รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ณ สพป.ตาก เขต 1, โรงเรียนอนุบาลตาก, โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์, โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า, โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง,องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ระหว่าง วันที่ 25 - 27 กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิง มนัสนันท์  เสารอง
 
1. นายเนรมิต  ใจโปร่ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงกฤษฎาพร  เพ็ชรกำแหง
 
1. นางสาวประทุม  โม้พวง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กหญิงนิรมล   ค้อมทอง
 
1. นางสุภาภรณ์  ทะวะละ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กหญิงฐิติภัทร  ถุงเงิน
 
1. นางรัชนี  แสงจันทร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศิริรัตน์
 
1. นางศิรินทร  ทะนุพุทธคุณ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงภัทรมล   ศรีวิลัย
 
1. นางสาวณัฐกรณ์  ขัติวงษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  สุรพัฒน์
 
1. นางมยุรี  ศิริยานนท์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กหญิงศศินภา  ทองคำ
 
1. นางสาวนวพร  เข้มขัน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงวรัญญา   เพชรกำแหง
 
1. นางสาวกมลรัตน์  ประเสริฐสุข
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงอัจฉริยาพร  อ๊อดทรัพย์
 
1. นางสาวประทุม  โม้พวง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   บุตรดาพิมพ์
 
1. นางกชกร  คัมภีร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  อินทฉิม
2. เด็กหญิงพิมวิภา  คำหมี
 
1. นางสาววานิช  จารุภาค
2. นางสาวกันยารัตน์  เรืองศิลป์ประเสริฐ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เรืองขจร
2. เด็กหญิงเกตน์นิภา  อินทร์ขาว
 
1. นางสาวจงรักษ์  เเสงเเก้ว
2. นายธีรภัทร  อองกุลนะ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงณิชาภรณ์  คำภิระวงษ์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  พรมวิชัย
 
1. นางพรพรรณ  วงษ์สงวน
2. นางศรีอำพร  แสงแป้น
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   สุริยะพันธ์
2. เด็กหญิงมินตรา   ฉิมแป้น
 
1. นางสาวกมลรัตน์  ประเสริฐสุข
2. นางกชกร  คัมภีร์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กชายกวินกิตติ์  โอฬารกิจเจริญ
 
1. นางสาวกัลยรัตน์  ปานเกษม
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายสิรภพ  เจนสิราสุรัชต์
 
1. นางสาวกาญจนา  เครือกิจ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นิลวิจิตร์
 
1. นางวีรวัลย์  เครืออิ่ม
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโองนอก 1. เด็กชายนวัตกรณ์  แก้วสุติน
2. เด็กหญิงลักษิกา  วุ่นอภัย
3. เด็กหญิงวรรณรดา  ตะมะ
 
1. นายไชยวัฒน์  อกตัน
2. นายกนต์ธีร์  มีกล่ำ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  ยิ้มทัด
2. เด็กหญิงวิรัลพัชร  มอญขาม
3. เด็กชายวุฒิชัย  เจริญลิตร
 
1. นางสาวจิรัฐติพร  คำเครือ
2. นางสาวสุนีย์  นันทวงษ์
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  ปานแดง
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  คำภิโล
3. เด็กหญิงวนิดา  ปั้นอุทัย
 
1. นายปรีชา  นาครัตน์
2. นางนิพาพร  พุ่มจันทร์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1. เด็กหญิงจิราภา  พรมปิก
2. เด็กชายพนธกร  สุขพุ่ม
 
1. นางสาวสุณิศา  กันเมืองเวียง
2. นางรัตติกาล  สุขพุ่ม
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กชายจิรพัส  ต้นสาย
2. เด็กชายวรภพ  ไถเงิน
 
1. นางวิลาวรรณ  ภู่ระย้า
2. นางสาวขนิษฐา  คงยอด
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์  อินสด
 
1. นายธนพล  มลิต
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  สีตาไว
 
1. นายเศรษฐศาสตร์  สีสด
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม 1. เด็กชายมิ่งกมล  บันเทิงคีรี
 
1. นายพูนศักดิ์  แก้วศิริ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ 1. เด็กชายชัยนันท์  รักษาราษฎร์
2. เด็กชายบูรพา  รามณี
 
1. นางสาวอัมพร  ยศงาม
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 1. เด็กชายภูเบศ  ไชยวัตร
2. เด็กชายเกรียงไกร  เพ็ชรแจ้ง
 
1. นางสาวพาณินี  เพ็ชรกล้า
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงจิดาภา  นิลขลัง
 
1. นางนิติมา  บุญมา
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงลาน 1. เด็กชายกิตติภณ  สมบุญ
 
1. นางสาวพิกุล  กมลดิลก
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากวัง 1. เด็กหญิงสิรารักษ์  มาเกิด
 
1. นางสาวเกวลิน  พรมมา
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงนับจันทร์  จันทร์บุตร
 
1. นางทัศนีย์  บัวแย้ม
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง 1. เด็กชายพงศ์พัฒน์  หมอคุต
 
1. นางจุฑารัตน์  คงแสง
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กชายจิรวัตน์  หาญอนันต์
2. เด็กหญิงชญานิศ  ธรรมลังกา
3. เด็กชายปิยวัฒน์  กันทะรส
 
1. นางเขมมิการ์  วงศ์หิรัญตระกูล
2. นางสาวสุทธิดา  พันธุ์เพชร
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กชายนิรพล  ศรีใส
2. เด็กหญิงพชรมล  คำวาด
3. เด็กชายภูมิสิษฐ์  ศรีนาคมงคล
 
1. นายศิลปกร  เมืองสมบัติ
2. นางสาวจิตสุภา  เกล้าเกษร
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง 1. เด็กชายธนาธิป  ทองแจ้ง
2. เด็กชายอนุวัฒน์  โม้ฟู
 
1. นายฉัตร  ทองอ่อน
2. นางสาววลิดา  พรมมา
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กชายบารมี   แสงท้าว
2. เด็กชายสุริยา   แซ่เท้า
 
1. นายจิรพัฒน์   จริตบุญ
2. นางสาวณาตยา   สร้อยสนธิ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง 1. เด็กชายชราวุฒิ  ตระกูลพิชญ์พงศ์
2. เด็กชายวีระพล  ขาขะยอม
 
1. นายฉัตร  ทองอ่อน
2. นางสาววลิดา  พรมมา
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายดนุภัทร  โมมีเพชร
2. เด็กชายวีรภัทร  แสนบุญเรือง
 
1. นางพิชญาพร  เชิญขวัญ
2. นางคณารัตน์  คุณชัย
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงญาณิศ  สายสด
2. เด็กชายธนากร  สุบรรณรัตน์
 
1. นางคณารัตน์  คุณชัย
2. นางพิชญาพร  เชิญขวัญ
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  -
2. เด็กหญิงภาพิมล  คำมี
3. เด็กหญิงอารีวรรณ  ศรีคำ
 
1. นางสาวนพรัตน์  นิ่มแสง
2. นางสิริมา  บุญครอบ
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  แซ่ซ่ง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร
3. เด็กหญิงวีรดา  โคคีรี
 
1. นายศิลปกร  เมืองสมบัติ
2. นางพรภัสสมล  ลิ้มทอง
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างวิทยา 1. เด็กชายกรภัทร  คงโพธิ์
2. เด็กหญิงประภัสสรณ์  ปูเครือ
3. เด็กหญิงเปรมฤทัย  ใหญ่หลวง
 
