รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ระหว่างวันที่ 4 - 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จวาง 1. เด็กชายเอกวัฒน์   -
 
1. นายสมเจต  ดารากมล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 1. เด็กชายฟิลิปส์  -
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  อวดร่าง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณเมธา 1. เด็กหญิงลำไย  -
 
1. นางแสงอรุณ  สอนไชยา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 1. เด็กหญิงนุชมาศ  ระมาศ
 
1. นางสาวหรรษธร  ก๋าแก่น
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กหญิงอภิชญา  เพชรคีรีรัฐ
 
1. นางสาวปัถยา  ธรรมแงะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงเบญญาภา  แสงม้า
 
1. นางรจนา  พุทธรักษา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 1. เด็กหญิงอรไพลิน  ทาหว่างกัน
 
1. นางสาวนงคราญ  เรืองนราทิพย์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 1. เด็กหญิงกมลชนก  ฉายากรสุรัชต์
 
1. นางสุภาพร  เจริญบรรพต
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 1. เด็กหญิงอริตรา    เขียวทะ
 
1. นางสาวศรีไพร  ใจยา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  มิ่งไพรเวช
2. เด็กหญิงปาลินี  อุดมศรีมงคล
 
1. นายคณิศรพงศ์  นรินทร์
2. นางสาวนิภาภรณ์  หทัยผ่องเพ็ญ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 1. เด็กหญิงฐิติมา   ฤทธิรณนาวี
2. เด็กหญิงณภัทร   โสภณพนิดา
 
1. นางสาวผกาวดี   ทำลี้
2. นางสุวิมล   สวยศิลป์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 1. เด็กหญิงจารุภา  บุญศรี
2. เด็กหญิงสายฝน  วงศ์อำนาจ
 
1. นางสาวสุนันทา  บุญจวง
2. นางจำปา  เครือคำวัง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 1. เด็กหญิงฐิติญา  สุทธิประภา
2. เด็กหญิงวรรณวลี  ปัญญา
 
1. นางสาวสุนันทา  บุญจวง
2. นางสาววราพร  มูลวงษ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ก๋องแก้ว
 
1. นางสาวณัฐพร  เที่ยงปา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงศศิภา  สันตะวัน
 
1. นางสาวสกุลรัตน์  แจ้ใจมา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 1. เด็กหญิงวรรณธิดา   ต๊ะน่าน
 
1. นางสาววงศ์วรัน  เตชะชัย
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจิรพร  นุชปาน
2. เด็กชายวงศรักษ์  วงษ์คำแปง
3. เด็กหญิงเมเมี๊ยะโม  -
 
1. นางสาวพฤติลักษณ์  ฉันทานุสิทธิ์
2. นายปิยะณัฐ  จารุเศรณี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงชญาดา  -
2. เด็กหญิงน่อดา  สมบัติท้องทุ่ง
3. เด็กหญิงเนาวรัตน์  พนาครองจิตร
 
1. นางศิริรัตน์  คำแก้ว
2. นางวริสรา  บวรธนทรัพย์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย 1. เด็กหญิงนลินี  -
2. เด็กหญิงมะลิษา  พัมพา
3. เด็กหญิงสุภาวรรณ  นิ่วแดงกันทะ
 
1. นางสาวมุทิตา  ภักคินี
2. นางสาวสุกัญญา  ผดุงเทศ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กชายกิตติภณ  ห้วยไพชน
2. เด็กหญิงจิดาภา  ศิริภัครวรกุล
3. เด็กหญิงปนัดดา  ปาเต๋
 
1. นางสาวนิกูล  อิทธิเตชสี
2. นางวรินรัตน์  กฤติยรัตฐกรณ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 1. เด็กหญิงสุรีย์พร  ช่วยทำดี
2. เด็กหญิงเกวลิน  แซ่ย่าง
 
1. นางพชรกมล  จินา
2. นางสาวอระนัต  สมโพธิ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 1. เด็กชายจ่อมิว  -
2. เด็กหญิงญาณิษา  อย่างคุณธรรม
 
1. นางพชรกมล  จินา
2. นายชินวัฒน์  แซ่วื่อ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 1. เด็กหญิงอินทุภา  เชียงปุ๋ย
 
1. นายมณู  ท้าวทิพย์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 1. เด็กชายกมล  แซ่ม้า
 
1. นายสมชาย  เกษตรกุลทรัพย์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงอาภรณ์  แซ่ว่าง
 
1. นางอุบลรัตน์   ละมุนตรี
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงพิณญา  -
2. เด็กหญิงอารดา   โพธิกรกระจ่าง
 
1. นายปิยะ  โชติอมรรัตน์
2. นายธงชัย  จักเขื่อน
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กชายธนวัฒน์  แสนหาญชัย
2. เด็กชายศุภชัย  กวินวนาลัย
 
1. นายจงกล  อุ้ยตา
2. นายทวีสิน  อุดมทรัพย์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ 1. เด็กชายมุขพล  .
 
1. นางสาวสุพรรษา  เมืองมา
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 1. เด็กหญิงมณีวรรณ  นธากร
 
1. นางสาวปราณี  ต๊ะสุ
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ 1. เด็กหญิงตุลยา  -
 
1. นางกรรณิการ์  ทองก้านเหลือง
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  ทิพย์โรจน์
 
1. นางสาวดวงฤทัย  สุขประชาพันธุ์
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 1. เด็กหญิงวิยดี   ธรรมโชติมา
 
1. นางกัญญานัฐ   บัวระวงค์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กชายนันทิวัฒน์  ยืนวิไล
2. เด็กชายภูตะวัน  ธรรมใจ
 
1. นางสาวกานดา  บุญรัตน์
2. นางพิมพิกา  อินหลวง
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กชายซาเกอร์  -
2. เด็กชายธีรพล   ไกรบรรพต
 
1. นายณกรณ์  พิศเพ็ง
2. นางสาวเฉลิมขวัญ  สอนชัย
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายวิทยา  -
2. เด็กชายเวหาส   ชัยวรายุทธ
 
1. นายสุพล  สาเป็ง
2. นายเสถียรพงษ์  ใจมัน
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 99.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 1. เด็กชายสมบูรณ์   เจริญวิชานันท์
2. เด็กชายสุรศักดิ์   ปานชิยา
 
1. นายพรหมนิมิตร   ลอยสง
2. นายพชร  เหมันต์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 1. เด็กชายธาวิน   สิงห์สิทธิกร
2. เด็กชายสมบัติ   งามระรื่น
 
1. นายพรหมนิมิตร   ลอยสง
2. นางสาวลัดดาวัลย์  สำราญ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแแม่ระเมิง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วนาคงสมปอง
2. เด็กหญิงธัญจิรา  บ้านนาจรูญ
3. เด็กหญิงสุรีพร  ว่องวจี
 
1. นางสาวเอื้องคำ  สุสอ
2. นางสาวอมรรัตน์   สุ่มแสง
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  เลิศล้ำจินตรา
2. เด็กหญิงฉัตรฤดี  ไพรประกายแก้ว
3. เด็กหญิงชนิกานต์  ดารากมล
 
1. นางสาวธนาวดี  ใจคำ
2. นางสาวทิพวรรณ  เลียลา
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกุลณดา  สุริเมือง
2. เด็กหญิงธันยพร  แก้วจันเถิน
3. เด็กหญิงนพกัลยา  ราชสว่าง
 
1. นางนิฎตินาฎ  จันทร์โท
2. นางสาวขวัญใจ  ใจอินถา
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 1. เด็กชายฉัตรชัย   อุทัยใจผ่องใส
2. เด็กชายชัชวาล   ปานเพ็ชร
3. เด็กชายณัชชา   นุ่นมา
 
1. นายพชร  เหมันต์
2. นายพรหมนิมิตร   ลอยสง
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 95.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 1. เด็กหญิงจารุกร  มาเยอะ
2. เด็กหญิงบุณวีร์  หยางขจร
3. เด็กหญิงพิชชาพร  ป่อเงิน
 
1. นางสาวนิรมล  ไชยวงค์
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 1. เด็กหญิงฟ้าใส  -
2. เด็กหญิงศิริธัญญา  แสงสี
3. เด็กชายอุแอแล  -
 
