รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
ณ จังหวัดอุทัยธานี
ระหว่าง วันที่ 16 - 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ 1. เด็กหญิงกรัตเพชร  แสงผ่อง
 
1. นางสาวพัชรา  รุณทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1. เด็กหญิงพิริยากร  อัคคะบุญ
 
1. นางสาวนิรมล  มัทธวรัตน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กหญิงพรไพลิน   คำเรือง
 
1. นางสาวพิมพ์พิชฎา   พรปรัณชัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กชายอนิวัตติ์  ศรีงาม
 
1. นางสาวศิริจรรยา  ตาคำลือ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงบุญพิทักษ์  ไทยแท้
 
1. นางสาวชนิตา  ชูทอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงวรวลัญช์   พันธ์วิชัย
 
1. นางลัดดา  สุขคง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงจิดาภา  คันศร
 
1. นางสาวทิพกา  พรมเวียง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1. เด็กหญิงสุทัตตา  พงษ์ธัญการ
 
1. นางสาวจำเนียร  ศรีกรด
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยางใต้ 1. เด็กหญิงนิรชา  ทองโพธิ์
 
1. นางอุไร  วงษ์นาค
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยางใต้ 1. เด็กหญิงดวงเดือน  ยอดสำเภา
 
1. นายสำเริง  นวลจันทร์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงอริสา  อร่ามคำ
 
1. ดร.ปทุมรัตน์  สีธูป
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กหญิงปุญยารัตน์  เก่งเกตุ
2. เด็กหญิงสิรินรัตน์  ทิพย์กระโทก
 
1. นางพิกุล  อักษร
2. นางพูลศรี  พูลเผ่า
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 1. เด็กหญิงฐิติมา  พูลเขตรการ
2. เด็กชายพิชัยยุธ  แตงโสภา
 
1. นายลิขิต  ดิษเจริญ
2. นางศิริพร  ราตี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กหญิงธนัชชา  สินธุ์ชัย
2. เด็กหญิงอรชพร   พุ่มกลิ่น
 
1. นางสาวณัฐธิดา   ลิ้มสุวรรณ
2. นางสาวพิมพ์พิชฎา   พรปรัณชัย
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กหญิงติณณา  กางกรณ์
2. เด็กชายนิรุต   นิ่มเป็นสุข
 
1. นางสาวณัฐธิดา   ลิ้มสุวรรณ
2. นางสาวมาริสา   คำเวิน
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายนพนันท์   ก้อนจันทรเทศ
 
1. นางรัตนา  อินทสิทธิ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงพัดชา  เดิมภาระ
 
1. นายมงคล  นวกุล
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กหญิงสวิตตา  ชูศักดิ์
 
1. นายอัครเดช  ดีวัน
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสระ 1. เด็กชายนัดธพร  วงมีแก้ว
2. เด็กชายปาริตา  วินัยพานิช
3. เด็กชายวรธันย์  แกล้วเขตรการ
 
1. นายศิริเดช  ศรีสร้อย
2. นางสาวดวงพร  ประสาทเขตวิทย์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ไตรยงค์
2. เด็กหญิงพงศ์ศุลี  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงวนิดา  รื่นรวย
 
1. นางสาวกาญจนา  ภุมรินทร์
2. นางสาวพิศมัย  ม่วงสุข
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กชายธนวัฒน์  กัญหา
2. เด็กชายประชารักษ์  พูลพันธ์
3. เด็กหญิงไอรดา  แสงห้าว
 
1. นางสาวกาญจนา  ภุมรินทร์
2. นางสาวนารีรัตน์  มุจรินทร์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงณัฐพร  วรปรีชาชนม์
2. เด็กหญิงศิรภัสสรณ์  บุญเกิด
 
1. นางจริยา  พุ่มสอาด
2. นางสาวณัฐพร  แสนหาญ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปิ่นเจริญ
2. เด็กชายภากร  ลอยประดิษฐ์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  ทองเพ็ชร
2. นางสาวภัทราพร  พวงสมบัติ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงพิชชาภา  เหล่าเขตรกรณ์
 
1. นางรุ่งนภา  เดชมา
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงอาชิรญาณ์  นิลารักษ์
 
1. นายวิจิตร  ว่องวิการณ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กชายอนันตชัย  ห่อทอง
 
1. นายชนะชัย  โลหะการก
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  สามัญเขตรกิจ
2. เด็กหญิงปนัดดา  เสือพ่วง
 
1. นางสาวสุมารินทร์  เพ็งอุ่น
2. นางสาวหัทยา  วงษ์วิทยา
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1. เด็กชายจักรพันธ์  โรงทอง
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  เกิดสุวรรณ์
 
1. นางสาวเกษรา  คำภาพักตร์
2. นางสาวพัชรี  จันธิดา
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1. เด็กหญิงมาลีวรรณ  โกสาแสง
 
1. นางสาวบงกช  ชาญธัญกรณ์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กหญิงปรียพร  จตุพิมพ์
 
1. นายชนะชัย  โลหะการก
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  สูนประหัต
 
1. นางสาวบงกช  ชาญธัญกรณ์
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 1. เด็กหญิงปาลิตา  แย้มประกาแดง
 
1. นางสาวกรกนก  พันธุ์เขียน
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   มโนศิลปกร
2. เด็กหญิงณัฐขวัญ   ศรีสร้อย
3. เด็กชายปรเมศ   เวียงจันทร์
 
1. นางสาวจารุนันท์  เที่ยงธรรม
2. นางนิดาวัน  ดอกพิกุล
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  เก่งธัญกรรม
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  แม้นพยัคฆ์
3. เด็กหญิงอัญชิสา  วรรธนะประทีป
 
