งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สนามฟุตบอล 21 ก.ย. 2562 08.30 - 12.00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สนามฟุตบอล 21 ก.ย. 2562 13.00 - 16.30
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 99 ปี 20 ก.ย. 2562 08.00 - 16.00
-
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง แนะแนว 2 19 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
-
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง แนะแนว 2 19 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
-
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 621 - 626 19 ก.ย. 2562 09.00 - 15.30 รับลงทะเบียนทางขึ้นบันไดหน้าห้อง ผอ.,กรรมการตัดสินที่ห้องสมาคมผู้ปกครอง
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 621 - 626 19 ก.ย. 2562 09.00 - 15.30 รับลงทะเบียนทางขึ้นบันไดหน้าห้อง ผอ.,กรรมการตัดสินที่ห้องสมาคมผู้ปกครอง
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 2 21 ก.ย. 2562 08.30 - 16.30
-
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 2 21 ก.ย. 2562 08.30 - 16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]