::sp-lpn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางกาญจนา จันตาทะโรงเรียนบ้านแม่แสมกรรมการ
2. นางสาวฤทัยรัตน์ หวันฮ้อโรงเรียนบ้านห้วยแทงกรรมการ
3. นางสาวลำดวน ศีลธรรมโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
4. นางลัดดา คำปุกโรงเรียนบ้านศรีเตี้ยกรรมการ
5. นางเกษร ยอดแก้วโรงเรียนบ้านแม่ป้อกกรรมการ
6. นางสาวเกวลี แก้วคือโรงเรียนอัยยสิริกรรมการ
7. นางรัตนา ตันตราโรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางกาญจนา จันตาทะโรงเรียนบ้านแม่แสมกรรมการ
2. นางฤทัยรัตน์ หวันฮ้อโรงเรียนบ้านห้วยแทงกรรมการ
3. นางสาวลำดวน ศีลธรรมโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
4. นางลัดดา คำปุกโรงเรียนบ้านศรีเตี้ยกรรมการ
5. นางเกษร ยอดแก้วโรงเรียนบ้านแม่ป้อกกรรมการ
6. นางสาวเกวลี แก้วคือโรงเรียนอัยยสิริกรรมการ
7. นางรัตนา ตันตราโรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา จันตาทะโรงเรียนบ้านแม่แสมกรรมการ
2. นางสาวฤทัยรัตน์ หวันฮ้อโรงเรียนบ้านห้วยแทงกรรมการ
3. นางลัดดา คำปุกโรงเรียนบ้านศรีเตี้ยกรรมการ
4. นางลำดวน ศีลธรรมโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
5. นางเกษร ยอดแก้วโรงเรียนบ้านแม่ป้อกกรรมการ
6. นางสาวเกวลี แก้วคือโรงเรียนอัยยสิริกรรมการ
7. นางรัตนา ตันตราโรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางกฤษดา ก๋าวิบูลโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นางวรรภา ขันแก้วโรงเรียนบ้านป่าพลูกรรมการ
3. นางทิพย์ญาพร แก้วเล็กโรงเรียนห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางเบญจวรรณ จอมงามโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
5. นางสกาวเดือน ขัดเรือนโรงเรียนวัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล)กรรมการ
6. นางลำดวน บุญปกโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นางกฤษดา ก๋าวิบูลโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นางวรรภา ขันแก้วโรงเรียนบ้านป่าพลูกรรมการ
3. นางสาวทิพย์ญาพร แก้วเล็กโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางเบญจวรรณ จอมงามโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
5. นางสกาวเดือน ขัดเรือนโรงเรียนวัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล)กรรมการ
6. นางลำดวน บุญปกโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
1. นางสาวนวลอนงค์ ไชยยาโรงเรียนบ้านแม่ปันเดงกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ นาคนามโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
3. นางสาวมลฤดี กัณทวงค์โรงเรียนบ้านแม่หว่าง (ราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางลัดดา อรินแจ้โรงเรียนบ้านเหล่ายาวกรรมการ
5. นางสาววันทนิกา เพ็ญเวียงโรงเรียนบ้านวังมนกรรมการ
6. นางสุมาลี คุ้มเสมโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
7. นางวาโย มณีวรรณโรงเรียนอัยยสิริกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
1. นางสาวนวลอนงค์ ไชยยาโรงเรียนบ้านแม่ปันเดงกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ นาคนามโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
3. นางสาวมลฤดี กัณทวงค์โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางลัดดา อรินแจ้โรงเรียนบ้านเหล่ายาวกรรมการ
5. นางสาววันทนิกา เพ็ญเวียงโรงเรียนบ้านวังมนกรรมการ
6. นางสุมาลี คุ้มเสมโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
7. นางวาโย มณีวรรณโรงเรียนอัยยสิริกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นางสาวนวลอนงค์ ไชยยาโรงเรียนบ้านแม่ปันเดงกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ นาคนามโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
3. นางสาวมลฤดี กัณทวงค์โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางลัดดา อรินแจ้โรงเรียนบ้านเหล่ายาวกรรมการ
5. นางสาววันทนิกา เพ็ญเวียงโรงเรียนบ้านวังมนกรรมการ
6. นางสุมาลี คุ้มเสมโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
7. นางวาโย มณีวรรณโรงเรียนอัยยสิริกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาวทับทิม จันธิยะโรงเรียนบ้านแม่บอนกรรมการ
2. นายจเร สุภาใจโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
3. นายชวิน ไกรเทพโรงเรียนบ้านหนองสูนกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ คำปาโรงเรียนบ้านม่วงสามปีกรรมการ
5. นางสาววารุณี คำวิโรจน์โรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
6. นางรุ่งอรุณ กาบบัวโรงเรียนวัดวังสะแกงกรรมการ
7. นางสาวนิดานุช ปันโปธาโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวทับทิม จันธิยะโรงเรียนบ้านแม่บอนกรรมการ
2. นายจเร สุภาใจโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
3. นายชวิน ไกรเทพโรงเรียนบ้านหนองสูนกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ คำปาโรงเรียนบ้านม่วงสามปีกรรมการ
5. นางสาววารุณี คำวิโรจน์โรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
6. นางรุ่งอรุณ กาบบัวโรงเรียนวัดวังสะแกงกรรมการ
7. นางสาวนิดานุช ปันโปธาโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวทับทิม จันธิยะโรงเรียนบ้านแม่บอนกรรมการ
2. นายจเร สุภาใจโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
3. นายชวิน ไกรเทพโรงเรียนบ้านหนองสูนกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ คำปาโรงเรียนบ้านม่วงสามปีกรรมการ
5. นางสาววารุณี คำวิโรจน์โรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
6. นางรุ่งอรุณ กาบบัวโรงเรียนวัดวังสะแกงกรรมการ
7. นางสาวนิดานุช ปันโปธาโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายอนันต์ เตชะระโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
2. นางภัทรียา ธรรมสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
3. นายธวิทย์ ทอเตี้ยโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
4. นางพิศมัย ดวงบุรงค์โรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ สุวรรณโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)กรรมการ
6. นางสาวกัลยาณี ชัยห้วยห้าโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
7. นางปาริฉัตร อินกองงามโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ เตชะระโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
2. นางภัทรียา ธรรมสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
3. นายธวิทย์ ทอเตี้ยโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
4. นางพิศมัย ดวงบุรงค์โรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ สุวรรณโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)กรรมการ
6. นางสาวกัลยาณี ชัยห้วยห้าโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
7. นางปาริฉัตร อินกองงามโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นางสาวนงลักษณ์ จันทวาลย์โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์กรรมการ
2. นางสาวสันนิภา ปุ๊ดภาษีโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
3. นางสาวปาริฉัตร ต๊ะสินธุโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวนวลลาวัลย์ ต๊ะลิสังวาลย์โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา นิเกษโรงเรียนบ้านห้วยแทงกรรมการ
2. นางศศิธร สุตานันท์โรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
3. นายสง่า แสงเงินชัยโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
4. นายสุวัตร์ พร้อมสุภาโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางลำดวน วงศ์ฝั้นโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
2. นางอัจฉริยา ป๊อกเชื้อโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
3. นางสาวศรีวรรณ สุนทรสัตถาพรโรงเรียนบ้านม่วงสามปีกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวโสภิตรา พรหมใจโรงเรียนบ้านหนองหลักกรรมการ
2. นางถิรนันท์ พิมพ์กะภีร์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
3. นางเนตรนภา เดชเขตขันโรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนากรรมการ
4. นายสุทธิโชติ พรมฝายโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายธนภัทร ภูดอนตองโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
2. นางสาวสิวาภรณ์ โพธิ์อบโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
3. นางสาวรัชนีกร กันคำโรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ญาณะธารโรงเรียนจิรพิทยากรรมการ
5. นางสาวอุษณี เปาวะโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวอโนทัย แก้วมูลโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ใจ เกื้อกูลวงศ์โรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
3. นายสุวิชา เมืองมูลโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายพัชรพล หนองภิวงค์โรงเรียนบ้านปวงกรรมการ
2. นางวรรณพร สิทธิตันโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
3. นางสาวกันนิกา เทพทองโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางจันทรา ปัญโญกลางโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
2. นางอารีรัตน์ ติ๊บเตปินโรงเรียนบ้านเหล่ายาวกรรมการ
3. นางรัตนา จอมขันเงินโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายนพดล มังสังข์โรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
2. นายบรรจง เรือนรูโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายภาณุวิชญ์ โปธายี่โรงเรียนวัดวังสะแกงกรรมการ
4. นายณัฐพล พฤฒิสมพรโรงเรียนบ้านม่วงสามปีกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายนพดล มังสังข์โรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
2. นายบรรจง เรือนรูโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายภาณุวิชญ์ โปธายี่โรงเรียนวัดวังสะแกงกรรมการ
