::sp-utt1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางอนงค์ บัวจันทร์โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดงประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ เลิศพิพัฒน์สกุลโรงเรียนวัดวังยางกรรมการ
3. นางปริณดา ผุยน้อยโรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางศศิวรรณ์ จันทร์อำไพโรงเรียนวัดท่าทองประธานกรรมการ
2. นางสาวนนฑพัทธ์ หอมหาโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางกรรมการ
3. นางญาณิศา คำพรมโรงเรียนวัดคุ้งยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางนฤมล เรือนคำโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนวลกมล เพ็ชรน่วมโรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ กลับเพ็ชรโรงเรียนบ้านชำทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางลัฐิกา ผาบไชยโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุประธานกรรมการ
2. นางปราณี หินจันทร์โรงเรียนบ้านงิ้วงามกรรมการ
3. นางสาวพจนา สิงห์ทองโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นางสุภารัตน์ อินดวงโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายวสุธร สวนดอกโรงเรียนบ้านชำทองกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี บุญยพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำอ่างฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
1. นางอัญชลี เมืองก้อนโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางประธานกรรมการ
2. นายศุภวิชญ์ ทาต่อยโรงเรียนวัดดอยแก้วกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ รุ่งเมืองโรงเรียนชุมชนบ้านดงกรรมการ
4. นางนภาวัน สังเวียนวงษ์โรงเรียนด่านแม่คำมันกรรมการ
5. นางจีรนันท์ แก้วบุญมาโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
1. นางภุมรินทร์ จันทะคุณโรงเรียนบ้านห้วยฉลองประธานกรรมการ
2. นางหทัยรัตน์ สาหร่ายโรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางยุวธิดา กิ่งพวงโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
4. นางสาวรสสุคนธ์ ทรัพย์ศรีโรงเรียนบ้านฟากบึงกรรมการ
5. นางสาวชลียา วงศ์เนาวรัตน์โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นางสาวอรัญญา อุ่นทองโรงเรียนบ้านวังเบนฯประธานกรรมการ
2. นางณัฐกานต์ คำชมโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสากรรมการ
3. นางเสาวนีย์ ปานเกิดโรงเรียนบ้านกองโคกรรมการ
4. นางสาวรินทร์ดา ภูคองตาโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการ
5. นางรัตนา ทนุชนโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายสมศักดิ์ คำลือมีโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นประธานกรรมการ
2. นางอำนวย ทองน่วมโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางกรรมการ
3. นางสาวปาวิณี เล็กคำด้วงโรงเรียนบ้านร้องลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายธนะกิจ ทิพยศโรงเรียนบ้านเหล่าประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริวิมล ปามิตรโรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการ
3. นายสุรชาติ เกิดอ่วมโรงเรียนบ้านแพะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางคมดาว โสดาโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ อินทร์ขำโรงเรียนบ้านข่อยสูงกรรมการ
3. นางกิติมา มะโนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายธวัช สุขวิทย์โรงเรียนวัดบ้านเกาะประธานกรรมการ
2. นายสิทธา เนยสูงเนินโรงเรียนบ้านบึงท่ายวนกรรมการ
3. นางอรวรรณ ตาพาโรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯกรรมการ
4. นางสาวชญานิฐ ทัดนุ่มโรงเรียนบ้านดารากรรมการ
5. นางขวัญดาว แดงกองโคโรงเรียนบ้านบึงพาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นางกำไร กรแก้วโรงเรียนนาอินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชนากานต์ จาดเอี่ยมโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการ
3. นางสาวนาริน ไชยแก้วโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
4. นางนงเยาว์ บุญแสนขันโรงเรียนบ้านบ่อพระกรรมการ
5. นางสาวหรรษา ภูมิประเทศโรงเรียนวัดพระฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นางสาวสาหร่าย เกิดสาโรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยารัตน์ แสงแก้วโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
3. นางพนิดา อรุณศรีอรุณศรีโรงเรียนบ้านงิ้วงามกรรมการ
4. นางสาวนัฐฐนันธ์ สุวิลาวงษ์โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศกรรมการ
5. นางนารีรัตน์ โทนแจ้งโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสาวสาหร่าย เกิดสาโรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยารัตน์ แสงแก้วโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
3. นางพนิดา อรุณศรีโรงเรียนบ้านงิ้วงามกรรมการ
4. นางสาวนัฐฐนันธ์ สุวิลาวงษ์โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศกรรมการ
5. นางนารีรัตน์ โทนแจ้งโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายสมชาย รอดเกลี้ยงโรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐีประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ ปันต๊ะโรงเรียนชายเขาวิทยากรรมการ
3. นางจันทนา แก้วเปี้ยโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสมชาย รอดเกลี้ยงโรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐีประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ ชำนาญโรงเรียนหนองกลายกรรมการ
3. นายตระการ ขวัญเนตรโรงเรียนบ้านวังแดงกรรมการ
4. นางสุดาพร ภวภูตานนท์โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางจันทนา แก้วเปี้ยโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุกรรมการ
6. นายสันต์ชัย บุญเลี้ยงโรงเรียนวัดไร่อ้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย รอดเกลี้ยงโรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐีประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ทนันชัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕กรรมการ
3. นายธนัย กาญจนโกมลโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
4. นางสาวภูษณิศา มั่นเจ๊กโรงเรียนบ้านป่าแต้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสิทธิศักดิ์ จันทร์ดุ้งโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214ประธานกรรมการ
2. นางวลีพร ศรีทองโรงเรียนบ้านร้องลึกกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ กาดีวงค์โรงเรียนบ้านน้ำอ่างกรรมการ
4. นางสาวศศิวิมล เหล็กสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านดงกรรมการ
5. นายเสน่ห์ ท้าวอาสาโรงเรียนวัดแม่เฉยกรรมการ
6. นางสาวพัชรินทร์ ยะธิมาโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิศักดิ์ จันทร์ดุ้งโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214ประธานกรรมการ
2. นางวลีพร ศรีทองโรงเรียนบ้านร้องลึกกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ กาดีวงค์โรงเรียนบ้านน้ำอ่างกรรมการ
4. นางสาวศศิวิมล เหล็กสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านดงกรรมการ
5. นายเสน่ห์ ท้าวอาสาโรงเรียนวัดแม่เฉยกรรมการ
6. นางสาวพัชรินทร์ ยะธิมาโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายสิทธิศักดิ์ จันทร์ดุ้งโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214ประธานกรรมการ
2. นางวลีพร ศรีทองโรงเรียนบ้านร้องลึกกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ กาดีวงค์โรงเรียนบ้านน้ำอ่างกรรมการ
4. นางสาวศศิวิมล เหล็กสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านดงกรรมการ
5. นายเสน่ห์ ท้าวอาสาโรงเรียนวัดแม่เฉยกรรมการ
6. นางสาวพัชรินทร์ ยะธิมาโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิศักดิ์ จันทร์ดุ้งโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214ประธานกรรมการ
2. นางวลีพร ศรีทองโรงเรียนบ้านร้องลึกกรรมการ
3. นางทัศนีย์ กาดีวงค์โรงเรียนบ้านน้ำอ่างกรรมการ
4. นางสาวศศิวิมล เหล็กสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านดงกรรมการ
5. นายเสน่ห์ ท้าวอาสาโรงเรียนวัดแม่เฉยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวเมย์ แย้งจันทร์โรงเรียนบ้านนายางประธานกรรมการ
2. นายอกนิษฐ์ ขำวีระโรงเรียนบ้านชำสองกรรมการ
3. นางสุฐิพร สอนอ่อนโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางสาวพิชญานิน สมเชื้อโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ จินดาทาโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายอกนิษฐ์ ขำวีวีระโรงเรียนบ้านชำสองประธานกรรมการ
2. นายกล้าณรงค์ ร่องสุวรรณโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ จินดาพาโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการ
4. นางสาวเมย์ แย้งจันทร์โรงเรียนบ้านนายางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายสิงหา บุญเอี่ยมโรงเรียนวัดคุ้งยางประธานกรรมการ
2. นางจันทนา แก้วเปียโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุกรรมการ
3. นางอัมรินทร์ เหม็นต้นสายโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
4. นายสุพจน์ แก้วมูลโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุกรรมการ
5. นางอัญชลี คันทรงโรงเรียนวัดดอยแก้วกรรมการ
6. นางดวงใจ ภู่เกาะโรงเรียนวัดแม่เฉยกรรมการ