1. นายยุทธนา  สาจุ้ย
2. นางสาวพิมพ์พัฒน์  พานศรีทอง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี 1. เด็กชายธนวัฒน์  เปรมจิตต์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ดาวลอย
 
1. นายมิตร์  จันทร์เงิน
2. นายกฤษณะ  คล้ายบุรี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแว่น 1. เด็กชายชนกานต์  รอดวิหก
2. เด็กชายอำนาจ  ศรีพิทักษ์เที่ยงแท้
 
1. นายบุญเพ็ญ  โพธิ์พรต
2. นางสาวบุษกร  พูลสวัสดิ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กชายชานน  จูงวงษ์สุข
2. เด็กชายเผดิมยศ  สวัสดิ์สุข
 
1. นายสมพัก  สัจจะวิสัย
2. นายวิษณุ  หมั่นเขตรกิจ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สุขโข
2. เด็กชายบารมี  เสรารักษ์
 
1. นายสมพัก  สัจจะวิสัย
2. นายวิษณุ  หมั่นเขตรกิจ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กชายธีรสิทธิ์  บัวเก่า
2. เด็กชายธีรเมธ  บัวเก่า
 
1. นายชัยพัทธ์  จิตต์ตระกูล
2. นางสาววิภาวรรณ  จุลมุสิก
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงกัญดารัตน์  คล้อยเชียงของ
2. เด็กหญิงธีรดา  เขม้นเขตกรณ์
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ประเสริฐสมบุญ
 
1. นางสาววรรณรัตน์   พึ่งสวัสดิ์
2. นางสาวลลิตา  สอนจีน
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กหญิงกิตติวรา  พลพัฒน
2. เด็กหญิงจันทนา   พันธ์เกษตร
3. เด็กหญิงนันทิตา  อุปเสียร
 
1. นายธนวัฒน์   สุมาลี
2. นางศิริวรรณ   ปันโพธิ์
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปฐวี 1. เด็กชายธนกร  วงษ์ลักษณ์
2. เด็กชายปริญญา  จำนงค์
3. เด็กชายปิติพัตริ์  ประเทศ
 
1. นางสุรีพร  แสงกรุง
2. นายธีรพล  ศรีคง
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายพรเทพ  ชำนิเขตรการณ์
2. เด็กชายพีรพล  พะวา
3. เด็กชายอาทิตย์  แป้นเจริญ
 
1. นางสุดา  สาโรจน์
2. นางสาววารินทร์  พรมพรสวรรค์
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงณิชากร  นาคสันเทียะ
2. เด็กหญิงวรรณภา  แย้มแสง
3. เด็กหญิงเปมิกา  บำรุงรัตน์
 
1. นางระเบียบ  แก้ววรสูตร
2. นางสาวอุทุมพร  พรายอินทร์
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กชายกฤษฎา   ไวเขตรการ
2. เด็กหญิงมนพัทธ์  ศรีทอง
 
1. นายสนธยา  หาญสาริกิจ
2. นางสาวสุมารินทร์  เพ็งอุ่น
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยางใต้ 1. เด็กหญิงฉัตรปวีร์  กะระวะสุ
2. เด็กหญิงนภาภรณ์  ชื่นจิตร
3. เด็กหญิงประภัสสร  เเก้วการไร่
4. เด็กหญิงสุชาดา  สอาดทอง
5. เด็กหญิงสุพรรษา  นาคศิลา
 
1. นางสาวอ้อยทิพย์  จันทราม
2. นายพงศธร  เพ็งพะยม
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงณิชานันท์  ทองเหลือ
2. เด็กหญิงพัชราภา  อำพราม
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์  พยัคเภท
4. เด็กหญิงอรกช  ขำอิง
5. เด็กหญิงไอรดา  ศรีทอง
 
1. นางสาวกวินทิพย์  ดีทิพย์
2. นางสาวลภัสรดา  ฆ้องกังวาน
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กหญิงณัฐนิช  เมฆอรุณ
2. เด็กหญิงรัตนวดี  แรงสาริกิจ
3. เด็กหญิงศศิธร  บัวบาน
4. เด็กหญิงศุภมาศ  คลุ่ยทอง
5. เด็กหญิงสรินญา  ศรคำ
 
1. สิบเอกคูณมา  จันทร์ผาย
2. นางฟองจันทร์  กลิ่นสุคนธ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 1. เด็กหญิงกฤษติญา  แยบกสิกรรม
2. เด็กชายกิตชาญณรงค์  วงษ์หาร
3. เด็กหญิงนัชชา  วันเพียร
4. เด็กหญิงอรนิภา  กิ่งนอก
5. เด็กชายเกษมสันต์  เพ็ชรโรจน์
 
1. นายสมพงศ์  สิงห์ชัย
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  แกล้ววิกิจ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  อุบาลี
2. เด็กชายยศธร  อินทร์เลี้ยง
3. เด็กหญิงวัทนพร  เชียวเกตวิทย์
4. เด็กหญิงอมลรดา  จันทร์งาม
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์  นาคทั้ง
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  แกล้ววิกิจ
2. นางสายฝน  การักษ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   คงคาร้อง
2. เด็กหญิงนลินนิภา   รัตนมณี
3. เด็กชายปัญญพนธ์   คงศาตรา
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน   ผิวคำ
5. เด็กหญิงวรุณยุพา   ชาญตะบะ
 
1. นางวรรนญา   ขันธกสิกรรม
2. นางศิริพร  พันธ์รอด
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กชายธิติวุฒิ  คำแก้ว
2. เด็กหญิงนฤมล  บุญประกอบ
3. เด็กหญิงอัญชิสา  ทวีกิจ
4. เด็กหญิงเกวลิน  กล้าเขตการ
5. เด็กหญิงเพียงอัมพร  หน้ากระจาย
 