4. นายณัฐพล พฤฒิสมพรโรงเรียนบ้านม่วงสามปีกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางกัญจน์ณัฏฐ์ ไชยสิทธิ์โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
2. นางกนกพร บังคมเนตรโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
3. นางสาวกัญญภา ศรีชัยตันโรงเรียนบ้านสันปูเลยกรรมการ
4. นางรวีโรจน์ พรมเศษโรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนากรรมการ
5. นางสาวพนิดา นาทรายนุสรณ์โรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
6. นางโชติกา อโนต๊ะโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางกัญจน์ณัฏฐ์ ไชยสิทธิ์โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
2. นางกนกพร บังคมเนตรโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
3. นางสาวกัญญภา ศรีชัยตันโรงเรียนบ้านสันปูเลยกรรมการ
4. นางรวีโรจน์ พรมเศษโรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนากรรมการ
5. นางสาวพนิดา นาทรายนุสรณ์โรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
6. นางโชติกา อโนต๊ะโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางกัญจน์ณัฏฐ์ ไชยสิทธิ์โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
2. นางกนกพร บังคมเนตรโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
3. นางสาวกัญญภา ศรีชัยตันโรงเรียนบ้านสันปูเลยกรรมการ
4. นางรวีโรจน์ พรมเศษโรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนากรรมการ
5. นางสาวพนิดา นาทรายนุสรณ์โรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
6. นางโชติกา อโนต๊ะโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นางสาววราภรณ์ ธรรมอักษรโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหางกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ อุตสาห์ปันโรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยากรรมการ
3. นางสาวนันทวัน จินาติโรงเรียนจิรพิทยากรรมการ
4. นางสาวนวพร เรือนฟ้างามโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
5. นางสาวปราณปริยา พิมพาโรงเรียนวัดร้องธารกรรมการ
6. นางสาวอมรรัตน์ สุรินทร์ทองโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายสรายุทธ พวงพ่วงโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
2. นางสาวสกาวนภา แสนใหม่โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
3. นางสาวกัญญานี ใจผลโรงเรียนวัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล)กรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางสาวกฤติยา ปาตีคำโรงเรียนบ้านหนองสูนกรรมการ
2. นางสมจิต ไชยเชษฐ์โรงเรียนบ้านห้วยแพ่งกรรมการ
3. นายศรราม บุญเรือนโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
4. นางราตรี คำพรรษาโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัลยาณี ชุ่มแกว่งโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา เต๊าะศรีอ้ายโรงเรียนบ้านฮ่อมต้อกรรมการ
3. นางศิริพร แดนโพธิ์โรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
1. นางวิภาวรรณ ชลชวลิตบ้านแม่แนตกรรมการ
2. นางสาวคนิดา หมื่นจำปาบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
3. นางวิภาวรรณ ยุบาลคำบ้านทุ่งข้างหางกรรมการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
1. นางประภาภรณ์ ชมภูวงค์โรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
2. นางสาวสุธีรา ปัญญามีโรงเรียนบ้านม่วงสามปีกรรมการ
3. นางสาวเกวลี ภูดอนตองโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นางสาวอภิชญาดา บุญวิรัตน์โรงเรียนบ้านเวียงหนองล่องกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา โคตรวงศ์โรงเรียนบ้านป่าพลูกรรมการ
3. นายณัฐวัฒน์ ฝั้นฉางข้าวโรงเรียนจิรพิทยากรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางอรัญญา ก้องกังวาลไกลโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
2. นางศิกานต์ สร้อยญาณโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
3. นางจีราภรณ์ ทันวันโรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
4. นางวนิดา พรมฝายโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล สิริกรเกษมโรงเรียนจิรพิทยากรรมการ
2. นางแสงเพ็ญ ปันตาติ๊บโรงเรียนอัยยสิริกรรมการ
3. นางยุพาพรรณ์ วงษ์วานโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาววิจิตรา วารินทร์สุขโรงเรียนบ้านสันวิไลกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นางศศิธร สมบัติใหม่โรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
2. นางเหรียญทอง รังสิยารมย์โรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา กันธรรมโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
4. นางสาธินี มนีวรรณโรงเรียนอัยยสิริกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
1. นางน้ำฝน สีสิงห์โรงเรียนบ้านไม้สลีกรรมการ
2. นายอนุชา อุ่นนันกาศโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
3. นางสุภาพร เดชอูปโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายพลาดิศัย สวกวรรณ์โรงเรียนบ้านเหล่ายาวกรรมการ
5. นายจตุพล สิงห์สักโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
6. นายกิตติพงษ์ วงศ์ธิเวทโรงเรียนวัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล)กรรมการ
7. นายวิวัฒน์ชัย อนุนิวัฒน์โรงเรียนบ้านม่วงสามปีกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
1. นางน้ำฝน สีสิงห์โรงเรียนบ้านไม้สลีกรรมการ
2. นายอนุชา อุ่นนันกาศโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
3. นางสุภาพร เดชอูปโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายพลาดิศัย เสวกวรรณ์โรงเรียนบ้านเหล่ายาวกรรมการ
5. นายจตุพล สิงห์สักโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
6. นายกิตติพงษ์ วงศ์ธิเวทโรงเรียนวัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล)กรรมการ
7. นายวิวัฒน์ชัย อนุนิวัฒน์โรงเรียนบ้านม่วงสามปีกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายภาณุพงศ์ นาคแดงโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
2. นายอนุชา ชีพจรูญโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
3. นางสาวญาดา มาอ้วนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
1. นายภาณุพงศ์ นาคแดงโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
2. นายอนุชา ชีพจรูญโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
3. นางสาวญาดา มาอ้วนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางวิสา ขานวลโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
2. นางพรทิวา พละเอ็นโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
3. นางสาวขวัญเรือน มั่งอุตม์โรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
4. นางสาวภัทราพร ขัดสีโรงเรียนบ้านแม่ป้อกในกรรมการ
5. นางกัลยาณี คำไทยโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
6. นางภัสชาวรรณ จันทนุปานโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางวิสา ขานวลโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
2. นางพรทิวา พละเอ็นโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
3. นางสาวขวัญเรือน มั่งอุตม์โรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
4. นางสาวภัทราพร ขัดสีโรงเรียนบ้านแม่ป้อกในกรรมการ
5. นางกัลยาณี คำไทยโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
6. นางภัสชาวรรณ จันทนุปานโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายวีระวัตร ผาบเมฆโรงเรียนบ้านห้วยแพ่งกรรมการ
2. นางบัวเรียม โสภาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
3. นายเจษฏา สร้อยญาณโรงเรียนวัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล)กรรมการ
4. นางสายฝน ใจต๊ะวงค์โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายวีระวัตร ผาบเมฆโรงเรียนบ้านห้วยแพ่งกรรมการ
2. นางบัวเรียม โสภาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
3. นายเจษฏา สร้อยญาณโรงเรียนวัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล)กรรมการ
4. นางสายฝน ใจต๊ะวงค์โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6
1. นางฉัตรหทัย นาหลวงโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
2. นางสาวศุภาพิชญ์ กุลสานต์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
3. นางสาวกัลย์สุดา สาระพงษ์โรงเรียนบ้านม่วงสามปีกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางฉัตรหทัย นาหลวงโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
2. นางสาวศุภาพิชญ์ กุลสานต์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
3. นางสาวกัลย์สุดา สาระพงษ์โรงเรียนบ้านม่วงสามปีกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุรีย์วรรณ ศรีนันท์โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
2. นางสมพร ตันวิพงษ์ตระกูลโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
3. นางพิชยา ชูมกโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรีย์วรรณ ศรีนันท์โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
2. นางสมพร ตันวิพงษ์ตระกูลโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
3. นางพิชยา ชูมกโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวมณีนุช คำเขียวโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นางสาวโสภิณ ต๊ะอุ่นโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
3. นางสาวภิญญาพัชร์ อ้ายมูลโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
4. นางจิรัชญา สิทธิตันโรงเรียนอัยยสิริกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวมณีนุช คำเขียวโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นางสาวโสภิณ ต๊ะอุ่นโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
3. นางสาวภิญญาพัชร์ อ้ายมูลโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