1. นางสาวธีรารัตน์  จันทร์ผ่อง
2. นางสาวจิราวรรณ  ระมาดใจ
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงจันทนา  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงจิลลาภัทร  แซ่ย่าง
3. นายสุทิวัส  แซ่ย่าง
 
1. นายศุภกร  นาคม
2. นางสาวธนิตา  คงโพธิ์
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา 1. เด็กชายปรัตถกร   เรืองแจ่ม
2. เด็กหญิงปิ่นธิดา   บุดดา
3. เด็กหญิงโยษิตา  พาขุนทด
 
1. นางสาวณัฐกานต์   เขียนสังข์
2. นางสาวปรารถนา   จันต่อ
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรศิริ  ยศสาย
2. เด็กหญิงอัญญารัตน์   สมบูรณ์
3. เด็กหญิงอินทิพร   สอนจันทร์
 
1. นางสาวจิตตวดี  ภัทรธรรมาพร
2. นางสาวรัชยา  สอนแก้ว
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม 1. เด็กชายกัมปนาท  นุชเนื่อง
2. เด็กชายรัชพล   วงษ์แป้
 
1. นางสาวรัชยา  สอนแก้ว
2. นางสาวมัลลิกา  บุญพิทักษ์
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติทัต  เนื่องยา
2. เด็กหญิงวรารัฐ  เพ็งสมยา
 
1. นางคณารัตน์  คุณชัย
2. นางสาวศิริพร  หมูหล้า
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเหลือง 1. เด็กหญิงพจมาลย์  พรสัตย์
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองสุระวิโรจน์
3. เด็กหญิงสุนิศา  แซ่ท้าว
4. เด็กหญิงหทัยชนก  ท้าววัฒนากุล
5. เด็กหญิงอธิชานันท์  แซ่จ้าง
 
1. นางสาวภัทรลักษมี  วิระบุตร
2. นายสุชาติ  วงษ์ปิน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 1. เด็กหญิงฉันทิศา  พละสาร
2. เด็กหญิงณัฐชญา  สังแก้ว
3. เด็กหญิงมนัญชยา  อุดหนุน
4. เด็กหญิงสุชาดา  จันดี
5. เด็กหญิงสุนิสา  ขำพันธ์
 
1. นางอัญชลี  ดิษร
2. นางสาวศุภารัตน์  กวยาวงศ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  สาริยา
2. เด็กหญิงกัลยาณีร์  ไชยโคตร
3. เด็กหญิงประกายกาญจน์  พิมภาค
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  ภูเทียมศรี
5. เด็กหญิงอารยา  กาฬสินธ์
 
1. นางบัณฑิตา  ปิ่นชารี
2. นางสาวจิตติมา  คงเมือง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองร่ม 1. เด็กหญิงจิรภัทร    แหยมนาค
2. เด็กหญิงทินารัตน์   ยะถา
3. เด็กชายปุณยวัฒน์    สุขสายอ้น
4. เด็กหญิงวันวิษา   เผือกบุญเกิด
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปิติแสง
 
1. นางชลธิชา  อินทฉิม
2. นางสาวอรณี  ดิษสวน
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองร่ม 1. เด็กหญิงณัฐชยา   มั่นบุญสม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมชาติ
3. เด็กหญิงทิพย์เกษร    เอี่ยมจรัส
4. เด็กหญิงธัญวลัย    โทนสังข์อินทร์
5. เด็กหญิงอินธุอร   ดาษเดช
 
1. นางสาวสุดาวรรณ  ยามา
2. นางสมหมาย  สนิทแสง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 1. เด็กชายณัฐพล  แดนวงดอน
2. เด็กชายปฎิภาณ  ด้วงหิรัญ
3. เด็กหญิงศศิธร  ปาโส
4. เด็กหญิงศุธิดา  สุขนวน
5. เด็กชายเสกสรร  ด้วงหิรัญ
 
1. นางวราภรณ์  นาคเสวีวงศ์
2. นางชฎาพร  ชายวอน
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานเต็ง 1. เด็กหญิงชฎาภา  แตงบุญรอด
2. เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  แฝงจันดา
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เผือกบุญเกิด
4. เด็กหญิงธนิดา  แหยมนาค
5. เด็กชายปพนธีร์  เผือกบุญเกิด
 
1. นายธนัช  แสงสันต์
2. นางสาวศิริกุล  จินดาเพชร
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   จันต่อ
2. เด็กหญิงตรีรัตน์  อิ่มเอี่ยม
3. เด็กหญิงปณิตา  คล้ายจือ
4. เด็กหญิงปภัสรา  คล้ายจือ
5. เด็กหญิงวิลาวัณย์  สอนชัย
 
1. นางสาววารุณี  บุญมา
2. นางสาวภัควลัญชญ์  แก้วคง
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กชายกฤตพล  รอดมา
2. เด็กชายกันตพงศ์  ปัญญา่
3. เด็กหญิงกันยารัตน์  สุวรรณเชษฐ์
4. เด็กหญิงกิติมา  ครองเครื่อง
5. เด็กชายกิติศักดิ์  ทับนิล
6. เด็กหญิงณัฐนันท์  ต่ายทอง
7. เด็กชายตรัยคุณ  วิสัมมา
8. เด็กหญิงทรรศน์กมล  โพธิ์ละคร
9. เด็กหญิงทักษิณา  นุ่มทอง
10. เด็กชายธนวัฒน์  สั่งกลิ่น
11. เด็กหญิงปภาวดี  อิ่มเอี่ยม
12. เด็กหญิงปานวาด  เทพนิกร
13. เด็กหญิงพนิดา  สอนบุญเกิด
14. เด็กหญิงพิชญดา  เรืองวงษ์งาม
15. เด็กหญิงวนัชพร  แก้วมา
16. เด็กชายวีรภัทร  สุขเครือ
17. เด็กหญิงศศิกานต์  อยู่เกตุ
18. เด็กชายสิรธีร์  วันอ้น
19. เด็กหญิงหฤทัย  ชูชื่น
20. เด็กชายเจษฎา  ต๊ะชมภู
 
1. นายทวิชากร  หลวงวงค์
2. นายปรนันต์  มั่นฉิม
3. นายปกป้อง  เมืองไสย
4. นายณัฐดนัย  ร้อยแก้ว
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กหญิงกฤติมา  สอนละ
2. นายกฤษฎา  สังข์ทอง
3. นางสาวกัญญาณัฐ  คงดี
4. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เปียเอี่ยม
5. นางสาวกัลยวรรธน์  ไทยน้อย
6. เด็กชายกิตติพงษ์  ม่วงการ
7. เด็กหญิงญานิศา  ส่งต่าย
8. นายณัฐพนธ์  คำประดิษฐ์
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  อยู่เลิศลบ
10. เด็กชายธนวัฒน์  สืบโม้
11. เด็กชายธนวัฒน์  ยอดสกุลเกียรติ
12. เด็กหญิงนันท์นภัส  เรือนโต
13. เด็กหญิงบงกช  บุญสา
14. เด็กหญิงบุญยนุช  เตไช
15. เด็กหญิงบุษบา  นิ่มแสง
16. เด็กหญิงพัธนันท์  คมขัน
17. นายพันณรงค์  สังฆจันทร์
18. เด็กชายพุฒิพงษ์  บุญมีมา
19. นายอภิรักษ์  กรองทิพย์
20. เด็กหญิงเบญจมาศ  กลับโต
 
