งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

สรุปการแข่งขันรายวัน


แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ประจำปีการศึกษา 2562
--------------------
สำหรับ : ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการโรงเรียน/ศึกษานิเทศก์/ครู/บุคลากรทางการศึกษา/ผู้ปกครอง


******************************

สำหรับ : นักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การแข่งขันคมคำ ทุกช่วงชั้น
1. ให้โรงเรียนเตรียมกระดานคำคม และเบี้ยมาเอง
2. ให้เตรียมโทรศัพท์ เพื่อใช้ในการจับเวลามาเอง

หัวข้อการแข่งขัน ทัศนศิลป์
ศิลป์สร้างสรรค์
ป.1-3  เศรษฐกิจพอเพียง
ป.4-6  วัฒนธรรมไทย
ม.1-3  เทคโนโลยีกับสังคมไทย

วาดภาพระบายสี
ป.1-3  ท้องถิ่นของเรา
ป.4-6  สิ่งแวดล้อมไทยในอนาคต
ม.1-3  ในหลวงรัชกาลที่ 10

การเขียนภาพไทยประเพณี
ม.1-3   ท้องถิ่นของเรา

ภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์
ม.1-3   การละเล่นไทย

สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
ป.1-3  ท้องถิ่นของเรา
ป.4-6  วิถีไทย
ม.1-3  ท่องเที่ยวไทย

วาดภาพลายเส้น
ม.1-3  นวัตกรรมสร้างชาติ

ประติมากรรม
ป.1-3  ท้องถิ่นของเรา
ป.4-6  วิถีไทย
ม.1-3  สัตว์ป่าของไทย


...............................................
  การแข่งขัน ครอสเวิร์ด ทุกช่วงชั้น
1.ให้นำกระดานครอสเวิร์ดมาเอง

2.ช่วยให้นักเรียนเตรียมโทรศัพท์มาด้วย โหลดโปรแกรม chess clock ติดตั้งในเครื่อง
.............................................
  หัวข้อแข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 และ ม.1-ม.3
1.อาเซียน
2.เศรษฐกิจพอเพียง
3.ในหลวง ร.10
............................................

  หัวข้อ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentaion) ป.4-6
1.ประเพณี 4 ภาค
2.เศรษฐกิจพอเพียง
3.แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของไทย
หมายเหตุ จับฉลากวันแข่งขัน

.......................................................
หัวข้อแข่งขัน การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิค ป.1-3 , ม.1-3, เรียนร่วม ป.1-6
1. ลดโลกร้อน
2. กีฬาส่งเสริมสุขภาพ
3. กิจวัตรประจำวัน
..........................................

  หัวข้อการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ
1.หนูน้อยเที่ยวสวนสัตว์
2.ชุมชนน่าอยู่
3.ธรรมชาติแสนสวย
4.เศรษฐกิจพอเพียง
5.ประเพณีไทย

.....................................................
  หัวข้อปั้น ดิน น้ำมัน
1.เศรษฐกิจพอเพียง
2.ชุมชนของเราน่าอยู่
3.เที่ยวสวนสัตว์
4.โรงเรียนของเรา
5.ธรรมชาติแสนสวย
หมายเหตุ เตรียมเสื่อ , แผ่นรอง ห้ามแกะดินน้ำมันมาก่อน / ก่อนการแข่งขันกรรมการจะเป็นคนตรวจและแกะดินน้ำมันให้

.................................................
  อัจริยภาพวิทย์ ป.4-ป.6
ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน เตรียมมาในวันแข่งขัน
1.บิ๊กเกอร์    250 ml             2  หลอด
2.หลอดทอลองขนาดกลาง      5   หลอด
3.หลอดหยด            5   หลอด
4.ตะเกียงแอลกอฮอล์    1
5.ที่ตั้งหลอดทอลอง    1
6.ช้อนตักสาร
7.เครื่องชั่งสปริง
8.ถุงทราย
9.บิ๊กเกอร์ขนาด   100 ml      2 หลอด
10.ถ้วยยูเรก้า   2  อัน
11.จานหลุมโลหะ 