4. นางจิรัชญา สิทธิตันโรงเรียนอัยยสิริกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวมณีนุช คำเขียวโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นางสาวโสภิณ ต๊ะอุ่นโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
3. นางสาวภิญญาพัชร์ อ้ายมูลโรงเรียนอัยยสิริกรรมการ
4. นางจิรัชญา สิทธิตันโรงเรียนอัยยสิริกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวชญาภา อรุณจิตต์โรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
2. นางสาววรางคณา กามอยโรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยากรรมการ
3. นางวราภรณ์ ปุ๊ดภาษีโรงเรียนบ้านนาเลี่ยงกรรมการ
4. นางสาวอัจฉราพร อุตเรือนโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
5. นางจุรีวรรณ์ เย็นใจมาโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
6. นางยุวรี ประทีปยุวพัฒน์โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางชญาภา อรุณจิตต์โรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
2. นางสาววรางคณา กามอยโรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยากรรมการ
3. นางวราภรณ์ ปุ๊ดภาษีโรงเรียนบ้านนาเลี่ยงกรรมการ
4. นางสาวอัจฉราพร อุตเรือนโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
5. นางจุรีวรรณ์ เย็นใจมาโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
6. นางยุวรี ประทีปยุวพัฒน์โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวชญาภา อรุณจิตต์โรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
2. นางสาววรางคณา กามอยโรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยากรรมการ
3. นางวราภรณ์ ปุ๊ดภาษีโรงเรียนบ้านนาเลี่ยงกรรมการ
4. นางสาวอัจฉราพร อุตเรือนโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
5. นางจุรีวรรณ์ เย็นใจมาโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
6. นางยุวรี ประทีปยุวพัฒน์โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายปณิธาน ลิ้นฤาษีโรงเรียนบ้านสันปูเลยกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ ขัดสงครามโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
3. นางสาวสุณิษา สานาโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวณัฎฐรินทร์ อภิวงค์งามโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
2. นางรินจง ไชยห้วยห้าโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
3. นายณัฎฐ์ วงศ์ยุพลโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
4. นายวิโรจน์ ชมภูศรีโรงเรียนวัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล)กรรมการ
5. นางสาวกัณฐิกา ธรรมเสนาโรงเรียนบ้านหล่ายท่ากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวณัฎฐรินทร์ อภิวงค์งามโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
2. นางรินจง ไชยห้วยห้าโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
3. นายณัฎฐ์ วงศ์ยุพลโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
4. นายวิโรจน์ ชมภูศรีโรงเรียนวัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล)กรรมการ
5. นางสาวกัณฐิกา ธรรมเสนาโรงเรียนบ้านหล่ายท่ากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายคาร เรือนฟ้างามโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
2. นางศรีจันทร์ จิตหาญโรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยากรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ ติ๊บกาศโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายดวงรัตน์ ชัยสมภารโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ แจ้งไชยโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
6. นางสาวเสาวณี กันทาดงโรงเรียนวัดร้องธารกรรมการ
7. นางนราภรณ์ ภูมาศโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายคาร เรือนฟ้างามโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
2. นางศรีจันทร์ จิตหาญโรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยากรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ ติ๊บกาศโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายดวงรัตน์ ชัยสมภารโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ แจ้งไชยโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
6. นางเสาวณี กันทาดงโรงเรียนวัดร้องธารกรรมการ
7. นางนราภรณ์ ภูมาศโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายคาร เรือนฟ้างามโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
2. นางศรีจันทร์ จิตหาญโรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยากรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ ติ๊บกาศโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายดวงรัตน์ ชัยสมภารโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ แจ้งไชยโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
6. นางสาวเสาวณี กันทาดงโรงเรียนวัดร้องธารกรรมการ
7. นางนราภรณ์ ภูมาศโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายเกียงศักดิ์ คุณานวนโรงเรียนบ้านหนองหลักกรรมการ
2. นายประดุง แจ่มหม้อโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
3. นางสาวภรณ์วรัตน์ กันทิยะโรงเรียนบ้านสันปูเลยกรรมการ
4. นางแสงดาว ดวงเป็งโรงเรียนบ้านม่วงสามปีกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายเกียงศักดิ์ คุณานวนโรงเรียนบ้านหนองหลักกรรมการ
2. นายประดุง แจ่มหม้อโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
3. นางสาวภรณ์วรัตน์ กันทิยะโรงเรียนบ้านสันปูเลยกรรมการ
4. นางแสงดาว ดวงเป็งโรงเรียนบ้านม่วงสามปีกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางแสงทอง พื้นอินต๊ะศรีโรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยากรรมการ
2. นางสาวกรนิกา กาวินโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
3. นางโฉมยงค์ ผิวเกลี้ยงโรงเรียนบ้านดงสักงามกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางแสงทอง พื้นอินต๊ะศรีโรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยากรรมการ
2. นางสาวกรวิกา กาวินโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
3. นางโฉมยงค์ ผิวเกลี้ยงโรงเรียนบ้านดงสักงามกรรมการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นายธวัช รังสิยารมณ์โรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
2. นายสงบ พุทธพฤกษ์โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายโชคอภิวัฒน์ สุคัมภีร์โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
1. นายธวัช รังสิยารมณ์โรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
2. นายสงบ พุทธพฤกษ์โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายโชคอภิวัฒน์ สุคัมภีร์โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
1. นายธวัช รังสิยารมณ์โรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
2. นายสงบ พุทธพฤกษ์โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายโชคอภิวัฒน์ สุคัมภีร์โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
1. นายธวัช รังสิยารมณ์โรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
2. นายสงบ พุทธพฤกษ์โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายโชคอภิวัฒน์ สุคัมภีร์โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสนิท สงคุ้มโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
2. นายสมยศ พรหมซาวโรงเรียนบ้านศรีเตี้ยกรรมการ
3. นายวีระเดช สมก๋องแก้วโรงเรียนบ้านแม่ป้อกในกรรมการ
4. นายผลิน ใจกันทาโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่องกรรมการ
5. นายโชคอภิวัฒน์ สุคัมภีร์โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอัครพนธ์ แปงชัยโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นายอรรถฃัย ใจติโรงเรียนบ้านป่าพลูกรรมการ
3. นายโกวิท สุทธกุลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48กรรมการ
4. นางรัชนี พัสกาลปักษ์โรงเรียนวัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล)กรรมการ
5. นางสาวดลพร อุตสาหพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายพีรพล จันทวรรณโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
2. นายวิษณุพงศ์ สุยะเสาร์โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภารัตน์ ปันทะมาโรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
4. นางสาวสุพรรณิการ์ นันต๊ะภูมิโรงเรียนบ้านดอยแดนกรรมการ
5. นางรัตนา จันทร์วงค์โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่องกรรมการ
6. นางสาวจรรยา ยะบุญธงโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายพีรพล จันทวรรณโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
2. นายวิษณุพงศ์ สุยะเสาร์โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภารัตน์ ปันทะมาโรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
4. นางสุพรรณิการ์ นันต๊ะภูมิโรงเรียนบ้านดอยแดนกรรมการ
5. นางรัตนา จันทร์วงค์โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่องกรรมการ
6. นางสาวจรรยา ยะบุญธงโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายพีรพล จันทวรรณโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
2. นายวิษณุพงศ์ สุยะเสาร์โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภารัตน์ ปันทะมาโรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
4. นางสาวสุพรรณิการ์ นันต๊ะภูมิโรงเรียนบ้านดอยแดนกรรมการ
5. นางรัตนา จันทร์วงค์โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่องกรรมการ
6. นางสาวจรรยา ยะบุญธงโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายชุติพงศ์ เนตรเป้าโรงเรียนบ้านไม้สลีกรรมการ
2. นางสาวศรสวรรค์ ตั๋นวันโรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยากรรมการ
3. นายเพชร โสภาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ ชัยนันท์โรงเรียนวัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล)กรรมการ
