รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14 - 15 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  เกิดผล
 
1. นางสาวชลธิชา  ไชยวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงพนิตพิชา  จันรุณ
 
1. นางอารีรัตน์  บุตรราช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 1. เด็กชายภาวัต  ปัญญาถา
 
1. นางสาวเอเชีย  ม่วงเลี้ยง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจณิสตา  เจียงกองโค
 
1. นางฉลาด  ภู่สวัสดิ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายธิติสรณ์  จันทร์กองโค
 
1. นางพรศิริ  โหมดพันธ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงสวิชญา  กรุณามิตร
 
1. นางคมดาว  โสดา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายคุณาธิป  รัตนสุวรรณ
 
1. นางสุมาลี  เบญจวรรณ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระฝาง 1. เด็กหญิงนัฐชา  พรมกำเนิด
 
1. นางสาวหรรษา  ภูมิประเทศ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์   สีนวนดำ
 
1. นางนิลวรรณ  พลอาสา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 1. เด็กหญิงนันท์นภัส   ฉิมบรรเทิง
 
1. นางพนิดา  สุขเกษม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   แหยมยาคง
 
1. นายปัญญา  เกิดยิ้ม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงปุญญิศา  มณีรัตน์
2. เด็กหญิงพิมพ์พราวเพชร  พุทธรักษ์ขิต
 
1. นางสาวกฤษณา  คิดดี
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายจิรายุ  อ่อนดี
2. เด็กหญิงวรัญญา  ครุฑวงษ์
 
1. นางสาวกฤษณา  คิดดี
2. นางสาวเสาวภา  คิดดี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  ทองแย้ม
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  โคทอง
 
1. นางสาวพจนา  สิงห์ทอง
2. นางสุพัชรา  เพ็ญธิสาร
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมมาศพิทยากร 1. นายรพีภัทร  คำสิทธิ์
2. นายสุทธิพงษ์  มีรัตน์
 
1. นางสาวนัฐฐนันธ์  สุวิลาวงษ์
2. นางสาวศิริลักษณ์  สุขศรี
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  รอดภัย
 
1. นางสาวปัทมาสน์  งามอนันต์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกรัณ  คล้ำชื่น
 
1. นางสุดใจ  รอดพึ่งครุฑ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายพงศภัค  ทักขินัย
 
1. นางสาวอัญชลี  มีพันธ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภราดานุสรณ์ 1. เด็กชายจารุกิตต์  มงคลสิทธิ์
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  พัดมา
3. เด็กหญิงอภิษฎา  โม้เกิด
 
1. นางวิษา  ศรีมะรักอ่อน
2. นางสาวอรรยารัตน์  อันจิตต์แจ่ม
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดง 1. เด็กหญิงกัญญากรณ์  นุ่มเอี่ยม
2. เด็กชายชนะชัย  เที่ยงน้อย
3. เด็กหญิงธัญยธรณ์  เรืองประพัด
 
1. นางสาวศศิวิมล  เหล็กสิงห์
2. นางสาวศศิวิมล  อินปา
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแต้ว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อนุโรจน์
2. เด็กชายคามิน  ทับทิม
3. เด็กหญิงวรกัญญา  ประทุม
 
1. นางสาวภูษณิศา   มั่นเจ๊ก
2. นางอาริษา  มาทำมา
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายฐิตโชติ  มีสี
2. เด็กหญิงสุชัญญา  ฉายลี
3. เด็กชายเทียนชัย  ไชยพรมมา
 
1. นายณัฐวัฒน์  กองปา
2. นางสาวรัชนี  บุญมาก
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกวิน  ชุ่มทอง
2. เด็กชายวรวิช  แก้วนาคแนว
 
1. นางสาวศิริทรา  โปร่งแสง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายชุติชัย  สีสา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ออง
 
1. นางสาวสุฐิพร  สอนอ่อน
2. นางสาวพิชญานิน  สมเชื้อ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กชายณิชกุล  สื่อสาร
 
1. นางอัมรินทร์  เหม็นต้นสาย
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดง 1. เด็กชายสหรัฐ  กิ่งเฟื่อง
 
1. นางสมคิด  คงพูล
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดง 1. เด็กหญิงวรินยุพา  ทองอู๋
 
1. นางสาวศศิวิมล  เหล็กสิงห์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กชายกิตติพศ  สอนอุทัย
2. เด็กชายณัฐวีร์  กาสุด
 
1. นางสาวชมนาด  กันภัย
2. นายธนัย  กาญจนโกมล
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อาจคำพันธ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  แซ่ลี
 
1. นายพีรวัส  ทองตีฆา
2. นางนุชนารถ  เกิดยิ้ม
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องลึก 1. เด็กชายลายสือ  นครศรี
 
1. นางวลีพร  ศรีทอง
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ยินดีรัมย์
 
1. นางสาวทัศนีย์  กาดีวงค์
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายณัฐพัชร์  เรือนคำ
 
1. นางปัญจมาศ  ทองศรี
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดง 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  กิ่งแก้ว
 
1. นางสมคิด  คงพูล
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 1. เด็กหญิงสุมินตรา  อิตแผ้ว
 
1. นางสาวทัศนีย์  กาดีวงค์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 91.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงญาณภัทร  จินะปัน
2. เด็กชายปัณณวิชญ์  กล่ำแก้ว
3. เด็กหญิงวิรัลพัชร  พันไพศาล
 
1. นางมณฑิรา  หลวงแสน
2. นางอรวรรณ  พาทอง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายนันทกร  พักสอน
2. เด็กชายบรรณสรณ์  อินทวงศ์
3. เด็กชายเสริมศักดิ์  สุทหลวง
 
1. นางสาวอำพร  ศิริกันทา
2. นายเกรียงไกร   เอกตา
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา 1. เด็กชายกษิดิ์ภัทร์  เตียเอี่ยมดี
2. เด็กชายฐิติศักดิ์  จมเมือง
 
1. นายศุภโชค  สุภาวสุทธิ์
2. นางดวงกมล  รุ่งโรจน์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กชายพลพัฒน์  ศรีริอ่วม
2. เด็กชายมนัสวีร์  ทาบุดดา
 
1. นางวลินดา  วงษ์แก้ว
2. นางสุนทรี  สื่อสาร
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาป่าคาย 1. เด็กชายจิรภัทร์  ศิริบุญ
2. เด็กชายดนุชา  ใจยา
 
1. นางวาสนา  เสือเมือง
2. นางสาวสุรีพร  บุญมา
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายพงศ์ทิพย์  พุ่มจีน
2. เด็กชายสรวิชญ์  อองราช
 
1. นายจำเรียง  มีเครือรอด
2. นายเกรียงไกร  เอกตา
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปรากฎ 1. นางสาวชาลิสา  พงษ์โสพล
2. เด็กหญิงสุวรรณภา  จิตรค้ำคูณ
 
1. นางกาญจนา   อุสาหะกานนท์
2. นางสาวสุทัศน์ดาว  จำปา
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงบุญญากานต์  สวนสุวรรณ์
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  มณีจำนงค์
3. เด็กหญิงวริษา  อ่อนนุ่ม
 