1. นายชัยพัทธ์  จิตต์ตระกูล
2. นางสาววิภาวรรณ  จุลมุสิก
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์แก้ว
 
1. นางสาวสาวินี  องอาจ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินก้าว 1. เด็กหญิงปุณยนุช  เปรมจิตต์
 
1. นางสาวพลอยพราว  จิกิตศิลปิน
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงเพ็ชรนรินทร์  ศรีบุตร
 
1. นางสาวพิมพ์นิภา  แก้วเกษการ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กหญิงพิมผิศา  เขม้นเขตรการณ์
2. เด็กชายรัชชานนท์  ชาญตะบะ
 
1. นางวันดี  รังษีพิศุทธิ์
2. นางสาวกนกวรรณ  เพียรการนา
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สุภา
2. เด็กหญิงนิศรา  บางเลา
 
1. นางวันดี  รังษีพิศุทธิ์
2. นายตะวัน  ถวิลอนุสรณ์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กหญิงพรนภา  แข็งธัญกิจ
2. เด็กชายวีระพัฒน์   เอกระ
 
1. นางศิริวรรณ   ปันโพธิ์
2. นายธนวัฒน์   สุมาลี
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  ชาสุดทะศรี
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  จันทร์ศรี
3. เด็กหญิงจันกนก  โบราณศรี
4. เด็กชายชนกนันท์  แสงสด
5. เด็กหญิงชนิษฐา  กมลเดช
6. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ธิโพธิ์คา
7. เด็กหญิงนันทัชพร  ชาสุดทะศรี
8. เด็กหญิงภัทรวดี  วงษ์อามาตย์
9. เด็กหญิงวิมลสิริ  โยชะกัง
10. เด็กชายอภิชิต  วงษ์อามาตย์
 
1. นางมาลี  ทรัพยบุญมี
2. นางสาวอมร  ถูพรมราช
3. นางธวภร  อินจันทร์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กหญิงจันทิมา  ฟักทับ
2. เด็กหญิงชลลดา  สิงห์วะราช
3. เด็กชายดรัลพร  แสงฉวี
4. เด็กชายทัศน์พล  ชาสุดทะศรี
5. เด็กชายธนกร  อ่อนจันทร์
6. เด็กชายธีรเดช  ลาดเลา
7. เด็กหญิงปภัสรา  ปะตังคะเน
8. เด็กชายสถาพร  ขวัญใจ
9. เด็กชายสิทธิชัย  ฟักทับ
10. เด็กหญิงอัปสรสวรรค์  วันดี
 
1. นางสาวอมร  ถูพรมราช
2. นางมาลี  ทรัพยบุญมี
3. นางสาวธนัญญา  พุทธรักษา
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงณิชา  บุญศรีสุทธิ
2. เด็กหญิงธันยพร  วรรณวงค์
3. เด็กหญิงนริศรา  โพตะเภา
4. เด็กหญิงนุชรดี  เชียงคำ
5. เด็กหญิงบุษกรณ์  จันทร์เจริญ
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชำนิเขตการ
7. เด็กหญิงภัทรธิดา  เกตุกิจ
8. เด็กหญิงมณิภา  ทีลา
9. เด็กหญิงสุพัดตรา  คำมี
10. เด็กหญิงอมรัตน์  บำรุงศรี
 
1. นางพรภิไล  เสียมไหม
2. นางสาวสายฝน  ก้ออิสละ
3. นางสาวฐิติมา  ใจดี
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กชายกรวิชญ์  บุญประเสริฐ
2. เด็กชายฐปนรรฆ์  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงดวงใจ  ประหัสธิ
4. เด็กชายปิยพัทธ์  เจนสาริกรณ์
5. เด็กชายพงศธร  นวลนรนารถ
6. เด็กหญิงศศิกานต์  วิมลพันธ์
7. เด็กชายสราวุธ  ทองอ่อน
8. เด็กหญิงสุกัญญา  แข้งแข
9. เด็กชายอรรถพล  กงไกรราช
10. เด็กชายอลงกรณ์  ม้าแก้ว
 
1. นายฉลอง  เสมากูล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงละอองดาว  วราหะ
3. นางสาวเสาวภาศรี   เกิดด้วง
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกานติมา  อินทรหนองฉาง
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  อินทรหนองฉาง
3. เด็กชายจักรพันธ์  สาลี่
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทร์มาก
5. เด็กหญิงดาราภรณ์  วิมุติ
6. เด็กหญิงธีราภรณ์  จันทฤกษ์
7. เด็กหญิงนิลนี  บัวสาย
8. เด็กหญิงวรางคณา  เจนเขตรกิจ
9. เด็กหญิงอาริษา  ศรีทอง
10. เด็กหญิงอินทิรา  เชี่ยวกสิกรณ์
 
1. นางนันทนา  จรูญพันธ์เกษม
2. นายสุเทพ  จรูญพันธ์เกษม
3. นางวาสนา  ขวัญเพ็ง
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  กำหลาบ
2. เด็กหญิงพิชญาภา  ปาจิตร
 
1. นางศิริวรรณ  อ่อนเงิน
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงปริญญา  ไอยะรา
2. เด็กหญิงสาวิทตรี  กะละวิชัย
 
1. นางณฐมน  เลี่ยมมาศ
2. นายกฤษณะ  ชาญตะบะ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแว่น 1. เด็กชายพฤทธฺ์  แก่นสาร์
 
1. นางบังอร  โพธิ์พรต
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงพิมพิศา   หมั่นการนา
 
1. นายศิลา  ชื่นวิทยา
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ปัจฉิมมะ
 
1. นายวีรวิชญ์  บุญเอนก
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงปภาวดี   อินทสิทธิ์
 
1. นายศิลา  ชื่นวิทยา
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงอชิรญา   จันทมงคลพันธ์
 