1. นางสาวนิรมล  ไชยวงค์
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 1. เด็กชายณัฐวัตร  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  คำปิตะ
 
1. นายคงกฤช  พิมพา
2. นายไมตรี  จินะ
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 1. เด็กหญิงนิภาพร  สุอิม
2. เด็กหญิงไอรดา  ใจยอด
 
1. นางวารุณี  เทียนนาวา
2. นายชัยวัฒน์  เทียนนาวา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงกวิสรา  คำนันตา
2. เด็กหญิงนันทิยา  บำรุงบรรพต
3. เด็กหญิงพิชญา  สุกตูม
4. เด็กหญิงสุชาดา  นำปา
5. เด็กหญิงอารียา  ปัดทวน
 
1. นางพรนภา  พรสุวรรณ
2. นางน้ำอ้อย  ใหม่กัน
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพิกา  คีรีรุจี
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  เมฆหมอก
3. เด็กหญิงสุธิกา  เลิศมณีรมย์
4. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีมณีทรัพย์
5. เด็กหญิงเนาวรัตน์  -
 
1. นางสาวอำภวรรณ  สันป่าเงิน
2. นางสาวอัจฉรา  วงศ์คำ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  -
2. เด็กหญิงทัศยา  หมู่ปัน
3. เด็กหญิงภัคจิรา  จันแสง
4. เด็กหญิงยุวดี  -
5. เด็กหญิงศศินิภา  ฟั่นล้อม
 
1. นางสุวิมล  เสระศาสตร์
2. นางสาวกฤษณา  ทิมนต๋า
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงพชรพร  หล้าอูบ
2. เด็กหญิงวรรษมน  เดชทุ่งคา
3. เด็กหญิงอมลวรรณ   ทะสุข
4. เด็กหญิงเกศกนก  กาศเรือนแก้ว
5. เด็กหญิงไอรดา  วิเศษชุมพล
 
1. นางสาวพรพรรณ  สืบตัน
2. นางสุพรรณี   แก้วปาเขียว
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชาลิสา  ชัยศรี
2. เด็กหญิงธัญพร  สระแก้วมณี
3. เด็กหญิงนิตยา  -
4. เด็กหญิงพัชริดา  ช่างเกิด
5. เด็กหญิงสุพรรษา  แก้วยะวงษ์
 
1. นางสาวพรพรรณ  สืบตัน
2. นางกันตพัฒน์  ก่อเกียรตินพกุล
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงน่อพอเจ   รุ่งเรืองจารุกิจ
2. เด็กหญิงพรสินี   รักสถานกำเนิด
3. เด็กหญิงฟ้าใส   -
4. เด็กชายสิทธิชัย   -
5. เด็กหญิงเขมจิรา   อาญาสกุล
 
1. นางสาวสุติมากุล   อุ่นใจ
2. นางสาวเยาวลิน   ยะเปี้ย
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงกนกนก  กาวงศ์
2. เด็กหญิงกุมารี  ขจรศักดิ์โสภา
3. เด็กหญิงจันทร์สุดา  เอกชนะศึก
4. เด็กหญิงนิชกานต์  บริหารพานิช
5. เด็กหญิงยวิษฐา  อาชนรากิจ
 
1. นายทวนทอง  บุญชู
2. นางเดือนเพ็ญ  รักประชา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  คำนึงพนาดอน
2. นางสาวชนาภา  คำอ่อน
3. นางสาววิดารัตน์  เกี๋ยงวงศ์
4. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ล่ามูลสาย
5. นายแทนคุณ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายพิทักษ์  ฉิมสุด
2. นางพวงเพชร  ฉิมสุด
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปูแป้ 1. เด็กหญิงกมลพร  พนาลัยพยุง
2. เด็กชายณัฐพล  วทันย์พนากุล
3. เด็กชายณัฐศักดิ์  ไพรพนาลี
4. เด็กชายนวพล  พรหมชัยคีรี
5. เด็กชายประวันวิทย์  ชื่นชมคีรี
6. เด็กหญิงปาริชาติ  โพธินี
7. เด็กชายพงศกร  อนันต์มณีสกุล
8. เด็กหญิงพิชชานันท์  ใจดี
9. เด็กหญิงพิมพ์ลรัตน์  สัตย์ดาฤทธิ์
10. เด็กชายภาสกร  พันธ์ปัญญากรกุล
11. เด็กชายรัฐศาสตร์  เคหาชลาลัย
12. เด็กหญิงวิกานดา  ต้นน้ำลำธาร
13. เด็กชายวิมลตรี  ชัยกมลคีรี
14. เด็กชายสุทิวัส  พรพะกา
15. เด็กชายอภิรักษ์  สิริพนากุล
16. เด็กชายเจตนิพัทธ์  สถิตวนา
17. เด็กหญิงเบนจวรรณ  หอมกลิ่นคีรี
18. เด็กชายโกมิน  พนาลัยอนุรักษ์
 
1. นางสาวจันทิมา  ปิ่นสกุล
2. นางสาวกฤษติยาภรณ์  บรรดาตั้ง
3. นางสาวอาภัสภรณ์  กันศรีเวียง
4. นางสาวจิรประภา  สามารถ
5. นางสาวพิมพิชยดา  สายชลศรีจินดา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.บ้านมอเกอร์ 1. เด็กหญิงฤดี  -
 
1. นางสาวสุวดี  คลังสิน
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ปัญญานันท์
 
1. นางสาวสุชาดา  จันทวงศ์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 1. เด็กหญิงอรปรียา  ธีทัต
 
1. นางสาวนารี  โกอินต๊ะ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กชายชยธร  พูลลาภ
2. เด็กหญิงอัยย์ชิรญาณ์  โอสถานนท์
 
1. นางสุมาลี  ชัยชอุ่ม
2. นายดนุพล  หินฝนทอง
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงภัคจิรา  เฮิงโม
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  -
 
1. นางสาวชลธิชา  โชติช่วง
2. นายจิรายุส  ยศธนบรรเจิด
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กชายนรินทร์  แสนแก้ว
2. เด็กหญิงศรารัตน์  -
 
1. นางวิภาพร  ตั้งตรงหฤทัย
2. นายเมธัส  ก๋าแก่น
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงกมนพร  -
2. เด็กหญิงชนิตา   คำแก้ว
3. เด็กหญิงพรเพ็ญ   -
4. เด็กหญิงพรไพลิน   ศรีอำไพเลิศ
5. เด็กหญิงพัชรพร   เสือลออ
6. เด็กหญิงภาวิดา   วารีรัศมีพันธุ์
7. เด็กหญิงศิริมา   -
8. เด็กหญิงสุภาวดี  สุริยะวงศ์
9. เด็กหญิงอังคณา  คันธมาทน์งาม
10. เด็กหญิงอารีวรรณ  วิเชียรชัยคีรี
 
1. นางสุพัตรา  จักรจุ่ม
2. นางนริศรา   ต๊ะแปงปัน
3. นายเผอิญ  ทีฆาวงค์
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 1. เด็กหญิงกวินธิดา  มิ่งมานิต
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงกานดา  แซ่ม้า
4. เด็กหญิงทานตะวัน  แซ่ว้าง
5. เด็กหญิงธัญจิรา  ย่างเจริญชัย
6. เด็กหญิงนันทกานต์  แซ่กือ
7. เด็กหญิงพัฒนันรี  แซ่ว้าง
8. เด็กหญิงสุมาลี  แซ่ย้าง
9. เด็กหญิงอรปรียา  แซ่ย่าง
10. เด็กหญิงอริสา  แซ่ม้า
 
1. นางสาวพรทิพย์  พักใคร่
2. นางสาวพิม  หาญพรม
3. ว่าที่ร้อยตรีชิตณรงค์  วงษ์ปางมูล
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 1. เด็กหญิงกีรติกา  ยอดวงษ์
2. เด็กหญิงชนิภรณ์  ประทับใจ
3. เด็กหญิงณัฐธิกา  เจริญสุข
4. เด็กหญิงน่อชะแง  -
5. เด็กหญิงน่อแป้  -
6. เด็กหญิงบุษยมาศ  การะเกดธารา
7. เด็กหญิงภัทราพร  สาครอมรศรี
8. เด็กหญิงมะลินขิ่น  -
9. เด็กหญิงศศิกานต์  กระสานติ์สุขวนา
10. เด็กหญิงสุดาทิพย์  -
 