1. พระครูประโชติ  จันทสร
2. นายทวิชากร  หลวงวงค์
3. นายปรนันต์  มั่นฉิม
4. นายธีรพล  คงมีผล
5. นางสาวภมรรัตน์  มณีโชติ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะลื่น 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ม่วงมิตร
 
1. นางวาสนา  เขียวสีทอง
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ขวัญใจ
 
1. นางภัทรภร  อนากูลวงศ์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงลาน 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วม่วง
 
1. นางนภวรรณ  ปานทอง
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายณัฐดนัย  เกตุคุ้ม
2. เด็กหญิงศุภิสรา  สุขสาร
 
1. นางปานฤดี  รอดมา
2. นางชนม์ชนก  คุ้มครอง
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 1. เด็กหญิงกมลเนตร  น้อยยอด
2. เด็กชายศุภกร  จงฤาชา
 
1. นางสาวจริยา  พุกเกลี้ยง
2. นางศิริพร  คำนวนสิน
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชาภัทร   ประพาศพงษ์
2. เด็กชายวสุภัทร   ระบู่
 
1. นางไพนารินทร์   คุณนาม
2. นางจุฑาทิพย์   พิทักษ์ธนเนตร์
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ 1. เด็กหญิงขวัญเกล้า  กาญจนวงษ์
2. เด็กหญิงชฎาพร  ใหม่ตา
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  พิมพ์สราญ
4. เด็กหญิงธัญวลัย  สังข์คำ
5. เด็กหญิงนารีรัตน์  สาลี
6. เด็กหญิงผกาวัลย์  เตจ๊ะ
7. เด็กหญิงพาขวัญ  นิตย์โรจน์
8. เด็กหญิงพิชญา  วรรณภพ
9. เด็กหญิงวรรณพร  มั่นเหมาะ
10. เด็กหญิงสุกัญญา  พรหมศิริ
 
1. นางเพ็ญศรี  อึ้งพงษ์ธิป
2. นายพรชัย  พลมั่น
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิวาพร  ตาซิว
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  โฉมวานิตย์
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  คำดำ
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา  หนันแก้ว
4. เด็กหญิงชนัญธิดา  ผิวผ่อง
5. เด็กหญิงฐิติมา  บุญสายยัง
6. เด็กหญิงนภัสรา  ไทยแท้
7. เด็กหญิงประกายดาว  แสนเปียง
8. เด็กหญิงศิรประภา  สุกใส
9. เด็กหญิงสิริวิมล  สุภาพ
10. เด็กหญิงเบญจมาส  เมืองจันทร์
 
1. นางวราภรณ์  นาคเสวีวงศ์
2. นางชฎาพร  ชายวอน
3. นายนรพนธ์  จันชูมี
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 1. เด็กชายชวลิต  เจริญผลิตผล
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  แซ่เฮ่อ
3. เด็กหญิงนฤมล  โตแฉ่ง
4. เด็กหญิงปวีณา  แซ่กือ
5. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  แซ่โซ้ง
6. เด็กหญิงพุธิตา  ชูวงศ์ตระกูล
7. เด็กหญิงวรภรณ์  พิมลี
8. เด็กหญิงวรัญญา  เล่าศิลาวัฒน์
9. เด็กหญิงวินิมัย  แซ่ย่าง
10. เด็กหญิงสุพรรษา  ศิราเทิดคีรี
 
1. นางกันดา  แก้วมณี
2. นางสาวอรชา  ลองขาว
3. นายสมพงษ์  อุดจิ๋ว
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา 1. เด็กหญิงณัฐกลม  อินเหว่า
2. เด็กหญิงทิพารมย์   ยาไชย
3. เด็กหญิงธนัชชา   สวาทพงษ์
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์   สามสวาท
5. เด็กหญิงนฤมล   น่านอูบ
6. เด็กหญิงบุญยกร   สีบุญเรือง
7. เด็กหญิงพัชรา   นามโคตร
8. เด็กหญิงพิชชาพร   แก้วสุติน
9. เด็กหญิงมนัสดา   สืบสังข์
10. เด็กหญิงรุ่งนภา  พิณทองทิพย์
 
1. นายดิเรก  มั่นเมือง
2. นางสาววรณัฐณิชา   ใจหนุน
3. นางสาววราภรณ์   เครือแก้ว
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะลื่น 1. เด็กหญิงณัชชา  เถื่่อนรักษ์
2. เด็กชายธนพน  ทำสีนาค
3. เด็กชายธีระวิทย์  โทนสังข์อินทร์
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ  จำปาไคร้
5. เด็กชายภัทรชัย  คีรีพนธารา
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  ปานแผน
7. เด็กชายรณกร  เอมอยู่
8. เด็กชายศิริโชค  สังข์สุวรรณ
9. เด็กชายอภินัทธ์  ดิษฐ์นุ่ม
10. เด็กหญิงแพรวา  จิราภรณ์
 
1. นายเจตนิพิฐ  โตพุ่ม
2. นางสิยาพัฐ  เอี่ยมอินทร์
3. นางสาววรรณพรรณ  อินจันทร์
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    ขวัญมั่น
2. เด็กชายชยกร  จึงกะแพ
3. เด็กชายธติวุฒิ  บุญเรืองจักร
4. เด็กชายธนธร  จันทร์ฤทธิ์
5. เด็กหญิงนันชนก   มงคล
6. เด็กชายบัญญพนต์  สืบทิ
7. เด็กชายพีรพัฒน์  ใจวงษา
8. เด็กหญิงรุจรวี   มณารถ
9. เด็กชายวงศกร  อารีรักษ์
10. เด็กชายวรพล  เครือแดง
 
1. นายจักรพรรณ์  พุ่มพวง
2. นายณัฐพงษ์  คงโพธิ์
3. นางสาวกมลพัชร  อันลูกท้าว
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์นรา  บัวป้อม
2. เด็กชายภัคพล  ศรีแสง
 
1. นางสาวนันทนา  เนื้อไม้
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงบัวชมพู  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงแววดาว  จอมพงพี
 
1. นางสาวกาญจนา  เครืออยู่
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงทัชนิภา  ขาวนวล
 
1. นางธันยพร  ยอดเพชร
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 1. เด็กหญิงพิมพิกา  ขวัญใจ
 
1. นายฐิติพงศ์  พรมผัน
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงกมลชนก   พึ่งจันทร์
 
1. นายมงคล  ธนสัมปัตติ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 1. เด็กชายวิชา  ดุลยพันธ์ธรรม
 
1. นายจัตตุพร  ป้าดีเหนือ
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงชนกนันท์  กุลฉิม
 
1. นายปิยพงษ์  รุ่งระวี
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ฟูมะ
 
1. นางสาวศศิธร  ดีสูงเนิน
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 1. เด็กหญิงศศิณา  ห่านใต้
 
1. นายฐิติพงศ์  พรมผัน
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม 1. นางสาวณัฐฐิตา  จิตอิน
 
1. นายธีธัช  จันทร์แจ่ม
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 1. เด็กหญิงกัลยา  พุ่มบัว
2. เด็กหญิงสกลวรรณ  ดาบสมเด็จ
 
1. นางสาวกุลลดา  แก้วลังกา
2. ว่าที่ร้อยตรีอภิทัช  ดีแป้น
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   จะเสือ
2. เด็กหญิงธิติกานต์   แสงวิทยา
 
1. นางสาวณาตยา   สร้อยสนธิ์
2. นางสาวสุนันทา   ลาโภ
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม 1. เด็กหญิงลักษิกา  ไม่ต้องลำบาก
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีเสริมเพิ่มมา
 
