รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ปี 2562
วันที่ 14 - 15 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร) โรงเรียนวัดหนองยาง โรงเรียนหนองฉางวิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานคา 1. เด็กหญิงธนสรณ์  กาฬภักดี
 
1. นายจักรพงษ์  แสงฉาย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานคา 1. เด็กชายนพคุณ  ทาเอื้อ
 
1. นางสาวภาวดี  มั่นหมาย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงปัณณพร  สาโรจน์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีจันทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายธนวิช  แรงสาริกรรม
 
1. นางสาวณัชชษา  รัตนะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กหญิงจิรภา  ติยะศรี
 
1. นางสาวณัชชษา  รัตนะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงพิชญาภา   จีนจรรยา
 
1. นางวันเพ็ญ   เสรีพงษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงณภัสสร   เอนก
 
1. นางมุกดา   ยิ้มหนองเต่า
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสะนำ 1. นางสาวสรัสวตี  ผิวเกลี้ยง
 
1. นางราตรี  ศิริสกุลกาญจน์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงวิชญาดา  นัยเนตร
 
1. นางสาวจินดาพร  ชิดศิษฐ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1. เด็กหญิงชนกวนันท์  แก้ววรสูตร
 
1. นางสาวเพิ่มศรี  เศรษฐพานิช
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงพิรญาณ์  เพ็งสวัสดิ์
 
1. นางสาวสำอางค์  เผือกยอด
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเลา 1. เด็กหญิงชญาภรณ์   กีตา
2. เด็กหญิงสุภาสินี   สุพรรณ์
 
1. นางกนกวรรณ  อุ่นเรือน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 1. เด็กหญิงภัทรมล  คำแสง
2. เด็กหญิงอาทิตยา  รัตนธรรม
 
1. นางสาวกนกพร  เลิศฤทธิ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณัฐฏ์ชนก  โชติธนะ
2. เด็กหญิงปภัชญา  พรศิรชัย
 
1. นางสาวจินดาพร  ชิดศิษฐ
2. นางวิไลพร  แจ้งถิ่นป่า
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 99.18 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เขียวสวัสดิ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดำสนิท
 
1. นางสาวกนกพร  สุขสุวรรณ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1. เด็กชายเอกบุรุษณ์  สอาด
 
1. นายสุรสีห์  บรรทัดจันทร์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1. เด็กหญิงทัชชกร  วีระยุทธวัฒนะ
 
1. นางสาวสุนทรี  เอี่ยวสกุล
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยแห้ง 1. เด็กชายนิษฐ์อานัณย์  ทิพนงค์
 
1. นางพิมพ์พร  นันทสังข์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ชมสน
2. เด็กหญิงธันยธรณ์  กงเวิน
3. เด็กหญิงเพชรญาณิญร์  ชาวหล่ม
 
1. นางสาวสมคิด  สุทธินันท์
2. นายอำนาท  เหลือน้อย
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  หุ่นสุวรรณ์
2. เด็กหญิงทิตยา  สุขพร้อม
3. เด็กชายวีระพงษ์  อนุศาสตร์
 
1. นางสาวณัฐฐา   ปานแดง
2. นางสาวจิตรลดา  สมสาย
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงณัฐสินี  ต่างทอง
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ปานเจริญ
3. เด็กหญิงอริตรา  สมบัติหา
 
1. นายกริชณรงค์  ศิริโยธา
2. นางสาวเสาวภา  ชูศรี
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงจิรพัตร  เพ็ชรรักษ์
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แก้วนพเคราะห์
3. เด็กชายสุรพงษ์  เสาพึ่งดี
 
1. นายมนตรี  ณรงค์มี
2. นางสาวดารุณี  สีดำ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปุณยพศวีร์  อินสว่าง
2. เด็กชายพสธร  ภู่ทอง
 
1. ดร.บุญรักษา  ราสี
2. นางสาวนวลจันทร์  จันทร์ศรี
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กชายชนาธิป   แก้วอารีย์
2. เด็กชายมงคล  ครคง
 
1. นางสาวนรัฐวัลล์  เกลี้ยงล่ำ
2. นางสาวสุนิตา  ขำสด
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กชายยศธร  ทิพยวงศ์วิจิตร
 
1. นางสาวบังอร  ธีระไพโรจน์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงอัญชิสา  ปัทมรัตน์
 
1. นางมนัส  เก่งกสิกรรม
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 1. เด็กชายเจษฎา  ก๋ากาศ
 
1. นายพัทยา  ภู่เปี่ยม
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐพล  ชังชั่ว
2. เด็กชายเกียรติวงศ์  เจนเจตวิทย์
 
1. ดร.บุญรักษา  ราสี
2. นางสาวนวลจันทร์  จันทร์ศรี
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายกษิดิศ  ศุภศร
2. เด็กชายธนันท์  วาสิทธิ์เทพ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์  ฉัตรอักษรานนท์
2. นางสาวปิยะมาศ  แก้วเกษการณ์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสะนำ 1. เด็กหญิงสถลัชนันท์   โฮมบุญ
 
1. นายชัยสิทธิ์  ทองศรีสมบูรณ์
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กชายธรรมรักษ์  ศรีคำภา
 
1. นางสาวกนกพร  สุขสุวรรณ
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกัญชพร  คุณาพลเทวินท์
 
1. นางสาวบุญรักษา  ราสี
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กชายพีรัลวิชญ์  เสาวมาลย์
 
1. ดร.บุญรักษา  ราสี
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กหญิงรติมา  สารัตน์
 
1. นางสาวกนกพร  สุขสุวรรณ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  เอี่ยมสอาด
2. เด็กชายพัทธนันท์  อภัย
3. เด็กชายวันศุกร์  อัศวรัตน์
 
1. นายรัฐภัทร์  สอาด
2. นางอารีย์  พันธ์ุอ้น
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  ตันวงษา
2. เด็กหญิงวรัญญา  ฮะฉั่ว
3. เด็กหญิงเสาวรักษ์  เหมือนกูล
 
1. นางสาววสุกิจา  ทองแกมแก้ว
2. นางสาวคมคาย  ชาญตะบะ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 1. เด็กชายจิรพัฒน์   คำมี
2. เด็กหญิงทิพย์วรรรณ   แป้นห้วย
 
1. นายปริญญา  กรุงกวี
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 93.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 1. เด็กชายวงษ์กร  มงขุนทอง
2. เด็กชายอรรณพ  จ่ายจันทร์
 
1. นางสาวนฤมล  อ้นเป้า
2. นางวัชรี  บารมี
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายชโยดม  พูลเรือน
2. เด็กหญิงทิวาวรรณ  จันทร
 
1. นายการัณย์  มีแก้ว
2. นางชลธิชา  มีแก้ว
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจัน 1. เด็กชายวสุพล  อัมรินทร์
2. เด็กชายสหชาติ  พานแก้ว
 
1. นายสุรชัย  ผู้ชงแก้ว
2. นางสาวปิยาภรณ์  ป้อมคำ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 1. เด็กชายจักรภัทร   โพธิ์เงิน
2. เด็กชายอุทัย    ละม้าย
 
1. นางสาวณัฐชาภรณ์   ทองขาว
2. นางสาวนิศารัตน์   ฟักเขียว
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วัตุยา
2. เด็กหญิงวรพิชชา  ไกรสิทธิพาณิชย์
3. เด็กชายสรวิชญ์  เศียรขุนทศ
 
1. นางบุญตา  โกส้ม
2. นางสุภาพร  แก้ววิเชียร
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงณฐพร  เวชสำเภา
2. เด็กหญิงดวงฤดี  เอี่ยมสุนทรวงศ์
3. เด็กหญิงปฑิตตา  อยู่กรุง
 
1. นางสาวราศรี  สดุดี
2. นางสาวฐาณิตา  วัฒนวิกษ์กรรม์
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กชายปิยพัทธ์  หัสแดง
2. เด็กชายปิยะวัชร์  กุดแยง
3. เด็กชายเตชิต  คงประเสริฐ
 
1. นางวัลลภา  วิเชียรรัตน์
2. นางปรางแก้ว  คำมี
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองหวาย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ครุธชา
2. เด็กหญิงวริศรา  ทองมา
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  วงค์อามาตย์
 
1. นายสมพร  หมั่นเจียก
2. นางสาวอาภา  เพชรลักษ์
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงปาณิศา  เพิ่มเขตกรรม
2. เด็กหญิงวชิรญา  ชีคงเนียม
3. เด็กหญิงศุพัชชา  แท่งแก้ว
 
1. นางจิราภร  คำอินทร์
2. นางสาวโชษิตา  เสตานุตร์
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เปรมจิตต์
2. เด็กหญิงอัฐภิญญา  โทอรัญ
3. เด็กหญิงอุไรพร  ลือบัวใหม่
 
1. นางสาววสุกิจา  ทองแกมแก้ว
2. นางสาวคมคาย  ชาญตะบะ
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1. เด็กหญิงภัทราพร  แข็งธัญกิจ
2. เด็กชายศรัณย์  ม่วงแก้ว
 