1. นางสาวรัตนกรานต์  ปั้นนาง
2. นางสาวนงนุช  ศิริพร
3. นายจตุพงษ์  แซงราชา
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แซ่เฮ่อ
2. เด็กหญิงกวินทรา  แซ่ว้าน
3. เด็กหญิงฐานิศร  แซ่ซ้ง
4. เด็กหญิงทิพวรรณ  ครองดวงดี
5. เด็กหญิงนรีกานต์  วงศ์ศิริธิติกุล
6. เด็กหญิงปิยนุช  วสุทรัพย์
7. เด็กหญิงลา  แซ่เฮ่อ
8. เด็กหญิงวิไลวรรณ  แซ่จาง
9. เด็กหญิงศุภิสรา  ช่องพัฒนา
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แซ่เฮ่อ
 
1. นางสาววรัชญา  สมศรี
2. นางสาวณัฏฐปวีณ์  สิริปัญญาวงศ์
3. นายสมจิต  หล้าสอด
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ 1. เด็กชายขวัญ  -
2. เด็กชายซออู้  -
3. เด็กหญิงณัฐติยาพร  อ่อมฤทธิ์
4. เด็กหญิงมีมี  -
5. เด็กหญิงลัคนา  ทวีศรีสกุลเลิศ
6. เด็กหญิงวีรยา  -
7. เด็กหญิงอนามิกา  ทวีมหากุศล
8. เด็กหญิงอนาวรณ์  ทวีมหากุศล
9. เด็กชายอ่องซาอู  -
 
1. นางสาวศศิภรณ์  มั่นคง
2. นายวรวิช  อยู่มา
3. นางสาวสุวรรณี  อุดเอ้ย
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อ่ำอินทร์
2. เด็กหญิงลลิตา  ภัทรกาญจน์
3. เด็กหญิงวริศรา  วนาจรูญ
4. นางสาววลี  กวินวลัย
5. เด็กหญิงศุภมาศ  วนาจรูญ
6. เด็กหญิงสุพัตรา  วนาจรูญ
7. นางสาวสุวคนธ์  ธาราพยุง
8. เด็กหญิงอลิสา  บรรพตอนุรักษ์
9. เด็กหญิงเอมี่  -
10. นางสาวเอเอหน่วย  -
 
1. นายศิริพงศ์  คีรีพิทักษ์ชน
2. นายศักดิ์สิทธิ์  มั่นคง
3. นางสาวรจนาภรณ์  มีตา
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ 1. เด็กชายจักรภัทร  พุฒิเกียรติพนา
2. เด็กชายจิรายุ  พยัคฆ์ขุนคีรี
3. เด็กชายจิรโชติ  พลพงศ์เจริญ
4. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ชาติเกริกไกร
5. เด็กชายทองสุก  วนาศรีโสภา
6. เด็กชายธนภัทร  ถวัลย์สุขศรี
7. เด็กชายบุญชัย  วนาศรีโสภา
8. เด็กชายพงศกร  จงการกิจ
9. เด็กชายวรเมษ  วณิชพฤกษา
10. เด็กชายอัศพงษ์  โพธิ์ประสพโชค
 
1. นายสนธิศักดิ์  มั่นหมาย
2. นายณัฐพล  แก้วทุ่ง
3. นายเกรียงไกร  เที่ยงวัน
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    นรสาร
2. เด็กชายปรีชา   กล่ำทอง
 
1. นางจินตนา  ร่วมชาติ
2. นายวิวัฒน์  ช่างสมบุญ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. เด็กหญิงเซเนอพร  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวปรตา  วงศ์อารี
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ 1. เด็กชายลินซุมู  .
 
1. นางสาวปรียารัตน์  สิงห์แก้ว
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. นางสาวธิติ  ผาสามเส้า
 
1. นางรัชนก  โชติอมรรัตน์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. เด็กหญิงเดมู  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวจิรันธนิน  นาถพงศ์พันธ์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. เด็กหญิงละวีเย่  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวนวรัตน์  อินถา
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. นายจิรายุ  วิเชียรชัยคีรี
 
1. นางรัชนก  โชติอมรรัตน์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 1. นางสาวริมจิดา  แซ่ยั้ง
 
1. นางสาวสุวารี  วงศ์คำจันทร์
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงนารี  ขวัญวารี
 
1. นายกิติชัย  สุนะเสน
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กชายพิชัย  -
2. เด็กหญิงอรอุมา  -
 
1. นางเสาวนีย์  สัตยะคำ
2. นางสาวขวัญชนก  ฝาเรือนดี
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  -
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ใบไม้หอม
 
1. นางเสาวนีย์  สัตยะคำ
2. นายกิติพงษ์  คำฟู
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. นางสาวจิดาภา  -
2. นางสาวชลิดา  รุ่งวนา
 
1. นางรัชนก  โชติอมรรัตน์
2. นายปิยะ  โชติอมรรัตน์
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. นายสมศักดิ์  ใฝ่ประสิทธิ์
 
1. นางรัชนก  โชติอมรรัตน์
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 1. เด็กชายชาเอ  -
2. เด็กชายชโมยละ  -
3. เด็กชายสมชัย  -
 
1. นางสาวกาญจน์ณัท  แป้นปาน
2. นางสาวจุฬาพรรณ  สิงห์ขวา
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 1. เด็กหญิงรินลดา  -
2. เด็กชายวิชัย   เกียติขจรสง่า
3. เด็กหญิงอัมพร  อุดมพนาคีรี
 
1. นางพิมลพรรณ  พรมขาว
2. นางชนิกา  มหานาม
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. นายคารม  เวียงวนาเกศ
2. นายวิภาวัส  ขจรเดชวนา
3. เด็กชายสมชาย  -
 
1. นายณัฐภาคย์  ศรีสวัสดิ์
2. นางรัชนก  โชติอมรรัตน์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 1. เด็กชายนที  -
2. เด็กชายนันทศักดิ์  หิรัญรักษ์สกุล
3. เด็กหญิงศศิกร  -
4. เด็กชายหน่อเอโพ  -
5. เด็กชายอานนท์   ป่าไม้ไพรวัลย์
6. นายเจมส์   -
 
1. นายวัฒนา  มาลัย
2. นายวิจักขณ์  เครือวิไล
3. นายรุ่งศักดิ์  สืบมี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กชายกิตตินันท์   ละแก้ว
2. เด็กชายจิรภัทร   ชมภู
3. เด็กชายจิอ่อง  -
4. เด็กชายชลิต  -
5. เด็กหญิงซาร่า  -
6. เด็กหญิงณัฐสิริ  นาคปรีชา
7. เด็กชายดวงเฉลิม   พิมพ์พิชญา
8. เด็กชายต้นรัก  -
9. เด็กหญิงธนพร   แดงซิว
10. เด็กหญิงนันท์นภัส   ยอดพายุ
11. เด็กหญิงน้องน้อย  ตานเอ้
12. เด็กหญิงน้ำฝน  -
13. เด็กหญิงบุษกร  -
14. เด็กชายปฏิภาณ   ทะมา
15. เด็กหญิงปภัสสร   พรมโคตร
16. เด็กชายประกิจ   ตุ้ยเขียว
17. เด็กหญิงปราณี  -
18. เด็กหญิงปุณฑรีย์   แดงซิว
19. เด็กชายพรเทพ   ป้องกัน
20. เด็กชายพายุ    แก้วยะ
21. เด็กหญิงพิชชาพร  แจ้วเสียง
22. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สมทรัพย์
23. เด็กหญิงพุ่มอักษร  ครองยุทธ
24. เด็กชายมงคล  -
25. เด็กชายมงคลพิศุทธิ์   เรืองใจ
26. เด็กหญิงมะโอ่แห่วส่า  -
27. เด็กหญิงวรนิษฐา  กลิ่นเพชร
28. เด็กหญิงวันฐนันท์  ผาทอง
29. นายวีรภัทร   -
30. เด็กหญิงศรีสุดา  -
31. เด็กหญิงสิริพิมพ์นภา   สว่างเรือ
32. เด็กหญิงสุชาดา   ฤทัยปรีชา
33. เด็กชายอภิชัย   ชะอุ่ม
34. เด็กหญิงอัญชลี  -
35. เด็กหญิงอาญีดา   คงปวีร์
36. เด็กชายเมธัส  ม่วงแซม
37. เด็กหญิงเมย์  -
38. เด็กชายแซม  ไม่มีนามสกุล
39. เด็กชายแท้ดแท้ด  -
40. เด็กหญิงแพรพลอย   อุปชัย
 