1. นางสาวธนพร  คลังพหล
2. นางสมพร  ผาเจริญ
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงทิพยา  แก้วแจ้
2. เด็กหญิงอรนาฏ   เดี่ยวประสพ
3. เด็กหญิงเมธิตา   ตะเพียน
 
1. นางสาวศิวพร  แพงผม
2. นายเกรียงไกร  เอกตา
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พิธีพรม
2. เด็กหญิงสิตานันท์  มาโพธิ์ชัย
3. เด็กหญิงสุภนิดา  กรประพันธ์
 
1. นางสุนทรี  สื่อสาร
2. ดร.ภัทราปวีณ์  ศรีสมพันธ์
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) 1. เด็กหญิงชนิดา  เสนาป่า
2. เด็กชายณัฐพล  เชียงส่ง
3. เด็กหญิงรพีพรรณ  ทิพย์ถา
 
1. นางพฤษภา  ทั่งคำ
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติญา  สร้อยสุดสวาท
2. เด็กหญิงณัฐรดี  วอนกล่ำ
3. เด็กหญิงวรนิษฐา  นิ่มไพบูลย์
 
1. นายทัศนะ  อ่อนนิ่ม
2. นางฌัชญา  ผาแสนเถิน
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงชุติพัทธา  กุลณาวงค์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ทวีผล
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ดีอุดม
2. นางสาวนันท์นภัส  คำแย้ม
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายธนาดุล  ทองแท่ง
2. นางสาวนันทนา  ตาเถิง
 
1. นางสาวอำพร  ศิริกันทา
2. นายปฐมน  คำแย้ม
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงชนิสสินี  เตียเอี่ยมดี
2. เด็กหญิงพาขวัญ  สายสุวรรณ
3. เด็กหญิงรมณ  บูรณะพิมพ์
4. เด็กหญิงสวิชญา  กรุณามิตร
5. เด็กหญิงออมทรัพย์  ทิมศรี
 
1. นางสาวรัตติกาล  ผาแก้ว
2. นางสาวอำพา  สอนเพ็ง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมนกแก้ว 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   เหล็กสิงห์
2. เด็กหญิงปริตา   พุ่มเทียน
3. เด็กหญิงพรอัมภา   คุ้มกลาง
4. เด็กหญิงวรรณวิษา   ภู่ผิว
5. เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์   อินอิว
 
1. นางสาวแสงระวี   แสงเดช
2. นางสาวจารุวรรณ  เขียวดี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงธนัชพร  คงนิล
2. เด็กหญิงน้ำฝน   เกตุทอง
3. เด็กหญิงวรัชยา  ทีปะปาล
4. เด็กหญิงศิราภรณ์  สิทธิชัย
5. เด็กหญิงสุภาพร  อยู่มล
 
1. นางจันจีฬา  จวนอาจ
2. นางสาวเนตรนภา  สิงหเดช
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอวน 1. เด็กหญิงชลดา  โชติสุข
2. เด็กหญิงทักษพร  กลับเพ็ชร
3. เด็กหญิงนันทวรรณ  วัจนะ
4. เด็กหญิงเฉี่ยวหมิ่ง   เชียง
5. เด็กหญิงไอรดา  อยู่จุ้ย
 
1. นายวัฒนา   เชื้อน่วม
2. นางสาวพรทิพย์   นาคเหล็ก
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 1. เด็กชายคิมหันต์  วารินทร์
2. เด็กหญิงชลธิชา  บุญมา
3. เด็กชายธนวัฒน์  คำบุญเรือง
4. เด็กหญิงศศิกานต์  ก้อนคำ
5. เด็กหญิงอนันตยา  สิงห์อ้าย
 
1. นางสุกัญญา  ไทยปิยะ
2. นางลัฐิกา  ผาบไชย
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกชวรรณ  สีสอนบุตร
2. เด็กหญิงชณานุกานต์  แก้วรักถา
3. เด็กหญิงฎีกา  ยาท้วม
4. เด็กหญิงสุกัลญาพร  ผาลา
5. เด็กชายอินทนนท์  แสงจันทร์
 
1. นางยุพิน  กันยะมี
2. นางสาวณัฐพร  ทองนวม
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม 1. เด็กชายชินวุฒิ  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายนนทกร  นากัน
3. เด็กชายปิยะ  ยาทวนแก้ว
4. เด็กชายยุทธนา  ทองแย้ม
5. เด็กชายยุทธพิชัย  แสงแดง
 
1. นางสาวชุติมา  สังทรัพย์
2. นางสาวเปมาญา  อัศวจีระ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 1. เด็กหญิงชโลธร  แก้วจรูญ
2. เด็กหญิงทักษอร  สิทธิบูรณ์
3. เด็กชายนันท์นภัส  บุญรักษา
4. เด็กหญิงพลอยชมภู  เชียงสน
5. เด็กชายวรสิทธิ์  แสนเขียว
 
1. นางสาวอรทัย  ใจเยือกเย็น
2. นางศิริรัตน์  ถมยา
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 1. เด็กชายกฤษกร  บุญมาละ
2. เด็กชายกานตรัตน์  เกิดมั่น
3. เด็กชายฐิตากร  สายยุด
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยังมณี
5. เด็กหญิงณิชานัน  บำรุงราษฎร์
6. เด็กหญิงณิชาภัทร  ทุมนาหาด
7. เด็กหญิงทิพย์กัญญา  สถานอุ่น
8. เด็กชายธนกฤต  ถือตระกูลถาวร
9. เด็กหญิงธนภรณ์  ฉัตรธง
10. เด็กชายธนวัฒน์  เทศเอม
11. เด็กหญิงนภัสสร  ไชยะเกิด
12. เด็กหญิงบุญญานุช  จันทร
13. เด็กหญิงพรจิรา  บุญช่วย
14. เด็กชายภูวฤทธิ์  ภินทภัสตร์
15. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ขวัญมุข
16. เด็กชายวุฒิชัย  พระกำเนิด
17. เด็กหญิงศยามล  ประเสริฐดี
18. เด็กชายสงกรานต์  อ่อนจันทร์
19. เด็กชายสรศักดิ์  หมวกทอง
20. เด็กชายเจตวีร์  เพชรเอี่ยม
 
1. นางลัฐิกา  ผาบไชย
2. นางสุกัญญา  ไทยปิยะ
3. นายสุพจน์  แก้วมูล
4. นางสาวสุพัตรา  คำจ๋า
5. นายกฤษฎา  คงเกตุ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงณัจณริยา   สรงสุวรรณ
 
1. นางสาวอำพา  สอนเพ็ง
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กชายภานุวัฒน์  มากล้น
 
1. นางสาวมณีวรรณ  เรืองเดช
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระฝาง 1. เด็กชายศุกลภัทร  บุญธูป
 
1. นายอภิรักษ์  บุญนะ
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 1. เด็กชายภูมิ์ชณัฐ์  บรรจงเกลี้ยง
2. เด็กหญิงอิสรีย์  สอนภักดี
 
1. นางจรินทร์  แก้วหนู
2. นางสาวสมจิต  วิจิตรานุวัตร
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงนพรัตน์  อ้นภู
2. เด็กชายบุญโชค  จันทร์ยวง
 