1. นายปรัชญา  เทียนเณร
2. นายพิชิต  อินทโฉม
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายธนากร  ไทยนิยม
2. เด็กหญิงวิจิตร์ตา   โพธิ์พฤกษ์
 
1. นางสาวราศรี  สดุดี
2. นางวรณัน  จงหม่อง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงชญานันท์  บัวลพ
2. เด็กหญิงชลิดา  อินชา
3. เด็กหญิงฐิติรัตณ์  กาฬภักดี
4. เด็กหญิงสิรภัทร  ดวงยี่หวา
5. เด็กหญิงอนัญญา  ศรีเดช
 
1. นางสาวกรรณิกา  คำเวิน
2. นางสาวอำนวยพร  สิงห์สม
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชาดา  กล้ากสิกิจ
2. เด็กหญิงนาฏกาญจน์  นิพรรัมย์
3. เด็กหญิงพัชรพร  ยิ้มหนองเต่า
4. เด็กหญิงอภิชญาดา  เข้มแข็ง
5. เด็กหญิงอังคณา  ยังกองแก้ว
 
1. นางณัฐิภรณ์  อัศวรัตน์
2. นางอัจฉราพรณ์  แกล้วกสิกรรม
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  กาฬภักดี
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  มณีอินทร์
3. เด็กหญิงสาวิตรี  บาลนคร
4. เด็กหญิงอัจฉรา  สุวรรณศิริ
5. เด็กหญิงอัยญาดา  หัสเมตโต
 
1. นางสาวสิริปอรินทร์  สิงห์โตทอง
2. นางสาวญาณี  มิ่งใย
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง 1. เด็กหญิงชนาภา  โสมสุด
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสงสั้น
3. เด็กหญิงพรรณปพร  หมื่นนะรา
4. เด็กหญิงอนุสฬา  ส้มมีศรี
5. เด็กหญิงอัญชัน  คำแพ่ง
 
1. นางสาวอรอุมา  โตประเสริฐ
2. นายสากล  ช่วยเนื่อง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง 1. เด็กหญิงณัฐิตา  หมั่นหา
2. เด็กชายนภดล  ไทยแปลง
3. เด็กหญิงพัชรพร  พะลัง
4. เด็กชายอิศรา  รักธรรม
5. เด็กหญิงแพฤทัย  สาโรจน์
 
1. นางสาวอรอุมา  โตประเสริฐ
2. นายสากล  ช่วยเนื่อง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดาบเงิน
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ดาบเงิน
3. เด็กหญิงวรรณฉัตร  กลิ่นทอง
4. เด็กหญิงศิณีนาถ  ทัพเสลา
5. เด็กหญิงสิริมา  คณฑา
 
1. นางสาวจันทนา  สังข์เงิน
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) 1. เด็กชายกรวิชญ์  ฮกเล่า
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  ทุมวงศ์
3. เด็กชายพงษ์พล  วงค์ตาธรรม
4. เด็กหญิงวริศรา  ธิตะเชียง
5. เด็กหญิงศิริกันยา  บุษดี
 
1. นางสาววิสาขา  ดีประเสริฐกุล
2. นางสาวเกษมณี  พัตรัมย์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายจันละกา  พรหมอินทร์
2. เด็กหญิงจำเริญ  ไตรพันธ์
3. เด็กหญิงนภัสสร  ใจแสน
4. เด็กชายพงศพัศ  จันทร์แข็ง
5. เด็กหญิงวาสิตา  คำแพง
 
1. นายพีรพงศ์  ประจันทร์นวล
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชญานิศ  โยธิพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เสนาลา
3. เด็กหญิงบุษยมาศ  แก้วกัณหา
4. เด็กหญิงปรวีร์  ลิลา
5. เด็กหญิงปวันรัตน์  พูลสวัสดิ์
6. เด็กหญิงผกาวดี  มูลเมือง
7. เด็กชายพีรัชชัย  พัดสี
8. เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีภิรมย์
9. เด็กหญิงมณีรัตน์  จีนเขตรกรณ์
10. เด็กชายยศกร  โสภณศักดิ์
11. เด็กหญิงวริศรา  คำภาพักตร์
12. เด็กหญิงศศิประภา  พันธ์ผูก
13. เด็กหญิงศิรประภา  หวังผล
14. เด็กชายศิรวิชญ์  คุรุเจริญ
15. เด็กหญิงศิวาพร  ทองลิ้ม
16. เด็กหญิงสิริภรณ์  ฉัตรสุริยากรณ์
17. เด็กหญิงสุดารัตน์  โอสด
18. เด็กหญิงอนัญญา  โพธิ์ประดิษฐ์
19. เด็กหญิงเบญญาภา  วงษ์บุญมา
20. เด็กหญิงเพชรธัญณา  แข็งเขตการณ์
 
1. นางอัจฉราพรณ์  แกล้วกสิกรรม
2. นางรัชวงค์  เสมากูล
3. นางสาวนิศรา  สุขเอี่ยม
4. นางณัฐิภรณ์  อัศวรัตน์
5. นางสาววรรณิกา  สุขเอี่ยม
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองหลาง 1. เด็กหญิงกชกร  แก้วการไร่
2. เด็กชายกิตติพงษ์  สิงห์ทอง
3. เด็กหญิงจิรัชญา  หะชะยัง
4. เด็กชายชนนน  คุ้มเพชร
5. เด็กชายชนะชัย  อาคม
6. เด็กชายชัยภัทร  จันทนารี
7. เด็กหญิงฐานิดา  จันทร
8. เด็กชายธนดล  จันทะนารี
9. เด็กชายธนากร  เพ็งน้ำคำ
10. เด็กชายปฏิภาณ  บุตรดา
11. เด็กชายพิตตินันท์  รุททองจันทร์
12. เด็กชายภาคภูมิ  ทองบุญ
13. เด็กหญิงสุชามาศ  ทองมา
14. เด็กหญิงอลิสา  สายสืบ
15. เด็กชายอัสนี  คำมะรี
16. เด็กชายเกริกกรรชัย  แคสันเทียะ
17. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ภู่เอี่ยม
 
1. นางสุพรรษา  คณฑา
2. นางสาวเรวดี  โพธิ์มูล
3. นางสาวพัชราภา  ขุนรงณ์
4. นางสาวเพ็ญนภา  คงเฉลิม
5. นางสาวมยุรา  โตยอด
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ 1. เด็กหญิงรุ่งวิกาญดา  ทรัพย์บรรดิษฐ์
 
1. นางสาวเยาวเรศ  ทับกรุง
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงพันธ์ทิพา  ดรพล
 
1. นางสาวณัฐฐิรา  มากมี
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  หัสแดง
 
1. นายพิรชัช  จูมโสดา
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุขนิมิตร
2. เด็กชายภัทราวุฒิ  จูสิงห์
 
1. นางสาวจีรนันท์  ปัณระสี
2. นางสาวฉัตรประภา  อินทโชติ
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปราณปรียา  รัศมี
2. เด็กชายภควัชร  สุวาท
 
1. นางสาวปรินดา  เสลา
2. นางปราณี  ไพบูลย์วีวัฒนา
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงนันทิตา  ชั่งวัดดี
2. เด็กชายเจษฎา  คำฉัตร
 
1. นางสาวนรัฐวัลล์  เกลี้ยงล่ำ
2. นางสาวจันทพร  ธีรนันทน์
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ประสิทธิการ
2. เด็กหญิงกัลยกร  ดุริยาภรณ์
3. เด็กหญิงณัฐกฤตา  บ่อพิมาย
4. เด็กหญิงทิพย์สุดา  นาคสิงห์
5. เด็กหญิงธัญชนก  เจตกสิกิจ
6. เด็กหญิงบุญญารัก  ศรลัมพ์
7. เด็กหญิงปรมาภรณ์  ดาวดวง
8. เด็กหญิงพิมธ์วดี  รุ่งวัฒน์ภักดิ์
9. เด็กหญิงสุภัสสรา  ทิพยวงศ์วิจิตร
10. เด็กชายเพ็ญพิชชา  หาญสาริกิจ
 
1. นางสาวปรินดา  เสลา
2. นางพิมพการัง  บุญล้อม
3. นางกรวรรณ  แย้มศรี
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กชายธนวัฒน์  ภูแซมโชติ
2. เด็กชายบวรภัค  พรมโคตร์
3. เด็กชายปุญญพัฒน์  อังกินันท์
4. เด็กชายพัชรพล  อ่อนศรี
5. เด็กชายวิชญะ  เหล่ากสิการ
6. เด็กชายศุภณัฐ  วันดี
7. เด็กชายสรพัศ  ถึงทัพ
8. เด็กชายสิรภัทร  นพคุณ
9. เด็กชายสุธี  รุ่งเรือง
10. เด็กชายแสงหิรัญย์  บุดดี
 
