งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14 - 15 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

[ ทั้งหมด   14 ก.ย. 2562   15 ก.ย. 2562   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 14 ก.ย. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 ห้อง ม.3/1 14 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 ห้อง ม.3/2 14 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 ห้อง ม.3/3 14 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 ใต้ถุนโรงยิม(โรงอาหาร) 14 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 ใต้ถุนโรงยิม(โรงอาหาร) 14 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 ใต้ถุนโรงยิม(โรงอาหาร) 14 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 ใต้ถุนโรงยิม(โรงอาหาร) 14 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 ห้อง Computer 14 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 ห้อง Computer 14 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 ห้อง ประชุมธรรมชาติ 14 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 ห้อง ประชุมธรรมชาติ 14 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 ห้อง ประชุมธรรมชาติ 14 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ 14 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ 14 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ห้องประชุมลางสาด 14 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ห้องประชุมลางสาด 14 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
17 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 ห้อง ม.2/1 14 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
18 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 ห้อง ม.2/2 14 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
19 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 ห้อง ม.2/3 14 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนสวนหลวง (สาธิต สปจ.อุตรดิตถ์) อาคาร สปจ. ห้อง อนุบาล 14 ก.ย. 2562 09.00-16.30
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนหลวง (สาธิต สปจ.อุตรดิตถ์) อาคาร สปจ. ห้อง เก็บข้อสอบ O-NET 14 ก.ย. 2562 09.00-16.30
3 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนสวนหลวง (สาธิต สปจ.อุตรดิตถ์) อาคารหอประชุมใหญ่ 14 ก.ย. 2562 09.00-16.30
4 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 โรงเรียนสวนหลวง (สาธิต สปจ.อุตรดิตถ์) อาคารหอประชุมใหญ่ 14 ก.ย. 2562 09.00-16.30
5 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนสวนหลวง (สาธิต สปจ.อุตรดิตถ์) อาคารหอประชุมใหญ่ 14 ก.ย. 2562 09.00-16.30
6 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนสวนหลวง (สาธิต สปจ.อุตรดิตถ์) อาคารโรงอาหาร 14 ก.ย. 2562 09.00-17.00
7 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนหลวง (สาธิต สปจ.อุตรดิตถ์) อาคารโรงอาหาร 14 ก.ย. 2562 09.00-17.00
8 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนสวนหลวง (สาธิต สปจ.อุตรดิตถ์) อาคารโรงอาหาร 14 ก.ย. 2562 09.00-16.30
9 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนหลวง (สาธิต สปจ.อุตรดิตถ์) อาคารโรงอาหาร 14 ก.ย. 2562 09.00-16.30
10 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนสวนหลวง (สาธิต สปจ.อุตรดิตถ์) อาคารห้องสมุด 14 ก.ย. 2562 09.00-16.30
11 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนสวนหลวง (สาธิต สปจ.อุตรดิตถ์) อาคาร สปจ. ชั้น 2 ห้อง ม.1 และ ม.2 14 ก.ย. 2562 09.00-16.30
12 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนหลวง (สาธิต สปจ.อุตรดิตถ์) อาคาร สปจ. ชั้น 2 ห้อง ม.3 14 ก.ย. 2562 09.00-16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อาคารสัตตบรรณ ห้อง นันทนาการ 14 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อาคารสัตตบรรณ ห้อง กิจการนักเรียน 14 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อาคารสัตตบรรณ ห้อง กิจการนักเรียน 14 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม โดม 14 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม โดม 14 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม โดม 14 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อาคารสัตตบรรณ ห้อง คอมพิวเตอร์ 14 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อาคารสัตตบรรณ ห้อง คอมพิวเตอร์ 14 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อาคารอเนกประสงค์ 14 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
10 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อาคารสัตตบรรณ ห้อง ศิลปะ 14 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
11 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อาคารสัตตบรรณ ห้อง การงาน 14 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
12 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อาคารดอกแก้ว ห้อง อนุบาล 3 14 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
13 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อาคารอินทนิล ห้อง ป.5 14 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
14 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อาคารดอกแก้ว ห้อง สื่อปฐมวัย 14 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
15 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อาคารอินทนิล ห้อง ป.6 14 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
16 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง 1 14 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
17 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง 2 14 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อาคารอเนกประสงค์ 14 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อาคารอเนกประสงค์ 14 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อาคารเอนกประสงค์ 14 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อาคารอเนกประสงค์ 14 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
5 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม หอประชุมอินทนิล 14 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
6 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม หอประชุมอินทนิล 14 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา (วัดตลิ่งต่ำ) ห้องประชุมใหญ่ 14 ก.ย. 2562 13.00 เป็นต้นไป
2 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา (วัดตลิ่งต่ำ) ห้องประชุมใหญ่ 14 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
3 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา (วัดตลิ่งต่ำ) อาคารโดม เวทีกลาง 14 ก.ย. 2562 11.00 เป็นต้นไป
