::sp-pre2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวดารารัตน์ ขัตติยากุลบ้านปิน (ปินประชาราษฏร์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมลพรรณ กันเดชโรงเรียนสูงเม่นวิทยาคารกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ประสมสุขโรงเรียนบ้านนาใหม่กรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางระวีวรรณ มะนุ่นโรงเรียนบ้านศรีดอนไชยกรรมการ
2. นางวรัญพร ตาสายโรงเรียนบ้านนาพูนกรรมการ
3. นางสาวหทัยกาญจน์ ชัยวิรัชโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางธัญมน จันนันทะโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะกรรมการ
2. นายกวีวัธน์ เมฆแสนโรงเรียนบ้านไผ่ล้อม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46)กรรมการ
3. นางหทัยชนก เทพวีระพงศ์โรงเรียนวัดพระหลวง (อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางเมษา ทิพย์พงศ์ทองโรงเรียนวัดศรีดอกกรรมการ
2. นางสาววสุรักษ์ ตาสายโรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล)กรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ สิงห์บุตรโรงเรียนบ้านปากกาง (ประชาราษฏร์รังสฤษฏ์)กรรมการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นางเครือวัลย์ คุยบุตรโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
2. นางเกษชฏาภรณ์ อากาศเมฆโรงเรียนบ้านนาตุ้มกรรมการ
3. นายนพธิไกร จอมภาปินโรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฏร์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
1. นางประหยัด อิ่นคำโรงเรียนบ้านเหล่า (พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
2. นางสาวนันทิกา วงค์ใยคำโรงเรียนบ้านแม่ปาน (แม่ปานประชาสงเคราะห์)กรรมการ
3. นางบังเอิญ รัตนตระกูลวงศ์โรงเรียนบ้านกาศ (วัฒนาประชานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
1. นางบุหงา เผ่าฉานโรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วยกรรมการ
2. นายประสิทธิ์พงศ์ วงค์แก้วโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง (ประชารัฐวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางวันเพ็ญ จิรการโรงเรียนบ้านช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์กรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นางกัลยา คำก๋องโรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการ
2. นางสาววรัญญา กันทะวงศ์โรงเรียนบ้านจองไฟกรรมการ
3. นายนรุตม์ ทองหยิบโรงเรียนบ้านแม่หลู้ (รัฐราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาวปิยะวรรณ อินกันโรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญกรรมการ
2. นางกมลรัตน์ กาศโอสถโรงเรียนบ้านบ่อกรรมการ
3. นางสาวอนุชิดา โปร่งใจโรงเรียนบ้านแม่กระต๋อมกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสายสวาท มั่งคั่งโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
2. นางยุภารัตน์ หมดทุกข์โรงเรียนบ้านนาพูนกรรมการ
3. นางสาวกัลยา พุทธกรุณาโรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางเบญจภรณ์ ชมเชยโรงเรียนวัดศรีดอกกรรมการ
2. นางธัญนันท์ เทียนทองโรงเรียนบ้านใหม่ (สมบัติทวีประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางสาววิจิตรา หลวงแก้วโรงเรียนบ้านปางมะโอกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางณัฐภรณ์ สุทธนะโรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฏร์สงเคราะห์)กรรมการ
2. นางวารินทร์ รักษาศิละโรงเรียนบ้านปากจอกวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุนันทา พยุพัดโรงเรียนบ้านอ้ายลิ่มกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นายปริวัฒน์ มีเดชโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะกรรมการ
2. นางสาวปัทมาภรณ์ เดือนดาวโรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)กรรมการ
3. นายสุริยา ยาวิปาโรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นางสาวสุวิกร แก้วมาโรงเรียนบ้านปงหัวหาดกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ เจริญจิตโรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล)กรรมการ
3. นางสาวนุชนาถ สุขเปี่ยมโรงเรียนบ้านวังเลียงกรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางศิรินทิพย์ นันทวาศโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการ
2. นางสาวสุมนญา สนทองโรงเรียนบ้านปงป่าหวายกรรมการ
3. นางสาวพิกุล พิณนาโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูลกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายสวัสดิ์ อินทร์ต๊ะวิชัยโรงเรียนบ้านใหม่ ฯกรรมการ
2. นางสาวเนาวรัตน์ กาศอุดมโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการ
3. นางพัชรียา วงค์บุญมาโรงเรียนสูงเม่นวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายบรรรจง กาศเกษมโรงเรียนบ้านปงท่าข้ามกรรมการ
2. นางสาวสุกฤตา ยะสุขโรงเรียนบ้านดอนมูล ฯกรรมการ
3. นางสาววราพรรณ ปัญญานันท์โรงเรียนบ้านแม่ปานกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางศรีเวียง เหล่ากาวีโรงเรียนวัดศรีดอกกรรมการ
2. นางสาวเบญจรัตน์ มีฉลาดโรงเรียนป่าคาป่าม่วงกรรมการ
3. นางโชติกา ปิลาผลโรงเรียนบ้านปากจอกวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายไชย กึกก้องโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวายกรรมการ
2. นางสาวพลอยไพลิน ขุนเงินโรงเรียนอนุสรณ์รัฐประชากรรมการ
3. นางกานดา วิทยาสุขโรงเรียนบ้านปงหัวหาดกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายอนิรุธ กาศโอสถโรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
2. นางสาวธนัชพร ตันมาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่แปงกรรมการ
3. นายสุดเขต ฉาใจโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้ากกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายวชิระ กำทองโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะกรรมการ
2. นายคณิต พอจิตโรงเรียนบ้านวังชิ้นกรรมการ
3. นางสาวปริตรา ไชยขันแก้วโรงเรียนบ้านปากกางกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายภาณุรักษ์ วันมหาใจโรงเรียนบ้านปางมะโอกรรมการ
2. นางสาวณพิชญ์ กวางวิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่งกรรมการ
3. นางสาวธิติกานต์ เสริมกลิ่นโรงเรียนบ้านแม่หลู้กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย ใจก๋องแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเลียงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพีร์ระวัชล์ ดอนมงคลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเบอะรองประธานกรรมการ
3. นางวริศรา บรรลือโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
4. นางสาวบุษบา เพิ่มขึ้นโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาววิไลวรรณ หล้าบุญมาโรงเรียนบ้านแม่จองไฟกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ ทะสอนโรงเรียนบ้านแม่กระต๋อมกรรมการ
3. นางสาวอทิตยา นวลอินทร์โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายวีระพันธ์ ไชยบุตรโรงเรียนบ้านค้างปินใจกรรมการ
2. นายลพชัย บัวชุมโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะกรรมการ
3. นายอานนท์ เลี้ยงไกรลาศโรงเรียนบ้านปากปานกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายทศพล ทาวรรณะโรงเรียนบ้านนาพูนกรรมการ
2. นางสาวไอลดา นาเหมืองโรงเรียนบ้านแม่จองไฟกรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ อินจักรโรงเรียนบ้านปางเคาะกรรมการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นางสาวทิพยวรรณ ชมภูหมุดโรงเรียนบ้านสลกกรรมการ
2. นายสุธาวัฒน์ สุวรรณนาคโรงเรียนบ้านน้ำริน ฯกรรมการ
3. นางสาวนิภาวรณ มหาวรรณ์โรงเรียนบ้านแม่แปงกรรมการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายกวีวุฒิ ก่อตันโรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วงกรรมการ
2. นางณปภัช อุ่นจะนำโรงเรียนบ้านปากกางกรรมการ
3. นางสาวปรมา ปวนะฤทธิิ์โรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฏร์สงเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายสายัณ ปิลาผลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อกรรมการ
2. นายธนพล ม่วงทาโรงเรียนบ้านไร่หลวงกรรมการ
3. นายวีระชัย สุรินทรโรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้กรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายโสภณ สุธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังชิ้นกรรมการ
2. นายศิริพงษ์ ผายาวโรงเรียนบ้านประชารัฐกรรมการ
3. นางสาวศิริพร ยานการโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
1. นายกิตติชัย อินต๊ะเสนโรงเรียนบ้านดอนชัยกรรมการ
2. นางภัทธิดา ศรศิริโรงเรียนบ้านนาปลากั้งกรรมการ
3. นายสุปวีย์ ศรีวันทนาสกุลโรงเรียนบ้านปากกจอกวิทยากรรมการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
1. นางสาวโสรยา กาเผือกโรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์กรรมการ
2. นางสาววิลาสินี สีคำโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูลกรรมการ
3. นางสาวอรนลิน ไชยลสีโรงเรียนบ้านนาปลากั้งกรรมการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นายเอกลักษณ์ อินกันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลงกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา ไชยอ้ายโรงเรียนบ้านใหม่ ฯกรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ กันกาโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางนางพิศมัย ดูงามโรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่งกรรมการ
2. นางแสงเดือน แสงสร้อยโรงเรียนเด่นทัพชัยกรรมการ
3. นางสาวมนทิรา เปียงบุญทาโรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วงกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวิมล หนองช้างโรงเรียนบ้านแช่ฟ้ากรรมการ
2. นางเรณู ปัญญาสงค์โรงเรียนบ้านแม่แปงกรรมการ
3. นายขจรศักดิ์ ขัติโยโรงเรียนบ้านวังเลียงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายมนตรี รัตนนิลกุลโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
2. นายเอกภพ จำรูญโรงเรียนบ้านแม่สินกรรมการ
3. นายภาคิน ทิพย์ถาโรงเรียนบ้านแม่บงใต้กรรมการ
4. นายบรรยง จักรแก้วโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
5. นายจักรี เรือนคำโรงเรียนประชารัฐวิทยาคารกรรมการ
6. นายบุญธรรม เพิ่มขึ้นโรงเรียนบ้านปางไฮกรรมการ
7. นายบรรจง แสนหลวงอินทร์โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่องกรรมการ
8. นางสาวปิยะวรรณ ฝายถิ่นโรงเรียนบ้านม่อนกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
1. นายบรรยง จักรแก้วโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
2. นายภาคิน ทิพย์ถาโรงเรียนบ้านแม่บงใต้กรรมการ
3. นายเอกภพ จำรูญโรงเรียนบ้านแม่สินกรรมการ
4. นายมนตรี รัตนนิลกุลโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
5. นายจักรี เรือนคำโรงเรียนประชารัฐวิทยาคารกรรมการ
6. นายบุญธรรม เพิ่มขึ้นโรงเรียนบ้านปางไฮกรรมการ
7. นายบรรจง แสนหลวงอินทร์โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่องกรรมการ
8. นางสาวปิยะวรรณ ฝายถิ่นโรงเรียนบ้านม่อนกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
1. นายบรรยง จักรแก้วโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
2. นายภาคิน ทิพย์ถาโรงเรียนบ้านแม่บงใต้กรรมการ
3. นายเอกภพ จำรูญโรงเรียนบ้านแม่สินกรรมการ
4. นายมนตรี รัตนนิลกุลโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
5. นายจักรี เรือนคำโรงเรียนประชารัฐวิทยาคารกรรมการ
6. นายบุญธรรม เพิ่มขึ้นโรงเรียนบ้านปางไฮกรรมการ
7. นายบรรจง แสนหลวงอินทร์โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่องกรรมการ
8. นางสาวปิยะวรรณ ฝายถิ่นโรงเรียนบ้านม่อนกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายบรรยง จักรแก้วโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
2. นายภาคิน ทิพย์ถาโรงเรียนบ้านแม่บงใต้กรรมการ
3. นายเอกภพ จำรูญโรงเรียนบ้านแม่สินกรรมการ
4. นายมนตรี รัตนนิลกุลโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
5. นายจักรี เรือนคำโรงเรียนประชารัฐวิทยาคารกรรมการ
6. นายบุญธรรม เพิ่มขึ้นโรงเรียนบ้านปางไฮกรรมการ
7. นายบรรจง แสนหลวงอินทร์โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่องกรรมการ
8. นางสาวปิยะวรรณ ฝายถิ่นโรงเรียนบ้านม่อนกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
1. นายบรรยง จักรแก้วโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
2. นายภาคิน ทิพย์ถาโรงเรียนบ้านแม่บงใต้กรรมการ
3. นายเอกภพ จำรูญโรงเรียนบ้านแม่สินกรรมการ
4. นายมนตรี รัตนนิลกุลโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
5. นายจักรี เรือนคำโรงเรียนประชารัฐวิทยาคารกรรมการ
6. นายบุญธรรม เพิ่มขึ้นโรงเรียนบ้านปางไฮกรรมการ
7. นายบรรจง แสนหลวงอินทร์โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่องกรรมการ