1. นายอำนาจ  พันธ์ุเขียน
2. ดร.บุญรักษา  ราสี
3. นางสาวพัชรี  สอนเมือง
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กชายกิตติ  พะยิ้ม
2. เด็กหญิงขุติกาญจน์  เอี่ยมจิตคำ
3. เด็กชายพีรัลวิชญ์  สุพัฒน์
4. เด็กชายยศพัฒน์  อ่ำดอนกลอย
5. เด็กชายรัชชานนท์  สุขสุด
6. เด็กหญิงสุกัญญา  เอี่ยมละออ
7. เด็กชายสุชานนท์  สุขสุด
8. เด็กหญิงหทัยรัตน์  สำราญ
9. เด็กหญิงเก็จมณี  ทุมากรณ์
10. เด็กชายเมธัส  ศรีสนธิ์
 
1. นายทิวากร  อินเล็ก
2. นางสาววรรษมน  วโรตมะวิชญ
3. นางสาวสุดารัตน์  คุณชื่น
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายกิตติภพ  เกษมสุข
2. เด็กชายณัฐนันท์  แก้วสุวรรณ์
3. เด็กชายธนพงษ์  ไทยงาม
4. เด็กชายธนพล  เขม้นกิจ
5. เด็กชายปรีชา  มืดอินทร์
6. เด็กชายพิทักษ์  ศรีงาม
7. เด็กชายวิมลศักดิ์  เมืองสุวรรณ์
8. เด็กชายศิวดล  จั่นมา
9. เด็กชายอรรถพล  วงษ์ทองดี
10. เด็กชายอัษฎวุฒ  แป้นต่วน
 
1. นายวิโรจน์  มั่นต่อพงษ์
2. นายวีรศักดิ์  เปรมจิตต์
3. นายบรรหาญ  ปัญโย
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงกนกกร  กอบสวัสดิ์
2. เด็กชายกฤษฎา  ดีแถลง
3. เด็กชายคมสัน  เปาจีน
4. เด็กชายจินวัฒน์  ทองบุญ
5. เด็กหญิงณัฐนรี  คงเขียว
6. เด็กหญิงพิมพ์ทิพา  บุญงามขำ
7. เด็กชายวีรภัทร  ผิวอ่อนดี
8. เด็กชายศุภลักษณ์  จันทร์สงเคราะห์
9. เด็กชายอภิณัฐ  หาวิชา
10. เด็กหญิงอรปรียา  นิยม
 
1. นายธงชัย  สุทธิประภา
2. นายจิตวัต  ทองคำดี
3. นางมลิวัลย์  ภักดี
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจ้าวัด 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แห้วเพ็ชร
2. เด็กหญิงวิกาวี  เพ็ชรภา
 
1. นางสาวนิศาชล  ชาวนาดอน
2. นางสาวรัตนาวดี  อนุสรประชา
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายณัฐพนธ์  บุญศรี
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เกิดวังหิน
 
1. นางสาวฐิติพร  หอมหวล
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงเพลินพอใจ  ไพเราะ
 
1. นางสาวสิริวิมล  ปนรัตน์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1. เด็กหญิงเพียงพอ  แห้วเพ็ชร
 
1. นายไพโรจน์  บัวอุไร
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กหญิงภัทราวรรณ  วะราหะ
 
1. นางสาวศิรินันท์  สุขสุวานนท์
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 1. เด็กชายวชิรวิทย์  โพธิ์เย็น
 
1. นางวันเพ็ญ  อินทร์เอี่ยม
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงณิภาพันธ์   ชัยกูล
 
1. นางสาวสิริวิมล  ปนรัตน์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประดาหัก 1. เด็กชายสรัล  วชิรบ้านกลาง
 
1. นายอำนวย  ป้อมคำ
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงนิราวรรณ  เสาวรส
 
1. นางสาวสุภาวดี  วงศ์ประทุม
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. นายพงค์ธร  จันทร์ดา
 
1. นางสาวอำนวยพร  สิงห์สม
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจอก 1. เด็กหญิงปัญญาพร  ครสุวรรณ์
2. เด็กหญิงภัทรวดี  พรมมาพงษ์
 
1. นางสาวณัฐสุดา  พลอยแดง
2. นางสาวกัลยาณี  สีนาคสุก
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กหญิงสลีวัลย์  สุวรรณไพลัด
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  ไล้ทอง
 
1. นางณัฐญาดา  สุขุประการ
2. นายญาณภัทร  พิบูลย์
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  จำปาทิพย์
2. เด็กหญิงไพลิน  ปาคำ
 
1. นางสาวกรรณิกา   คำเวิน
2. นางสาวอำนวยพร  สิงห์สม
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายนราวิชญ์  นุ้ยปรี
 
1. นายวชิรกฤษฎ์  วาสนา
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจอก 1. เด็กชายณดล  ขุนพิลึก
2. เด็กชายธีรพัฒน์  โมกไชสง
3. เด็กหญิงนารา  ฉิมอ้อย
 
1. นางสาวสุรีย์พร  จ่ายสุวรรณ
2. นางลำจวน  อินปนาม
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  คำกุ้ง
2. เด็กชายพีรพัฒน์  อ่อนพฤกภูมิ
3. เด็กหญิงรัชนก  งอยแพง
 
1. นายวชิรกฤษฎ์  วาสนา
2. นางสาวอนัญญา  เกษศิลป์
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายกิจจา  สมราง
2. เด็กชายศิรายศ  จันทรเสนา
3. เด็กชายอาทิตย์  แหลมไทสง
 
1. นายวชิรกฤษฎ์  วาสนา
2. นางสาวอนัญญา  เกษศิลป์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 1. เด็กชายกฤษกร  ไถงาม
2. เด็กชายชัยชนะ  น่วมเกิด
3. เด็กชายดนัย  ภูเหม็น
4. เด็กชายภูริชญา  สิงห์ลอ
5. เด็กชายมนสิทธิ์  -
6. เด็กชายรัชพล  คลองแห้ง
 
1. นายสกล  นาคสุข
2. นายสุทัศน์  สานุ
3. นางสาวณัฐภรณ์  หัสแดง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฝาง 1. เด็กชายกฤษณะ  โนเปือย
2. เด็กชายกฤษดา  คำมีภา
3. เด็กหญิงกานต์รวี  ศรีรัตน์
4. เด็กชายกิตติคุณ  ศูนย์ปาน
5. เด็กหญิงขวัญฤดี  อินทรานุสรณ์
6. เด็กชายจารึก  จันทร์เที่ยง
7. เด็กหญิงชลธิชา  ภูมิพันธ์
8. เด็กชายชวนากร  บึงราษฏร์
9. เด็กชายชัยมงคล  แห้วเพ็ชร
10. เด็กหญิงญาตาวี  สีรากอง
11. เด็กหญิงณัฐฐาพร  บุญปก
12. เด็กชายณัฐดนัย  โสภาอุทก
13. เด็กชายณัฐพงค์  กาศหาญ
14. เด็กหญิงดาริกา  เข็มทอง
15. เด็กชายธนวัฒน์  คล้ายน้อย
16. เด็กชายธนากร  แสงวิจิต
17. เด็กชายธราเทพ  กาหลง
18. เด็กหญิงนิภาพร  ภิญโย
19. เด็กหญิงปัทมา  ทองบุตร
20. เด็กหญิงพรรณราย  พะนัดรัมย์
21. เด็กหญิงพรวิภา  ทองบุตร
22. เด็กหญิงพัชนี  กติกา
23. เด็กชายภูติยะ  คุ้มโน้นชัย
24. เด็กหญิงรัตนา  แสงจันทร์
25. เด็กหญิงวิพาไร   พอสอน
26. เด็กหญิงศศิธร  คุณผล
27. เด็กชายศิริชัย  อนันตะวงษ์
28. เด็กชายสายชล  ศรีน้อย
29. เด็กชายสุกฤตา  กาฬภักดี
30. เด็กหญิงสุชานันท์  วิญทะไชย
31. เด็กหญิงสุทธิดา  ชายเพชร
32. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีสุพรรณ
33. เด็กชายอดิศักดิ์  จิตราคม
34. เด็กชายอนิวัต  แสงสด
35. เด็กชายอนุชิต  ทวารแก้ว
36. เด็กหญิงอรทัย  น้อยนิ่ม
37. เด็กชายเขตรักษ์  อินทรานุสรณ์
38. เด็กชายเอกสิทธิ์  บัวเผื่อน
39. เด็กชายโชคชัย  เลิศศิริสวัสดิ์
40. เด็กชายโภคิน  ศรีเดช
 
1. นายนาวิน   องค์ศิริมงคล
2. นางสาวแก้วนภา  จั่นเอี่ยม
3. นางสาวสมใจ  มุมาน
4. นางสาวกาญจนา  หนูสุข
5. นายปรมะ  สิงห์สม
6. นายเจษฎา  มณีล่ำ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุริยาพร  สุดเสนาะ
8. นางสาวพัชรินทร์  คำฉัตร
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเลา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์   เศรษฐกสิกรณ์
 
