เด็กชายฐิติวัสส์  จรุงพันธ์
9. เด็กชายนวมินทร์   ครุฑจับนาค
10. เด็กชายบัณฑิต  สุวงค์ภักดี
11. เด็กหญิงปรียาภัทร  แดงน้อย
12. เด็กหญิงปิณิดา  จันผ่อง
13. เด็กหญิงพิชญา  กองดี
14. เด็กหญิงวิญาดา  อินทรีย์
15. เด็กหญิงสิรินทิพย์  รูปพรม
16. เด็กหญิงเกศริน  ประสาวะเท
 
1. นายรัฐพล  จิตมณี
2. นางสาวพนิดา  คล่องแคล่ว
3. นางสาวสีนวล  เจือจันทร์
4. นางสาวโสภิชชา  มะลิวัลย์
5. นางสาวรุ้งเพชร  สุวรรณรอ
 
108 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงปริดา  มาสองชั้น
 
1. นายนิรันดร์  แจ้งแสงอรุณ
 
109 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  ประมังคะตา
2. เด็กชายสรนันท์  ศรีวังพล
3. เด็กชายอัครวินท์  ชัยโก
 
1. นายนิรันดร์  แจ้งแสงอรุณ
2. นางแสงจันทร์  สุปันเวช
 
รวม2614
110 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายสหชล  นาขุม
 
1. นายสมศักดิ์  ตุ้ยสา
 
รวม11
111 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 1. เด็กหญิงจันทกานต์  อินทพงษ์
 
1. นางพิราวรรณ  พรมมี
 
รวม11
112 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 1. เด็กชายปิยะ  กลิ่นเจาะ
2. เด็กชายพนิชพล  ต้อนแก้ว
3. เด็กชายวิศิษฏ์  โตนา
 
1. นางสาวทิวา  เฟื่องอิ่ม
2. นางสาวสุวิมล  จุ้ยพ่วง
 
รวม32
113 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพยอม 1. เด็กชายณัฐกมล  หุ่นสิงห์
 
1. นางสาวสกุลรัตน์  พรมกลิ้ง
 
รวม11
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กชายเอกริน  ณรงค์
 
1. นายสถาพร  แสงสุดจิตร
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กชายณัฐภูมิ  พิมพ์สมบูรณ์
 
1. นายสถาพร  แสงสุดจิตร
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กหญิงญาดา  นารถบุญ
2. เด็กหญิงแพรพลอย  เกิดป้อม
 
1. นายทัศธราวุทธ  ขันทะวิชัย
2. นางธัญญารัก  สอนโต
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กชายฐาปกรณ์  เอมเกษม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขันทอง
 
1. นางสาววรัญญา  นันชม
2. นางธรรศญา  เรืองเดช
 
118 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กชายญาณภัทร  ทับทัม
 
1. นางสาวไพลิน  อินอำพร
 
รวม77
119 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแค 1. เด็กชายพัสกร  คงแท่น
2. เด็กชายพัสกร  ผ่องใส
3. เด็กหญิงสุภาพร  เลยไธสง
 
1. นางสาวกมลรัตน์  อินทบาล
2. นางสาวจิรัชญา  พรหมสนธิ์
 
รวม32
120 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) 1. เด็กชายกิตติพศ  ทองราช
2. เด็กชายฐิติศักดิ์  สาน้ำอ่าง
3. เด็กชายธนกร  ทิพย์มณี
4. เด็กหญิงปิยธิดา  กมลผัน
5. เด็กชายพงษกร  เหมือนทองดี
6. เด็กชายพณิชพล  น้อยพรม
7. เด็กหญิงพรชนก  สมพงษ์
8. เด็กชายวงศกร  ดีนา
9. เด็กหญิงวรรณนิสา  เวียงออก
10. เด็กหญิงวรันทยา  รัตนะวัน
 
1. นางสาวขวัญชนก  สุวรรณชัย
2. นายณฐกร  ไกรกิจราษฎร์
3. นางสาวอรทัย  บุญตั้ง
 
รวม103
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกกแรต 1. เด็กหญิงพรสินี  กันยา
 