1. นางสาวสุชาดา  ปงเทพ
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงปวันรัตน์   ดีวัน
 
1. นายมงคล  ธนสัมปัตติ
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กหญิงจันทภร   แสงท้าว
2. เด็กหญิงธนพร   แซ่ย้าง
3. เด็กหญิงภานรินทร์   แสงย่าง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุตินันท์   คำเงิน
2. นางสาววราภรณ์   ตรีธัญญา
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กหญิงคัคนานต์  สิปปวัฒน์
2. เด็กหญิงจรรยพร  ท้าวทวีรุ่งเรือง
3. เด็กหญิงณิชา  แสงท้าว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุตินันท์  คำเงิน
2. นางสาวสุชัญญา   เต็มเขียว
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กชายฐิติกร   ศีลพร
2. เด็กชายณัฐิพล  สิงห์คุ้ม
3. เด็กชายตุลา  ปิ่นทอง
4. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  วิมล
5. เด็กชายภัทรกร  พรมบุญชู
6. เด็กชายเดชา   โทนสังข์อินทร์
 
1. นายทรรศนะ  โทนสังข์อินทร์
2. นางสาวประดับดาว   สิทธิวงค์
3. นายมีชัย  ชาติไทยเจริญ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อยู่ขำมี
2. เด็กหญิงกมลชนก  หมั่นมั่น
3. เด็กหญิงกานต์ณิชา  เต้าสุวรรณ
4. เด็กชายกิตติกูล  ขาวละออ
5. เด็กชายกิตติศักดิ์  จารุเศรณีย์
6. เด็กชายจักรกฤษ  เอี่ยมสำอาง
7. เด็กชายชยุต  โชคธรรมชาติ
8. เด็กหญิงณัฐมน  พูนสมใจ
9. เด็กชายณัฐวัฒน์  พุ่มนาค
10. เด็กชายธนชิต  มั่นคง
11. เด็กชายธนภัทร  คงเมือง
12. เด็กชายธนวิชญ์  ยอดบุญเรือง
13. เด็กหญิงธมนวรรณ  จันแก้วปง
14. เด็กหญิงธิดารัตน์  ฟูเชื้อ
15. เด็กหญิงนวพรรษ  ทิมแหม
16. เด็กชายนาราวิชญ์  เรืองกสิกิจ
17. เด็กชายปกป้อง  เมืองวงศ์
18. เด็กชายปรมินทร์  ยิ่งสูงเนิน
19. เด็กหญิงปราณี  -
20. เด็กชายพิชญางกูร  ก๋ามา
21. เด็กชายพีรภัทร  คล้ายจือ
22. เด็กชายพุฒิพงศ์  พูลกล้า
23. เด็กหญิงมณฑิรา  ตาลปั้น
24. เด็กหญิงมริสา  แหนขุนทด
25. เด็กชายยุทธนา  วงค์คำภา
26. เด็กหญิงรัตนาพร  วงษ์แก้ว
27. เด็กชายวรายุส  แสงสี
28. เด็กหญิงวิภารัตน์  ลัดลอย
29. เด็กชายศุภวิชญ์  วิชัยดิษฐ์
30. เด็กชายศุภวิชญ์  วิชัยดิษฐ์
31. เด็กหญิงสุพิชฌาย์   มามูล
32. เด็กชายสุรสิทธิ์  ชากัณฑ์
33. เด็กชายอนุพันธ์  ปานยิ้ม
34. เด็กหญิงอภิญญา  จิโน
35. เด็กชายอภิวัฒน์  เส็งเพิ่ม
36. เด็กชายเบญจศิลป์  ศิริเกศ
37. เด็กหญิงเมย์ริษา  พนาเจริญศรี
38. เด็กชายเรวัต  จีนเพชร
39. เด็กหญิงแพวทอง  ลิทธิธรรม
 
1. นายฉัตรชัย  งาเนียม
2. นางสาววรากร  ทองทวี
3. นางจิรพร  ทองใหญ่
4. นายจักรพรรณ์  พุ่มพวง
5. นายกฤติพงศ์  จันทร์ปา
6. นายณัฐพงษ์  คงโพธิ์
7. นางสาวกมลพัชร  อันลูกท้าว
8. นางสาวนิภาวรรณ  ราชแผน
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายกันตินันท์  วุฒิบุญพรศักดิ์
2. เด็กหญิงกิติญาดา   รินรส
3. เด็กหญิงชนัญชิดา   ปัญญาครอง
4. เด็กหญิงชนัญชิดา   อินทรจร
5. เด็กหญิงชลนิภา   โปต๊ะ
6. เด็กชายชัยบุญภัทร์   เมืองเหนือ
7. เด็กหญิงญาตาวี   เขียวสอาด
8. เด็กชายณัฏฐชัย   เครือโป้
9. เด็กหญิงณัฐณิชา   พงพินิจ
10. เด็กหญิงณัฐณิชา   ศิริอ่อน
11. เด็กชายณัฐดนัย  เปียงแก้ว
12. เด็กชายธนกร   จันทร์เกตุ
13. เด็กชายธนกฤต   จำรัสศรี
14. เด็กชายธีรวัฒน์   แสนใจกล้า
15. เด็กชายนิติกรณ์   ราชโสภา
16. เด็กหญิงบรรณสรณ์   เมฆเขียว
17. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา   เปียเอี่ยม
18. เด็กชายพงศกร   กันเกิด
19. เด็กชายพงศภัค   วรรณทอง
20. เด็กชายพงศ์ศิริ   ภู่แพร
21. เด็กหญิงพัชรพรรณ   ซ่วนเฮง
22. เด็กหญิงพิชญาภา   พึ่งอุดม
23. เด็กหญิงพิมพลอย   จิ๋วกาวี
24. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   สุวรรณโกสีย์
25. เด็กหญิงพีรญาพร   พึ่งน้อย
26. เด็กชายภูวณัฏฐ์   พรมบุญชู
27. เด็กชายรัฐภูมิ   ฉิมโค้
28. เด็กหญิงรัมภาพร   เอี่ยมธูป
29. เด็กหญิงวรนันท์   บุญมี
30. เด็กหญิงวิมลณัฐ   ด้วงนา
31. เด็กชายวีระพล   คชฤทธิ์
32. เด็กหญิงสิรภัทร   ประชากูล
33. เด็กหญิงสุณันญา   วงษ์คำ
34. เด็กหญิงสุธาสินี  รินรส
35. เด็กชายอัจฉริยะวัฒน์   ต๊ะแปงปัน
 
1. นายธีระวิทย์  คงพันธ์
2. นายโชคชัย  สุขหัส
3. นางสาวลักขณา  ภูผากัมปนาท
4. นายสาธิต  ยิ่งเจริญ
5. นายเทพ  ทองสุระวิโรจน์
6. นางสาวจิดาภา  โชติพินิจ
7. นายจักรกฤษ์  สืบสาตร์
8. นางสาละวิน  วงษ์โพธิ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง 1. เด็กชายธนกฤต  สายยิ้ม
 
1. นายธีระวุฒิ  คงพันธ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายกฤษฎา   ปีนวงษ์
 
1. นายศุภรัตน์  ทับนิล
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 1. เด็กหญิงพิชชาภา  พุกนา
 
1. นางสาวสิริรัตน์  ทองปลาด
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กหญิงมิรันตี  หอมหวล
 
1. นายสุวรรณวัฒนะ  สีงาม
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กชายพุทธธรรม  จักรสุวรรณ์
 
