::sp-cnx5

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวยุพา ปินทาโรงเรียนบ้านแม่ตูบประธานกรรมการ
2. นางสาวชุดาลักษณ์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเตียนอางกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา ยารังษีโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวทิพาภรณ์ โรงพนัสสักโรงเรียนบ้านตาลเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพา ปินตาบ้านแม่ตูบกรรมการ
3. นางสาวธัญพิชชา จันทร์หล้าโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
4. นางสาวพิชามญชุ์ โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางนันทศิริ ถุระพัฒน์โรงเรียนบ้านตุงติงประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงฤดี สิงขรบรรจงโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
3. นางสาวเอราวัณ พรหมซาวโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ ประทิศโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางปิ่นแก้ว จันตาวรรณดชโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางศศิกานต์ จีสันโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
3. นางสาวพิชญาภรณ์ คำใสโรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นายสันติภาพ ณ๊ะดอกโรงเรียนบ้านโท้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ พรหมติ๊บโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
3. นางสาวรมินตรา วรงค์ปกรณ์โรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
1. นางสาวจิราพร ไชยคำร้องโรงเรียนบ้านบงตันประธานกรรมการ
2. นางสาวฉวีวรรณ ไชยพูนโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
3. นางสาวรัตติกา กรรณิกาโรงเรียนบ้านหางดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
1. นางจุไรรัตน์ พรหมซาวโรงเรียนบ้านตาลใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา กันทะถ้ำโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วกรรมการ
3. นางสาวสรารัตน์ ดีทูโรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
4. นางสาวกมลวรรณ เขียววงค์โรงเรียนบ้านขุนตื่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นางสาวพรศิริ ปิ่นไชยโรงเรียนบ้านตาลเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญศิริ หล้าดีโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการ
3. นางสาวพัชรพร ปู่ดอกโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
4. นางยุพิน เตจ๊ะโรงเรียนบ้านแม่ลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาวพัชราภรณ์ หงษ์เขียวโรงเรียนบ้านนาฟ่อนประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชรีย์ คะปานะโรงเรียนบ้านวังหม้อกรรมการ
3. นายกิติเกษม เนตรกระจ่างโรงเรียนบ้านทุ่งจำเริงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุภารัตน์ บุญทิพย์โรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา ก้อนเขื่อนโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8กรรมการ
3. นางสาวศศิวิมล สรณ์สิริศุภทินโรงเรียนบ้านตุงติงกรรมการ
4. นางสาวเอมพิกา อินตาปุมโรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางกิตติวรา แบนใจวางโรงเรียนบ้านนาคอเรือประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล กระจ่างโฉมโรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
3. นายโสภณ ทองเชื้อโรงเรียนบ้านกองหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นาง๊๊ณภัทรารัตน์ พัฒน์นิติชัยโรงเรียนบ้านแม่งูดประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีกัญญาณัฐ สาก้อนโรงเรียนบ้านถิ่นสำราญกรรมการ
3. นางสาวณัฏฐยาภรณ์ สุจริยะสิริโรจน์โรงเรียนบ้านแม่อ่างขางกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์นภา ยาวิโรจน์โรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
5. นายโสภณ ทองเชื้อโรงเรียนบ้านกองหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นายชนชนกร คำตื้อโรงเรียนบ้านซิแบรประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์จิรา ปันแก้วโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์นภา ญาวิโรจน์โรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นายไพบูลย์ ชนะพงษ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจรัสศรี ปินตาดงโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
3. นางสาวสิริภัทรา สิริโอสกุลโรงเรียนบ้านห้วยไม้หกกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ ยาสุวรรณ์โรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุจรัสศรี ปินตาดงโรงเรียนบ้านบ่อหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริภัทรา สิริโอสกุลโรงเรียนบ้านห้วยไม้หกกรรมการ
3. นายไพบูลย์ ธนาพงษ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางเกศสุดา เผือกอ่อนโรงเรียนบ้านตาลเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ กันทะโลโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
3. นางสาวกัญญาพร นิปุณะโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวศลิษา ผัดตุ่นโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง4ประธานกรรมการ
2. นายธันยวิทย์ จันแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ บรรพดค้ำจุนโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร กาดใจเข็มโรงเรียนบ้านแปลง5ประธานกรรมการ
2. นายอภิชัย จันทร์คำโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ชนก หวังใจโรงเรียนบ้านตุงติงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางปวีณา แก้ววงค์วานโรงเรียนบ้านตาลใต้ประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา กระทรวงศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่ลองกรรมการ
3. นางสุนทรี สายจันทร์โรงเรียนบ้านแม่อ่างขางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายจตุรงค์ คำมะนางโรงเรียนบ้านฉิมพลีประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดา วังผาโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ นำมะโรงเรียนบ้านขุนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางปวีณา แก้ววงค์วานโรงเรียนบ้านแอ่นใหม่ประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา กระทรวงศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่ลองกรรมการ
3. นางสุนทรี สวนจันทร์โรงเรียนบ้านแม่อ่างขางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายจตุรงค์ คำมะนางโรงเรียนบ้านฉิมพลีประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดา วังผาโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ นำมะโรงเรียนบ้านขุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวสุนทรี หล้าคำโรงเรียนบ้านแม่บวนประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญนิดา ประดิษฐ์ศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่อ่างขางกรรมการ
3. นายธีรนันท์ ชัยประสงค์โรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสุพรรษา ผ่องใสโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายคณิศร ไชยมงคลโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการ
3. นางสาวกรณิศ วุฒิจำเริญโรงเรียนบ้านห้วยไม้หกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางพัชรี หล้าหม่นโรงเรียนบ้านยางเปียงประธานกรรมการ
2. นายพัชรพงศ์ ศรีอุดรโรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
3. นายสุมิตร สมสวยโรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการ
4. นางรัชนีวรรณ ชัยเสนโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
5. นายสุภกิจ จักขุเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางญาณี สุขศรีโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งประธานกรรมการ
2. นางสาวดานุรัตน์ จันทะรสโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
3. นางสาวสายพิณ ถือบุญโรงเรียนบ้านกองหินกรรมการ
4. นางปทิตตา สมบุญโสดโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ กันทะโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวมณีรัตน์ หนูสาโรงเรียนบ้านนาฟ่อนประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรา ลวดคำโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
3. นางสาวธัญพิชชา สมบุญโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวขวัญฤทัย กันธิวังโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
5. นายมนตรี ก๋องตาโรงเรียนบ้านกองวะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นางสร้อยเพชร วารีโรงเรียนบ้านตาลเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา ชาตรีธรรมโรงเรียนบ้านสบลานกรรมการ
3. นางสาวภาวิณี ปัญญาจักร์โรงเรียนบ้านโปงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางสาวสายทิพย์ ชมพนาโรงเรียนบ้านพุยประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำทิพย์ อุดทาโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย สิงห์หล้าโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ ตั๋นแก้วโรงเรียนบ้านฉิมพลีประธานกรรมการ
2. นางนิชาญา คุณพิทักษ์โรงเรียนบ้านนาคอเรือกรรมการ
3. นางสาวศิริขวัญ พันกันทะโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
4. นางสาวชญากานต์ สานาโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
5. นายสุภกิจ จักขุเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ ตั๋นแก้วโรงเรียนบ้านฉิมพลีประธานกรรมการ
2. นายนิชาภา คุณพิทักษ์โรงเรียนบ้านนาคอเรือกรรมการ
3. นางสาวศิริขวัญ พันกันทะโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
4. นางสาวชญากานต์ สานาโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
5. นายสุภกิจ จักขุเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
1. นางสาวสุพรรษา ผ่องใสโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางสาวดานุรัตน์ จันทะรสโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา ยารังษีโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
4. นายมนตรี ก๋องตาโรงเรียนบ้านกองวะกรรมการ
5. นางปทิตตา สมบุญโสดโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
1. นางสาวสุพรรษา ผ่องใสโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางสาวดานุรัตน์ จันทะรสโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา ยารังษีโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
4. นายมนตรี ก๋องตาโรงเรียนบ้านกองวะกรรมการ
5. นางปทิตตา สมบุญโสดโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพรรษา ผ่องใสโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางสาวดานุรัตน์ จันทะรสโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา ยารังษีโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