1. นายประภาส  อัมพวัน
 
122 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกกแรต 1. เด็กหญิงศรัญญา  ป้องกา
2. เด็กหญิงเกษราพร  เผือกอ่อน
3. เด็กหญิงเจซี  มูฮามัส
 
1. นางสุธาทิพย์  แสงชาวนา
2. นางสาวชลธิชา  ปั้นทิม
 
123 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกกแรต 1. เด็กชายนฤเบศร์   เกิดเกตุ
 
1. นางสาววภัทรธิดา  กลิ่นใจ
 
124 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกกแรต 1. เด็กชายธวัชชัย   จอมทอง
 
1. นายสุบิน  สีขาว
 
รวม65
125 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคุ้งยาง 1. เด็กหญิงประภารัตน์  หาญชำนิ
2. เด็กชายพีระวุฒิ  ยอดสิงห์
 
1. นางอัญชลี  ผลพฤกษา
2. นางสาวนพรัตน์  ไกรกิจราษฎร์
 
126 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคุ้งยาง 1. เด็กชายธันวา  ทับจาก
2. เด็กชายธีรภัทร์  สังข์เงิน
3. เด็กหญิงสุพรรษา  เสมอ
 
1. นางสุวรรณ  อนันตะ
2. นางสาวนพรัตน์  ไกรกิจราษฎร์
 
รวม54
127 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 1. เด็กชายนิธิพัทธ์  กล่อมยิ้ม
2. เด็กหญิงปนัสยา  เงินจุ่ม
3. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ไกรทอง
 
1. นางสาวปิยนุช  ไกรกิจราษฎร์
2. นางสาวพรพิรุณ  เขียวอรุณ
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 1. เด็กชายทวีโชค  มากมี
 
1. นางมยุรี  เจนจบ
 
รวม43
129 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 1. เด็กหญิงสุพัชชา  พุ่มบาง
 
1. นางสาวฐานิตา  อรุณวิง
 
130 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 1. เด็กชายณภัทร  ทักท้วง
2. เด็กชายพีรดนย์  นิ่มทอง
 
1. นายปัณณวิชญ์  ใจทิม
2. นายนพดล  เขียวเมือง
 
131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  รัตนวิชัย
2. เด็กหญิงธันยรัตน์  ทับจาก
3. เด็กหญิงวิภาดา  มีคุณ
4. เด็กหญิงอัญชิสา  หล่อสุวรรณ
5. เด็กชายโยทิน  กำเนิดสุข
 
1. นางสาวฐานิตา  อรุณวิง
2. นางสาวนิลุบล  พุฒฤทธิ์
 
132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  คงสุวรรณ
2. เด็กชายศุกลวัฒน์  เขียวทองอินทร์
 
1. นางกรรณิกา  เขียวแก้ว
2. นางสาวสายรุ้ง  เรืองคำ
 
133 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 1. เด็กชายกฤตวิทย์  แก้วรัมย์
2. เด็กชายกฤษฎา  สุขม่วง
3. เด็กชายจิรภัทร  กลิ่นชะเอม
4. เด็กชายชิษณุพงศ์  ยิ้มละม้าย
5. เด็กชายธีรธาดา  รักกลิ่น
6. เด็กชายนพรัตน์  ประเทพ
7. เด็กชายพัทธนันท์  เจริญสุข
8. เด็กชายยุทธิชัย  แก้วทุ่ง
9. เด็กชายเอกกมล  บุญชุ่ม
10. เด็กชายไซลาส  วอร์รอล
 
1. นายรัฏธนนท์   จันทร์เสม
2. นายกิตติ  กองไชยสงค์
3. นายเมธาพัฒน์  ไชยยศ
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 1. เด็กหญิงวิภาดา  มีคุณ
 
1. นางวิภาวรรณ  เนียมแตง
 
135 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 1. เด็กชายวีระพัฒน์  บุญประจวบ
 
1. นางลัดดาวัลย์  ตติยก้องเกียรติ์
 
136 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 1. เด็กชายสุรินทร์  อยู่คง
 
1. นายธัญศิวัช  ตุ้มศรี
 
รวม2313
137 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายศุภกิจ  กลิ่มสุข
 
