รายชื่อทีมชนะ อันดับที่ 1-3 ระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ (ภาคหนือ) การศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ)
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 17-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 3 - 6 ปี 97.33 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร 1. เด็กหญิงธนพร  พรมทอง
 
1. นางสาววราภรณ์  นาพิลาด
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 3 - 6 ปี 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงมนธิตา  เนียมเปรม
 
1. นางกรองแก้ว  ขุมเพ็ชร์
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 3 - 6 ปี 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงพิยดา  กองมูล
 
1. นางจันทนี  อินต๊ะปัน
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี 97.99 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก 1. เด็กชายศรัญพงศ์  พึ่งตา
 
1. นางสาววรัญรัชน์  เสวิสิทธิ์
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ 1. เด็กชายอชิระ  แสงเมือง
 
1. นางสาวสุพิชญา  กรีอักษร
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา 1. เด็กชายชลธี  เผ่าแสง
 
1. นางสุชาดา  ปาดอน
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี 98 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย 1. เด็กหญิงนิพาดา  กุหลาบกุลี
 
1. นางสาวนันธิกา  ยากูล
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงนฤมล  เจริญรอย
 
1. นางสาวสุพิชญา  การีสรรพ์
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร 1. เด็กหญิงปณิตา  เพิ่มลาภ
 
1. นางสาววรัญญา  จุลระกะ
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 3 - 6 ปี 97.34 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ 1. เด็กชายแฮรี่ ลีโอนาร์ด   เอมิส
 
1. นางสาวศิลาพันธุ์  คันธานุรักษ์
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 3 - 6 ปี 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย 1. เด็กชายวันชนะ  กันทะชมภู
 
1. นายอานนท์  เขียวแก้ว
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 3 - 6 ปี 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก 1. เด็กชายปรวัฒน์  คล้ายกล่ำ
 
1. นายกฤษณะ  บุญเทียน
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี 88 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงลินดา  ทรงตระกูลวงศ์
 
1. นางปพัชญา  เรือนแก้ว
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย 1. เด็กชายธันวา  ทองนาค
 
1. นางสาวปราณีย์  รักเมืองไพร
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายศุภกฤต  เสนาธรรม
 
1. นางสาวกฤติกา  คชปัญญา
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี 98.01 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายณภัทร  สุนทรรักษ์
 
1. นายปัถย์  ชัยชญานนท์
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก 1. เด็กชายอภินัทธ์  พุ่มจันทร์
 
1. นางสาวธัญดา  เลิศเจริญพร
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก 1. เด็กชายภูเบศ  หิรัญสถิตย์พร
 
1. นางกันต์ฤทัย  งานวิชา
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี 95 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ 1. เด็กชายธัญญากร  เนียมเปรม
 
1. นางสาวศิรดา  จัดกสิการ
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงดวงใจ  หลวงบุญ
 
1. นางสาวศศิธร  ใจเขียว
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 81 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย 1. เด็กหญิงพรนัชชา  อยู่ท้วม
 
1. นางสาวสุจิตรา  เสมอกัน
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 91.33 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  ทิวันปลูก
 
1. นางสาวขวัญภิรมณ์  อุดบ้านไร่
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี 1. เด็กชายทินกฤต  คำภาพักตร์
 
1. นายธนกฤต  บุญจันทร์
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 93 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก 1. เด็กชายการกวี  ทุมทอง
 
1. นายยงยุทธ  จันทร์เครือยิ้ม
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร 1. เด็กชายบุรัสกร  สินรัมย์
 
1. นางสาวเปมิกา  อินทรชื่น
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 3 - 6 ปี 92 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พงศ์แก้ว
2. เด็กชายธนกฤต  บัวคำ
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ปัญญาราช
4. เด็กหญิงอัญล์ลภัส  อนันตศิริ
 
1. นางพัชรนิทร์  มารุนับ
2. นางสาวนิตยา  ธรรมโชติ
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 3 - 6 ปี 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ 1. เด็กชายชิติภัทร  แก้วรัตน์
2. เด็กหญิงพิมญาดา  ีชัยชนะ
3. เด็กชายภัทพน  ปวรกฤษฎ์
4. เด็กหญิงสิรินดา  อินทรพัฒน์
5. เด็กชายอัครดนัย  ศาลาผาย
 