4. นายมนตรี ก๋องตาโรงเรียนบ้านกองวะกรรมการ
5. นางปทิตตา สมบุญโสดโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางกุลิศรา กิตติกุลโรงเรียนบ้านดงดำประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภกานต์ กันทะมังโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
3. นางสาวพชรมน กฤตปพนธนัยโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
4. นางสาวพรรณภัทร ตาลป่าโรงเรียนบ้านขุนกรรมการ
5. นางสาวจันทวี ทาเกิดโรงเรียนบ้านห้วยโค้งกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุชาดา แสนใจอิโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยประธานกรรมการ
2. นางอัมพร ดูสรพันธ์โรงเรียนบ้านแม่โขงกรรมการ
3. นางสาวนฤมล ศรีเที่ยงโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
4. นางสาวอภิญญา ด้วงยศโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
5. นายศรัณย์ แก้วจาโรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
6. นางสาววรัญญา ต๋าใจโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
7. นางสาวนรินทิพย์ วันโยโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ สินทรโรงเรียนบ้านโค้งงามประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร โสภาระดีโรงเรียนบ้านตุงติงกรรมการ
3. นายวิรัตน์ กลิ่นซ้อนโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
4. นางสาวอังศุมาลิน มารุ่งเรืองโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
5. นางสาวทิพากร หอมขจรโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวยุวดี ศรีพนาบงกชโรงเรียนบ้านแม่บวนกรรมการ
7. นางสาวสุนิทา แก้วอุดมโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
8. นางพรทิพย์ คำภิไหลโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
9. นางสาวกุลสตรี ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านแปลง 2กรรมการ
10. นายวิชิตพล มีแก้วโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
11. นายสุนันท์ จันธิวงศ์โรงเรียนบ้านกิ่วลมกรรมการ
12. นางสาวณหทัย ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
13. นางสาวกรรณิการ์ ทาทำโรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
14. นางสาวอรุณรัตน์ โปทาพันธ์โรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
15. นางขวัญภัทร ไชยวงค์โรงเรียนบ้านบงตันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ สินทรโรงเรียนบ้านโค้งงามประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร โสภาระดีโรงเรียนบ้านตุงติงกรรมการ
3. นายวิรัตน์ กลิ่นซ้อนโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
4. นางสาวอังศุมาลิน มารุ่งเรืองโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
5. นางสาวทิพากร หอมขจรโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวยุวดี ศรีพนาบงกชโรงเรียนบ้านแม่บวนกรรมการ
7. นางสาวสุนิทา แก้วอุดมโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
8. นางพรทิพย์ คำภิไหลโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
9. นางสาวกุลสตรี ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านแปลง 2กรรมการ
10. นายวิชิตพล มีแก้วโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
11. นายสุนันท์ จันธิวงศ์โรงเรียนบ้านกิ่วลมกรรมการ
12. นางสาวณหทัย ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
13. นางสาวกรรณิการ์ ทาทำโรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
14. นางสาวอรุณรัตน์ โปทาพันธ์โรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
15. นางขวัญภัทร ไชยวงค์โรงเรียนบ้านบงตันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ สินทรโรงเรียนบ้านโค้งงามประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร โสภาระดีโรงเรียนบ้านตุงติงกรรมการ
3. นายวิรัตน์ กลิ่นซ้อนโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
4. นางสาวอังศุมาลิน มารุ่งเรืองโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
5. นางสาวทิพากร หอมขจรโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวยุวดี ศรีพนาบงกชโรงเรียนบ้านแม่บวนกรรมการ
7. นางสาวสุนิทา แก้วอุดมโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
8. นางพรทิพย์ คำภิไหลโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
9. นางสาวกุลสตรี ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านแปลง 2กรรมการ
10. นายวิชิตพล มีแก้วโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
11. นายสุนันท์ จันธิวงศ์โรงเรียนบ้านกิ่วลมกรรมการ
12. นางสาวณหทัย ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
13. นางสาวกรรณิการ์ ทาทำโรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
14. นางสาวอรุณรัตน์ โปทาพันธ์โรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
15. นางขวัญภัทร ไชยวงค์โรงเรียนบ้านบงตันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ สินทรโรงเรียนบ้านโค้งงามประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร โสภาระดีโรงเรียนบ้านตุงติงกรรมการ
3. นายวิรัตน์ กลิ่นซ้อนโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
4. นางสาวอังศุมาลิน มารุ่งเรืองโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
5. นางสาวทิพากร หอมขจรโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวยุวดี ศรีพนาบงกชโรงเรียนบ้านแม่บวนกรรมการ
7. นางสาวสุนิทา แก้วอุดมโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
8. นางพรทิพย์ คำภิไหลโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
9. นางสาวกุลสตรี ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านแปลง 2กรรมการ
10. นายวิชิตพล มีแก้วโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
11. นายสุนันท์ จันธิวงศ์โรงเรียนบ้านกิ่วลมกรรมการ
12. นางสาวณหทัย ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
13. นางสาวกรรณิการ์ ทาทำโรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
14. นางสาวอรุณรัตน์ โปทาพันธ์โรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
15. นางขวัญภัทร ไชยวงค์โรงเรียนบ้านบงตันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ สินทรโรงเรียนบ้านโค้งงามประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร โสภาระดีโรงเรียนบ้านตุงติงกรรมการ
3. นายวิรัตน์ กลิ่นซ้อนโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
4. นางสาวอังศุมาลิน มารุ่งเรืองโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
5. นางสาวทิพากร หอมขจรโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวยุวดี ศรีพนาบงกชโรงเรียนบ้านแม่บวนกรรมการ
7. นางสาวสุนิทา แก้วอุดมโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
8. นางพรทิพย์ คำภิไหลโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
9. นางสาวกุลสตรี ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านแปลง 2กรรมการ
10. นายวิชิตพล มีแก้วโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
11. นายสุนันท์ จันธิวงศ์โรงเรียนบ้านกิ่วลมกรรมการ
12. นางสาวณหทัย ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
13. นางสาวกรรณิการ์ ทาทำโรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
14. นางสาวอรุณรัตน์ โปทาพันธ์โรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
15. นางขวัญภัทร ไชยวงค์โรงเรียนบ้านบงตันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวพนัสธิดา พันธุวงศ์โรงเรียนบ้านพุยประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชฏาภรณ์ หลี้แซมโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางสาวศรีพรรณ กิติกุลโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
4. นางสาววันทนีย์ ชัยยะกุนโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
5. นางสาวณัฐชา ญาณวงค์โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวพนัสธิดา พันธุวงศ์โรงเรียนบ้านพุยประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชฏาภรณ์ หลี้แซมโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางสาวศรีพรรณ กิติกุลโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
4. นางสาววันทนีย์ ชัยยะกุนโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
5. นางสาวณัฐชา ญาณวงค์โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายพัธวุฒิ ลังกาพินธุ์โรงเรียนบ้านแม่ลายประธานกรรมการ
2. นายศรัญญู ถุงแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านยางแก้วกรรมการ
3. นางสาวมนทกานต์ อุ่นแก้วโรงเรียนบ้านห้วยไม้หกกรรมการ
4. นางสาววีรยา รัตนอุทัยกุลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิตรวดร พรมมาโรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการ
6. นางสาวอัมพร ปาทะโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายพัธวุฒิ ลังกาพินธุ์โรงเรียนบ้านแม่ลายประธานกรรมการ
2. นายศรัญญู ถุงแก้วโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
3. นางสาวมนทกานต์ อุ่นแก้วโรงเรียนบ้านห้วยไม้หกกรรมการ
4. นางสาววีรยา รัตนอุทัยกุลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิตรวดร พรมมาโรงเรียนบ้านแควมะกอกกรรมการ
6. นางสาวอัมพร ปาทะโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวจันทรา บุญมาโรงเรียนบ้านวังกองประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ ภักดีไพรโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวคุ้มผกา เสริมสุขโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
4. นางสาวชุณหกาญจน์ ยศไทยโรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
5. นางสาวศรีภัทรา นาเลิศโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
6. นางสาวนภาไลย์ ต๊ะเสาร์โรงเรียนบ้านห้วยไม้หกกรรมการ
7. นางสาวพิชามญชุ์ กำมังละการโรงเรียนบ้านยางครกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางจันทรา บุญมาโรงเรียนบ้านวังกองประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ ภักดีไพรโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวคุ้มผกา เสริมสุขโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
4. นางสาวชุณหกาญจน์ ยศไทยโรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
5. นางสาวศรีภัทรา นาเลิศโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
6. นางสาวนภาไลย์ ต๊ะเสาร์โรงเรียนบ้านห้วยไม้หกกรรมการ
7. นางสาวพิชามญชุ์ กำมังละการโรงเรียนบ้านยางครกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางนภาลักษณ์ คำมะนางโรงเรียนบ้านเกาะหลวงประธานกรรมการ
