รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
ระหว่าง วันที่ 10-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงกัญญานัท  ธรรมใจ
 
1. นางสาวพัชรียา  กันธุระ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงพีริญาพร  สุจิตร
 
1. นางสาวพัชรียา  กันธุระ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงจิราพร  ชมภู
 
1. นางสาวกุลกันยา  คชสาร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 1. นางสาวปารียาพร  สอนสี
 
1. นางพัชรมาศ  ทองหลวง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กชายฐกร  ซ้อมจันทา
 
1. นางสาวศศิธร  เทียนยุธ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 1. เด็กหญิงบุลจิรา  ก้อนแก้วมูล
 
1. นางสาววิพาภรณ์  แสนปวง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ดีแก้ว
 
1. นางสาวสุขสง่า  นวลมะ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 1. เด็กชายธนวิชญ์  โมอินทร์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ชัยทอง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 1. เด็กชายสรภพ  บุญคอย
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ชัยทอง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงมารินี   ริศคำ
 
1. นางสาวณัฐิกานต์  วังเทียน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน   นินเป้า
2. เด็กหญิงไพรินทร์   มูลคำก้อน
 
1. นางสาวสว่างจิตต์    จันทร์กลับ
2. นางสาวมนรดา    ลาปิ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  หิตมูล
2. นางสาวนิลกานต์  ปังคำ
 
1. นางจิราภรณ์  ปานหนู
2. นางสาวศศิธร  เทียนยุธ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 1. เด็กหญิงชญานิศ  ดาให้
2. เด็กชายธิติวุฒิ  พรมกอง
 
1. นางวราพรรณ  แก้วมณี
2. นางสาวกานต์พิชชา  รอดเข็ม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 1. เด็กชายเทอดเกียรติ  ยศเกตุ
2. เด็กชายเพชรายุธ  เพชรสุวรรณ
 
1. นางรุ่งเรือง  ทองหลวง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแซง 1. เด็กชายชุติพนธ์  เบี้ยวน้อย
 
1. นางกัญกฤษ  เบี้ยวน้อย
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายชาญชนก  เทพหมอยา
 
1. นางนุชนาฎ  คำเทพ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงอนุธิดา  คำทา
 
1. นางสาวปวันรัตน์  ทองหลวง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงจิราพัชร  อ่งพัวะ
2. เด็กหญิงพัชรีพร  พิมพ์อูป
3. เด็กหญิงสุภัสที  ศรีสมบัติ
 
1. นายพงศ์เทพ  กันยะมี
2. นางสาวศิรินันท์  สิงห์หะ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงกรวรรณ  วรจักร
2. เด็กหญิงชญาดา  จันทราเพ็ญ
3. เด็กหญิงณัฐชยา  จันทร์ทอง
 
1. นางนุชนาฎ  คำเทพ
2. นางสาวมณีรัตน์  สุดเต้
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงปุณยนุช  รองคัมภีร์
2. เด็กหญิงยุพา  บุญพันธ์
3. เด็กหญิงวไลลักษณ์  แก้วดี
 
1. นางเด่นนภา  คลังทองสกุล
2. นางสาวภานุมาส  ขยัก
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  อุ่นนะ
2. เด็กชายศุกล  เพชรพิชัย
 
1. นายวชิรวิทย์  เตชะสืบ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กหญิงถิรดา  ผากิม
2. นายสุทธิพร  แก้ววังอ้อ
 
1. นางนฤมล  บุตรวงค์
2. นางสาวภัทริน  หิตมูล
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กชายราชพฤกษ์  ขิงหอม
 
1. นายอิทธิเดช  ทาต่อย
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหัวดอย 1. เด็กชายธนพนธ์  แพงผม
 
1. นายมนตรี  ศรมณี
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กหญิงกุลธรา  ชำนิจ
 
1. นางสาววิจิตรา  จันทร์กลับ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจอมแจ้ง 1. เด็กชายนเรศ  หล้าคำสี
2. เด็กชายสิรภัทร  พุทธัสโร
 
1. นางนิจสิรี  ดวงดาว
2. นายจักริน  มุกดาจันทร์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายประภวิษณุ์  พาเหมาะ
2. เด็กหญิงเพียงแรงใจ  ทำแก้ว
 
1. นายเสน่ห์  ขิงหอม
2. นางสาวกาญจนา  มาจร
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางเกลือ 1. เด็กหญิงเมธาวารี  โยมมา
 
1. นางสาวสายพันธ์  สิงห์อ่อน
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  คำฟัก
 
1. นางสาวปวันรัตน์  ทองหลวง
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1. เด็กหญิงอภิชยา  บุญเรือง
 
1. นางวนิดา  ขาวค้างพลู
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กชายณรงศักดิ์  ธิมาขันธ์
 
1. นางสาวดาราภรณ์   โลมา
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กชายวุฒิพัสตร์  คำผาเต่า
 
1. นางสาวดาราภรณ์   โลมา
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก 1. เด็กชายดลวัฒน์  ดวงสุภา
2. เด็กหญิงธนัชญา  นิดตา
3. เด็กหญิงพริมพกานต์  อโนวุฒิ
 
1. นางจิตมาส  ขันลา
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา 1. เด็กหญิงธนาวดี  ทะวงษ์
2. เด็กหญิงนภสร  อภิยะ
3. เด็กหญิงมุขธิชา   ต๊ะใจ
 
1. นางสาวสุรัสวดี  ผาริโน
2. นายวิวัฒน์  เต็งวิลัย
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไพร 1. เด็กชายธนภัทร  แก้วบุตร
2. เด็กชายสิริภพ  เวรอักษร
 