1. นางปภาวรินท์  เลิศขามป้อม
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม 1. เด็กชายสุเมธ  มีเพ็ชร
 
1. นายรัชต  จันทร์เจนจบ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลูหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงอมิตตา  เอนโตะ
 
1. นายเมธาสิทธิ์  แก้วอยู่
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงรติมา  คุมธง
 
1. นายกฤษณ์  วาเพชร
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน 1. เด็กชายพัฒนสิน  เทียงคำ
 
1. นายพีรพงษ์   วงษ์หลวง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา 1. เด็กชายธนา   หวายแก้ว
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์   กัณทะษา
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกป่าตาล 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  แก้วสีเขียว
 
1. นางสาวชลัมพร  วงค์วิลาศ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์   คมปราชญ์
 
1. นางพิชญาพร  เชิญขวัญ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังม่วง 1. เด็กชายธาวิน  ใจไว
 
1. นางพัชราภรณ์  สุขดี
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงลาน 1. เด็กชายศุภรักษ์  โพธิ์เขียว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์  โทนสังข์อินทร์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 1. เด็กหญิงสุพิชชา   คุ้มวงษ์
 
1. นายวีระ  ร้อยกรอง
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงลาน 1. เด็กหญิงสงกานดา  โอจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์  โทนสังข์อินทร์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กชายธีร์  นพเกตุ
 
1. นายวิเชียร  วรนุช
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายสิรภพ  สอนกลิ่น
 
1. นายนพดล  เพ็งอำไพ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายพิพัทธพงษ์  กีเรียง
 
1. นายนพดล  เพ็งอำไพ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กชายกิตติทัต  อิ่มจิตร์
 
1. นายวันชัย  นาคสังข์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 1. เด็กหญิงธันญภรณื  วงษ์ดี
 
1. นายเรวัฒน์  แซ่จัง
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กชายกฤษฎา  เครือจันทร์
 
1. นายวิริยะ  สาระเกตุ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายศักรินทร์  แป้นเหมือน
 
1. นายนพดล  เพ็งอำไพ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายพชรพล  โมมีเพชร
 
1. นายนพดล  เพ็งอำไพ
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพ 1. เด็กหญิงปวีน์ลดา  บุญเกตุ
 
1. นางสาวจิตติมา  สายวารุณ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ 1. เด็กชายฐานพัฒน์  เรืองงาม
 
1. นางเพ็ญศรี  อึ้งพงษ์ธิป
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปทุมวัน
 
1. นายวิเชียร  วรนุช
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลูหลวงวิทยา 1. เด็กชายปรัชญา  วิมลจันทร์
 
1. นายเมธาสิทธิ์  แก้วอยู่
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลูหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงสุชาฎา  ทองแท่งเหล็ก
 
1. นายเมธาสิทธิ์  แก้วอยู่
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายจานิล  พฤกษา
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  อิ่มเอี่ยม
3. เด็กชายณัฐวัตร  แสนอ้วน
4. เด็กชายธนชัย  พุกวงษ์
5. เด็กชายธนวัฒน์  ทำสีนาค
6. เด็กชายธนาธิป  ปานบัวคำ
7. เด็กชายบรรณวัตร  ฟักทองอยู่
8. เด็กชายปกรณ์  คุณพรหม
9. เด็กชายปฏิภาณ  ขัดกัณฑะ
10. เด็กชายพงศกร  คำปลิว
11. เด็กชายพิพัทธพงษ์  กีเรียง
12. เด็กชายพิสิฎร์พล  ดีฤสานต์
13. เด็กชายภัทรากร  ปานบัวคำ
14. เด็กชายภูมิพัฒน์  คันศร
15. เด็กชายรชานนท์  ขันธวุธ
16. เด็กชายวชิรวิทย์  กางตา
17. เด็กชายวีรภัทร  ธิมะณี
18. เด็กชายสุรเชษฐ์  กุนะ
19. เด็กชายอภิชาต  เครือทัพ
20. เด็กชายอภิรักษ์  ด้วงนา
 
1. Dr.เสวก  บุญประสพ
2. นายนพดล  เพ็งอำไพ
3. นางสาวอมรรัตน์  มันตะสูตร
4. นางสาวภัควลัญชญ์  แก้วคง
5. นางสาววารุณี  บุญมา
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงขวัญนภา  กาวิละเดช
2. เด็กชายจิรายุทธ  วิจิตรวงศ์
3. เด็กชายชยพล  โทนสังข์อินทร์
4. เด็กหญิงปลายฟ้า  จันลาศรี
5. เด็กชายปิยะวัฒน์  ไทยอุสาห์
6. เด็กชายวิธวิทย์  ทิมแดง
7. เด็กหญิงศศิวรรณ  กลิ่นรัตน์
8. เด็กหญิงสุพิชชา  เที่ยงตรง
9. เด็กหญิงอภิสรา  -
10. เด็กชายเจษฎา  สายยิ้ม
 
1. นางสาวลักขณา  ภูผากัมปนาท
2. นางสาวจิดาภา  โชติพินิจ
3. นายจักรกฤษ์  สืบสาตร์
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กหญิงกรวรรณ   ดิษฐ์นุ่ม
2. เด็กชายณัฐิพล  สิงห์คุ้ม
3. เด็กชายตุลา  ปิ่นทอง
4. เด็กหญิงทิพปภา    ทัศนา
5. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  วิมล
6. เด็กชายภูวดล   จินดาธนศาล
7. เด็กหญิงวริศรา  เพ็งอำไพ
8. เด็กชายเดชา   โทนสังข์อินทร์
9. เด็กหญิงเบญจวรรณ  วุ่นแม่สอด
10. เด็กชายเอกลักษณ์  กล่อมแก้ว
 
1. นางสาวประดับดาว  สิทธิวงค์
2. นางมลิวัลย์  โนจิตร
3. นายทรงพล  โทนสิงข์อินทร์
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญชพร  อยู่เมฆ
2. เด็กหญิงชนาภา  ม่วงมิตร
3. เด็กหญิงณัฐธิตา  พึ่งอินทร์
4. เด็กหญิงรินลดา  เพ็งอำไพ
5. เด็กหญิงวิชญาดา  ศรีเผือก
6. เด็กหญิงวีรดา  จันทร์ใหญ่
7. เด็กหญิงสิริวิมล  ขันติวงษ์
8. เด็กหญิงอาธิติยา  เลิศวิลัย
 
1. นางสาวสุภาพร  ยิ้มกลิ่น
2. นางนที  อ่อนทอง
3. นางสายพิณ  เมฆหมอก
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  นามบุตร
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  จารึก
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ
4. เด็กหญิงธนัญญา  ปานครอง
5. เด็กหญิงวรกมล  ถนอมวงศ์
6. เด็กหญิงศศิภา  สืบวงษ์ดิษฐ์
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  นพคุณ
8. เด็กหญิงสิริกัญญา  จันทร์ฤทธิ์
9. เด็กหญิงสุรางค์พิมล  กาละ
10. เด็กหญิงแพรวา  ทำสีนาค
11. เด็กหญิงแพรวา  สงลงเมือง
12. เด็กหญิงไปรยา  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวสุภาพร  ยิ้มกลิ่น
2. นางนที  อ่อนทอง
3. นางสายพิณ  เมฆหมอก
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กชายธนภูมิ  ทำเอี่ยม
2. เด็กชายพนมกร  โพธิ์ทอง
3. เด็กชายวชิรพล   ใจกล้า
4. เด็กหญิงวราภรณ์  เครือวรรณ์
5. เด็กชายอนุชิต  พันธ์พืช
 