1. นายศิลา  ชื่นวิทยา
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สุราฤทธิ์
 
1. นางชื่นจิต  จันทร์จินดา
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กหญิงพัชรินทณ์   พงษ์สมบัติ
 
1. นางสาวกาญจนา  เขียวดิบ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กหญิงกัณยรัตน์    รื่นสันต์
 
1. นางสาวณัฐธิดา   ลิ้มสุวรรณ
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงขวัญตา  ขำอิง
2. เด็กหญิงอนุธิดา  ปาลวัฒน์
 
1. นางสาวนงนุช  คงคา
2. นางสายรุ้ง  ปัจฉิม
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  จันทร์บาง
2. เด็กหญิงอารยา  บุญช่วย
 
1. นางสาวนงนุช  คงคา
2. นางสาวสายฝน  ก้ออิสละ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เครืออ่อน
2. เด็กหญิงธัญชนก  กลิ่นขจร
 
1. นางสาวนงนุช  คงคา
2. นางวาสนา  จันทวงษ์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กชายพาณิชย์  วงษ์วิทยา
 
1. นางสาวภัทรวดี  วันดี
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแว่น 1. เด็กชายธีรภัทร  บุญญโญ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วแกม
3. เด็กชายไชยภพ  มูลเมือง
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  บุญมาก
2. นางสาวรุ่งรัตน์  โชคชัย
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแว่น 1. เด็กชายจอมกฤตกรณ์  โกมล
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  กอบธัญกิจ
3. เด็กชายธนภัทร  สมันกสิวิทย์
 
1. นายบุญเพ็ญ  โพธิ์พรต
2. นางบังอร  โพธิ์พรต
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ 1. เด็กชายณัฐวัตร  อินทร์เอม
2. เด็กชายพานุพัฒน์  อยู่พรม
3. เด็กชายเมธา  สุขพ่วง
 
1. นางสาวฤทัยวรรณ  กำพล
2. นางสาวณิชา  จำรัสอรุณ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กชายกันต์ธร  จำเรียง
2. เด็กหญิงณัฐชา  ตันเจริญ
3. เด็กชายณัฐวัตร  โกฎเกตุ
4. เด็กชายธนโชติ  อุตคำ
5. นางสาววรินธร  วงษ์นาค
6. เด็กหญิงสุธีวรางค์  จู้อี้
 
1. นายสงคราม  พยัคเกรง
2. นางศิริวาส  ดีวัน
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กชายณฐพร  ใยทอง
 
1. นางสาวอังคณา  ระลึก
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กชายสุขโชค  พูลสาริกิจ
 
1. นางสาวนารีรัตน์  มุจรินทร์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตลุกดู่ 1. เด็กหญิงอริสา  เชิดชูพันธ์
 
1. นายขจรศักดิ์  เกษระกำ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กหญิงปอยฟ้า   จันทร์ต้น
 
1. นายนายไพโรจน์  เรื่องลือ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ 1. เด็กชายธีรพงศ์  สุมังสะ
 
1. นายภูษิต  ศรีพุตฒ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กชายภัทรพล  ถึงสุข
 
1. นางสายรุ้ง  ปัจฉิม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนื้อร้อน 1. เด็กหญิงวรกานต์  เอี่ยมโอษฐ
 
1. นางสุภาพร  มาเกิด
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กหญิงวิลาสินี   ยะไข่
 
1. นายนายไพโรจน์  เรื่องลือ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายสิรภัทร  ทิพวรรณ์
 
1. นางศิริพร  โทกำจัด
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กชายจิตรทิวัส   นิสัยตรง
 
1. นางชนัญทิพย์   เพ็ญสุข
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1. เด็กหญิงมตัญญุตา  จันทร์แก้ว
 
1. นางสาวลออรัตน์   วงษ์ธัญกรณ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   พุ่มกลิ่น
 
1. นางชนัญทิพย์   เพ็ญสุข
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กชายธนภัทร   สีแตง
 
1. นางวราภรณ์   จินา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  เปรมจิตร์
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ภูเกิดเจริญผล
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  สินสมุทร์
 
1. นางสายรุ้ง  ปัจฉิม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สาโรจน์
2. เด็กชายชญานันต์  คำภาเมือง
3. เด็กชายชนาธิป  เทียมจันทร์
4. เด็กชายนพรัตน์  ยาชัย
5. เด็กชายปภังกร  ติตติปานะ
6. เด็กชายพัฒนชัย  เกตุสุธรรม
7. เด็กชายวชิรวิทย์  เหมือนทอง
8. เด็กชายศักดิ์ชัย  ดิษเจริญ
9. เด็กชายอติยะ  ประสิทธิ์เขตกิจ
10. เด็กชายอนุชา  เสือทอง
 
1. นายภาณุวัฒน์  กาศแก้ว
2. นางสาวศศิมา  จันจุฬา
3. นางสาววนิดา  ปัสตัน
4. นางสาวธนพร  แพรเขียว
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง 1. เด็กชายจิรวัฒน์   ประสานสุข
 
1. นางสุรีพร  วารุกา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กชายพุฒิวัฒน์  วิเศษศักดิ์
 
1. นายมนู  พรหมอินทร์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยางใต้ 1. เด็กชายสมพงษ์  บุญเเจ้ง
 
1. นายธัชชานนท์  ยงการนา
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กชายเทพฤทธิ์  ปานปา
 
1. นายณัฐธนพล  สิงหา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กชายพีรทัต  เดชยงค์
 
1. นายศิวกร  แสงง้าว
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กชายพัฒนภูมิ  มั่นพรม
 
1. นายณัฐธนพล  สิงหา
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อินเงิน
 
1. นายปราโมทย์  หนูกลัด
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงเกวลิน  คันศร
 
1. นายศิวกร  แสงง้าว
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศิริเขตรกรณ์
 