1. นางสาวณัฐพร  มีโส
2. นายธีรพงศ์  สายยืด
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยครั่ง 1. เด็กชายกฤษฎี  สีทา
2. เด็กชายธีรโชติ  มาคูณ
 
1. นายคมสัน  พิมพ์ทุม
2. นางสมพิศ  เกษแก้ว
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 99.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 1 1. เด็กชายบัณฑิต  พรมโสภา
2. เด็กชายภิเษกฤทธิ์  ว่องสาริกิจ
 
1. นางนงค์นุช  ไพรสนธิ์
2. นางสาวลิขิตตา  โคกมา
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. นายพิรุณ  จันหมี
2. นายศุภโชติ  ปิ่นน้อย
 
1. นางธัญเกศ  เอี่ยมพิพิธภักดี
2. นางสาววสุรัตน์  พันธวงษ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. นายวีรศักดิ์  จันทร์ต๊ะมูล
2. นายศราวิน  อินแจ้
 
1. นางธัญเกศ  เอี่ยมพิพิธภักดี
2. นางสาววสุรัตน์  พันธวงษ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงวรรณภา  สงวนรัตน์
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ชัยสิทธิ์
3. เด็กหญิงเนตรนภา  อินทะนา
 
1. นางสาวกรวรีภา  ภูมิวิรอร
2. นางจิราภรณ์  ตันตระกูล
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงภัทราภา  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงวิชญาดา  ศรีจำปา
3. เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวกรวรีภา  ภูมิวิรอร
2. นางสาวพิชญา  มาณี
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 1. เด็กหญิงกัลยกร  วงษ์ลา
2. เด็กชายณรงค์  แท่นเทพ
3. เด็กชายธนภัทร  ทิพย์สน
 
1. นายเชลล์นุชัย  เพชรสีโชติ
2. นางสาวจินตนา   เทพคำ
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงกชกร  พานิชธนวรโชติ
2. เด็กหญิงดวงรัตน์  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงลลิตา  อัตถบูรณ์
 
1. นางสาวกรวรีภา  ภูมิวิรอร
2. นางนพรัตน์  คำเพ็ง
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแซง 1. เด็กหญิงธันยา  คำสระ
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  ขันใจ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ขันใจ
 
1. นายพสธร  วงค์ชารี
2. นายชิงชัย  สอนสัมฤทธิ์
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1. นางสาวณัฐธิดา  ดีสอน
2. นางสาวมัญฑิรา   ผ่านแผ้ว
3. นางสาวสมลทิพย์  จีทา
 
1. นางสาวกนกเรขา  นาสอน
2. นางสาวสุกัญญา  อุ้มบุญ
 
46 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 1. เด็กชายชัยรัตน์  วุทธา
2. เด็กชายอภิรักษ์  หันถา
 
1. นายก่อสกุล  เหี่ยวนา
2. นางสาววนิดา  มะลิวงษ์
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1. เด็กหญิงนงพงา  อนงจิต
2. เด็กหญิงสโรชา  อินใจ
 
1. นายชรินทร์  เกิดพุ่ม
2. นางธัญญารัตน์  สอนสา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  นันใจ
2. เด็กหญิงชยพัทธ์  สีมา
3. เด็กหญิงธนัชพร  คำภิระยศ
4. เด็กหญิงบุญญิสา  อินทร์จันทร์
5. เด็กหญิงอรชา  มีอินถา
 
1. นางพิมพ์กุล  ปภัสร์ธนันท์กุล
2. นางเมธินี  นันทิยา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงทรรศนันท์  สีเขื่อนแก้ว
2. เด็กหญิงนฤมณัส  โชคธัญยธรณ์
3. เด็กหญิงปภาวรินท  กล้าหาญ
4. เด็กหญิงภัคนันท์  ยะจร
5. เด็กหญิงสิริกานต์  สีพรม
 
1. นางเมธินี  นันทิยา
2. นางพิมพ์กุล  ปภัสร์ธนันท์กุล
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  มีหอม
2. เด็กหญิงฉันชนก  ข้นปล้อง
3. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  เมตตา
4. เด็กหญิงนันทิตา  กัญญา
5. เด็กหญิงนิภาพร  คงดี
 
1. นางสาวดาราภรณ์   โลมา
2. นางเด่นนภา  คลังทองสกุล
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  จันทร์ดี
2. เด็กหญิงพรนิภา  ใจด้วง
3. เด็กหญิงลัลน์ญดา  สุทธหลวง
4. เด็กหญิงวริศรา  ฮกหลิ่ม
5. เด็กหญิงอมลรดา  ลานา
 
1. นางสมจิต  นาสอน
2. นางญาน์เสิญ  ศรีคำ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กหญิงจตุรภัทร  พากันหา
2. เด็กหญิงณํัฐญาดา  จันทะคุณ
3. เด็กหญิงนลัทพร  อุปวรรณ์
4. เด็กหญิงสลิตา  ขิงหอม
5. เด็กหญิงเอมิกา  พากันหา
 
1. นางสาวลลิตา  ดาจันทร์
2. นางวาสนา  วงค์ชารี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ดีสอน
2. นางสาวธนัชพร  ดาให้
3. เด็กหญิงธัชวรรณ  กี่สง่า
4. เด็กหญิงมัญฑิรา  ผ่านแผ้ว
5. นางสาวสิลิลทิพย์  สมสาร์
 