1. นางสาวสุกัญญา  สาระไกร
2. นางสาววัศยา  ทองดี
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 3 - 6 ปี 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1. เด็กชายชุติเทพ  แซ่เจ๊า
2. เด็กชายธิติกร   บันดาลพร
3. เด็กหญิงพรฐิตา  อักษรทวีกุล
 
1. นายจำลอง   เพชรศรีลักษณ์
2. นางสาวศิริพร   วงศ์ศักดิ์ศรี
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 7 - 12 ปี 91 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงชญาศา  ไพบูลย์พิมลพร
2. เด็กชายชยพล  นาคตระกูล
3. เด็กหญิงธิชานันท์  บุญอินทร์
4. เด็กหญิงภิญญาดา  ชำนาญเวช
5. เด็กชายวรากร  อุ่นเสนีย์
 
1. นางสาววีณา  เมืองพิล
2. นางสาวจุฑาทิพย์  พ่วงชัง
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 7 - 12 ปี 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1. เด็กชายจ่ำเมือง  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงทิพปภา  ขุนแพม
3. เด็กชายสหพันธ์  ไพรภราดร
4. เด็กหญิงอัญชัญ  ไพรชนานนท์
 
1. นายวีระชัย  เดชไพรพนา
2. นางสาววันสรร   แซทู
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 7 - 12 ปี 87.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก 1. เด็กชายณัฐกร  ปิ่นตาวงษ์
2. เด็กหญิงณัทริกา  มิตรราช
3. เด็กหญิงสุภัสสร  คงครอง
 
1. นางพัชรา  เกตุขาว
2. นางสาวสยุมพร  เขียวชะอุ่ม
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 3 - 6 ปี 91.67 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พงศ์แก้ว
2. เด็กชายตะวัน  บังคำ
 
1. นางชัชฎาภรณ์  เลื่อนชิด
2. นางสาวเมธินาถ  ไกรรัตน์
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 3 - 6 ปี 88.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก 1. เด็กชายณัฐเมศร์  จิตรัตนภิรมย์
2. เด็กหญิงวิภาวรินทร์  เลิศรัตน์เดชากุล
 
1. นายอนุรักษ์  ลาภพร้อมกุศล
2. นางสาวทิพยภัสสร์  พะยอม
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 3 - 6 ปี 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายกิตติเดช  เต็มแบบ
2. เด็กหญิงวรรณพร  ปิงเมือง
 
1. นางสาวสุภา  ปองธนากรวงศ์
2. นางสาวมุกดา  จุ่มแก้ว
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 7 - 12 ปี 91.67 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงอนัญพร  มาน้อย
2. เด็กชายเสกสรรค์  สินธุพรม
 
1. นางลัดดาวรรณ  แก้วสาคร
2. นายกิตติพงศ์  กุดแก้ว
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 7 - 12 ปี 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงธิชานันท์  บุญอินทร์
2. เด็กชายวินัย  -
 
1. นายปริวัตร  ส่างหญ้านาง
2. นางสาวสุวรรณา  แก้วหานาม
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 7 - 12 ปี 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก 1. เด็กชายณัฐกร  ปิ่นตาวงษ์
2. เด็กหญิงสุภัสสร  คงครอง
 
1. นางสาวศิริเพชร  อันเรืองปัญญา
2. นางสาวธัญลักษณ์  ปาระท่า
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 89.65 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก 1. เด็กหญิงณัทริกา  มิตรราช
 
1. นางสาวชไมภรณ์  แก้วอาสา
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 87.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงณัฐพร  คำหอม
 
1. นายกิตติพงษ์  ซ้ายสุข
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 92.32 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย 1. เด็กหญิงอุมา  นาคบัว
 
1. นายจินตวัฒน์  จันทร์น้อย
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 89.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน 1. เด็กชายวุฒิกร  สิทธิยศ
 
1. นางจุฑาภรณ์  ธนกวีศิลป์
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 86.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายศุทธวีร์  มะเฟือง
 
1. นางสาวกฤติกา  คชปัญญา
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดร้องเพลง บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 89.64 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย 1. เด็กชายธีรเดช  ยุรฉัตร
 
1. นางสาวช่อทิพย์  มงคลธวัช
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การประกวดร้องเพลง บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี 86.66 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายพิชยะ  ปัญญาไว
 
1. นายปิยศักดิ์  ไชยเวช
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 97 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1. เด็กชายจ่ำเมือง  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงทิพปภา  ขุนแพม
3. เด็กหญิงอัญชัญ  ไพรชนานนท์
 