2. นางอรพินท์ วงค์เทเวชโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
3. นายภูตะวัน แสนใจอิโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
4. นางบัวลอย ชัยชนะโรงเรียนบ้านวังหลวงกรรมการ
5. นางสาวเสาวนีย์ เทพคำโรงเรียนบ้านนาคอเรือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายภูตะวัน แสนใจอิโรงเรียนบ้านมูเซอประธานกรรมการ
2. นางนภาลักษณ์ คำมะนางโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
3. นางอรพินท์ วงค์เทเวชโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นางบัวลอย ชัยชนะโรงเรียนบ้านวังหลวงกรรมการ
5. นางเสาวนีย์ เทพคำโรงเรียนบ้านนาคอเรือกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวจิราลักษณ์ ธิศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่ตูบประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐกานต์ ตุ้ยแก้วโรงเรียนบ้านแม่อ่างขางกรรมการ
3. นายราชวัตร แสงศรีจันทร์โรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายศุกร์ศิริ ก๋องตาโรงเรียนบ้านเกาะหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชณู บุญรัตน์โรงเรียนบ้านตาลเหนือกรรมการ
3. นางสินีพร เหมือนฟูโรงเรียนบ้านแปลง2กรรมการ
4. นางเพ็ญพักตร์ ใจมาลาโรงเรียนบ้านห้วยปูลิงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางศรีนวล เชาวนีโรงเรียนบ้านตุงลอยประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนู บุญรัตน์โรงเรียนบ้านตาลเหนือกรรมการ
3. นางสินีพร เหมือนฟูโรงเรียนบ้านแปลง 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวเสาวลักษณ์ มูลมาโรงเรียนบ้านแม่บวนประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
3. นางสาวณัฐกานต์ ชัยยะโรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางเพชรรัตน์ หาญจวณิชโรงเรียนบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวธิตินันท์ วัฒนะเจริญกุลโรงเรียนบ้านอูตูมกรรมการ
3. นางสาวณัชลิดา เมลเกิ้ลโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวอังคณา วิรามสมบัติกุลโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยประธานกรรมการ
2. นางอำไพ ปัญญาโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นางสาวบงกช กิติวรกานต์บ้านบงตันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสาวศศิธร ลังกาสิทธิ์โรงเรียนบ้านโปงประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ สารศิลปาชีพโรงเรียนบ้านห้วยโค้งกรรมการ
3. นายสุรพล แสงจันทร์โรงเรียนบ้านบงตันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพล จันทร์แดงโรงเรียนบ้านพุยประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ สารศิลปาชีพโรงเรียนบ้านห้วยโค้งกรรมการ
3. นายสุรพล แสงจันทร์โรงเรียนบ้านบงตันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางขวัญดาว วาฤทธิ์โรงเรียนบ้านสันติสุขประธานกรรมการ
2. นางศศิวรรณ สุวรรณ์โรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์ศรี จะเมาะโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมพร ปินปาโรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางระพีพรรณ พจนาปิยะกุลโรงเรียนบ้านแปลง 5กรรมการ
3. นางสาวศิริภรณ์ ทนันชัยชมภูโรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวรุจิรา ภรพัฒน์กุลโรงเรียนบ้านพุยประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ยงสุนทรรุ่งโรงเรียนบ้านแม่อ่างขางกรรมการ
3. นายกิตติรัช แบนใจวางโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวรุจิรา ภรพัฒน์กุลโรงเรียนบ้านพุยประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ยงสุนทรรุ่งโรงเรียนบ้านแม่อ่างขางกรรมการ
3. นายกิตติรัช แบนใจวางโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวรัตนา เสียงสนั่นโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งประธานกรรมการ
2. นายฉลอง ใจเร่งโรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
3. นางอุมาพร ฝั้นเมาโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายธรรมลักษณ์ วงค์ษาราษฎร์โรงเรียนบ้านนาเกียนประธานกรรมการ
2. นายเจนณรงค์ ชุ่มพะวงศ์โรงเรียนบ้านกองวะกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา แจ้ใจโรงเรียนบ้านขุนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางนิพร การะบูรณ์โรงเรียนบ้านวังลุงประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ ดำรงค์ดุษฎีโรงเรียนบ้านโท้งวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิลาพร นะมะหุตโรงเรียนบ้านแม่หลองน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายนรินทร์ เมืองมาหล้าโรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชยพล โพธิวงศาโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางสาวมณฑิรา จินาใจโรงเรียนบ้านผาจุกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางรัตติกานต์ สกุณาคีรีโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมประธานกรรมการ
2. นางสาววิสุตรา บุญธิศรีโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพิไลลักษณ์ จันทร์อากาศโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายวรนล จาระณะโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรประธานกรรมการ
2. นายชัยชนะ พรหมมะโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
3. นายเกียรติชัย กุศลกนกโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
4. นางทรรศพร เมทะแลนด์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
5. นายศักรินทร์ ลีโรงเรียนบ้านใบหนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายวรนล จาระณะโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรประธานกรรมการ
2. นายชัยชนะ พรหมมะโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
3. นายเกียรติชัย กุศลกนกโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
4. นางทรรศพร เมทะแลนด์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
5. นายศักรินทร์ ลีโรงเรียนบ้านใบหนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นายจำรัส ครองไชยโรงเรียนบ้านแม่ตูบประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจรัล เดชตาโรงเรียนบ้านแม่ตื่นกรรมการ
3. นายปุดา พงศาสัตย์โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
4. นายนราธิป ปารมีคุณานนท์โรงเรียนบ้านตาลเหนือกรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ ศรีวิโรจน์โรงเรียนบ้านใบหนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
1. นายจำรัส ครองไชยโรงเรียนบ้านแม่ตูบประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจรัล เดชตาโรงเรียนบ้านแม่ตื่นกรรมการ
3. นายปุดา พงศาสัตย์โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
4. นายนราธิป ปารมีคุณานนท์โรงเรียนบ้านตาลเหนือกรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ ศรีวิโรจน์โรงเรียนบ้านใบหนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางธัญญรัตน์ กันทะลือโรงเรียนบ้านวังลุงประธานกรรมการ
2. นายเอกพล ตายาโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
3. นายเศรษฐพงศ์ แสนหลวงโรงเรียนบ้านวังกองกรรมการ
4. นายพิเชฐ จิวิตันโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัทยา แสงคำมาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายทินกร ครุ่ยทองโรงเรียนบ้านนาคอเรือประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐภัสสร เผ่ากตเวทีโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นายทรงวุฒิ มีทรงโรงเรียนบ้านนาเกียนกรรมการ
4. นายมติชน รู้เที่ยงโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
5. นางสาวเบญจา แสงสีโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายทนงศักดิ์ ขันธ์สุภาโรงเรียนบ้านวังลุงประธานกรรมการ
2. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
3. นายชัยยศ สุขต้อโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
4. นายหริภุญไชย จินาติโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัศมีแข พุทธิพิทักษ์วงศ์โรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
6. นายพันธมิตร ชาญชัยฤทธิ์กล้าโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
7. นางสาวจันทรา เวียงจันทร์โรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
8. นางสาวรัชนีกร ม่วงเริงโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
9. นายกัลป์ เหง่าทองโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายทนงศักดิ์ ขันธ์สุภาโรงเรียนบ้านวังลุงประธานกรรมการ
2. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
3. นายชัยยศ สุขต้อโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
4. นายหริภุญไชย จินาติโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัศมีแข พุทธิพิทักษ์วงศ์โรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
6. นายพันธมิตร ชาญชัยฤทธิ์กล้าโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
7. นางสาวจันทรา เวียงจันทร์โรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
8. นางสาวรัชนีกร ม่วงเริงโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
9. นายกัลป์ เหง่าทองโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ ขันธ์สุภาโรงเรียนบ้านวังลุงประธานกรรมการ
2. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
3. นายชัยยศ สุขต้อโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
4. นายหริภุญไชย จินาติโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัศมีแข พุทธิพิทักษ์วงศ์โรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
6. นายพันธมิตร ชาญชัยฤทธิ์กล้าโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
7. นางสาวจันทรา เวียงจันทร์โรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
8. นางสาวรัชนีกร ม่วงเริงโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
9. นายกัลป์ เหง่าทองโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายทนงศักดิ์ ขันธ์สุภาโรงเรียนบ้านวังลุงประธานกรรมการ
2. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
3. นายชัยยศ สุขต้อโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
4. นายหริภุญไชย จินาติโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัศมีแข พุทธิพิทักษ์วงศ์โรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
6. นายพันธมิตร ชาญชัยฤทธิ์กล้าโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
7. นางสาวจันทรา เวียงจันทร์โรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายทนงศักดิ์ ขันธ์สุภาโรงเรียนบ้านวังลุงประธานกรรมการ
2. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