8. นางสาวปิยะวรรณ ฝายถิ่นโรงเรียนบ้านม่อนกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายอรุุจิวัฒน์ วิระคำโรงเรียนปากจอกวิทยากรรมการ
2. นางบุหลัน อริยะศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่รังกรรมการ
3. นายชัชวาลย์ กำลังไวโรงเรียนบ้านไร่หลวงกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางชวนพิศ เจริญชัยโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
2. นายฤทธิชัย ทิพบุญโรงเรียนบ้านนาใหม่กรรมการ
3. นางสาวกันต์พิชา สุขทองโรงเรียนบ้านปงท่าข้ามกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสาวสมพิศ อยู่คงโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูลกรรมการ
2. นางสาวอัญชนา ขยายเสียงโรงเรียนบ่อแก้วกรรมการ
3. นายพรเทพ พลอยสีโรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง)กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายธงชัย ไววางโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
2. นายไกรศักดิ์ มีวรรณสุขกุลโรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วงกรรมการ
3. นายนันทิกร ปราบปรามโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวายกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6
1. นางมะลิวรรณ ม้าห้วยโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูลกรรมการ
2. นางสาวจิตติพร หมีเทพโรงเรียนบ้านไร่หลวงกรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา คำป้อโรงเรียนบ้านนาปลากั้งกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพรรษา คำป้อโรงเรียนบ้านนาปลากั้งกรรมการ
2. นางมะลิวรรณ ม้าห้วยโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูลกรรมการ
3. นางสาวจิตติพร หมีเทพโรงเรียนบ้านไร่หลวงกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางจุรี แสนใจยาโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ คำท้าวโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้ากกรรมการ
3. นางสาวกานต์สิณี มะทะโรงเรียนบ้านสลกกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายบดินทร์ กาทองทุ่งโรงเรียนบ้านปากกางกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ สัญญาโรงเรียนบ้านบ้านบ่อแก้วกรรมการ
3. นางจุรี แสนใจยาโรงเรียนบ้่านปินกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวสังเวียน ศรีจันทร์กาศโรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
2. นางสาวกุลนาถ คำสีวาดโรงเรียนอนุสรณ์รัฐประชากรรมการ
3. นางสาวระพีพรรณ หงษ์คำโรงเรียนวัดศรีดอกกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสุมินทร์ อุตระไชยโรงเรียนประชารัฐวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนวรัตน์ จิตบุญเกษมโรงเรียนบ้านป่าไผ่กรรมการ
3. นางสมปาน ทาบัวโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนวรัตน์ จิตบุญเกษมโรงเรียนบ้านป่าไผ่กรรมการ
2. นางทิมธิดา บุญมากโรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วงกรรมการ
3. นางอัมพร เจริญเรืองโรงเรียนบ้านเปาปมดงยางกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวภวิกา มะลิโรงเรียนบ้านแม่รังกรรมการ
2. นางวิภาวรรณ ฝั้นเครือโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
3. นางสาวณชนก แปงอินต๊ะโรงเรียนบ้านค้างปินใจกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางประทุม มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านค้างปินใจกรรมการ
2. นางกมลพรรณ ปราบหงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้ากกรรมการ
3. นางสาวธนัชญา สุยานะโรงเรียนบ้านหาดรั่วกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางประทุม มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านค้างปินใจกรรมการ
2. นางกมลพรรณ ปราบหงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้ากกรรมการ
3. นางสาวธนัชญา สุยานะโรงเรียนบ้านหาดรั่วกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายไชยวุฒิ แสนศิริวงค์โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฏ์)กรรมการ
2. นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วคำแสนโรงเรียนบ้านแม่จองไฟกรรมการ
3. นายไกรศักดิ์ มีวรรณสุขกุลโรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วงกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายไชยวุฒิ แสนศิริวงค์โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฏ์)กรรมการ
2. นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วคำแสนโรงเรียนบ้านแม่จองไฟกรรมการ
3. นายไกรศักดิ์ มีวรรณสุขกุลโรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วงกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวสีดา กำปนาทโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวายกรรมการ
2. นางสาวอรพรรณ บ่อคำโรงเรียนบ้านแม่แปงกรรมการ
3. นางสาวเปรมฤดี กาละวงค์โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่องกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางวันเพ็ญ กาศโอสถโรงเรียนบ้านสลกกรรมการ
2. นางสมปาน ทาบัวโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
3. นางสาวปริญญา โสภารัตนานันท์โรงเรียนบ้านนาหลวงกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางดรุวรรณ จันทร์ชูชื่นโรงเรียนประชารัฐวิทยาคารกรรมการ
2. นางทิมธิดา บุญมากโรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วงกรรมการ
3. นางอัมพร เจริญเรืองโรงเรียนบ้านเปาปมดงยางกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางวิลาวัลย์ ทองคำโรงเรียนบ้านเหล่า (พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
2. นางกัญญ์ณณัฐ นพอมรไพศาลโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมกรรมการ
3. นางรจนา สิมะจารึกโรงเรียนบ้านทุ่งตากล้ากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางพันธุ์เนียร สอนจันทร์โรงเรียนบ้านปงท่าข้ามกรรมการ
2. นางสาวศรีเภา กาศอินตาโรงเรียนบ้านแม่ปานกรรมการ
3. นางสิงคาร จินดาสถนโรงเรียนบ้านาปลากั้งกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางเบญจรุณพร บุญชัยพรโรงเรียนวัดสิทธิวิมลกรรมการ
2. นางแสงเดือน สั่งสอนโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะกรรมการ
3. นางสาวอรพิน ถิ่นการ์โรงเรียนบ้านวังเลียงกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางวจนา ราชสีห์โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูลกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ แก้วทองโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้ากกรรมการ
