::sp-lpn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางจุรีย์ อรรจนเมธีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26ประธานกรรมการ
2. นางจิราพร วงษายะโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
3. นางชชกานต์ กันทอินทร์โรงเรียนวัดสันทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางอชิรญา เสาเปาโรงเรียนบ้านทาป่าสักประธานกรรมการ
2. นางหทัยรัตน์ สินธุ์เทียมโรงเรียนวัดหนองซิวกรรมการ
3. นายปริญญา ศรีวรรณโรงเรียนวัดศรีบังวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางอัมพร สุภารัตน์โรงเรียนอนุบาลลำพูนประธานกรรมการ
2. นางกชนิภา เพ็ญสิทธิ์โรงเรียนวัดป่าสักกรรมการ
3. นางกัญญาณัฐ คำสุวัตร์โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นายปริญญา ศรีวรรณโรงเรียนวัดศรีบังวันประธานกรรมการ
2. นางอุบลวรรณ ปารมีโรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทองกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ ชัยสมภารโรงเรียนบ้านร้องเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นายณัจธิติมาภัค ธนโชติพูนมีสุขโรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อยประธานกรรมการ
2. นางพวงผกา บุญเกิดโรงเรียนวัดหนองเหียงกรรมการ
3. นางวิมลรัตน์ สมบัติใหม่โรงเรียนวัดบ้านม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
1. นายรัตนชัย ปาปะกังโรงเรียนบ้านป่าเลาประธานกรรมการ
2. ส.อ.จตุรวิทย์ ตันนวลเวียงโรงเรียนบ้านสันป่าเหียงกรรมการ
3. นายณัจธิติมาภัค ธนโชติพูนมีสุขโรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
1. นางปณิฎา มะหลีแก้วโรงเรียนบ้านร้องเรือประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา ศรีติ๊บโรงเรียนบ้านหนองยางไคลกรรมการ
3. นางพรรณวิภา วาลุกาสุวรรณโรงเรียนเลาหจิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นางวนิดา อุตมะโรงเรียนใบบุญลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ วังธิยองโรงเรียนบ้านโป่งรูกรรมการ
3. นางสาวธิตินัดดา สิงห์แก้วโรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางประกายรัตน์ จันทะสินธุ์โรงเรียนตำบลริมปิงประธานกรรมการ
2. นายพีระพล ดวงวะนาโรงเรียนลำพูนพัฒนากรรมการ
3. นางนฤมล คำหล่อโรงเรียนวัดศรีดอนชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางเกษสุดา สินธุบุญโรงเรียนบ้านศรีสุพรรณประธานกรรมการ
2. นางสาวเกวลิน เสนาโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
3. นางพวงเพชร กันทะโรงเรียนใบบุญลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายดาบฟ้า ไชยลับแลโรงเรียนบ้านป่าซางน้อยประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงค์ ชุ่มกาศโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
3. นางสาวเกศรินทร์ ร่มโพธิ์โรงเรียนบ้านห้วยไซกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางเนาวรัตน์ หลวงธิจาโรงเรียนบ้านไร่ดงประธานกรรมการ
2. นายรัตนชัย ปาปะกังโรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
3. นายวัชรพงค์ ชุ่มกาศโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นางมาลี ยะยองโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา ดวงแก้วกลางโรงเรียนบ้านน้ำย้อยกรรมการ
3. นายขวัญชัย สุรินทร์ศรีโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นางจริญญา แก้วแจ่มโรงเรียนบ้านหนองเงือกประธานกรรมการ
2. นางสาววายุรี ศรีพฤกษ์โรงเรียนใบบุญป่าซางกรรมการ
3. นายสุจิโรตถ์ ฟ่องวารินโรงเรียนละอองทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางชนนันท์ ปัญญากาศโรงเรียนดรุณพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาววายุรี ศรีพฤกษ์โรงเรียนใบบุญป่าซางกรรมการ
3. นายสุจิโรตถ์ ฟ่องวารินโรงเรียนละอองทิพย์กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางวิลาสินี เตมีศักดิ์โรงเรียนวัดเหมืองง่าประธานกรรมการ
2. นางอารีรัตน์ ละม่อมโรงเรียนวัดสันป่าสักกรรมการ
3. นางสาวบัวบาน พิงคะสันโรงเรียนบ้านดอยแก้วกรรมการ
4. นางพวงผกา แก้วจันทร์โรงเรียนบ้านหนองเกิดกรรมการ
5. นางสาวสุภาภรณ์ มั่นดีโรงเรียนบ้านศรีย้อยกรรมการ
6. นางสาวกรรณิการ์ ปันไต้โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้กรรมการ
7. นางสุทิน สิงห์แก้วโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
8. นายชัยวัฒน์ วิบูลย์ณัฐกุลโรงเรียนรพีเลิศวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาววราภรณ์ คำวังพฤกษ์โรงเรียนบ้านศรีย้อยประธานกรรมการ
2. นางนพคุณ สุวรรณโรจน์โรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
3. นางสวลี ด้วงสุยะโรงเรียนวัดหนองซิวกรรมการ
4. นางสุชาดา แซ่ตงโรงเรียนอรพินพิทยากรรมการ
5. นางลดาวัลย์ วงค์เยาว์โรงเรียนวัดป่าสักกรรมการ
6. นางสุภาพ พงค์เจริญโรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนงนุช พงษ์สุวรรณโรงเรียนบ้านห้วยส้มประธานกรรมการ
2. นายอดิเรก อุดแจ่มโรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วงกรรมการ
3. นางลัดดา สุภานันท์โรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี จี้รัตน์โรงเรียนวัดบ้านก้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางถนอมศิลป์ ชำนาญหมอโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ ฟูชัยโรงเรียนวัดสันคะยอมกรรมการ
3. นางสาวธิติมา มาปินตาโรงเรียนตำบลริมปิงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางถนอมศิลป์ ชำนาญหมอโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ ฟูชัยโรงเรียนวัดสันคะยอมกรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ ดวงแดงโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางโชติกา กิจเนตรโรงเรียนบ้านทาป่าสักประธานกรรมการ
2. นางสาวนวลจันทร์ จอมเมืองกาศโรงเรียนบ้านแม่เมยกรรมการ
3. นางศศิวกานต์ ญาณะชื่นโรงเรียนวัดสันทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชาย ขวัญสินโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบประธานกรรมการ
2. นางนลพรรณ ตะยะพงค์โรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
3. นางสาวปวัณสรณ์ ไชยวงค์ษาโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางนฤมล กันทะกาศโรงเรียนบ้านศรีป้านประธานกรรมการ
2. นางสาวภคพร ยอดยาโรงเรียนบ้านหนองช้างคืนกรรมการ
3. นางสาววิภาวรรณ ตาบุรีโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ เงาแก้วโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางอำพร นันตาเวียงโรงเรียนวัดบ่อโจงประธานกรรมการ
2. นายนันทพัทธ์ ยะสง่าโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
3. นางสาวภคพร ยอดยาโรงเรียนบ้านหนองช้างคืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวศิลาทิพย์ คำใจโรงเรียนบ้านห้วยไซประธานกรรมการ
2. นางศิริภา เนียมทังโรงเรียนบ้านหนองเกิดกรรมการ
3. นางสาวจาริยา ยะคำป้อโรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
4. นางสาวปริญญาภรณ์ ปาลีโรงเรียนวัดขี้เหล็กกรรมการ
5. นางธิดาพร จิรศรัณยานนท์โรงเรียนอรพินพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางผ่องศรี เมืองวงค์โรงเรียนบ้านศาลาแม่ทาประธานกรรมการ
2. นางสาวธนภร ธรรมขันธ์โรงเรียนบ้านหนองเงือกกรรมการ
3. นางจันทรพิมพ์ สิทธิราชโรงเรียนบ้านศรีสุพรรณกรรมการ
4. นางทันทิมา ณ ลำพูนโรงเรียนบ้านร้องเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางยุพิน เข็มอนุสุขโรงเรียนบ้านหนองช้างคืนประธานกรรมการ
2. นางสาวประทุมพร พลสันต์โรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
3. นางดรุณี บุญสะอาดโรงเรียนบ้านไร่ดงกรรมการ
4. นางสาวปุณณ์ยากรณ์ ฐิติสุทธิกุลโรงเรียนเชตวันหนองหมูกรรมการ
5. นางสาวกนกรัชต์ วังอินต๊ะโรงเรียนวัดขี้เหล็กกรรมการ