7. นางพัชรี ปัญชะนะโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายสิงหา บุญเอี่ยมโรงเรียนวัดคุ้งยางประธานกรรมการ
2. นางประเมิน คำเพ็งโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสากรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ภู่เกาะโรงเรียนน้ำริดราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางพิณนภัส ตลอดพงษ์โรงเรียนวัดวังกะพี้กรรมการ
5. นางยุพินศรี เทียมเพ็งโรงเรียนบ้านงิ้วงามกรรมการ
6. นางสาวจรุงพร จินดาบุตรโรงเรียนนานกกกกรรมการ
7. นางสมคิด คงพูลโรงเรียนชุมชนบ้านดงกรรมการ
8. นางสาวพัชชา เสาะสูนโรงเรียนบ้านกองโคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสิงหา บุญเอี่ยมโรงเรียนวัดคุ้งยางประธานกรรมการ
2. นายธงชัย บุญธนาธรรมโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายชูชาติ อ่อนอุระโรงเรียนด่านแม่คำมันกรรมการ
4. นางชุรีพร ร้านกันทาโรงเรียนอนุบาลชมชนหัวดงกรรมการ
5. นางชนม์นิภา เพชรรุ่งโรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นางสาวอัญชลี จันจัดโรงเรียนพิชัยประธานกรรมการ
2. นายสุริยา มาติดต่อโรงเรียนบ้านชำสองกรรมการ
3. นายไผท เสือน้อยโรงเรียนพิชัยกรรมการ
4. นางสาวสุรีพร บุญมาโรงเรียนบ้านนาป่าคายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี จันจัดโรงเรียนพิชัยประธานกรรมการ
2. นายสุริยา มาติดต่อโรงเรียนบ้านชำสองกรรมการ
3. นางสาวสุรีพร บุญมาโรงเรียนบ้านนาป่าคายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายกฤษฎี คงจันทร์โรงเรียนบ้านท่าอวนประธานกรรมการ
2. นายไผท เสือน้อยโรงเรียนพิชัยกรรมการ
3. นางสาวกัญญารัตน์ ขอบคุณโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214กรรมการ
4. นางสาวสุมินตรา อินทะรังษีโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎี คงจันทร์โรงเรียนบ้านท่าอวนประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐภรณ์ กิ่งแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านโคนกรรมการ
3. นางสาวสุรีพร ม่วงพันธ์โรงเรียนวัดอรัญญิการามกรรมการ
4. นางสาวพยุ ใจหล้าโรงเรียนวัดพระฝางกรรมการ
5. นางนุชนารถ เกิดยิ้มโรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
1. นางสาวณัฐฐินันท์ นวลหมวกโรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถินประธานกรรมการ
2. นางศิริกัญญา สุวรรณประภาโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
3. นางสาวชิดชนก บุญเดชโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214กรรมการ
4. นางสาวพรวดี เยายวนโรงเรียนบ้านท่าเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
1. นางสาวณัฐฐินันท์ นวลหมวกโรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถินประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพร นาพันธ์โรงเรียนนาน้อยวิทยากรรมการ
3. นางสาวรังสินันท์ แก้วประสงค์โรงเรียนบ้านดอนโพกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา จันทร์ลอยโรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐฐินันท์ นวลหมวกโรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถินประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมาสน์ งามอนันต์โรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
3. นางเกศรา เพ็งด้วงโรงเรียนชุมชนบ้านดงกรรมการ
4. นายเอกราช เรือนจันทร์โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางสาวพัชชา เสาะสูนโรงเรียนบ้านกองโคกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายกมล เมิดไธสงโรงเรียนบ้านวังปรากฎประธานกรรมการ
2. นางวันวิสาข์ สาดสีโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสาวบุญสิตา แก้วบรรพตโรงเรียนชุมชนบ้านโคนกรรมการ
4. นายสมคิด กอบกำโรงเรียนบ้านท่าสักกรรมการ
5. นายอภิวิชญ์ ศรีจันทร์ทับโรงเรียนบ้านร้องลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายกมล เมิดไธสงโรงเรียนบ้านวังปรากฏประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ศรีวัฒนกุลโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
3. นางกัณฑิมา เลี้ยงวงษ์โรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการ
4. นางภาวินีย์ พันทาโรงเรียนบ้านดอนโพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นางวรรณภา ชุ่มกลิ่นโรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวรส ศรีอุ่นดีโรงเรียนวัดโรงม้ากรรมการ
3. นายประสูตร คล้ายกันโรงเรียนบ้านคุ้งตะเภากรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ โตนแห่วโรงเรียนบ้านขุนฝางกรรมการ
5. นางอรวรรณ พาทองโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
6. นางสาวอัจฉริยา บุญมาสืบโรงเรียนบ้านชำสองกรรมการ
7. นางวลินดา วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
1. นายเจริญ แสนย่างโรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ ๗๕ประธานกรรมการ
2. นายอภิเดช แสงแก้วโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการ
3. นางสาวภัคภร กิ่งจันทร์โรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
4. นางอำภา มีเครือรอดโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
1. นางวรรณภา ชุ่มกลิ่นโรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ฑีฆากุลโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดงกรรมการ
3. นางสาววรรณภา วัชรพุทธโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางสาวชิดชนก มาท้ายน้ำโรงเรียนวัดไร่อ้อยกรรมการ
5. นายพรหมมินทร์ มัชฌิมาโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายยุทธชัย พันแพงโรงเรียนบ้านขุนฝางประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ อินหมูโรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายแสนศักดิ์ ด่านสวัสดิ์โรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการ
4. นายยุทธชัย แย้มสุคนธ์โรงเรียนภราดานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวอำพร ศิริกันทาโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
6. นางสิริกุล รักสัจจาโรงเรียนวัดแม่เฉยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
1. นายยุทธชัย พันแพงโรงเรียนบ้านขุนฝางประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย มงคลโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการ
3. นายนพดล สารีโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสากรรมการ
4. นายณัฐพริษฐ์ กันยะมีโรงเรียนนานกกกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ ช้ามะเริงโรงเรียนบ้านท่าช้างประธานกรรมการ
2. นางรุ้งราวรรณ์ เขียวพิยะโรงเรียนบ้านไชยมงคลกรรมการ
3. นางสาวรัชนู แสนสุขโรงเรียนบ้านกองโคกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ แสนจันต๊ะนานกกกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ ช้ามะเริงโรงเรียนบ้านท่าช้างประธานกรรมการ
2. นางรุ้งราวรรณ์ เขียวพิยะโรงเรียนบ้านไชยมงคลกรรมการ
3. นายวสุพล ม่วงเล็กโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่214กรรมการ
4. นางสาวผาณิตา บุญเติมโรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายนิวัติ เสรีวัฒน์โรงเรียนวัดน้ำใสประธานกรรมการ
2. นางสาวธนิดา บุญมีโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ อินโสโรงเรียนบ้านนายางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายนิวัติ เสรีวัฒน์โรงเรียนวัดน้ำใสประธานกรรมการ
2. นางสาวธนิดา บุญมีโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ อินโสโรงเรียนบ้านนายางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6
1. นายเศรษฐวิชญ์ วงษ์สละโรงเรียนราษฎร์อำนวยประธานกรรมการ
2. นางสุพิศ สมศักดิ์โรงเรียนชุมชนด่านวิทยากรรมการ
3. นางสาวชนัญญา กันหลวงโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายภราดร เชียงส่งโรงเรียนวัดแม่เฉยประธานกรรมการ
2. นางศศิธร มากคล้ายโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นกรรมการ
3. นางบุรินทรา เกษรโรงเรียนบ้านป่ากะพี้กรรมการ
4. นางสาวศิรประภา ปานสมบัติโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสิริรัตน์ พัดเทพโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการ
6. นางวนิดา ทาจ๋อยโรงเรียนบ้านขุนฝางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายภราดร เชียงส่งโรงเรียนวัดแม่เฉยประธานกรรมการ
2. นางศศิธร มากคล้ายโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นกรรมการ
3. นางบุรินทรา เกษรโรงเรียนบ้านป่ากะพี้กรรมการ
4. นางสาวศิรประภา ปานสมบัติโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสิริรัตน์ พัดเทพโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการ
6. นางวนิดา ทาจ๋อยโรงเรียนบ้านขุนฝางกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวาสนา ตาคมโรงเรียนบ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางศิวิไล มณีสุวรรณโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดงกรรมการ
3. นายชัยมงคล มั่งคั่งโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางวาสนา ตาคมโรงเรียนบ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี)ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยรัตน์ ปานสังข์โรงเรียนบ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
3. นางสมพิศ แช่มช้อยโรงเรียนบ้านแสนขันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวาสนา ตาคมโรงเรียนบ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี)ประธานกรรมการ