1. นายสัมฤทธิ์  บุญถิ่น
2. นางสาววรรณวิสา  สิงห์คำ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธารวิมล  ใจงาม
4. นางนันทนา  แสงทอง
5. นางสาวกันยารัตน์  เลิศรัตนพันธ์
6. นายนฤดล  เมฆี
7. นางสาวสาธิตา  พรมคำ
8. นางวิภาพร  ตั้งตรงหฤทัย
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจิรพิภัทร  ศรีสวรรค์
 
1. นายกำพล  จุ้ยเรือง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1. เด็กชายปภังกร  ทองดอนอินทร์
 
1. นายธนวัต  ทรัพย์อุปถัมภ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จวาง 1. เด็กหญิงณิชานันท์  -
 
1. นางสาวปวีณา   ทนุชิต
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางส้าน 1. เด็กหญิงศุภมาส  ทิยานันท์
 
1. นายบำบัตร  ทิยานันท์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กชายจอมภพ  เสือสงสาร
 
1. นายวัฒนา  ปัญญาอุดมรัตน์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายชนพงศ์  สงวนศรีสกุล
 
1. นายธีรพงษ์  วงศ์ใจคำ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ดีสม
 
1. นายกำพล  จุ้ยเรือง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 1. เด็กหญิงปัญญาพร  สอนพิมพ่อ
 
1. นายอรรถพรรณ  วุฒินนทนันท์ชัย
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 1. เด็กชายน้ำภูผา  ธงชัยการกิจ
 
1. นางนงลักษณ์  ทิพย์ปัญญา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  -
 
1. นายบัณฑิต  พรหมขัติแก้ว
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคริสเตียนแม่หละโกร 1. เด็กหญิงปวีณา  -
 
1. นางเพ็ญนภา  หนุนใจ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 1. เด็กหญิงชญานันท์   ภูมิวรรรณวนา
 
1. นายอัษฎา   โชครุ่งรัตน์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กชายศักรินทร์  ลังกาวงศ์
 
1. นายวัฒนพงษ์  สาลี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 1. เด็กชายสุทธิพัฒน์  ศิริปโชติ
 
1. นายบัณฑิต  พรหมขัติแก้ว
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กหญิงนิชา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายสมศักดิ์  ธุถาวร
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   นิตย์อดุลย์
 
1. นายอธิวัฒน์  ตันพรมเมือง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงกรกช   แก้วเกิด
2. เด็กหญิงกวินญาดา   คชแก้ว
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  ปัญโย
4. เด็กหญิงปรีญ่าภัทร   เป็งจา
5. เด็กหญิงปาริชาติ  เป็งจา
6. เด็กชายพสุธร   ก้อนจันทร์ต๊ะ
7. เด็กหญิงพิมระภัทร   โสพรรณ์
8. เด็กหญิงราชาวดี  นามผาน
9. เด็กชายศักรินทร์  ลังกาวงศ์
 
1. นายวัฒนพงษ์  สาลี
2. นางสาวชญานิศ  ปุ๊ดปวน
3. นายณัฏฐชาติ  พนาวาส
4. นางสาวจิรากร  ดีมี
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  แซ่หมี
2. เด็กหญิงกันยา  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงจันทกานต์  วงศ์กวินวิวัฒน์
4. เด็กหญิงจันทมณี  แซ่ม้า
5. เด็กหญิงชนิสร  เชื้อแก้ว
6. เด็กหญิงชมพูนุช  แซ่ย่าง
7. เด็กหญิงชลลดา  เล่าไทวนันท์
8. เด็กหญิงชวิศา  แซ่ว่าง
9. เด็กหญิงฐิดาพร  แซ่เฮ่อ
10. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  โรจน์แสงสิทธิ์กุล
11. เด็กหญิงธนัชชา  อุไรรุ่งโรจน์
12. เด็กหญิงธัญญารักษ์   โรจน์แสงสิทธิ์กุล
13. เด็กหญิงนิชกานต์  แซ่ว่าง
14. เด็กหญิงบุณฑริกา  ลิ่มสกุล
15. เด็กหญิงปัญญดา  แซ่ซ้ง
16. เด็กหญิงปาริชาต  แซ่จาง
17. เด็กหญิงมติมนต์  แซ่เฮ่อ
18. เด็กหญิงรชนีรมณ์  แซ่ซ้ง
19. เด็กหญิงรมย์วรินทร์  แซ่กือ
20. เด็กหญิงวรัชญา  ครองดวงดี
21. เด็กหญิงสิริยากร  แสนมาโนช
22. เด็กหญิงสิริรัตน์  สุวรรณมณี
23. เด็กหญิงสุณิสา  โรจน์แสงสิทธิ์กุล
24. เด็กหญิงอริสา  วิริยกุลรุ่งโรจน์
25. เด็กหญิงเกสรา  แซ่เฮ่อ
26. เด็กหญิงเปรมฤทัย  แซ่เฮ่อ
27. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วงศ์สว่างกุล
 
1. นางสาวจิราพร  วงศ์ตา
2. นายฐปกร  กุลดิลก
3. นายสุพงศ์  สืบมี
4. นายอนุชา  ทาปลูก
5. นางสาวณัฐณิชา  คงดี
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กชายนรภัทร  แสนอุ่น
 
1. นางสาวมัลลิกา  อินหลวง
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 1. เด็กชายหม่องมิววิน  -
 
1. นายปรินทร์   เลิศจันทรางกูร
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 1. นายนรสิงห์   แซ่ท้าว
 
1. นายปรินทร์   เลิศจันทรางกูร
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1. เด็กชายชัยวุฒิ  -
 
1. นายอธิวัฒน์  ตันพรมเมือง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  -
 
1. นางสาวพิชญาพร   ชัยประสิทธิ์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายปิยชนน์  คีรีรัตนไพบูลย์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ปันต๊ะ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้างภิบาล 1. เด็กหญิงกวินธิดา  พรมภักดี
 
1. นายเทวินทร์  เนาวรัตน์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 1. เด็กหญิงวราภรณ์  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวมธุรส  จันทร์โสม
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 1. เด็กชายธีรวัฒน์  มูลแก้ว
 
1. นางสาววริศรา  แนวกันยา
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 1. เด็กหญิงจิราภา  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวมธุรส  จันทร์โสม
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ 1. เด็กชายเรวัติ  -
 
1. นางเณริศา  พสุกลมาศ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  โตเสรีกูล
 
1. นางสาวมธุรส  จันทร์โสม
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กหญิงธนมณ  เนาวรัตน์
 
1. นางสาวมัลลิกา  อินหลวง
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 1. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  กันดี
 
1. นางสาววริศรา  แนวกันยา
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 1. เด็กหญิงภาวินี  แซ่ม้า
 
1. นางสาวมธุรส  จันทร์โสม
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 1. เด็กหญิงต่อมแต่ม  -
 
1. นายวิจักขณ์  เครือวิไล
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  มั่งคงเจริญ
 
1. นายนพพล  น้อยพ่วง
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  หนานใจเอ้ย
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  อินต๊ะเขียว
3. เด็กหญิงกิตติยา  ลินตะละ
4. เด็กหญิงกุลปริยา  บุญโพธิ์
5. เด็กชายธนกร  โก่งมณี
6. เด็กหญิงนฤมล  ตาทิพย์
7. เด็กหญิงนิชานัน  ใจเถิน
8. เด็กหญิงมาริษา  กุณาวงษ์
 