6. นางแอนนา เหล็กตั๋วโรงเรียนบ้านดอยคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นางสาวสุรัสวดี เมืองเหมอะโรงเรียนอรพินพิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิทยา กันพรมกาศโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบกรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ ยี่หงษ์โรงเรียนดรุณพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางสุเธียร คำออนโรงเรียนตำบลบ้านแป้นประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภา ต้นโชคโรงเรียนวัดอรัญญารามกรรมการ
3. นางสาวปริญญา อินทรชิตโรงเรียนดรุณพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางเบญจวรรณ ยะบุญธงโรงเรียนวัดกู่เส้าประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ วงษาปันโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา บุรีรัตน์ศรีสกุลโรงเรียนบ้านหนองยางไคลกรรมการ
4. นางสาวพลอยภัทรสรน์ ไชยปัญโญโรงเรียนอรพินพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสุรีพร ขานสันเทียะโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวนวลจันทร์ จอมเมืองกาศโรงเรียนบ้านแม่เมยกรรมการ
3. นางสาววลีรัตน์ กันจะนะโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
4. นางลดาวัลย์ วงศ์เยาว์โรงเรียนวัดป่าสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
1. นางสาววิลาวัลย์ เกิดพงษ์โรงเรียนบ้านหนองเงือกประธานกรรมการ
2. นางชื่นจิต ทิพย์โอสถโรงเรียนบ้านสันป่าเหียงกรรมการ
3. นางพลับพลึง วงศ์คำมูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
1. นายอัษฎาวุธ สมบูรณ์ชัยโรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทิศา นิปุณะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการ
3. นายศุภวัฒน์ มูลเมืองโรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นางทัศนา อุตเจริญโรงเรียนวัดหนองหล่มประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภิญญาพัชญ์ สุธรรมยองโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
3. นางสุวิมล ตรีพงศ์โรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางกฤษณา ศรีกอกโรงเรียนวัดบ้านแจ่มประธานกรรมการ
2. นางสาวชยานันท์ พญาวังโรงเรียนบ้านหนองช้างคืนกรรมการ
3. นางสิริวรรณ ใจกระเสนโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางชนัญยา อนาวันโรงเรียนบ้านหมื่นข้าวกรรมการ
5. นางวรางรัตน์ สมบัติใหม่โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางฉัตรสุดา วงศ์โสมะโรงเรียนวัดบ้านม้าประธานกรรมการ
2. นางรสสุคนธ์ อ้นด้วงโรงเรียนวัดอรัญญารามกรรมการ
3. นายคุณานนต์ อภิวงค์งามโรงเรียนบ้านห้วยไซกรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ ชมสวนโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบกรรมการ
5. นางศิรกาญจน์ จงสิริวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองช้างคืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายประยูร อุ่นเรือนโรงเรียนวัดสันต้นธงประธานกรรมการ
2. นางรัตนา จามพฤกษ์โรงเรียนบ้านดอยคำกรรมการ
3. นางสาวกฤติกา กันจะนะโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนกรรมการ
4. นายรัฐพงษ์ กิตติจริยาโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
5. นางพรพิมล เย็นวารีย์โรงเรียนบ้านโป่งรูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
1. นางสาวกฤติกา กันจะนะโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนประธานกรรมการ
2. นายประยูร อุ่นเรือนโรงเรียนวัดสันต้นธงกรรมการ
3. นางผาสุก วงศ์ฝั้นโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
1. นางรัตนา จามพฤกษ์โรงเรียนบ้านดอยคำประธานกรรมการ
2. นายรัฐพงษ์ กิตติจริยาโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
3. นางปวริศา ลำพูนสักโรงเรียนบ้านดอยแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นางสาวกฤติกา กันจะนะโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนประธานกรรมการ
2. นางประภารัตน์ เสียงใสโรงเรียนบ้านจำบอนกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วรรณพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
1. นายไกสร นันตาเวียงโรงเรียนบ้านศรีย้อยประธานกรรมการ
2. นางชนัญยา อนาวันโรงเรียนบ้านหมื่นข้าวกรรมการ
3. นายณัฐพล เฉพาะตนโรงเรียนดรุณพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสายสมร ปาระมีโรงเรียนบ้านหนองเงือกประธานกรรมการ
2. นางกุลวรรณ อยู่จำรัสโรงเรียนวัดทุ่งยาวกรรมการ
3. นางนุณี ไชยชนะโรงเรียนวัดป่าตึงเชตวันกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา อิทธินิพัทธ์โรงเรียนบ้านศรีย้อยกรรมการ
5. นางเพชรา สุภาเจริญโรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางฉัตรสุดา วงค์โสมะโรงเรียนวัดบ้านม้าประธานกรรมการ
2. นายกมล ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวัดหนองซิวกรรมการ
3. นางวิพา เหมืองใจมาโรงเรียนวัดสันคะยอมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางจิตสุภัค มานะการโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีพันธ์ อุตมโนโรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการ
3. นายชิษณุชา ลครศรีโรงเรียนตำบลริมปิงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสายสมร ปาระมีโรงเรียนบ้านหนองเงือกประธานกรรมการ
2. นางอรุณี แสงเพ็ญโรงเรียนตำบลริมปิงกรรมการ
3. นางสาวกฤติกา กันจณะโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวสายฝน ต๊ะวันนาโรงเรียนวัดศรีบุญชู-วังไฮประธานกรรมการ
2. นายนลวัชร์ มโนวรรณาโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
3. นายชิษณุชา ลครศรีโรงเรียนตำบลริมปิงกรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ ชมสวนโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบกรรมการ
5. นางรสสุคนธ์ อ้นด้วงโรงเรียนวัดอรัญญารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวสายฝน ต๊ะวันนาโรงเรียนวัดศรีบุญชู-วังไฮประธานกรรมการ
2. นายนลวัชร์ มโนวรรณาโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
3. นายชิษณุชา ลครศรีโรงเรียนตำบลริมปิงกรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ ชมสวนโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบกรรมการ
5. นางรสสุคนธ์ อ้นด้วงโรงเรียนวัดอรัญญารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายดิเรก ญาณะตาลโรงเรียนบ้านแม่เมยประธานกรรมการ
2. นางอรุณี แสงเพ็ญโรงเรียนตำบลริมปิงกรรมการ
3. นางสาวกาญจนาพร กาปัญญาโรงเรียนบ้านหนองเงือกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายกมล ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวัดหนองซิวประธานกรรมการ
2. นางนุชจรี โพธิ์ศรีโรงเรียนวัดเหมืองง่ากรรมการ
3. นางชลธิชา อินตาเส้าโรงเรียนบ้านทาป่าเปากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวนิดา สุภาใจโรงเรียนวัดป่าแดดประธานกรรมการ
2. นายอนุพงศ์ เลาว้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการ
3. นางรัตน์ดา สุภาคำโรงเรียนบ้านเหมืองลึกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางวนิดา สุภาใจโรงเรียนวัดป่าแดดประธานกรรมการ
2. นายอนุพงศ์ เลาว้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการ
3. นางรัตน์ดา สุภาคำโรงเรียนบ้านเหมืองลึกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวนิดา สุภาใจโรงเรียนวัดป่าแดดประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี ไชยสิทธิ์โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษากรรมการ
3. นายอนุพงศ์ เลาว้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางอรทัย รัตน์เลิศลบโรงเรียนตำบลริมปิงประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวนีย์ ชัยได้สุขโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
3. นางศิริพรรณ วงศ์ชมภูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางดวงรัตน์ ชัยกาวิลโรงเรียนบ้านศาลาแม่ทาประธานกรรมการ
2. นางจิราพร เครื่องพนัดโรงเรียนวัดน้ำดิบกรรมการ