2. นางลำพอง เกิดโมลีโรงเรียนบ้านห้องสูงกรรมการ
3. นางอัจฉรา แป้นเพ็ชร์โรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสุริยะ อยู่สืบโรงเรียนบ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีวรรณ เรืองเดชโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
3. นางสวรรค์ กองแก้วโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสุริยะ อยู่สืบโรงเรียนบ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวธนกร คงพัวะโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการ
3. นางสาวธัญญพร อ่องดาโรงเรียนบ้านร้องลึกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุริยะ อยู่สืบโรงเรียนบ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางจลิน สอนสิงห์โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางพรทิพย์ หาญวัฒนาบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ ๒๑๔กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายศุภณัฐ อ้นน่วมโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายอาคม วงศ์วรรณาโรงเรียนบ้านร้องลึกกรรมการ
3. นายดำรงค์ นวลสีใสโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายศุภณัฐ อ้นน่วมโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายอาคม วงศ์วรรณาโรงเรียนบ้านร้องลึกกรรมการ
3. นายดำรงค์ นวลสีใสโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายวิชชา เที่ยงจันทร์โรงเรียนบ้านไชยมงคลประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ มีผลกิจโรงเรียนบ้านป่ากะพี้กรรมการ
3. นางสาวนฤภร รัตนสมบูรณ์โรงเรียนวัดคลองนาพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายมนตรี รักนิยมโรงเรียนบ้านวังโป่งประธานกรรมการ
2. นางสาวพัทธนันท์ ก้อนคลังโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดงกรรมการ
3. นางสาวรัตติกาล ผาแก้วโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายมนตรี รักนิยมโรงเรียนบ้านวังโป่งประธานกรรมการ
2. นายสกลกริต วรรณสวาทโรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวประภาพร วิชญศาสตราโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนาตยา เกตุวงศ์โรงเรียนบ้านห้วยใต้ประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ หน่ายแก้วโรงเรียนบ้านคลองละมุงกรรมการ
3. นางปุณยวีร์ ชัยสวัสดิ์โรงเรียนบ้านนายางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางนาตยา เกตุวงศ์โรงเรียนบ้านห้วยใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ ขีดขินโรงเรียนสามัคคีกรรมการ
3. นายคชา มุขดีโรงเรียนวัดบ้านเกาะกรรมการ
4. นางสาวญานิสา จันทร์ทองโรงเรียนบ้านหาดงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางนิรชา พันธุพัฒน์โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงเดือน จันเทวีโรงเรียนวัดแม่เฉยกรรมการ
3. นางสุนิสา ทองสุขแก้วโรงเรียนบ้านหนองกวางกรรมการ
4. นางสาวราวรรณ โมราโรงเรียนบ้านขอมกรรมการ
5. นางสาวอรจิรา แว่นวิชัยโรงเรียนบ้านแหลมทองฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางนิรชา พันธุพัฒน์โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ สิงห์สถิตย์โรงเรียนวัดอรัญญิการามกรรมการ
3. นางสาวดารารัตน์ พระวงษ์วันโรงเรียนบ้านข่อยสูงกรรมการ
4. นางสาวอัมพร ร่าเริงโรงเรียนบ้านขุนฝางกรรมการ
5. นางวิลาลี เมืองศรีโรงเรียนหนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายบุญชู นมเนยโรงเรียนบ้านฟากบึงประธานกรรมการ
2. นางบรรจง กาญจนโกมลโรงเรียนบ้านบ่อพระกรรมการ
3. นางสุภารัตน์ กัดมั่นโรงเรียนบ้านซ่านสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวสมฤดี จิววะสังข์โรงเรียนบ้านปากคลองกรรมการ
5. นางบุปผา คำน้อยโรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายบุญชู นมเนยโรงเรียนบ้านฟากบึงประธานกรรมการ
2. นางบรรจง กาญจนโกมลโรงเรียนบ้านบ่อพระกรรมการ
3. นางสุภารัตน์ กัดมั่นโรงเรียนบ้านซ่านสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวสมฤดี จิววะสังข์โรงเรียนบ้านปากคลองกรรมการ
5. นางบุปผา คำน้อยโรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ศิริคุณาลัยโรงเรียนบ้านดงช้างดีประธานกรรมการ
2. นางดอกไม้ คำแย้มโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายพิษณุ ทองพืชโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
4. นายชานนท์ กิ่งพวงโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
5. นางวันทนา อู่ทรัพย์โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ศิริคุณาลัยโรงเรียนบ้านดงช้างดีประธานกรรมการ
2. นางดอกไม้ คำแย้มโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายพิษณุ ทองพืชโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
4. นายชานนท์ กิ่งพวงโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
5. นางวันทนา อู่ทรัพย์โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นายเชิดสกุล จันนวนโรงเรียนแหลมนกแก้วประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ กิ่งพวงโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
3. นางสาวทิศากร ศิริคุณาลัยโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางวันทนา อู่ทรัพย์โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นกรรมการ
5. นายพิษณุ ทองพืชโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
1. นายเชิดสกุล จันนวนโรงเรียนแหลมนกแก้วประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ กิ่งพวงโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
3. นางสาวทิศากร ศิริคุณาลัยโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางวันทนา อู่ทรัพย์โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นกรรมการ
5. นายพิษณุ ทองพืชโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายวสันต์ ศิริกุลโรงเรียนบ้านชำตกประธานกรรมการ
2. นางณัฎฐิกา พรหมอินทร์โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐีกรรมการ
3. นายสมเดช ทองแดงโรงเรียนบ้านโรงหม้อฯกรรมการ
4. นายสุริยพงษ์ กำปั่นทองโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายภูมน ทองพิมพ์โรงเรียนชุมชนบ้านวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวดุษฎี ทองปากน้ำโรงเรียนวัดโรงม้าประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ รุ่งทองโรงเรียนบ้านบึงพาดกรรมการ
3. นางพูลศิริ ศรีทองอ่อนโรงเรียนพิชัยดาบหัก ๑กรรมการ
4. นายเทวิน ปัญญาธิโรงเรียนวัดวังยางกรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ เชื้อปู่คงโรงเรียนบ้านชำทองกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายอุเทน แก้วทิโรงเรียนบ้านหาดงิ้วประธานกรรมการ
2. นายจิตร คำทองดีโรงเรียนบ้านแหลมถ่อนฯกรรมการ
3. นางสมบัติ ทายิดาโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายอภิรักษ์ สุรสอนโรงเรียนวัดพระฝางประธานกรรมการ
2. นางกชกร ใสแจ่มโรงเรียนวัดอรัญญิการามกรรมการ
3. นายสมพร สุริยวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายบำรุงศักดิ์ ปานเอี่ยมโรงเรียนไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวชื่นกมล กะไรโรงเรียนวัดพระฝางกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ จงอยู่สุขโรงเรียนชุมชนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวรากรณ์ วังแก้วโรงเรียนสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวันทนา เกิดมั่นโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
3. นางสาวอัมพร นาพันธ์โรงเรียนนาน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายอภิรักษ์ สุรสอนโรงเรียนวัดพระฝางประธานกรรมการ
2. นายสมพร สุวรรณประภาโรงเรียนบ้านป่ากะพี้กรรมการ
3. นางอัญชลี บัวสดโรงเรียนด่านแม่คำมันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายขวัญธิชล บุญกาวินโรงเรียนบ้านปางวุ้นประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยนุช เณรรอดโรงเรียนวัดพญาปันแดนกรรมการ
3. นางน้ำค้าง คลังกรณ์โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางนิทรา หน่ายแก้วโรงเรียนวัดไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย บุตรแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ อินใจโรงเรียนหวัวเฉียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอุเทน แก้วทิโรงเรียนบ้านหาดงิ้วประธานกรรมการ
2. นายอภิรักษ์ สุรสอนโรงเรียนวัดพระฝางกรรมการ
3. นายธวัชชัย บุตรแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายบำรุงศักดิ์ ปานเอี่ยมโรงเรียนไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวสายหยุด โตรัตน์โรงเรียนบ้านดารากรรมการ
3. นางสาวกมลทิพย์ นุ่มโฉมโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายบำรุงศักดิ์ ปานเอี่ยมโรงเรียนไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธิภาภรณ์ ปานธูปโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการ
3. นายอภิรักษ์ สุรสอนโรงเรียนวัดพระฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอภิรักษ์ สุรสอนโรงเรียนวัดพระฝางประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ทองเปรมโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ กำแพงแก้วโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายอภิรักษ์ สุรสอนโรงเรียนวัดพระฝางประธานกรรมการ