1. นางสาวอุษาวดี  อ่อนมี
2. นางสาวเสาวภาคย์  ณ ร้อยเอ็ด
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  เทพสถิตย์
2. เด็กหญิงอักษราภัค  หอมรส
 
1. นายธวัชชัย  ติสี
2. นางสาวภัทราวดี  กาทอง
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกวาง 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญอุ่น
2. เด็กหญิงชานิสา  ดีคำ
3. เด็กหญิงธาราทิพย์  เต่าทอง
4. เด็กหญิงบุญญิตา  ถิ่นพยัคฆ์
5. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ป้อมสาหร่าย
6. เด็กหญิงวรรณกานต์  เขียวแสนสี
7. เด็กหญิงวราภรณ์  จันทร์เติมต่อ
8. เด็กหญิงสุภาวดี  สีหาทับ
9. เด็กหญิงเลอนันดา  สุขนวล
10. เด็กหญิงโอโอก้า  สิทธิเจริญ
 
1. นายวชิระ  นาคะหะ
2. นายทินกฤต   วาริสสอน
3. นางสาวรัชนี  ก้อนกลีบ
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงแก้ว
2. เด็กหญิงขนิจฐาน  เพชรสุข
3. เด็กหญิงปาริชาติ  เป้าสุวรรณ
4. เด็กหญิงปุญญิศา  กิตติขจร
5. เด็กหญิงพรชนัน  ติ๊บใจ
6. เด็กหญิงมณีนิล  มีเรือง
7. เด็กหญิงราตรี  อินทะ
8. เด็กหญิงวชิรญาณ์  กิตติขจร
9. เด็กหญิงวชิรวดี  เพ็งเปิ้ล
10. เด็กหญิงเบญญภา  แก้วพันธ์อ่ำ
 
1. นางยุพิน  กันยะมี
2. นางอรัญญา  ขำวีระ
3. นางสาวสุทธาภา  มาประกอบ
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโรงม้า 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   ฮวดเกิด
2. เด็กหญิงณิชารีย์   ศึกษา
3. เด็กหญิงทิพปภา   ปัญญาโล
4. เด็กหญิงธัญชนก  ปัญญาโล
5. เด็กหญิงธัญพิชชา   แขมภูเขียว
6. เด็กหญิงธิดารัตน์   ภู่ดัด
7. เด็กหญิงบวรรัตน์  เขียวอ่อน
8. เด็กหญิงพิมมาราวดี   สุขวัฒน์
9. เด็กหญิงมนสิชา   ดีสุข
10. เด็กหญิงศิรภัสสร   พูลเกตุ
 
1. นางสาวกัลยา  ลิ้มวงศ์
2. นายวุฒิพงษ์   ปิ่นนาค
3. นายอัครพล   บุญตั้ง
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น 1. เด็กหญิงกชกร   มาท้ายน้ำ
2. เด็กหญิงกวินทิพย์  อร่ามรักษ์
3. เด็กหญิงธาริสา  ฉิมผูก
4. เด็กหญิงปานชีวา  ดีมั่งมี
5. เด็กหญิงปารณีย์  อักษรไชย
6. เด็กชายยุทธนา  ชูสวัสดิ์
7. เด็กชายสินธุชา  ตันจ่าง
8. เด็กหญิงอินทุกร  จินดาประทุม
9. เด็กหญิงเบญจมาศ  ดวงปุ้ม
10. เด็กหญิงเพชรลดา  หาญมนต์
 
1. นางวันทนา  อู่ทรัพย์
2. นางศศิธร  มากคล้าย
3. นางสาวณัฐณิชา  ด่านรัตนชัย
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  รักฉาย
2. เด็กหญิงณัฏฐเรศ  ยานนาวา
3. เด็กชายณัฐณกร  สังข์ขำ
4. เด็กชายธีรเดช  แสงทั่ง
5. เด็กชายนพกร  ปิ่นทอง
6. เด็กชายบุษกล  ขาวขำ
7. เด็กชายประวิณ   บุตรใส
8. เด็กหญิงศศิกานต์  ป้องปัด
9. เด็กหญิงศศินิภา  ขาวขำ
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กิ่งแก้ว
 
1. นายณัฐกิจ  ขำฉา
2. นางสาวแสงทวี   ชิดโคกกรวด
3. นายศตคุณ  ขวัญอ่อน
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 1. เด็กชายกฤษดา  สิทธิชัย
2. เด็กชายจารุกิตติ์  โลกเลื่อง
3. เด็กชายณัฐพล   ทับทอง
4. เด็กชายณัฐวัฒน์   โพธิเนตร
5. นายธราเทพ   มีฤาสาร
6. เด็กชายปรเมษฐ์   แจ่มกระจ่าง
7. เด็กชายภูรินทร์   มาดขาว
8. นายวรเมธ   เพ็ชรสิน
9. เด็กชายอภิชาติ  ขุมเงิน
 
1. นางสาวเนตรนภา   สิงหเดช
2. นางจันจีฬา   จวนอาจ
3. นางสาวชลธิชา   พรมน้อย
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  อ่อนกลั่น
2. เด็กหญิงอภิญญา  ขำฉา
 
1. นางทองวัน  นันทภาณุวัฒน์
2. นางเพ็ญศรี  มูลเขียน
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายปกรพงศ์  สีนัน
2. เด็กชายปรเมษ   อ่องอ้น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนภาพร  สนโต
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทนา  วันแว่น
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหวัวเฉียว 1. เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  อุ่นภา
 
1. นางสาวประภาพรรณ  โหมดพันธ์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สวัสดิวงษ์
 
1. นางสาวกมลทิพย์  นุ่มโฉม
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายสิทธิพล  โชคชื่น
 
1. นางสาวปวิตตรา  เมืองก่อ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์   บุญผาสุก
 
1. นางณัฐวรรณ   บุญมา
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) 1. เด็กหญิงอภิรดี  นิยมญาติ
 
1. นางพัชรินทร์  อิ่มเพ็ง
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. นายยศลรัล  น้อยรูปเรา
 
1. นายสรรค์นาท  รุ่งจรูญ
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. นายวรัญญู  แดงด้วง
 
1. นายสรรค์นาท  รุ่งจรูญ
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) 1. เด็กชายดนัย  โพธิ์เนตร
 
1. นางพัชรินทร์  อิ่มเพ็ง
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กหญิงพัสตราภรณ์   เนาว์กลาง
2. เด็กหญิงมณฑิชา   เกสรดอกไม้
 
1. นายนิรันต์   ผ่องใส
2. นางน้ำฝน   ดีณรงค์
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กหญิงสโรชา   มูลจันทรง
2. เด็กหญิงเรือนขวัญ   สีก้อน
 
1. นายนิรันต์   ผ่องใส
2. นางน้ำฝน   ดีณรงค์
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กหญิงภาวิณี   ศิริรักษ์
2. เด็กหญิงสุชานารถ   พรมเสน
 
1. นางน้ำฝน   ดีณรงค์
2. นางพิไลลักษณ์   จู่คำสี
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระฝาง 1. เด็กหญิงสุภาพร  ทิจันทร์
 