5. นางสาวพิชชาภา โปร่งใจโรงเรียนบ้านหล่ายท่ากรรมการ
6. นายดำรง วงศ์ษาปันโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายชุติพงศ์ เนตรเป้าโรงเรียนบ้านไม้สลีกรรมการ
2. นางสาวศรสวรรค์ ตั๋นวันโรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยากรรมการ
3. นายเพชร โสภาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ ชัยนันท์โรงเรียนวัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล)กรรมการ
5. นางสาวพิชชาภา โปร่งใจโรงเรียนบ้านหล่ายท่ากรรมการ
6. นายดำรง วงศ์ษาปันโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายชุติพงศ์ เนตรเป้าโรงเรียนบ้านไม้สลีกรรมการ
2. นางสาวศรสวรรค์ ตั๋นวันโรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยากรรมการ
3. นายเพชร โสภาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ ชัยนันท์โรงเรียนวัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล)กรรมการ
5. นางสาวพิชชาภา โปร่งใจโรงเรียนบ้านหล่ายท่ากรรมการ
6. นายดำรง วงศ์ษาปันโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญภักดิ์ ไชยสูงโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ อิ่นแก้วโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
3. นายวิศิษฐ์ สิทธิดงโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)กรรมการ
4. นางสาวรัชภรณ์ สิงห์ชัยโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายสัมพันธ์ แก้วมาข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นางสาวสุพัตรา จินดาหลวงโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญภักดิ์ ไชยสูงโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ อิ่นแก้วโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
3. นายวิศิษฐ์ สิทธิดงโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)กรรมการ
4. นางสาวรัชภรณ์ สิงห์ชัยโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายสัมพันธ์ แก้วมาข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นางสาวสุพัตรา จินดาหลวงโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางวรณัน บุญมาโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
2. นางเกศรินทร์ ทองจีนโรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์กรรมการ
3. นางสายฝน แซ่เฮ้อโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
4. นางสาววารินทร์ หยุมปัญญาโรงเรียนวัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล)กรรมการ
5. นางสาวโยทกา พิงคะสันต์โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
6. นางกานต์รวี จันไกลโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางวรณัน บุญมาโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
2. นางเกศรินทร์ ทองจีนโรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์กรรมการ
3. นางสายฝน แซ่เฮ้อโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
4. นางสาววารินทร์ หยุมปัญญาโรงเรียนวัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล)กรรมการ
5. นางสาวโยทกา พิงคะสันต์โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
6. นางกานต์รวี จันไกลโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางวรณัน บุญมาโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
2. นางเกศรินทร์ ทองจีนโรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์กรรมการ
3. นางสายฝน แซ่เฮ้อโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
4. นางสาววารินทร์ หยุมปัญญาโรงเรียนวัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล)กรรมการ
5. นางสาวโยทกา พิงคะสันต์โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
6. นางกานต์รวี จันไกลโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญภักดิ์ ไชยสูงโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ อิ่นแก้วโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
3. นายวิศิษฐ์ สิทธิดงโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)กรรมการ
4. นางสาวรัชภรณ์ สิงห์ชัยโรงเรียนห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายสัมพันธ์ แก้วมาข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นางสาวสุพัตรา จินดาหลวงโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางสาววรีวรรณ กันธมังโรงเรียนบ้านห้วยห้างกรรมการ
2. นายสุขคำ ลิ้นฤาษีโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
3. นางสาวกนิษฐา มามีโรงเรียนบ้านดอยแดนกรรมการ
4. นางสายรุ้ง ติปะวรรณาโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
5. นางดาราณี ปัญโญแก้วโรงเรียนบ้านปางส้านกรรมการ
6. นางสะเรียม นันทะวิจิตรโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวรวีวรรณ กันธมังโรงเรียนบ้านห้วยห้างกรรมการ
2. นายสุขคำ ลิ้นฤาษีโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
3. นางสาวกนิษฐา มามีโรงเรียนบ้านดอยแดนกรรมการ
4. นางสายรุ้ง ติปะวรรณาโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
5. นางดาราณี ปัญโญแก้วโรงเรียนบ้านปางส้านกรรมการ
6. นางสะเรียม นันทะวิจิตรโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวรวีวรรณ กันธมังโรงเรียนบ้านห้วยห้างกรรมการ
2. นายสุขคำ ลิ้นฤาษีโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
3. นางสาวกนิษฐา มามีโรงเรียนบ้านดอยแดนกรรมการ
4. นางสายรุ้ง ติปะวรรณาโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
5. นางดาราณี ปัญโญแก้วโรงเรียนบ้านปางส้านกรรมการ
6. นางสะเรียม นันทะวิจิตรโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายเจษฎา กันทาทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองหลักกรรมการ
2. นางสุขสม ยองจาโรงเรียนวัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล)กรรมการ
3. นายจำรัส สิทธิตันโรงเรียนบ้านป่าพลูกรรมการ
4. นางอัมพร สตรองโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายจำรัส สิทธิตันโรงเรียนบ้านป่าพลูกรรมการ
2. นายเจษฎา กันทาทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองหลักกรรมการ
3. นางอัมพร สตรองโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
4. นางสุขสม ยองจาโรงเรียนวัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล)กรรมการ
5. นางกัญวรา ทาหาญโรงเรียนอัยยสิริกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายจำรัส สิทธิตันโรงเรียนบ้านป่าพลูกรรมการ
2. นายเจษฎา กันทาทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองหลักกรรมการ
3. นางวิไล อินทร์แก้วโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
4. นางอัมพร สตรองโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางทองพูน แก้วอิ่นโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ญาณะเครื่องโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
3. นางออนกนก โพธิรักษ์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายเจษฎา กันทาทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองหลักกรรมการ
2. นายจำรัส สิทธิตันโรงเรียนบ้านป่าพลูกรรมการ
3. นางวิไล อินทร์แก้วโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
4. นางอัมพร สตรองโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
5. นางสุขสม ยองจาโรงเรียนวัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางออนกนก โพธิรักษ์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ญาณะเครื่องโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
3. นางทองพูน แก้วอิ่นโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายพิชิต ทองนะวงสินธุ์โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
2. นางโสภา มณีจอมโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
3. นางสาวมัณทนา เสมอจิตต์โรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางนันท์นภัส ภิระแก้วโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
2. นายทศวรรษ ทุนร่องช้างโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
3. นางศุภกัญจน์ ผ่องศรีใสโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายพิชิต ทองนะวงสินธุ์โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
2. นางโสภา มณีจอมโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
3. นางสาวมัณทนา เสมอจิตต์โรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางนันท์นภัส ภิระแก้วโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
2. นายทศวรรษ ทุนร่องช้างโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
3. นางศุภกัญจน์ ผ่องศรีใสโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวแก้วตา ยศอิโรงเรียนบ้านห้วยแพ่งกรรมการ
2. นางสาวรัตติพร วงค์อุดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48กรรมการ
3. นางสาวอาภาภรณ์ ภิญโญโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวนศาสตร์ บุตรศาสตร์โรงเรียนบ้านแม่ป้อกกรรมการ
2. นางกนิษฐา สุขจีบโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
3. นางสาววรรณ์นิษฐา พื้นผาโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
4. นางออนกนก โพธิรักษ์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวแก้วตา ยศอิโรงเรียนบ้านห้วยแพ่งกรรมการ
2. นางสาวรัตติพร วงค์อุดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48กรรมการ
3. นางสาวอาภาภรณ์ ภิญโญโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวนศาสตร์ บุตรศาสตร์โรงเรียนบ้านแม่ป้อกกรรมการ
2. นางสาววรรณ์นิษฐา พื้นผาโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
3. นางกนิษฐา สุขจีบโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
4. นางออนกนก โพธิรักษ์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ จันทร์ตรงโรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้างกรรมการ