1. นายองอาจ  ธรรมศร
2. นางรุ่งทิวา  เนื้อไม้
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกฤติยา  อรสิน
2. เด็กชายวรพล  เครือแดง
 
1. นายธิติพงศ์  อินทฉิม
2. นางสาวขวัญกมล  พลอยขาว
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1. เด็กหญิงนคริณี  สุดเกตุ
 
1. นางสาวขวัญตภัทร  ภูเพียงดาว
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงจินณัชชา  จินตสุเมธ
 
1. นางสาวควรพิศ  กันทะสีมา
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กชายอธิป  อินทรสูต
 
1. นางสาวเจนจิรา  พ่วงพี
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพ 1. เด็กหญิงนันทิชา  เพ็ชรแจ้ง
 
1. นางสาวอรนุช  เตปู
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ธนูรัตน์
 
1. นางสาวจิตตินันท์  วันชมภู
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กหญิงกฤตยา  แสงท้าว
2. เด็กชายธีรภัทร  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงนิชาภัทร  แสนหาญชัย
4. นางสาวศิริมาส  แสงว่าง
5. เด็กชายเดชณรงค์  จะแตะ
 
1. นายวิทยา  งามมาศ
2. นางสาววรรณวสา  แก้วจันทร์เพชร
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กชายภูริณัฐ  พลอยมา
2. เด็กชายสุภเวช  คิดศรี
 
1. นางสุมิตรา  ขำสุวรรณ
2. นางสาวปวรรษา  บวรกิจ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาพร  ศรีนามนวด
2. เด็กหญิงเนตรนภา  ครองศรี
 
1. นางสาวรวิวรรณ   หมายหมั้น
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ครุธผาสุข
2. เด็กหญิงพาขวัญ  ทองอรุณศรี
 
1. นางสาวชรินทิพย์  งามขำ
2. นางสาวภัทราภรณ์  จันตรี
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงจันทภา  แสนเมา
2. เด็กหญิงประภัสสร  ตุ่มทอง
 
1. นางสาวพัทธมน  จูทิม
2. นางสาวชรินทิพย์  งามขำ
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน 1. เด็กชายญาณกวี  กาวีแห
2. เด็กชายฐานรัฐ  เอี่ยมโบราณ
3. เด็กชายณัฐภูมิ  อ้ายแก้ว
4. เด็กชายธนาดล  คีรีไพบูรณ์กุล
5. เด็กชายภากร  สัมพันธ์
6. เด็กชายศุภกร  คลับคล้าย
 
1. นายณรงค์  เสาป้อ
2. นางสาววรางคณา  พิชญ์สังคม
3. นางสาววรางคนา  ด้วงทอง
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา 1. เด็กชายกฤตเมธ   ปาเต็ง
2. เด็กหญิงชุติมา  แลบัว
3. เด็กชายธีรพัฒน์   แก้วสุติน
4. เด็กชายนิรวิทย์   ไชยะ
5. เด็กชายวัชระ   แพงศรี
6. เด็กหญิงอนิตยา  ศรีเผือก
 
1. นายพิเชษฐ์  อินหมี
2. นางสาวรุ่งอรุณ  เบาใจ
3. นายฉัตรณรงค์   ติดทะ
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา 1. เด็กชายกมลวิช   นามโครต
2. เด็กชายกฤติธี   หมูยา
3. เด็กชายตะวัน   แสนตระกูล
4. เด็กชายธวัชชัย   สังมะณี
5. เด็กชายประวิตร   เรืองแจ่ม
6. เด็กชายพงสธร   พรทา
7. เด็กชายพินิจ   วงษ์คำ
8. เด็กชายอัษฎา   จันดาเวียง
 
1. นายพิเชษฐ์  อินหมี
2. นางสาวรุ่งอรุณ  เบาใจ
3. นางสาวภัคชัญญา  คำแพว
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เอมอยู่
2. เด็กชายณัฐพล  วุ่นสุก
3. เด็กชายธาวิน  จูมาส
4. เด็กหญิงนันทิตา   ฟักทองอยู่
5. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  สารเขียว
6. เด็กหญิงรัตนา  แสงประสาท
7. เด็กหญิงสุธาทิพย์   จำปา
8. เด็กหญิงสุภาพร  ราชแผน
9. นางสาวอินทิรา  นกอินทร์
10. เด็กหญิงเวฑิตา  จันทร
 
1. นายแสนชล  ยินดี
2. นายฉัตรชัย  งาเนียม
3. นางสาวขจีวรรณ  ตาวงษ์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม 1. เด็กหญิงกชมน  แสนยางนอก
2. เด็กชายปฏิพัทธิ์   ศิริอำมาตร
3. เด็กหญิงพุฑิตา  แจนโกนดี
4. เด็กชายยศพล   เส็งเหี่ยว
5. เด็กหญิงวนัชพร  ครองศรี
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  ทองจำปา
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กหญิงชลดา  วศินวงศ์สว่าง
2. เด็กหญิงปพิณญา  แซ่เท้า
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  วศินวงศ์สว่าง
 
1. นางสาวสุชัญญา   เต็มเขียว
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุตินันท์  คำเงิน
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 1. เด็กชายชัยวัฒน์  จันทร์เต๊บ
2. เด็กหญิงธนัชพร   หล้าเกียง
3. เด็กหญิงมัฌชิมา  นุ้ยเปรม
 
1. นางวาสนา  ทองศรี
2. นางวิไล  สังข์คำ
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงประพิมพ์ภัทร   อินจันทร์
2. เด็กหญิงรัมภาภัค   ภูริเดชา
3. เด็กหญิงสุปวีณ์   ทับนิล
 
1. นางมยุรี  ศิริยานนท์
2. นางจุรีพร  จิโน
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญพิมล   สียะ
2. เด็กหญิงศรัณย์พร   เชียงนา
3. เด็กหญิงอารีรัตน์   เผือกเหมือย
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์   พิทักษ์ธนเนตร์
2. นายชาญชัย   โอจัน
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 1. เด็กชายวีรพงษ์  นาคศิริ
2. เด็กหญิงอนุธิดา  เตจ๊ะ
 
1. นายทินลัคน์  บัวทอง
2. นางสาวธิดารัตน์  กานำ
 
146 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ยิ้มสง่า
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เชื้อบัว
3. เด็กหญิงลักษิกา  ไกวัลนาโรจน์
 
1. นางสาวสุทิศา  จันตะวงศ์
2. นางสาวสาวิตรี  จักรบุตร
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ภุมรินทร์
2. เด็กหญิงเบญญาภา  พิชัยณรงค์
 
1. นางสาวศุภากร  สันป่าเงิน
2. นางสาววิมลพรรณ  เรือนคำ
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงชญาดา  โสภณหิรัญรักษ์
2. เด็กหญิงวรวลัญช์  วานิชย์
 
1. นางสาววิมลพรรณ  เรือนคำ
2. นางสาวแสงอรุณ  ศรีพุก
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง 1. เด็กชายชานน  นิ่มมั่ง
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์   จำปา
 
1. นายแสนชล  ยินดี
2. นางสาวลักขณา  จิ๋วปัญญา
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายณัฐดนัย   เปียงแก้ว
2. เด็กชายปองพล   มะลิซ้อน
 
1. นายสกนธ์  บัวทอง
2. นางรัชนีกร  เครืออยู่
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณิกา  ถนอมพันธ์
2. เด็กหญิงวรดา  ตอรัมย์
 