1. นางสาวชื่นกมล  กะไร
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ 1. เด็กหญิงกนกพัชร  หมายมั่น
2. เด็กหญิงบุณณดา  บุญบุตร
3. เด็กหญิงปัณณพร  ชูศรี
 
1. นางวารี  จักรน้ำอ่าง
2. นางสาวจุฑารัตน์  มีผลกิจ
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นสำโรง 1. เด็กหญิงปิยธิดา  เกตุนิ่ม
2. เด็กหญิงพัชรพร  มูลมา
3. เด็กหญิงสุกัญดา  ศรีสระคู
 
1. นางสาวเพียงขวัญ  สีนาคม
2. นายพชรพล  พรมโสภา
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กชายชลชาติ   เพ็ชรใส
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   นันนวน
3. เด็กชายธนชัย   ชมภูสี
 
1. นายเกียรติศักดิ์   ตันแก้ว
2. นางสาวกันยกา  มีทา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กชายกฤต  เทพพ่วง
2. เด็กชายคณิศร  เดชพงศ์สุภา
3. เด็กชายชนินทร์  เกิดแก้ว
4. เด็กชายปฏิภาณ  ปัญญานวล
5. นางสาวพิชญาภา  แก้วดี
6. เด็กชายราชันย์  สีสะเกตุ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พัฒน์  เกตุทิม
2. ว่าที่ร้อยตรีบัณทูล  เกตุทิม
3. นางสาวภัทรรัตน์  เสนาขันธ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายกวินเทพ  สุทธิพันธุ์
 
1. นายศังกร  มาทองแดง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายศิวัช  สุดสาคร
 
1. นายศังกร  มาทองแดง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 1. เด็กหญิงอธิวดา   มูลศิริ
 
1. นางสาวสุทธิพร   หวังศิริเจริญ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกมลชนก  มาปัด
 
1. นายศังกร  มาทองแดง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี 1. เด็กชายยงยุทธิ์  สุราฤทธิ์
 
1. นางอัญชลี  นามโชติ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กชายธนกฤต   คำมาก
 
1. นายการชัย  ประสิทธิ์ไทย
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กหญิงวรารัตน์  พิมพ์พา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบัณทูล  เกตุทิม
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กหญิงกชกร  ไชยมะจักร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบัณทูล  เกตุทิม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจรัสศิลป์ 1. เด็กชายชัยมงคล  ขวัญวงค์
 
1. นายทวีชัย  โลราช
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ 1. เด็กชายชัยนุวัฒน์  คำเทียน
 
1. นายอนุชา  ตาแก้ว
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิภารัตน์    มาโพธิ์
 
1. นางสาวรัญชญา  แก้วอยู่
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กหญิงนราทิพย์   นะแก้ว
 
1. นายสุเทพ  ทำนุพันธ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี 1. เด็กชายยงยุทธิ์  สุราฤทธิ์
 
1. นางอัญชลี  นามโชติ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดง 1. เด็กชายภัทราวุฒิ  อรุณเขต
 
1. นางสาวอมรรัตน์   จงอยู่สุข
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงณิชชา  มากพันธ์
 
1. นางสาววรวลัญธ์  ขุนสุข
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ 1. เด็กหญิงอรอุมา  พรมมี
 
1. นายอนุชา  ตาแก้ว
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  แดงนามนต์
2. เด็กชายจิรายุ  จันทคูณ
3. เด็กชายธนภัทร  ต่อมใจ
4. เด็กชายธนวัฒน์  ด้งพุก
5. เด็กหญิงปานทิพย์  โพธิ์คำ
6. เด็กชายปิยวัฒน์  จันทรา
7. เด็กชายพูลทรัพย์  ชมสวนสวรรค์
8. เด็กชายสิทธินนท์  มาแถม
9. เด็กชายสินชัย  แดงสวาท
 
1. นายเสมอเทพ  แลเซอ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมมาศพิทยากร 1. เด็กชายกฤษดา  คำแสน
2. เด็กหญิงกัลยารัตน  มุ่งดี
3. เด็กชายขวัญชัย  สืบสุ่ม
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินศิริ
5. เด็กชายธณรัตน์  นาคมูล
6. เด็กชายธนพนธ์  วงค์ปิยะ
7. เด็กชายนิคม  มะโนคำ
8. เด็กหญิงพิชญาภา  เชื้อนาค
9. เด็กชายภูตะวัน  ดาหัวโทน
10. เด็กชายสุธีร์  ศิลา
 
1. นายเอกชัย  ศรีนวล
2. นายวีระ  ฉิมพลี
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายปัณณวิญช์  กังสุกุล
 
1. นายบรรพต  บางโพธิ์ทอง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กชายศุภลักษณ์  เพชรสว่างเกิด
 
1. นายสุริยัณฑ์  ใจหงิม
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายฤทธิเดช  พวงปา
 
1. นายบรรพต  บางโพธิ์ทอง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กชายนาวิน  คงเอม
 
1. นางสาวภัทรรัตน์  เสนาขันธ์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายนวพล  ทองเพ็ชร
 
1. นายบรรพต  บางโพธิ์ทอง
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กชายนวพล  จันทร์ศิริโพธิ์
 
1. นายสุริยัณฑ์  ใจหงิม
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายวัชระ  ไชยพร
 
1. นายบรรพต  บางโพธิ์ทอง
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กชายภานุพงศ์  รุ่งสองแคว
 
1. นางสาวภัทรรัตน์  เสนาขันธ์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 1. เด็กหญิงชาริสา   กิตติสุนทราภรณ์
 
1. นางจันทร์แรม  อินทร์ทรา
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 1. เด็กหญิงอินธิรา   ฉ่ำไกร
 
1. นางดาวิน  ชอบธรรม
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงอพิชญา  ดีท่า
 
1. นางสาวพิมพ์วิมล  ทองสวย
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงหทยา  นวลมะ
 
1. นายอักฤทธิ์  ถนอมคุณ
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายพิษณุพรรณ  ธีระแนว
 
1. นายบรรพต  บางโพธิ์ทอง
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กชายพงศกร  ยาสา
 
1. นายสุริยัณฑ์  ใจหงิม
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณิภา  อ่ำเมือง
 
1. นางอมรรัตน์  นามเนียม
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายกนกพล  ทันนิเทศ
2. เด็กชายกรวิชญ์  ก้อมท้วม
3. เด็กชายธนชัย  สิงห์คุ้ม
4. เด็กชายนวพล   ทองเพ็ชร์
5. เด็กชายปัณณวิญช์    กังสุกุล
6. เด็กชายพิษณุพรรณ    ธีระแนว
7. เด็กชายรัชชานนท์  กุลทะโสม
8. เด็กชายฤทธิเดช   พวงปา
9. เด็กชายวัชระ    ไชยพร
10. เด็กชายศุภกิตติ์    หอมคำวะ
 