3. นางสาวมนัสวี ปุโปคำโรงเรียนบ้านห้วยไซกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอำไพ สุทธิจิระพันธ์โรงเรียนบ้านสันป่าเหียงประธานกรรมการ
2. นางสาวจันจิรา มะโนเพ็ญโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
3. นายกฤตเมธ อุ่นโพธิโรงเรียนบ้านหนองเงือกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสาวเกศริน ร่มโพธิ์โรงเรียนบ้านห้วยไซประธานกรรมการ
2. นางอุทุมพร มูลรินต๊ะโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนกรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ อินต๊ะเหล็กโรงเรียนบ้านสันป่าเหียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวเกศริน ร่มโพธิ์โรงเรียนบ้านห้วยไซประธานกรรมการ
2. นางอุทุมพร มูลรินต๊ะโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนกรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ อินต๊ะเหล็กโรงเรียนบ้านสันป่าเหียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายดาบฟ้า ไชยลับแลงโรงเรียนบ้านหนองช้างคืนประธานกรรมการ
2. นางอุทุมพร มูลรินต๊ะโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนกรรมการ
3. นายสงกรานต์ กาวิระโรงเรียนอรพินพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางวนิดา สุภาใจโรงเรียนวัดป่าแดดประธานกรรมการ
2. นางอุทุมพร มูลรินต๊ะโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนกรรมการ
3. นายสงกรานต์ กาวิระโรงเรียนอรพินพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางพุ่มพวง มโนชมภูโรงเรียนบ้านทาป่าสักประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ สุวรรณอัตถ์โรงเรียนรพีเลิศวิทยากรรมการ
3. นางชฎาทอง จินะกาศโรงเรียนวัดอรัญญารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางเพลิน ใบบัวโรงเรียนวัดสันคะยอมประธานกรรมการ
2. นางมณฑวรรณ แสนมงคลโรงเรียนอรพินพิทยากรรมการ
3. นางปฑิตา สุภาไผ่โรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเพลิน ใบบัวโรงเรียนวัดสันคะยอมประธานกรรมการ
2. นางมณฑวรรณ แสนมงคลโรงเรียนอรพินพิทยากรรมการ
3. นางปฑิตา สุภาไผ่โรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางดารุณี สุรินทร์โทโรงเรียนวัดหนองซิวประธานกรรมการ
2. นางวรรณี จันทร์รัตนสิริโรงเรียนวัดเหมืองง่ากรรมการ
3. นางสาวยุพิมพ์ คำภีระโรงเรียนบ้านศาลาแม่ทากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางดารุณี สุรินทร์โทโรงเรียนวัดหนองซิวประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนีกร ก๋าแก้วโรงเรียนวัดสันทรายกรรมการ
3. นางสาวจุฑาทิพย์ อินจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยไซกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางศรัณยา ยะเชียงคำโรงเรียนอนุบาลลำพูนประธานกรรมการ
2. นางวรรณี จันทร์รัตนสิริโรงเรียนวัดเหมืองง่ากรรมการ
3. นางศรีสังวาร มูลรินต๊ะข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. พระครูกิตติปริยัตินิเวศน์ -เจ้าอาวาสวัดแม่สารป่าขามประธานกรรมการ
2. นายพงษ์เทพ มนัสตรงข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสุวภัทร สมศรีดาโรงเรียนวัดขี้เหล็กกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ จี้รัตน์โรงเรียนวัดอรัญญารามประธานกรรมการ
2. นายประภากร เพิ่มสุภัคกุลโรงเรียนใบบุญป่าซางกรรมการ
3. นายกิติพงษ์ ไชยวุฒิโรงเรียนละอองทิพย์กรรมการ
4. นายณรงค์ศักดิ์ ปันกาศโรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่กรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ เป็งคำโรงเรียนวัดบ้านม้ากรรมการ
6. นายณรงค์ โปลาศรีโรงเรียนวัดหนองซิวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ จี้รัตน์โรงเรียนวัดอรัญญารามประธานกรรมการ
2. นายประภากร เพิ่มสุภัคกุลโรงเรียนใบบุญป่าซางกรรมการ
3. นายกิติพงษ์ ไชยวุฒิโรงเรียนละอองทิพย์กรรมการ
4. นายณรงค์ศักดิ์ ปันกาศโรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่กรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ เป็งคำโรงเรียนวัดบ้านม้ากรรมการ
6. นายณรงค์ โปลาศรีโรงเรียนวัดหนองซิวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ จี้รัตน์โรงเรียนวัดอรัญญารามประธานกรรมการ
2. นายประภากร เพิ่มสุภัคกุลโรงเรียนใบบุญป่าซางกรรมการ
3. นายกิติพงษ์ ไชยวุฒิโรงเรียนละอองทิพย์กรรมการ
4. นายณรงค์ศักดิ์ ปันกาศโรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่กรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ เป็งคำโรงเรียนวัดบ้านม้ากรรมการ
6. นายณรงค์ โปลาศรีโรงเรียนวัดหนองซิวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางอัจฉรา วงศ์ตันกาศโรงเรียนอรพินพิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ ลังกาพินธ์โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบกรรมการ
3. นางสุรินทร์ น้ำสาโรงเรียนวัดสันมะกรูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายโยธิน ตาน้อยโรงเรียนอนุบาลลำพูนประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม ปู่ยึโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการ
3. นางปณิธิดา นาคมณีโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นางพิณพร โยธาใหญ่โรงเรียนบ้านทาป่าสักประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ วงค์จูโรงเรียนวัดน้ำดิบกรรมการ
3. นางพิมล ชัยมงคลโรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางพิมล ชัยมงคลโรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วงประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ รัตนอารยธรรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ มาโนชญ์โรงเรียนอรพินพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายไฉน อุ่นโพธิโรงเรียนบ้านป่าซางประธานกรรมการ
2. นางพิมล ชัยมงคลโรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วงกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ มาโนชญ์โรงเรียนอรพินพิทยากรรมการ
4. นางพิณพร โยธาใหญ่โรงเรียนบ้านทาป่าสักกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ วงค์จูโรงเรียนวัดน้ำดิบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายประจวบ มณีจันสุขโรงเรียนวัดขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางธาริณี ชัยวิรัตน์โรงเรียนบ้านหนองช้างคืนกรรมการ
3. นายสุชาติ รัตนอารยธรรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายประจวบ มณีจันสุขโรงเรียนวัดขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางธาริณี ชัยวิรัตน์โรงเรียนบ้านหนองช้างคืนกรรมการ
3. นายสุชาติ รัตนอารยธรรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา สิงห์แก้วโรงเรียนวัดศรีบังวันประธานกรรมการ
2. นางธาริณี ชัยวิรัตน์โรงเรียนบ้านหนองช้างคืนกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ สินธุปันโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายประจวบ มณีจันสุขโรงเรียนวัดขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางธาริณี ชัยวิรัตน์โรงเรียนบ้านหนองช้างคืนกรรมการ
3. นายสุชาติ รัตนอารยธรรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา สิงห์แก้วโรงเรียนวัดศรีบังวันประธานกรรมการ
2. นางชาริณี ชัยวิวัฒน์โรงเรียนวัดล่ามช้างกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ สินธุปันโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายอำนาจ พรหมมหาวันโรงเรียนวัดสันคะยอมประธานกรรมการ
2. นางจรวยพร แสงบุญโรงเรียนบ้านร้องเรือกรรมการ
3. นายไฉน อุ่นโพธิโรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
4. นางศรีสมร อุ่นโพธิโรงเรียนบ้านล้องหนองหอยกรรมการ
5. นายบุญรัตน์ ยอดสุวรรณโรงเรียนวัดทุ่งยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายไฉน อุ่นโพธิโรงเรียนบ้านป่าซางประธานกรรมการ
2. นางจรวยพร แสงบุญโรงเรียนบ้านร้องเรือกรรมการ
3. นางศรีสมร อุ่นโพธิโรงเรียนบ้านล้องหนองหอยกรรมการ
4. นายดาราพงษ์ วิปันเขตโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