2. นายสถิต จิตต์มั่นโรงเรียนชุมชนด่านวิทยากรรมการ
3. นายคำมูล นวลแก้วโรงเรียนบ้านห้วยใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสุทธิชัย ปานเอี่ยมโรงเรียนวัดไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ อินใจโรงเรียนหวัวเฉียวกรรมการ
3. นางกรวิการ์ ไชยทิพย์โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสุทธิชัย ปานเอี่ยมโรงเรียนวัดไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นายสุบิน บางใจโรงเรียนวัดแม่เฉยกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา แสงกล้าโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ อยู่สุขโรงเรียนบ้านวังปรากฏประธานกรรมการ
2. นายอภิรักษ์ สุรสอนโรงเรียนวัดพระฝางกรรมการ
3. นายโสภณ เขียนงามโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายเอกวิทย์ นาคหอมโรงเรียนวัดวังผักรุงประธานกรรมการ
2. นายเสมอเทพ แลเซอโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์กรรมการ
3. นายวีระ ฉิมพลีโรงเรียนพนมมาศพิทยากรกรรมการ
4. นายเอกชัย ศรีนวลโรงเรียนพนมมาศพิทยากรกรรมการ
5. นายสายพิน พูลจ่างโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางระเบียบ บุญมาโรงเรียนชุมชนบ้านดงประธานกรรมการ
2. ดร.ฐารินี นวลแหยมโรงเรียนชุมชนบ้านโคนกรรมการ
3. นางสาวดาริณี สีสาโรงเรียนวัดพญาปันแดนกรรมการ
4. นางศศิธร ทิมให้ผลโรงเรียนบ้านหาดสองแควกรรมการ
5. นางนันทพร วาริสสอนโรงเรียนบ้านนาอิซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางระเบียบ บุญมาโรงเรียนชุมชนบ้านดงประธานกรรมการ
2. ดร.ฐารินี นวลแหยมโรงเรียนชุมชนบ้านโคนกรรมการ
3. นางสาวดาริณี สีสาโรงเรียนวัดพญาปันแดนกรรมการ
4. นางศศิธร ทิมให้ผลโรงเรียนบ้านหาดสองแควกรรมการ
5. นางนันทพร วาริสสอนโรงเรียนบ้านนาอิซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. ดร.ฐารินี นวลแหยมโรงเรียนชุมชนบ้านโคนประธานกรรมการ
2. นางระเบียบ บุญมาโรงเรียนชุมชนบ้านดงกรรมการ
3. นางสาวดาริณี สีสาโรงเรียนวัดพญาปันแดนกรรมการ
4. นางศศิธร ทิมให้ผลโรงเรียนบ้านหาดสองแควกรรมการ
5. นางนันทพร วาริสสอนโรงเรียนบ้านนาอิซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ดร.ฐารินี นวลแหยมโรงเรียนชุมชนบ้านโคนประธานกรรมการ
2. นางระเบียบ บุญมาโรงเรียนชุมชนบ้านดงกรรมการ
3. นางสาวดาริณี สีสาโรงเรียนวัดพญาปันแดนกรรมการ
4. นางศศิธร ทิมให้ผลโรงเรียนบ้านหาดสองแควกรรมการ
5. นางนันทพร วาริสสอนโรงเรียนบ้านนาอิซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. ดร.บุญเรือง กันกรดโรงเรียนบ้านข่อยสูงประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา กำปนาทโรงเรียนชุมชนบ้านดงกรรมการ
3. นางกุลทรัพย์ ยาสาโรงเรียนวัดดอนสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ดร.บุญเรือง กันกรดโรงเรียนบ้านข่อยสูงประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา กำปนาทโรงเรียนชุมชนบ้านดงกรรมการ
3. นางกุลทรัพย์ ยาสาโรงเรียนวัดดอนสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. ดร.บุญเรือง กันกรดโรงเรียนบ้านข่อยสูงประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา กำปนาทโรงเรียนชุมชนบ้านดงกรรมการ
3. นายกุลทรัพย์ ยาสาโรงเรียนวัดดอนสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ดร.บุญเรือง กันกรดโรงเรียนบ้านข่อยสูงประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา กำปนาทโรงเรียนชุมชนบ้านดงกรรมการ
3. นางกุลทรัพย์ ยาสาโรงเรียนวัดดอนสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายภานุ พรหมน้อยโรงเรียนบ้านนาป่าคายประธานกรรมการ
2. นางปวีณา วรรณปัญญาโรงเรียนบ้านท่ามะปางกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ มั่นสวาทะไพบูลย์โรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
4. นายธรรมศิษฐ์ สุขธรรมศิลานักดนตรีอิสระกรรมการ
5. นางณัฐกานต์ คงกะศรีโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายภานุ พรหมน้อยโรงเรียนบ้านนาป่าคายประธานกรรมการ
2. นางปวีณา วรรณปัญญาโรงเรียนบ้านท่ามะปางกรรมการ
3. นายธรรมศิษฐ์ สุขธรรมศิลานักดนตรีอิสระกรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ มั่นสวาทะไพบูลย์โรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
5. นางณัฐกานต์ คงกะศรีโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายภานุ พรหมน้อยโรงเรียนบ้านนาป่าคายประธานกรรมการ
2. นางปวีณา วรรณปัญญาโรงเรียนบ้านท่ามะปางกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ มั่นสวาทะไพบูลย์โรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
4. นายธรรมศิษฐ์ สุขธรรมศิลานักดนตรีอิสระกรรมการ
5. นางณัฐกานต์ คงกะศรีโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภานุ พรหมน้อยโรงเรียนบ้านนาป่าคายประธานกรรมการ
2. นางปวีณา วรรณปัญญาโรงเรียนบ้านท่ามะปางกรรมการ
3. นายธรรมศิษฐ์ สุขธรรมศิลานักดนตรีอิสระกรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ มั่นสวาทะไพบูลย์โรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
5. นางณัฐกานต์ คงกะศรีโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวพัทธินันท์ณัชชา พุฒหมื่นโรงเรียนบ้านหัวค่ายประธานกรรมการ
2. นางอำนวยพร โปร่งใจโรงเรียนวัดนาทะเลกรรมการ
3. นางฉลาด สังเวียนวงศ์โรงเรียนวัดดอนสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวพัทธินันท์ณัชชา พุฒหมื่นโรงเรียนบ้านหัวค่ายประธานกรรมการ
2. นางอำนวยพร โปร่งใจโรงเรียนวัดนาทะเลกรรมการ
3. นางฉลาด สังเวียนวงศ์โรงเรียนวัดดอนสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวพัทธินันท์ณัชชา พุฒหมื่นโรงเรียนบ้านหัวค่ายประธานกรรมการ
2. นางอำนวยพร โปร่งใจโรงเรียนวัดนาทะเลกรรมการ
3. นางฉลาด สังเวียนวงศ์โรงเรียนวัดดอนสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวพัทธินันท์ณัชชา พุฒหมื่นโรงเรียนบ้านหัวค่ายประธานกรรมการ
2. นางอำนวยพร โปร่งใจโรงเรียนวัดนาทะเลกรรมการ
3. นางฉลาด สังเวียนวงศ์โรงเรียนวัดดอนสักกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
1. นายเอกวิทย์ นาคหอมโรงเรียนวัดวังผักรุงประธานกรรมการ
2. นายสายพิน พูลจ่างโรงเรียนนาอินวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเสมอเทพ แลเซอโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์กรรมการ
4. นายวีระ ฉิมพลีโรงเรียนพนมมาศพิทยากรกรรมการ
5. นายเอกชัย ศรีนวลโรงเรียนพนมมาศพิทยากรกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายเอกวิทย์ นาคหอมโรงเรียนวัดวังผักรุงประธานกรรมการ
2. นายเสมอเทพ แลเซอโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์กรรมการ
3. นายวีระ ฉิมพลีโรงเรียนพนมมาศพิทยากรกรรมการ
4. นายเอกชัย ศรีนวลโรงเรียนพนมมาศพิทยากรกรรมการ
5. นายสายพิน พูลจ่างโรงเรียนนาอินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางเรณู สุวะโรงเรียนบ้านคลองละวานประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
3. นายสุริยัณฑ์ ใจหงิมโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายนายศักดิ์ณรงค์ ยะรสโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ตาแก้วโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการ
3. นายสุริยัณฑ์ ใจหงิมโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายอนุสรณ์ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านเหล่าประธานกรรมการ
2. นายสุริยัณฑ์ ใจหงิมโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
3. นายอนุชา ตาแก้วโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ณรงค์ ยะรสโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ตาแก้วโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการ
3. นายสุริยัณฑ์ ใจหงิมโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางเรณู สุวะโรงเรียนบ้านคลองละวานประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
3. นายบรรพต บางโพธิ์ทองโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายอนุชา ตาแก้วโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายบรรพต บางโพธิ์ทองโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
3. นางเรณู สุวะโรงเรียนบ้านคลองละวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางเรณู สุวะโรงเรียนบ้านคลองละวานประธานกรรมการ
2. นายสุริยัณฑ์ ใจหงิมโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ณรงค์ ยะรสโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ตาแก้วโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการ
3. นายสุริยันฑ์ ใจหงิมโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายปฐมพงษ์ แดงกองโคโรงเรียนบ้านหาดสองแควประธานกรรมการ
2. นางเรณู สุวะโรงเรียนบ้านคลองละวานกรรมการ
3. นายธนพล รักษาโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายปฐมพงษ์ แดงกองโคโรงเรียนบ้านหาดสองแควประธานกรรมการ
2. นางเรณู สุวะโรงเรียนบ้านคลองละวานกรรมการ
3. นายธนพล รักษาโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายธนพล รักษาโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายอักฤทธิ์ ถนอมคุณโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายประภาส ปานงามโรงเรียนสาธิต มรอ.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายธนพล รักษาโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์วิมล ทองสวยโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