3. นางพิมพ์ชิฏสุภา หลวงสิงห์โรงเรียนบ้านแม่รังกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายไพศาล สุวรรณเกษมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
2. นายสมเกียรติ แสนบ่อโรงเรียนบ้านปากจอกวิทยากรรมการ
3. นายวิรัตน์ กินรโรงเรียนบ้านแม่แปงกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นายธงชัย เบ้าทองผู้อำนวยโรงเรียนบ้านแช่ฟ้ากรรมการ
2. นายยุทธภูมิ แก้วธรรมโรงเรียนบ้านปิน กรรมการ
3. นายเฉลิมวุฒิ เกษมโรงเรียนบ้านแม่จองไฟกรรมการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายประพันธ์ อินมงคลโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการ
2. นายไตรรัตน์ ถิ่นหลวงโรงเรียนแม่จ๊วะกรรมการ
3. นางอรวรรณ แก้วมาโรงเรียนบ้านเปาปมดงยางกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเทอดเกียรติ เจนชัดโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
2. นายจักรี เรือนคำโรงเรียนประชารัฐวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวอุบลวรรณ แก้วพรมโรงเรียนบ้านแม่จองไฟกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นางกมลลักษณ์ ใจไวโรงเรียนบ้านน้ำแรมกรรมการ
2. นางสุนีย์ ใจสว่างโรงเรียนวัดตอนิมิตรกรรมการ
3. นางสาวอุบลวรรณ แก้วพรมโรงเรียนบ้านแม่จองไฟกรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางนภา เม่นเงินโรงเรียนบ้านไร่หลวงกรรมการ
2. นางนันทนา ชาฎาโรงเรียนบ้านแม่บงเหนือกรรมการ
3. นางสาวเสาวนีย์ จันต๊ะโรงเรียนปากจอกวิทยากรรมการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ สัญญาโรงเรียนบ้านไร่หลวงกรรมการ
2. นายณรงค์ แก้วรัตน์โรงเรียนบ้านนาพูนกรรมการ
3. นายเฟื่องยศ ฝั้นมงคลโรงเรียนประชารัฐวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางนิชาภา อุตรพงษ์โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
2. นายสุภกิจ อุ่นใจโรงเรียนบ้านร่องเสี้ยวกรรมการ
3. นางชาลิสา คุณศิรินันทกุลโรงเรียนบ้านสลกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางสาวสายฝน กาทองทุ่งโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
2. นายชัชวาลย์ กำลังไวโรงเรียนบ้านไร่หลวงกรรมการ
3. นางสาวพรรณธิกา รอบเมืองโรงเรียนบ้านปงท่าข้ามกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางชัญญาภัค เชียงหนุ้นโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่องกรรมการ
2. นางสาวดวงพร พลอยแดงโรงเรียนบ้านไร่หลวงกรรมการ
3. นางธัญญานันท์ เทียนทองโรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายธนเทพ รักปลื้มโรงเรียนบ้านวังเบอะกรรมการ
2. นางณัจยา วงศ์ดาวโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
3. นางเบญรักษ์ ใจเอิบโรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้กรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายธนเทพ รักปลื้มโรงเรียนบ้านวังเบอะกรรมการ
2. นางณัจยา วงศ์ดาวโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
3. นายชาญชัย ใจก๋องโรงเรียนบ้านแม่แปงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางกรรณิการ์ จินะวงค์โรงเรียนเด่นไชยประชานุกุลกรรมการ
2. นางอัจฉริยาภรณ์ ขำฉาโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวายกรรมการ
3. นางสาววารุณี อุตสังโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายประเสริฐ แบ่งทิศโรงเรียนบ้านม่วงคำประธานกรรมการ
2. นางพยอม กาศโอสถโรงเรียนบ้านวังลึกกรรมการ
3. นางสาวแสงแก้ว พอเหมาะโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภวัลย์ ทานัดโรงเรียนสูงเม่นวิทยาคารกรรมการ
2. นายปฎิพันธ์ ขุนบุญโรงเรียนปากจอกวิทยากรรมการ
3. นางสาวอารียา สมิงโรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางณรรฐวรร์ พิระคำโรงเรียนวัดศรีดอกกรรมการ
2. นายสุวรรณ เหล่ากาวีโรงเรียนเด่นไชยประชานุกุลกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ เวียงทองโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางกัลยา คนเที่ยงโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
2. นายอรรณพ วางโตโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่องกรรมการ
3. นายเจนภพ ปัญญาสงค์โรงเรียนบ้านวังเลียงกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายประยูร พอจิตโรงเรียนวัดศรีดอกกรรมการ
2. นางสาวกรวรรณ พันนพพงศ์โรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
3. นางสาวปัทมาภรณ์ เดือนดาวโรงเรียนบ้านแม่รังกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวปัทมาภรณ์ เดือนดาวโรงเรียนบ้านแม่รังกรรมการ
2. นายประยูร พอจิตโรงเรียนวัดศรีดอกกรรมการ
3. นางสาวกรวรรณ พันนพพงศ์โรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ อินทเนตรโรงเรียนบ้านแม่หละป่าป๋วยประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล ใจตำมาโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอภิรักษ์ เมืองแก้วโรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายกฤตเกษม ผัดขันผอ.โรงเรียนบ้านค้างปิ่นใจประธานกรรมการ
2. นางรุ่งฤดี ขุนชุ่มโรงเรียนบ้านศรีดอนไชยกรรมการ
3. นางสาวอิสรยา อึ้งตระกูลโรงเรียนบ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย ภิญโญโรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ประธานกรรมการ
2. นางปวีณา วงค์กัณหาโรงเรียนบ้านแม่รังกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ บุญเกิดโรงเรียนเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายชาญยุทธ อันปัญญาผอ.โรงเรียนบ้านม่วงคำประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ ยะรินทร์โรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
3. นางชลธิดา สังข์ศิริโรงเรียนบ้านแม่ตื้ดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางจันทร์รัศมี กนกรัศมีโรงเรียนบ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรร)กรรมการ
2. นางสุวิดา กาวีโรงเรียนบ้านทุ่งตากล้ากรรมการ
3. นางสาวจิรัสยา วรรณสารโรงเรียนบ้านนาพูนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุพรรณ เกียรติเจริญโรงเรียนบ้านอ้ายลิ่มกรรมการ
2. นางเหรานรี เห-ราโรงเรียนบ้านห้วยลากปืนกรรมการ
3. นางเพลินภัทร เพ็ญธันยาวัฒน์โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุพรรณ เกียรติเจริญโรงเรียนบ้านอ้ายลิ่มประธานกรรมการ
2. นางเหรานรี เห-ราโรงเรียนบ้านห้วยลากปืนกรรมการ