4 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา (วัดตลิ่งต่ำ) อาคารโดม เวทีกลาง 14 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
5 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา (วัดตลิ่งต่ำ) ใต้ถุนอาคาร สปช.105/29 14 ก.ย. 2562 11.00 เป็นต้นไป
6 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา (วัดตลิ่งต่ำ) ใต้ถุนอาคาร สปช.105/29 14 ก.ย. 2562 14.00 เป็นต้นไป
7 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา (วัดตลิ่งต่ำ) ใต้ถุนอาคาร สปช.105/29 14 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
8 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา (วัดตลิ่งต่ำ) ใต้ถุนอาคาร สปช.105/29 14 ก.ย. 2562 13.00 เป็นต้นไป
9 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา (วัดตลิ่งต่ำ) ห้องสมุด 14 ก.ย. 2562 13.00 เป็นต้นไป
10 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา (วัดตลิ่งต่ำ) ห้องสมุด 14 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
11 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา (วัดตลิ่งต่ำ) ห้องแข่งขันดนตรีไทย (ห้องที่ 1) 14 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
12 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา (วัดตลิ่งต่ำ) ห้องแข่งขันดนตรีไทย (ห้องที่ 1) 14 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
13 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา (วัดตลิ่งต่ำ) ห้องแข่งขันดนตรีไทย (ห้องที่ 1) 14 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
14 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา (วัดตลิ่งต่ำ) ห้องแข่งขันดนตรีไทย (ห้องที่ 1) 14 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
15 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา (วัดตลิ่งต่ำ) ห้องแข่งขันดนตรีไทย (ห้องที่ 2) 14 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
16 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา (วัดตลิ่งต่ำ) ห้องแข่งขันดนตรีไทย (ห้องที่ 2) 14 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
17 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา (วัดตลิ่งต่ำ) ห้องแข่งขันดนตรีไทย (ห้องที่ 2) 14 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
18 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา (วัดตลิ่งต่ำ) ห้องแข่งขันดนตรีไทย (ห้องที่ 2) 14 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
19 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา (วัดตลิ่งต่ำ) ห้องแข่งขันดนตรีไทย (ห้องที่ 1) 14 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
20 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา (วัดตลิ่งต่ำ) ห้องแข่งขันดนตรีไทย (ห้องที่ 2) 14 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
21 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา (วัดตลิ่งต่ำ) ห้องแข่งขันดนตรีไทย (ห้องที่ 1) 14 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
22 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา (วัดตลิ่งต่ำ) ห้องแข่งขันดนตรีไทย (ห้องที่ 1) 14 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา (วัดตลิ่งต่ำ) ห้องประชุมวัชรพล 14 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
2 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา (วัดตลิ่งต่ำ) ห้องประชุมวัชรพล 14 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
3 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา (วัดตลิ่งต่ำ) ห้องประชุมวัชรพล 14 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ 14 ก.ย. 2562 09.00 - 16.30
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ 14 ก.ย. 2562 09.00 - 16.30
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ 14 ก.ย. 2562 09.00 - 16.30
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา หอประชุม(อาคารเอนกประสงค์) ห้อง หอประชุม(อาคารเอนกประสงค์) 14 ก.ย. 2562 09.00 - 16.30
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา หอประชุม(อาคารเอนกประสงค์) ห้อง หอประชุม(อาคารเอนกประสงค์) 14 ก.ย. 2562 09.00 - 16.30
6 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 14 ก.ย. 2562 09.00 - 15.00
7 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา อาคารมัธยม ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ 14 ก.ย. 2562 09.00 - 15.00
8 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา อาคารกรรณิการ์ ห้อง ห้องสมุด 14 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
9 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา อาคารกรรณิการ์ ห้อง ห้องสมุด 14 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1 อาคารมุทิตา ห้อง ป.3 (ICT 3) 14 ก.ย. 2562 09.00 - 11.00
2 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1 อาคารบ้านอนุบาล (ICT 1) ห้อง ป.1 14 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
3 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1 อาคารมุทิตา ห้อง ป.4 (ICT 4) 14 ก.ย. 2562 09.00 - 14.00
4 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1 อาคารเบญจธรรม ห้อง ใหม่ ป.6 (ICT 6) 14 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
5 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1 อาคารเบญจธรรม ห้อง ป.2 (ICT 2) 14 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ อาคารพระสังข์/สนามบาส 14 ก.ย. 2562 09.00-13.00
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ อาคารพระสังข์/สนามบาส 14 ก.ย. 2562 09.00-12.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ อาคารยศวิมล 14 ก.ย. 2562 09.00-12.00
4 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ ห้องสมุด 14 ก.ย. 2562 09.00-12.00
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ อาคารโดม 14 ก.ย. 2562 09.00-12.00
6 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ ถนนหน้าห้องประชุม 14 ก.ย. 2562 09.00-12.00
7 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ ห้องครัว 14 ก.ย. 2562 09.00-12.00
8 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ ถนนหน้าห้องประชุม 14 ก.ย. 2562 09.00-12.00
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ อาคารยศวิมล 14 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1 หอประชุมพรหมวิหาร 4 14 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1 หอประชุมพรหมวิหาร 4 14 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายโสภณ สีหะอำไพ โทร 0817078766 หรือ นายชณดล พูสาย โทร 0902475601
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]