3. นายปฐมพงษ์ แดงกองโคโรงเรียนบ้านหาดสองแควกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสุริยัณฑ์ ใจหงิมโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐประธานกรรมการ
2. นายธนพล รักษาโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการ
3. นายปฐมพงษ์ แดงกองโคโรงเรียนบ้านหาดสองแควกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายบรรพต บางโพธิ์ทองโรงเรียนเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนพล รักษาโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการ
3. นายปฐมพงษ์ แดงกองโคโรงเรียนบ้านหาดสองแควกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายกฤษฎา คงเกตุโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ นามเนียมโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
3. นางวรารัตน์ อุ่นใจโรงเรียนชุมชนบ้านโคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายอนุสรณ์ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านเหล่าประธานกรรมการ
2. นายธนพล รักษาโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการ
3. นายปฐมพงษ์ แดงกองโคโรงเรียนบ้านหาดสองแควกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสุริยัณฑ์ ใจหงิมโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐประธานกรรมการ
2. นายบรรพต บางโพธิ์ทองโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
3. นายอนุชา ตาแก้วโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางเตือนใจ ชารีวัลย์โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธนุธ มาบางโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาววัชราภรณ์ จุดโนโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา พิมพ์ตะคุโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา ลิ้มวงศ์โรงเรียนวัดโรงม้ากรรมการ
3. นางสมเกียรติ เพ็งถาโรงเรียนพิชัยดาบหัก ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวภัทขรัตน์ เสนาขันธ์โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ มีโสโรงเรียนวัดโรงม้ากรรมการ
3. นางสาววันจันทร์ ชัยบำรุงโรงเรียนพิชัยดาบหัก ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางศรีเรือน ยิ้มศรีเจริญกิจโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ประธานกรรมการ
2. นายศุภวิชญ์ รอดทองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕กรรมการ
3. นางบานเที่ยง ยอดคำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวธนพรพรรณ ปานทองโรงเรียนบ้านในเมืองประธานกรรมการ
2. นางสาวปรัชวนา สุภาพิทักษ์โรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์วิมล ทองสวยโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา พิมพ์ตะคุโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา ลิ้มวงศ์โรงเรียนวัดโรงม้ากรรมการ
3. นางสมเกียรติ เพ็งถาโรงเรียนพิชัยดาบหัก ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางศรีเรือน ยิ้มศรีเจริญกิจโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ แก้วพุฒโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
3. นางสาวสุณิชา จันจืดโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางสาวพรรณี คล้ายชมโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมา สังทรัพย์โรงเรียนบ้านคลองเรียงงามกรรมการ
3. นางเดือนกวี ทองก้อนโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุกรรมการ
4. นางณัฎฐา ทรัพย์สังข์โรงเรียนบ้านขุนฝางกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา กลิ้งตาโรงเรียนบ้านห้วยใต้กรรมการ
6. นางสาริศา คำวัฒนาโรงเรียนวัดคุ้งยางกรรมการ
7. นางนิจสิริ สิทธิยศโรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางสุกัญญา ไทยปิยะโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤตยา ทองแต้มโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวสกาวเดือน ติ๊บอาจโรงเรียนชุนชนบ้านโคนกรรมการ
4. นางสาวอรทัย ใจเยือกเย็นโรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการ
5. นางวิราธร แทนเทือกโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)กรรมการ
6. นางสาวสิริวรรณ เกียรติกอบชัยโรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
7. นายไกรฤกษ์ ทองคำนุชโรงเรียนบ้านบ่อพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางวิไล ลำอินโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพิชญา เฮอร์เรนดอร์ฟโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางศิริวรรณ ยะอนันต์โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ ๒๑๔กรรมการ
4. นางสร้อยทิพย์ เอี่ยมบุญฤทธิ์โรงเรียนบ้านชำหนึ่งกรรมการ
5. นางสาวธารีรัตน์ อรุณศรีโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสากรรมการ
6. นางสาวพรสวรรค์ เขียวอ่อนโรงเรียนสาธิตม.ราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการ
7. นางสมใจ ยาป่าคายโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวธนพรพรรณ ปานทองโรงเรียนบ้านในเมืองประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร แสงสุวรรณโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางนิ่มมา อ่ำกริมโรงเรียนเซนต์แมรี่อุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายสกลกริด วรรณสวาทโรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา ไทยประยูรโรงเรียนบ้านวังเบนภูธรอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายธนาวุฒิ มั่นแย้มโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวระวีวรรณ ดีมูลโรงเรียนบ้านแสนขันกรรมการ
3. นางสาวคัดนางค์ กุลศิลาฤทธิ์โรงเรียนบ้านร้องลึกกรรมการ
4. นางสาวณัฐพร มีทองโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญศิริ มากละม้ายโรงเรียนวัดอรัญญิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางเรณู เผือกกล่อมโรงเรียนบ้านในเมืองประธานกรรมการ
2. นางสาวกำไลทิพย์ จูเจียมโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายธนาตย์ ป้องกันโรงเรียนวัดพญาปันแดนกรรมการ
4. นางจิดาภา ปันทะนันท์โรงเรียนบ้านหาดสองแควกรรมการ
5. นางสาวกมลรัตน์ แทนเทือกโรงเรียนหมู่ห้าสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นางปิลันฎา สังข์โพธิ์โรงเรียนบ้านวังถ้ำประธานกรรมการ
2. นางสาวภัควลิญชญ์ ศรีใจมั่นโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ นาคมูลโรงเรียนบ้านคลองกะพั้วกรรมการ
4. นางกรวรรณ ใจแก้วโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางสาวภรณ์ธมนต์ คำบุญมาโรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163)กรรมการ
6. นางสาวปริญญา เกษประสิทธิ์โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์กรรมการ
7. นางสาวโสภิตา คำด้วงโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการ
8. นางสาวพัชรินทร์ สวนสอนโรงเรียนบ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
9. นางสาวกชกร นาคสุขมูลโรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางปิลันฎา สังข์โพธิ์โรงเรียนบ้านวังถ้ำประธานกรรมการ
2. นางสาวภัควลิญชญ์ ศรีใจมั่นโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ นาคมูลโรงเรียนบ้านคลองกะพั้วกรรมการ
4. นางสาวกรวรรณ ใจแก้วโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางสาวภรณ์ธมนต์ คำบุญมาโรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163)กรรมการ
6. นางสาวปริญญา เกษประสิทธิ์โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์กรรมการ
7. นางสาวโสภิตา คำด้วงโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการ
8. นางสาวพัชรินทร์ สวนสอนโรงเรียนบ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
9. นางสาวกชกร นาคสุขมูลโรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายกมลพันธุ์ เพ็งปานโรงเรียนวัดห้องสูงประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิตชนก กิจประเสริฐโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
3. Mr.Shang Dongโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ พุทธาโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายกมลพันธุ์ เพ็งปานโรงเรียนวัดห้องสูงประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิตชนก กิจประเสริฐโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
3. Mr.Shang Dongโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ พุทธาโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายเอนก เทศคลังข้าราขการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางวรรณภา ชุ่มกลิ่นโรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่กรรมการ
3. นายบุญชัย จุลวาทินข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางเกษร เทศคลังข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายดิเรก รอดทั่งข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นายอนุสรณ์ ใจคำสืบข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นายสมศักดิ์ พันธุ์พิชัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นายมนัส อยู่จันทร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
9. นางอัญชนิดา จันทร์เจ๊กข้าราชการบำนาญกรรมการ
10. นายกิตติพงษ์ สว่างทิตย์โรงเรียนอุตรดิตถ์กรรมการ
11. นายชัยวัฒน์ ชื่นบานโรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)กรรมการ