3. นายหริภุญไชย จินาติโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัศมีแข พุทธิพิทักษ์วงศ์โรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
5. นายพันธมิตร ชาญชัยฤทธิ์กล้าโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
6. นางสาวจันทรา เวียงจันทร์โรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ ขันธ์สุภาโรงเรียนบ้านวังลุงประธานกรรมการ
2. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
3. นายชัยยศ สุขต้อโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
4. นายหริภุญไชย จินาติโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัศมีแข พุทธิพิทักษ์วงศ์โรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
6. นายพันธมิตร ชาญชัยฤทธิ์กล้าโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
7. นางสาวจันทรา เวียงจันทร์โรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
8. นางสาวรัชนีกร ม่วงเริงโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
9. นายกัลป์ เหง่าทองโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ ขันธ์สุภาโรงเรียนบ้านวังลุงประธานกรรมการ
2. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
3. นายชัยยศ สุขต้อโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
4. นายหริภุญไชย จินาติโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัศมีแข พุทธิพิทักษ์วงศ์โรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
6. นายพันธมิตร ชาญชัยฤทธิ์กล้าโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
7. นางสาวจันทรา เวียงจันทร์โรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
8. นางสาวรัชนีกร ม่วงเริงโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
9. นายกัลป์ เหง่าทองโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ ขันธ์สุภาโรงเรียนบ้านวังลุงประธานกรรมการ
2. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
3. นายชัยยศ สุขต้อโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
4. นายหริภุญไชย จินาติโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัศมีแข พุทธิพิทักษ์วงศ์โรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
6. นายพันธมิตร ชาญชัยฤทธิ์กล้าโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
7. นางสาวจันทรา เวียงจันทร์โรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
8. นางสาวรัชนีกร ม่วงเริงโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
9. นายกัลป์ เหง่าทองโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายทนงศักดิ์ ขันธ์สุภาโรงเรียนบ้านวังลุงประธานกรรมการ
2. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
3. นายชัยยศ สุขต้อโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
4. นายหริภุญไชย จินาติโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัศมีแข พุทธิพิทักษ์วงศ์โรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
6. นายพันธมิตร ชาญชัยฤทธิ์กล้าโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
7. นางสาวจันทรา เวียงจันทร์โรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
8. นางสาวรัชนีกร ม่วงเริงโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
9. นายกัลป์ เหง่าทองโรงเรียนบ้านยางแก้ว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายทนงศักดิ์ ขันธ์สุภาโรงเรียนบ้านวังลุงประธานกรรมการ
2. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
3. นายชัยยศ สุขต้อโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
4. นายหริภุญไชย จินาติโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัศมีแข พุทธิพิทักษ์วงศ์โรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
6. นายพันธมิตร ชาญชัยฤทธิ์กล้าโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
7. นางสาวจันทรา เวียงจันทร์โรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
8. นางสาวรัชนีกร ม่วงเริงโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
9. นายกัลป์ เหง่าทองโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ ขันธ์สุภาโรงเรียนบ้านวังลุงประธานกรรมการ
2. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
3. นายชัยยศ สุขต้อโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
4. นายหริภุญไชย จินาติโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัศมีแข พุทธิพิทักษ์วงศ์โรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
6. นายพันธมิตร ชาญชัยฤทธิ์กล้าโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
7. นางสาวจันทรา เวียงจันทร์โรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
8. นางสาวรัชนีกร ม่วงเริงโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
9. นายกัลป์ เหง่าทองโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ ขันธ์สุภาโรงเรียนบ้านวังลุงประธานกรรมการ
2. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
3. นายชัยยศ สุขต้อโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
4. นายหริภุญไชย จินาติโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัศมีแข พุทธิพิทักษ์วงศ์โรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
6. นายพันธมิตร ชาญชัยฤทธิ์กล้าโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
7. นางสาวจันทรา เวียงจันทร์โรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
8. นางสาวรัชนีกร ม่วงเริงโรงเรียนชุมขนบ้านท่าข้ามกรรมการ
9. นายกัลป์ เหง่าทองโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายทนงศักดิ์ ขันธ์สุภาโรงเรียนบ้านวังลุงประธานกรรมการ
2. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
3. นายชัยยศ สุขต้อโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
4. นายหริภุญไชย จินาติโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัศมีแข พุทธิพิทักษ์วงศ์โรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
6. นายพันธมิตร ชาญชัยฤทธิ์กล้าโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
7. นางสาวจันทรา เวียงจันทร์โรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายทนงศักดิ์ ขันธ์สุภาโรงเรียนบ้านวังลุงประธานกรรมการ
2. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
3. นายชัยยศ สุขต้อโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
4. นายหริภุญไชย จินาติโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัศมีแข พุทธิพิทักษ์วงศ์โรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
6. นายพันธมิตร ชาญชัยฤทธิ์กล้าโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
7. นางสาวจันทรา เวียงจันทร์โรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
8. นางสาวรัชนีกร ม่วงเริงโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
9. นายกัลป์ เหง่าทองโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ ขันธ์สุภาโรงเรียนบ้านประธานกรรมการ
2. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
3. นายชัยยศ สุขต้อโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
4. นายหริภุญไชย จินาติโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัศมีแข พุทธิพิทักษ์วงศ์โรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
6. นายพันธมิตร ชาญชัยฤทธิ์กล้าโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
7. นางสาวจันทรา เวียงจันทร์โรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
8. นางสาวรัชนีกร ม่วงเริงโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
9. นายกัลป์ เหง่าทองโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายดวงดี บุญเรืองยาโรงเรียนบ้านบงตันประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
3. นางชนม์ณนันท์ ไชยวงค์โรงเรียนบ้านดงดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิษา ใยยะโรงเรียนบ้านขุนกรรมการ
3. นายเสรีรัตน์ ยอดสรรเสริญโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วกรรมการ
4. นายทินกร ทานาโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
5. นางรุ่งทิวา ศรีจันทรากูลโรงเรียนบ้านงิ้วสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิษา ใยยะโรงเรียนบ้านขุนกรรมการ
3. นางเสรีรัตน์ ยอดสรรเสริญโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วกรรมการ
4. นายชินกร ทานาโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
5. นางรุ่งทิวา ศรีจันทรากูลโรงเรียนบ้านงิ้วสูงกรรมการ
6. นางสาวนัชญเศรษฐ์ สิงห์ทองก้องโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิษา ใยยะโรงเรียนบ้านขุนกรรมการ
3. นางเสรีรัตน์ ยอดสรรเสริญโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วกรรมการ
4. นายทินกร ทานาโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
5. นางรุ่งทิวา ศรีจันทรากูลโรงเรียนบ้านงิ้วสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปัญญาณัฎฐ์ ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านดงดำประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิษา ใยยะโรงเรียนบ้านขุนกรรมการ
3. นางเสรีรัตน์ ยอดสรรเสริญโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วกรรมการ
4. นายทินกร ทานาโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
5. นางรุ่งทิวา ศรีจันทรากูลโรงเรียนบ้านงิ้วสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสุลัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ สาครโรงเรียนบ้านผาแตนกรรมการ
3. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
4. นายดวงดี บุญเรืองยาโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
5. นางชนม์ณนันท์ ไชยวงค์โรงเรียนบ้านดงดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสุลัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ สาครโรงเรียนบ้านผาแตนกรรมการ
3. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
4. นายดวงดี บุญเรืองยาโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
5. นางชนม์ณนันท์ ไชยวงค์โรงเรียนบ้านดงดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสุลัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ สาครโรงเรียนบ้านผาแตนกรรมการ
3. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
4. นายดวงดี บุญเรืองยาโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
5. นางชนม์ณนันท์ ไชยวงค์โรงเรียนบ้านดงดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสุลัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ สาครโรงเรียนบ้านผาแตนกรรมการ
3. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
4. นายดวงดี บุญเรืองยาโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