1. นางชฎาพร  ผัดอ่อนอ้าย
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 1. เด็กชายกันตพล   ธารน้ำเดชา
2. เด็กหญิงจิรนันท์   เอกพรรณนา
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   จันทร์แสนสวย
4. เด็กหญิงธนัญญา  คำแก้ว
5. เด็กหญิงนมิดา  วงษ์จำเนียร
6. เด็กหญิงนัยน์ปพร   สันติดงสกุล
7. เด็กหญิงปภาวดี   วนาเฉลิมเครือ
8. เด็กหญิงปาลินี   น้ำรินชื่นจิตใส
9. เด็กหญิงพรศิริ  เอกสาธก
10. เด็กชายวงศธร  บุญอ่อน
11. เด็กชายวรากร   ขยันกิจมงคล
12. เด็กหญิงศันศนีย์  ศรีรักษ์
13. เด็กหญิงสุจิตรา   วงษ์จำเนียร
14. เด็กชายสุรพล   วนาเฉลิมชัย
15. เด็กหญิงอรทัย   -
16. เด็กชายเฉลิมขวัญ   อิ่มแสงทอง
17. เด็กหญิงเอวิตรา   ไพรพุฒิธรรม
18. เด็กหญิงโสภา   วนากรรชัย
 
1. นายวุฒิชัย   ปัญญาเมา
2. นางสาวจุฬาลักษณ์   เตจ๊ะ
3. นางสาวภัทธิรา   ทองประไพ
4. นางสาวฐาปณี  เตชะบุตร
5. นางสาววิภูษนา  ปราจันทร์
6. นางชณัฐนิษา   แสนปัญญา
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 1. เด็กชายกันตพล   ธารน้ำเดชา
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา   เสือบัญชา
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   จันทร์แสนสวย
4. เด็กหญิงธนภรณ์   เกษมธัญญกิจ
5. เด็กหญิงนลัทพร   ไพรพจนา
6. เด็กหญิงบุญมี   เวียงวนากร
7. เด็กชายปิติพล   วนาผาติกุล
8. เด็กหญิงพรศิริ  ลอยทู
9. เด็กหญิงพรศิริ  เอกสาธก
10. เด็กหญิงพิมพ์พร   รักสดใส
11. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สิงห์ชูชัย
12. เด็กหญิงศศิวิมล  เฟื่องพงษ์พนา
13. เด็กหญิงศันศนีย์  ศรีรักษ์
14. เด็กชายศิริชัย   วนาสรณ์
15. เด็กหญิงสุจิตรา   วงษ์จำเนียร
16. เด็กหญิงสุภาวดี   เกษมธัญญกิจ
17. เด็กหญิงอังคณา  มรดกบรรพต
18. เด็กชายอารุณ   วนาทวีทรัพย์
19. เด็กชายเฉลิมขวัญ  อิ่มแสงทอง
20. เด็กหญิงแก้วตา  ลำธารไพร
 
1. นายวุฒิชัย   ปัญญาเมา
2. นางสาวศุภลักษณ์   พยาเลิศ
3. นางสาวนงลักษณ์   อุตเต
4. นางสาวทัศน์ทยา   บังวัน
5. นายพิสิษฐ์  ใจการ
6. นายพันธกานต์   ทรงบุญรอด
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กชายกรินทร์  อินปะนันท์
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ปูกันกะ
3. เด็กหญิงนวรัตน์  ชื่นสมบัติ
4. เด็กหญิงพชรมน  สารสุวรรณ
5. เด็กหญิงพลอยรัตน์  อมรรตัยกุล
6. เด็กชายมหาสมุทร  พัดทอง
7. เด็กหญิงรักษิณา  ธนะบุญ
8. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ไพศาลนพคุณ
9. เด็กชายสรัล  รัตนเจียมรังษี
10. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สุวัจนธาดาพงศ์
 
1. นายนพดล  ดิษสวน
2. นางประไพ  พันธุ์ดี
3. นางสาวรุ้งตะวัน  เรืองวงค์
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กชาย ธีรเดช   สกุลชิดสกุล
2. เด็กหญิง เดือนเพ็ญ   กวีกมลลาศภานุ
3. เด็กหญิงกันตพร  เอี่ยมสังข์
4. เด็กชายณัฐสิทธิ์   คีรีเฉลาเลิศ
5. นางสาวทิชา   เลิศล้ำจริยา
6. เด็กชายปกฤต   สมฟู
7. เด็กหญิงพรเพ็ญ   สิงห์ชูชัย
8. เด็กชายวินัย   วาสนาดีชาวพนา
9. เด็กหญิงวิลัยวรรณ   ธรรมศิริกาญจน์
10. เด็กชายสมพงษ์   ใจหยัดยืน
 
1. นายพิชิต  กองแก้ว
2. นายกฤดการ  เพียรตา
3. นางสาวทิพวรรณ  เลียลา
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงพรพนา   คณนันท์สกุล
2. เด็กหญิงมณีรัตน์   -
3. เด็กหญิงมิ่งขวัญ   จาริกคีรี
4. เด็กหญิงสุกัญญา   กุลกิตติเกษม
5. เด็กหญิงสุดารัตน์   มโนวงศ์
6. เด็กหญิงสุพิชชา   ศรีอำไพเลิศ
 
1. นายพิชิต  กองแก้ว
2. นายกฤดการ  เพียรตา
3. นางสาวทิพวรรณ  เลียลา
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   -
2. เด็กหญิงจิดาภา   จรูญรัศมี
3. เด็กหญิงนวภรณ์  คงมีโชค
4. เด็กหญิงมยุรา   เสือแสงเสริม
5. เด็กหญิงอังคนา   -
 
1. นายพิชิต  กองแก้ว
2. นายกฤดการ  เพียรตา
3. นางสาวทิพวรรณ  เลียลา
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 1. เด็กหญิงกลิ่นแก้ว  โรจน์แสงสิทธิ์กุล
2. เด็กหญิงจันจิรา  ช่องพัฒนา
3. เด็กหญิงชนากานต์  กุลยาปอ
4. เด็กหญิงธันยพร  แซ่ซ้ง
5. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  แซ่หว้า
6. เด็กหญิงปัทมพร  แซ่ซ้ง
7. เด็กหญิงปิ่นดาว  โรจน์แสงสิทธิ์กุล
8. เด็กหญิงฟ้าสาย  วิริยะศิริโชค
9. เด็กหญิงสรัลญา  แซ่เฮ่อ
10. เด็กหญิงสุทธิดา  แซ่เฮ่อ
 
1. นายจำนงค์  เทพา
2. นางสาวอรรถพร  พรมตรุษ
3. นายวิทยา  สายปาน
4. นายสิทธิกร  ใจนิ่ม
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 1. เด็กหญิงจารุณี   กานนมานะ
2. เด็กหญิงจิรัชญา   เฟยริวงษ์
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์   แสงม้า
4. เด็กหญิงนภาพร   ปกป้องสกุณา
5. เด็กหญิงนิตยา   มาลาไพรสณฑ์
6. เด็กหญิงพัชรา   แซ่ม้า
7. เด็กหญิงพัชรี   คงคาขวัญชัย
8. เด็กหญิงมะหล่าคะเล   (ไม่มีนามสกุล)
9. เด็กหญิงลลิตา   บูชาผาภูมิ
10. เด็กหญิงวรรณคดี   ขวัญพนาลี
11. เด็กหญิงศิริพร   ธารสุขรักษา
12. เด็กหญิงศิลาพร   แสงม้า
13. เด็กหญิงสะม่อ   (ไม่มีนามสกุล)
14. เด็กหญิงสุธินี   กวีกมลเกษม
15. เด็กหญิงอรดา   ยอดคลังทอง
16. เด็กหญิงไข่   (ไม่มีนามสกุล)
 
1. นางสาวสุภาวดี  อินฟู
2. นางสาวสุพรรษา  อุ่นนันกาศ
3. นางสาวสุธาสินี  ถาแก้ว
4. นางสาวสุมาลี   บำเรอ
5. นางสาวพิชญาภัค   จันตา
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กชายกันต์ธร  วารีรัตน์บรรพต
2. เด็กชายนวพล  พงษ์สวัสดิ์
3. เด็กชายสมนึก  -
4. เด็กชายเจริญทรัพย์  -
5. เด็กชายเล็ก  -
 
1. นายณัฐพงศ์  นาคล้วน
2. นางแสงสุดา  นาคล้วน
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงนิรชา  เพชรชู
2. เด็กชายอัครวินท์  แสนมหามงคล
 
1. นางสาวนิกูล  อิทธิเตชสี
2. นางวรินรัตน์  กฤติยรัตฐกรณ์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กหญิงณิชากร  มีศิริ
 