1. นายปราโมทย์  หนูกลัด
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สิญจวัตร์
 
1. นายปราโมทย์  หนูกลัด
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเมน 1. เด็กหญิงมัชฌิเม  ติบจันทร์
 
1. นายยืนยง  สีธูป
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงณภัทร  บัวผัน
 
1. นายปราโมทย์  หนูกลัด
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเมน 1. เด็กชายณฐกร  จุดมี
 
1. นายยืนยง  สีธูป
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายสมหวัง  พุ่มพฤกษ์
 
1. นางสาวพรรณนิภา  เทพรัตน์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเมน 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  กุลเกลี้ยง
 
1. นายยืนยง  สีธูป
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศิริเขตรกรณ์
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  นนทคำจันทร์
3. เด็กหญิงนวพร  ชูจิตร
4. เด็กหญิงนัฐกานต์  ยุบลพริ้ง
5. เด็กหญิงนิพาดา  วะรังสี
6. เด็กชายวริทธินันท์  ชิวชวด
7. เด็กหญิงวิชญาดา  บัวผัน
8. เด็กชายวิชยุตม์พงษ์  จีระดิษฐ์
9. เด็กหญิงสุกัญญา  สิญจวัตร์
 
1. นางสาวปวีณา  ชูเรือง
2. นางคงชนก  พรศิรชัย
3. นายปราโมทย์  หนูกลัด
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเมน 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เขม้นกสิการณ์
2. เด็กหญิงชุตินันท์  พลพัฒน์
3. เด็กหญิงฐิติมา   พงศ์ทองเมือง
4. เด็กหญิงฑิฆัมพร  บุญลือ
5. เด็กชายณฐกร  จุดมี
6. เด็กชายธนาดุล  บุตรลบ
7. เด็กหญิงปภาวรินทร์  กุลเกลี้ยง
8. เด็กชายปิยพงษ์  ชูสรสาย
9. เด็กชายพิพัฒน์  บางสลัด
10. เด็กชายภัทรพงษ์   ชิวชวด
11. เด็กหญิงมัชฌิเม  ติบจันทร์
12. เด็กชายวรทัต  จีนเส็ง
13. เด็กชายวีรภัทร  น่วมอินทร์
14. เด็กชายอานุภาพ  เขนย
15. เด็กหญิงโสภิตา  ชำนิเขตการ
 
1. นายยืนยง  สีธูป
2. นางสาวสุขมาทิพย์  โค่นแก้ว
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายกฤตพล   ตันติวิมงคล
2. เด็กชายชยพล   บุญกมุติ
3. เด็กชายฐิติกร   กลัดเจริญ
4. เด็กชายฑีฆายุ   ภูกระโดน
5. เด็กหญิงธนพร    อุ้ยสิงห์
6. เด็กชายธนาธิป   ปฏิสังข์
7. เด็กชายธัญเทพ   กุลชี
8. เด็กชายปัณณฑัต   ศรีนาค
9. เด็กชายพีรร์รัชต์   ภูกระโดน
10. เด็กชายภู   เหลืองขาว
11. เด็กชายศรณ์พงศ์   เถกิงศรี
12. เด็กชายสุขมงคล   เอี่ยมเชย
 
1. นายกำพล   ฤทธิ์นรา
2. นายไพรวัลย์   เขตจำนันท์
3. นายเอกสิทธิ์   ทีกว้าง
4. นายธนพล   จันทนง
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยางใต้ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เเก้วการไร่
2. เด็กชายจิรายุ  เชิดศาสตร์
3. เด็กหญิงชนาภรณ์  มณีฤทธิ์
4. เด็กชายณตะวัน  หล่ำฤทธิ์
5. เด็กชายณรงค์  รัตติยา
6. เด็กหญิงณัฐกูล  อยู่เป็นสุข
7. เด็กหญิงดารารัตน์  อรรถพันธ์
8. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  เม้าเขียว
9. เด็กชายธนกฤต  ไชยวุฒิ
10. เด็กชายธนพัฒน์  เกตุเส็ง
11. เด็กหญิงนิรดา  เพ็ญพันนาค
12. เด็กชายปวริศว์  ศรีบุตรชิน
13. เด็กหญิงพลอย  ศรีสุขพร้อม
14. เด็กชายมนตรี  โพธิ์ขวาง
15. เด็กหญิงรมิตา  ทองโพธิ์
16. เด็กชายวรศักดิ์  จูเปีย
17. เด็กชายสมพงษ์  บุญเเจ้ง
18. เด็กชายสิทธิพล  มอญเเตง
19. เด็กหญิงอนัญญา  คำงาม
20. เด็กหญิงเเพรวา  สาโรจน์
 
1. นายธัชชานนท์  ยงการนา
2. นายบัณฑิต  เครือยิหวา
3. นายสำเริง  นวลจันทร์
4. นายพลวัฒน์  พบพาน
5. นางสาวรจนา  ดีเทียน
6. นางสาวสุภัทรา  คงอุบล
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงกัญจนภร   รุจิชัย
2. เด็กหญิงกันต์ฤทัย   เต่ามี
3. เด็กหญิงชญานิน   ฟักผล
4. เด็กหญิงญาณิศา   มีเผ่า
5. เด็กหญิงฐติชญา   เอ้บสูงเนิน
6. เด็กหญิงปริยาภัทร   ยวงหิรัญ
7. เด็กหญิงภัทรภร    เต้าแก้ว
8. เด็กหญิงศิริชาดา   ชูแสงทอง
9. เด็กหญิงสุพรรณษา   ขำหนองเต่า
10. เด็กหญิงอนัญญา  คุ้มโพ
11. เด็กหญิงเพียรศิริ   เหล่าเปีย
12. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   ฤกษ์ดี
 