1. นางสาวกนกเรขา  นาสอน
2. นางอมรรัตน์  ผิวรัตน์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจอมแจ้ง 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  กำเนิดใส
2. เด็กชายนวพล  แพงผม
3. เด็กชายนวมินทร์  อินฟากท่า
4. เด็กชายปิยะพงษ์  ดามา
5. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  ก้อนพันธ์
 
1. นายจักริน  มุกดาจันทร์
2. นางนิจสิรี  ดวงดาว
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายณัฐพงศ์  จันทร์เงิน
2. เด็กหญิงนุชนาฎ  อุปถานา
3. เด็กหญิงรจนา  ศรีสกุล
4. เด็กหญิงสุทธิดา  ภูหล้า
5. เด็กหญิงอินทิรา  คำขันตี
 
1. นายปาณัสม์  ชุมภูยาละ
2. ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์  หลักใหล
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กชายกฤติพงศ์  บุญเสริม
2. เด็กชายกิตติชัย  คำอ้าย
3. เด็กชายกิตติธัช  มังสั้น
4. เด็กชายกิติธาดา  นาสา
5. เด็กชายก้องเกียรติ  เกินเขียว
6. เด็กชายจตุรภัทร  พุทธา
7. เด็กชายชญานนท์  มาสุ่ม
8. เด็กชายณัฐพล  อินทรพุฒิ
9. เด็กหญิงณัฐริกาญน์  เกินเขียว
10. เด็กชายณโรทร  ปัญญาพี
11. เด็กชายทัชชกร  ลานา
12. เด็กชายธนกร  นะฝั้น
13. เด็กชายธนวิชญ์  ธรรมมาศรี
14. เด็กชายพิสิษฐ์  โปธา
15. เด็กชายพีรพัฒน์  ขจรกุล
16. เด็กชายภูบดี  ชัยวัง
17. เด็กชายมังกรนาถนที  ศรีวิชัยแก้ว
18. เด็กชายวรวิทย์  แดงด้วง
19. เด็กหญิงสิรามล  ปัญญาสงค์
20. เด็กชายอริญชย์  หาคูณ
 
1. นางฐิติรัตน์  ย่อมไธสง
2. นางสุมัชญา  ยะขาว
3. นางวัชรินทร์  นาสา
4. นางสาวภัทรภร  ศรีโยธา
5. นางสาวสุดากาญจน์  พามา
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคี 1. เด็กหญิงรัญชิดา  ใจนวน
 
1. นางอรพิน  ศรีวรวิทย์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์ 1. เด็กหญิงมุสิรา  สารบุญมา
 
1. นางสาวพัชราวรรณ  จันโสดา
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กหญิงอนัญพร  พิมพ์อูป
 
1. นางสาวศันสนีย์  มีสิงห์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กหญิงภคพร  วงศ์สิทธิศักดิ์
2. เด็กชายสนธยา  นารี
 
1. นางวราภรณ์  ตั้นสูงเนิน
2. นายอัครวุฒิ  หงษ์สามสิบเจ็ด
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  พิมพ์งาม
2. เด็กชายอำพล  ศิริรักษ์
 
1. นางสาวภัทราพร  ใจใหญ่
2. นางสาวศิวพร  มากทรัพย์
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กหญิงญาณิศา  เขาชม
2. เด็กชายธันยพัต  จวงตุ่น
 
1. นางสาวศันสนีย์  มีสิงห์
2. นางสาวศศิธร  เทียนยุธ
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงกรกนก  กองบัว
2. เด็กหญิงกันยา  พรมน้อย
3. เด็กหญิงขวัญชนก  แดงแตง
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ธิจร
5. เด็กหญิงประภัสสร  บุญรักษา
6. เด็กหญิงมณีมณฑ์  อินมูล
7. เด็กหญิงมณีรัตน์  อินใจ
8. เด็กหญิงวริสา  ปลื้มอารีย์
9. เด็กหญิงสิรินทรา  คำเทศน์
10. เด็กหญิงอรพรรณ  ลาดใหล
 
1. นายทองเพชร  ทองจันทร์
2. นางนงค์ลักษณ์  ทองจันทร์
3. นางสาวชยากร  ภักดี
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากปาด 1. เด็กหญิงจันทการต์  แก้วผัด
2. เด็กหญิงชลธิชา  สมญา
3. เด็กหญิงณัชชา  เทมา
4. เด็กหญิงณัชชา  อำนวนคณะ
5. เด็กหญิงดารณี  ภาสุวรรณ์
6. เด็กหญิงปวีณา  นนทะโคตร
7. เด็กหญิงปวีนา  พงษาวดี
8. เด็กหญิงรติมา  อินทะขัน
9. เด็กหญิงวรรณภา  ขำหนู
10. เด็กหญิงวรัชยา  มีสอน
 
1. นางกมลรัตน์  ขิงหอม
2. นางสาวกมลชนก  อินทะนะ
3. นางกรรณิการ์  พรมพุก
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก 1. เด็กหญิงตวงพร  พลอาชา
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  จันเป
3. เด็กหญิงพรประภา  กลิ้งตา
4. เด็กหญิงภารดี  มีมา
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  สุ่มคำ
6. เด็กหญิงสุธีธิดา  บุญมี
7. เด็กหญิงเขมิกา  มาคูณ
8. เด็กหญิงเจนณิสา  สุวรรณ
9. เด็กหญิงเบญญาภา  สนิทบับ
10. เด็กหญิงเพียงขวัญ  แสนพรหม
 