1. นางสาวนภาพร  ชมภูนุช
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายจิรภัทร  สังข์ทิพย์
 
1. นายจักร์ชัย  ธรรมสอน
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพคล้าย 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร
 
1. นางสาวปริศนา  กมลมาลย์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงแทนขวัญ  ลำปาง
 
1. นางสาวภัชราภรณ์  ชาวป่า
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กชายศิรเดช  ธรรมชาติ
 
1. นายเดชา  ธรรมชาติ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายจิรภัทร  สังข์ทิพย์
 
1. นางไข่มุก  สดุดี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงวรพร  วงศ์เฉลียว
 
1. นายเดชา  ธรรมชาติ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองมะกอก 1. นางสาวณัฐธิดา  เปรมจิตต์
 
1. นางสุมนต์  วงษ์สกุล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  บุญธนาพิศาน
 
1. นางสาวนิธิประภา   ยิ้มพะ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายจิรภัทร  สังข์ทิพย์
 
1. นายจักร์ชัย  ธรรมสอน
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงศิรินาถ  แก้วตา
 
1. นางสาววิไลวรรณ  เฉลิมจาน
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงสุชัญญา  การภักดี
 
1. นางสาววนิดา  รัศสุวรรณ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กชายศิรเดช  ธรรมชาติ
 
1. นายเดชา  ธรรมชาติ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายจิรภัทร  สังข์ทิพย์
 
1. นายจักร์ชัย  ธรรมสอน
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงวรพร  วงศ์เฉลียว
 
1. นายเดชา  ธรรมชาติ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงบุญทวี  เจริญลักษณ์
 
1. นายศราวุฒิ  ธรรมสงค์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1. เด็กหญิงชนินันท์  ปิยะศรี
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แป้นสุข
3. เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีขำ
4. เด็กชายต่อสกุล  ตันวานิช
5. เด็กชายธีรภาพ  คงบัว
6. เด็กชายนันทวัฒน์  สุมังสะ
7. เด็กชายปัญญากร  รอดอุตม์
8. เด็กหญิงพรรณกร  ผุดผ่อง
9. เด็กหญิงมติมนต์  นาคสิงห์
10. เด็กชายเมษา  ผิวผ่อง
 
1. นายประสพโชค  ปั้นแดง
2. นางสาวรัตนากร  ประสพ
3. นายเจษฎา  สุขหิต
4. นายเฌอร์วิชญ์  สุขปลอด
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงณัฐชา  มาหัวเขา
2. เด็กชายธนพนธ์  มาคะบุตร
3. เด็กชายธีรโชติ  น้อยจัตุรัส
4. เด็กหญิงนิชดา  พุ่มแย้ม
5. เด็กหญิงพลอยทรัพย์  สืบจ้อน
6. เด็กหญิงพิชญา  สังข์สวย
7. เด็กชายวุฒิพันธ์  สุวรรณรัตน์
8. เด็กชายศิวกร  ทองรัตน์
9. เด็กหญิงสุชานาท  ภิญโญ
10. เด็กชายอริญชัย  ใจแสน
 
1. นางวิชา  แสนหาญ
2. นางสาวสำอางค์  เผือกยอด
3. นางสาวนรัฐวัลล์  เกลี้ยงล่ำ
4. นางสาวจันทพร  ธีรนันทน์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กหญิงกชามาส  หนองคาย
2. เด็กหญิงกมลชนก  กระแหน่
3. เด็กหญิงกรกช  ทิพวรรณ์
4. เด็กชายกรกฏ  สุรพีร์
5. เด็กหญิงกฤษญา  แม้นพยัคฆ์
6. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อ่วมสกุล
7. เด็กหญิงกุลธิดา  แสนสุข
8. เด็กหญิงจารุวรรณ  ธรรมคติ
9. เด็กชายจิรภัทร  เรืองกสิกิจ
10. เด็กหญิงจีรภา  รัศมี
11. เด็กชายชนิตพล  ลำดวน
12. เด็กชายชัยอนันต์  อนุบาลผล
13. เด็กชายฐาปนี  ทัพนิยม
14. เด็กหญิงณภัทร  พูลศรี
15. เด็กชายณัฐพงศ์  อินหนองฉาง
16. เด็กชายธนาคิม  สีขำ
17. เด็กชายธันยา  คนดี
18. เด็กชายธีรโชติ  กองกรวด
19. เด็กหญิงนัชธชา  ชาญเขตรธรรม
20. เด็กหญิงนัทธมน  ม่วงสีเสียด
21. เด็กชายพงศ์ภรณ์  รักษาธิการ
22. เด็กหญิงพิชญาภัค  เมืองจันทร์
23. เด็กชายพีรภัทร  คำหอม
24. เด็กหญิงภคนันท์  ปาละสูตร
25. เด็กชายภัทรพล  ดงน้อย
26. เด็กหญิงภาวิตา  ศุภวงศ์ดีเลิศ
27. เด็กชายภาวิทย์  ศุภวงศ์ดีเลิศ
28. เด็กหญิงรดา  เกรเวอร์สัน
29. เด็กหญิงรมิตา  ฉลาด
30. เด็กชายรัชพล  เตินขุนทด
31. เด็กชายราเมศ  บุญโย
32. เด็กชายวันชนะ  กีตา
33. เด็กชายวิรัตน์  จันธิราช
34. เด็กหญิงวีรนุช  พูลเพิ่ม
35. เด็กชายวีรวัฒน์  ศรีบุญรินทร์
36. เด็กหญิงศรษญา  แม้นพยัคฆ์
37. เด็กชายอรรถพงศ์  เรืองกสิกิจ
38. เด็กหญิงเกสรา  สมัครกสิการ
39. เด็กชายเอื้ออังกูร  วรรณภาค
40. เด็กชายแสนสุข  สุทธิพล
 
1. นายวิเชียร  เหล่าเที่ยง
2. นางธนาเนตร  อยู่เย็น
3. นางนารีรัตน์  ทองทัศน์
4. นางสาวอมรรัตน์  สุพัฒน์
5. นางสาววันวิสา  พูลศรี
6. นางธัญณัฐ  เหล่าเที่ยง
7. นางสาวสุทามาศ  จบศรี
8. นายสรคม  คำมี
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กชายวิวัฒน์  สุขประเสริฐ
 
1. นายวิเชียร  เหล่าเที่ยง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายอัฐชานนท์  แสนชู
 
1. นายจักร์ชัย  ธรรมสอน
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจัน 1. เด็กชายคณิศร  บุญน่วม
 
1. นายธัญนภัทร์  มังกรหิรัญสิรี
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจัน 1. เด็กหญิงปิยรัตน์  ครคง
 
1. นายธัญนภัทร์  มังกรหิรัญสิรี
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  เสตานุช
 
1. นางสาวเบญจมาศ  เพ็ชรไทย
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายธนโชติ  ฉ่ำไกร
 
1. นายจักร์ชัย  ธรรมสอน
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กชายวทัญญู  ทองศรี
 
1. นางสาวเบญจมาศ  เพ็ชรไทย
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  ยามา
 
1. นายปิยะศักดิ์  แตงทรัพย์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงเวธนี  ยิ้มพะ
 
1. นายสรวิศ  จันทรานุสรณ์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ณรงค์มี
 
1. นายดุริยพล  ทิวาลัย
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เพ็ชร์วัตร์
 
1. นายวิเชียร  เหล่าเที่ยง
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงณิภาพร  ลองทอง
 
1. นายดุริยพล  ทิวาลัย
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงรัตนมณี  พุ่มกล่อม
 
1. นายปิยะศักดิ์  แตงทรัพย์
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทร์จอม
 
1. นายปิยะศักดิ์  แตงทรัพย์
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงโชติกา  แสงสุทธิ์เศรษฐ์
 
1. นายโสฬส  อินทฤทธิ์
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงกชกร  เนียมทอง
 
1. นายดุริยพล  ทิวาลัย
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ปักการะโน
 
1. นายประพัฒน์  พิลึก
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายจิรภัทร  สังข์ทิพย์
 
1. นายจักร์ชัย  ธรรมสอน
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพัชรพร  อำรุง
 
1. นายประพัฒน์  พิลึก
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงกฤติมา  มีเพ็ชร
 
1. นายพยุงศักดิ์  ทองทุ่งโป่ง
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กชายชาคริต  ปิยะภาค
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ปักการะโน
3. เด็กชายธิติพัทธ์  ฤทธิ์ธา
4. เด็กชายบุลากร  กุลสุวรรณ์
5. เด็กหญิงปริชญา  วิสุชาติ
6. เด็กหญิงพัชรพร  อำรุง
7. เด็กหญิงพีรกาญจน์  แก้วทรัพย์
8. เด็กหญิงศรัณย์ฉัตร  ใยหวัง
9. เด็กหญิงอาทมาฏ  เครือปันเป็ง
 