1. นายบรรพต  บางโพธิ์ทอง
2. นายสำเร็จ  ถิ่นประชา
3. นางสาวพิมพ์ผกา  พุทธวงค์
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  น้อยบ้านไร่
2. เด็กชายจิรภิญโญ  สิงห์อินทร์
3. เด็กหญิงฉันทะพิชญา  สุขนวย
4. เด็กหญิงชลธิชา  คำมา
5. เด็กชายทีปกร  ชุมแก้ว
6. เด็กหญิงธนัญชนก  แช่มชื่น
7. เด็กหญิงธัญญรัตน์  หม่องปุก
8. เด็กหญิงธาริสา  ใจยา
9. เด็กหญิงพัชรินทร์  อยู่เจริญ
10. เด็กหญิงพุทธรักษา  ติ๊บกง
11. เด็กชายภูรินทร์  พื้นผา
12. เด็กชายภูรินทร์  พื้นผา
13. เด็กหญิงมณชญา  อิทธิ
14. เด็กหญิงมยุรินทร์  ปิ่นทอง
15. เด็กชายรัชชานนท์  พุ่มพวง
16. เด็กชายฤทธิวงศ์  นันตา
17. เด็กชายศราวุฒิ  ฟั่นบ้านไร่
18. เด็กชายศราวุฒิ  พรมบ้านไร่
19. เด็กชายอิทธิพันธ์  ดาดวง
20. เด็กชายเมฆพัด  พุ่มพวง
 
1. นางวิไลภรณ์  อรุณเพ็ง
2. นายอนุสรณ์  จันทร์หอม
3. นางมินตรา  เมืองก้อน
4. นางสาวณัฏฐ์วรินท์  อยู่จุ้ย
5. นางจุรีย์  ชัยวงศ์
6. นางการะเกด  สุวรรณศรี
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโรงม้า 1. เด็กชายชัชฤทธิ์   กลิ่นแก้วรณรงค์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ฮวดเกิด
3. เด็กหญิงฐิตารีย์   ม่วงมันดี
4. เด็กชายณิชกุล   อยู่ยืน
5. เด็กหญิงปิยพร   บ๊วยกิจ
6. เด็กหญิงวิภาวดี   สุขมั่น
7. เด็กชายอดิเทพ  เพชรเกิด
8. เด็กชายอนิรุจน์  แร่กาสินธ์
 
1. นายศุภชัย   แปงการิยา
2. นางสาวกัลยา  ลิ้มวงศ์
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ   มีโส
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกฤตธนกร  วิจิตรกูล
2. เด็กหญิงณัฏฐมน  ถาวร
3. เด็กหญิงณัฐมล  หงษาวงค์
4. เด็กชายณัฐวุธ  สุขศิริห์วัฒนา
5. เด็กชายทักษ์ดนัย  มุสิแดง
6. เด็กชายบัณฑิต  จัตุพจน์
7. เด็กหญิงศวรรยา  พุ่มด้วง
8. เด็กชายศิลา  สีทา
9. เด็กหญิงสิริพร  ศิริเจริญ
10. เด็กหญิงอารีรัตน์  แสนเวียง
 
1. นางสาวสุทธนุช  มาบาง
2. นางสาววัชราภรณ์  จุตโน
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกชกร  แจ่มฤกษ์แจ้ง
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำเพ็ง
3. เด็กหญิงกัลย์ธีรา  มะทะการ
4. เด็กหญิงจิณณา  ชารีวัลย์
5. เด็กหญิงภัทรประภา  นันตา
6. เด็กหญิงสุธีมา  ขันกฤษณ์
 
1. นางสาวสุณิชา  จันจีด
2. นางเตือนใจ  ชารีวัลย์
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จิตรสงวน
2. เด็กหญิงจิดาภา  สายะพันธ์
3. เด็กหญิงจีณห์วลา  สินหลักร้อย
4. เด็กหญิงพัณณิตา  กัลปนาท
5. เด็กหญิงภัคเกอินทร์  สาดรุ่ง
6. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ชนิดพัฒนา
7. เด็กหญิงสุวพิชชา  เป็งนำ
8. เด็กหญิงอริสา  แจ้งเทียม
 
1. นางสาวปรัชวนา  สุภาพิทักษ์
2. นางสาวธนพรพรรณ  ปานทอง
3. นายกิตติศักดิ์  แก้วพุฒ
4. นางสาวกมลพร  เมืองแก้ว
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมมาศพิทยากร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขเกษม
2. เด็กหญิงกัญชุภา  สระบัว
3. เด็กหญิงณัฐวิมล  ริษบิน
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันสุก
5. เด็กหญิงปวีณา  เขาวิเศษ
 
1. นายคุณานนท์  โพธิ์ทอง
2. นางรัชนี  เกียรติสาร
3. นายวิชิตา  อิ่มชาลี
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมมาศพิทยากร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขเกษม
2. เด็กหญิงกัญชุภา  สระบัว
3. เด็กหญิงณัฐวิมล  ริษบิน
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันสุก
5. เด็กหญิงนิภาพรรณ  เงินสุวรรณ์
6. เด็กหญิงปวีณา  เขาวิเศษ
7. เด็กหญิงพนิดา  สนเอี่ยม
8. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  คำคุ้ม
9. เด็กหญิงสุภัชญา  เปรมวิชัย
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทาขุน
 
1. นางสาวกมลชนก  สมจิตต์
2. นายคุณานนท์  โพธิ์ทอง
3. นางรัชนี  เกียรติสาร
4. นายวิชิตา  อิ่มชาลี
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กหญิงกนกพร   บำเพ็ญ
2. เด็กหญิงกรัณฑรัตน์   จานแก้ว
3. เด็กชายกันตพงศ์  กรวยสวัสดิ์
4. เด็กชายธาดา   บุญรุฬ
5. เด็กหญิงสุนิษา   วงษ์ภักดี
 
1. นายการชัย  ประสิทธิ์ไทย
2. นายปัญญา  เกิดยิ้ม
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์  นาคพรหม
 
1. นางสาวพรรณี  คล้ายชม
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภราดานุสรณ์ 1. เด็กชายสรกุล  โภชนจันทร์
 
1. นางสาวสายใจ  กิจเฉลียว
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายประพัฒน์  บุญไทย
 
1. นางพิชญา  เฮอร์เรนดอร์ฟ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงนัดดาพร  เกตุบำรุง
 
1. นางสุภาพร   แสงสุวรรณ
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงเสริมสุดา  ดอกบัว
 
1. นางนิจสิริ  สิทธิยศ
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 1. เด็กหญิงจิดาพร  แก้วฉลาด
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  มะตอง
3. เด็กหญิงมรกต  แสงทอง
4. เด็กชายวชิระ  คำจ้อย
5. เด็กชายวีระชัย  บุตรเชื้อ
 
1. นางณัฐกานต์  คงกะศรี
2. นางวราลักษณ์  เชียงส่ง
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงนพพดา  หรั่งศิริ
2. เด็กชายศิรวุฒิ  อวยพร
 
1. นางสาวกฤตยา   ทองแต้ม
2. นางสาวพิชญา  ธูปแดง
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 1. เด็กชายเจตริน  จุฬาลม
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์  สุริยะ
 
1. นางปิลันฎา  สังข์โพธิ์
2. นางรัดใจ  กู้เขียว
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ชมชิด
2. เด็กหญิงพัชราพร  โภชนะ
 