5. นางชนม์ณนันท์ ไชยวงค์โรงเรียนบ้านดงดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. สิบเอกประวิทย์ บุญคล่ำโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมประธานกรรมการ
2. นายวิระพัน ยาวุฒิโรงเรียนบ้านนาคอเรือกรรมการ
3. นายเสวรส นันต๊ะภูมิโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
4. นายดวงดี บุญเรืองยาโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
5. นางสาววณิชชากร จันทร์คำโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. สิบเอกประวิทย์ บุญคล่ำโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมประธานกรรมการ
2. นายวิระพัน ยาวุฒิโรงเรียนบ้านนาคอเรือกรรมการ
3. นายเสวรส นันต๊ะภูมิโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
4. นายดวงดี บุญเรืองยาโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
5. นางสาววณิชชากร จันทร์คำโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. สิบเอกประวิทย์ บุญคล่ำโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมประธานกรรมการ
2. นายวิระพัน ยาวุฒิโรงเรียนบ้านนาคอเรือกรรมการ
3. นายเสวรส นันต๊ะภูมิโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
4. นายดวงดี บุญเรืองยาโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
5. นางสาววณิชชากร จันทร์คำโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. สิบเอกประวิทย์ บุญคล่ำโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมประธานกรรมการ
2. นายวิระพัน ยาวุฒิโรงเรียนบ้านนาคอเรือกรรมการ
3. นายเสวรส นันต๊ะภูมิโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
4. นายดวงดี บุญเรืองยาโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
5. นางสาววณิชชากร จันทร์คำโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสุลัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศริน อินผ่องโรงเรียนบ้านวังกองกรรมการ
3. นายชินกร ทานาโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
4. นายศักราช ไชยชนะโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง4กรรมการ
5. นายเสวรส นันต๊ะภูมิโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสุลัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศริน อินผ่องโรงเรียนบ้านวังกองกรรมการ
3. นายชินกร ทานาโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
4. นายศักราช ไชยชนะโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง4กรรมการ
5. นายเสวรส นันต๊ะภูมิโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสุลัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศริน อินผ่องโรงเรียนบ้านวังกองกรรมการ
3. นายชินกร ทานาโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
4. นายศักราช ไชยชนะโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง4กรรมการ
5. นายเสวรส นันต๊ะภูมิโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสุลัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศริน อินผ่องโรงเรียนบ้านวังกองกรรมการ
3. นางสาวณิชชากร จันทร์คำุโรงเรียนบ้านมเซอกรรมการ
4. นายศักราช ไชยชนะโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง4กรรมการ
5. นายวิระพัน ยาวุฒิโรงเรียนบ้านนาคอเรือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายดวงดี บุญเรืองยาโรงเรียนบ้านบงตันประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
3. นางชนม์ณนันท์ ไชยวงค์โรงเรียนบ้านดงดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายดวงดี บุญเรืองยาโรงเรียนบ้านบงตันประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
3. นางชนม์ณนันท์ ไชยวงค์โรงเรียนบ้านดงดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายดวงดี บุญเรืองยาโรงเรียนบ้านบงตันประธานกรรมการ
2. นางสุลัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นายวิระพัน ยาวุฒิโรงเรียนบ้านนาคอเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายดวงดี บุญเรืองยาโรงเรียนบ้านบงตันประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
3. นางชนม์ณนันท์ ไชยวงค์โรงเรียนบ้านดงดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายดวงดี บุญเรืองยาโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
2. นายอรรถพล ยอดกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
3. นางชนม์ณนันท์ ไชยวงค์โรงเรียนบ้านดงดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายดวงดี บุญเรืองยาโรงเรียนบ้านบงตันประธานกรรมการ
2. นางสุลัดดา กองสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นายวิระพัน ยาวุฒิโรงเรียนบ้านนาคอเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวรักษิณา ใบสุขันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา วิชัยต๊ะโรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
3. นางสาววาริพินทุ์ วงรอบโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการ
4. นายสุรสิทธิ์ เป็งคำโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
5. นางสาวศุภรัศมีิ์ ปาระธงโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณาลี เทพก๋องโรงเรียนบ้านแควมะกอกประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา วิชัยต๊ะโรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
3. นางสาวเปรมรัศมี เวียงแก้วโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการ
4. นายชาตรี จิระยาโรงเรียนบ้านแม่งูดกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา วนากำเนิดโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวรักษิณา ใบสุขันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางกันต์กนิษฐ์ กองคำโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
3. นางสาวปัทมาพร บัวชุ่มโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีธนกร ศรีสุรินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
5. นางสาวศุภรัศมีิ์ ปาระธงโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาววรรณาลี เทพก๋องโรงเรียนบ้านแควมะกอกประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมาพร บัวชุ่มโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
3. นางสาวเสาวนีย์ บัวเงินโรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
4. นายสุรสิทธิ์ เป็งคำโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีธนกร ศรีสุรินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกรกนก ฤทธิกรณ์โรงเรียนบ้านแม่อ่างขางประธานกรรมการ
2. นางกันต์กนิษฐ์ กองคำโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
3. นางสาวกสิมา เลิศเดชโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
4. นางสาวพัณณิยา ตรังค์โรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
5. นางสาวศิริกานดา จิตต์สมุทรโรงเรียนบ้านกองลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวปัทมาพร บัวชุ่มโรงเรียนบ้านยางเปาประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี ยศคำโรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
3. นายกัณฐ์สิทธิ์ โนต๊ะโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกมลฤทัย เนตรทิพย์โรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
5. นางสาวกสิมา เลิศเดชโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายกัณฐ์สิทธิ์ โนต๊ะโรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษ์นารี ยะวิญชาญโรงเรียนบ้านห้วยไม้หกกรรมการ
3. นางกันต์กนิษฐ์ กองคำโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ มูลปินใจโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา วนากำเนิดโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายเธียรชัย น้อยประสานโรงเรียนบ้านตุงลอยประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี ยศคำโรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
3. นายกัณฐ์สิทธิ์ โนต๊ะโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา วนากำเนิดโรงเรียนบ้านผาปูนกรรมการ
5. นางสาววาริพินทุ์ วงรอบโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นายมงคล วงค์กันยาโรงเรียนบ้านเกาะหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา คำกลางโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
3. นางวริษา ภีระมูลโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางสาวพจนีย์ กิตติกลมพันธุ์โรงเรียนบ้านแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิสา โตะกานีโรงเรียนบ้านบ้านพุยกรรมการ
3. นางสาวกรองทอง ศรีนวลตาโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางสาวฐิรญาดา ฐิติวรรณภาโรงเรียนบ้านตุงลอยประธานกรรมการ
2. นายชวัลวิทส์ ศรีกระจ่างโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทังกรรมการ
3. นางสาวพจมาน ปัญญาโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาววิไลลักษณ์ หลีทำโรงเรียนบ้านวังหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพา กรองมีคุณโรงเรียนนาเกียนกรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ พจนารถธำรงโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวอาภาพัชร์ กบกันทาโรงเรียนบ้านแม่ลองประธานกรรมการ
2. นางราตรี สิทธิ์คงตั้งโรงเรียนบ้านแปลง5กรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิวา อินยาศรีโรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวขวัญกมล สันติชัยชาญโรงเรียนบ้านตาลเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา คำภีระโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร คำชมภูโรงเรียนบ้านฉิมพลีกรรมการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นางสาวเจนจิรา เกลาฉีดโรงเรียนบ้านนาฟ่อนประธานกรรมการ
2. นายคงเดช จิตสง่าไพศาลโรงเรียนบ้านอูตูมกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ การดีโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
4. นางสุจินต์ สรณรังสรรค์โรงเรียนผาปูนกรรมการ
5. นางสาววันเพ็ญ เทิดนาธารโรงเรียนบ้านแปลง5กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นายปัญญา จินะโต้งโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งประธานกรรมการ
2. นางสาวเอมิกา มะโนคำโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการ
3. นางสาวธนาพร ยะเจ๊ะโรงเรียนบ้านดอยคำกรรมการ
4. นางสาวนิสา โตะกานีโรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
5. นางสาวอัญชลี ไชยสวัสดิ์โรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. Mr.Sugiyama Kenichiโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวปรียมาศ คำปันหล้าโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายุชูชา่ติ สกุณาคีรีโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมประธานกรรมการ
2. นายเนตร เทิดพานิชย์โรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นายเมธา จันทร์วงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
4. นายณัฏฐพัชร ตาคำโรงเรียนบ้านสบลานกรรมการ
5. นายชัยรัตน์ ธิกาศโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีลิขิต ศริจันทร์โรงเรียนบ้านผีปานเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายรัตติศาสตร์ อินต๊ะโรงเรียนบ้านโปงประธานกรรมการ
2. นายธนากร เมืองคำโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีภัทรพงศ์ เปลาโรงเรียนอูตูมกรรมการ
4. นายยอดชาย นุโพธิ์ โรงเรียนบ้านโท้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายมนต์ชัย รัตนวรรณีโรงเรียนบ้านแม่บวนประธานกรรมการ
2. นายธนากร เมืองคำโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
3. นายกร อินต๊ะพันธ์โรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
4. นายทรงพล แรงทนโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสุทธิชัย อัมโรสถโรงเรียนแม่ต๋อมกรรมการ
2. นางนฤมล จันทร์เขียวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5กรรมการ
3. นายนราธิป อินทรปีญญาโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายสุทธิชัย อัมโรสถโรงเรียนบ้านแม่ต๋อมประธานกรรมการ
2. นางนฤมล จันทร์เขียวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5กรรมการ
3. นายนราธิป อินทรปัญญาโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวกรรณิการ์ ธรรมขันแก้วโรงเรียนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวผกาพรรณ ปันมูลโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
3. นางพิมพ์พจรีย์ ผัดผลโรงเรียนบ้านพุยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวชมพูนุช เผือกผลโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4ประธานกรรมการ
2. นางพิชาวีร์ อมรรัตนปัญญาโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
3. นางสาวกนกพร โนราชโรงเรียนบ้านตาลเหนือกรรมการ
4. นางสาววีณา ปาโนโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางกุศลิน อินคำโรงเรียนบ้านแควมะกอกประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐกานต์ ไชยวงค์โรงเรียนบ้านแปลง 5กรรมการ
3. นางศรีวรรณ ถาปินตาโรงเรียนบ้านแม่หลองน้อยกรรมการ
4. นางสาวกลอยใจ ปั๋นติ๊บโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางกุศลิน อินคำโรงเรียนบ้านแควมะกอกประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐกานต์ ไชยวงค์โรงเรียนบ้านแปลง 5กรรมการ
3. นางศรีวรรณ ถาปินตาโรงเรียนบ้านแม่หลองน้อยกรรมการ
4. นางสาวกลอยใจ ปั๋นติ๊บโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวเบญจวรรณ ปินตาอินทร์โรงเรียนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นายศิวนนท์ ขัติคำโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
3. นายวิทยา วงค์ชมภูโรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
4. นางแสงเพียร สิงห์จูโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
5. นายธนกร อธิติยางกูลโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายเชิดพงศ์ วงษ์ห้อโรงเรียนบ้านวังกองประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย สิทธิโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4กรรมการ
3. นายทรงกรด ภูคำโรงเรียนบ้านแม่โขงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
1. นางสาวเพ็ญศรี วงษ์ไชยมูลโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย วรรณเลิศโรงเรียนบ้านซิแบรกรรมการ
3. นางสาวนัทธมน ธัญธวัชกุลพงษ์โรงเรียนบ้านแปลง 2กรรมการ
4. นายเฉลิมพล จันทร์แดงโรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
5. นายพินิจนันท์ ทานาโรงเรียนบ้านตุงติงกรรมการ
6. นางสาววานิสสา สุนันต๊ะโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
7. นายสราวุฒิ อินปั๋นโรงเรียนบ้านห่างหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ญศรี วงษ์ไชยมูลโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย วรรณเลิศโรงเรียนบ้านซิแบรกรรมการ
3. นางสาวนัทธมน ธัญธวัชกุลพงษ์โรงเรียนบ้านแปลง 2กรรมการ
4. นายเฉลิมพล จันทร์แดงโรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
5. นายพินิจนันท์ ทานาโรงเรียนบ้านตุงติงกรรมการ
6. นางสาววานิสสา สุนันต๊ะโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
7. นายสราวุฒิ อินปั๋นโรงเรียนบ้านห่างหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉรา เจริญศรีโรงเรียนบ้านแม่งูดประธานกรรมการ
2. นางธนพร แสงปราชโรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
3. นายบัญชา หาดทรายโรงเรียนบ้านอูตูมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางเมธาวี ไชยแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ อุบาลีโรงเรียนบ้านเตียนอางกรรมการ
3. นายวสันต์ บุญประสมโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
4. นายศุภวัฒน์ วงศ์ฉายาโรงเรียนบ้านยางครกกรรมการ
5. นางรัชฎา นามวงษ์โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางเมธาวี ไชยแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ อุบาลีโรงเรียนบ้านเตียนอางกรรมการ
3. นายวสันต์ บุญประสมโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
4. นายศุภวัฒน์ วงศ์ฉายาโรงเรียนบ้านยางครกกรรมการ
5. นางรัชฎา นามวงษ์โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวณัฐพา หวันแดงโรงเรียนบ้านนาคอเรือประธานกรรมการ
2. นายเมธา จันทร์วงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางอลิศรา ดีเจริญโรงเรียนบ้านถิ่นสำราญกรรมการ
4. นายกฤษปสรรค์ กีฬาแปงโรงเรียนบ้านใบหนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางแสงเพียร สิงห์จูโรงเรียนบ้านบงตันประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐพงศ์ อินโองการโรงเรียนบ้านตาลเหนือกรรมการ
3. นายพินิจนันท์ ทานาโรงเรียนบ้านตุงติงกรรมการ
4. นายวิทยา วงค์ชมภูโรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายเชษฐา ฝั้นเมาโรงเรียนบ้านยางเปาประธานกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ ปิโข่โรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
3. นายนิติพงษ์ ปิยาโนโรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
4. นายธีรพล ฉ่างจันตะโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
5. นายเศรษฐพงศ์ อินโองการโรงเรียนบ้านตาลเหนือกรรมการ
6. นางสาวรัชนี คิดธรรมโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายเชษฐา ฝั้นเมาโรงเรียนบ้านยางเปาประธานกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ ปิโข่โรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
3. นายนิติพงษ์ ปิยาโนโรงเรียนบ้านแม่ลายกรรมการ
4. นายธีรพล ฉ่างจันตะโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
5. นางสาวรัชนี คิดธรรมโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวเอกมณีฏ์ กัญชนะโรงเรียนบ้านกิ่วลมประธานกรรมการ
2. นายอนุพงษ์ จันทรมานนท์โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
3. นายสันติ ทิพจักร์โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
4. นายจีรศักดิ์ เจริญวรรณ์โรงเรียนบ้านผีปานเหนือกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีรณชัย ขาวกิจไพศาลโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
6. นายธีรพร คำวิชัยโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวเอกมณีฏ์ กัญชนะโรงเรียนบ้านกิ่วลมประธานกรรมการ
2. นายอนุพงษ์ จันทรมานนท์โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
3. นายสันติ ทิพจักร์โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
4. นายจีรศักดิ์ เจริญวรรณ์โรงเรียนบ้านผีปานเหนือกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีรณชัย ขาวกิจไพศาลโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
6. นายธีรพร คำวิชัยโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. นางสาวเอกมณีฏ์ กัญชนะโรงเรียนบ้านกิ่วลมประธานกรรมการ
2. นายอนุพงษ์ จันทรมานนท์โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
3. นายสันติ ทิพจักร์โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
4. นายจีรศักดิ์ เจริญวรรณ์โรงเรียนบ้านผีปานเหนือกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีรณชัย ขาวกิจไพศาลโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
6. นายธีรพร คำวิชัยโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นางสาวเอกมณีฏ์ กัญชนะโรงเรียนบ้านกิ่วลมประธานกรรมการ
2. นายอนุพงษ์ จันทรมานนท์โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
3. นายสันติ ทิพจักร์โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
4. นายจีรศักดิ์ เจริญวรรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีรณชัย ขาวกิจไพศาลโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
6. นายธีรพร คำวิชัยโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
1. นางสาวเอกมณีฏ์ กัญชนะโรงเรียนบ้านกิ่วลมประธานกรรมการ
2. นายอนุพงษ์ จันทรมานนท์โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
3. นายสันติ ทิพจักร์โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
4. นายจีรศักดิ์ เจริญวรรณ์โรงเรียนบ้านผีปานเหนือกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีรณชัย ขาวกิจไพศาลโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
6. นายธีรพร คำวิชัยโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นางสาวเอกมณีฏ์ กัญชนะโรงเรียนบ้านกิ่วลมประธานกรรมการ
2. นายอนุพงษ์ จันทรมานนท์โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
3. นายสันติ ทิพจักร์โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยากรรมการ
4. นายจีรศักดิ์ เจริญวรรณ์โรงเรียนบ้านผีปานเหนือกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีรณชัย ขาวกิจไพศาลโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
6. นายธีรพร คำวิชัยโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายประยูร โกฏฐิโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งประธานกรรมการ
2. นายเรืองเดช วิจารณ์จิตรโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
3. นายคัมภีร์ อินภูมีโรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ญฤดี มณีวรรณโรงเรียนบ้านดอยคำประธานกรรมการ
2. นายพีรภาส โปธิมาโรงเรียนบ้านอูตูมกรรมการ
3. นายพุฒิเศรษฐ์ วงศ์รินทร์โรงเรียนบ้านตาลเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางอำไพ นุสโรโรงเรียนบ้านแม่ตูบประธานกรรมการ