1. นางสาวฐนิศา  อุทัยแสนปรีดา
2. นางสาวฐิติชญาณ์  ยอดรัก
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร 1. เด็กชายฉมา  ชัญมาตร์
2. เด็กชายพีรณัฐ  เจริญไชยศรี
3. เด็กชายรัชพงษ์  ยี่คิ้ว
 
1. นางสาวชมพู  ภูสีนวน
2. นางสาวจิตติพร  ชัยชนะวงศา
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง 1. เด็กชายชินภัทร  วงศ์ศรี
2. เด็กชายณัฐพัชร์  พลวงศ์
3. เด็กชายมนต์มนัส  ก๋าแปง
 
1. นางสาวอัญชลี  กาปัญญา
2. นางสาวอรทัย  อามาตย์
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี 87.99 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน 1. เด็กชายกรภัทร  สิทธิไตรเดช
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สำลี
3. เด็กชายภรภัทร   สมภาร
 
1. นางจารุวรรณ  แสนอาทิตย์
2. นางสาวชิดชนก  มโนชัย
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 85 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โพธิ์ลา
2. เด็กชายพีรทัต  ปูแปง
3. เด็กหญิงวิภาดา  ราชคม
 
1. นางสาวพัชรีพร  จงกลณี
2. นางเมธิณี  จันทร์แก้ว
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 97 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย 1. เด็กชายพีรวัส  คำตาล
2. เด็กชายภูวเดช  อ่ำคล้อย
3. เด็กชายวัชรเดชา  ทองยอดอินทร์
 
1. นายธัณนพชมฒ์  รินรา
2. นางสาวนรีรัตน์  บางเฟื่อง
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร 1. เด็กชายปิญชาน์  ขันทอง
2. เด็กชายสหรัฐ  สิงห์คา
3. เด็กหญิงอัยรดา  อินทรโอภาส
 
1. นางอุษา  มีคำ
2. นางสาวพิมพ์ชนก  เขียวเขิน
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง 1. เด็กชายกรกฎ  แสนใหม่
2. เด็กชายธนกฤต  ท้าวน้อย
3. เด็กหญิงสุทธิดา  สิงห์ทองลา
 
1. นายนภสินธุ์  ดวงประภา
2. นางสาวสุวิมล  ใจมา
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี 81 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายฐาปกรณ์  ปุ๋ยคำ
2. เด็กชายนฤดม  จิตตะวงค์
3. เด็กชายปิยพัทธ์  จันต๊ะฟู
 
1. นายกฤตเมธ  คำแพงตา
2. นายพิชิตพล  ฝักฝ่าย
 
0 กลุ่มศิลปหัตถกรรม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี 82 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายพีรพงษ์  ชัยวงค์
2. เด็กหญิงสุนีย์  แซ่ลี
3. เด็กชายไชยวรรณ  มงคลสุข
 
1. นายคมกฤษ  โยมงาม
2. นางสาวกฤษณา  สอนศิริ
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 3 - 6 ปี 100 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร 1. เด็กหญิงธนพร  พรมทอง
 
1. นางสาววราภรณ์  นาพิลาด
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 3 - 6 ปี 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1. เด็กชายชุติเทพ  แซ่เจ้า
 
1. นางสาวกรกนก  หวังไพรเจริญ
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 3 - 6 ปี 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา 1. เด็กหญิงนริสรา  ถวิลมาตย์
 
1. นางสาวชัญญาภัค  ปวงงาม
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี 100 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี 1. เด็กหญิงกมลชนก  อำไพพันธ์
 
1. นางสาวสรัญญา  มาลีบุตร
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายชนสิษฐ์  สุวรรณ
 
1. นายปกรณ์  สิทธิราช
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา 1. เด็กชายชลธี  เผ่าแสง
 
1. นางสุชาดา  ปาดอน
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี 100 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก 1. เด็กหญิงอัญล์ลภัส  อนันตศิริ
 
1. นางสาวสุทธินันท์  ตุ่นวัน
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี 99.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงวรัญญา  มายวน
 
1. นางสาวพรนรินทร์  ทะสม
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายศิวะ  สิงหมนตรี
 
1. นางสาวสวรรยา  คงศิลป์
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 3 - 6 ปี 100 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา 1. เด็กชายภัทร  พงษา
 
1. นางอมรรัตน์  ยาวิราช
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 3 - 6 ปี 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย 1. เด็กหญิงพัฒณิดา  ภู่อิน
 