1. นายธนพล  เกษแก้ว
2. นางสาวนัฏธิดา  เตียมคำ
3. นางสาวภาณุมาศ  ชาญเดช
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1. เด็กชายกุลเดช  อุ่นคำ
2. เด็กชายชินกร  เยอแจะ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  เกศลา
4. เด็กชายธนวันต์  กาวิใจ
5. เด็กชายธนาธร  ยะปวน
6. เด็กหญิงนัฐชยา  จรูญรัตนกาญจน์
7. เด็กชายปกป้อง  มารัตน์
8. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สิริคำ
9. เด็กชายอภิเวช  เกตุลา
 
1. นางสาวจุฑามณี  คชสาร
2. นางสาวจุฑามณี  เฮียงฉิมมา
3. นางสาวนิตยา  สายซอ
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กชายคณาธิป  ชมสา
2. เด็กชายชวัลกร  มีทา
3. เด็กชายณัฐพล  เพชรดำ
4. เด็กชายทักษ์ดนัย  มะลิวงษ์
5. เด็กชายธนพงษ์  น้อยนาฝาย
6. เด็กหญิงธัญญพร  จันทร์ทาบ
7. เด็กชายปริญญา  หันถา
8. เด็กชายรัฎฐภูมิ  แก้วสืบ
9. เด็กชายอชิตะ  อินดวง
10. เด็กหญิงอักษราณัฐ  คำยะอุ่่น
 
1. นางมัณฑนา  รูนบาง
2. นายณัฐพล  สุริวงศ์
3. นางสาวแก้วมณี  ทองอ่ำ
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ลักษณธคำมี
2. เด็กหญิงธิญาดา  เกตุลา
 
1. นายทรงยศ  ข้องแก้ว
2. นางชฎาพร  วดิศิริศักดิ์
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  รัตนสุนันท์
2. เด็กหญิงศศิราลักษณ์  ดาดวง
 
1. นายวิเชษฐ   ผากิม
2. นายสันติสุข  มาทำมา
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กหญิงศุฑามาศ   คำหารพล
 
1. นายสมพร  มีเพชร
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กหญิงศุภาทิพย์  เมาดา
 
1. นายสมพร  มีเพชร
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา  ก้องแก้ว
 
1. นายสรวิชญ์  ชมสา
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  โชคบัณฑิต
 
1. นางสาววรุณยุพา  ทองสาย
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 1. เด็กหญิงนนท์ธิดา  จูมเอื้อย
 
1. นางสาวประภาพันธุ์  มีหอม
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไพร 1. เด็กหญิงวาเลนท์  ติคำ
 
1. นางนาฎสุดา  จุลเกตุ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงอมลรดา  โพธิ์ศรี
 
1. นายเสน่ห์  ขิงหอม
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงปัญจพร   อินติ๊บ
 
1. นายเสน่ห์  ขิงหอม
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจอมแจ้ง 1. เด็กหญิงกัญบุตร  ส้านมา
2. เด็กหญิงเพชราภรณ์  แพทย์กลาง
 
1. นางสาวปริณัฐ  สามงามไฝ
2. นางสาวสิรินทรา  จำปาทอง
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจอมแจ้ง 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  เสียงเพชร
2. เด็กหญิงอภิญญา  เนตรธนู
 
1. นางสาวปริณัฐ  สามงามไฝ
2. นางสาวสิรินทรา  จำปาทอง
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   สมบัติยา
2. เด็กหญิงพุทธาพร   พุทธิชัย
 
1. นายวรชัย  วริทธิ์วุฒิกุล
2. นางสาวษิญาภา  พรมโสภา
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงภัคจีรา  ขันปล้อง
 
1. นางสาวดาราภรณ์   โลมา
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจอมแจ้ง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นิลสุวรรณ์
2. เด็กหญิงกุลณัฏฐ์  ยอดรัก
3. เด็กหญิงณหทัย  ศรีสว่าง
 
1. นางสาวปริณัฐ  สามงามไฝ
2. นางสาวสิรินทรา  จำปาทอง
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  ยอดวงษา
2. เด็กหญิงกิติยา  คำบุญเรือง
3. เด็กหญิงภคนันท์  อินสุรันย์
 
1. นายบัณฑิต  นันตะเงิน
2. นางสาวมัชฌิมา  หิงส์คำ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กชายนฤเศรษฐ์  ดีบาง
2. เด็กหญิงวริศรา  ทิแพง
3. เด็กหญิงสุวรรนี  มีใจ
4. เด็กชายอัศวิน  ทิพย์ปัญญา
5. เด็กชายเกริกชัย  หลวงใน
6. นายไพรวัน  ออนสี
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  กัลยา
2. นายบดินทร์  มุกดาจันทร์
3. นายศุภชัย  มาอุ่น
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 1. เด็กชายสรภพ  บุญคอย
 
1. นายมนต์สะกันฑ์  เท็นผม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไพร 1. เด็กชายนนทกร  จันทยศ
 
1. นางจุฑาลักษณ์  ข้องแก้ว
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงปนัฎฎา  มงคลสิทธิ์
 
1. นางสุขสม  ฤทธิ์แสนตอ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  คงดอนทอง
 
1. นางเด่นนภา  คลังทองสกุล
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางเกลือ 1. เด็กชายอนุวัตร  สมป้อ
 
1. นางวิลาวรรณ์  คำเหมือดแอ่
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ยะมา
 
1. นางสาวรัตนาพร  พาพิมพ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กหญิงนภัสสร  เรืองเจริญ
 
1. นางกฤษกาญชลี  บู่แย้ม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  คงดอนทอง
 
1. นายกฤช  บุญอุดม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 1. เด็กชายชยานันต์  ขันทะเสน
 