12. นางสุนีย์ ธิช่างทองโรงเรียนบ้านบึงพาดกรรมการ
13. นายสถาพร ทำนุพันธุ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
14. นายสุทธิชัย เดโชชัยโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
15. นายชาญฤทธิ์ เตชาโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
16. นายประเสริฐ อินทรัพย์โรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
17. นายทัศนะ อ่อนนิ่มโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
18. นางวันทนา อู่ทรัพย์โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นกรรมการ
19. ว่าที่ร้อยตรีบัณฑูล เกตุทิมโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐกรรมการ
20. นางปัทมาภรณ์ เพ็งถาข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
21. นางสาวกมลพร เมืองแก้วโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายประกาศ เพียสามารถโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นายฉลามชัย สกุลโพนโรงเรียนนาน้อยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวัชรวุฒิ เรือนคำวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นายวิรัติ น้อยหัวหาดโรงเรียนบ้านคลองกล้วยกรรมการ
5. นายอดุลย์ ขวัญอ่อนโรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ ๑๖๓)กรรมการ
6. นายวิศิษฐ์ เชยเกลี้ยงโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสากรรมการ
7. นางลัดดา ทะนันไชยโรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ์)กรรมการ
8. นายปิยะ สิงหนาทโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดกรรมการ
9. นายสุนันท์ ทองอ่อนโรงเรียนดาราพิทยาคมกรรมการ
10. นายบุญเรือง ปาวะนาโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการ
11. นายชัชดล ตลอดพงษ์โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุงกรรมการ
12. นายวัชระ วงศ์หล้าโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
13. นายบุญทัน ปานใยข้าราชการบำนาญกรรมการ
14. นางรัชนี สิงหนาทโรงเรียนวัดอรัญญิการามกรรมการ
15. นายธีรพงษ์ มากคล้ายวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์กรรมการ
16. นายกิตติ เขื่อนแก้วโรงเรียนบ้านขุนฝางกรรมการ
17. นางนภัสนันท์ ภู่ระย้าโรงเรียนวัดพระฝางกรรมการ
18. นายอำนวย แหยมยินดีข้าราชการบำนาญกรรมการ
19. นายจำเรียง มีเครือรอดโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
20. นายบัณฑิต ทำนุพันธุ์โรงเรียนบ้านดารากรรมการและเลขานุการ
21. นางสมยงค์ ท่าสระข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายธีรพล ศรีทองอ่อนโรงเรียนชายเขาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายโสภณ สีหะอำไพโรงเรียนบ้านคลองกะพั้วกรรมการ
3. นายพิเศษ กาญจนเตมีย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายตนุภัทร์ สาหร่ายโรงเรียนลับแลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายจิตรา อาจศรีโรงเรียนบ้านท่าสักประธานกรรมการ
2. นายบุญเสริม อาจศรีโรงเรียนบ้านท่าสักกรรมการ
3. นางวาสนา จันทร์ปากน้ำโรงเรียนบ้านท่าสักกรรมการ
4. นางสาววิชุรีย์ วิริยานุกูลโรงเรียนบ้านวังดินกรรมการ
5. นางสาวสายฝน เกิดเจริญโรงเรียนบ้านวังดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นางสาววัชรีพรรณ มาอยู่โรงเรียนบ้านวังดินประธานกรรมการ
2. นางสาววิชุรีย์ วิริยานุกูลโรงเรียนบ้านวังดินกรรมการ
3. นางสาวสายฝน เกิดเจริญโรงเรียนบ้านวังดินกรรมการ
4. นายบุญเสริม อาจศรีโรงเรียนบ้านท่าสักกรรมการ
5. นางวาสนา จันทร์ปากน้ำโรงเรียนบ้านท่าสักกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายกวีชัย ปิ่นนาคโรงเรียนบ้านแพะประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี ปิ่นนาคโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
3. นางอรอนงค์ เพ็งป่าแต้วโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางชัญญาภัค ถีระแก้วโรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่างประธานกรรมการ
2. นางนุภาวัน สังเวียนวงษ์โรงเรียนด่านแม่คำมันกรรมการ
3. นางวราภรณ์ มีศิริพันธ์โรงเรียนชายเขาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางพรศิริ โหมดพันธ์โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปรินดา คำป้อโรงเรียนบ้านนาอิซางกรรมการ
3. นางสาวนนฑพัทธ์ หอมหาโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายประกิจ สนโตโรงเรียนวัดบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นายบดินทร์ ฟองใหญ่โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่างกรรมการ
3. นางสาวนิตยาภรณ์ กลิ่นพุฒโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสมบูรณ์ วันยะนาพรสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมา จักรน้ำอ่างโรงเรียนบ้านท่าสักกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา สาหร่ายโรงเรียนนานกกกกรรมการ
4. นางศิริรัตน์ ทิพย์โอสถโรงเรียนบ้านวังเบน (ภูธรอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ ศรีรักษาโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. สิบเอกวัชชิระ บำรุงเกตุโรงเรียนบ้านวังถ้ำประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ ถมยาโรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการ
3. นางสาวพัชราวดี บุญมาสืบโรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75กรรมการ
4. นางสาวเพ็ญนภา สาหร่ายโรงเรียนนานกกกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
1. นายจตุรงค์ บุญเสือโรงเรียนบ้านปากคลองประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา อินชาญโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ชัย แทนเทือกโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ สังข์เงินด่านแม่คำมันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นายจตุรงค์ บุญเสือโรงเรียนบ้านปากคลองประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา อินชาญโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ชัย แทนเทือกโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ สังข์เงินโรงเรียนด่านแม่คำมันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายธนศุภกิจ เชื้อน่วมโรงเรียนบ้านชำทองประธานกรรมการ
2. นายณธกร ขวัญมุขโรงเรียนราษฎร์อำนวยกรรมการ
3. นางศิริรัตน์ ทิพย์โอสถโรงเรียนบ้านวังเบนกรรมการ
4. นางสาวลดาวัลย์ เล็กกระจ่างโรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐฐินันท์ นวลหมวกโรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถินประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา เนตรใจโรงเรียนบ้านฟากบึงกรรมการ
3. นางสาววันนิสา ขันใสโรงเรียนชุมชนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายนิรันต์ ผ่องใสโรงเรียนบ้านวังดินประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์วรรณ จอยสีทองโรงเรียนวัดพระฝางกรรมการ
3. นายวุฒิพงษ์ ปิ่นนาคโรงเรียนวัดโรงม้ากรรมการ
4. นางสาวพนิดา ศักดิ์ศรีโรงเรียนหมู่ห้าสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายนิรันต์ ผ่องใสโรงเรียนบ้านวังดินประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์วรรณ จอยสีทองโรงเรียนวัดพระฝางกรรมการ
3. นายวุฒิพงษ์ ปิ่นนาคโรงเรียนวัดโรงม้ากรรมการ
4. นางสาวพนิดา ศักดิ์ศรีโรงเรียนหมู่ห้าสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายธนศุภกิจ เชื้อน่วมโรงเรียนบ้านชำทองประธานกรรมการ
2. นายสัญชัย บุญเสือโรงเรียนบ้านขอมกรรมการ
3. นายศรีรัชศักดิ์ แก้วดีโรงเรียนบ้านขุนฝางกรรมการ
4. นายโยธิน แสนสุยะโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214กรรมการ
5. นางสาวนิฤมล ดาสีโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายสมบรูณ์ วันยะนาพรสพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายศตคุณ ขวัญอ่อนโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
3. นายมณเทียร สอนศรีโรงเรียนชุมชนบ้านโคนกรรมการ
4. นางภัทร์ชลิกา น้อยศิริโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. สิบเอกวัชชิระ บำรุงเกตุโรงเรียนบ้านวังถ้ำประธานกรรมการ
2. นายเจษฎาธรณ์ พรมโสภาโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการ
3. นายคงเดช จันทร์ศรีงามโรงเรียนบ้านหาดสองแควกรรมการ
4. นางสาวอภิชญา เทียนไชยโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางสาวเยาวน์ยศ ถีปรีโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
6. นางสาววัชรา ภุมราดีโรงเรียนวัดแม่เฉยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. สิบเอกวัชชิระ บำรุงเกตุโรงเรียนบ้านวังถ้ำประธานกรรมการ
2. นายเจษฎาธรณ์ พรมโสภาโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยากรรมการ
3. นายคงเดช จันทร์ศรีงามโรงเรียนบ้านหาดสองแควกรรมการ
4. นางสาวอภิชญา เทียนไชยโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางสาววัชรา ภุมราดีโรงเรียนวัดแม่เฉยกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นางหนึ่งฤทัย โตมิโรงเรียนบ้านหาดทับยาประธานกรรมการ
2. นายวรรณะ เพ็ชรจักร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายพงศธร ดีมาสู่โรงเรียนวัดพร้าวกรรมการ
4. นายจีรพงษ์ อัศววารีโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นายตรัยมิตร รูปใสโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤช แก้วสุขศธจ.อุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นางดวงเนตร แขงามขำโรงเรียนบ้านเซ่ากรรมการ