1. นายพัชรพล  ปุกฆะ
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางพฤติกรรม อายุ 3 - 6 ปี 100 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย 1. เด็กชายวันชนะ  กันทะชมภู
 
1. นางสาวระพีพรรณ  บัวผัน
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางพฤติกรรม อายุ 3 - 6 ปี 99.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก 1. เด็กชายปรวัฒน์  คล้ายกล่ำ
 
1. นางปวีณา  เล็กพันธ์
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางพฤติกรรม อายุ 3 - 6 ปี 98.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  แก้วตา
 
1. นางสาวณัฐวิตา  จอมแปลง
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี 100 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายณภัทร   สุนทรรักษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทัศวรรณ  จันทร์ลบ
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก 1. เด็กชายวุฒิภัทร  บวบนา
 
1. นางสาวพรพิมล  เอี่ยมอ่อน
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร 1. เด็กชายรัชชานนท์  สิงหฬ
 
1. นางสาวตฤณธร  คงสมพัฒ
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี 100 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงนภัสสร  สุนทร
 
1. นางวราภรณ์  สอนอยู่กลาง
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี 99.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร 1. เด็กชายพงศธร  บางเขียว
 
1. นายปริญญา  รังผึ้ง
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงลินดา  ทรงตระกูลวงศ์
 
1. นางสาวกรญาณิน  กรภานุวัฒน์
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี 92 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายตี๋ตี๋  อาข่า
 
1. นายสุรพล  ติ๊บถา
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 99 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง 1. เด็กชายณัฐพัชร์  พลวงศ์
 
1. นางสาวอัญชลี  กาปัญญา
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายณัฐพงค์  ถิ่นสอน
 
1. นางสาวอภิญญา  กาศสนุก
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี 1. เด็กหญิงอนัญญา  จีนเขตร์การ
 
1. นางสาวณัฐกฤตา   มองมูล
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 100 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  ทิวันปลูก
 
1. นางสาวขวัญภิรมณ์  อุดบ้านไร่
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  ปั้นเทียน
 
1. นายนฤทธิ์  นาครัตน์
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก 1. เด็กหญิงสถาพร  นาอ้าย
 
1. นายเอกรินทร์  จุลคนานุกิจ
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 7 - 12 ปี 80 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย 1. เด็กชายธีรภัทร   ครุธโม
 
1. นางสาวสาวิตรี  ยาภิรมย์
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 90 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร 1. เด็กชายกันตพัฒน์  เคนเพ็ชรแสง
 
1. นางสาวเกศราพร  พุทธิมา
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี 1. เด็กชายวีรวัฒน์  เปรมจิตร์
 
1. นางสาวสุปราณี   นันตา
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี 85 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายวีรภาพ  มั่นพรม
 
1. นายสมโภชน์  คำยัน
 
0 กลุ่มวิชาการ การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงอมิตา  ธรรมชื่น
 
1. นางสาวบุษบา  อุทธิยา
 
0 กลุ่มเทคโนโลยี การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี 94 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายจุตินนท์  ชัยจักร
 
1. นายธนเดช  ศักดิ์สุวรรณ
 
0 กลุ่มเทคโนโลยี การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 94.33 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง 1. เด็กชายไทธันวา  คำพรหม
 
1. นางจิราพร  จริยภมรกุร
 
0 กลุ่มเทคโนโลยี การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร 1. เด็กชายยงธนา  คงกระพันธ์
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  วงค์ทองจันทร์
 
0 กลุ่มเทคโนโลยี การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 95.99 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ใจใหม
 
1. นางสาวสุดารัตน์  เรืองมี
 
0 กลุ่มเทคโนโลยี การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แซ่ย้าง
 
1. นายอภิวัฒน์  อมาตยกุล
 
0 กลุ่มเทคโนโลยี การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 90.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงศศิธร  ขันโอฬาร
 
1. นายวิรัช  สิทธิจารย์
 
0 กลุ่มเทคโนโลยี การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 92.33 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร 1. เด็กชายธัชพล  ชัยธนายุส
 
1. นางสาวพิชชาภา  เพชระบูรณิน
 
0 กลุ่มเทคโนโลยี การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก 1. เด็กชายอภิวิชญ์  เขียวบัว
 
1. นายอมร  เกตุเเก้ว