1. นางคนึงนุช  ชิราวัธน์
 
138 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงอรัญญา  จันทร์นิ่ม
 
1. นางคนึงนุช  ชิราวัธน์
 
139 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายณัชพล  เนียมแสง
 
1. นางยุรา  แตงจ๊อก
 
140 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจิรชยา  นิยมกูล
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีสิงห์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัทม์กุณห์  สุธาจิรวัฒน์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  พุ่มแฟง
 
141 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงสาวิตรี  บัวเกตุ
 
1. นางกิจตรา  โตงิ้ว
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงปัทมาพร  อินทร์ทิม
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  พุ่มเพ็ง
3. เด็กหญิงวรัญญา  สุ่มแก้ว
 
1. นางนงเยาว์  ป้อมแก้ว
2. นางกิจตรา  โตงิ้ว
 
รวม98
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 1. เด็กชายชนเทพ  อยู่เลื่อน
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เยโท้
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ตติยก้องเกียรติ์
2. นายวินัย  เกตุเอี่ยม
 
รวม22
144 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่ง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นิ่มคำ
2. เด็กหญิงชัญญานุช  อินธิแสง
3. เด็กหญิงวิภาวดี  นวลจันทร์
 
1. นางบุญพลี   ทองใบ
 
รวม31
145 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรักรัก 1. เด็กชายณรงค์จิตร  บวบมี
2. เด็กหญิงนันท์ชพร  คงรอด
3. เด็กหญิงเขมิกา  ดีแท้
 
1. นางสาวศุภนิดา  เพ็ชรรักษ์
2. นางสาวปิยนันท์  มากเมือง
 
146 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรักรัก 1. เด็กชายสุรพศ  กุดาสี
 
1. นางสาวชลนิชา  ดีแท้
 
147 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรักรัก 1. เด็กหญิงสุพิชชา  พระทองคำ
 
1. นางสาวชลนิชา  ดีแท้
 
รวม54
148 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากพระ 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  ทองอยู่
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เนียมสัมฤทธิ์
 
1. นายพงศ์เทพ  พรมตรุษ
2. นางมยุรา  มั่นต่าย
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากพระ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ตรงสูนดี
2. เด็กชายสหชัย  ส่งเผือก
 
1. นายอาษา  ชำนาญเดชสกุล
2. นางสาวกมลทิพย์  คำสัตย์
 
รวม44
150 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  พูลดี
2. เด็กชายศุภณัฐ  คำกระจ่าง
 
1. นางสาวธมน  ดีหนอ
2. นางสาวชลิตา  โพธิ์รี
 
151 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 1. เด็กหญิงพิราอร  เดินจร
2. เด็กหญิงศิรประภา  พุ่มเรียบ
3. เด็กหญิงอารยา  จันดี
 
1. นางสุนันทา  วงศ์จันทรมณี
2. นางสาวชลิตา  โพธิ์รี
 
152 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  เหมม่วง
 
1. นางวรรธิดา  อิ่มดำ
 
153 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 1. เด็กชายวิทวัส  ทองสุข
 
1. นายธีรพล  บัวผัน
 
รวม76
154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เผือกทับ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กลิ่นมาลี
3. เด็กชายภูผา  สุขใส
4. เด็กชายมาตุภูมิ  เกษรบัว
5. เด็กหญิงสิรามล  พรมประดิษฐ์
 
1. นางจุฑามาศ  เสาแบน
2. นางวิชชุดา  ดำปิก
 
รวม52
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกก 1. เด็กชายพชรพล  ทองคำ
 
1. นางสาวนัยนา  เกตุคำ
 
รวม11
156 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กหญิงภาวิณี  จันทร์หอม
 
1. นางนาตยา  ถาวร
 
157 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กชายภูริ  รังสิมา
2. เด็กชายศิริโชค  ถวิลคำ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ธีรประพฤทธิ์
 
158 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กหญิงญานิกา  แป้นจันทร์
2. เด็กหญิงประภัสสรา  ใจหาญ
3. เด็กหญิงมานิตา  เขื่อนแก้ว
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  กิ่งก้าน
2. นางสำราญ  เจียมประเสริฐ
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กหญิงนิชานันท์  โคตพรม
 