1. นางจิรพรรณ   พูลศรี
2. นางสาวรัตนาวดี   ประดิษฐผล
3. นางสาวสุภาวดี   เกษม
4. นางนภัสสร  มิตรกิจการค้า
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย   เต่ามี
2. เด็กหญิงชญานิน   ฝักผล
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์   คงมา
4. เด็กหญิงฐติชญา   เอ้บสูงเนิน
5. เด็กหญิงณัฐชัชชา   เจียรนันทนา
6. เด็กหญิงธนวดี   เกษมุติ
7. เด็กหญิงปนัชญา   ยวงหิรัญ
8. เด็กหญิงปริยาภัทร   ยวงหิรัญ
9. เด็กหญิงภูริชญา   มัคผล
10. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา   ฟักผล
11. เด็กหญิงอนัญญา    คุ้งโพ
12. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   ฤกษ์ดี
 
1. นางสาวรัตนาวดี   ประดิษฐผล
2. นางสาวกนกวรรณ   เอกขระ
3. นางสาวศศิกานต์   ทวีทา
4. นายปัญญา  อินทสิทธิ์
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กชายธนโชติ  หมั่นเขตรกิจ
2. เด็กชายปรเมษฐ   พูลจันทร์
3. เด็กชายพีรพัฒน์  บุญยัง
4. เด็กชายสงกรานต์  แตงทอง
5. เด็กชายเนวิน  ขำเจริญ
 
1. นายครรชิต  จอมทอง
2. นางสาวจรัญญา  เหลืองทอง
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   ชำนิเขตรกิจ
 
1. นางสาวอัจฉรา   พวงสมบัติ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงชญากาณ   ประสาทเขตรกรณ์
 
1. นางสาวสิริมดี   เจติย์ภัทรนาท
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงศรันยา  ศรีจันทร์
 
1. นางกนกทิพย์  โสภาบุตร
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กหญิงพรนพลักษณ์  กล้ากสิกิจ
 
1. นางสาวสุชาดา  วงศ์ศิริศรีสกุล
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงนพัฎร์ธิดา  เมฆฉาย
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  สุขนันท์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กหญิงฐิติกานต์   ทองทับ
2. เด็กหญิงอรัญญา  จุทุมพิรัตน์
 
1. นางพันธุ์ระวี   วินัยพานิช
2. นางสาวศิริวิภา   สารีนนท์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กหญิงธัญชนก   ศิริวัฒน์
2. เด็กหญิงปาริชาติ   สวัสดิ์สุข
 
1. นางพันธุ์ระวี   วินัยพานิช
2. นางสาวศิริวิภา   สารีนนท์
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 91.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงญาณิศา   บำรุงวงศ์ดี
2. เด็กหญิงพีรดา   สิทธิชัย
 
1. นางสาวศศิญา    ชลาภิรมย์
2. นางสาวศศิกานต์   ทวีทา
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยางใต้ 1. เด็กชายธนวรรธน์  เสริมสุขต่อ
2. เด็กชายภากร  ศรีบุตรชิน
3. เด็กชายฤทธิไกร  สังข์เขียว
4. เด็กชายศุภวิชญ์  อนุสรณ์
5. เด็กชายอุดมทรัพย์  บัวบาน
6. เด็กชายโยธาวุฒิ  ฉุนหอม
 
1. นางอุไร  วงษ์นาค
2. นางสาวอ้อยทิพย์  จันทราม
3. นายพงศธร  เพ็งพะยม
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1. เด็กชายณัชพล  ทิพรส
2. เด็กชายนครินทร์  ว่องวิการณ์
3. เด็กชายปราเมษฐ์  มากวงษ์
4. เด็กชายภุชงค์  เกิดศรี
5. เด็กชายวรภัทร  ภู่เกตุ
6. เด็กชายไชยวัฒน์  น้ำส้ม
 
1. นายชำนาญ  พันธุ์เขียน
2. นางพัชรินทร์  วงค์สง่า
3. นางสาวชาติรส  ช้างนาม
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กชายชฎาธาร  สมวงศ์
2. เด็กชายนครินทร์   อวารกิจ
3. เด็กชายนรากร  ทองงาม
4. เด็กชายรัตนชัย   พรมมา
5. เด็กชายศรายุธ   ยะไข่
6. เด็กชายอภินัน  บางเฟื่อง
7. เด็กชายอภิสิทธิ์   ประทิปลัดตัง
8. เด็กชายอัมรินทร์   แสนมั่น
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  ทองเถาว์
2. นายมาโนช  กลำภักตร์
3. นางสาวประภากร  ขยันกสิกิจ
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงกุลรัตน์  คงเฉลิม
2. เด็กหญิงณัฐชลิดา  ปากหาญ
3. เด็กหญิงณัฐพร  เวชกรณ์
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  จงเขตการณ์
5. เด็กชายธีรพัฒน์  ขุนพิลึก
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เอกนันทา
7. เด็กหญิงรักสิกา  พลายนาค
8. เด็กหญิงอุษณิษา  พูลสวัสดิ์
9. เด็กหญิงอุ้มบุญ  สมัครเขตกิจ
10. เด็กชายเดชณรงค์  ดีพิจารย์
 
1. นางสาวศรัณย์รัชต์  ขุนพลนาควาส
2. นางภริดา  สุขีลักษณ์
3. นายอุเทน  ฤกษ์ดี
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  เสือดอนกลอย
2. เด็กหญิงปาณิศา  หินอุดม
3. เด็กหญิงโสรยา  ดาวสี
 
1. นางสาวธนาพร  ไตรศรีวิรัตน์
2. นางสาวทิชา  เขม้นเขตการ
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กหญิงจรรยพร  เคลือบขุนทด
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  รามคงเมือง
3. เด็กหญิงเกษศรา  ทศพร
 