1. นางสุรีวัลย์  อยู่ชูฉาย
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กชายเกริกชัย  หลวงใน
 
1. นางสาวสุภาวดี  ติคำ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงภัทรศยา   มูลยา
 
1. นางศิวาพร   อินมา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กหญิงปัทมาพร  เที่ยงดี
 
1. นางสาวฐิดาพร  แก้วเขียว
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางเกลือ 1. เด็กชายนิกร  นุวรรณ์
 
1. นางวิลาวรรณ์  คำเหมือดแอ่
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กชายจิรกิตติ์  ทับสีแก้ว
 
1. นายกฤช  บุญอุดม
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 1. เด็กหญิงกิตติวรา  ตาวันดี
 
1. นางนิตยา  พวงทอง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  คงดอนทอง
 
1. นายกฤช  บุญอุดม
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงรวินท์นิภา  รัตนภูธรรม
 
1. นายฉัตรกมล  สมแตง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กชายชนายุทธ  แก้วมุกดา
 
1. นางลาวรรณ  ไชยคำ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  คันธชมภู
 
1. นายไตรรงค์  อินทะจันทร์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงนรมน  สว่างทิศ
 
1. นายไตรรงค์  อินทะจันทร์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กชายอภิชาติ  พรมมี
 
1. นายไตรรงค์  อินทะจันทร์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 83.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงกุลกัลยา  ระวัยภัย
2. เด็กหญิงจรรยพร  มั่นทอง
3. เด็กชายชนายุทธ  แก้วมุกดา
4. เด็กหญิงณัฐฐาพร  รัตนสุวรรณ
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทวนทอง
6. เด็กชายธนกฤต  ศิริมงคล
7. เด็กหญิงปรัตกร  ทองแสง
8. เด็กหญิงพรกัลยา  อนุภัยพรึก
9. เด็กหญิงพรวิภา  ขวัญอ่อน
10. เด็กหญิงพัชราภา  มาซิว
11. เด็กหญิงฟาเร  ประธรรมสาร
12. เด็กหญิงภัคชนก  ชิดชม
13. เด็กหญิงวีรยา  ชัยอำนาจ
14. เด็กหญิงสุฑามาศ  แดงสมอ
15. เด็กหญิงสุภัทรา  มงคลเสถียร
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
2. นางพรศรี  เพ็งเรือง
3. นางลาวรรณ  ไชยคำ
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม 1. เด็กหญิงกวิสรา  ซ้อมจันทา
2. เด็กชายกิตติทัต  วงษ์ดี
3. เด็กชายธนภูมิ  ขิงหอม
4. เด็กหญิงนิโลบล  ทะนันไชย
5. เด็กหญิงมินทร์ญาดา  มะตัน
6. เด็กชายวันเฉลิม  จันทร์เครื่อง
7. เด็กหญิงศศิวิมล  น่วมอิ่ม
8. เด็กชายศุภวิชญ์  เมืองดี
9. เด็กหญิงศุภัชญา  วันเกลี้ยง
10. เด็กชายเมษา  วันงาม
 
1. นางจรรยา  อักษร
2. นางสาวรติมา  จันจร
3. นางสาวปภาวีธนภรณ์  พรมจวง
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กหญิงกันตยา  ชาเตป
2. เด็กหญิงทิยาทร  อินทะจันทร์
3. เด็กหญิงนริสา  ทานัน
4. เด็กหญิงปานดารา  หล้าคำ
5. เด็กหญิงวรินยุพา  อาดตัน
6. เด็กหญิงวิมลมณี  อาจตัน
 
1. นางสาวยิหวา  ศรศิลป์
2. นางสาวษิญาภา  พรมโสภา
3. นางสาวลัดดา  ราชเพียแก้ว
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กชายนฤเศรษฐี  ดีบาง
2. เด็กชายภานุพงค์  ไชยหาบุตร
3. เด็กชายศิขรินทร์  จันทร์พรหม
4. เด็กชายเกริกชัย  หลวงใน
5. เด็กชายไพรวัน  ออนสี
 
1. นายบดินทร์  มุกดาจันทร์
2. นายศุภชัย  มาอุ่น
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กหญิงกันต์กมล  เวชสำเภา
 
1. นางสาวชนิกานต์  โนหลักหมื่น
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากไพร 1. เด็กหญิงจันทร์ทักษพร  บุญครอง
 
1. นางสาวลลิตา  ผลจันทร์
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. นางสาวเพชรียา  สุทัน
 
1. นางสาวรัตนาพร  พาพิมพ์
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์ 1. เด็กหญิงรุจิรัตน์  เจริญราษฎร์
 
1. นางสาวพัชราวรรณ  จันโสดา
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์   อ้นเนียม
 
1. นางสาวชญานิศา   พุทธอินทรา
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กชายกวินทิพย์  สุดยอด
2. เด็กหญิงสุภาวิดา  แปงสอน
 
1. นางสาวชนิกานต์  โนหลักหมื่น
2. นางรัฐนันท์  รอดสุข
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สุวรรณขัน
2. เด็กหญิงชุตินันท์  ทองสี
 
1. นางฐานิตา  อ่องดา
2. นางนพรัตน์  คำเพ็ง
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กหญิงจันทมณี   อินปาจร
2. เด็กหญิงมุทิตา   จันกันยา
 