2. นายสถิตย์ ธรรมสิทธิ์โรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
3. นางสาวเตือนใจ พรหมพันธ์โรงเรียนบ้านดอยแดนกรรมการ
4. นางภาวิตา อำชาฤทธิ์โรงเรียนวัดวังสะแกงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ จันทร์ตาโรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
2. นางอัจฉรา เชียงหล้าโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
3. นายพีรพัฒน์ จันทร์อ้นโรงเรียนบ้านปวงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ จันทร์ตรงโรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้างกรรมการ
2. นายสถิตย์ ธรรมสิทธิ์โรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
3. นางสาวเตือนใจ พรหมพันธ์โรงเรียนบ้านดอยแดนกรรมการ
4. นางภาวิตา อำชาฤทธิ์โรงเรียนวัดวังสะแกงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ จันทร์ตาโรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
2. นางอัจฉรา เชียงหล้าโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
3. นายพีรพัฒน์ จันทร์อ้นโรงเรียนบ้านปวงกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายณัฐดนัย อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
2. นางนิพิชฌม์ชา บุญทากลางโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายชำนาญวิทย์ เชษฐ์ธงกรรมการภายนอกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายณัฐดนัย อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
2. นางนิพิชฌม์ชา บุญทากลางโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายชำนาญวิทย์ เชษฐ์ธงกรรมการภายนอกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายณัฐดนัย อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
2. นางนิพิชฌม์ชา บุญทากลางโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายชำนาญวิทย์ เชษฐ์ธงกรรมการภายนอกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายณัฐดนัย อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
2. นางนิพิชฌม์ชา บุญทากลางโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายชำนาญวิทย์ เชษฐ์ธงกรรมการภายนอกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายณัฐดนัย อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
2. นางนิพิชฌม์ชา บุญทากลางโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายชำนาญวิทย์ เชษฐ์ธงกรรมการภายนอกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายนายณัฐดนัย อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
2. นางนิพิชฌม์ชา บุญทากลางโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายชำนาญวิทย์ เชษฐ์ธงกรรมการภายนอกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางณัฐดนัย อุดหนุนชุมชนบ้านป่าไผ่ กรรมการ
2. นางนิพิชฌม์ชา บุญทากลางบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายชำนาญวิทย์ เชษฐ์ธงกรรมการภายนอกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายณัฐดนัย อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
2. นางนิพิชฌม์ชา บุญทากลางโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายชำนาญวิทย์ เชษฐ์ธงกรรมการภายนอกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายณัฐดนัย อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
2. นางนิพิชฌม์ชา บุญทากลางโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายชำนาญวิทย์ เชษฐ์ธงกรรมการภายนอกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายนายณัฐดนัย อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
2. นายชำนาญวิทย์ เชษฐ์ธงกรรมการภายนอกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายณัฐดนัย อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
2. นายชำนาญวิทย์ เชษฐ์ธงกรรมการภายนอกกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายณัฐดนัย อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
2. นางนิพิชฌม์ชา บุญทากลางโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายชำนาญวิทย์ เชษฐ์ธงกรรมการภายนอกกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายณัฐดนัย อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
2. นางนิพิชฌม์ชา บุญทากลางโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายชำนาญวิทย์ เชษฐ์ธงกรรมการภายนอกกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางกมลพร ดวงคำโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ กิติศักดิ์โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางบุญศรี ไชยพรมโรงเรียนบ้านเหล่ายาวกรรมการ
2. นางจุรีรัตน์ เทนุรักษ์โรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
3. นางสาวนวภรณ์ ปวกพรมมาโรงเรียนบ้านดงสักงามกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางบุญศรี ไชยพรมโรงเรียนบ้านเหล่ายาวกรรมการ
2. นางจุรีรัตน์ เทนุรักษ์โรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
3. นางสาวนวภรณ์ ปวกพรมมาโรงเรียนบ้านดงสักงามกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางบุญศรี ไชยพรมโรงเรียนบ้านเหล่ายาวกรรมการ
2. นางจุรีรัตน์ เทนุรักษ์โรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
3. นางสาวนวภรณ์ ปวกพรมมาโรงเรียนบ้านดงสักงามกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางกมลพร ดวงคำโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ กิติศักดิ์โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยากรรมการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นางกมลพร ดวงคำโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ กิติศักดิ์โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยากรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางสาวพิทยา โปทาโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์พร กันทากาศโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ กันทะทิพย์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
4. นางสาววันทิพย์ ทิพยมณฑลโรงเรียนบ้านดอยแดนกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา ขันทองโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
6. นางเสาวลักษณ์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
7. นางสุพรรณ์ ตาสุยะโรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางสาวพิทยา โปทาโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์พร กันทากาศโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ กันทะทิพย์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
4. นางสาววันทิพย์ ทิพยมณฑลโรงเรียนบ้านดอยแดนกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา ขันทองโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
6. นางเสาวลักษณ์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
7. นางสุพรรณ์ ตาสุยะโรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางสาวพิทยา โปทาโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์พร กันทากาศโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ กันทะทิพย์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
4. นางสาววันทิพย์ ทิพยมณฑลโรงเรียนบ้านดอยแดนกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา ขันทองโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
6. นางเสาวลักษณ์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
7. นางสุพรรณ์ ตาสุยะโรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางราชาวดี คงเอียดโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
2. นางสาวมณีหยก ศุริยะวรมันฏ์โรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
3. นางสาววิไลลักษณ์ จันต๊ะโรงเรียนบ้านนาเลี่ยงกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ มหาชัยโรงเรียนบ้านหนองสูนกรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ บุญทองโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
6. นางสาวพรพิมล ธรรมจารีโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่องกรรมการ
7. นางสาวปณิตา กรุงมณีโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวปณิตา กรุงมณีโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
2. นางสาวพรพิมล ธรรมจารีโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่องกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ บุญทองโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ มหาชัยโรงเรียนบ้านหนองสูนกรรมการ
5. นางสาววิไลลักษณ์ จันต๊ะโรงเรียนบ้านนาเลี่ยงกรรมการ
6. นางสาวมณีหยก ศุริยะวรมันฏ์โรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
7. นางราชาวดี คงเอียดโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรวีวรรณ มณีวรรณโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นางสาวอุบลวรรณ เตชะระโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
3. นางดวงฤทัย ลำพุทธาโรงเรียนบ้านเหล่ายาวกรรมการ
4. นางสาวปาริฉัตร พลับพลาทองโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ วงค์จันทร์ตาโรงเรียนวัดวังสะแกงกรรมการ
6. นางสาวเอมฤทัย โนสุยะโรงเรียนบ้านม่วงสามปีกรรมการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นายชัยกมล สิงห์คุณโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
2. นางสาวมนต์ปภัส ภูแดนผาโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายภูมิพัฒน์ อนรรฆเวชโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
4. นางสาวขวัญทิพย์ ฟุ่มเฟีอยโรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนากรรมการ
5. นางสาวทัศณีย์ วัฒนาศักดิ์ดำรงโรงเรียนวัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล)กรรมการ
6. นายอัตพล แก้วยองผางโรงเรียนอัยยสิริกรรมการ