3. นางเพลินภัทร เพ็ญธันยาวัฒน์โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวศิริขวัญ ปัดเปาผอ.โรงเรียนบ้านอ้ายลิ่มประธานกรรมการ
2. นางณัฐภรณ์ สุทธนะโรงเรียนบ้านแม่รังกรรมการ
3. นายสันติ แสนเป็กโรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวเบ็ญจวรรณ ใจกลมบ้านนาตุ้มกรรมการ
2. นางนงคราญ จิตรัตน์โรงเรียนบ้านป่าไผ่กรรมการ
3. นางฐิติมา คณะภักดิ์โรงเรียนบ้านแหลงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางลัดดา วัฒนาสัจจานุกุลผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งตากล้าประธานกรรมการ
2. นายปิยะวัฒน์ วงศ์ทนะโรงเรียนบ้านวังเบอะกรรมการ
3. นางสาวดวงกมล ประมาณโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่องกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางลัดดา วัฒนาสัจจานุกุลผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งตากล้าประธานกรรมการ
2. นายปิยะวัฒน์ วงศ์ทนะโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวดวงกมล ประมาณโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่องกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสฐาน ลังกาเทพโรงเรียนบ้านแม่ขมิงประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิดา กิจสวนโรงเรียนบ้านแม่หลู้กรรมการ
3. นายพชร ใจยะสารโรงเรียนประชารัฐวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางจริญา มีใจโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวชวลี เวียงทองโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางสาวฐิติชญา ดอกแก้วโรงเรียนบ้านชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางจินตนา ทรงธรรมโรงเรียนดอนแก้วประธานกรรมการ
2. นายเรืองเดช หนองแสโรงเรียนบ้านป่ายุบกรรมการ
3. นายอนุชิต โปร่งใจโรงเรียนบ้านแม่กระต๋อมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางจินตนา ทรงธรรมโรงเรียนดอนแก้วกรรมการ
2. นายเรืองเดช หนองแสโรงเรียนบ้านป่ายุบกรรมการ
3. นายอนุชิต โปร่งใจโรงเรียนบ้านแม่กระต๋อมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางศิริกานต์ แบ่งทิศโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ประสมสุขโรงเรียนบ้านนาใหม่กรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ไชยขันแก้วโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ จุงประดิษฐ์โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่องประธานกรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ ชิตะวงค์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางสาวภัทราภรณ์ สัตพนพันธุ์โรงเรียนบ้านหาดรั่วกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายณฐพล ไพบูลย์สิริวัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดา เนื่องพืชโรงเรียนบ้านนาพูนกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ไชยขันแก้วโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายณฐพล ไพบูลย์สิริวัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางสาวแสงดา เนื่องพืชโรงเรียนบ้านนาพูนกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ไชยขันแก้วโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายณฐพล ไพบูลย์สิริวัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดา เนื่องพืชโรงเรียนบ้านนาพูนกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ไชยขันแก้วโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายณฐพล ไพบูลย์สิริวัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดา เนื่องพืชโรงเรียนบ้านนาพูนกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ไชยขันแก้วโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายณฐพล ไพบูลย์สิริวัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดา เนื่องพืชโรงเรียนบ้านนาพูนกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ไชยขันแก้วโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายณฐพล ไพบูลย์สิริวัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดา เนื่องพืชโรงเรียนบ้านนาพูนกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ไชยขันแก้วโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายณฐพล ไพบูลย์สิริวัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดา เนื่องพืชโรงเรียนบ้านนาพูนกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ไชยขันแก้วโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายณฐพล ไพบูลย์สิริวัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดา เนื่องพืชโรงเรียนบ้านนาพูนกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ไชยขันแก้วโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายณฐพล ไพบูลย์สิริวัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดา เนื่องพืชโรงเรียนบ้านนาพูนกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ไชยขันแก้วโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายณฐพล ไพบูลย์สิริวัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดา เนื่องพืชโรงเรียนบ้านนาพูนกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ไชยขันแก้วโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายณฐพล ไพบูลย์สิริวัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดา เนื่องพืชโรงเรียนบ้านนาพูนกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ไชยขันแก้วโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ อินทเนตรผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วยกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอภิรักษ์ เมืองแก้วโรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายณัฐพล ใจตำมาโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวกัลยา ต๊ะมะครุธโรงเรียนบ้านสลกกรรมการ
2. นางสุนทรี สัญญาโรงเรียนบ้านปากปานกรรมการ
3. นางสาวปัทมาภรณ์ เดือนดาวโรงเรียนบ้านแม่รังกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวกัลยา ต๊ะมะครุธโรงเรียนบ้านสลกกรรมการ
2. นางสุนทรี สัญญาโรงเรียนบ้านปากปานกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางวรวรรณ เบ้าทองโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
2. นางสาวสิริรัญญา กรรณิกาโรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วงกรรมการ
3. นายวชิรวัฒน์ กาศเจริญโรงเรียนวัดสร่างโศกกรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางพนิดา วงศ์ราชโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