1. นางพรทิพย์  ภู่เพ็ง
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กหญิงกฤติพร  รัศมีเศรษฐี
 
1. นายณัฐพล  ฤทธิคุปต์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงรุจิรา  ปรางค์ทวี
 
1. นายเจปรี   ทอแสงพนาเวศ
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 1. เด็กหญิงพิชชานันท์  พันธุ์พฤกษ์
 
1. นางสาววราภรณ์  หมื่นสา
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 1. นายอัศวิน  พิมพ์พันธ์
 
1. นายวัลลภ  ทารินทร์
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   ไพรอุดมเพชร
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา   คำแก้ว
3. เด็กหญิงฉัตรพร   สายชลคีรี
4. เด็กชายนคร  กนกวงศ์กังวาน
5. เด็กชายพชร   พรมคำซาว
 
1. นายวัฒนา  ปัญญาอุดมรัตน์
2. นายเจปรี   ทอแสงพนาเวศ
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กชายนนทกร   ดวงแก้วไพลิน
2. เด็กหญิงพรต้าซู   -
 
1. นายอาชานนท์  แสงศรี
2. นางสาววรรวนัช  ตันตระกูล
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 1. เด็กหญิงตมิสา  แซ่ลี
2. เด็กหญิงนัทชา  โตเหี้ยม
 
1. นางกิ่งดาว  บุญอินทร์
2. นางสาวพิมพ์ลภัส   เนียมหอม
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กหญิงจิรัญญา  ยงยิ่งสกุล
2. เด็กชายปรรณกฤศ  แซ่เล็ก
 
1. นางสาวแพรวพรรณ  จำปาเงิน
2. MissLi  Yanying
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 87.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1. เด็กหญิงมนพร  ปูชิดากุล
2. เด็กหญิงสุธิษา  ลีจรรยาวัตร์
 
1. นางสาววาสนา  มนทิรสุวรรณ
2. นางสาวทัชชภร  เสทะสิงห์
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายซอต้นโซ  -
2. เด็กชายอ่องโซตู่  -
3. เด็กชายเนาะหน่อ  -
4. เด็กชายแอร์พอร์ต  -
5. เด็กชายโอมาย  -
6. เด็กชายไถ่เลงโซ  -
 
1. นายฤทธิกร  บางทิพย์
2. นางทับทิม  บางทิพย์
3. นายปิยะณัฐ  จารุเศรณี
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กชายชัยชนะ   สิริมงคลพรรณ
2. เด็กชายดนตรี  ดำรงค์ชัยสกุล
3. เด็กชายวอนเดอร์ฟู   -
4. เด็กชายสถาพร  โคะเจ
5. เด็กชายเจตดิลก   สืบสกุลวงศา
6. เด็กชายโสภณ  สืบพงษ์วัชชัย
 
1. นายสุริยะ  ดุลยพันธุ์ธรรม
2. นายอาทิตย์  แซ่มัว
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กชายกิติศักดิ์  จันทรมณฑล
2. นายชาตรี  วิจิตรชลการ
3. เด็กชายธัญกร  กำธรเดชะ
4. นายธีรชนม์  กมลปราณี
5. เด็กชายนวพล  เพชรคีรีรัฐ
6. เด็กชายยี  แซ่ว่าง
7. เด็กชายสุขเกษม  กวินวรรณา
8. เด็กชายเอกพล  ไชยเลิศพัฒนา
 
1. นางนภาพร  จรจรัญ
2. นายเอกพงษ์  นาละต๊ะ
3. ว่าที่ร้อยตรีธัชชัย   เสียงชารี
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ 1. เด็กหญิงกชกร  บัวบุญเลิศ
2. เด็กชายจิตติพัฒน์  แสนยะ
3. เด็กชายธนวัฒน์  นาต๊ะ
4. เด็กหญิงธัญญรัตน์  จาบสันเทียะ
5. เด็กชายธานากร  ก้อนจะรา
6. เด็กหญิงประภาพร  ภัทระสิริกุล
7. เด็กหญิงพรทิภา  ปู่สั้น
8. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ปันหล้า
9. เด็กหญิงรัตติกาล  เป็งงาวงษ์
10. เด็กหญิงสุทธิดา  ตาแสงวงษ์
 
1. นางสุจิรา  ร่มโพธิ์
2. นางสาวเรือนแก้ว  วงษ์กิจ
3. นางสาววิมลวรรณ  ชัยทอง
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปูเต้อ 1. เด็กหญิงจารวี  เทาอาจหาญ
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  ภัทรมนพนา
3. เด็กหญิงนัชชา  จิตทวีกุล
4. เด็กหญิงพอใจ  แสงจันทร์ทวีกุล
5. เด็กหญิงมณฑิตา  มั่นสมสกุลชัย
6. เด็กหญิงวิชุดา  -
7. เด็กหญิงสุวนันท์  คำพันธ์
8. เด็กหญิงสุวิมล  อุทัยประเสริฐกุล
9. เด็กหญิงเขมนิจ  ธนาคมรัตน
10. เด็กชายเอกภพ  เลิศศักดิ์พนา
 
1. นางสาวแสงวัน  แสนใจ
2. นางภัททิยา  เมาน้อย
3. นางสาวมะลิวัลย์  จ๊ะโด
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  แซ่ว้าง
2. นางสาวธิดารัตน์  ทรงสวัสดิ์วงศ์
3. เด็กหญิงนวมลล์  ผ่องมนัสศิริ
4. เด็กหญิงวิชยา  แซ่ลี
5. นางสาวอดิศา  แซ่หลี
 
1. นางสาวน้ำฝน  เทียนทอง
2. นางสาวสุรีย์รัตน์  อินต๊ะยา
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  เขียวจักกาด
2. เด็กหญิงจุฑาวรรณ  สัมพัดเจริญ
3. เด็กหญิงสิรินันท์  ปัญญาน้อย
 
1. นางพรสวรรค์  เสาโกมุท
2. นางรุ่งทิพย์  ไชยชนะ
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์   จอมพลาชัย
2. เด็กหญิงธัญรดา   คีรีทิพย์เนตร
3. เด็กหญิงบัวขาว   ไพรอุดมพันธ์
 
1. นางสาวสุนิสา   จิกคำ
2. นางสาวจิรัชญา  แสนรัก
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงกชพร  แก้วใจ
2. เด็กชายชรัตน์  -
3. เด็กหญิงอัญชลี  -
 
1. นางสาววรรณี  สว่างเจริญลาภ
2. นางสาวชลธิชา  โชติช่วง
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปูเต้อ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  -
2. เด็กหญิงนภาวรรณ  วงษา
3. เด็กหญิงพัชราพร  เกียรติกล้าหาญ
 
1. นางสาวแสงวัน  แสนใจ
2. นางสาวมะลิวัลย์  จ๊ะโด
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กชายคมกริช  ดอยสองเมือง
2. เด็กชายวันวัน  -
 
1. นายนฤดล  เมฆี
2. นางสาวสุพัตรา  วงษ์มณฑา
 
153 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 1. เด็กชายชินตะ  -
2. เด็กชายพีรพงศ์  เชียงแขก
3. เด็กหญิงโบว์  -
 
1. นายภควัต  กรรมใจ
2. นางเบญสิร์ยา  เกษอุดมทรัพย์
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่พลู 1. เด็กหญิงน่อคึเซอพอ  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงสุชานาถ  เผื่อนผึ้ง
 
1. นางสาวระพีพรรณ  โพธิ์ลา
2. นางสาวทิพวรรณ  มอนอง
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 1. เด็กหญิงทัศนาวรรณ  จันต๊ะนวน
2. เด็กหญิงสุทธิดา  เข็มหอม
 
1. นางสาวนพกาญจน์  มั่นอ่วม
2. นายเอกราช  ทรายมะเริง
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 1. เด็กหญิงวิมล  -
2. เด็กหญิงแตงโม  -
 
1. นางสาวนพกาญจน์  มั่นอ่วม
2. นายเอกราช  ทรายมะเริง
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยะพอ 1. เด็กหญิงหน่อซี  -
2. นางสาวเวมาเหย่ย  -
 