1. นายจีรพงศ์  ซาซง
2. นางสาวษิญาภา  พรมโสภา
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  อิสสระ
2. เด็กชายชนกันต์  เวชมะโน
3. เด็กชายปัญณวิญ์  โสคำ
4. เด็กหญิงภัณฑิรา  วงค์วิจิตรานุกูล
5. เด็กหญิงรัตนาพร  ทาปาด
6. เด็กหญิงอริสา  ไชยนา
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  สุวรรณหาญ
2. นางศศิมาพร  ท่าสะอาด
3. นางทัศนีย์  บุญประกอบ
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 1. เด็กหญิงณัชชา  ปามีสุก
2. เด็กหญิงปรัชญา  เสาหิน
3. เด็กหญิงปัญณิกา  มาจร
4. เด็กหญิงพิมวรรณ  แก้วจันทร์
5. เด็กหญิงสุธินี  มาจร
6. เด็กหญิงอรณัส  เกศลา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมใจนึก  ใจหล้า
2. นางสาวพิชญากานต์  กิวัฒนา
3. นายคำรณ  ศรีเขื่อนแก้ว
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 1. เด็กหญิงกันธิชา  มาจร
2. เด็กหญิงฉันทิกา  เวชมะโน
3. เด็กชายณัฐนัย  ศิริคำ
4. เด็กชายประภากร  ด้วงเจริญ
5. เด็กหญิงลักษิกา  คันทะพรม
6. เด็กชายวิภพ  ตี้พุต
7. เด็กชายศราวัน  สานถ้อย
8. เด็กหญิงศิริพร  ตาลชุม
 
1. นายภูมิพัชร  ภาคสุวรรณ
2. นายบัญชา  ผาก้อน
3. นางสาววรนุช  ปานคุ้ม
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงกวินธิดา  มูลคิด
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ทังตุ่น
3. เด็กหญิงบุญฑวรรณ  หลงทอง
4. เด็กหญิงพัชรียา  จันที
5. เด็กหญิงพิชญา  จรรยานะ
6. เด็กหญิงลักษิกา  อ๊อตกัน
7. เด็กหญิงวิชญาพร  แปงการิยา
8. เด็กหญิงสุภัคนภา  จันทร์ฤทธิ์
9. เด็กหญิงอนันตญา  จันกัน
10. เด็กหญิงอภิญญา  นะหล้า
 
1. นายฐิติรัตน์  เขียวหวาน
2. นางเมธินี  นันทิยา
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงณญาดา  พุทธิมา
2. เด็กหญิงศิริพรรษา  ศรีนิล
3. เด็กหญิงอรดี  จองญาติ
 
1. นางสาวดาราภรณ์   โลมา
2. นางสาวศิวพร  มากทรัพย์
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กชายทศพร  เกตุอินทร์
2. เด็กหญิงสุภาทิพย์  จันทร์วงศ์
 
1. นายเทวฤทธิ์  ฝั้นฉิม
 
124 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ปานานนท์
2. เด็กชายจิรศักดิ์   ขาวสม
3. เด็กหญิงณัฎฐ์ชยา  ตาแปง
 
1. นายทักษิณ   ประสารศรี
2. นางสาวมนทิรา   มูลหล้า
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา 1. เด็กหญิงปราณปริยา  บุญประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุใจ  ม่านเขียว
 
1. นางสาวจิราภรณ์  จันกัน
2. นายวรวุฒิ  จันทร์อำไพพงศ์
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กชายธีรนัย  นินเป้า
2. เด็กชายศาสตราวุธ  ทะนะ
 
1. นางธัญเกศ  เอี่ยมพิพิธภักดี
2. นางสาวบุษยา  แป้นหลง
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากปาด 1. เด็กชายจิรกิตติ์  หลวงแก้ว
2. เด็กชายสุทธิภัทร  เกตุสิงห์สร้อย
 
1. นางกรรณิการ์  พรมพุก
2. นางสาวรวิสรา  หมื่นคำ
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กชายธนากร  ทองไสย์
2. เด็กชายวราวุฒิ  สระทองเอก
 
1. นายเทวฤทธิ์  ฝั้นฉิม
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายภรพล  สกุลงาม
2. เด็กชายอภิวัฒน์  สระทองคำ
 
1. นายปาณัสม์  ชุมภูยาละ
2. ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์  หลักใหล
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงนันทนัช  แซวใจดี
2. เด็กหญิงพิชญวดี  สุภัทรวัน
 
1. นางชนิดา  เบี้ยวน้อย
2. นายถริม  ขวาขันธ์
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กชายนภัทร   เสาวภา
2. เด็กชายนัทธพงศ์   พรมจวง
 
1. นายจักกริต  กองมา
2. นางนฤนาท  จรัสศรี
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากปาด 1. เด็กชายชัยณรงค์  ทังตุ่น
2. เด็กชายอภินันท์  เสนาทิพย์
 
1. นางกรรณิการ์  พรมพุก
2. นางสาวรวิสรา  หมื่นคำ
 
133 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายทศพร  จันทะมูลลา
2. เด็กชายธนพล   สีเขื่อนแก้ว
3. เด็กชายสุขุม  ศรีสมบัติ
 
1. นายเรวัช  ตามูล
 
134 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายศุภณัฐ  ทิพทำ
2. เด็กชายอติวิชญ์  โพธิ์ศรี
3. เด็กชายอิทธิพล  พิมพาลัย
 
1. นางสาวกิติยรัตน์  จีนอนันต์
2. นายสิริธรรม  โพธิ์ศรี
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายธนวิชญ์   คล้ายคลึง
2. เด็กชายธราดล   แก้วนิล
3. เด็กชายพยุงศักดิ์   โนวังหาร
 