5. นายบุญรัตน์ ยอดสุวรรณโรงเรียนวัดทุ่งยาวกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย กันแจ่มโรงเรียนเชตวันหนองหมูประธานกรรมการ
2. นางจรวยพร แสงบุญโรงเรียนบ้านร้องเรือกรรมการ
3. นางศรีสมร อุ่นโพธิโรงเรียนบ้านล้องหนองหอยกรรมการ
4. นายดาราพงษ์ วิปันเขตโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
5. นายบุญรัตน์ ยอดสุวรรณโรงเรียนวัดทุ่งยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ พรหมมหาวันโรงเรียนวัดสันคะยอมประธานกรรมการ
2. นางจรวยพร แสงบุญโรงเรียนบ้านร้องเรือกรรมการ
3. นางศรีสมร อุ่นโพธิโรงเรียนบ้านล้องหนองหอยกรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ สินธุปันโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายประดิษฐ์ จัดของโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบประธานกรรมการ
2. นายไฉน อุ่นโพธิโรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
3. นายบุญรัตน์ ยอดสุวรรณโรงเรียนวัดทุ่งยาวกรรมการ
4. นายดาราพงษ์ วิปันเขตโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
5. นางจรวยพร แสงบุญโรงเรียนบ้านร้องเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายประดิษฐ์ จัดของโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบประธานกรรมการ
2. นายประจวบ มณีจันสุขโรงเรียนวัดขี้เหล็กกรรมการ
3. นายสุชาติ รัตนอารยธรรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการ
4. นายบุญรัตน์ ยอดสุวรรณโรงเรียนวัดทุ่งยาวกรรมการ
5. นายดาราพงษ์ วิปันเขตโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
6. นางจรวยพร แสงบุญโรงเรียนบ้านร้องเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ จัดของโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ รัตนอารยธรรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการ
3. นายบุญรัตน์ ยอดสุวรรณโรงเรียนวัดทุ่งยาวกรรมการ
4. นายดาราพงษ์ วิปันเขตโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
5. นางจรวยพร แสงบุญโรงเรียนบ้านร้องเรือกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายดุสิต จี้จำปาโรงเรียนบ้านน้ำย้อยประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนวัดสันต้นธงกรรมการ
3. นายตฤบดี นามสอนธนโชติโรงเรียนบ้านทาป่าสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายดุสิต จี้จำปาโรงเรียนบ้านน้ำย้อยประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนวัดสันต้นธงกรรมการ
3. นายตฤบดี นามสอนธนโชติโรงเรียนบ้านทาป่าสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายกฤษณรักษ์ วงศ์ชมภูโรงเรียนบ้านโป่งรูประธานกรรมการ
2. นายเรืองสิทธิ์ กันสุยะโรงเรียนวัดน้ำดิบกรรมการ
3. นายสราวุธ ขัดเรือนโรงเรียนบ้านน้ำย้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสราวุธ ขัดเรือนโรงเรียนบ้านน้ำย้อยประธานกรรมการ
2. นายเรืองสิทธิ์ กันสุยะโรงเรียนวัดน้ำดิบกรรมการ
3. นายดำเกิง แก้วยศโรงเรียนบ้านหนองเงือกกรรมการ
4. นายวิรัตน์ ด้วงวังโรงเรียนบ้านโทกน้ำกัดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายดุสิต จี้จำปาโรงเรียนบ้านน้ำย้อยประธานกรรมการ
2. นายเรือนสิทธิ์ กันสุยะโรงเรียนวัดเหมืองง่ากรรมการ
3. นายตฤบดี นามสอนธนโชติโรงเรียนบ้านทาป่าสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกฤษณรักษ์ วงศ์ชมภูโรงเรียนบ้านโป่งรูประธานกรรมการ
2. นายศุภวิชญ์ กันชูลีโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
3. นางมยุรี มณีขัติย์โรงเรียนวัดขี้เหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสราวุธ ขัดเรือนโรงเรียนบ้านน้ำย้อยประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ ด้วงวังโรงเรียนบ้านโทกน้ำกัดกรรมการ
3. นางณัชชา กำเหนิดโรงเรียนบ้านดอนตองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสราวุธ ขัดเรือนโรงเรียนบ้านน้ำย้อยประธานกรรมการ
2. นายศุภวิชญ์ กันชูลีโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
3. นางณัชชา กำเหนิดโรงเรียนบ้านดอนตองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายกิตติพงษ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนวัดสันต้นธงประธานกรรมการ
2. นายเรืองสิทธิ์ กันสุยะโรงเรียนวัดน้ำดิบกรรมการ
3. นายตฤบดี นามสอนธนโชติโรงเรียนวัดเหมืองง่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนวัดสันต้นธงประธานกรรมการ
2. นายกฤษณรักษ์ วงศ์ชมภูโรงเรียนบ้านโป่งรูกรรมการ
3. นางผ่องพรรณ์ คงทนโรงเรียนวัดเหมืองง่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายดำเกิง แก้วยศโรงเรียนบ้านหนองเงือกประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ ขัดเรือนโรงเรียนบ้านน้ำย้อยกรรมการ
3. นางณัชชา กำเหนิดโรงเรียนบ้านดอนตองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางวัชรี จินดาวงศ์โรงเรียนบ้านศรีย้อยประธานกรรมการ
2. นายเรืองสิทธิ์ กันสุยะโรงเรียนวัดน้ำดิบกรรมการ
3. นายศุภวิชญ์ กันชูลีโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายกิตติพงษ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนวัดสันต้นธงประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ ขัดเรือนโรงเรียนบ้านน้ำย้อยกรรมการ
3. นายศุภวิชญ์ กันชูลีโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางวัชรี จินดาวงศ์โรงเรียนบ้านศรีย้อยประธานกรรมการ
2. นายเรืองสิทธิ์ กันสุยะโรงเรียนวัดน้ำดิบกรรมการ
3. นายศุภวิชญ์ กันชูลีโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายกิตติพงษ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนวัดสันต้นธงประธานกรรมการ
2. นายดำเกิง แก้วยศโรงเรียนบ้านหนองเงือกกรรมการ
3. นางณัชชา กำเหนิดโรงเรียนบ้านดอนตองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนวัดสันต้นธงประธานกรรมการ
2. นายดำเกิง แก้วยศโรงเรียนบ้านหนองเงือกกรรมการ
3. นางณัชชา กำเหนิดโรงเรียนบ้านดอนตองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสราวุธ ขัดเรือนโรงเรียนบ้านน้ำย้อยประธานกรรมการ
2. นางณัชชา กำเหนิดโรงเรียนบ้านดอนตองกรรมการ
3. นายวิรัตน์ ด้วงวังโรงเรียนบ้านโทกน้ำกัดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ ด้วงวังโรงเรียนบ้านโทกน้ำกัดประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ ขัดเรือนโรงเรียนบ้านน้ำย้อยกรรมการ
3. นายศุภวิชญ์ กันชูลีโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
1. นายดำเกิง แก้วยศโรงเรียนบ้านหนองเงือกประธานกรรมการ
2. นายศุภวิชญ์ กันชูลีโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
3. นายวิรัตน์ ด้วงวังโรงเรียนบ้านโทกน้ำกัดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายดุสิต จี้จำปาโรงเรียนบ้านน้ำย้อยประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนวัดสันต้นธงกรรมการ
3. นายดำเกิง แก้วยศโรงเรียนบ้านหนองเงือกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายปราณ ไชยวุฒิข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนวัดสันต้นธงรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ ถากาศโรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่กรรมการ
4. นางผกาพันธ์ ศรีพายัพข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางไมตรี เทพสุตินโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนกรรมการ
6. นางวัชรี จินดาวงศ์โรงเรียนบ้านศรีย้อยกรรมการ
7. นายสิทธิพร แสงทิพย์โรงเรียนวัดป่าสักกรรมการ
8. นางเทพินทร์ ธริญาติโรงเรียนบ้านร้องเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายปราณ ไชยวุฒิข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนวัดสันต้นธงรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ ถากาศโรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่กรรมการ
4. นางผกาพันธ์ ศรีพายัพข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางไมตรี เทพสุตินโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนกรรมการ
6. นางวัชรี จินดาวงศ์โรงเรียนบ้านศรีย้อยกรรมการ
7. นายสิทธิพร แสงทิพย์โรงเรียนวัดป่าสักกรรมการ
8. นางเทพินทร์ ธริญาติโรงเรียนบ้านร้องเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายปราณ ไชยวุฒิข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนวัดสันต้นธงรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ ถากาศโรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่กรรมการ
4. นางผกาพันธ์ ศรีพายัพข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางไมตรี เทพสุตินโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนกรรมการ
6. นางวัชรี จินดาวงศ์โรงเรียนบ้านศรีย้อยกรรมการ
7. นายสิทธิพร แสงทิพย์โรงเรียนวัดป่าสักกรรมการ
8. นางเทพินทร์ ธริญาติโรงเรียนบ้านร้องเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายปราณ ไชยวุฒิข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนวัดสันต้นธงรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ ถากาศโรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่กรรมการ
4. นางผกาพันธ์ ศรีพายัพข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางไมตรี เทพสุตินโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนกรรมการ
6. นางวัชรี จินดาวงศ์โรงเรียนบ้านศรีย้อยกรรมการ
7. นายสิทธิพร แสงทิพย์โรงเรียนวัดป่าสักกรรมการ
8. นางเทพินทร์ ธริญาติโรงเรียนบ้านร้องเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายปราณ ไชยวุฒิข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนวัดสันต้นธงรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ ถากาศโรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่กรรมการ
4. นางผกาพันธ์ ศรีพายัพข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางไมตรี เทพสุตินโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนกรรมการ
6. นางวัชรี จินดาวงศ์โรงเรียนบ้านศรีย้อยกรรมการ
7. นายสิทธิพร แสงทิพย์โรงเรียนวัดป่าสักกรรมการ
8. นางเทพินทร์ ธริญาติโรงเรียนบ้านร้องเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายปราณ ไชยวุฒิข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนวัดสันต้นธงรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ ถากาศโรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่กรรมการ
4. นางผกาพันธ์ ศรีพายัพข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางไมตรี เทพสุตินโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนกรรมการ
6. นางวัชรี จินดาวงศ์โรงเรียนบ้านศรีย้อยกรรมการ
7. นายสิทธิพร แสงทิพย์โรงเรียนวัดป่าสักกรรมการ
8. นางเทพินทร์ ธริญาติโรงเรียนบ้านร้องเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายปราณ ไชยวุฒิข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนวัดสันต้นธงรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ ถากาศโรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่กรรมการ
4. นางผกาพันธ์ ศรีพายัพข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางไมตรี เทพสุตินโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนกรรมการ
6. นางวัชรี จินดาวงศ์โรงเรียนบ้านศรีย้อยกรรมการ
7. นายสิทธิพร แสงทิพย์โรงเรียนวัดป่าสักกรรมการ
8. นางเทพินทร์ ธริญาติโรงเรียนบ้านร้องเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายปราณ ไชยวุฒิข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนวัดสันต้นธงรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ ถากาศโรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่กรรมการ
4. นางผกาพันธ์ ศรีพายัพข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางไมตรี เทพสุตินโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนกรรมการ
6. นางวัชรี จินดาวงศ์โรงเรียนบ้านศรีย้อยกรรมการ
7. นายสิทธิพร แสงทิพย์โรงเรียนวัดป่าสักกรรมการ
8. นางเทพินทร์ ธริญาติโรงเรียนบ้านร้องเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายปราณ ไชยวุฒิข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนวัดสันต้นธงรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ ถากาศโรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่กรรมการ
4. นางผกาพันธ์ ศรีพายัพข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางไมตรี เทพสุตินโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนกรรมการ
6. นางวัชรี จินดาวงศ์โรงเรียนบ้านศรีย้อยกรรมการ
7. นายสิทธิพร แสงทิพย์โรงเรียนวัดป่าสักกรรมการ
8. นางเทพินทร์ ธริญาติโรงเรียนบ้านร้องเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายปราณ ไชยวุฒิข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนวัดสันต้นธงรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ ถากาศโรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่กรรมการ
4. นางผกาพันธ์ ศรีพายัพข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางไมตรี เทพสุตินโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนกรรมการ
6. นางวัชรี จินดาวงศ์โรงเรียนบ้านศรีย้อยกรรมการ
7. นายสิทธิพร แสงทิพย์โรงเรียนวัดป่าสักกรรมการ
8. นางเทพินทร์ ธริญาติโรงเรียนบ้านร้องเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายปราณ ไชยวุฒิข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนวัดสันต้นธงรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ ถากาศโรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่กรรมการ
4. นางผกาพันธ์ ศรีพายัพข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางไมตรี เทพสุตินโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนกรรมการ
6. นางวัชรี จินดาวงศ์โรงเรียนบ้านศรีย้อยกรรมการ
7. นายสิทธิพร แสงทิพย์โรงเรียนวัดป่าสักกรรมการ
8. นางเทพินทร์ ธริญาติโรงเรียนบ้านร้องเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3
1. นายปราณ ไชยวุฒิข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนวัดสันต้นธงรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ ถากาศโรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่กรรมการ
4. นางผกาพันธ์ ศรีพายัพข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางไมตรี เทพสุตินโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนกรรมการ
6. นางวัชรี จินดาวงศ์โรงเรียนบ้านศรีย้อยกรรมการ
7. นายสิทธิพร แสงทิพย์โรงเรียนวัดป่าสักกรรมการ
8. นางเทพินทร์ ธริญาติโรงเรียนบ้านร้องเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายกิตติพงษ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนวัดสันต้นธงประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ถากาศโรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่กรรมการ
3. นายดุสิต จี้จำปาโรงเรียนบ้านน้ำย้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายปราณ ไชยวุฒิข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวสกุณา นันธะชัยเดชากุลโรงเรียนบ้านโทกน้ำกัดกรรมการ
3. นางทองเจือ เทพไกรโรงเรียนบ้านดงสารภีกรรมการ
4. นางสิริพร เทียนสว่างโรงเรียนเทศบาลจามเทวีกรรมการ
5. นางสถาพร วังธิยองโรงเรียนเทศบาลประตูลี้กรรมการ
6. นางวรินทร หล่อธานโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายปราณ ไชยวุฒิข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวสกุณา นันธะชัยเดชากุลโรงเรียนบ้านโทกน้ำกัดกรรมการ
3. นางทองเจือ เทพไกรโรงเรียนบ้านดงสารภีกรรมการ
4. นางวรินทร หล่อธานโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายปราณ ไชยวุฒิข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวสกุณา นันธะชัยเดชากุลโรงเรียนบ้านโทกน้ำกัดกรรมการ
3. นางทองเจือ เทพไกรโรงเรียนบ้านดงสารภีกรรมการ
4. นางสิริพร เทียนสว่างโรงเรียนเทศบาลจามเทวีกรรมการ
5. นางสถาพร วังธิยองโรงเรียนเทศบาลประตูลี้กรรมการ