1. นายวิรัตน์  ค้าไม้
2. นางสาวศิริพร  แสนเทียม
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ลำพูน
2. เด็กชายปธานิน  ทองดี
 
1. นายนวนพ  ระมาศจาย
2. นางวชิราภรณ์  ระมาศจาย
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กชายพันธกิจ   บุญถิ่น
2. เด็กชายสมคิด  ดารากมล
 
1. นายเทพรัตน์   สุวรรณโฉม
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไม้กะพง 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ถวัลย์ปรีดา
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ชลาลัยบรรพต
 
1. นางสาวสุวิมล  ตาเอื้อย
2. นายศุภกิจ  รอดปานะ
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 1. เด็กหญิงวนิดา  -
2. เด็กหญิงสุวิพร  -
 
1. นางสาวสิริพร  สอนเม่น
2. นางสาวกัลยา  แคนลาด
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 1. เด็กหญิงสุนีย์  -
2. เด็กหญิงหยี่ไหล่เว  -
 
1. นางสาวนพกาญจน์  มั่นอ่วม
2. นายเอกราช  ทรายมะเริง
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 1. เด็กหญิงฌัมมิชฌา  มิ่งมา
2. เด็กชายแอ้เซ  -
 
1. นางสาวนพกาญจน์  มั่นอ่วม
2. นายเอกราช  ทรายมะเริง
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ 1. เด็กชายจุฑาพัฒน์  ทัพพ์อนันต์
2. เด็กชายชลธี  ฐาชลทรัพย์
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ผาเทียมเมฆ
 
1. นายศุภวิชญ์  ปลูกปัญญาดี
2. นางสาวปิยฉัตร  หน่อไม้หวาน
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 1. เด็กหญิงน่อกะวีพอ  -
2. เด็กชายพิชัย  สิทธิศักดิ์เมธา
3. เด็กหญิงอรนิดา  ทรงบุญธรรม
 
1. นายนิรุจ  ทับทิมหิน
2. นายธนัช  แก้วจำปา
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายณัฐภัทร  เต็มปัญญา
2. เด็กชายภูวนนท์  เสาร์เขียว
3. เด็กชายสุภชีพ  ปงผาบ
 
1. นางสาวณภัค  แสงสว่าง
2. นายสุเมธ  วุฒิชัยปัญญา
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มูลกลาง
2. เด็กชายธีรพงษ์  กาวิโล
3. เด็กชายพงศ์เพชร  แสงแปลง
 
1. นางสาวณภัค  แสงสว่าง
2. นางสาวอรุณศรี  อ้ายมาศน้อย
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 1. เด็กชายกันตพล  แซ่ท้าว
2. เด็กชายพีรทัด  มีสวัสดิ์วงษ์
3. เด็กชายเฮ่งส่อ  -
 
1. นายไชยา  ประทับใจ
2. นางจันทร์ทิพย์  พลายชุม
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณเมธา 1. เด็กชายกฤศ  แซ่ม้า
2. เด็กชายธนภัทร  แข่งเพ็ญแข
3. เด็กชายปวุฒิ  -
 
1. นายสาธิต  สังข์จันทร์
2. นางวารุณี  วงษ์วิจิตร
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปูเต้อ 1. เด็กหญิงจินดา  -
2. เด็กหญิงชลิดา  -
3. เด็กหญิงดาราวดี  จอมมา
 
1. นางสมพิศ  อินหลวง
2. นางเบญญาภา  สุวรรณประเสริฐ
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สละ 1. เด็กชายจอโพแม  -
2. เด็กชายทนงศักดิ์  ปิ่นศรีเงิน
3. เด็กชายอาทิตย์  ประเสริฐกุลพงศ์
 
1. นางสาวกระฐิน  อินอ๋อม
2. นายสุธารา  อุ่นเรือน
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่พลู 1. เด็กหญิงคลิพอ  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงพอมึชา  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ไม่มีนามสกุล
4. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ฤทธิ์บริรักษ์
5. เด็กหญิงมะเมี๊ยะเอ  ไม่มีนามสกุล
6. เด็กหญิงมึอา  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสุดาทิพย์  วังมูล
2. นางสาวสุรัตนา  เจาะดำ
3. นางสาวศิริขวัญ  คำก้อน
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงกรนันท์  เจตบุตร
2. เด็กหญิงชนิษฐา  หน่อคาสุก
3. เด็กหญิงนัฐพร  อ่ำดอนกลอย
4. เด็กหญิงมะลิ  -
5. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  -
6. เด็กหญิงสุธิดา  -
 
1. นายสัมฤทธิ์  บุญถิ่น
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธารวิมล  ใจงาม
3. นางสาวสาธิตา  พรมคำ
 
174 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแแม่ระเมิง 1. เด็กหญิงกันตพร  คีรีค้ำสกุล
2. เด็กหญิงทักษพร  ศรีค้ำชนะกุล
3. เด็กหญิงลลิดา  ศรีค้ำชนะกุล
 
1. นายถนอมศักดิ์  ใจอ่อน
2. นางสาวชลิษา  อินธรรม
 
175 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 1. เด็กหญิงมีโป  -
2. เด็กหญิงมุกดา  คีรีไกวัล
3. เด็กหญิงวีรยา  ศรีอำนวยโชค
 
1. นางสาวนิตยา  ภาโว
2. นางสาวเสาวภา  นายอง
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ 1. เด็กหญิงจันทิมา   ประวัติพงศกร
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   ชวาลคีรี
3. เด็กหญิงนภิสา   ปราศกาเมศ
 
1. นางสาวพิมพา  พลทวิช
2. นางสาวมยุรี   รัญจวน
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 1. เด็กหญิงญาณิศา  แสนอินต๊ะ
2. เด็กหญิงฐานิดา  วงษ์ไพรสณฑ์
3. นางสาวอรวรรณ  น้ำจิตน้ำใจ
 
1. นายวสุธันย์  ดอยแก้วขาว
2. นางสาวเบญจวรรณ  จารี
 
178 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงรสิกา  คำแก้ว
2. เด็กชายสวัสดี   วาจารักษา
3. เด็กหญิงอลีนา  คีรีรัตนไพบูลย์
 
1. นางสาวนิโลบล  เทพทิพย์
2. นางสาวดลฤดี  เกตุรุ่ง
 
179 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงจันทิรา   บ้านนาเจริญ
2. เด็กหญิงพรทิพย์   ชุมภู
3. เด็กหญิงวิภาวดี  บ้านนาเจริญ
 
1. นางจันทรา  หมอเก่ง
2. นางสาวจันทนา  นิลภา
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย 1. เด็กหญิงปาณิสรา  อ่อนน้อม
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  บุตรภักดีธรรม
3. เด็กหญิงรุจีรัตน์  เอื้อสินธ์
 
1. นางสาวอำภา  สุระใจ
2. นางสาวมุทิตา  ภักคินี
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 1. นางสาวจีต๊ะเว  -
2. นางสาวอิอิแต  ดอย
3. นางสาวแหง่แหง่  -
 
1. นางเกษร  พูลอนันต์
2. นางสาวเสาวภา  เพ็ญศรี
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่พลู 1. เด็กหญิงขนิษฐา  วินัยพัฒนาคีรี
2. เด็กหญิงพรรณพัชร  วินัยพัฒนาคีรี
3. เด็กหญิงมึลาพอ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวพิรุฬห์ลักษณ์  สิงห์ใจ
2. นางสาวพนัดดา  ขันเชียง
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยะพอ 1. เด็กหญิงภาวิตา  เรืองอรุณวิทย์
2. เด็กหญิงศศิธร  -
3. เด็กหญิงสาลินี  ศรีภูริชญา
 
1. นางปราณี  ใจคำ
2. นางพรรทิพา  แพร่ภาษา
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายชัยณรงค์  ยะเปียง
2. เด็กหญิงรัฐธณิกา  แก้วสม
3. เด็กหญิงอาจารี  มะโนใจ
 
1. นางสาวปาริฉัตร  พลูน้อย
2. นางสาวรัตนา  เจริญกูล
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 1. นางสาววิชุดา  -
2. เด็กหญิงสุณี  -
3. เด็กหญิงเสาร์จิตดา  ทรัพย์หัตถกิจ
 