1. นางสาวศิริจรรยา  ตาคำลือ
2. นางพัชรินทร์  รัตนสัตย์
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กชายณวัฒน์  ฤหลม
2. เด็กหญิงประภาวดี  กันเขตรวิทย์
3. เด็กหญิงเกวลิน  เจนกสิสาตร์
 
1. นางธนภร  วรรณภาคย์
2. นางสาวภัทราพร  พวงสมบัติ
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงจันทกานต์  แก้วมณี
2. เด็กหญิงมนัสสา  พิรา
3. เด็กหญิงอุทุมพร  อยู่คำ
 
1. นางธัณย์สิตา  สถิตย์ธนโภคิน
2. นางสาวกิตติยา  กันหา
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายกฤต   จิตรบวรศักดิ์
2. เด็กชายกิตตินันท์   สุขนันท์
 
1. นายอนุกูล   สุขนันท์
2. นางสาวทองเพียร   เตยหอม
 
137 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงณัฐพร  เวชกรณ์
2. เด็กหญิงพิมพ์สุภา  ประยูรพงษ์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  แรงสาริกิจ
 
1. นายกฤษณะ  ชาญตะบะ
2. นางสาวอินทิรา  ดีฉนวน
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    สังข์เดช
2. เด็กชายพีรพัฒน์   อริวัฒน์ธนาวงศ์
 
1. นายพีระวัฒน์   บุญนุช
2. นายอนุกูล   สุขนันท์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ชื่นเจริญ
2. เด็กหญิงวรัทญา  เขตบุญสัย
 
1. นายสุทธิชัย  หมั่นเขตรกิจ
2. นางสาวอินทิรา  ดีฉนวน
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กหญิงรติพร  บัวผัน
2. เด็กหญิงอินทิรา  จันทร์ศรี
 
1. นางสาวธนัญญา  พุทธรักษา
2. นางสาวอมร  ถูพรมราช
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กหญิงจิดาภา   ศรีผง
2. เด็กชายธนากร   บุญนุช
 
1. นางสาวมาริสา   คำเวิน
2. นางสาวณัฐธิดา   ลิ้มสุวรรณ
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 1. เด็กชายธนากร   นามเกิด
2. เด็กชายนิทัศน์   ธรรมศิริ
 
1. นายสมโภช  พินทอง
2. นางสาวเสาวภา  ตึกชาติ
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 1. เด็กชายพสธร  พูลการค้า
2. เด็กชายภูวเนตร  ทองขาว
 
1. นายสมโภช  พินทอง
2. นางอัจจิมา  มีทอง
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายชยากร   อินสิงห์
2. เด็กชายธีรวัต   เอี่ยมโอษฐ
 
1. นางสาวสุภาวดี   เกษม
2. นางสาวทองเพียร   เตยหอม
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กชายคชรัตน์   เตยหอม
2. เด็กชายวุฒิพงษ์   บุญนุช
 
1. นางสาวมาริสา   คำเวิน
2. นายภูมินทร์  บุญขันธ์
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 1. นางสาวณิชกานต์  สาโรจน์
2. นางสาวประกายมาศ  ภูฆัง
 
1. นายสมโภช  พินทอง
2. นางสาวธนาภา  จินตกสิกรรม
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กชายพงศกร  สาคร
2. เด็กชายสุรศักดิ์  เตือนจันทึก
3. เด็กชายอธิพงษ์  สว่างศรี
 
1. นางสาวอุทุมพร  พรายอินทร์
2. นายสนธยา  หาญสาริกิจ
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยุติธรรม
2. เด็กชายดลพร  ภู่เทศ
3. เด็กชายวิทวัส  รู้อยู่
 
1. นายอำนาจ  ใจบิดา
2. นางศิริลักษณ์  จันทร์ผาย
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ยุวพันธุ์
2. เด็กชายวรเมธ  มีน้อย
3. เด็กชายสิรภพ  พึ่งพวก
 
1. นายต่อศักดิ์  ตันวานิช
2. นายอำนาจ  ใจบิดา
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กชายกิตติชัย  ยุติธรรม
2. เด็กชายชลิต  ขุนอยู่
3. เด็กชายสันติสุข  เมณฑ์กูล
 
1. นายอำนาจ  ใจบิดา
2. นางวิไลวรรณ  ดารา
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กชายธนากร  สนสวย
2. เด็กชายวีรพัฒน์  แก้วสะเทือน
3. เด็กชายอนุภัทร  จันทร์กิตติสิน
 
1. นายต่อศักดิ์  ตันวานิช
2. นางปราณี  ตันวานิช
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อยาง 1. เด็กชายพีรเดช    คุดช่วง
2. เด็กหญิงวิมลสิริ   ไวธัญการ
3. เด็กชายวีระ   ศรีญา
 
1. นางรัชนีกร   เสิบกลิ่น
2. นางสาวปนัดดา   ชำนิเขตรการ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  รุ่งสาง
2. เด็กหญิงณัตธริการ์  แผลงสูงเนิน
3. เด็กชายภาณุ  ยอดเจริญ
 
1. นางสาวรัชนก  ธัญญเจริญ
2. นางสาวสุภาดา  โตกระแสร์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ 1. เด็กหญิงลลิตา  ศรชัย
2. เด็กหญิงสุพรรศา  วงษ์วิหก
3. เด็กหญิงอศัลยา  ยงเขตรการณ์
 
1. นางสาวรัชนก  ธัญญเจริญ
2. ว่าที่ร้อยตรีวีระชัย  รัตนโสภา
 
155 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มัททวะสูตร
2. เด็กหญิงณัฐริกา  มายา
3. เด็กหญิงพิจิตรา  สงวนศักดิ์
 