1. นายธีรภัทร  สวนสุข
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กชายอติราช  แซ่เฮ่อ
2. เด็กชายเสกข์  สิปปวัฒน์
 
1. นางสาววราภรณ์  ตรีธัญญา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุตินันท์  คำเงิน
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงอรทัย  แดงนา
2. เด็กหญิงอินทรา  คำภิโล
 
1. นายธีรภัทร  สวนสุข
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายปฐากรณ์   เขียวสีทอง
2. เด็กชายอชิตพล   จรพรม
 
1. นางรัชนีกร  เครืออยู่
2. นางสาววิมลพร  ดวงจิตงามเลิศ
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 1. เด็กชายวีรากร  ละจา
2. เด็กหญิงศุภดา  สิงใส
 
1. นายทินลัคน์  บัวทอง
2. นางสาวธิดารัตน์  กานำ
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ 1. เด็กชายณัฐพล  อ่อนใจ
2. เด็กชายทิรากร  ตะเภา
3. เด็กชายธนภัทร  สุทธิดี
 
1. นายประสิทธิ์  โพธิ์พันธ์
2. นางสาวชลธิชา  จันทร์ศรีเปรม
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กชายคนัสนันท์  แสนยาบุตร
2. เด็กชายฐิติกร   ศีลพร
3. เด็กชายภานุพงศ์  กาดำ
 
1. นายมีชัย  ชาติไทยเจริญ
2. นายทรงพล  โทนสังข์อินทร์
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กชายณัฐพงศ์   จันทร์ต๊ะ
2. เด็กชายนนทกร   ขาวเงินยวง
3. เด็กชายวสุ  ชาติไทยเจริญ
 
1. นายมีชัย  ชาติไทยเจริญ
2. นายชัชวาลย์  ทองกรณ์
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กชายปกรณ์  ฤาชา
2. เด็กชายปพน   เขียวสีทอง
3. เด็กชายภัทรกร   พรมบุญชู
 
1. นายมีชัย  ชาติไทยเจริญ
2. นางอาภร  โพธิ์วัด
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ 1. เด็กชายจิระพัฒน์  ต๊ะมูล
2. เด็กหญิงนันทรัตน์  ปัญญานาค
3. เด็กชายนิโคลัส  วอร์ค
4. เด็กหญิงปณิตา  วงค์ใจฟู
 
1. นายประสิทธิ์  โพธิ์พันธ์
2. นางสาวชลธิชา  จันทร์ศรีเปรม
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง 1. เด็กชายธนกร  สายยิ้ม
2. เด็กชายปวริศร์  พรมบุญชู
3. เด็กชายวีรภัทร  ไคล้คง
 
1. นายอานนท์  แหวเมือง
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 1. เด็กชายธวัชชัย  สารผล
2. เด็กชายนพดล  สีสังข์
3. เด็กชายศุภากร  พิมภาค
 
1. นายฉอ้อน  เอี่ยมอินทร์
2. นายวีรวัฒน์  สุดเฉลียว
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กหญิงณภัทร  จันทร์สายทอง
2. เด็กหญิงปาลิตา  เพ็งอำไพ
3. เด็กหญิงวราภรณ์  แจ่มวงศ์อินทร์
 
1. นางสีวิลัย  เขียวสีทอง
2. นางสาวชฎาภรณ์  ผาศิลป์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ฟักทองอยู่
2. เด็กหญิงรวินท์นิภา   ฤทธิ์กระจาย
3. เด็กชายวุฒิภัทร  สาระพงษ์
 
1. นางสีวิลัย   เขียวสีทอง
2. นางนวลตา  สุขสถิตย์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง 1. เด็กหญิงณิชา  เจือจันทร์
2. เด็กหญิงปนัดดา  ปุนนะวัน
3. เด็กชายปิยะ  นวะแก้ว
4. เด็กหญิงพลอยสวย  จันทร์โชติ
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  มั่นแก้ว
6. เด็กหญิงศรัณย์พร  กาฬภักดี
 
1. นางชรัญดา  รุ่งเรือง
2. นางสาวเตือนใจ  ทองดี
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สอนตัว
 
166 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน 1. เด็กหญิงปริญดา  ห้วยไพรจิตร
2. เด็กหญิงศุภิสรา  อนุไพรวัลย์
3. เด็กหญิงสาทิตา  ประเก้า
 
1. นางอรุณี  เรือนคำจันทร์
2. นางสาวภัสธารีย์  ไตรเบญจสิทธิ์
 
167 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 1. เด็กหญิงวราสิณี  ศักดิ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงศิริพร  ฉิมจีน
3. เด็กหญิงโชติมา  แสนเปียง
 
1. นางยุพิน  ประดีจิตต์
2. นางสาวศิริพร  อ่อนแก้ว
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กชายกุลชวาล   ปะระปิน
2. เด็กชายธีรภัทร   สืบปาน
3. เด็กชายพีรพัฒน์   คงกัน
 
1. นายวิโรจน์  พลหาญ
2. นางกิ่งใจ   พลหาญ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กชายณัฐภูมิ  เรืองรัตน์
2. เด็กชายณัฐวัฒน์   สืบปาน
3. เด็กชายเอกรินทร์   พุ่มพวง
 
1. นายวิโรจน์  พลหาญ
2. นางกิ่งใจ   พลหาญ
 
170 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสมง 1. เด็กหญิงศศิวิมล  แก้วปินะ
2. เด็กหญิงอนงค์เนตร  เนียมรอด
3. เด็กชายอิทธิกร  ระมั่ง
 
1. นางสาวชัญญานุช  กรุณาหล่าย
2. นางสาวศิริพร  น้อยแก้ว
 
171 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กหญิงกนกพร  เพ็งอำไพ
2. เด็กหญิงวรินทร  เพ็งอำไพ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ดีเมฆ
 
1. นางสีวิลัย  เขียวสีทอง
2. นางสาววรนาถ  คุ้มครอง
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กหญิงกัลยาวดี   แซ่เท้า
2. เด็กหญิงชนิกานต์   แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงรจนา   แสงท้าว
 
1. นางสาวศิริพร   ใจใส
2. นางสาวนภัส   โอรักษ์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กหญิงรวินทร์นิภา  แสงท้าว
2. เด็กหญิงลลนา  สิปปวัฒน์
3. เด็กหญิงสิรินทรา  เจริญตกุลกิจ
 
1. นางสาวศิริพร  ใจใส
2. นางสาวนภัส  โอรักษ์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองร่ม 1. เด็กหญิงณัฐพร   มาน้อย
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เปรมสน
3. เด็กหญิงปริณดา  สีดาคำ
 
1. นายศุภกฤต  บุญจินนา
2. นางสาวอรณี  ดิษสวน
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงชไมพร  ศรีสุข
2. เด็กหญิงพจณิชา  โท้ ณ พราหมณ์
3. เด็กหญิงพรทิพย์  อินทรเพชร
 
1. นายฉอ้อน  เอี่ยมอินทร์
2. นางบัณฑิตา  ปิ่นชารี
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  มณีนพกุลชัย
2. เด็กหญิงป้า  แซ่ลี
3. เด็กหญิงวรัญญา  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวกาญจณาพร  สัตถาผล
2. นางสาวจุรีรัตน์  นาคสวาท
 
177 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายชัชพงศ์  วงศ์ฺกมลวรรณ
2. เด็กหญิงบุญยพร  ใจหนุน
3. เด็กหญิงวนัชพร  เปรมอ้น
 