1. นางอรพิน  อุ่นสืบ
2. นายเนติวุฒน์  หงส์พิทักษ์ชน
 
186 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 1. เด็กชายชลธร  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายอนุพงษ์  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวนิตยา  เมธา
2. นางสาวอีมัน  ยูโซะ
 
187 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 1. เด็กชายจอรัน  -
2. เด็กหญิงปัญญาพร   สินชัย
3. เด็กหญิงอนิดา  -
 
1. นางสาวเครือมาศ  มาทองแดง
2. นางสมใจ  สอนไว
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  พรมมณี
 
1. นางดวงใจ  ไหม่ธรรม
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจุฑามณี  แดนดงยิ่ง
 
1. นางสาวพฤติลักษณ์  ฉันทานุสิทธิ์
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงรัญชิดา   ไพรนีรชาติ
 
1. นางสาวสุนิสา   พลตรี
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงวรดา  -
 
1. นางสาวสายใจ  เอี้ยงหมี
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กชายคงกระพัน  เครือไต
2. เด็กหญิงชัญญา  ยศทะนะ
3. เด็กหญิงสุภัสสร  ชนาคีรี
 
1. นางสาวนิศาชล  สุภารส
2. นางสาวรัตนกนก  ศรีจันทอง
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 1. เด็กหญิงกัลยา    เวียงงามไพร
2. เด็กหญิงนิทการ์   เวียงวนาเวทย์
3. เด็กหญิงวริศรา   มณีราช
 
1. นางสาวสุพัตรา  วงศ์ต่อม
2. นางสาวอำพร  จิโก
 
194 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 1. เด็กชายกิตติธัช  พัฒนาวงศ์มูเซอ
2. เด็กหญิงวลัย  กำเนิดวนาลี
 
1. นางสาวสุดา  บ้านนาไพสิฐ
2. นายพิชญะ  กุสุมาลย์คีรี
 
195 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอู่หู่ 1. เด็กหญิงซีดี  -
2. เด็กชายเตซัส   สั่งสุริยา
 
1. นางสาวอินทิราภรณ์   พลแก้ว
2. นายโชคชัย   ธรรมฐิติพร
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กชายจักริน  เพชรสกุลไพร
 
1. นางสาวณัฐรินทร์  ศิริเดชวุฒินันท์
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายจิรพัส   วงศ์ประภาคาร
 
1. นายชัยวุฒิ   นามะกุณา
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ 1. เด็กชายเกาแทะส่อง  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวนปภา  นวนเขียว
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปูเต้อ 1. เด็กชายฤทธิ์เกียรติ  ผดุงศิลปพนา
 
1. นางวรรณาพร  บัวผัด
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 1. เด็กชายสิทธิพล  บุญสิริโสภา
 
1. นางสาวสิริพร  สอนเม่น
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 1. เด็กชายรัฐภูมิ   แม่เมยสบโชค
 
1. นางสาวเขมิสรา   ทองอยู่
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอู่หู่ 1. เด็กหญิงวาสนา  -
 
1. นางสาวอินทิราภรณ์   พลแก้ว
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 1. เด็กชายวรยศ  แซ่เล่า
 
1. นางสาวเกษร  แสงท้าว
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  แก้วทันคำ
 
1. นางสาวแสงเดือน  ด้วงคำ
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กชายนฤรงค์   สุริยะวงศ์
 
1. นายวัฒนา  ปัญญาอุดมรัตน์
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. นางสาววนารี  จรนพงษ์
 
1. นางสาวทิพยดา  ติ๊บกันเงิน
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  นำปุ๊ด
 
1. นางสาวประกายดาว  เปิ้นมะโอคำ
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 1. นางสาวชุติมา  คีรีรงรอง
 
1. นางสาวสุดา  บ้านนาไพสิฐ
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 1. เด็กหญิงทิพากร  -
 
1. นายบัณฑิต  พรหมขัติแก้ว
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอู่หู่ 1. เด็กหญิงลลิตา   กระทิงดำ
 
1. นางสาวมัลลิกา    จีสะอาด
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 1. เด็กหญิงณัฐธิญา   โสภณพนิดา
 
1. นายวรุจน์   จันแก้วปง
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 1. เด็กหญิงกวินทรา  บ่อแก้วธารา
2. เด็กหญิงจิตรานุช  กิตติประไพ
3. เด็กหญิงพรพิมล  -
4. เด็กหญิงพลอยไพริน  -
5. เด็กหญิงพิชญ์นรี  งามจรัสเลิศ
6. เด็กหญิงมูเซพอ   -
 
1. นายกุศลิน  ปราจันทร์
2. นายอรุณ  พืชเขียว
3. นางสาววันเพ็ญ  มีชัยอาชา
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กชายธีรนัย  พยุงบรรพต
2. เด็กชายภัทรกร   แซ่ย่าง
 
1. นางสาววันดี  มียันต์
2. นางธนพร  เหล่าเนตร
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงกานต์วรี  ธีระวรัญญู
2. เด็กชายภูธเนศ  ศรีภูวเดช
 
1. นายนฤดล  เมฆี
2. นางสาวมยุรา  รอดแก้ว
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กชายต้นกล้า  ประจงจิตร
2. เด็กชายพลากร  ใจอ้าย
 
1. นายพรพรต  มาลาทอง
2. นางสาวนิศาชล  สุภารส
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอู่หู่ 1. เด็กหญิงฤดี  -
2. เด็กชายโมโย่   -
 
1. นายโชคชัย   ธรรมฐิติพร
2. นางสาวรัตนา  ธรรมฐิติพร
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงอรพิน    ไกรบรรพต
2. เด็กหญิงอารีรัตน์    แสงสู่ตะวัน
 
1. นายศุภกร   เนตรผา
2. นายจิระพงษ์   ชมกลิ่น
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 1. เด็กชายพิพัฒพงษ์  อินหว่าง
2. เด็กชายรัฐพล  พานประวิทย์
3. เด็กหญิงวันพรรษา  ฐานจิตเพชร
 
1. นางสาวณฐมน  มูลแต๋น
2. นางสาวราตรี  แสงพรม
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปูเต้อ 1. เด็กชายชัชพงษ์  วาสีมีศักดิ์
2. เด็กชายธันวา  พนาสกุลชัย
3. เด็กชายอนิวัต  มิตรละม่อม
 
1. นางเบญญาภา  สุวรรณประเสริฐ
2. นางสาวชาลิสา  ยาเถิน
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงลักขณา  ฉัตรสุภาพงศ์
2. เด็กชายอภิชัย  สาครอมรสุข
3. เด็กชายใบพัด  จำปา
 
1. นางสาวอัญชลี  สุวีระวัฒนกิจ
2. นางกิติมา  กันกา
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 1. เด็กหญิงราตรี  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงสุนา  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงสุนิสา  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวอภิลักษณา  ทองประกายเพชร
2. นางสาวอรพรรณ  อินทะวงศ์
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 1. เด็กชายวรายุส  กุสุมาลย์คีรี
2. เด็กหญิงวิภา  โชคบริการ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ถนอมพงษ์ดี
 
1. นางสาววราภรณ์  เจริญศิริ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพรรณี  ใจเขียว
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กชายนรวิชญ์   -
2. เด็กหญิงผักบุ้ง  -
3. เด็กชายพิษณุ  -
 
1. นายอาทิตย์  ใจดี
2. นายชาคริส  สิริสันติธรรม
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง 1. เด็กชายชยางกูร  วนาการะเกด
2. เด็กชายปุลุกู่  ธาตรีขจรกุล
3. เด็กชายพงษ์สกร  พงษ์ภูษานนท์
 
1. นางยุภา  สายทอง
2. นางธีราพร  สอนเทศ
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 1. เด็กชายชัชพงศ์  ทังสุรชัย
2. เด็กหญิงนลัทพร  วิหคไพร
3. เด็กหญิงหฤทัย  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวอภิลักษณา  ทองประกายเพชร
2. นางสาวอรพรรณ  อินทะวงศ์
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 1. เด็กหญิงพัชรี  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายพุฒินาท  วิหคไพร
3. เด็กหญิงเนตรชนก  คงอนันต์ชัย
 
1. นางสาวอภิลักษณา  ทองประกายเพชร
2. นางสาวอรพรรณ  อินทะวงศ์