1. นางสาวกฤตติกา  แพรบุตร
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ยิ้มแย้ม
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  คำหมู
3. เด็กหญิงพัตรพิมล  แพงเนตร
4. เด็กหญิงสุพัตรา  ปานบุญ
5. เด็กหญิงเบญญาภา  เขียวขาว
6. เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์มา
 
1. นางโชติกา  ปิยวัฒน์กุลจิรา
2. นางสาวธัญญรัตน์  กิ่งก้าน
3. นางสำราญ  เจียมประเสริฐ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กหญิงกฤติกา  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงนุชนาถ  รีพล
3. เด็กหญิงสุภาวิดา  พุ่มพวง
 
1. นายขนุน  คงนวล
2. นางสาวจุฬาภา  ไกรเกษ
 
162 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กชายณัฐพล  เที่ยงดี
 
1. นายสุธน  ทิพวัน
 
163 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กหญิงเยาวเรศ  หยุยจันทึก
 
1. นางสาวกฤตติกา  แพรบุตร
 
รวม1812
164 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเต่าทอง 1. เด็กหญิงรัตนา  กัดฟัก
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ใบไม้
 
1. นางสุดารัตน์   บุญโยน
2. นางสาวกาญจนา  ทองเชื้อ
 
รวม22
165 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินทรสุนทร
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  สุขมาก
 
1. นายศิระ  หนูสอน
2. นางกาญจนา  โรจนธีรธรรม
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายดิลก  อินสอน
2. เด็กชายสุทธิภัทร  เอี่ยมเฟี้ยม
 
1. นายศิระ  หนูสอน
2. นางกาญจนา  โรจนธีรธรรม
 
รวม44
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  สอนทุ่ง
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีนุ
3. เด็กชายกรวิชญ์  ทองโตนด
4. เด็กหญิงกิตติกา  แก้วกัน
5. เด็กหญิงขนิษฐา  อิ่มเทศ
6. เด็กหญิงขวัญภิรมย์  เงินนา
7. เด็กชายคมสันต์  บุตรนุช
8. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุขบุญ
9. เด็กหญิงจิราภรณ์  ทรัพย์เมือง
10. เด็กหญิงชนันญา  ครุฑบุตร
11. เด็กหญิงชลดา  ปานเกิด
12. เด็กชายณัฐนนท์  โตบำรุง
13. เด็กหญิงณีรนุช  น้อยคำ
14. เด็กชายธนภัทร  มากเหลือ
15. เด็กชายธนวัฒน์  ฟักมี
16. เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุขบุญ
17. เด็กหญิงธัญชนก  มาคร
18. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ครุฑบุตร
19. เด็กชายธัญพิสิฐ  โตนา
20. เด็กชายธีระนัย  ชำนาญ
21. เด็กหญิงนลินนิภา  ผูกอ้น
22. เด็กชายนิพนธ์  ชัยสกุล
23. เด็กชายนิพล  เณรเอี่ยม
24. เด็กชายบุญยภู  บุญอ่วม
25. เด็กหญิงปรีดาวรรณ  คำศรี
26. เด็กชายพงศกร  โตบำรุง
27. เด็กหญิงพิชชานัน  เหมือนหมาย
28. เด็กหญิงลักษณารีย์  หุ่นสิงห์
29. เด็กหญิงวรัญญา  เรือนแสน
30. เด็กชายวิทยา  จ้อยเขียว
31. เด็กชายวิทวัส  พุกนุ่น
32. เด็กหญิงวิภาดา  ปานทุ่ง
33. เด็กชายศิวทายิน  เหงขุนทด
34. เด็กหญิงสุดารัตน์  จ้อยเขียว
35. เด็กหญิงสุปะวีร์  ไพโรจน์
36. เด็กหญิงอภิญญา  น้อยคำ
37. เด็กชายอารี  โต๊ะแอ
38. เด็กหญิงอุบลวรรณ  เงินนา
39. เด็กหญิงโยษิตา  ขัตติจิตร
40. เด็กหญิงไปรยา  จ้อยเขียว
 