1. นางสาวสรรยา  เหี่ยวนา
2. นางปณตต์พร  ปรางทอง
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงศิริพรรณ  วุฒิล้ำ
2. เด็กหญิงเก้าแก่น  ใบบัว
 
1. นายศังกร  มาทองแดง
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กชายธีรภัทร  แสงทั่ง
2. เด็กหญิงพรกนก  กล่อมใจ
3. เด็กชายวรัญญู  ยิ้มอ่ำ
4. เด็กชายวรินทร  ขาวขำ
5. เด็กชายวีรภัทร  ปราโมทย์
6. เด็กหญิงสุกัญญา  ยอดทรัพย์
 
1. นายณัฐกิจ   ขำฉา
2. นายศตคุณ  ขวัญอ่อน
3. นางสาวแสงทวี   ชิดโคกกรวด
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายจารุภัทร  พิมจันทร์
2. เด็กชายชัยภัทร  จันทร์อิ่ม
3. เด็กชายณัฐดนัย  ชังแก้ว
4. เด็กชายธนธัช  อยู่อิ่ม
5. เด็กชายปัณณธร   บุญพึ่ง
6. เด็กชายภัคพล  ทำมา
 
1. นายกิตติชัย  กิจประเสริฐ
2. นายธีรานันท์กรณ์  ทรัพย์เมือง
3. นายสุริยะพงษ์  กำปั่นทอง
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอิซาง 1. เด็กชายชาคริต  จันทคุณ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เขียวชื่น
3. เด็กชายทินภัทร  เชื้ออ่ำ
4. เด็กชายพีรพัฒน์  เพ็งพืช
5. นายรัชชานนท์  เชื้ออ่ำ
6. เด็กชายวัชภูมิ  กิ่งรอด
7. นายวีรพงษ์  โตลำดับ
8. เด็กชายอนุชา  พรหมมาอินทร์
 
1. นางณัฎฐณิชา  ลิ้มอุตสาหะ
2. นางสาวปรินดา  คำป้อ
3. นายฐานพัฒน์  ไกรศร
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสัก 1. เด็กหญิงชญานันต์   แสงมณี
2. เด็กหญิงทักษิกานต์   สว่างแก้ว
3. เด็กหญิงนุสราภรณ์   อินทร์แพรง
4. เด็กหญิงประภาศิริ   เนตรจำนงค์
5. เด็กหญิงปิ่นมณี   เนตรจำนงค์
6. เด็กหญิงพชรพรรณ   พันธ์แก้ว
7. เด็กหญิงพรปิยะ   สุยะ
8. เด็กหญิงพิทยาภรณ์   ธนะวงศ์
9. เด็กหญิงหรรษา   แจ้งขำ
10. เด็กหญิงอิศราภรณ์   ศรีประเสริฐ
 
1. นางจิตรา  อาจศรี
2. นายบุญเสริม  อาจศรี
3. นางวาสนา  จันทร์ปากน้ำ
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กชายชัยชนะ   เนตรจ๋อย
2. เด็กชายณัฐณิชา    มาเชียงผา
3. เด็กหญิงณัฐนันท์   มาเชียงผา
4. เด็กหญิงณิธิรัตน์   ชาวผาตั้ง
5. เด็กหญิงธิดาทิพย์   รอดชาวนา
6. เด็กหญิงนภสร   แก้วส่ง
7. เด็กชายปิยธิดา   เพ็งแห
8. เด็กชายพีรภัทร   เนียมบุญเจือ
9. เด็กชายภูวเนตร   เถื่อนทับ
10. เด็กชายวรรณชัย   เสมา
 
1. นางสาวสายฝน  เกิดเจริญ
2. นางสาววิชุรีย์  วิริยานุกูล
3. นางสาววัชรีพรรณ  มาอยู่
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงณิฌา  หอมพิกุล
2. เด็กหญิงปลายรุ้ง   พรมหา
3. เด็กหญิงพักตร์พิมล  สมบูรณ์ชัย
 
1. นางสาวสุมินตรา  อินทะรังษี
2. นางสาวศุภรักษ์  ท้วมจันทร์
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช  เดชสุริยันต์
2. เด็กหญิงพรถวิล  สมบูรณ์ชัย
3. เด็กหญิงอาทิตยา  แสงแก้ว
 
1. นายธวัชชัย  บุตรแก้ว
2. นายภูมน  ทองพิมพ์
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงณัฐญาวดี  ทรัพย์เณร
2. เด็กหญิงปวริศา  เกิดทรัพย์
3. เด็กหญิงพิชญาภา  อ่อนอยู่
 
1. นางสาวพจนา  สิงห์ทอง
2. นางสาวนิตยาภรณ์  กลิ่นพุฒ
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกัญจนพร  บุญเรืองพะเนา
2. เด็กหญิงพรสุดา  จันทร์ดุ้ง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  อยู่มีคง
 
1. นางพรศิริ  โหมดพันธ์
2. นางอรอนงค์  เพ็งป่าแต้ว
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ถนอมนวล
2. เด็กหญิงลัลน์ญดา  วงศ์วิเศษ
 
1. นางสาวเยาวน์ยศ  ถีปรี
2. นางสาวนาตยา  พุ่มคำ
 
150 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงธิดา  สังข์หอม
2. เด็กหญิงปรารถนา  ผาอินดี
3. เด็กหญิงอรัญญา  ภูนวน
 
1. นางสาวพิมพ์วรีย์  ดำทองดี
2. นางสาวชมชื่น  ชมภู่
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 1. เด็กหญิงธัญญพร  ทองอ่อง
2. เด็กชายอนาวิน  ปั้นโต
 
1. นางสาวสกาวเดือน  ติ๊บอาจ
2. นางวรารัตน์  อุ่นใจ
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางวุ้น 1. เด็กหญิงณัฐธนธัญ  ล่าแยง
2. เด็กหญิงปิยานัท  ขวานา
 
1. นางสาวนิฤมล  ดาสี
2. นางสาวศิวพร  เพ็งดี
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางวุ้น 1. เด็กหญิงทิฑัมพร  คำเทียน
2. เด็กหญิงรพีพร  หมอประคำ
 
1. นางสาวนิฤมล  ดาสี
2. นางรัตนา  ทนุชน
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. นายธนกฤษ  อ๊อตศิริ
2. เด็กหญิงมาริษา  ทิงิ้วงาม
 
1. นางสาวอรุณี  เสวิสิทธิ์
2. นายเอกพันธ์  อิ่มเอิบ
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงฉัตราพร  เกียรทอง
2. เด็กหญิงสุวนันท์  ลำใย
 
1. นางสาวชมชื่น  ชมภู่
2. นายสุวัฒน์ชัย  แทนเทือก
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุจาจิง
2. เด็กชายมงคลชัย  มีนางัว
 
1. นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์
2. นางสาวชมชื่น  ชมภู่
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  คงลอย
2. เด็กหญิงวริศรา  เจริญศิริ
 