2. นายธีระกุล คำมูลโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
3. นางสาวขวัญชนก ตะยะพงศ์โรงเรียนบ้านผาจุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางอำไพ นุสโรโรงเรียนบ้านแม่ตูบประธานกรรมการ
2. นายธีระกุล คำมูลโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
3. นางสาวขวัญชนก ตะยะพงศ์โรงเรียนบ้านผาจุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสิรินนา เป็งใจโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่าประธานกรรมการ
2. นายกรองพล พัฒนาศาสตร์กุลโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
3. นางสาวนิตยา ซาวลี้แสนโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายพงศกร ลูนปันโรงเรียนบ้านพุยประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ ยะนันโรงเรียนบ้านยางครกกรรมการ
3. นางแสงทอง ทะคำุโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายพงศกร ลูนปันโรงเรียนบ้านพุยประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ ยะนันโรงเรียนบ้านยางครกกรรมการ
3. นางแสงทอง ทะคำโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายพงศกร ลูนปันโรงเรียนบ้านพุยประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ ยะนันโรงเรียนบ้านยางครกกรรมการ
3. นางแสงทอง ทะคำโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายวิรัตน์ สุวรรณ์โรงเรียนบ้านตุงลอยประธานกรรมการ
2. นายมานะ พันธ์ศรีโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการ
3. นายทรุตม์ วิรัศมีโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุรจิต ยศอาลัยโรงเรียนบ้านโค้งงามประธานกรรมการ
2. นายยอดชาย นุโพโรงเรียนบ้านโท้งวิทยากรรมการ
3. นายอิสระพงศ์ รุจิพงศ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางภาวินี ปุ่งปี่แก้วโรงเรียนบ้านนาฟ่อนประธานกรรมการ
2. นางสาวเพียงตะวัน สุขสวัสดิืโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางศิริพันธ์ บุญเรืองยาโรงเรียนบ้านโท้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางภาวิณี ปุงปี่แก้วโรงเรียนบ้านนาฟ่อนประธานกรรมการ
2. นางสาวเพียงตะวัน สุขสวัสดิืโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางศิริพันธ์ บุญเรืองยาโรงเรียนบ้านโท้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางนภาพร ถาวรโรงเรียนบ้านหางดงกรรมการ
2. นางสาวภัทรมน บรรจงเสนาโรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
3. นายสุวิทย์ ขวัญไพโรจน์กิจโรงเรียนบ้านผีปานเหนือกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางนภาพร ถาวรโรงเรียนบ้านหางดงประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรมน บรรจงอเนกโรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
3. นายสุวิทย์ ขวัญไพโรจน์กิจโรงเรียนบ้านผีปานเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นางวีรญา ยศอาลัยโรงเรียนบ้านโค้งงามประธานกรรมการ
2. นางสาวอำภา พยาวังโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
3. นางสาวพิไลลักษณ์ ทองภักดีโรงเรียนบ้านใบหนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางวีรญา ยศอาลัยโรงเรียนบ้านโค้งงามประธานกรรมการ
2. นางสาวอำภา พยาวังโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
3. นางสาวพิไลลักษณ์ ทองภักดีโรงเรียนบ้านใบหนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางจิราพรรณ จาตุนันท์โรงเรียนบ้านยางเปาประธานกรรมการ
2. นางสาวอริญา ดวงพรหมโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
3. นางสาวกมลรัตน์ จันต๊ะโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางจิราพรรณ จาตุนันท์โรงเรียนบ้านยางเปาประธานกรรมการ
2. นางสาวอะริญา ดวงพรหมโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
3. นางสาวกมลรัตน์ จันต๊ะโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทังกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางมัสลิน กาเหว่าโรงเรียนบ้านแม่ตื่นประธานกรรมการ
2. นางหมิหน๊ะ เบ็ญตาหลีโรงเรียนบ้านดงดำกรรมการ
3. นางสมพร จรรย์เสงี่ยมโรงเรียนบ้านบ่อหลวงกรรมการ
4. นางสาวสุรีย์รัตน์ นิลมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางนรินี กันทารักษ์โรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
6. นางมีนา ปันต๊ะทาโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8กรรมการ
7. นางสาวปวรพัชร วงค์เสนาโรงเรียนบ้านฉิมพลีกรรมการ
8. นางสาวจันทร์ฉาย ศิริวรรณโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
9. นางสาวนภาพร อิ่นอ้ายโรงเรียนบ้านกองหินกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางพิสมัย ใจชมชื่นโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางชนิกานต์ หล้าบุตรโรงเรียนบ้านหางดงกรรมการ
3. นางกานต์รวี เปิ้นปาดงโรงเรียนบ้านขุนกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์พิไล ตันใจโรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
5. นางวราภรณ์ มโนแสงโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการ
6. นางอนงค์พร ปัญญาใจโรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
7. นางสาวสาธิกา เกตุโตกุลโรงเรียนบ้านตุงติงกรรมการ
8. นางสุธิดา โสภากัญญาโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
9. นางสาวอนุสรา ศรีสุวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวพิกุล แปงใจโรงเรียนบ้านแม่บวนประธานกรรมการ
2. นางสาวอังคณา อรรณภิระโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
3. นางณิชากร ชื่นวารุณโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วกรรมการ
4. นางสุทธิพร ใฝ่ทรัพยดีโรงเรียนบ้านงิ้วสูงกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ ยินดีโรงเรียนบ้านทุ่งจำเริงกรรมการ
6. นางสาวสรัลนุช เล็กกันทาโรงเรียนบ้านโปงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวพิกุล แปงใจโรงเรียนบ้านแม่บวนประธานกรรมการ
2. นางสาวอังคณา อรรณภิระโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
3. นางณิชากร ชื่นวารุณโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วกรรมการ
4. นางสุทธิพร ใฝ่ทรัพยดีโรงเรียนบ้านงิ้วสูงกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ ยินดีโรงเรียนบ้านทุ่งจำเริงกรรมการ
6. นางสาวสรัลนุช เล็กกันทาโรงเรียนบ้านโปงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสุภาภรณ์ ยินดีโรงเรียนบ้านทุ่งจำเริงกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางณิชากร ชื่นวารุณโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วประธานกรรมการ
2. นางสาวอังคณา อรรณภิระโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ ยินดีโรงเรียนบ้านทุ่งเริงกรรมการ
4. นางสุทธิพร ใฝ่ทรัพยดีโรงเรียนบ้านงิ้วสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางณิชากร ชื่นวารุณโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วประธานกรรมการ
2. นางสาวอังคณา อรรณภิระโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
3. นางสุทธิพร ใฝ่ทรัพยดีโรงเรียนบ้านงิ้วสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางณิชากร ชื่นวารุณโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วประธานกรรมการ
2. นางสาวอังคณา อรรณภิระโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ ยินดีโรงเรียนบ้านทุ่งเริงกรรมการ
4. นางสุทธิพร ใฝ่ทรัพยดีโรงเรียนบ้านงิ้วสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวชมพูนุช เผือกผลโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4ประธานกรรมการ
2. นายพรรณพัชร ธีรนันท์พงษ์โรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
3. นางสาววีณา ปาโนโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
4. นางสาววัลภา สมจันทร์โรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
5. นางสาวรัตนาภรณ์ ตันมณีโรงเรียนบ้านทุ่งจำเริงกรรมการ
6. นางสาววิไลลักษณ์ สุริยะโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
7. นายกฏษฎางค์ แก้วปินะโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวชมพูนุช เผือกผลโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์วลี มหัสยาโรงเรียนบ้านพุยกรรมการ
3. นางสาววีณา ปาโนโรงเรียนบ้านเกาะหลวงกรรมการ
4. นางสาววัลภา สมจันทร์โรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
5. นางสาวรัตนาภรณ์ ตันมณีโรงเรียนบ้านทุ่งจำเริงกรรมการ
6. นายกฏษฎางค์ แก้วปินะโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวรัตนา เสียงสนั่นโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งประธานกรรมการ
2. นายฉลอง ใจเร่งโรงเรียนบ้านแม่ตูบกรรมการ
3. นางอุมาพร ฝั้นเมาโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
4. นางสาวพิกลุ แปงใจโรงเรียนบ้านแม่บวนกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสายัณต์ เสนวิรัชโรงเรียนบ้านกองวะประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ ขันธ์สุภาโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
3. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
4. นายชัยยศ สุขต้อโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
5. นายหริภุญไชย จินาติโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวรัศมีแข พุทธิพิทักษ์วงศ์โรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
7. นายพันธมิตร ชาญชัยฤทธิ์กล้าโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
8. นางสาวจันทรา เวียงจันทร์โรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
9. นางสาวรัชนีกร ม่วงเริงโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
10. นายกัลป์ เหง่าทองโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
11. นางสาววรรณวิภา เณฝั้นโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
12. นางสุรีย์ เสนวิรัชโรงเรียนบ้านห่างหลวงกรรมการ
13. นางสาวดรุณี สันติสุนทรารักษ์โรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสายัณต์ เสนวิรัชโรงเรียนบ้านกองวะประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ ขันธ์สุภาโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
3. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
4. นายชัยยศ สุขต้อโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
5. นายหริภุญไชย จินาติโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวรัศมีแข พุทธิพิทักษ์วงศ์โรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
7. นายพันธมิตร ชาญชัยฤทธิ์กล้าโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
8. นางสาวจันทรา เวียงจันทร์โรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
9. นางสาวรัชนีกร ม่วงเริงโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