1. นายทองหมุน   เจริญเรือง
2. นายวิชิตร   พิใจ
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายพนมไพร    ชุมผา
2. เด็กชายวัชรพล    ศิลป์วัลย์
3. เด็กชายเอื้อมบุญ   คำอ้ายล้าน
 
1. นายทองหมุน   เจริญเรือง
2. นายบัญญัติ    พิมสาร
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกอง 1. เด็กหญิงจิตรานุช  ข้องแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐริสา  อุดรยันต์
3. เด็กหญิงดวงทิวา  มูลสา
 
1. นายมานพ  มีหอม
2. นางสาวปฐมาวดี  เนตรธนู
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 1. เด็กหญิงธันยพร  ทาปาด
2. เด็กหญิงพรรณิกา  จันทร์จร
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  ทามูล
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ทองประเสริฐ
2. นางสาวพรรณวดี  อินทุยศ
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  เหล่าโอก
2. เด็กหญิงประวีณา  เตปนะ
3. เด็กหญิงพรพิมล  ศุริศักดิ์
4. เด็กชายพีรณัฐ  สุขจร
5. เด็กหญิงอริสา  มีรินทร์
6. เด็กหญิงเปรมิกา  มุนินสาร
 
1. นายอรรถพล  แถมครบุรี
2. นางสาวจารุวรรณ  ชัยทอง
3. นางสาววัชราภรณ์  ปันต๊ะ
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงนริศรา  คำคาน
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  เท็นผม
3. เด็กหญิงวิภาวัน  โพธิ์ศรี
4. เด็กชายสุวิจักษณ์  โพธิ์ศรี
5. เด็กชายเอกชัย  แสงศรีเมือง
 
1. นางสาวกิติยรัตน์  จีนอนันต์
2. นางสาววิไลวรรณ  โตวงอ่วม
3. นางสาวเกวลิน  ใจเอื้อ
 
141 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 1. เด็กชายรัฐภูมิ  แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงวิศรุตา  มาจร
3. เด็กหญิงสุริตา  ชัยนา
 
1. นายสมยศ  ผาริโน
2. นางทัศนีย์  บุญประกอบ
 
142 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 1. เด็กหญิงกุลยา  โคสา
2. เด็กหญิงธัญรดา  อิสสระ
3. เด็กชายเจษฎากร  นะมูล
 
1. นายสมยศ  ผาริโน
2. นางทัศนีย์  บุญประกอบ
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแซง 1. เด็กหญิงกวินทิพย์   แก้วศรี
2. เด็กหญิงธิดากานต์  บุญลือ
3. เด็กหญิงนราธิป  อินสุ
 
1. นายพสธร  วงค์ชารี
2. นางสาวพิมพ์นภา  ไพบูลย์
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 1. เด็กชายจีรณะ  โนวิน
2. เด็กหญิงฐิติพร  สิริคำ
3. เด็กหญิงลักษิกา  โสคำ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ทองประเสริฐ
2. นางสาวพรรณวดี  อินทุยศ
 
145 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 1. เด็กหญิงนุชวรา  ยาปัน
2. เด็กหญิงฤทธิดาภรณ์  ต๊ะนา
3. เด็กชายวชิร  เขื่อนจะนะ
 
1. นายอรรถพล  แถมครบุรี
2. นางสาวจารุวรรณ  ชัยทอง
 
146 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงจีระดา    จันทร์ฉาย
2. เด็กหญิงชนนิกานต์   จรรยานะ
3. เด็กชายณัฐพงษ์   โลหินา
 
1. นายทองหมุน    เจริญเรือง
2. นางกนกวรรณ   เจริญเรือง
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาผักฮาด 1. เด็กหญิงจุฑามาส  แสนยศ
2. เด็กหญิงนงนภัส  วงษ์ลา
3. เด็กชายอินทร์พิทักษ์  ดีมี
 
1. นางพจนีย์  คำดี
2. นางสาวศิริพร  จันลิ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายณัฐพล    ตุ่นแก้ว
2. เด็กชายปารินทร์   มูลคำก้อน
3. เด็กชายวุฒิสิทธิ์    ล้วยลุย
 
1. นายทองหมุน   เจริญเรือง
2. นางสุวรรณา   ศรีวิคำ
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กหญิงก้องแก้ว  ก้อมณี
2. เด็กหญิงธนัชพร  วิชัยกูล
3. นางสาวสุนทรี  ทาต่อย
 
1. นางสาวศันสนีย์  มีสิงห์
2. นางสาวภัทริน  หิตมูล
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กหญิงกัญญากรณ์  แสนคุณา
2. เด็กหญิงศุภวรรณ  ตาลจรัส
3. เด็กหญิงสุนันทา  กันยา
 
1. นางกฤษกาญชลี  บู่แย้ม
2. นางชนัฎฎา  จูบรรจงค์
 
151 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กชายธีรภัทร  ธรรมใจ
2. เด็กหญิงนิชมล  โท่นดี
3. เด็กหญิงนิภาพร  พลอยนิล
 
1. นางฤทัยรัตน์  พิมใจ
2. นางลำพึง  คำบุญเรือง
 
152 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนม์ณภัทร  ธีระวัฒนชาติ
2. เด็กชายธนชาต  จิตรักญาติ
3. เด็กหญิงพรธีรา  ผมปัน
 
1. นางชนม์ษญาณินท์  ขวานา
2. นางหนึ่งฤทัย  ขิงหอม
 
153 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 1. เด็กหญิงโสรยา  ใจนัน
 