1. นายประพัฒน์  พิลึก
2. นางสาวศรัญญา  รักเกษตร์กรรม
3. นางสาวคีญาพัฒน์  เหล่าแช่ม
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  พัฒนศิริ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พูลศรี
3. เด็กชายฐิติกร  สิทธิการ
4. เด็กชายณัฐภูมิ  เจนเกษกรณ์
5. เด็กชายธนวัฒน์  เจนเขตรการณ์
6. เด็กชายธนโชติ  ศิริโยธา
7. เด็กชายธรรมดนย์  โพธิ์อินทร์
8. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เพ็ชร์วัตร์
9. เด็กชายธีรภัทร  ศิริโยธา
10. เด็กชายนทีกานต์  บุญสุวรรณ์
11. เด็กชายปิยะพงษ์  สิงห์สูง
12. เด็กหญิงมาริษา  อ่อนศรี
13. เด็กชายวิวัฒน์  สุขประเสริฐ
14. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เริงเขตร์กรณ์
15. เด็กชายเมธา  แก้วการไร่
 
1. นายวิเชียร  เหล่าเที่ยง
2. นางธนาเนตร  อยู่เย็น
3. นางธัญณัฐ  เหล่าเที่ยง
4. นางอมราภรณ์  ทองอินทร์
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แฉล้มรัมย์
2. เด็กชายจิรายุ  ทองพิกุล
3. เด็กหญิงทัศนีย์  ทาเอื้อ
4. เด็กชายน้ำเพชร  นวมเพชร
5. เด็กชายบวรศักดิ์  ดวงจันทร์
6. เด็กหญิงพัชรพร  จำปาทอง
7. เด็กชายวทัญญู  ทองศรี
8. เด็กหญิงวรรษชล  โนนสืบเผ่า
9. เด็กชายอภิชาต  ภูมิภักดิ์
10. เด็กหญิงอมรรัตน์  เสตานุช
 
1. นางสาวเบญจมาศ  เพ็ชรไทย
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาวง 1. เด็กหญิงกิติญาพร    จันที
2. เด็กชายณฐกร   คงเขา
3. เด็กชายทักษ์ดนัย    กุลที
4. เด็กชายธนพัฒน์    รอดเพชร
5. เด็กชายธนา  ทองสุกนอก
6. เด็กชายธนาดุล   สุระดม
7. เด็กชายธัชทฤต    พูลทาทอง
8. เด็กหญิงปวริศา    พรรณปัญญา
9. เด็กหญิงปาริฉัตร   วิทยารัตน์
10. เด็กชายพีรพัฒน์  เหล่าเขตรกิจ
11. เด็กชายมงคล  อิ่มอ้วน
12. เด็กชายรัตนากร   กรงไกรราช
13. เด็กชายวงศกร    แจ่มศิริ
14. เด็กชายศตายุ   อินใหญ่
15. เด็กชายศิลาชัย   จันทร์อยู่
16. เด็กชายศุภกิตติ์   เรืองเขต
17. เด็กหญิงสุธาสินี   พงษ์นาวี
18. เด็กชายอัศนี   หากันดา
19. เด็กหญิงเขมิสรา   รัตน์ไธสง
20. เด็กชายโอภากุล   วัสธรรม
 
1. นายธีรธร  เหลืองสุวรรณ
2. นางสาววรรณา  เดชอำพร
3. นางสาวสมพิศ  เดชทอง
4. นางสาวสมลักษณ์  ก้อนทอง
5. นางพัชรา  มั่นต่อพงษ์
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กชายกฤษฎา  โชคอำนวย
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ครองแห้ง
3. เด็กหญิงจันทกานต์  งามยิ่ง
4. เด็กชายชัยภัทร  สอนใจ
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แสงสีงาม
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขชัย
7. เด็กหญิงดวงมณี  กันทะเกตร
8. เด็กหญิงตรุษจีน  ขาวโต
9. เด็กหญิงธิดาพร  เจริญกิจติวงศ์
10. เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทะแก้ว
11. เด็กหญิงพรรวินท์  กังวาฬ
12. เด็กหญิงพิมพิษา  ทองสุข
13. เด็กหญิงรุ่งนภา  กระแหน่
14. เด็กหญิงลาวัณย์  เกตุวิริยกรรม
15. เด็กชายวงศ์นเรศ  อยู่ปรางค์
16. เด็กหญิงศวรรยา  แก้วการไร่
17. เด็กหญิงสิรินภา  น้ำพุ
18. เด็กหญิงเกศนพพร  รงค์ทอง
19. เด็กหญิงเกศรินทร์  กุนา
20. เด็กหญิงโยศิตา  คลองแห้ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราวรรณ  เมฆมะตูม
2. นางผานิต  แสงเงิน
3. นางกัญวรา  เงินทิพย์
4. นางสาววนิชญา  ชาติสกุล
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กชายกฤตพจน์  กระแสงสิง
2. เด็กหญิงชนมน  พัฒนศิริ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  หวังสุข
4. เด็กชายธนพงษ์  ปรีชาจารย์
5. เด็กหญิงพิยดา  อินพรหม
6. เด็กชายสิรภัทร  นุ่มมาก
7. เด็กหญิงสุภัทรา  กันปี
8. เด็กหญิงอภิชญา  ทองหล้า
9. เด็กชายอภิเดช  ใจแสน
10. เด็กหญิงอินทิรา  รูปปัทม์
 
1. นางสาวพฤษภา  ขุนสิงโต
2. นางสาวพัชรพรรณ  ปรากริม
3. นางสาวศศิธร  เอ็มรัตน์
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 1. เด็กชายขานนท์  สุภวาลย์
2. เด็กชายปิยะพงษ์  สุระภี
3. เด็กหญิงพัฒนวดี  รอดเกษม
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  กัณณาลักษ์
5. เด็กชายวธัญญู  ธัญญเจริญ
6. เด็กชายศักดิ์สิทธิ  เอมสรรค์
7. เด็กหญิงศิรภัสสร  วิชยา
8. เด็กหญิงสาธิตา  ศิริพิณ
9. เด็กหญิงสุกันยา  บุญกว้าง
10. เด็กชายอัครพล  ธรรมสมบูรณ์
 
1. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  อาจปักษา
2. นางสุนีย์  สมพงษ์
3. นางสาวพชรพร  ไขแสง
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกุลภัสสร์  อินสว่าง
2. เด็กหญิงจิรัชยา  เหล่าลูกอินทร์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ด้วงหนองบัว
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญพรม
5. เด็กหญิงณิชาภา  ภัทรรัตนภรณ์
6. เด็กหญิงธัญรัตน์  สวัสดี
7. เด็กหญิงนัชชนันท์  สวัสดี
8. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จัดเขตรกรรม
9. เด็กหญิงพิยดา  อินพรหม
10. เด็กหญิงวรากร  แข็งเขตร์
11. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศีลสุทธิ์
12. เด็กหญิงโสรญา  เจตเกษกรรณ์
 
1. นางสาวศศิธร  เอ็มรัตน์
2. นางสาวพัชรพรรณ  ปรากริม
3. นางสาวพฤษภา  ขุนสิงโต
4. นางสาวอนิสา  ชะตาชน
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจัน 1. เด็กหญิงกัญชลิกา  จันทร์น้อย
2. เด็กหญิงกัณฐิกา  ภูฆัง
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  แห้วเพ็ชร
4. เด็กหญิงน้ำฝน  จันทร์ลอย
5. เด็กหญิงพิมพิกา  ศรศิริ
6. เด็กหญิงวรวรรณ  ถาวรธนานนท์
7. เด็กหญิงสุพรรษา  ดีประสิทธิ์
 
1. นางสาวลักขณา  เขียนบัณฑิตย์
2. นายสิทธิพร  เสลา
3. นางสาวปิยาภรณ์  ป้อมคำ
 
138 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกัญชลิกา  พันธ์โต
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ไกรเนตร
3. เด็กหญิงชญานันท์  อยู่เกษ
4. เด็กหญิงณฐพร  อินต๊ะอุ่นวงศ์
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พระจุไทย
6. เด็กหญิงณิชาภา  ภัทรรัตนภรณ์
7. เด็กหญิงนฤมล  ขยันการนาวี
8. เด็กหญิงบุษกร  สงครามศรี
9. เด็กหญิงสาวิตรี  ศรีไพร
10. เด็กหญิงอรกานตี  สั่งสอน
11. เด็กหญิงเบญญาภา  วชิรัคกุล
12. เด็กหญิงเปมิกา  พรายอินทร์
 
1. นางสาวพัชรพรรณ  ปรากริม
2. นางสาวศศิธร  เอ็มรัตน์
3. นางสาวพฤษภา  ขุนสิงโต
4. นางพัชรี  แย้มพุ่ม
 