1. นายสัญญา  อาคมวัฒนะ
2. นางสุรีย์รัตน์  พุ่มอิ่ม
3. นางรุ่งกานต์  ธรรมเจตนา
4. นางสาวเปล่งศรี  จันต๊ะวงศ์ทา
5. นางสาวเจนจิรา  เปรมใจ
6. นางปราศัย  พ่วงไผ่
7. นางสาวสุนันทา  บุญค้ำชู
8. นางสาวสรารินทร์  คชสีห์
 
168 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 1. เด็กหญิงนันทิกา  ขันทองเฮ้า
 
1. นางสาวสุนันทา  บุญค้ำชู
 
รวม419
169 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายประพล  อินดี
 
1. นางสุภาพร  จิตท้วม
 
รวม11
170 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 96.39 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) 1. เด็กหญิงนัชชา   หมื่นสิน
2. เด็กหญิงปนัดดา   ไพเราะ
 
1. นางสาวน้ำฝน  นกเที่ยง
2. นางสาวสุภาภรณ์   สุขเกษม
 
171 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) 1. เด็กหญิงปณิตตา   อยู่เกษ
2. เด็กหญิงสุวิสา   ไขทะเล
 
1. นางภัควลัญชญ์   พันโชติ
2. ว่าที่ร้อยตรีอภิรัตน์  บุญคง
 
172 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) 1. เด็กชายวสุพล   ชำนาญ
2. เด็กชายสังวาลย์  อินทพงษ์
 
1. นางภัควลัญชญ์   พันโชติ
2. นายพรชัย   บัวเผื่อน
 
รวม66
173 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำปาน
2. เด็กชายภูริณัฐ  ชูเที่ยง
3. เด็กหญิงมธรส  จันทร์ทุ่ง
4. เด็กหญิงอริศรา  อ่ำทุ่ง
5. เด็กชายอัศนะ  ปัญญาโชติ
 
1. นางเพ็ญศรี  เทพจิตร
2. นางอรทัย  จินดาประสาน
 
174 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 1. เด็กชายวิศรุต  เค้าเงื่อน
2. เด็กชายศิริศักดิ์  หยกพิริยกุล
 
1. นางสาวหรรษา  บุญนายืน
 
รวม73
175 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   เอี่ยมอ้น
 
1. นางสาวฉันทิรา   ฉันทะรัตน์
 
176 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กหญิงจิตโสภา   สมลา
2. เด็กหญิงธนนันร์   ขอบใจ
3. เด็กหญิงปุญญิสา   สุดใจหาญ
4. เด็กหญิงพรรณพัชร   แน่งน้อย
5. เด็กหญิงพรรณวรท   ฤทธิ์สน
6. เด็กหญิงภธิดา   โภคาพานิช
7. เด็กหญิงลักษิกา   จันบุญ
8. เด็กหญิงวรัทยา   อินน้ำลึม
9. เด็กหญิงอนัญญา   ขุนงิ้ว
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   อิ่มหนำ
 
1. นางฉวี  ธนูสาร
2. นางกฤติยา   จุมพลพงษ์
3. นางสาวกวินธิดา   ศิลพร
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กหญิงพรรณพิชชา   สุขพลอย
2. เด็กหญิงอัยยาวีร์   ใจวัง
3. เด็กหญิงเปมมิกา   จิรฐาธนาภา
 
1. นางอรพินท์   คล่ำคง
2. นายสุวิทย์  คล่ำคง
 
รวม146
178 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงภัทรพร   เธียระวิบูลย์
 
1. นางสาวอรุณี   พวงขจร
 
179 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กชายธนโชติ   บุญมา
2. เด็กหญิงนิตย์อาภา   มีทรัพย์
 
1. นายณัฐวุฒิ   บวบมี
2. นางสาววิจิตรา   โยธาทูล
 
180 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กชายพีรณัฐ   เธียระวิบูลย์
 
1. นางสาวอรุณี   พวงขจร
 
181 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงปพิชญา   หมากผิน
 
1. นางสาวสุรีย์พร   ชาญวิกย์การ
 
182 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงธนิดา   สวัสดิ์สุข
2. เด็กหญิงพิชชาภา   วรรณสุทธิ์
3. เด็กหญิงสุพิชญา   สีอ่อน
 