1. นางสาววรนุช  ปานคุ้ม
 
154 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  อินดี
 
1. นางสาวกมลชนก  โนวังหาร
 
155 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  คำมูล
 
1. นางสาวชนิกานต์  แสงดี
 
156 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กชายเจตน์ษฎา  เรียนรังษี
 
1. นางสาวจุติฐาการ  จันทร์สว่าง
 
157 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลี 1. เด็กหญิงธนากาญจน์  ก่อนสาย
2. เด็กชายธนิน  สุขสีใจ
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  สมนึก
 
1. นางสาวจิราพร  ไชยสา
2. นางสาวพิมพารัตน์  สมหน่อ
 
158 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงอมมด 1. เด็กชายพชรพล  สารเนียง
2. เด็กหญิงอภิษฎา  คำไวย์
 
1. นางสาวมลิวัลย์  สุขเพียง
2. นางสาววิสุดา  จันทร์โสดา
 
159 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แช่มบำรุง
2. เด็กชายภาคิน  อินต๊ะปัญญา
 
1. นางนารี  สิงห์ทอง
2. นางนวลจันทร์  พรหมเสนา
 
160 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กหญิงธิตินา   ปัญญาคำ
 
1. นางสาวษิญาภา  พรมโสภา
 
161 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทุมชาติ
 
1. นางสาวนันทิกา  เมืองบัวผัน
 
162 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กหญิงวาสนา  ขาวมา
 
1. นายไพโรจน์  เสาวภา
 
163 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา 1. เด็กหญิงสุมณฑา  ประไว
 
1. นางสาวณิดาวรรณ  ปันยศ
 
164 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1. เด็กชายภัทรพล  บุญประเสริฐ
 
1. นายวีระนัน  คำทิต๊ะ
 
165 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายวสันต์  ปู่จ้าย
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  วงษ์แก้ว
 
166 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเมธ์ลิตชาฎ์   มั่นระวัง
 
1. นางสาวชลดา   มาปิง
 
167 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 1. เด็กหญิงน้ำเพชร   คำบุญมา
 
1. นางรัตนา  มาสิงห์
 
168 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายณัฐพงศ์  อินเมฆ
 
1. นางสาวอานงค์  ใจรังกา
 
169 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 1. เด็กหญิงยศยา   สุทธฤทธิ์
 
1. นางรัตนา  มาสิงห์
 
170 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 1. เด็กหญิงคณิศร   สุทธฤทธิ์
 
1. นางสาวอรอนงค์  วันเกลี้ยง
 
171 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กหญิงพรธิดา  แปงสอน
 
1. นายรณชัย  บุญประเสริฐ
 
172 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลี 1. เด็กหญิงปรียานุช  ต๊ะปัญญา
 
1. นางสาวจิราพร  ไชยสา
 
173 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยาใจ
2. เด็กหญิงณัฐชา  ธิเขียว
3. เด็กหญิงดารารัตน์  ยาใจ
4. เด็กชายภาณุพงศ์  บุญโชติ
5. เด็กชายวัชรพล  ขันกสิกรรม
6. เด็กหญิงสุชาดา  คำแก้ว
7. เด็กหญิงสุตาภัทร  เชียงรส
 
1. นายวีระนัน  คำทิต๊ะ
2. นางวรัญญา  เสียงโต
3. นางสาววัชราภรณ์   กำเนิดใส
 
174 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา 1. เด็กชายดนุสรณ์  ชมภูง่าว
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  ปัญญาภู
 
1. นางสาวศุภรัตน์  วันนาหม่อง
2. นางสาวออละษา  ชมภูง่าว
 
175 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางเกลือ 1. เด็กชายกิตติภพ  เจ็กใส
2. เด็กชายอติชาต  วันเกลี้ยง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑามณี  ไชยทิง
2. นางสาวสายพันธ์  สิงห์อ่อน
 
176 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. นางสาวจริยา  ฟองดา
2. เด็กชายพัชรพล  ชาน้อย
 
1. นายพูนทรัพย์  อินสุ
2. นางสาวเจนจิรา  จันทร์จร
 
177 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1. เด็กชายธนารักษ์  มะณีจร
2. เด็กชายนันทวุฒิ  ขำประดิษ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีวิลัย
 
1. นางสาววันวิสาข์  วงษ์ยอด
2. นางสุธินา  เข็มครุฑ
 
178 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 1. เด็กชายธวัชชัย  ยะลาด
2. เด็กชายรพีภัทร  กาวิใจ
3. เด็กชายวรวิช  จันทร์พิมพ์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ทองประเสริฐ
2. นางสาวพรรณวดี  อินทุยศ
 
179 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1. เด็กชายจิราภัทร  วงค์เทพ
2. เด็กชายธนวัฒน์  โนชัย
3. เด็กชายเอกราช  โนลาด
 
1. นางสุทิม  ทิพย์ลุ้ย
2. นายวีระนัน  คำทิต๊ะ
 
180 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 1. เด็กชายจิราเจด   ชูสกุล
2. เด็กชายธีรนนท์   สุวิชัย
3. เด็กชายวุฒิชัย   จันทร์คำ
 
1. นายสุริยันต์  พิมใจ
2. นายอภิสิทธิ์  สว่างทิศ
 
181 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กชายณัฐชนน  อื้วหุ่ย
2. เด็กชายอาจารีย์ยา  เพชรดำ
3. เด็กชายอุดมศักดิ์  มาปัด
 
1. นางเอื้อมเดือน  คำภาปล้อง
2. นางลัดดาพร  ฟูแสง