2. นางสาวฐิติชญา ดอกแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วยกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา ลือโฮ้งโรงเรียนบ้านบ่อกรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงกมล บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านแช่ฟ้ากรรมการ
2. นายภาสพล สุขวาจาโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูลกรรมการ
3. นายภูเบศวร์ เดือนเพ็ญโรงเรียนบ้านแม่รังกรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางอังศุมาศ กุลดิลกโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
2. นางผกาทิพย์ ตันยงค์โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อมกรรมการ
3. นางสาวนภัสรา ถูกจิตต์โรงเรียนบ้านพระหลวงกรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวเนาวรัตน์ คำอุดโรงเรียนบ้านปากกางกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิพย์ กาวีวนโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวายกรรมการ
3. นางสาวโชติกาญจน์ ญาณปัญญาโรงเรียนบ้านหาดรั่วกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางนิภารัตน์ ชำนาญโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูลกรรมการ
2. นางวรินทร์ดา วรินทร์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
3. นางคณาพร สิงคิบุตรโรงเรียนสูงเม่นวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นางจิตรา สถิตย์เกียรติโรงเรียนบ้านวังเบอะกรรมการ
2. นางสาวพรสวรรค์ แก้วธรรมานุกูลโรงเรียนวัดศรีดอกกรรมการ
3. นางอัชรี ปัญนะราศรีโรงเรียนบ้านปากกางกรรมการ
4. นางสาวสายน้ำผึ้ง อินแสนโรงเรียนบ้านวังเลียงกรรมการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทร์จิราภรณ์ ผูกพันธุ์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
2. นางสาวศิรชานา กาศโอสถโรงเรียนบ้านปากจอกกรรมการ
3. นายรัฐพล เครือสนธิ์โรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
4. นางสาวรัตติการ เวชขลังโรงเรียนบ้านค้างปินใจกรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวแคทลียา แก้วธรรมโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
2. นางสาวดวงกมล ชลอโรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้กรรมการ
3. นางสาววชิรญาณ์ วัฒนสัจจานุกูลโรงเรียนบ้านทุ่งตากล้ากรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวแคทลียา แก้วธรรมโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
2. นางสาวดวงกมล ชลอโรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้กรรมการ
3. นางสาววชิรญาณ์ วัฒนสัจจานุกูลโรงเรียนบ้านทุ่งตากล้ากรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายชาติชาย ชาติพินิจโรงเรียนบ้านน้ำแรม (รัฐราษฎร์อนุเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ ถือแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาววลินดา รสชาโรงเรียนบ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา)กรรมการ
4. นางสาวนิลรัตน์ สุรีย์โรงเรียบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นายอัศวิน งามดีโรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
6. นายชาญโชค ศรีนิกรโรงเรียนปากจอกวิทยากรรมการ
7. นายเอกลักษณ์ ฆ้องชัยโรงเรียนบ้านวังเบอะกรรมการ
8. นายอนุพงศ์ ใจเปี้ยโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร)กรรมการ
9. นางทัศนีย์ จันทร์ป้อมโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายศรีพจน์ เชียงวงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ เหล็กทั่งโรงเรียนบ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร)รองประธานกรรมการ
3. นายสง่า พุ่มพวงโรงเรียนวัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์)กรรมการ
4. นายนายบุญมี เหลาธรรมโรงเรียนบ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
5. นายเฉลิมวุฒิ เกษมโรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
6. นางนิภาพร ทากัณทวงค์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้ากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายชาญณรงค์ จันทร์ป้อมโรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายไชยา ฟั่นเฟือยโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูลกรรมการ
3. นายสมเกียรติ แสนบ่อโรงเรียนปากจอกวิทยากรรมการ
4. นายประพันธ์ อินมงคลโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีพีร์ระวัชล์ ดอนมงคลโรงเรียนบ้านวังเบอะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายศราวุธ เครื่องแก้วโรงเรียนประชารัฐวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ วรรณาโรงเรียนบ้านวังลึกกรรมการ
3. นายบุญธรรม เพิ่มขึ้นโรงเรียนบ้านปางไฮกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายศราวุธ เครื่องแก้วโรงเรียนประชารัฐวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ วรรณาโรงเรียนบ้านวังลึกกรรมการ
3. นายบุญธรรม เพิ่มขึ้นโรงเรียนบ้านปางไฮกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นางสาวจารุวรรณ ธะวิชัยโรงเรียนบ้านดอนแก้วประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ แก้วมาโรงเรียนบ้านเปาปมดงยางกรรมการ
3. นางรุ่งทิวา เจริญมงคลรัตน์โรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางฐานะมาศ วรายุโรงเรียนบ้านสบสายประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนาภรณ์ สีขาวโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้ากกรรมการ
3. นางพรรณกร สุภาแก้วโรงเรียนบ้านแม่ปานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางนาตยา วัฒนนิธิกุลโรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวนรีรัตน์ ตาขันโรงเรียนบ้านแม่รังกรรมการ
3. นางสาวอภิชญา สีตะวันโรงเรียนบ้านสลกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางประดับ สำลีโรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางพรพันธ์ ท้วมแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้ากกรรมการ
3. นางสุจิตรา ก่อกองโรงเรียนวัดตอนิมิตรกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายกันตภูมิ ธนานุศักดิ์โรงเรียนบ้านไร่หลวงกรรมการ
2. นายเกษมสันต์ ยะตินันท์โรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพันธ์ มาลีโรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง)กรรมการ
2. นางไพรวัลย์ วรสารโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