139 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจัน 1. เด็กหญิงกัญชลิกา  จันทร์น้อย
2. เด็กหญิงกัณฐิกา  ภูฆัง
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  แห้วเพ็ชร
4. เด็กหญิงน้ำฝน  จันทร์ลอย
5. เด็กหญิงพิมพิกา  ศรศิริ
6. เด็กหญิงวรวรรณ  ถาวรธนานนท์
7. เด็กหญิงสุพรรษา  ดีประสิทธิ์
 
1. นายสิทธิพร  เสลา
2. นางสาวปิยาภรณ์  ป้อมคำ
3. นางสาวลักขณา  เขียนบัณฑิตย์
 
140 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงกมลนัทธ์   เมธสาร
2. เด็กหญิงจันทกานต์   ป้องป้อม
3. เด็กหญิงจิรภัทร   พันทอง
4. เด็กชายฉัตริน   พิกุลทอง
5. เด็กหญิงชนิกานต์  ประสิทธิ์
6. เด็กหญิงฐิตินันท์   บุรีหลง
7. เด็กชายณัฐชนันท์  มัทปะนัง
8. เด็กหญิงณัฐชา  มะโนสร้อย
9. เด็กหญิงณิชกานต์   ป้องป้อม
10. เด็กหญิงทัชชญา   ธัญญาภัทรากุล
11. เด็กหญิงธัญจิรา   หีบแก้ว
12. เด็กหญิงธีรนาฎ  วิมูล
13. เด็กชายนครินทร์   วงศ์สุรีนทร์
14. เด็กชายพนมรุ้ง  สุดาทิพย์
15. เด็กหญิงพัสกร   คัชมา
16. เด็กหญิงศศิชา   สุระภี
 
1. นางสาวศิรดา  เสลา
2. นางสุภัทรา  ทวีสิทธิโชคชัย
3. นางสาววราภรณ์  สุขพันธ์
4. นางสาวดาหวัน   ไพเราะ
5. นางสาวกชพรรณ  ชำนาญศิลป์
 
141 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายณัฐพล  เที่ยงธรรม
2. เด็กชายธนบดี  สมานกสิกรณ์
3. เด็กชายปรมินทร์  คำแพง
4. เด็กชายพัชรพล  เชื้อรื่น
5. เด็กชายพิชิตพงษ์  โพนแพงศรี
6. เด็กหญิงวชิรญา  แก้วดวงตา
7. เด็กชายวรโชติ  คมพุดซา
8. เด็กหญิงวัญวิษา  สุขยืน
9. เด็กหญิงวิรัญญา  บุญสมัคร
10. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สุพรรณยศ
11. เด็กชายสันติ  เทียนแอ้น
12. เด็กหญิงสุทินา  สุรมณี
13. เด็กหญิงสุปรียา  สุวรรณ
14. เด็กหญิงอาทิตยา  ธัญญเจริญ
15. เด็กหญิงอำพร  แป้นต่วน
16. เด็กหญิงอิทธิพร  ทองจุน
 
1. นายชนัทนันต์  จินดาเลิศ
2. นางสาวสุภาฝัน  สุพรรณ์
3. นายวชิรกฤษฎ์  วาสนา
4. นางน้ำทิพย์  ยอดดี
5. นางสาวประมาณ  บุญยัง
 
142 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก 1. เด็กชายคชา   แซ่เอียว
2. เด็กชายธนวัฒน์   โดยคำดี
3. เด็กชายนฤพล   ดอนอาจเอน
4. เด็กชายศุภโชค   สุทน
5. เด็กชายสุรเชษฐ์   พรขำ
 
1. นายสมชาย  ประเทศ
2. นายวรภพ  จันทร
 
143 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ 1. เด็กชายพรรษา  กาหลง
2. เด็กหญิงพิชยา  อรชร
 
1. นายประดิษฐ์  พันธ์ผา
2. นางสุชิน  ทรายทอง
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 94.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงศิราเพชร  ปัทมะสุนทร
 
1. นางวัฒนา  ชื่นดอนกลอย
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ดิษเจริญ
 
1. นางสาวพัชรี  สอนเมือง
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงพลอยณัชชา  วิชนนท์เจริญกิจ
 
1. นางสาวจีรนันท์  ปัณระสี
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงธันยพร  วงษ์สุวรรณ
 
1. นางสาวนิธิประภา   ยิ้มพะ
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงวรัญญา   ชมชื่น
 
1. นางวิชา  แสนหาญ
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สีขำ
2. เด็กหญิงณัฎฐ์ชยา  จำปา
3. เด็กชายนาคเดชรภีร์  ไพรเราะ
4. เด็กชายวัชรพล  ลี้ตระกูล
5. เด็กหญิงศรัญญาภัทร  จอมวงศ์
 
1. นางไข่มุก  สดุดี
2. นางกฤษณา  สุทธิพงษ์
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1. เด็กชายก่อเกียรติ  อินทร์จันทร์
2. เด็กชายปัณฑธร  เก่งกิจการ
 
1. นางสาวสุลัดดา  ชาวป่า
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กหญิงกนกภัณฑ์  คำอินทร์
2. เด็กหญิงชัญญา  คำเที่ยง
 
1. นายไชยกร  กุณฑลทอง
2. นางสาวศิรประภา  พันธ์พงษ์
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1. เด็กหญิงช่อลดา  ชินดง
2. เด็กหญิงธัญวรัตม์  คนซื่อ
 
1. Mrs.Minjie  Huang
2. นางสาวพัชรี  สุวาท
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  คมสัน
2. เด็กหญิงอรจิรา  ชันธุระ
 
1. นางจารุวรรณ  วงษ์เกษกรณ์
2. นางสาวเกษมณี  พัดรัมย์
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 1. เด็กชายณัฐพล  ตรีรัตน์
2. เด็กชายตรีทเศศ  เพ็งน่วม
3. เด็กชายนพดล  นาสิงห์
4. เด็กชายนัดที  นิลนารถ
5. เด็กชายปภังกร  ด้วงไทย
6. เด็กชายไตรภพ  กลิ่นเจ็ก
 
1. นางนวลทิพย์  สาโรจน์
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  เพชรดำ
3. นางญาณิศา  ฉายสำเภา
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  วะราหะ
2. เด็กชายฉัตรพล  แข็งการ
3. เด็กชายณัฐพล  วังพลับ
4. เด็กชายธวัชชัย  ทรพีสิงห์
5. เด็กหญิงอนัญตญา  วัลลภ
6. เด็กหญิงอภิชญา  ดิษเจริญ
 
1. นายเอกนรินทร์  ฉลาด
2. นางสาวศิรินันท์  สุขสุวานนท์
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กชายธิติพงษ์  คำลือ
2. เด็กชายนนทพัทธ์  วะชู
3. เด็กชายมงคล  กังวาฬ
4. เด็กชายสราวุฒิ  ดุจอุทัยวงศ์
5. เด็กชายสหรัฐ  สุขยืน
6. เด็กชายสิทธินนท์  มดแดง
7. เด็กชายสิทธิพล  จันทะแก้ว
8. เด็กชายสุรยุทธ  มีเจริญ
 
1. นายโชค  สุจริตจันทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราวรรณ  เมฆมะตูม
3. นายสุระชัย  กลิ่นสุคนธ์
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 1. เด็กชายคุณานนท์   ทิพย์กาวี
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  รูปทอง
3. เด็กหญิงฐิติพร  ประทุมสูตร์
4. เด็กชายธนวัตร   ทองคำดี
5. เด็กหญิงปิยาพัชร  พงษ์ประสิทธิ์
6. เด็กหญิงพัณณิตา   บุญเสริมถาวรนิจ
7. เด็กหญิงฟ้าใส   เพ็งหนู
8. เด็กชายภาคภูมิ   โพธิ์แจ้ง
9. เด็กหญิงอัญชิษฐา   มุมาน
10. เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วมณี
 
1. นางธัญญาภรณ์  ไชยศิลา
2. นายวิทยา  ทองศรี
3. นางสาวนุชสรา  เพ็ชรดี
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  รักดี
2. เด็กชายธนพนธ์  มาคะบุตร
3. เด็กชายธนพล  นาคเมือง
4. เด็กหญิงนิตยา  นิธุรัมย์
5. เด็กหญิงพลอยทรัพย์  สืบจ้อน
6. เด็กหญิงพิชญา  สังข์สวย
7. เด็กหญิงมณฑิตา  แสงด้วง
8. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  พันทะศรี
9. เด็กหญิงสุชานาท  ภิญโญ
10. เด็กหญิงเอมมิกา  จิตกล้า
 
1. นางวิชา  แสนหาญ
2. นางสาวนรัฐวัลล์  เกลี้ยงล่ำ
3. นางสาวสมสมัย  ทุมจีน
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ดุลยชาติ
2. เด็กหญิงมณีเนตร  เนตรมณี
3. เด็กหญิงเปรมสุดา  รู้ลึก
 
1. นางสาวลลิตา  มุกค์ทรัพย์
2. นางสาวภิญญาพัชญ์  อ่อนละม่อม
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงฐิติพร  รังสร้อย
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พวงคต
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ทองคำ
 