1. นางปิยะพร  มาเพ้า
2. นางสาวณัฐวรา  ศรีเพชร
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ดวงแก้ว
2. เด็กชายวุฒิชัย  วรรณกี้
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  แทนเทือก
2. นายธนศุภกิจ  เชื้อน่วม
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีอำไพร
2. เด็กหญิงเอกอนงค์  โรจน์บุญถึง
 
1. นายมณเฑียร  สอนศรี
2. นางสาวสกาวเดือน  ติ๊บอาจ
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายภาณุพงศ์  เจึยงกองโค
2. เด็กชายศุภชัย  ใจมิภักดิ์
 
1. นางสาวชมชื่น  ชมภู่
2. นางสาวพิมพ์วรีย์  ดำทองดี
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 1. เด็กชายจิรภัทร  มั่นอ้น
2. เด็กชายธนกฤต  ศุขวิเศษ
3. เด็กชายปรเมศร์  ทรัพย์เมือง
 
1. นางสาวสกาวเดือน  ติ๊บอาจ
2. นางวรารัตน์  อุ่นใจ
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายคุณานนต์  อ้นแดง
2. เด็กชายณัฐพล  พิมพ์จันทร์
3. เด็กชายสนธยา  อ่อนตาจันทร์
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  แทนเทือก
2. นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เชียงสน
2. เด็กชายธนดล  นะทะศิริ
3. เด็กชายอัถชัย  เสือโทน
 
1. นายพีรวัส  ทองตีฆา
2. นางนุชนารถ  เกิดยิ้ม
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายธนกร  คิ้มแหน
2. เด็กชายภูทนนท์  อินทร์นุ่ม
3. เด็กชายวัชรวิบูลย์  มันหนองแวง
 
1. นายสมรัฐ  ศุภเจริญลาภ
2. นายเอกพันธ์  อิ่มเอิบ
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  เกิดมา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เจริญผล
3. เด็กชายธนาดุล  ทองแท่ง
 
1. นายจีรพงษ์  อัศววารี
2. นายเอกพันธ์  อิ่มเอิบ
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกฤษณะ  ใจปลิว
2. เด็กชายธันย์นพัต  ขัดเกลา
3. เด็กชายพชร  พรมอินทร์
4. เด็กชายพัชรนนท์  ใจสว่าง
 
1. นายสมรัฐ  ศุภเจริญลาภ
2. นายเอกพันธ์  อิ่มเอิบ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำตก 1. เด็กชายจิระโพธิ์  ป้องรอด
2. เด็กชายสมพร  ท้วมเนตร
3. เด็กชายอธิน  ถ่อนสันเทียะ
 
1. นายวสันต์  ศิริกุล
2. นายมานพ  มีลาภ
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำสอง 1. เด็กชายณัฐภูมิ  วงค์ใจ
2. เด็กชายอนุชิต  อินหล่อ
3. เด็กชายีวีระพงษ์  เที่ยงขัน
 
1. นางจันทร์จิฬา  ศิริกุล
2. นายอกนิษฐ์  ขำวีระ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ใจแก้ว
2. เด็กหญิงวาดฝัน  ด้วงเจริญ
3. เด็กหญิงอรทัย  กุลพรม
 
1. นางกรวิการ์  ไชยทิพย์
2. ว่าที่ร้อยโทพงษ์เทพ  นาคมี
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 1. เด็กหญิงกัญธิมา  จันโฉม
2. เด็กหญิงนันทนา  โสภะสาระ
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  เล่ายี
 
1. นางศิริรัตน์  ถมยา
2. นางสาวอรทัย  ใจเยือกเย็น
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  วันทุมมา
2. เด็กหญิงฉัตรธิดา  ฉิมเชื้อ
3. เด็กหญิงณิชกุล  จวนอาจ
4. เด็กหญิงนันทิตา  ทองคำนุช
5. เด็กหญิงผักกาด  สวัสดิ์ทอง
6. เด็กหญิงพชรมน  ฮวบนวน
 
1. นางชิดาพร  อินใจ
2. นางณิชาภัทร  ข้อหน่อ
3. นางสาวเบญจรัตน์  อ่อนสุด
 
172 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่อยสูง 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  วาปีโท
2. เด็กหญิงอินธิรา  ต้านทาน
3. เด็กหญิงโสรญา  แก้วอินตา
 
1. นายมัณฑนภัทร  ขุนจ้อน
2. นายธนากร  มีเทียม
 
173 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่อยสูง 1. เด็กหญิงภัทธิรา  วิวาสุข
2. เด็กหญิงสุภาพร  บัวศรี
3. เด็กหญิงเนตรดาว  โม้แหยม
 
1. นายมัณฑนภัทร  ขุนจ้อน
2. นายสมนึก  พลฤทธิ์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 1. เด็กหญิงกมลชนก  จันทร์เกิด
2. เด็กหญิงฐิดาพร  หล้าพ่วง
3. เด็กหญิงอภิสรา  เอี่ยมโอน
 
1. นายชัชวาลย์  ศรีจันทร์ตรา
2. นายเชิดศักดิ์  สุขสาด
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 1. เด็กชายคฑาวุธ  ศูนย์กลาง
2. เด็กหญิงธิดา  เมาลิชาติ
3. เด็กชายนิวุฒิ  เมืองเสือ
 
1. นายชัชวาลย์  ศรีจันทร์ตรา
2. นายเชิดศักดิ์  สุขสาด
 
176 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงนันทิดา  แก้วเปี้ย
2. เด็กหญิงภัคราภรณ์  สาโยธา
3. เด็กหญิงวรัญญา  แก้วเปี้ย
 
1. นางวาสนา  ปั้นจาด
2. นายธิรพันธ์  อินจันทร์
 
177 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยใต้ 1. เด็กหญิงพิยดา   ปาเครือ
2. เด็กหญิงอภิญญา  บัวเผื่อนหอม
3. เด็กหญิงอภิสรา   อารี
 
1. นางสาวกาญจนา  กลิ้งตา
2. นางสาวสุธิมา  ทรกัณฑ์
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงมนัสวี  ชัยวุฒิ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  มะทาล้อ
3. เด็กหญิงโชติกา  อินปัน
 
1. นายธิรพันธ์  อินจันทร์
2. นางสาวศิริวรรณ  ไชยเดช
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เกตุวังแดง
2. เด็กหญิงปทิตตา  กล่อมเกลี้ยง
3. เด็กหญิงอารียา  ณีพันดุง
 
1. นายพิพัฒน์  สอนนะลา
2. นายศังกร  มาทองแดง
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทับเอม
2. เด็กหญิงพิริยา  ปาโน
3. เด็กหญิงสมรส  จันทะเสน
 
1. นางบุหงา  ไชยสมบูรณ์
2. นางทิพย์วิมล  สุรสอน
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมมาศพิทยากร 1. เด็กหญิงนภัส  ลานุ้ย
2. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  คำแสน
3. เด็กหญิงพรเพชร  แสนกุลนา
 
1. นายสามารถ  สร้อยสาย
2. นายสิทธิศักดิ์  อูปแก้ว
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา 1. เด็กหญิงนันท์ลินี  มาต้น
2. เด็กชายวัชรินทร์  จิตต์มั่น
3. เด็กหญิงสิริขวัญ  แก้วคำ
 