1. นางศิริพร นะทีสีโรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
2. นายฤทธิกร ทองดอกโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ แสงสว่างโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นายธีระวัฒน์ จันแก้วโรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้กรรมการ
2. นางนนทลี ใจจะดีโรงเรียนบ้านแม่ปานกรรมการ
3. นายกษรัช ปุญชุพิศาลอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายธีระวัฒน์ จันแก้วโรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้กรรมการ
2. นางนนทลี ใจจะดีโรงเรียนบ้านแม่ปานกรรมการ
3. นายกษรัช ปุญชุพิศาลโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ เวียงชัยโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้ากกรรมการ
2. นายมั่นคง มีเหลือโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวายกรรมการ
3. นางพรทิพย์ ฆ้องชัยโรงเรียนบ้านวังเบอะกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายนทีกุล มุลิกาโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวายกรรมการ
2. นายณัฐภูมิ ฉาใจโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูลกรรมการ
3. นายเกษมสันต์ ยะตินันท์โรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายนทีกุล มุลิกาโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวายกรรมการ
2. นายณัฐภูมิ ฉาใจโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูลกรรมการ
3. นายเกษมสันต์ ยะตินันท์โรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายพัลลภ ธิจีณกุลโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการ
2. นายลอราช จองนันตาโรงเรียนบ้านปากกางกรรมการ
3. นางสาวนพรัตน์ ศักลอโรงเรียนบ้านนาพูนกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายไกรเลิศ วงศ์สิงห์โรงเรียนบ้านนาปลากั้งกรรมการ
2. นางสาวณัฐธยาน์ ทองกกโรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวมีนวิกา อุดมพิทักษ์เดชาโรงเรียนบ้านแม่แปงกรรมการ
2. นายพัฒนพงษ์ สุทธวงศ์โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วงกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวมีนวิกา อุดมพิทักษ์เดชาโรงเรียนบ้านแม่แปงกรรมการ
2. นายพัฒนพงษ์ สุทธวงศ์โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วงกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายกษรัช ปุญชุพิศาลโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการ
2. นายเจนพนธ์ จันทร์เชื้อสพป.แพร่ เขต 2กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายเจนพนธ์ จันทร์เชื้อสพป.แพร่ เขต 2กรรมการ
2. นายกษรัช ปุญชุพิศาลโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. นายเจนพนธ์ จันทร์เชื้อสพป.แพร่ เขต 2กรรมการ
2. นายกษรัช ปุญชุพิศาลโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางอำภา กาศสนุกโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
2. นางนัยนา รัตนาภรณ์โรงเรียนบ้านสลกกรรมการ
3. นางสดศรี พุ่มพวงโรงเรียนบ้านดอนชัยกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางอำภา กาศสนุกโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
2. นางนัยนา รัตนาภรณ์โรงเรียนบ้านสลกกรรมการ
3. นางสดศรี พุ่มพวงโรงเรียนบ้านดอนชัยกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางบัวผิน ธรรมโทโรงเรียนบ้านวังเบอะกรรมการ
2. นายประเสริฐ แบ่งทิศโรงเรียนม่วงคำกรรมการ
3. นายเชีย ถือแก้วโรงเรียนบ้านนาพูนกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางศิริกานต์ แบ่งทิศโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
2. นางพิกุล บุญสูงโรงเรียนบ้านหาดรั่วกรรมการ
3. นางอรัญญา สัญหาภิรมย์กุลโรงเรียนประชารัฐวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสิริกานต์ แบ่งทิศโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
2. นางพิกุล บุญสูงโรงเรียนบ้านหาดรั่วกรรมการ
3. นางอรัญญา สัญหาภิรมย์กุลโรงเรียนประชารัฐวิทยาคารกรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายภูเบศวร์ เดือนเพ็ญโรงเรียนบ้านแม่รังกรรมการ
2. นายจุฑากร เคราะห์ดีโรงเรียนบ้านหาดรั่วกรรมการ
3. นางจรูญลักษณ์ สวนป่าโรงเรียนบ้านนาปลากั้งกรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายภูเบศวร์ เดือนเพ็ญโรงเรียนบ้านแม่รังกรรมการ
2. นายจุฑากร เคราะห์ดีโรงเรียนบ้านหาดรั่วกรรมการ
3. นางจรูญลักษณ์ สวนป่าโรงเรียนบ้านนาปลากั้งกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายพชร ใจยะสารโรงเรียนประชารัฐวิทยาคารกรรมการ
2. นายจิรทิปต์ สถานอุ่นโรงเรียนบ้านแม่กระต๋อมกรรมการ
3. นางสาวปัทมาภรณ์ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านวังเลียงกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางอุดมพร ไขรัศมีโรงเรียนบ้านค่างามกรรมการ
2. นายปัญญา แก้วมุกดาโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
3. นางสาวศรัณย์ภรฑ์ หงษ์ใจสีโรงเรียนบ้านนาพูนกรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวกุลณา ครูขจรโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่องกรรมการ
2. นางธนาพร ไชยแก้วโรงเรียนบ้านแม่บงใต้กรรมการ
3. นางสาวอารียา สมิงโรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้กรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวกุลณา ครูขจรโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่องกรรมการ
2. นางธนาพร ไชยแก้วโรงเรียนบ้านแม่บงใต้กรรมการ
3. นางสาวอารียา สมิงโรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้กรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายอินสม หลีวัฒนานุกุลโรงเรียนบ้านแม่รังกรรมการ
2. นางพลอยพัตน์ สุวรรณเนตรโรงเรียนบ้านแม่หละป่าป๋วยกรรมการ
3. นางพัชรีกร บุญชุมโรงเรียนบ้านวังเบอะกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายอินสม หลีวัฒนานุกุลโรงเรียนบ้านแม่รังกรรมการ
2. นางพลอยพัตน์ สุวรรณเนตรโรงเรียนบ้านแม่หละป่าป๋วยกรรมการ
3. นางพัชรีกร บุญชุมโรงเรียนบ้านวังเบอะกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นางสายสมร ดาแว่นโรงเรียนบ้านแม่หละป่าป๋วยกรรมการ
2. นางวาสนา อินสมโรงเรียนบ้านทุ่งตากล้ากรรมการ
3. นางสาวนุจรินทร์ อินปวกโรงเรียนบ้านแม่กระต๋อมกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางสายสมร ดาแว่นโรงเรียนบ้านแม่หละป่าป๋วยกรรมการ
2. นางวาสนา อินสมโรงเรียนทุ่งตากล้ากรรมการ
