งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 14 -15 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) อาคาร 1 ห้อง ป.3/1 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) อาคาร 1 ห้อง ป.2/3 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) อาคาร 1 ห้องพิเศษ 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
4 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) อาคาร 1 ห้อง ป.1/2 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
5 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) อาคาร 1 ห้อง ป.1/1 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
6 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) อาคาร 5 ห้อง ป.6/1 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) อาคาร 5 ห้อง ป.6/2 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) อาคาร 5 ห้อง ป.6/3 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) อาคาร 4 ห้องวิทยาศาสตร์ ป.5/1 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) อาคาร 4 ห้องวิทยาศาสตร์ ป.4/2 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) อาคาร 4 ห้องสังคมศึกษา 1 ป.5/3 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
12 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) อาคาร 1 ห้อง ป.2/2 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
13 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) อาคาร 1 ห้อง ป.2/1 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
14 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) อาคาร 2 (เฉลิมพระเกียรติ) ห้อง อ.3/3 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.
15 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) อาคาร 2 (เฉลิมพระเกียรติ) ห้อง อ.2/3 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว เวลา 08.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศน.มุนินทร มาตมุงคุณ โทร 0991402228
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]