1. นางสาวณิชาภา  แย้มกุล
2. นางสาวศศิธร  ผันผ่อน
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกชพรรณ  คันทชิต
2. เด็กหญิงกัลยา  อรุณ
3. เด็กหญิงนวพร  จักร์ทอง
 
1. นางอัจฉราพรณ์  แกล้วกสิกรรม
2. นายนาวิน  ขันทะกสิกรรม
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) 1. เด็กหญิงกรกนก  ด้วงอ่วม
2. เด็กหญิงนภาพร   แก่นจันทร์
3. เด็กหญิงวรรณิษา  ประสาทสงค์
 
1. นางสาวศศิธร  ศรีเสน่ห์
2. นางสาวญาณิศา  เกิดลอย
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกชนารถ  วิเศษศรี
2. เด็กหญิงเสาวณีย์  ศาลา
 
1. นางน้ำเพชร  พรมมาศ
2. นางสาวพุทธธิดา  ชูศรสาย
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กหญิงพนิตนันท์  วงษ์ที
2. เด็กหญิงสุชาวดี  เชี่ยวการนา
 
1. นางประภาพร  วงษ์ที
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ศรีทอง
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ทรงรัตน์
 
1. นางสาวกรรณิกา  คำเวิน
2. นางสาวอำนวยพร  สิงห์สม
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงประภัทรศร  ป้อมคำ
2. เด็กชายศิวภัทร  อิทธิประเวศน์
 
1. นางสาวพิมณภาภรณ์  คำดี
2. นายกิตติธร  จ่าแดง
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กชายธาดา  เก็กง้วน
2. เด็กชายนภัทร  สุขสมพงษ์
 
1. นางสาวกรรณิกา  คำเวิน
2. นางสาวอำนวยพร  สิงห์สม
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผาทั่ง 1. เด็กชายศิวพล  จูมโสดา
2. เด็กหญิงสุชาวดี  เพชรจิตร
 
1. นางสาวเขมณัฏฐ์  ตรัยคนันธรณ์
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายกระษิร  อินทร์นุช
2. เด็กหญิงจันทร์ปรียา  ช่างกลึงเหมาะ
 
1. นางสาวเกศินี  แสงสาคร
2. นายกิตติธร  จ่าแดง
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองหลาง 1. เด็กชายกิตติคุณ  สร้อยสิงห์
2. เด็กหญิงชีรณัฐ  ฉิมแก้ว
 
1. นางสาวสุพิชญา  บุญศิริ
2. นายวีระยุทธ  คณฑา
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงทิวาพร  วรโพธิ์
2. เด็กหญิงปัทมา  ชมสุข
 
1. นายพงศ์พิทักษ์  ศรลัมพ์
2. นายพีระศักดิ์  อาทิตย์ตั้ง
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายณัฐดนัย  กาฬภักดี
2. เด็กหญิงวรรณภา  ฉ่ำเจริญ
 
1. นางมยุรี  แมลงภู่่
2. นางสาวจารุวัลย์  ธรรมศิริ
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายรัฐภูมิ  แถมพยัคฆ์
2. เด็กชายสันติชัย  ใยคง
3. เด็กชายสุพัฒพงศ์  ประชุนหะ
 
1. นางสาวราศรี  สดุดี
2. นางวรณัน  จงหม่อง
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 1. เด็กหญิงกนกพร  จั่นผ่อง
2. เด็กชายจีระศักดิ์  แจ้งถิ่นป่า
3. เด็กชายอณวัฒ  รินทองมา
 
1. นายไพรัตน์  สุพลจิตร
2. นายพีระ  อินทร์เพ็ญ
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุบอน 1. เด็กชายกิตติพงษ์  แห้วเพ็ชร
2. เด็กชายชลันธร  มนทิราลัย
3. เด็กชายธัญเทพ  ชนะพันธ์
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
2. นางจุรีรัตน์  คณฑา
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายกฤชพาลี  จันทนุช
2. เด็กชายนฤเบศ  อินทะสี
3. เด็กชายสาริน  เขตรกิต
 
1. นางสาวราศรี  สดุดี
2. นางวรณัน  จงหม่อง
 
177 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  เมฆอิ่ม
2. เด็กชายภุชงค์  เอกวงษ์
3. เด็กชายเจตนิพัฑธ์  หงษ์คำ
 
1. นายวุฒิชัย  ชาญธัญการ
2. นางสาวอาภรณ์  เพิ่มผล
 
178 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายกฤษณะ  ตรงกล้า
2. เด็กชายณัฐดนธ์  ติ่งรวมญาติ
3. เด็กชายวรศักดิ์  วิเชียรเพลิด
4. เด็กชายศุภณัฐ  กรพิทักษ์
 
1. นางวรณัน  จงหม่อง
2. นายปิยะศักดิ์  แตงทรัพย์
 
179 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายดนุพล  ง้อตระกูล
2. เด็กชายธนธร   พวงนาค
3. เด็กชายธนสร  ท่าขุมดิน
4. เด็กชายสุทธิภัทร  ศรีใสสงค์
 
1. นายปิยะศักดิ์   แตงทรัพย์
2. นางวรณัน  จงหม่อง
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน 1. เด็กชายชัยวัฒน์  กระนัย
2. เด็กชายพีรพัฒน์  วงค์จันทึก
3. เด็กชายภานุวัฒน์  ศิริพิณ
 
1. นายศักดิ์ชัย  ขยันการนาวี
2. นางสาวรัตนา  บุตรสิงห์
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) 1. เด็กชายยุทธนากร  จีกิ๊ว
2. เด็กชายวงศธร  บุญมาก
3. เด็กชายอานนท์  จาบกุล
 
1. นายศุภชัย  ปะชุนหะ
2. นายอธิบดี  สุวรรณประทีป
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตะขาบ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  รอดดงไร
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เอมสรรค์
3. เด็กหญิงอาลิสา  เชี่ยวชาญ
 
1. นางมะลิวรรณ  สุรมาตย์
2. นางจันทร์ทิพย์  จบศรี
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายธดากรณ์  นำนา
2. เด็กชายบวรวิทย์  อิ่มใจ
3. เด็กชายวุฒิชัย  คำแพง
 
1. นางสาวประมาณ  บุญยัง
2. นายอรรถพล  ทับบุรี
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองหลาง 1. เด็กหญิงกนกพร  ทวีศรีสง่า
2. เด็กหญิงธัญชนก  โกฏจัน
3. เด็กหญิงปภาดา  แก้วการไร่
4. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  นันใจจุ่มปา
5. เด็กหญิงสุภาณัช  อินรู้รอบ
6. เด็กหญิงอนันตญา  อธิพัฒน์เดชาชัย
 
1. นายสีนวล  พิมขัน
2. นายสมชาย  แสงรัตน์
3. นางสาวเพ็ญนภา  คงเฉลิม
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประดาหัก 1. เด็กหญิงณินทิรา  นาคาธร
2. เด็กหญิงดวงกมล  แข็งการนา
3. เด็กหญิงมยุริน  ถิ่นวิมล
4. เด็กหญิงมลิวัลย์  ยอดนิโรจน์
5. เด็กหญิงอมลณัฐ  รุ่งสว่าง
6. เด็กหญิงเกณิถา  เทียนรุ่งเรือง
 
1. นางน้ำผึ้ง  ทสะภาค
2. นางสาวขวัญตา  อุไรพันธ์
3. นางพรทิพย์  หัสแดง
 
186 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. เด็กหญิงนภัสรวี  จุ้ยขาว
2. เด็กหญิงพรรณอัมพร   ขันธรูจี
3. เด็กหญิงอริสรา  สุกศรี
 
1. นางประไพ  กันแคล้ว
2. นางสาวขวัญภิรมย์  อนุชิต
 
187 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) 1. เด็กหญิงพจนีย์  บุรีสูงเนิน
2. เด็กหญิงอรวรรณ  สุภวาล
3. เด็กหญิงไพลิน  เหล่าประชา
 
1. นางพนิดา  รอดสัดถา
2. นางสาววิสาขา  ดีประเสริฐกุล
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโศก 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทพันธ์
2. เด็กหญิงธีรดา  วัฒนเขตรกิจ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  จงเกษกรรณ์
 
1. นายสุนทร  ภู่สำอางค์
2. นางสาวสุณีย์  อินทร์โพธิ์
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองมะกอก 1. เด็กหญิงนพรัตน์  กายภาพ
2. เด็กหญิงปัทมพร  เผือกผ่อง
3. เด็กชายพีรณัฐ  บุญนูน
 
1. นางสำเนา  พรมแจ่ม
2. นางสุมนต์  วงษ์สกุล
 
190 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุคนธ์
2. เด็กหญิงรวิภา  เริงเขตกรรม
3. เด็กชายวุฒิภัทร  วิเชียรสาร
 
1. นายมานะ  แจ่มฟ้า
2. นายราชันย์  พิลึก
 
191 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กองสมบัติ
2. เด็กหญิงสกุณา  นาคมา
3. เด็กหญิงสุพรรษา  เขียวอ่ำ
 