1. นางชุลีพร  มูลละ
2. นางทองคำ  เนียมจันทร์
 
183 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงกรวรรณ  สินพูนมา
2. เด็กชายฉัตรปรินทร์  อ่วมแย้ม
3. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  ทองแตม
 
1. นางสาวรัตนา  ปัญญา
2. ดร.อุษณี  ไชยวงค์
 
184 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 1. เด็กหญิงนิดานุช   บุญมาติด
2. เด็กหญิงปริชญา   นาคสุด
3. เด็กหญิงอิษยา  กางมูล
 
1. นางจันทร์แรม  อินทร์ทรา
2. นางสมพิศ  พิริยชนานันท์
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอวน 1. เด็กหญิงวริศรา  ชาญพินิจ
 
1. นายวัฒนา   เชื้อน่วม
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กชายพิสณุ  ศรีโชติ
 
1. นางวาสนา  ท้าวอาศา
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 1. เด็กชายรัชชานนท์   จอนเครือ
 
1. นางสาววิไลพร  พวงยะ
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนานกกก 1. เด็กชายรพีพงษ์  มูลมั่งคั่ง
 
1. นางกฤษณา  พุทธอินทรา
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กหญิงรัตนาพร  แก่นท้าว
 
1. นางชาลิสา  คงมี
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  อักษรไชย
 
1. นายนธี  มโนวงษ์
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 1. เด็กชายหิรัณย์   อุ่นอก
 
1. นางนิพัทธา  นาคมี
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กชายวัชรากร  แก้วหา
2. เด็กชายเจษฎาภร  น้อยสงวน
3. เด็กชายไตรรงค์  คลังกูล
 
1. นางธนารัตน์  แก้วเกตุ
2. นางสาวนนฑพัทธ์  หอมหา
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่อยสูง 1. เด็กหญิงธิดา  อิงสันเทียะ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ชื่นกิ่ง
3. เด็กชายอัมรินทร์  สีระสา
 
1. นายมัณฑนภัทร  ขุนจ้อน
2. นายธนากร  มีเทียม
 
194 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 1. เด็กชายณัฐพนธ์  ชาวนา
2. เด็กหญิงวิลัยพร  ผาผึ้ง
 
1. นายสมชาย  พุฒโต
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรา  แย้มบัว
 
195 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 1. เด็กชายธนกร  บำเรอ
2. เด็กหญิงนราทิพย์  เงืองจันทร์ทอง
 
1. นางพูลสิรี  ศรีทองอ่อน
2. นายนธี  มโนวงษ์
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 1. เด็กหญิงณัชชา  เศวตสุจริตกุล
 
1. นายกฤษฎา  คงเกตุ
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงสระแก้ว 1. เด็กชายศราวุฒิ  นวนเปี้ย
 
1. นางสาวธัญวรัตม์  แย้มอ้น
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำสอง 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  เที่ยงตรง
 
1. นางวิภา  พลขุนทด
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสัก 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์   เม่นสิน
 
1. นางวาสนา  จันทร์ปากน้ำ
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงรัชนีกร  มอญสิน
 
1. นางสาวณัฐพร  มีทอง
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 1. เด็กหญิงณฐพร   สิงห์ฆะ
 
1. นางสาวสุทธิพร   หวังศิริเจริญ
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดง 1. เด็กชายศิริพงศ์  กิ่งแก้ว
 
1. นางสาวสมหมาย  ลักษณะวิเชียร
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์   เยาวรัตน์
 
1. นางประทีป   ปราสาร
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 1. เด็กชายอดิศร  ศรีรักษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรา  แย้มบัว
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องลึก 1. เด็กชายพัฒนา  แซ่โง้ย
 
1. นางสุธีรา  ดวงเสา
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำสอง 1. เด็กชายอุดมศักดิ์  ผาแก้ว
 
1. นางสาวพรพิมล  คล้ายคง
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่อยสูง 1. เด็กหญิงพุฒธิพร  สีระสา
 
1. นายมัณฑนภัทร  ขุนจ้อน
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 1. เด็กหญิงนภา  ทองเกาะ
 
1. นางสาวพรทิพา  คงเสือ
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 1. เด็กชายกรรณสูตร  อุ่นเจริญกิจโสภา
 
1. นางสาวพรทิพย์  คำแสน
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กหญิงกาญจนา  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  เพชรสลับแก้ว
3. เด็กหญิงปิยธิดา  แดงสี
4. เด็กหญิงภาสินี  นาคหลวง
5. เด็กหญิงวราภรณ์  ขาวประเสริฐ
 
1. นางน้ำค้าง  คลังกรณ์
2. นายปรีชา  สิงห์อรุณ
3. นางจีรนันท์  หน่อแก้ว
 
211 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 1. เด็กหญิงนลินนิภา  บัวเถียน
2. เด็กหญิงปริญดา  เรืองอยู่
 
1. นางเบญจรัตน์  ครุฑผาสุข
 
212 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 1. เด็กชายณัฐกมล  อินเปีย
2. เด็กชายเกื้อกูล  จีนอยู่มั่น
 
1. นายมณฑล   สุวรรณารมณ์
2. นางสุภิญญา  สุวรรณารมณ์
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 1. เด็กชายติณณภพ  ดีพลาย
2. เด็กชายวุฒิชัย  จิ๋วอยู่
 
1. นายศรชัย  ดีอุดม
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางวุ้น 1. เด็กชายจารุพัฒน์  คุ้มคง
2. เด็กชายพงศกร  สุ่มรอด
3. เด็กชายสุชาติ  คำอยู่
 
1. นายบุญเรือง  ปาวะนา
2. นางรัตนา  ทนุชน
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 1. เด็กชายกิติพงษ์  ชำนิสูง
2. เด็กชายชัยภัทร  ชุ่มน้อย
3. เด็กชายสุวัฒน์  จุมพลติง
 
1. นายนิติรัฐ  สุขวัฒน์
2. นางพัชรีย์  ทานะขันธ์
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟากบึง 1. เด็กหญิงปุณิกา  ประดับลาย
2. เด็กชายวีริศ  อ่อนตา
3. เด็กชายอลงกรณ์  กาละปัน
 
1. นางบุษยา  สุขน้อย
2. นางรุ่งนภา  เนตรใจ
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองนาพง 1. เด็กชายณัฐพล  คำเงิน
2. เด็กชายธนากร  พรมอ็อด
3. เด็กชายศุภชัย  อยุทธหย่ง
 
1. นางนุษรี  ไทยกล้า
2. นางอุสุมา  ดำศรี
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคุ้งยาง 1. เด็กชายฉัตรชัย   สุขน่วม
2. เด็กชายณัฐภูมิ   ทองเงิน
3. เด็กชายอนุชา   บุญไทย
 
1. นายสิงหา  บุญเอี่ยม
2. นายขวัญชัย  หุ่นลำภู
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องลึก 1. เด็กชายปิยวัช  กระสาบ
2. เด็กชายวรายุ  คำเจริญ
3. เด็กชายเจตสฏา  คำเจริญ
 
1. นางสุธีรา  ดวงเสา
2. นายเสน่ห์  ปิ่นมณี