6. นางไมตรี เทพสุตินโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายปราณ ไชยวุฒิข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวสกุณา นันธะชัยเดชากุลโรงเรียนบ้านโทกน้ำกัดกรรมการ
3. นางวรินทร หล่อธานโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
4. นางทองเจือ เทพไกรโรงเรียนบ้านดงสารภีกรรมการ
5. นางสถาพร วังธิยองโรงเรียนเทศบาลประตูลี้กรรมการ
6. นางไมตรี เทพสุตินโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายปราณ ไชยวุฒิข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวสกุณา นันธะชัยเดชากุลโรงเรียนบ้านโทกน้ำกัดกรรมการ
3. นางวรินทร หล่อธานโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
4. นางทองเจือ เทพไกรโรงเรียนบ้านดงสารภีกรรมการ
5. นางสถาพร วังธิยองโรงเรียนเทศบาลประตูลี้กรรมการ
6. นางไมตรี เทพสุตินโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายปราณ ไชยวุฒิข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวสกุณา นันธะชัยเดชากุลโรงเรียนบ้านโทกน้ำกัดกรรมการ
3. นางวรินทร หล่อธานโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
4. นางทองเจือ เทพไกรโรงเรียนบ้านดงสารภีกรรมการ
5. นางสถาพร วังธิยองโรงเรียนเทศบาลประตูลี้กรรมการ
6. นางไมตรี เทพสุตินโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายปราณ ไชยวุฒิข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวสกุณา นันธะชัยเดชากุลโรงเรียนบ้านโทกน้ำกัดกรรมการ
3. นางวรินทร หล่อธานโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
4. นางทองเจือ เทพไกรโรงเรียนบ้านดงสารภีกรรมการ
5. นางสถาพร วังธิยองโรงเรียนเทศบาลประตูลี้กรรมการ
6. นางไมตรี เทพสุตินโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางนงลักษณ์ อุดทาเศษโรงเรียนวัดสันป่าสักประธานกรรมการ
2. Mr.Peter Newingtonผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางนภัสภรณ์ ดวงเนตรโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนกรรมการ
4. นางพัทธยา สานตาโรงเรียนวัดอรัญญารามกรรมการ
5. นางสาวปริมา คิดการโรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางศิริลักษณ์ ประพันธ์ปรีชาโรงเรียนบ้านหนองเกิดประธานกรรมการ
2. นายพงศกร พุทธิมาโรงเรียนวัดบ้านก้องกรรมการ
3. Mr.Peter Newingtonผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสาวจริยา เมืองตาแก้วโรงเรียนวัดขี้เหล็กกรรมการ
5. นางสาวประภารัตน์ ไชยวันโรงเรียนบ้านเหมืองลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางสาวนิธินาถ ทวีศักดิ์โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณประธานกรรมการ
2. นางสาวชัณณ์วรัฑม์ ปัญญามณีศรโรงเรียนวัดสันคะยอมกรรมการ
3. นางรำไพ พงษ์เพชรกาฬโรงเรียนตำบลบ้านแป้นกรรมการ
4. Mr.Roy Mackayโรงเรียนดรุณพัฒนากรรมการ
5. นางเกวรินทร์ คิฟเฟอร์โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบกรรมการ
6. นางสาวธีราภรณ์ คำฟูโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางนิตยา ฐานันตรานนท์โรงเรียนวัดเหมืองง่าประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภักษร ปัญญาเหล็กโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
3. Mr.Simon Montgomerie Cherryโรงเรียนรพีเลิศวิทยากรรมการ
4. นายกฤตภาสน์ พุทเกิดโรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบกรรมการ
5. นางสาวลฎาภา ไชยวงศ์โรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางวัชรี ธรรมราชโรงเรียนวัดหนองซิวประธานกรรมการ
2. นางสาวลลิตตา ภักดีวานิชโรงเรียนวัดบ้านม้ากรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี ปาปะกังโรงเรียนบ้านหนองเงือกกรรมการ
4. นางพิชชาภัทร์ ถนอมจิตร์ธนิตโรงเรียนบ้านศรีป้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นายอรรณพ โยนิจโรงเรียนวัดป่าสักประธานกรรมการ
2. นางสาวปริญญา บุญบุรีโรงเรียนบ้านทาป่าเปากรรมการ
3. นางสาวอังคณา อ็อทแมนโรงเรียนอรพินพิทยากรรมการ
4. นางอัญชลี ฟาโรวิชโรงเรียนบ้านจำบอนกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรินภา จอมปุกโรงเรียนบ้านสันป่าเหียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวนีย์ กัญญสายโรงเรียนวัดสันคะยอมประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรืนทร์ เตาะแปโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
3. นางนันทภัค ศรีเงินโรงเรียนบ้านร้องเรือกรรมการ
4. นางดอกไม้ ทองชัยโรงเรียนวัดหนองสมณะกรรมการ
5. นายเหมันต์ ยะอุทัยโรงเรียนบ้านห้วยไซกรรมการ
6. นางสุชัญญาณัฏฐ์ จันทร์ประทุมโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายคมกริช ณ เชียงใหม่โรงเรียนใบบุญลำพูนประธานกรรมการ
2. MissChen Ruโรงเรียนใบบุญลำพูนกรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา สมวะเวียงโรงเรียนดรุณพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายคมกริช ณ เชียงใหม่โรงเรียนใบบุญลำพูนประธานกรรมการ
2. MissChen Ruโรงเรียนใบบุญลำพูนกรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา สมวะเวียงโรงเรียนดรุณพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสงกรานต์ จันทร์บุญเป็งโรงเรียนวัดสันป่าสักประธานกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ ธรรมขัดดุกโรงเรียนบ้านทาชมภูกรรมการ
3. นายโยธิน ตาน้อยโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
4. นายอภิชาติ กาศมณีโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
5. นายธีรศักดิ์ ลังกาพินธ์โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบกรรมการ
6. นางสาวศุภอักษร แก้วพรหมโรงเรียนวัดอรัญญารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายสมโชค เวศน์วิวัฒน์โรงเรียนวัดบ้านแจ่มประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ สมชาติโรงเรียนวัดบ้านก้องกรรมการ
3. นายธีระวัฒน์ ชมภูกาศโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ เป็งคำโรงเรียนวัดบ้านม้ากรรมการ
5. นายศักดิ์ชาย ขวัญสินโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. จ.ส.ต.สุรัก เชื้อหลุบโพธิ์โรงเรียนบ้านศรีป้านประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ปัญญาใหญ่โรงเรียนวัดศรีดอนชัยกรรมการ
3. นายประเสริฐ ชัยชนะโรงเรียนบ้านจำบอนกรรมการ
4. นายภูมิพิศิษฏ์ ก้อนแก้วโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
5. นายพีรศักดิ์ พรหมนิลโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายขจรศักดิ์ พรหมช่วยโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวสรารัตน์ เดชะวงศ์โรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
3. นายเหมันต์ ยะอุทัยโรงเรียนบ้านห้วยไซกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางวิมลรัตน์ สมบัติใหม่โรงเรียนวัดบ้านม้าประธานกรรมการ
2. นางสาวนมิตา บ้านเรือนโรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
3. นางวารุณี โพธิ์ทองโรงเรียนธรรมสาธิตศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางมาลีวัลย์ ลือสักโรงเรียนวัดสันป่าสักประธานกรรมการ
2. นางสาวนมิตา บ้านเรือนโรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
3. นางวิมลรัตน์ สมบัติใหม่โรงเรียนวัดบ้านม้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางมาลีวัลย์ ลือสักโรงเรียนวัดป่าสักประธานกรรมการ
2. นางวารุณี โพธิ์ทองโรงเรียนธรรมสาธิตศึกษากรรมการ
3. นางภัทรนิษฐ์ อุปละกูลข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางวิมลรัตน์ สมบัติใหม่โรงเรียนวัดบ้านม้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายประวัติ พุ่มพวงโรงเรียนวัดฮ่องกอกประธานกรรมการ
2. นางดลนภา สมุททารินทร์โรงเรียนบ้านทาป่าสักกรรมการ
3. นางสาวสารภี ยาทองโรงเรียนวัดอรัญญารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