1. นางสาวปวริศา  เลี่ยมพุด
2. นางสงวน  ศิริเขตรกิจ
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองหวาย 1. เด็กหญิงชลิตา  กลิ่นสาท
2. เด็กหญิงธนัชพร  เอี่อมประชา
3. เด็กหญิงอาภาภัทร  ทองทิพย์
 
1. นางโสภา  สิงห์โต
2. นางสาวนุชจลี  สุขแจ่ม
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองหวาย 1. เด็กชายจรูญวิทย์  พิมหนู
2. เด็กหญิงนิภาพร  ทาจำปา
3. เด็กหญิงปรายฟ้า  สะราคำ
 
1. นางสาวภรณ์พรรณ  ขานคุปต์
2. นางสาวน้ำทิพย์  นาคสูตร
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงจิดาภา  รักการไถ
2. เด็กหญิงวงษา  ยิ้มแย้ม
3. เด็กหญิงวริศรา  ชาสงวน
 
1. นางกรองทิพย์  จำปาทอง
2. นางสาวสกลพร  เกษกร
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สว่างจิตร์
2. เด็กหญิงธิติมา  เยาวเรศ
3. เด็กหญิงนรากร  วงษ์มหาจักร
 
1. นางนิภารัตน์  นวลจันทร์
2. นางสุกัญญณัฐ  ตะคร้อ
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผาทั่ง 1. เด็กหญิงพรรณนาราย  ฉัตรไธสง
2. เด็กหญิงพิรยา  ป้อมคำ
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ  สิทธิการ
 
1. นางสันทนา  คณฑา
2. นางสุพรรณี  กสิกรณ์
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 1. เด็กหญิงพรณพา  ดีเทียน
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  ลิวไหม
3. เด็กหญิงแก้วตา  คลองเคียน
 
1. นางสาวกมลนัทธ์  ศรีจ้อย
 
198 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง 1. เด็กหญิงจิรัญญา  สิทธิวโรธร
2. เด็กชายดนัย  วัดศรี
3. เด็กหญิงสุธิกานต์  แดงไผ่
 
1. นางสาวกมลทิพย์  เกษรพรหม
2. นางสาวปัทมาพร  นพรัตน์
 
199 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  เขียวมรกต
2. เด็กหญิงรวินท์นิภา  ถาดวิจิตร
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  เขียวคุ้ม
 
1. นางสาวจิระ  รู้อยู่
2. นางสาวอำไพ  ส้มกลีบ
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กชายปภาวี  ภูปราง
 
1. นางสาววันวิสา  พูลศรี
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กชายพชรพล  หนูแก้ว
 
1. นางสาวจันทิมา  อินชา
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 1. เด็กหญิงพิชญ์สุกานต์  ย้อยรุ่งเรือง
 
1. นางสาวพรรณณี  เสาวมาลย์
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กชายทินภัทร  ปุลิตา
 
1. นายจิตกร  สมาคม
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กชายธนภัทร  แสงสวรรค์
 
1. นางสาวกชพรรณ  ชำนาญศิลป์
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กชายภาวัต  ก้อนแก้ว
2. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  พลบุตร
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  บุญเลิศ
 
1. นางสาวลลิตา  มุกค์ทรัพย์
2. นางสาวภิญญาพัชญ์  อ่อนละม่อม
 
206 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กชายกิติพงษ์  สมัครเขตการ
2. เด็กหญิงกิติยา  โต้งดัง
3. เด็กชายพีรดนย์  คำมี
 
1. นางสาวนรัฐวัลล์  เกลี้ยงล่ำ
2. นางสาวสำอางค์  เผือกยอด
 
207 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. เด็กชายดนุพร  เปี่ยมน้อย
2. เด็กหญิงวรางคณา  น้ำใจดี
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  วิมานทอง
2. นางนภัสวรรณ  พันธุ์นาค
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องมะดูก 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ดอกบัว
 
1. นางสาววาสนา  แสนสาร
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องมะดูก 1. เด็กชายปวรปรัชญ์  เครือษา
 
1. นายธนกร  เอี่ยมสงคราม
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กชายชยพล  โพเนย
 
1. นางสาวอรอนงค์  ดีพูน
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 1. เด็กหญิงชลนิชา  มาโต
 
1. นางวันเพ็ญ  อินทร์เอี่ยม
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยแห้ง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  คณฑา
 
1. นางจรินกรณ์  ตะเภาทอง
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง 1. เด็กชายชลธี  จันทร์เป็ง
 
1. นางสาววิลัยภรณ์  ทรัพย์ไพบูลย์สุข
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายระพีพันธุ์  บัวลอย
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  คุ้มทองอินทร์
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจ้าวัด 1. เด็กชายอัธพล  คะลา
 
1. นายอภิวุฒิ  สงฆ์โนนเหล็ก
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายปฏิภาณ  รงค์ทอง
 
1. นางพิมลพรรณ  ประสิทธิ์
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. นายภัทราวุธ  วิเทศน์
 
1. นายกฤษฎา  สุขสุวานนท์
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงพฤกษา  พลพุทธา
 
1. นายพงศ์พล  อ่อนพุทธ
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  หล่อทอง
 
1. นางสาวสาวิตรี  มุสิราช
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ 1. เด็กหญิงณัฐพร  พ้นภัย
 
1. นางสุนทรี  แก้วงาม
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงจิรภัทร  คุ่ยสว่าง
2. เด็กหญิงนันทกานต์  ด้วงหอม
3. เด็กหญิงพรรณวดี  ตัวสะเกษ
4. เด็กหญิงพิชชาภา  จุลมุสิ
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เจิมจันทร์
6. เด็กหญิงภัทรนรินทร์  พุทธภูมิ
7. เด็กหญิงศุภจิรา  จินดาวงศ์
 
1. นายกริชณรงค์  ศิริโยธา
2. นางเจียระไน  ธีระจารี
3. นางสาวณัฐฐิรา  มากมี
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) 1. เด็กชายจิรายุ  เชื้อรื่น
2. เด็กชายวีรภัทร  บุษดี
 
1. นายศุภชัย  ปะชุนหะ
2. นางสาวญาณิศา  เกิดลอย
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยแห้ง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  บุญนิ่ม
2. เด็กหญิงสุพรรณิศา  นุสุ
 
1. นางสาวนภาพรรณ  จงเกษกรณ์
2. นายวิษณุ  จันทหอม
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 1. เด็กชายชัชชัย  ทองมา
2. เด็กหญิงโสภณัฐ  บุญสนิท
 
1. นางสาวสุภิณดา  ชัยนา
2. นางวันเพ็ญ  อินทร์เอี่ยม
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายวิษณุ  ขุมทอง
2. เด็กชายศิวภูมิ  อิทธิประเวศน์
 
1. นางสาวพิมณภาภรณ์  คำดี
2. นางสาวเกศินี  แสงสาคร
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 1. เด็กชายธนภัทร  นาสิงห์
2. เด็กชายธนากร  จูสิงห์
3. เด็กชายปิยวัฒน์  อบเชย
 
1. นางสาวชุติมา  แข็งเขตการณ์
2. นางสาวพรรณี  เสาวมาลย์
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประดาหัก 1. เด็กหญิงชญาดา  เจนเขตการณ์
2. เด็กชายอณุศรณ์  โพธิทัศ
3. เด็กชายอนุชา  ดวงแข
 
1. นางสาวอัญชลี  สนกัน
2. นางสาววชิราพร  ศักดี
 
228 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงณิชนันทน์  นัสยารส
2. เด็กหญิงวิชญาดา  วิเชียรสาร
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ขันธไกรฤทธิ์
 
1. นางสาวสกลพร  เกษกร
2. นางกรองทิพย์  จำปาทอง
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง 1. เด็กชายณัฐฐิกร  รักเสนาะ
2. เด็กชายพีรภัทร  ไวเชิงค้า
3. เด็กหญิงอริศรา  พะจุไทย
 
1. นางรัตติกาล  ทับทิมไทย
2. นางสาวศิริพร  ยตะโคตร
 
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายจิตรภาณุ  สุนทรไชยา
2. เด็กชายพุทธจิต  กองมณี
3. เด็กหญิงสรวิศา  สุขเภา
 
1. นางเต็มดวง  เพชรสัมฤทธิ์
2. นางกชพร  เปียมาลย์
 
231 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ฉิมพลี
2. เด็กหญิงวิภาวดี  ขวัญสูงเนิน
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สิงห์ศรี
 
1. นายทศพร   ทองสอน
2. นางสาวมยุรี  พรมดา
 
232 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง 1. เด็กชายธนพงษ์  โภชนา
2. เด็กชายนพเก้า  บานเย็น
3. เด็กชายอนุวรรต  วันอินทร์
 
1. นางสาวพิมพ์พิศา  สิงห์โตทอง
2. นางวันเพ็ญ  บุตรลพ