..................................................................
  อัจริยภาพวิทย์ ม.1-3
ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน เตรียมมาในวันแข่งขัน
     1.บีกเกอร์ ขนาด 250 ml     2 ใบ
     2.เทอมอมิเตอร์   2 อัน
     3.ตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่กันลม    1  ชุด
     4.เครื่องชั่งสปริง    2  อัน
     5.ถุงทราย     3  ถุง
     6.หลอดทดลองขนาดกลาง    6  หลอด

............................................................
  กิจกรรม A-math ประถมและมัธยม
1.ให้ทุกทีมนำกระดานและเบี้ยมาเอง
2.นำโทรศัพท์มือถือมาเพื่อใช้ในการจับเวลา


.............................................................
  Impromptu speech ม.1-ม.3
Toppic
1.My favourite freetime
2.How to save the environment
3.My future occupation
.................................................

  หัวข้อ Impromptu Speech ป.4-6
1.Relationship of me and my family.
2.How to be healthy?
3.My school in a day.


.......................................................................


ประชาสัมพันธ์การแข่งขันสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ทุกประเภท ทุกช่วงชั้น
ให้จัดส่งรูปเล่มโครงงาน จำนวน 3 เล่ม ส่งได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
จนถึงวันที่ 17 กันยายน 2562 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์


..........................................................................
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ
ระดับชั้น ป.1 -ป.3

บทหลัก
1. แมวเหมียว
2. ฝนตกแดดออก
3. กาดำ
4. รักษาป่า
5. วิชาหนาเจ้า
บทรอง
1. นี่ของของเธอ
2. รักเมืองไทย
3. ไก่แจ้
4. สักวา
5. ตั้งไข่ล้ม
ระดับชั้น ป.4 -ป.6
บทหลัก
1. วิชาเหมือนสินค้า
2. สังข์ทองตอนกำเนิดพระสังข์
3. โคลงโลกนิติ
4.สยามานุสติ
5.ขุนช้างขุนแผน ตอนกำเนิดพลายงาม
บทเสริม
1. พฤษษกพฤกาศร
2. ผู้ชนะ
3. ไทยรวมกำลัง
4.ปากเป็นเอก
5. เป็นมนุษย์
ระดับชั้น ม.1-ม.3
บทหลัก

1. นิราศภูเขาทอง
2. โคลงโลกนิติ
3. โคลงสุุภาษิตนฤทุมนาการ
4. อิสรญาณภาษิต
5. บทพากย์เอราวัณ
บทรอง
1. พอใจให้สุข
2.วัฒนธรรม
3.พระอภัยมณีตอนอุศเนรตีเมืองผลึก
4. พระอภัยมณีตีเมืองใหม่  ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน 
วัน เวลา สถานที่แข่งขันรายการเรียนรวมทุกรายการ 
ดำเนินการแข่งขันตามตารางทุกรายการ

ปฏิทินการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ประจำปี 2562    
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา
1 ประชุมชี้แจงประธานเครือข่าย,นายกสมาคมครู,ศน.,ผู้อำนวยการกลุ่ม 31 กรกฎาคม  2562
2 เครือข่ายดำเนินการจัดการแข่งขันฯ ระดับเครือข่าย เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม 62
3 ประชุมชี้แจงการกรอกข้อมูลผ่านระบบ (admin)และกรอกข้อมูล
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตัวแทนเครือข่ายละ  2 คน
ยังไม่กำหนด
รอการเปิดระบบจากภาคเหนือ
4 แจ้งรายชื่อผู้แทนวิชาการสาระ/กรรมการตัดสิน
1. กรรมการฝ่ายวิชาการสาระฯ นายกสมาคมครูแต่ละอำเภอเป็นผู้ดำเนินการแจ้งรายชื่อ และจะต้องไม่เป็นคณะกรรมการตัดสิน ตัวแทนอำเภอละ 1 คน
ต่อสาระวิชาฯ
2.คณะกรรมการตัดสิน เครือข่ายฯแจ้งรายชื่อคณะกรรมการตัดสินมายังสพป.ตามจำนวนกิจกรรม เช่นกลุ่มสาระภาษาไทย มีกิจกรรม 5 กิจกรรม
ให้เครือข่ายฯแจ้งรายชื่อกรรมการตัดสิน 5 คน
26 สิงหาคม 2562
 