1. นายนรินทร์ คำออนโรงเรียนบ้านสะปุ๋งประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ ทองคำฟูโรงเรียนบ้านหนองช้างคืนกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ สุขต้อโรงเรียนรพีเลิศวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นายณัฐภัทร หลวงจันทร์โรงเรียนเชตวันหนองหมูประธานกรรมการ
2. นายอนุกูล หลวงธิจาโรงเรียนบ้านไร่ดงกรรมการ
3. นางเกศกนก โปธิมอยโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายประทีป สุ่มสุขโรงเรียนวัดบ้านธิประธานกรรมการ
2. นายเทวกร โกรินทร์โรงเรียนบ้านหนองเกิดกรรมการ
3. นางสาวพลอยรัตน์ รัตนพงค์โรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนีย์ สุขต้อโรงเรียนรพีเลิศวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิษณุกร วงเวียนโรงเรียนธนรัตน์วิทยากรรมการ
3. นายจำเนียน ปันดีโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ ใบสุขันธ์โรงเรียนวัดสันคะยอมประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ จันทร์ดีโรงเรียนบ้านหนองเงือกกรรมการ
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ ไชยยมโรงเรียนใบบุญป่าซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายนัธทวัฒน์ พงษ์พุกพัชรกุลโรงเรียนอนุบาลลำพูนประธานกรรมการ
2. นายพิษณุกร วงเวียนโรงเรียนธนรัตน์วิทยากรรมการ
3. นายประทีป สุ่ขสุขโรงเรียนวัดบ้านธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางดลนภา สมุททารินทร์โรงเรียนบ้านทาป่าสักประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ ไชยยมโรงเรียนใบบุญป่าซางกรรมการ
3. นางสาวธัญญาภรณ์ สิทธิโรงเรียนบ้านน้ำย้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายอนุกูล หลวงธิจาโรงเรียนบ้านไร่ดงประธานกรรมการ
2. นายประวัติ พุุ่มพวงโรงเรียนวัดฮ่องกอกกรรมการ
3. นายปิยะชัย วินัตพรสวรรค์โรงเรียนรพีเลิศวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายประทีป สุ่มสุขโรงเรียนวัดบ้านธิประธานกรรมการ
2. นายประวัติ พุุ่มพวงโรงเรียนวัดฮ่องกอกกรรมการ
3. นายจำเนียน ปันดีโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวิตรี อินแถลงโรงเรียนอนุบาลลำพูนประธานกรรมการ
2. นายอธิบดี ศรีกอนติโรงเรียนใบบุญลำพูนกรรมการ
3. นางสาวสุธีรา หล้าจันทร์โรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
4. นางสาวปิยวรรณ กันทาทองโรงเรียนวัดป่าแดดกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายประพันธ์ มโนชมภูโรงเรียนบ้านทาป่าสักประธานกรรมการ
2. นางฐิตินันท์ หล่อเถินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการ
3. นางรดาพร โปชัยคุปต์โรงเรียนวัดป่าแดดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ มโนชมภูโรงเรียนบ้านทาป่าสักประธานกรรมการ
2. นางฐิตินันท์ หล่อเถินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการ
3. นางสาวปริญญา บุญบุรีโรงเรียนบ้านทาป่าเปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายประพันธ์ วินันท์โรงเรียนบ้านแม่อาวประธานกรรมการ
2. นางรดาพร โปชัยคุปต์โรงเรียนวัดป่าแดดกรรมการ
3. นางโสภี โยกาศโรงเรียนบ้านศรีป้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ วินันท์โรงเรียนบ้านแม่อาวประธานกรรมการ
2. นางฐิตินันท์ หล่อเถินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการ
3. นางโสภี โยกาศโรงเรียนบ้านศรีป้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางอารีย์ พงค์สุวรรณโรงเรียนวัดบ้านม้าประธานกรรมการ
2. นางไพจิตตรี ศรีหาพุฒโรงเรียนวัดกู่เส้ากรรมการ
3. นายปวันรักษ์ สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอารีย์ พงค์สุวรรณโรงเรียนวัดบ้านม้าประธานกรรมการ
2. นางไพจิตตรี ศรีหาพุฒโรงเรียนวัดกู่เส้ากรรมการ
3. นายปวันรักษ์ สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายปกรณ์ ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านทาปลาดุกประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ พรหมสิทธิ์โรงเรียนอรพินพิทยากรรมการ
3. นายจักรพันธ์ โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายทองคำ หะกาศโรงเรียนบ้านร้องเรือประธานกรรมการ
2. นางวาสนา จันทร์ทิพย์โรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
3. นางเฉลิมพร สุรินทร์เปาโรงเรียนบ้านทาป่าสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายเกษตร ศรีวรรณนาโรงเรียนบ้านหนองช้างคืนประธานกรรมการ
2. นางฐิตินันท์ หล่อเถินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายจักรพันธ์ โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทองประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ ชมภูเทศโรงเรียนบ้านหนองผ้าขาวกรรมการ
3. นายประพันธ์ วินันท์โรงเรียนบ้านแม่อาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายเกษตร ศรีวรรณนาโรงเรียนบ้านหนองช้างคืนประธานกรรมการ
2. นางสาวกรวิกา ปัญญาวัยโรงเรียนใบบุญป่าซางกรรมการ
3. นางนภัสสร ศิลประเสริฐโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายเกษตร ศรีวรรณนาโรงเรียนบ้านหนองช้างคืนประธานกรรมการ
2. นางสาวกรวิกา ปัญญาวัยโรงเรียนใบบุญป่าซางกรรมการ
3. นางนภัสสร ศิลประเสริฐโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางนภัสสร ศิลประเสริฐโรงเรียนอนุบาลลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร พรมวิจิตรโรงเรียนใบบุญลำพูนกรรมการ
3. นางไพจิตตรี ศรีหาพุฒโรงเรียนวัดกู่เส้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางนภัสสร ศิลประเสริฐโรงเรียนอนุบาลลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร พรมวิจิตรโรงเรียนใบบุญลำพูนกรรมการ
3. นางไพจิตตรี ศรีหาพุฒโรงเรียนวัดกู่เส้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นางฐิตินันท์ หล่อเถินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรวิกา ปัญญาวัยโรงเรียนใบบุญป่าซางกรรมการ
3. นางไพจิตตรี ศรีหาพุฒโรงเรียนวัดกู่เส้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางนภัสสร ศิลประเสริฐโรงเรียนอนุบาลลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวกรวิกา ปัญญาวัยโรงเรียนใบบุญป่าซางกรรมการ
3. นางไพจิตตรี ศรีหาพุฒโรงเรียนวัดกู่เส้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางไพจิตตรี ศรีหาพุฒโรงเรียนวัดกู่เส้าประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ พรหมสิทธิ์โรงเรียนอรพินพิทยากรรมการ
3. นางนภัสสร ศิลประเสริฐโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางไพจิตตรี ศรีหาพุฒโรงเรียนวัดกู่เส้าประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ พรหมสิทธิ์โรงเรียนอรพินพิทยากรรมการ
3. นางนภัสสร ศิลประเสริฐโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางกัญญาณัฐ มูลผึ้งโรงเรียนบ้านโป่งรูประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ อุตมะโชคโรงเรียนบ้านสันป่าเหียงกรรมการ
3. นางสาวชนากานต์ โพธิศาสตร์โรงเรียนวัดป่าสักกรรมการ
4. นางสาวผุสดี พรหมสิทธิ์โรงเรียนอรพินพิทยากรรมการ
5. นางรัศดาภรณ์ เทพมณีโรงเรียนวัดป่าตึงเชตวันกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางแสงเดือน เชียรกิจสุนทรโรงเรียนวัดช้างค้ำประธานกรรมการ
2. นางสาวดาราวรรณ ยะเวียงโรงเรียนวัดเหมืองง่ากรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ตาหงษ์โรงเรียนบ้านหล่ายทากรรมการ
4. นางสาวธมลณัฏฐ์ คำไมตรีวุฒิกุลโรงเรียนใบบุญป่าซางกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล จันทนุปานโรงเรียนวัดหนองหล่มกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวศุภลักษณ์ มโนพรมโรงเรียนบ้านทาปลาดุกประธานกรรมการ
2. นางณัฐสุดา นาลอศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ คำแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวศุภลักษณ์ มโนพรมโรงเรียนบ้านทาปลาดุกประธานกรรมการ
2. นางณัฐสุดา นาลอศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ คำแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวศุภลักษณ์ มโนพรมโรงเรียนบ้านทาปลาดุกประธานกรรมการ