1. นางมลฤดี   พรมมิ
2. นางสาวไปรยา   รอดจีน
 
183 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กชายชานนท์   ชื่นอินทร์
 
1. นางนันทพร   โพธิ์นอก
 
184 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงสุภัสสรา    สมหาญวงศ์
 
1. นางกัญญา    อภิไชย์
 
185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงภัทรวดี   ราบูร์แด็ง
 
1. นางสาวอรุณรัตน์   ชะยันโต
 
186 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงพิฌาภัท    เมฆพัฒน์
 
1. นางสาวสุนันทา   เรืองเดช
 
187 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กชายปองคุณ   สุหงษา
 
1. นางจินตนา   สุหงษา
 
188 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงไอรดา   เทศสิงห์
 
1. นางสาวสุนันทา   เรืองเดช
 
189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงชาลิสา   ศักดิ์ลอ
2. เด็กหญิงณัฐปภัสร์   เกษามา
3. เด็กหญิงพามาฎี   พ่วงพี
 
1. นางสาวรัตนาวดี  งามภักดิ์
2. นางสาวทิพยวรรณ   ใจกลม
 
190 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กชายตรัยคุณ   คงเจริญ
2. เด็กชายธนัทเทพ   ช่างหิรัญ
3. เด็กชายสายลม   พุ่มพวง
 
1. นางบุษบา   บุญชู
2. นางสิตานันท์   ศรีเมือง
 
รวม2017
191 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชนิศกมณส์  สืบจันทร์
 
1. นางสาวพวงรัตน์  ขัดวาน
 
192 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กชายศุภณัฐ  บำรุงไทย
 
1. นางสาวเชฏฐินี  จุ้ยวงษ์
 
193 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กชายปิติภัทร  พุ่มธูป
 
1. นางสาวเชฏฐินี  จุ้ยวงษ์
 
194 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กชายสิทธิรัตน์  ดนุชนินทร์
 
1. นางสาวเชฏฐินี  จุ้ยวงษ์
 
195 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93.19 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงฉัตรกมล  หงษ์เจ็ด
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  สุ่มเกตุ
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  อย่างรัตนโชติ
4. เด็กชายพงศ์พัน  ครุฑจู
5. เด็กหญิงภัทธีมา  จันตรี
6. เด็กชายรัตนศักดิ์  จัดการ
7. เด็กชายวีรภาพ  นุ่มมีศรี
8. เด็กหญิงสุจิตรา  แสงอรุณ
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  เทียนบุตร
10. เด็กชายอำพร  ศรีสุวรรณ
 
1. นางณัฐจิรา  สุขมา
2. นางสาววีรินท์รดา  รักถึง
3. นางสาวสิริเทพ  ผ่องใส
 
รวม147
196 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย 1. เด็กชายกฤษดา  คำหอม
2. เด็กชายนพเกล้า  จันทร์ฑูรย์
3. เด็กชายรพีพัฒน์  จันทร์เทศ
 
1. นางสาวฐิติพร  ชาญชัยกิตติกร
2. นายธรรมรัตน์  มณีเสวตร์
 
197 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย 1. เด็กหญิงชิสาพัชร์  พวงศรี
2. เด็กหญิงนัทชา  พุฒทอง
3. เด็กหญิงพนัชกร  แห้วเหมือน
4. เด็กหญิงมิรันตรี  อินดี
5. เด็กหญิงรัตน์ธิดา  เหล็กหล่ม
6. เด็กหญิงวรณัน  ม่วงผัน
7. เด็กหญิงสวรินทร์  พุ่มเรือง
8. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ขุนทอง
9. เด็กหญิงอภิชญา  เนื้อไม้
10. เด็กหญิงฺธิติมา  น่วมนาค
 
1. นายคมสัน  วงษ์ประดิษฐ์
2. นายจตุรงค์  อัยราคม
3. นายดนัย  บัวเผียน
 
198 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย 1. เด็กหญิงอภิญญา  นัยวุฒ
2. เด็กหญิงอินทิรา  อินทร์อิ่ม
 
1. นางสาวสุธีรา  ขอสุข
 
รวม156
รวมทั้งหมด616345