5 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ/ผู้แทนกลุ่มวิชาการสาระพิจารณา
คณะกรรมการตัดสิน (อำเภอละ 1 /1สาระ)
30 สิงหาคม 2562
เวลา 09.00 น.
6 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานต่าง ๆ ครั้งที่ 1 6  กันยายน  2562
7 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรม/ตรวจสอบรายชื่อ 6  กันยายน  2562
8 ถ่ายโอนข้อมูลระดับเครือข่ายฯ มายังสพป. (ครั้งที่ 1) 2 กันยายน 62
9 โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อ ครู นักเรียน 3 - 4  กันยายน 62
10 ส่งเอกสารหลักฐานเด็กพิเศษ/เรียนร่วม มายังสพป. 2 กันยายน 62
11 โรงเรียนแจ้งแก้ไขรายชื่อ ครู นักเรียนไปยัง admin เครือข่าย
เพื่อดำเนินการแก้ไข
5 - 6 กันยายน 62
12 ถ่ายโอนข้อมูลระดับเครือข่ายฯ มายัง สพป. (ครั้งที่ 2) 7 กันยายน  62
13 ประชุมคณะกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรม 14  กันยายน  62 (เช้า)
14 ประชุมคณะกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรมเด็กพิเศษ/เรียนร่วม 14  กันยายน  62 (บ่าย)
15 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานต่าง ๆ ครั้งที่ 2 14  กันยายน  62 (บ่าย)
16 ดำเนินการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 20 กันยายน 62 **เด็กพิเศษ+ขยายโอกาส
วันที่ 21 กันยายน  62 ** ประถมศึกษา
20 - 21 กันยายน 62
17 สรุปรายงานผล 27 กันยายน 62
18 พิมพ์เกียรติบัตร ระดับเขตพื้นที่ 30 กันยายน  62 เป็นต้นไป

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
เรื่อง การทักท้วงผลการตัดสิน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562
****************************
วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 15:58 น.
    เรียน คณะครูฝึกสอนโครงงานคณิตศาตร์ทุกประเภท ทุกช่วงชั้น
  • ขอให้ท่านได้ส่งรูปเล่มโครงงาน จำนวน 3 ชุด ที่ นางนฤมล จันทร์เขียว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม. 5 ภายในวันที่ 17 กันยายน 2562 เท่านั้น หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการแข่งขัน
  • จำนวน 3 เล่ม
วันพุธ ที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 11:26 น.
1. การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันในแต่ละกิจกรรม เมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับชาติ ต้องมีหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน โดยผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามอนุญาต พร้อมทั้งสำเนาหนังสือดังกล่าวยื่นต่อคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน (วันรายงานตัว) ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน
2. การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้เข้าแข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้
3. การแข่งขันประเภททีม สามารถเปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
1) ทีม 2 - 3 คน เปลี่ยนตัวได้ 1 คน
2) ทีม 4 - 6 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
3) ทีม 7 - 10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
4) ทีม 11 - 20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
5) ทีม 20 คน ขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน

... หนังสือแจ้งเปลี่ยนตัวผู้ฝึกสอน คลิกที่นี่
... หนังสือแจ้งเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน คลิกที่นี่
วันพุธ ที่ 04 กันยายน 2562 เวลา 13:39 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 100
จำนวนทีม 1,059
จำนวนนักเรียน 2,371
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,579
จำนวนกรรมการ 1,036
ครู+นักเรียน 3,950
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,986
ประกาศผลแล้ว 201/238 (84.45%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 5
เมื่อวาน 35
สัปดาห์นี้ 198
สัปดาห์ที่แล้ว 433
เดือนนี้ 153
เดือนที่แล้ว 895
ปีนี้ 1,048
ทั้งหมด 151,889