10. นายกัลป์ เหง่าทองโรงเรียนบ้านยางแก้ว กรรมการ
11. นางสาววรรณวิภา เณฝั้นโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
12. นางสุรีย์ เสนวิรัชโรงเรียนบ้านห่างหลวงกรรมการ
13. นางสาวดรุณี สันติสุนทรารักษ์โรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสายัณต์ เสนวิรัชโรงเรียนบ้านกองวะประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ ขันธ์สุภาโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
3. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
4. นายชัยยศ สุขต้อโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
5. นายหริภุญไชย จินาติโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวรัศมีแข พุทธิพิทักษ์วงศ์โรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
7. นายพันธมิตร ชาญชัยฤทธิ์กล้าโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
8. นางสาวจันทรา เวียงจันทร์โรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
9. นางสาวรัชนีกร ม่วงเริงโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
10. นายกัลป์ เหง่าทองโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
11. นางสาววรรณวิภา เณฝั้นโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
12. นางสุรีย์ เสนวิรัชโรงเรียนบ้านห่างหลวงกรรมการ
13. นางสาวดรุณี สันติสุนทรารักษ์โรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสายัณต์ เสนวิรัชโรงเรียนบ้านกองวะประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ ขันธ์สุภาโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
3. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
4. นายชัยยศ สุขต้อโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
5. นายหริภุญไชย จินาติโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวรัศมีแข พุทธิพิทักษ์วงศ์โรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
7. นายพันธมิตร ชาญชัยฤทธิ์กล้าโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
8. นางสาวจันทรา เวียงจันทร์โรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
9. นางสาวรัชนีกร ม่วงเริงโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
10. นายกัลป์ เหง่าทองโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
11. นางสาววรรณวิภา เณฝั้นโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
12. นางสุรีย์ เสนวิรัชโรงเรียนบ้านห่างหลวงกรรมการ
13. นางสาวดรุณี สันติสุนทรารักษ์โรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสายัณต์ เสนวิรัชโรงเรียนบ้านกองวะประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ ขันธ์สุภาโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
3. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
4. นายชัยยศ สุขต้อโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
5. นายหริภุญไชย จินาติโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวรัศมีแข พุทธิพิทักษ์วงศ์โรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
7. นายพันธมิตร ชาญชัยฤทธิ์กล้าโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
8. นางสาวจันทรา เวียงจันทร์โรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
9. นางสาวรัชนีกร ม่วงเริงโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
10. นายกัลป์ เหง่าทองโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
11. นางสาววรรณวิภา เณฝั้นโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
12. นางสุรีย์ เสนวิรัชโรงเรียนบ้านห่างหลวงกรรมการ
13. นางสาวดรุณี สันติสุนทรารักษ์โรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสายัณต์ เสนวิรัชโรงเรียนบ้านกองวะประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ ขันธ์สุภาโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
3. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
4. นายชัยยศ สุขต้อโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
5. นายหริภุญไชย จินาติโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวรัศมีแข พุทธิพิทักษ์วงศ์โรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
7. นายพันธมิตร ชาญชัยฤทธิ์กล้าโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
8. นางสาวจันทรา เวียงจันทร์โรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
9. นางสาวรัชนีกร ม่วงเริงโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
10. นายกัลป์ เหง่าทองโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
11. นางสาววรรณวิภา เณฝั้นโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
12. นางสุรีย์ เสนวิรัชโรงเรียนบ้านห่างหลวงกรรมการ
13. นางสาวดรุณี สันติสุนทรารักษ์โรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสายัณต์ เสนวิรัชโรงเรียนบ้านกองวะประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ ขันธ์สุภาโรงเรียนบ้านวังลุงกรรมการ
3. นายพรรณพัชร ธีรนันทพงศ์โรงเรียนบ้านตีนตกกรรมการ
4. นายชัยยศ สุขต้อโรงเรียนบ้านยางเปากรรมการ
5. นายหริภุญไชย จินาติโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวรัศมีแข พุทธิพิทักษ์วงศ์โรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการ
7. นายพันธมิตร ชาญชัยฤทธิ์กล้าโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการ
8. นางสาวจันทรา เวียงจันทร์โรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
9. นางสาวรัชนีกร ม่วงเริงโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการ
10. นายกัลป์ เหง่าทองโรงเรียนบ้านยางแก้วกรรมการ
11. นางสาววรรณวิภา เณฝั้นโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยกรรมการ
12. นางสุรีย์ เสนวิรัชโรงเรียนบ้านห่างหลวงกรรมการ
13. นางสาวดรุณี สันติสุนทรารักษ์โรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิษา ใยยะโรงเรียนบ้านขุนกรรมการ
3. นายเสรีรัตน์ ยอดสรรเสริญโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วกรรมการ
4. นายทินกร ทานาโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
5. นางรุ่งทิวา ศรีจันทรากูลโรงเรียนบ้านงิ้วสูงกรรมการ
6. นางสาวนัชญเศรษฐ์ สิงห์ทองก้องโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิษา ใยยะโรงเรียนบ้านขุนกรรมการ
3. นายเสรีรัตน์ ยอดสรรเสริญโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วกรรมการ
4. นายทินกร ทานาโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
5. นางรุ่งทิวา ศรีจันทรากูลโรงเรียนบ้านงิ้วสูงกรรมการ
6. นางสาวนัชญเศรษฐ์ สิงห์ทองก้องโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิษา ใยยะโรงเรียนบ้านขุนกรรมการ
3. นายเสรีรัตน์ ยอดสรรเสริญโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วกรรมการ
4. นายทินกร ทานาโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
5. นางรุ่งทิวา ศรีจันทรากูลโรงเรียนบ้านงิ้วสูงกรรมการ
6. นางสาวนัชญเศรษฐ์ สิงห์ทองก้องโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิษา ใยยะโรงเรียนบ้านขุนกรรมการ
3. นายเสรีรัตน์ ยอดสรรเสริญโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วกรรมการ
4. นายทินกร ทานาโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
5. นางรุ่งทิวา ศรีจันทรากูลโรงเรียนบ้านงิ้วสูงกรรมการ
6. นางสาวนัชญเศรษฐ์ สิงห์ทองก้องโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ มาโนชญ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิษา ใยยะโรงเรียนบ้านขุนกรรมการ
3. นายเสรีรัตน์ ยอดสรรเสริญโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วกรรมการ
4. นายทินกร ทานาโรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
5. นางรุ่งทิวา ศรีจันทรากูลโรงเรียนบ้านงิ้วสูงกรรมการ
6. นางสาวนัชญเศรษฐ์ สิงห์ทองก้องโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวเบญจวรรณ ปินตาอินทร์โรงเรียนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นายศิวนนท์ ขัติคำโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
3. นายสายัณต์ เสนวิรัชโรงเรียนบ้านกองวะกรรมการ
4. นางสุรีย์ เสนวิรัชโรงเรียนบ้านห่างหลวงกรรมการ
5. นายธนกร อธิติยางกูลโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญจวรรณ ปินตาอินทร์โรงเรียนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นายศิวนนท์ ขัติคำโรงเรียนบ้านนาฟ่อนกรรมการ
3. นายสายัณต์ เสนวิรัชโรงเรียนบ้านกองวะกรรมการ
4. นางสุรีย์ เสนวิรัชโรงเรียนบ้านห่างหลวงกรรมการ
5. นายธนกร อธิติยางกูลโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสายัณต์ เสนวิรัชโรงเรียนบ้านกองวะประธานกรรมการ
2. นายสุรจิต ยศอาลัยโรงเรียนบ้านโค้งงามกรรมการ
3. นางสุรีย์ เสนวิรัชโรงเรียนบ้านห่างหลวงกรรมการ
4. นายยอดชาย นุโพโรงเรียนบ้านโท้งวิทยากรรมการ
5. นายอิสระพงศ์ รุจิพงศ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสายัณต์ เสนวิรัชโรงเรียนบ้านกองวะประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ สุวรรณ์โรงเรียนบ้านตุงลอยกรรมการ
3. นายมานะ พันธ์ศรีโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรกรรมการ
4. นางสุรีย์ เสนวิรัชโรงเรียนบ้านห่างหลวงกรรมการ
5. นายทรุตม์ วิรัศมีโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสายัณต์ เสนวิรัชโรงเรียนบ้านกองวะประธานกรรมการ
2. นางวีรญา ยศอาลัยโรงเรียนบ้านโค้งงามกรรมการ
3. นางสาวอำภา พยาวังโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
4. นางสาวพิไลลักษณ์ ทองภักดีโรงเรียนบ้านใบหนากรรมการ
5. นางสุรีย์ เสนวิรัชโรงเรียนบ้านห่างหลวงกรรมการ
6. นางสาวนัชญเศรษฐ์ สิงห์ทองก้อนโรงเรียนบ้านบงตันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสายัณต์ เสนวิรัชโรงเรียนบ้านกองวะประธานกรรมการ
2. นายประยูร โกฏธิโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
3. นางสุรีย์ เสนวิรัชโรงเรียนบ้านห่างหลวงกรรมการ
4. นายเรืองเดช วิจารณ์จิตรโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
5. นายคัมภีร์ อินภูมีโรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสายัณต์ เสนวิรัชโรงเรียนบ้านกองวะประธานกรรมการ
2. นายประยูร โกฏธิโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
3. นางสุรีย์ เสนวิรัชโรงเรียนบ้านห่างหลวงกรรมการ
4. นายเรืองเดช วิจารณ์จิตรโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่ากรรมการ
5. นายคัมภีร์ อินภูมีโรงเรียนบ้านยางเปียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางนฤมล จันทร์เขียว โทร.0899999151 และ นายปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ โทร.0885937459
ทีมพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]