2. นางณัฐสุดา นาลอศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ คำแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางแก่นจันทร์ แสงอรุณโรงเรียนบ้านโป่งรูประธานกรรมการ
2. นางณัฐสุดา นาลอศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ คำแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางแก่นจันทร์ แสงอรุณโรงเรียนบ้านโป่งรูประธานกรรมการ
2. นางณัฐสุดา นาลอศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ คำแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางไพวรรณ ศรีบัวนำโรงเรียนบ้านหนองเงือกประธานกรรมการ
2. นางวิภาวี บุนนาคศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการ
3. นางสาวนิชาภา โสมนัสศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางไพวรรณ ศรีบัวนำโรงเรียนบ้านหนองเงือกประธานกรรมการ
2. นางวิภาวี บุนนาคศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการ
3. นางสาวเกวลิน ประเสริฐผลศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางไพวรรณ ศรีบัวนำโรงเรียนบ้านหนองเงือกประธานกรรมการ
2. นางวิภาวี บุนนาคศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการ
3. นางสาวเกวลิน ประเสริฐผลศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางไพวรรณ ศรีบัวนำโรงเรียนบ้านหนองเงือกประธานกรรมการ
2. นายสมชาย อภิวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการ
3. นางสาวกิตติกา สาสุจิตรศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางไพวรรณ ศรีบัวนำโรงเรียนบ้านหนองเงือกประธานกรรมการ
2. นายสมชาย อภิวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการ
3. นางสาวกิตติกา สาสุจิตรศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุนทร ศรีนวลโรงเรียนวัดป่าสักประธานกรรมการ
2. นางธรรมพร มณีกุลศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการ
3. นางสาวเจมจิรา แสงศรีจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุนทร ศรีนวลโรงเรียนวัดป่าสักประธานกรรมการ
2. นางธรรมพร มณีกุลศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการ
3. นางสาวเจมจิรา แสงศรีจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอรพิน เดชคุณมากโรงเรียนบ้านศรีย้อยประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ สินธพทองศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการ
3. นางสาวขวัญหทัย ฟุ้งเฟื่องศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอรพิน เดชคุณมากโรงเรียนบ้านศรีย้อยประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ สิทธพทองศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการ
3. นางสาวขวัญหทัย ฟุ้งเฟื่องศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรพิน เดชคุณมากโรงเรียนบ้านศรีย้อยประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ สิทธพทองศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการ
3. นางสาวขวัญหทัย ฟุ้งเฟื่องศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอรพิน เดชคุณมากโรงเรียนบ้านศรีย้อยประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ สิทธพทองศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการ
3. นางสาวขวัญหทัย ฟุ้งเฟื่องศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางอรพิน เดชคุณมากโรงเรียนบ้านศรีย้อยประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ สิทธพทองศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการ
3. นางสาวขวัญหทัย ฟุ้งเฟื่องศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวนิตยา อุตระธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26ประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงรัตน์ กันจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการ
3. นายวินัย ขนาดขจีศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวนิตยา อุตระธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26ประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงรัตน์ กันจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการ
3. นายวินัย ขนาดขจีศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวนิตยา อุตระธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26ประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงรัตน์ กันจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการ
3. นายวินัย ขนาดขจีศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิตยา อุตระธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26ประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงรัตน์ กันจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการ
3. นายวินัย ขนาดขจีศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวนิตยา อุตระธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26ประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงรัตน์ กันจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการ
3. นายวินัย ขนาดขจีศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกัญญาณัฐ คำสุวัตร์โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อยประธานกรรมการ
2. นางสาวนูรีมัน วุนชูแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการ
3. นางสาวนุชกานต์ พันธ์วิไลศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายภูวกร วิริยาโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบประธานกรรมการ
2. นางสาวดลฤดี มาแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการ
3. นางสาวณัฐพร พันธ์วิไลศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวาสนา จันทร์ทิพย์โรงเรียนอนุบาลลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวเฉลิมรัฐ โพธิ์แจ่มศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการ
3. นางสาวนิชาภา โสมนัสศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางณัฐนันท์ แก้วสุวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนประธานกรรมการ
2. นางสาวนูรอัยณี สอละชอศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการ
3. นายกันชัยพร พานพลศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอนุสรา จันทร์ตาธรรมศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ มูลประนันศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการ
3. นายธนพล หอมนานศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสกุนตลา เป็งกาศโรงเรียนวัดอรัญญารามประธานกรรมการ
2. นายปิยวัฒน์ จิตหาญศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการ
3. นางสาวปวันพัสตร์ ศรีทิพย์ศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศกุนตลา เป็งกาศโรงเรียนวัดอรัญญารามประธานกรรมการ
2. นางสาวนงนุช กันทพลหาญศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการ
3. นางสุชาดา น้อยพงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวนิตยา อุตระธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26ประธานกรรมการ
2. นายสุริยา กองมงคลศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการ
3. นายอมรเทพ ศิริเวชศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวนิตยา อุตระธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26ประธานกรรมการ
2. นายสุริยา กองมงคลศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการ
3. นายอมรเทพ ศิริเวชศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวนิตยา อุตระธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริพร ปิยารักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการ
3. นางสาวลักษณา กลิ่นหอมศูนย์การศึกษาพิเศษฯจ.ลำพูนกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โทร.053 003 551 ต่อ 122,123Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]