7. นางพรรณี เพชรล้ำโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวรสรินทร์ พินทรศรีโรงเรียนบ้านป่าพลูกรรมการ
2. นางสาวฐิติมา สิทธิกันโรงเรียนบ้านสันปูเลยกรรมการ
3. Mrs.Evangeline Quezonโรงเรียนอัยยสิริกรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายเอกนรินทร์ พวกพลโรงเรียนบ้านห้วยแทงกรรมการ
2. นายมานพ วงศ์เศษโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ทิศหล้าโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางผุสดีภรณ์ กุมาพันธ์โรงเรียนบ้านดอยแดนกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีณภัทร โอบเอื้อโรงเรียนท่าช้างกรรมการ
6. นายเสนีย์ อินทสระโรงเรียนบ้านหล่ายท่ากรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายยอดยิ่ง กันทะวงค์โรงเรียนจิรพิทยากรรมการ
2. นายกัมปนาท ใจมาลาโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
3. นายศรัตราวุธ แซ่เฮ้อโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหางกรรมการ
4. นายจรัญ อู่อรุณโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
5. นายสิทธิชัย แก้วคำปันโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
6. นายจรูญ สมดีโรงเรียนบ้านฮ่อมต้อกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางอำไพ สิทธิกาลโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
2. นายไตรภพ ทะนุพุทธคุณโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสวิง สร้อยญาณะโรงเรียนบ้านห้วยแหนกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นางอำไพ สิทธิกาลโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
2. นายไตรภพ ทะนุพุทธคุณโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสวิง สร้อยญาณะโรงเรียนบ้านห้วยแหนกรรมการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นางอำไพ สิทธิกาลโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
2. นายไตรภพ ทะนุพุทธคุณโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสวิง สร้อยญาณะโรงเรียนบ้านห้วยแหนกรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางกัญญา อินกันโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นางสายทอง ปันฟูโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
3. นางสร้อยหงส์ สมศรีโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
4. นางสาวมัทลิน กาบเกตุโรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
5. นางสาวศรุตา ยะกาวินโรงเรียนบ้านปางส้านกรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางกัญญา อินกันโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นางสายทอง ปันฟูโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
3. นางสร้อยหงส์ สมศรีโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
4. นางสาวมัทลิน กาบเกตุโรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
5. นางสาวศรุตา ยะกาวินโรงเรียนบ้านปางส้านกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางแอ้ว เชียงแขกโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
2. นายดาว จันพระแสงโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ ไชยกันทากศน.อำเภอบ้านโฮ่งกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางแอ้ว เชียงแขกโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
2. นางดาว จันพระแสงโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ ไชยกันทากศน.อำเภอบ้านโฮ่งกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายฐปนนท์ สีวิจี๋โรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
2. นางสาวรัตติยา เทพรักษาโรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์กรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา สิริกรเกษมโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
4. นายวันชัย กองแสงโรงเรียนบ้านแม่แนตกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์ อุปนันท์โรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
6. นายอำนาจ เบาจิตต์โรงเรียนบ้านหล่ายท่ากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายอนุพงค์ จิตหาญโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ อุปะละโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา สุรินทร์โรงเรียนบ้านปางกรรมการ
4. นางสุวนีย์ หล่อเนตรโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
5. นางชนิดาภา อัศวเวชกุลโรงเรียนอัยยสิริกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
1. นายวิโรจน์ คำธิยะโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
2. นางศิริพร สิทธิรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
3. นายนิติ เหมือนฟูโรงเรียนบ้านป่าจี้กรรมการ
4. นางวนิดา ทนุชิตโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นางวนิดา ทนุชิตโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
2. นายนิติ เหมือนฟูโรงเรียนบ้านป่าจี้ กรรมการ
3. นางศิริพร สิทธิรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
4. นายวิโรจน์ คำธิยะโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอนุพงค์ จิตหาญโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ อุปะละโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา สุรินทร์โรงเรียนบ้านปางกรรมการ
4. นางสุวนีย์ หล่อเนตรโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
5. นางชนิดาภา อัศวเวชกุลโรงเรียนอัยยสิริกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอนุพงค์ จิตหาญโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ อุปะละโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา สุรินทร์โรงเรียนบ้านปางกรรมการ
4. นางสุวนีย์ หล่อเนตรโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
5. นางชนิดาภา อัศวเวชกุลโรงเรียนอัยยสิริกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวณัฐวัลย์ เมืองลือโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
2. นายจักราวุธ บัณฑิตโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
3. นางรุ่งธิดา เอียดสีโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
4. นางสาวอรทัย กันทะลอมโรงเรียนวัดวังสะแกงกรรมการ
5. นายอินทุวัทน์ ทาปัญญาโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐวัลย์ เมืองลือโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
2. นายจักราวุธ บัณฑิตโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
3. นางรุ่งธิดา เอียดสีโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
4. นางสาวอรทัย กันทะลอมโรงเรียนวัดวังสะแกงกรรมการ
5. นายอินทุวัทน์ ทาปัญญาโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวชุตินิษฐ์ นราวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองหลักกรรมการ
2. นายอภิชาต บังคมเนตรโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ธุรีย์โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวชนันท์ธิดา ประพิณโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
5. นางสาวคณิตชนก จันทวรรณโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
6. นางสาวสาลิกา คำปัญญาโรงเรียนอัยยสิริกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางปรียาภรณ์ จันหนิ้วโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางมลิวัลย์ ปานน้อยโรงเรียนบ้านแม่ป้อกกรรมการ
3. นางสุทธิรักษ์ มณีทองโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
4. นายอนุกุล วงค์ปาลีย์โรงเรียนบ้านโฮ่ง(ลี้)กรรมการ
5. นางสาวจินตนา กุนนะโรงเรียนจิรพิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางปรียาภรณ์ จันหนิ้วโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางมลิวัลย์ ปานน้อยโรงเรียนบ้านแม่ป้อกกรรมการ
3. นางสุทธิรักษ์ มณีทองโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
4. นายอนุกุล วงค์ปาลีย์โรงเรียนบ้านโฮ่ง(ลี้)กรรมการ
5. นางสาวจินตนา กุนนะโรงเรียนจิรพิทยากรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายภานุวัฒน์ มาลัยกรองโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายสุวิทย์ มณีทองโรงเรียนบ้านม่วงสามปีกรรมการ
3. นายนิพล ปลุกเสกโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายนิพล ปลุกเสกโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
2. นายสุวิทย์ มณีทองโรงเรียนบ้านม่วงสามปีกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ มาลัยกรองโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายณัฐกรณ์ อินตาแก้วโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นางสาวดวงฤทัย บัวใจโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๘กรรมการ
3. นายสันทัด วรรณภิระโรงเรียนบ้านแม่ป้อกกรรมการ
4. นายนวพล โปธาชาติโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
5. นางสุคนธ์ หมวกทองคำโรงเรียนบ้านป่าจี้กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายณัฐกรณ์ อินตาแก้วโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นางสาวดวงฤทัย บัวใจโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๘กรรมการ
3. นายสันทัด วรรณภิระโรงเรียนบ้านแม่ป้อกกรรมการ
4. นายนวพล โปธาชาติโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
5. นางสุคนธ์ หมวกทองคำโรงเรียนบ้านป่าจี้ กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสาวปรียาวดี จอมจักร์โรงเรียนบ้านไม้สลีกรรมการ
2. นางสาวพิไลพร ชมสวนโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่องกรรมการ
3. นางพรพิมล นาคปลาโรงเรียนบ้านโฮ่ง(ลี้)กรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ จันทร์ลอยโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นางสาวไข่มุก มุกดาภิรมย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวปรียาวดี จอมจักร์โรงเรียนบ้านไม้สลีกรรมการ
2. นางสาวพิไลพร ชมสวนโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่องกรรมการ