1. นางจิรภา  จักร์ทอง
2. นางสาวสุนีย์  รุททองจันทร์
 
156 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กหญิงณัฐชา  นุ่มนวล
2. เด็กหญิงสุธาสินี  สีนันชัย
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ฟักเหลือง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ยงเยื้องพันธ์
2. นางสาวชฎาภรณ์  เหลือช่าง
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 1. เด็กหญิงกชกร  วงค์คำจันทร์
2. เด็กหญิงดวงพร  อินพรม
3. เด็กหญิงประภาพร  กล่ำดี
 
1. นางประนอม  วงศ์มิตรวาที
2. ว่าที่ร้อยตรีพิลาวรรณ  รู้อยู่
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 1. เด็กหญิงชนาภา  แสนสุธรรม
2. นางสาวปณิดา  เบ็งทอง
3. นางสาวพมลพร  สละ
 
1. นางประนอม  วงศ์มิตรวาที
2. นายอำนาจ  ดิษฐเจริญ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงชนกานต์  สอนจีน
2. เด็กหญิงวรรณพร  อ่อนศรี
3. เด็กหญิงเบญญา  เริงเขตรการ
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  เกิดกอง
2. นางสาวจิราวรรณ  อินอ่อน
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าโพ 1. เด็กหญิงนภาพรรณ  จีจู
2. เด็กหญิงนวรัตน์  ติธรรม
3. เด็กหญิงพรพิมล  วิเขตกิจ
 
1. นางสาวสุภาพร  สถิตย์พงษ์
2. นางสาวธมลวรรณ  แพ่งกลิ่น
 
161 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กชายกมลภพ  นิโรจน์
2. เด็กหญิงกฤตพร  ขำอิงค์
3. เด็กหญิงทฤฒมน  สวนฉ่ำ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  วรรณภักตร์
2. นางสาวขนิษฐา  ป้อมน้อย
 
162 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงมัณฑิชา   ชมสนธิ์
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์   ชูเจริญ
3. เด็กหญิงสุภวัทน์   แสงสุริยา
 
1. นางปาริฉัตร   ฤทธิ์นรา
2. นางสาววรรณภา   มรรยาทอ่อน
 
163 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กชายพีรภัทร  นารี
 
1. นางสุพรรษา  รัตนจันทร์
 
164 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงชลนิภา  จันทร์เทศ
 
1. นางสาวเสาวภาศรี  เกิดด้วง
 
165 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กชายชโยดม  จันทร์สุรพล
 
1. นางสาวทิพกา  พรมเวียง
 
166 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนื้อร้อน 1. เด็กชายศุภกรณ์  มหันต์รัตน์
 
1. นางสาวอาริชา  เหลือช่าง
 
167 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กชายพงศธร  พึ่งพวก
2. เด็กหญิงสุภัชชา  จั่นเที่ยง
 
1. นายต่อศักดิ์  ตันวานิช
2. นางปราณี  ตันวานิช
 
168 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กชายปวรุตม์   คงอามาตร์
 
1. นางสาวประภากร  ขยันกสิกิจ
 
169 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ 1. นายศุภกร  ทวีเกตกรณ์
 
1. นางสาวฤทัยวรรณ  กำพล
 
170 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง 1. เด็กหญิงพิชิญาพรรณ   ศรีมะละ
 
1. นางสาวจันทนา  กมลมาลย์
 
171 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กชายวรัญญู  วงษ์นาค
 
1. นางสาวยุภาวรรณ   กะชัยภูมิ
 
172 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าโพ 1. เด็กชายธนพัฒน์  อ่ำทับ
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  ธรรมฐิติพงษ์
 
173 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พรายคง
2. เด็กหญิงชลธิตา  ทวีกสิกรม
3. เด็กหญิงภัสสร  รัตนสูตร
4. เด็กหญิงมณิสรา  ฟักแฟง
5. เด็กหญิงสุทธิดา  การประกอบ
6. เด็กหญิงอรพินท์  อัตถบูรณ์
 
1. นางสาวนภสร  สุวรรณโชติ
2. นางสาวสุนีย์  รุททองจันทร์
3. นางจิรภา  จักร์ทอง
 
174 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าโพ 1. เด็กหญิงนิสา  มั่นเกษตรกิจ
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  เพ็ญพันธ์นาค
 
1. นางสาวสุณิษา  กมลมาลย์
2. นางสาวนภัสวรรณ  หมื่นพันธ์
 
175 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงชฎานันท์  ศรีเจริญ
2. เด็กหญิงชุตินันท์  ศรีเจริญ
 
1. นางวิไลวรรณ  ดารา
2. นางสาวสุภาวรรณ  สุขนันท์
 
176 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอดยาง 1. เด็กชายกรวิชญ์  บุญศรี
2. เด็กหญิงปวิตรา  บุญศรี
3. เด็กหญิงแอนนา  ขำอิงค์
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  ว่องวิการณ์
2. นางสาวกรรณิกา  ซึ้งสีคู้
 
177 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อยาง 1. เด็กหญิงณฐนนท์   มาลี
2. เด็กชายสิริชัย    เสือคุ้ม
3. เด็กหญิงอัมพิกา    กวางทอง
 
1. นางจิรนันท์    นพมาก
2. นางสาวปนัดดา   ชำนิเขตรการ
 
178 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายชัยโรตส์  อัครสิงหสกุล
2. เด็กชายวายุ  จิตรสุระพล
3. เด็กหญิงสุภนิดา  ไทยขำ
 
1. นายวิเชียร  จรุงธนะกิจ
2. นางวัฒนา  มาเกิด
 
179 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ฉายแสง
2. เด็กชายดิศรณ์  หิมานนท์
3. เด็กชายรชต  ทองประศรี
 
1. นายศราวุธ  รัตนจันทร์
2. นางสุพรรษา  รัตนจันทร์