3. นางพิมพ์พิสุทธ์ สุทธหลวงโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. นายกิตติกุล แย้งจันทร์โรงเรียนบ้านหลักร้อยประธานกรรมการ
2. นายพงศธร ดีมาสู่โรงเรียนวัดพร้าวกรรมการ
3. นายพงศธร สวัสดิวงษ์โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายอารัญญู แก้วอุดรศรีโรงเรียนประชาชนอุทิศประธานกรรมการ
2. นายตรัยมิตร รูปใสโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีกรรมการ
3. นายธัญธวัชญธนะ พัฒน์โชติกุลโรงเรียนเซนต์แมรี่อุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นางสาววิชชุดา แดนเมืองศธจ.อุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์พิสุทธ์ สุทธหลวงโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายพงศธร ดีมาสู่โรงเรียนวัดพร้าวกรรมการ
4. นายธีรภัทร์ บุญพิมพ์โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตฯ)กรรมการ
5. นางสาวนาตยา พุ่มคำโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์กรรมการ
6. นายฐิตพิพรรธ์ อินทรประดิษฐ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
1. นายโสภณ สีหะอำไพโรงเรียนบ้านคลองกะพั้วประธานกรรมการ
2. นายพีรวัส ทองตีฆาโรงเรียนบ้านวังถ้ำกรรมการ
3. นางวรารัตน์ อุ่นใจโรงเรียนชุมชนบ้านโคนกรรมการ
4. นายโยธิน แสนสุยะโรงเรียนบ้านน้ำพี้ฯกรรมการ
5. นางสาวมนัสชนก มณีจำนงค์โรงเรียนบ้านร้องลึกกรรมการ
6. นางสาวประภาพร วิชญศาสตราโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายเกษม จิรอาภาพงศ์ผอ.โรงเรียนบ้านวังแดงประธานกรรมการ
2. นางอารี ดาวแดนครูโรงเรียนบ้านน้ำลอกกรรมการ
3. นางจรัสศรี สุนทรานนท์ครูโรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่างกรรมการ
4. นางทองวัน นันทภานุวัฒน์ครูโรงเรียนวัดวังกะพี้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายเกษม จิรอาภาพงศ์ผอ.โรงเรียนบ้านวังแดงประธานกรรมการ
2. นางอารี ดาวแดนครูโรงเรียนบ้านน้ำลอกกรรมการ
3. นางจรัสศรี สุนทรานนท์ครูโรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่างกรรมการ
4. นางทองวัน นันทภานุวัฒน์ครูโรงเรียนวัดวังกะพี้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. สิบเอกบุญแล บางจับผอ.บ้านหาดสองแควประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย หุ่นลำภูครูโรงเรียนวัดคุ้งยางกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี เบาใจครูโรงเรียนวัดดอนสักกรรมการ
4. นายพงศกร บุญตาครูโรงเรียนบ้านขอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. สิบเอกบุญแล บางจับผอ.บ้านหาดสองแควประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย หุ่นลำภูครูโรงเรียนวัดคุ้งยางกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี เบาใจครูโรงเรียนวัดดอนสักกรรมการ
4. นายพงศกร บุญตาครูโรงเรียนบ้านขอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายประหยัด มีมาผอ.โรงเรียนวัดพระฝางประธานกรรมการ
2. นางทองวัน นันทภาณุวัฒน์ครูโรงเรียนวัดวังกะพี้กรรมการ
3. นางเชาวนี อานุภาพครูโรงเรียนวัดพระฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสาวอัจฉริยาภรณ์ รักตลาดผอ.โรงเรียนวัดคลองนาพงประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ทิพย์ พิมพ์ไพบูลย์ครูโรงเรียนหน้าพระธาตุกรรมการ
3. นางสาวธนธรณ์ แป้นพรหมครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉริยาภรณ์ รักตลาดผอ.โรงเรียนวัดคลองนาพงประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ทิพย์ พิมพ์ไพบูลย์ครูโรงเรียนหน้าพระธาตุกรรมการ
3. นางสาวธนธรณ์ แป้นพรหมครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางสาวรุ่งรดา ผดุงณธีกุลผอ.โรงเรียนบ้านคลองเรียงงามประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา บุญมาติดครูโรงเรียนบ้านเด่นสำโรงกรรมการ
3. นายอานนท์ หน่ายแก้วครูโรงเรียนบ้านคลองละมุงกรรมการ
4. นางอารีรัตน์ กังขอนนอกครูโรงเรียนบ้านชำทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งรดา ผดุงณธีกุลผอ.โรงเรียนบ้านคลองเรียงงามประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา บุญมาติดครูโรงเรียนบ้านเด่นสำโรงกรรมการ
3. นายอานนท์ หน่ายแก้วครูโรงเรียนบ้านคลองละมุงกรรมการ
4. นางอารีรัตน์ กังขอนนอกครูโรงเรียนบ้านชำทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายไพบูลย์ จุลญาติผอ.โรงเรียนวัดใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ป๊อกแก้วครูโรงเรียนวัดพระฝางกรรมการ
3. นางลำดวน กุลท้วมครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ)กรรมการ
4. นางนงลักษณ์ ชุ่มจันทร์จิราครูโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตฯ)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ จุลญาติผอ.โรงเรียนวัดใหม่ประธานกรรมการ
2. นางลำดวน กุลท้วมครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ)กรรมการ
3. นางสาวนฤมล ป๊อกแก้วครูโรงเรียนวัดพระฝางกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ ชุ่มจันทร์จิราครูโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตฯ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางฐิติพร เพิ่มพรผอ.โรงเรียนบ้านขอมประธานกรรมการ
2. นางมลธิชา เรือนจันทร์ผอ.โรงเรียนบ้านเด่นสำโรงกรรมการ
3. นางศุภิอร ใจวงษ์ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ)กรรมการ
4. นางภัทราภรณ์ โกฏแสงครูโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางฐิติพร เพิ่มพรผอ.โรงเรียนบ้านขอมประธานกรรมการ
2. นางมลธิชา เรือนจันทร์ผอ.โรงเรียนบ้านเด่นสำโรงกรรมการ
3. นางศุภิอร ใจวงษ์ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ)กรรมการ
4. นางภัทราภรณ์ โกฏแสงครูโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นายณัฐเชวง รักพงษ์ผอ.โรงเรียนชุมชนด่านวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเตือนจิต ไทยเจริญครูโรงเรียนวัดดงสระแก้วกรรมการ
3. นายธิรพันธ์ อินจันทร์ครูโรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นายณัฐเชวง รักพงษ์ผอ.โรงเรียนชุมชนด่านวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเตือนจิต ไทยเจริญครูโรงเรียนวัดดงสระแก้วกรรมการ
3. นายธิรพันธ์ อินจันทร์ครูโรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายเอก กิ่งจันทร์ผอ.โรงเรียนบ้านนายางประธานกรรมการ
2. นางชูศรี นุชโพธิ์ครูโรงเรียนบ้านงิ้วงามกรรมการ
3. นางสายพิณ เรียงสาครูโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางณัฏฐา อุ่นแก้วโรงเรียนวัดพญาปันแดนประธานกรรมการ
2. นางริสรา ปั้นคุ่ยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕กรรมการ
3. นางสาวพรลภัส จอมราชโรงเรียนบ้านปางวุ้นกรรมการ
4. นางจันทร์แรม ผาเจริญโรงเรียนด่านแม่คำมันกรรมการ
5. นางกัลยา ชายสุทธิ์โรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวรุ่งฤทัย ทองเณรโรงเรียนบ้านผักขวงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภางค์ คำสีโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
3. นางขวัญตา ม่อมดีโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตฯ)กรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ โชติมานนท์โรงเรียนบ้านไชยมงคลกรรมการ
5. นายอุดมเดช หงิมรักษาโรงเรียนนานกกกกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศุภนาถ บุญกอแก้วโรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีวรรณ โพธิหิรัญศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นายสิปปนนท์ สุดใจศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นายวัชระ วงศ์หล้าโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นางสุภารัตน์ กัดมั่นโรงเรียนบ้านซ่านสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศุภนาถ บุญกอแก้วโรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีวรรณ โพธิหิรัญศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นายสิปปนนท์ สุดใจศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นายวัชระ วงศ์หล้าโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นางสุภารัตน์ กัดมั่นโรงเรียนบ้านซ่านสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางศุภนาถ บุญกอแก้วโรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีวรรณ โพธิหิรัญศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี ทองเทศศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นายวัชระ วงศ์หล้าโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นางสุภารัตน์ กัดมั่นโรงเรียนบ้านซ่านสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางศุภนาถ บุญกอแก้วโรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีวรรณ โพธิหิรัญศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นายสิปปนนท์ สุดใจศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นายวัชระ วงศ์หล้าโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นางสุภารัตน์ กัดมั่นโรงเรียนบ้านซ่านสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวนารี ขวัญอ่อนโรงเรียนบ้านท้ายน้ำประธานกรรมการ
2. นายนฤพนธ์ มั่นถึงศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา กล่ำใยโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวนารี ขวัญอ่อนโรงเรียนบ้านท้ายน้ำประธานกรรมการ