3. นางพรพิมล นาคปลาโรงเรียนบ้านโฮ่ง(ลี้)กรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ จันทร์ลอยโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นางสาวไข่มุก มุกดาภิรมย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางจิราวรรณ พจมานเลิศพรโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา รัตนะโรงเรียนบ้านสันปูเลยกรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา อ่อนพรมโรงเรียนบ้านป่าจี้กรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ จันทร์ลอยโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นางสาวไข่มุก มุกดาภิรมย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางจิราวรรณ พจมานเลิศพรโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา รัตนะโรงเรียนบ้านสันปูเลยกรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา อ่อนพรมโรงเรียนบ้านป่าจี้กรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ จันทร์ลอยโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นางสาวไข่มุก มุกดาภิรมย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสาวนิภา ทองน้อยโรงเรียนบ้านแม่แสมกรรมการ
2. นายอุดมศักดิ์ คูสุวรรณโรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยากรรมการ
3. นายดิเรก กำแพงทิพย์โรงเรียนบ้านสันวิไลกรรมการ
4. นางนันทรัตน์ มูลอินทร์โรงเรียนบ้านป่าจี้กรรมการ
5. นายชัยพิชิต อุดคำมีโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายชัยพิชิต อุดคำมีโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
2. นางนันทรัตน์ มูลอินทร์โรงเรียนบ้านป่าจี้กรรมการ
3. นายดิเรก กำแพงทิพย์โรงเรียนบ้านสันวิไลกรรมการ
4. นายอุดมศักดิ์ คูสุวรรณโรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยากรรมการ
5. นางสาวนิภา ทองน้อยโรงเรียนบ้านแม่แสมกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ การะเกตุโรงเรียนบ้านปวงกรรมการ
2. นางสาวชาลินี พูลชนะโรงเรียนบ้านห้วยแพ่งกรรมการ
3. นางอรพิน พงษ์ตุ้ยข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางอรพิน พงษ์ตุ้ยข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางสาวชาลินี พูลชนะโรงเรียนบ้านห้วยแพ่งกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ การะเกตุโรงเรียนบ้านปวงกรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางจิรวัลย์ สุขวงศ์โรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
2. นายปริญญา ขันอาษาโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
3. นายศรัณญ์ บุญมาดงโรงเรียนบ้านศรีเตี้ยกรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางจิรวัลย์ สุขวงศ์โรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
2. นายปริญญา ขันอาษาโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
3. นายศรัณญ์ บุญมาดงโรงเรียนบ้านศรีเตี้ยกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางกาญจนา รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบกรรมการ
2. นางคณิตา ณ น่านโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
3. นางสาวสายพิณ ด้วงสินโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบกรรมการ
2. นางคณิตา ณ น่านโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
3. นางสาวสายพิณ ด้วงสินโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นางสาวทัศนาพร ปัญญาคำโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นายพิรุณ เตจ๊ะแก้วโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ มุสิเอกโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนาพร ปัญญาคำโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นายพิรุณ เตจ๊ะแก้วโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ มุสิเอกโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางจิราวรรณ พจมานเลิศพรโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา รัตนะโรงเรียนบ้านสันปูเลยกรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา อ่อนพรมโรงเรียนบ้านป่าจี้กรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ จันทร์ลอยโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
5. นางสาวไข่มุก มุกดาภิรมย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาววราภรณ์ อิ่นแก้วโรงเรียนวัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล)กรรมการ
2. นางสาวกนกศิลป์ ยุวงค์โรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
3. นางสาวสุกรรณิการ์ ปัญโญใหญ่โรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
4. นางยุวฎี เตจ๊ะโรงเรียนบ้านเหล่ายาวกรรมการ
5. นางเครือวัลย์ โพธิแท่นโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
6. นางสาวจุฑามาศ จันทิมาโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
7. นางบุปผา ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวจิรประภา วงค์กลมโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
2. นางอัมพร ยะปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
3. นางสาวพุทธิยา ใจอินถาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48กรรมการ
4. นางลาวัลย์ หน่อสีดาโรงเรียนบ้านโฮ่งกรรมการ
5. นางสาวจริญา เมืองมาหล้าโรงเรียนบ้านสันวิไลกรรมการ
6. นางสาวสุนิศา ฟูแก้วโรงเรียนวัดร้องธารกรรมการ
7. นางประภาภรณ์ เมฆโปธิโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวเจนจิรา เตมียะโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
2. นางณัฐสุดา นาลอครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางสุวรรณี หวันฮ้อโรงเรียนบ้านห้วยแทงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวเจนจิรา เตมียะโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
2. นางณัฐสุดา นาลอครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางสุวรรณี หวันฮ้อโรงเรียนบ้านห้วยแทงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวเจนจิรา เตมียะโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
2. นางณัฐสุดา นาลอครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางสุวรรณี หวันฮ้อโรงเรียนบ้านห้วยแทงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเจนจิรา เตมียะโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
2. นางณัฐสุดา นาลอครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางสุวรรณี หวันฮ้อโรงเรียนบ้านห้วยแทงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวเจนจิรา เตมียะโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
2. นางณัฐสุดา นาลอครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางสุวรรณี หวันฮ้อโรงเรียนบ้านห้วยแทงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวแสงดา แก้วก๋าโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ สุต๋าโรงเรียนวัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล)กรรมการ
3. นางสาวศศิธร ฟองจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซกรรมการ
4. นางสาวสำลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านหนองสูนกรรมการ
5. นางแพรทอง วินาภาโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวแสงดา แก้วก๋าโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ สุต๋าโรงเรียนวัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล)กรรมการ
3. นางสาวศศิธร ฟองจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซกรรมการ
4. นางสาวสำลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านหนองสูนกรรมการ
5. นางแพรทอง วินาภาโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวแสงดา แก้วก๋าโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ สุต๋าโรงเรียนวัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล)กรรมการ
3. นางสาวศศิธร ฟองจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซกรรมการ
4. นางสาวสำลี ชัยชนะโรงเรียนบ้านหนองสูนกรรมการ
5. นางแพรทอง วินาภาโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวแสงดา แก้วก๋าโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ สุต๋าโรงเรียนวัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล)กรรมการ
3. นางสาวศศิธร ฟองจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซกรรมการ
4. นางสาวสำลี ชัยชนะโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองสูนกรรมการ
5. นางแพรทอง วินาภาโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวรัชนีกร มังสังโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่องกรรมการ
2. นางสาวอรุโณชา การองโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
3. นางสาวกิตตีกา สาสุจิตรครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชนีกร มังสังโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่องกรรมการ
2. นางสาวอรุโณชา การองโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
3. นายกิตตีกา สาสุจิตรครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวอรพรรณ รัตนอิ่นคำโรงเรียนวัดร้องธารกรรมการ
2. นางปลื้มจิตร แตงเส็งโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
3. นางอรพินทร์ ปารมีโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
4. นางสาวดลฤดี มาแก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
5. นางสาวอรพิน ไชยเชษฐอบ้านห้วยน้ำดิบกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอรพรรณ รัตนอิ่นคำโรงเรียนวัดร้องธารกรรมการ
2. นางปลื้มจิตร แตงเส็งโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
3. นางอรพินทร์ ปารมีโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
4. นางสาวดลฤดี มาแก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
5. นางสาวอรพิน ไชยเชษฐโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบกรรมการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางกัลยา พรหมนวลโรงเรียนบ้านแม่ป้อกกรรมการ
