เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ณ สพป.ตาก เขต 1, โรงเรียนอนุบาลตาก, โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์, โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า, โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง,องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ระหว่าง วันที่ 25 - 27 กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุรศักดิ์ เอี่ยมทุเรียน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
2 นายเชาวลิต ไชยธงรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
3 นางรัตติยา วงศ์หิรัญตระกูล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
4 นางพัทยา ชมถนอม ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
5 นางกรุณา พยัคฆชนม์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
6 นางสาวพรทิพย์ เฉียบแหลม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
7 นายอภิชัย นุชเนื่อง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
8 นางสาวมุกดา ยุพาเมืองปัก ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
9 นายพัชญภณ สารสา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
10 ชูใจ ทรงเมฆ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต1 คณะกรรมการดำเนินงาน  
11 นางนฤวรรณ ฉิมผึ้งพะเนา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน  
12 นางคนึงนิจ ต๊ะปินตา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
13 นางนิตยา จันทิมา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
14 นางณัฐมน เฮียงสุข นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
15 นางสาวภัณฑิรา ศรีโปฎก นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
16 นางขวัญหทัย เสือบุญมี เจ้าหน้าที่ลูกเสือ คณะกรรมการดำเนินงาน  
17 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน  
18 นายภิรมย์ นิช่างทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน  
19 นายวินัย เมฆหมอก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน  
20 นางฉัตรวรีย์ จันทร์สุขปลั่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
21 นางปณิสา นทีประสิทธิพร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการดำเนินงาน  
22 นายสนั่น พลนาค ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
23 นางสาวอรทัย คำปาน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน  
24 นายสันทัศน์ ตันยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
25 นางวรรณศุภางค์ ทาปิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะกรรมการดำเนินงาน  
26 นางฬุริยา บุตรนุช นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน  
27 นายกิตติ อินจินา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
28 นายภานุวัฒน์ ฟักทองอยู่ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
29 นางสาวพรพิมล พัฒนานันท์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
30 นางสาวรัชเกล้า อำพลพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินงาน  
31 นางสาวจันจิรา เชื่ออ่ำ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
32 นายวสันต์ ทองไทยนันท์ ช่างไฟฟ้า คณะกรรมการดำเนินงาน  
33 นายสมาน แก้วเมือง ช่างไฟฟ้า คณะกรรมการดำเนินงาน  
34 นายสันติ วงษ์ไว ช่างไฟฟ้า คณะกรรมการดำเนินงาน  
35 นายมนัส จินนา ช่างครุภัณฑ์ 3 คณะกรรมการดำเนินงาน  
36 นายศรีทวน ปวกพรมมา ช่างครุภัณฑ์ 3 คณะกรรมการดำเนินงาน  
37 นายเฉลิมศักดิ์ สังข์ศิริ ช่างครุภัณฑ์ 3 คณะกรรมการดำเนินงาน  
38 นายสำราญ คารวาส อำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
39 นายเสน่ห์ อินสม อำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
40 นายสำเนียง พรมฟัก อำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
41 นายทรงยศ ป้อมทองคำ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการดำเนินงาน  
42 นางเฉลียว ระวังภัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการดำเนินงาน  
43 นางสาวพรสวรรค์ กวานปัชชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
44 นางสาวบุษยมาส ยมเกิด เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
45 นางสาวชนมน ดิษสวรรค์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน  
46 นางทองอุไร เอี่ยมแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินงาน  
47 นางสาวปัณรส ยังถิน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการดำเนินงาน  
48 นายประจวบ จันทร์จิต เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด คณะกรรมการดำเนินงาน  
49 นางสาวฐิติมา ธังดิน เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
50 นางสาวจิรัชญา สืบเสถียรพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
51 ส.อ.วุฒิพงษ์ ขันผง นิติกรปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
52 นางสาวอรทัย คำปาน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน  
53 นางสาวศุจีภรณ์ กล่ำทา ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน คณะกรรมการกรอกคะแนนและประเมินผล  
54 นางสาวรุ่งนภา มุสิกปาน ธุรการโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ คณะกรรมการกรอกคะแนนและประเมินผล  
55 นางเบ็ญจวรรณ เกตนานนท์ ธุรการโรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง คณะกรรมการกรอกคะแนนและประเมินผล  
56 นางสาวธิดารัตน์ ฮั่นตระกูล ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ คณะกรรมการกรอกคะแนนและประเมินผล  
57 นางสาวสาวิตรี โทนสังข์อินทร์ ธุรการโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า คณะกรรมการกรอกคะแนนและประเมินผล  
58 นางสาวชุติมณฑน์ อ๊อดทรัพย์ ธุรการโรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคม คณะกรรมการกรอกคะแนนและประเมินผล  
59 นางวชิราภรณ์ ศรีใจวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโป่งแดง คณะกรรมการกรอกคะแนนและประเมินผล  
60 นางสาวอมรรัตน์ มันตะสูตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ คณะกรรมการกรอกคะแนนและประเมินผล  
61 นางสาวโศรดา หล้าเตจา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสะแกเครือ คณะกรรมการกรอกคะแนนและประเมินผล  
62 นางเกศินี สิทธิประเสริฐ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านยางโองนอก คณะกรรมการกรอกคะแนนและประเมินผล  
63 นางสาวมณฑิรา อุ่นเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแม่สลิด คณะกรรมการกรอกคะแนนและประเมินผล  
64 นายไพโรจน์ ฟักทองอยู่ โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม คณะกรรมการกรอกคะแนนและประเมินผล  
65 นายสีหราช พรมจันทร์ ธุรการโรงเรียนวังหวายวิทยาคม คณะกรรมการกรอกคะแนนและประเมินผล  
66 นางสาวจันทนา ภักดีปัญญา โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 คณะกรรมการกรอกคะแนนและประเมินผล  
67 นางรจรินทร์ วังเวงจิตร์ โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย คณะกรรมการกรอกคะแนนและประเมินผล  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ กลุ่ม ICT, กลุ่มนิเทศ, กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]