2. นายนฤพนธ์ มั่นถึงศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา กล่ำใยโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวนารี ขวัญอ่อนโรงเรียนบ้านท้ายน้ำประธานกรรมการ
2. นายนฤพนธ์ มั่นถึงศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา กล่ำใยโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายเทียนชัย ลิ้มสกุลโรงเรียนบ้านดอนโพประธานกรรมการ
2. นางสาวรำพึง เทศะศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวทิวารัศมี แสนประสีศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางสาวมนัญชยา อิ่นแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางสาวผกากาญจน์ ทาขุนโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนารี ขวัญอ่อนโรงเรียนบ้านท้ายน้ำประธานกรรมการ
2. นายนฤพนธ์ มั่นถึงศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา กล่ำใยโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพร้อมพรรณ ไกรสุทธินันท์โรงเรียนวัดวังยางประธานกรรมการ
2. นางสาวลักขณา จันทร์ฤทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางวารุณี พิรอดโรงเรียนบ้านหาดสองแควกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพร้อมพรรณ ไกรสุทธินันท์โรงเรียนวัดวังยางประธานกรรมการ
2. นางสาวลักขณา จันทร์ฤทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางวารุณี พิรอดโรงเรียนบ้านหาดสองแควกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายธวัช เทศคลังโรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุประธานกรรมการ
2. นางสาวพรวิภา หมื่นยาศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นายณกรณ์ กันธิยะศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายธวัช เทศคลังโรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุประธานกรรมการ
2. นางสาวพรวิภา หมื่นยาศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นายณกรณ์ กันธิยะศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายธวัช เทศคลังโรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุประธานกรรมการ
2. นางสาวพรวิภา หมื่นยาศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นายณกรณ์ กันธิยะศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายธวัช เทศคลังโรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุประธานกรรมการ
2. นางสาวพรวิภา หมื่นยาศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นายณกรณ์ กันธิยะศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายธวัช เทศคลังโรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุประธานกรรมการ
2. นางสาวพรวิภา หมื่นยาศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นายณกรณ์ กันธิยะศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธวัช เทศคลังโรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุประธานกรรมการ
2. นางสาวพรวิภา หมื่นยาศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นายณกรณ์ กันธิยะศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธวัช เทศคลังโรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุประธานกรรมการ
2. นางสาวพรวิภา หมื่นยาศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นายณกรณ์ กันธิยะศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายธวัช เทศคลังโรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุประธานกรรมการ
2. นางสาวพรวิภา หมื่นยาศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นายณกรณ์ กันธิยะศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวาสนา ตาคมโรงเรียนบ้านแหลมทองฯประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดา ทุมสะกะศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวอรษา หมื่นลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นายวัฒนา เชื้อน่วมโรงเรียนบ้านท่าอวนกรรมการ
5. นางสาวมันทนา วิจิตรถิรกุลโรงเรียนวัดวังกะพี้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวาสนา ตาคมโรงเรียนบ้านแหลมทองฯประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดา ทุมสะกะศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวอรษา หมื่นลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นายวัฒนา เชื้อน่วมโรงเรียนบ้านท่าอวนกรรมการ
5. นางสาวมันทนา วิจิตรถิรกุลโรงเรียนวัดวังกะพี้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางวาสนา ตาคมโรงเรียนบ้านแหลมทองฯประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดา ทุมสะกะศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวอรษา หมื่นลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นายวัฒนา เชื้อน่วมโรงเรียนบ้านท่าอวนกรรมการ
5. นางสาวมันทนา วิจิตรถิรกุลโรงเรียนวัดวังกะพี้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวาสนา ตาคมโรงเรียนบ้านแหลมทองฯประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดา ทุมสะกะศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวอรษา หมื่นลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นายวัฒนา เชื้อน่วมโรงเรียนบ้านท่าอวนกรรมการ
5. นางสาวมันทนา วิจิตรถิรกุลโรงเรียนวัดวังกะพี้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวาสนา ตาคมโรงเรียนบ้านแหลมทองฯประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดา ทุมสะกะศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวอรษา หมื่นลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นายวัฒนา เชื้อน่วมโรงเรียนบ้านท่าอวนกรรมการ
5. นางสาวมันทนา วิจิตรถิรกุลโรงเรียนวัดวังกะพี้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางวาสนา ตาคมโรงเรียนบ้านแหลมทองประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดา ทุมสะกะศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวอรษา หมื่นลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นายวัฒนา เชื้อน่วมโรงเรียนบ้านท่าอวนกรรมการ
5. นางสาวมันทนา วิจิตรถิรกุลโรงเรียนวัดวังกะพี้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางวาสนา ตาคมโรงเรียนบ้านแหลมทองประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดา ทุมสะกะศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวอรษา หมื่นลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นายวัฒนา เชื้อน่วมโรงเรียนบ้านท่าอวนกรรมการ
5. นางสาวมันทนา วิจิตรถิรกุลโรงเรียนวัดวังกะพี้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกนต์ธร เกิดบำรุงโรงเรียนบ้านกองโคประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา เทพอาจสพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา คำแจ้ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นายวีรภัทร์ กลเรียนโรงเรียนบ้านขุนฝางกรรมการ
5. นางสาวพัชชา เสาะสูนโรงเรียนบ้านกองโคกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายนิรัติ บัวทองโรงเรียนบ้านป่าแต้วประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ แสนนกศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวอลิตสา สุขสงวนโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนิรัติ บัวทองโรงเรียนบ้านป่าแต้วประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ แสนนกศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวอลิตสา สุขสงวนโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนิรัติ บัวทองโรงเรียนบ้านป่าแต้วประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ แสนนกศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวอลิตสา สุขสงวนโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรัชดา อ่อนแพงโรงเรียนบ้านท่าเดื่อประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลีวัลย์ มีพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางวราลักษณ์ เชียงส่งโรงเรียนอนุบาลชุมชนหังดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรัชดา อ่อนแพงโรงเรียนบ้านท่าเดื่อประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลีวัลย์ มีพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางวราลักษณ์ เชียงส่งโรงเรียนอนุบาลชุมชนหังดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ ธรรมชัยโรงเรียนบ้านป่ากะพี้ประธานกรรมการ
2. นางสาวฉวีวรรณ วัฒน์วงษ์คีรีศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวพรปวีณ์ ทองจันทร์โรงเรียนวังดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชำนาญ สิงห์ใสโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินประธานกรรมการ
2. นางทองเพียร โคเกิดโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ โอ่งวันโรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชำนาญ สิงห์ใสโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินประธานกรรมการ
2. นางทองเพียร โคเกิดโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ โอ่งวันโรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชำนาญ สิงห์ใสโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินประธานกรรมการ
2. นางทองเพียร โคเกิดโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ โอ่งวันโรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายโสภณ สีหะอำไพ โทร 0817078766 หรือ นายชณดล พูสาย โทร 0902475601
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]