2. นางสาวนราลักษณ์ ทาสีโรงเรียนบ้านหนองสูนกรรมการ
3. นางสาวกมลชนก หล้าละวงศ์โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่องกรรมการ
4. นางสาวเฉลิมรัฐ โพธิ์แจ่มครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
5. นางสาวขวัญหทัย ฟุ้งเฟื่องครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกัลยา พรหมนวลโรงเรียนบ้านแม่ป้อกกรรมการ
2. นางสาวนราลักษณ์ ทาสีโรงเรียนบ้านหนองสูนกรรมการ
3. นางสาวกมลชนก หล้าละวงศ์โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่องกรรมการ
4. นางสาวเฉลิมรัฐ โพธิ์แจ่มครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
5. นางสาวขวัญหทัย ฟุ้งเฟื่องครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางกัลยา พรหมนวลโรงเรียนบ้านแม่ป้อกกรรมการ
2. นางสาวนราลักษณ์ ทาสีโรงเรียนบ้านหนองสูนกรรมการ
3. นางสาวกมลชนก หล้าละวงศ์โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่องกรรมการ
4. นางสาวเฉลิมรัฐ โพธิ์แจ่มครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
5. นางสาวขวัญหทัย ฟุ้งเฟื่องครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางภูพิงค์ ชมภูวงค์โรงเรียนบ้านห้วยแทงกรรมการ
2. นางสาวโยษิตา กัญญเทพโรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ อรินแจ้โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
4. นางวิรัญญา แก้วสว่างโรงเรียนวัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล)กรรมการ
5. นางสาวพรพิไล สายปิ๋วโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางภูพิงค์ ชมภูวงค์โรงเรียนบ้านห้วยแทงกรรมการ
2. นางสาวโยษิตา กัญญเทพโรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ อรินแจ้โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
4. นางวิรัญญา แก้วสว่างโรงเรียนวัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล)กรรมการ
5. นางสาวพรพิไล สายปิ๋วโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางภูพิงค์ ชมภูวงค์โรงเรียนบ้านห้วยแทงกรรมการ
2. นางสาวโยษิตา กัญญเทพโรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ อรินแจ้โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
4. นางวิรัญญา แก้วสว่างโรงเรียนวัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล)กรรมการ
5. นางสาวพรพิไล สายปิ๋วโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางภูพิงค์ ชมภูวงค์โรงเรียนบ้านห้วยแทงกรรมการ
2. นางสาวโยษิตา กัญญเทพโรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ อรินแจ้โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
4. นางวิรัญญา แก้วสว่างโรงเรียนวัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล)กรรมการ
5. นางสาวพรพิไล สายปิ๋วโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางภูพิงค์ ชมภูวงค์โรงเรียนบ้านห้วยแทงกรรมการ
2. นางสาวโยษิตา กัญญเทพโรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ อรินแจ้โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
4. นางวิรัญญา แก้วสว่างโรงเรียนวัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล)กรรมการ
5. นางสาวพรพิไล สายปิ๋วโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางจันทร์จิรา บุญสุโรงเรียนบ้านดอยแดนกรรมการ
2. นางสาวนูรีมัน วุนชูแก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นายสุทัศน์ สินธพทองครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจันทร์จิรา บุญสุโรงเรียนบ้านดอยแดนกรรมการ
2. นางสาวนูรีมัน วุนชูแก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นายสุทัศน์ สินธพทองครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกันหา มูลรัตน์โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
2. นางสาวอรพรรณ ยาวิลาศโรงเรียนบ้านห้วยแพ่งกรรมการ
3. นางสาววิภูษา วงศ์ศรีใสโรงเรียนบ้านป่าจี้กรรมการ
4. นางนันทวัน จันทร์ตรงโรงเรียนบ้านไม้สลีกรรมการ
5. นายธนิต ขัดสงครามโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่องกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกันหา มูลรัตน์โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
2. นางสาวอรพรรณ ยาวิลาศโรงเรียนบ้านห้วยแพ่งกรรมการ
3. นางสาววิภูษา วงศ์ศรีใสโรงเรียนบ้านป่าจี้กรรมการ
4. นางนันทวัน จันทร์ตรงโรงเรียนบ้านไม้สลีกรรมการ
5. นายธนิต ขัดสงครามโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่องกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางกันหา มูลรัตน์โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
2. นางสาวอรพรรณ ยาวิลาศโรงเรียนบ้านห้วยแพ่งกรรมการ
3. นางสาววิภูษา วงศ์ศรีใสโรงเรียนบ้านป่าจี้กรรมการ
4. นางนันทวัน จันทร์ตรงโรงเรียนบ้านไม้สลีกรรมการ
5. นายธนิต ขัดสงครามโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่องกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกันหา มูลรัตน์โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
2. นางสาวอรพรรณ ยาวิลาศโรงเรียนบ้านห้วยแพ่งกรรมการ
3. นางสาววิภูษา วงศ์ศรีใสโรงเรียนบ้านป่าจี้กรรมการ
4. นางนันทวัน จันทร์ตรงโรงเรียนบ้านไม้สลีกรรมการ
5. นายธนิต ขัดสงครามโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่องกรรมการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวสาวิตรี เชียงตาโรงเรียนบ้านไม้สลีกรรมการ
2. นางชาลิณี ขวัญคำโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
3. นางสาวจีรนันต์ ฝั้นเอกโรงเรียนบ้านห้วยแพ่งกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญนภา บังคมเนตรโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
5. นายกฤษดากร วงศ์ศรีใสครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวสาวิตรี เชียงตาโรงเรียนบ้านไม้สลีกรรมการ
2. นางชาลิณี ขวัญคำโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
3. นางสาวจีรนันต์ ฝั้นเอกโรงเรียนบ้านห้วยแพ่งกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญนภา บังคมเนตรโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
5. นายกฤษดากร วงศ์ศรีใสครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวสาวิตรี เชียงตาโรงเรียนบ้านไม้สลีกรรมการ
2. นางชาลิณี ขวัญคำโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
3. นางสาวจีรนันต์ ฝั้นเอกโรงเรียนบ้านห้วยแพ่งกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญนภา บังคมเนตรโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
5. นายกฤษดากร วงศ์ศรีใสครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสาวิตรี เชียงตาโรงเรียนบ้านไม้สลีกรรมการ
2. นางชาลิณี ขวัญคำโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
3. นางสาวจีรนันต์ ฝั้นเอกโรงเรียนบ้านห้วยแพ่งกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญนภา บังคมเนตรโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
5. นายกฤษดากร วงศ์ศรีใสครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสาวิตรี เชียงตาโรงเรียนบ้านไม้สลีกรรมการ
2. นางชาลิณี ขวัญคำโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
3. นางสาวจีรนันต์ ฝั้นเอกโรงเรียนบ้านห้วยแพ่งกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญนภา บังคมเนตรโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
5. นายกฤษดากร วงศ์ศรีใสครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางณัฐนันท์ แก้วสุวรรณ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
2. นายธนพล หอมนานครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นายปิยวัฒน์ จิตหาญครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางณัฐนันท์ แก้วสุวรรณ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
2. นายธนพล หอมนานครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นายปิยวัฒน์ จิตหาญครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุพพตา ยองจาโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
2. นางสาวดวงรัตน์ กันจันทร์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางสาวสร้อยทิพย์ ทิพวรรณครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนัฐพงษ์ พุฒวงษ์โรงเรียนบ้านแม่แสมกรรมการ
2. นางสาวไพรินทร์ ไฝนันตาโรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
3. นายศุภชัย สุภากาศโรงเรียนบ้านป่าจี้กรรมการ
4. นายสมชาย อภิวงค์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
5. นางสาวอนุสรา จันทร์ตาธรรมครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนัฐพงษ์ พุฒวงษ์โรงเรียนบ้านแม่แสมกรรมการ
2. นางสาวไพรินทร์ ไฝนันตาโรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
3. นายศุภชัย สุภากาศโรงเรียนบ้านป่าจี้กรรมการ
4. นางสาวอนุสรา จันทร์ตาธรรมครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
5. นายสมชาย อภิวงค์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนัฐพงษ์ พุฒวงษ์โรงเรียนบ้านแม่แสมกรรมการ
2. นางสาวไพรินทร์ ไฝนันตาโรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
3. นายศุภชัย สุภากาศโรงเรียนบ้านป่าจี้กรรมการ
4. นายสมชาย อภิวงค์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
5. นางสาวอนุสรา จันทร์ตาธรรมครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเสรี ยาอุตม์โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซกรรมการ
2. นางวิภาวี บุญนาคครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางสุชาดา น้อยพงษ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.ลำพูนเขต 2
นางชลลดา สะอาดวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร.082-1645089 และ นางกรรณิการ์ โพธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ โทร. 083-7659192
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]