1. นางวราภรณ์  รวมชัย
2. นางสาวขนิษฐา  วงษ์โม้
 
178 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐชา  สิงห์คุ้ม
2. เด็กชายธนกฤตกร  อิ่มเอี่ยม
3. เด็กหญิงศุภิสรา  ตั้วมาก
 
1. นางกาญจนา  ชัยแจ้ง
2. นางสาววิภาดา  บุญเป๋ง
 
179 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  ธูปทอง
 
1. นางปาริชาติ  ภิรมย์ทอง
 
180 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาโพ 1. เด็กชายโชค  เหล่าไพบูลย์
 
1. นางอรดา  กรวัฒนาภรณ์
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. นายจิรพัฒน์  เนื่องนุช
 
1. นางสาวกัลยกร   กำเนิดเพชร
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง 1. เด็กหญิงลภัสรดา  มูลเพ็ง
 
1. นางสาวรมิตา  สุภาอ้าย
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุนิตา  เกิดระมาด
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  พิทักษ์ธนเนตร์
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. นายประภพ  ทาสาย
 
1. นางสาวกัลยกร  กำเนิดเพชร
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโบสถ์ 1. เด็กหญิงชลดา  ถ้ำแก้ว
 
1. นางพุทธรักษ์  บุศราคำ
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงพรนภัส  ฟูมั่น
 
1. นางสาวอัจฉริยา  สิงห์วี
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ 1. เด็กชายนาวิน  เพชรสุข
 
1. นายไชยนิเวศน์  ยิ้มขาว
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยาณ์  สิทธิบุตร
2. เด็กชายณัฐภัทร  ขุนทอง
3. เด็กชายเทิดธนา  ผึ้งล้วน
 
1. นางสุนารี  รัตนประเสริฐ
2. นางสาวกรรณิการ์  ฟูเขียว
 
189 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น 1. เด็กชายป๋อ  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงอรณิชา  แซ่ลี
 
1. นางสาวนุชนาฏ  สติมั่น
2. นางสาวธรรญชนก  ทองอ่ำ
 
190 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  มณีรัตน์
2. เด็กชายพงศกร  เพิ่มเพ็ง
 
1. นางสาวพรประภา  แสนประเสริฐ
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  พรมบุญชู
 
1. นางสาวสุคำ   แสนอ่อน
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา 1. เด็กชายสุวภัทร  อุทัยไชย
 
1. นางสาวกฤติยาณี  จ้อยสุ่ม
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานเต็ง 1. เด็กชายเด่นชัย  แตงบุญรอด
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  คำสุด
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม 1. เด็กชายสุรกิจ  คีรีแก้วสูง
 
1. นางสาวภูมรินทร์  ธิวาที
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพลู 1. เด็กชายพินิจ   คีรีประภพ
 
1. นางอรวรรณ์   พันธ์พืช
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม 1. เด็กหญิงอัจฉรา  คีรีแก้วสูง
 
1. นางสาวอาทิตยา  สท้านสุข
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง 1. เด็กชายชลวิช  มั่นเมือง
 
1. นางสาวนันทวรรณ  พันธ์ช่อทอง
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กชายเฮนรี่ พีระพล  ทิกันเดอร์
 
1. นางสาวเนตรนภา  เกตุทิม
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงราตรี  แตงกูล
 
1. นายรัตนพล  สิทธิประเสริฐ
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงอรจิรา  แสงโสม
 
1. นางอาทิตา  ดีนิยม
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง 1. เด็กหญิงพิชชาพร  ตุ่มนางศรี
 
1. นางพัชรพร  แรมนิล
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 1. เด็กหญิงมาลิสา  ไชยยันต์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  กานำ
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 1. เด็กหญิงณิช  เสกสกุล
2. เด็กหญิงนันท์สินี  แซ่จ๊ะ
3. เด็กหญิงปาจรีย์  อัศววิเชียร
4. เด็กหญิงพรวดี  แซ่กือ
5. เด็กหญิงพรวลัย  แซ่จ๊ะ
6. เด็กหญิงรัศมี  แซ่จ้าง
7. เด็กหญิงสุทธิดา  เจริญกิจวรกุล
 
1. นางสาวกิตติชนก  มากทอง
2. นายศักดิ์ชัย  จันทร์วิลาวัลย์
 
204 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา 1. เด็กชายชโยทิต  ยอดบุญยืน
2. เด็กชายรธีเทพ  ตุ่นเป็ง
 
1. นางสาวพรวิภา  สมัคร
2. นายภควัต  ทุชุมภู
 
205 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กหญิงดมิสา   กันไร
2. เด็กชายธนกฤต   อิ่มเหว่า
 
1. นายมานพ  จาดเปรม
2. นางสาวพิริยา  มีสุข
 
206 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน 1. เด็กชายปานเทพ  วงษ์จ่า
2. เด็กชายศุภกฤต  มาสมประสงค์
 
1. นางสาววารุณี  สอนแก้ว
2. นางสาวกรรณิการ์  มีปาลาน
 
207 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพลู 1. นายพล   แซ่ว่าง
2. นายเอกภพ   รองสนิท
 
1. นางนาถนภา   ดอกคำแดง
2. นายอภิวุฒิ   อินทน้อย
 
208 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงญาณิศา  สันติสุขวนา
2. เด็กหญิงวีรยา  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงสาธิตา  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวไพนาริน  เย็นใจ
2. นางจิรภัทร์  คำภิโล
 
209 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 1. เด็กชายชยธร  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายมานะ  แซ่ม้า
3. เด็กชายอายุวัต  แซ่กือ
 
1. นางสาวอนงค์  จันทร์สืบ
2. นายวรนิพิฐ  กองโกย
 
210 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กชายกานต์  พันธ์พืช
2. เด็กชายชนัญญู  ตามี
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  โคสอน
 
1. นางจงกล  บุญพิทักษ์
2. นางวีรวรรณ  เรืองอ่อง
 
211 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น 1. เด็กชายจี่นู้  แซ่โซ้ว
2. เด็กชายชลิต  แซ่ม้า
3. เด็กหญิงดาวรุ่ง  อย่างรุ่งโรจน์เชิด
 
1. นางสาวกาญจณาพร  สัตถาผล
2. นางประทิน  บัวทอง
 
212 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง 1. เด็กหญิงณัฐพร   อยู่ขำมี
2. เด็กหญิงบุญฑริกา  รอดคุ้ม
3. เด็กชายรัตติเทพ  ศรีสงคราม
 
1. นางสาวเตือนใจ  ทองดี
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สอนตัว
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 1. เด็กชายธนกร  คำพลอยเพชร
2. เด็กชายพิพัฒน์พร  แสงภูเขียว
3. เด็กชายศิวกร  จุฑาขันธ์
 
1. นายฉอ้อน  เอี่ยมอินทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีพชร  พงษ์จำปา
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ 1. เด็กหญิงลักษมล  แซ่จ้าง
2. เด็กหญิงวริยา  แซ่มัว
3. เด็กชายศรายุทธ  เสกสกุล
 
1. นางสาวปิยธิดา  พิลึก
2. นางสาวพิชามญชุ์  หอยสังข์
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากวัง 1. เด็กชายธนวัฒน์  ทัศนา
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  ขุนศรี
3. เด็กชายเจิมศักดิ์  สุกใส
 
1. นางสาวกันตินันท์  ริดจันทร์
2. นางสาวธิติรัตน์  ศิริมา