3. นางสาวนุจรินทร์ อินปวกโรงเรียนบ้านแม่กระต๋อมกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายสมัย เจริญเรืองโรงเรียนบ้านเค็มกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ กาศโอสถโรงเรียนบ้านสลกกรรมการ
3. นางดารุวรรณ จันทร์ชูชื่นโรงเรียนประชารัฐวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายสมัย เจริญเรืองโรงเรียนบ้านเค็มกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ กาศโอสถโรงเรียนบ้านสลกกรรมการ
3. นางดารุวรรณ จันทร์ชูชื่นโรงเรียนประชารัฐวิทยาคารกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางละเอียด ก่อกองโรงเรียนบ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพชรวดี อินทรโกศลโรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฏ์)กรรมการ
3. นางสิรินันท์ หล้าภิละโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมกรรมการ
4. นางสาวดวงนภา สายสินธุ์โรงเรียนบ้านร่องเสี้ยวกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสมพัฒ นันตาโรงเรียนบ้านนาตุ้มประธานกรรมการ
2. นางสาววิกัลยา แก้วเกิดโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ หมื่นชัยโรงเรียนบ้านแม่กระต๋อมกรรมการ
4. นางเปมิกา เทพสาธรโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรัญญา สัณหาภิรมณ์กูลโรงเรียนประชารัฐวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางฐานมาศ วรายุโรงเรียนบ้านสบสายกรรมการ
3. นางทัศนวรรณ ธรรมศานติบูรณ์โรงเรียนบ้านสลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุพิชญ์ชญา ค้าไม้โรงเรียนบ้านปากกางประธานกรรมการ
2. นางวิภาวี เรือนปกโรงเรียนบ้านห้วยกูดกรรมการ
3. นายประสิทธิ์พงศ์ วงค์เเก้วโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุพิชญ์ชญา ค้าไม้โรงเรียนบ้านปากกางประธานกรรมการ
2. นางวิภาวี เรือนปกโรงเรียนบ้านห้วยกูดกรรมการ
3. นายประสิทธิ์พงศ์ วงค์เเก้วโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางระวีวรรณ มะนุ่นโรงเรียนบ้านศรีดอนไชยประธานกรรมการ
2. นางการะเกด กันทะเขียวโรงเรียนบ้านดอนมุลกรรมการ
3. นางทิพวรรณ เมฆินโรงเรียนบ้านเค็มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางระวีวรรณ มะนุ่นโรงเรียนบ้านศรีดอนไชยประธานกรรมการ
2. นางการะเกด กันทะเขียวโรงเรียนบ้านดอนมุล กรรมการ
3. นางทิพวรรณ เมฆินโรงเรียนบ้านเค็มกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวณัฐศิริชากรณ์ บุญช่วยเสริมโรงเรียนบ้านปากกางประธานกรรมการ
2. นางฐิติมา คณะภักดิ์โรงเรียนบ้านเเหลงกรรมการ
3. นางเมธ์วดี ไววางโรงเรียนเเม่สินกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางนุชจรี เกี่๋ยงคำโรงเรียนวัดศรีดอกประธานกรรมการ
2. นางสาวนรีรัตน์ ตาขันโรงเรียนบ้านแม่รังกรรมการ
3. นางสาวจีระพา มีมากโรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนุชจรี เกี่๋ยงคำโรงเรียนวัดศรีดอกประธานกรรมการ
2. นางสาวนรีรัตน์ ตาขันโรงเรียนบ้านแม่รังกรรมการ
3. นางสาวจีระพา มีมากโรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางนุชจรี เกี่๋ยงคำโรงเรียนวัดศรีดอกประธานกรรมการ
2. นางสาวนรีรัตน์ ตาขันโรงเรียนบ้านแม่รังกรรมการ
3. นางสาวจีระพา มีมากโรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางนุชจรี เกี่๋ยงคำโรงเรียนวัดศรีดอกประธานกรรมการ
2. นางสาวจิระพา มีมากโรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่งกรรมการ
3. นางสาวนรีรัตน์ ตาขันโรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวนิลรัตน์ สุรีย์โรงเรียนบ้านดอนมุลประธานกรรมการ
2. นางสาวขุติมา โสภากุลโรงเรียนประชุารัฐวิทยากรรมการ
3. นางสุนารี เมฆกวาวโรงเรียนบ้านเช่ฟ้ากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนุชจรี เกี่๋ยงคำโรงเรียนวัดศรีดอกประธานกรรมการ
2. นางสาวนรีรัตน์ ตาขันโรงเรียนบ้านแม่รังกรรมการ
3. นางสาวจีระพา มีมากโรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางนุชจรี เกี่๋ยงคำโรงเรียนวัดศรีดอกประธานกรรมการ
2. นางสาวนรีรัตน์ ตาขันโรงเรียนบ้านแม่รังกรรมการ
3. นางสาวจีระพา มีมากโรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศรีมล โกมลรัตน์โรงเรียนบ้านปินประธานกรรมการ
2. นางวรรษพร พร้อมธนพันธ์ุโรงเรียนบ้านวังเลียงกรรมการ
3. นางสาวฤทัย เยาวพันธ์โรงเรียเนเด่นทัพชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางศรีมล โกมลรัตน์โรงเรียนบ้านปินประธานกรรมการ
2. นางวรรษพร พร้อมธนพันธ์ุโรงเรียนบ้านวังเลียงกรรมการ
3. นางสาวฤทัย เยาวพันธ์โรงเรียนบ้านเด่นทัพชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ จุงประดิษฐ์โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่องประธานกรรมการ
2. นายธนารักษ์ ราชจินดาโรงเรียนบ้านหาดรั่วกรรมการ
3. นางสาวพรชนก เรือนเเก้วโรงเรียนบ้านเหลงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศรีมล โกมลรัตน์โรงเรียนบ้านปินประธานกรรมการ
2. นางวรรษพร พร้อมธนพันธ์บ้านวังเลียงกรรมการ
3. นางสาวฤทัย เยาวพันธ์โรงเรียนเด่นทัพชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอภิญญา วงศ์เรื่อนโรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางจินดา กันทะสอนโรงเรียนบ้านเเม่รังกรรมการ
3. นางอรุณี อุดคำมีโรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุทธิชัย ณ น่านโรงเรียนบ้้านค้างตะนะประธานกรรมการ
2. นายเริงชัย เหมืองหม้อโรงเรียนอนุสรณ์รัฐประชากรรมการ
3. นายพัลลภ ธีจิณกุลโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุทธิชัย ณ น่านโรงเรียนบ้านค้างตะนะประธานกรรมการ
2. นายเริงชัย เหมืองหม้อโรงเรียนอนุสรณ์รัฐประชากรรมการ
3. นายพัลลภ ธีจิณกุลโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุทธิชัย ณ น่านโรงเรียนบ้านค้างตะนะประธานกรรมการ
2. นายเริงชัย เหมืองหม้อโรงเรียนอนุสรณ์รัฐประชากรรมการ
3. นายพัลลภ ธีจิณกุลโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเสกสรร บุญยืนโรงเรียนบ้านเเม่จองไฟประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพร อุดคำมีโรงเรียนบ้านหาดรั่วกรรมการ
3. นายศราวุธ ใจจะดีโรงเรียนบ้านเเม่ปานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเสกสรร บุญยืนโรงเรียนบ้านเเม่จองไฟประธานกรรมการ
2. นายนายสิทธิพร อุดคำมีโรงเรียนบ้านหาดรั่วกรรมการ
3. นายศราวุธ ใจจะดีโรงเรียนบ้านเม่ปานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจุรี แสนใจยาโรงเรียนบ้านน้ำรินประธานกรรมการ
2. นางสาวปริญญา โสภารัตนานันท์โรงเรียนบ้านนาหลวงกรรมการ
3. นางสาวโพธิ์ทอง สันต์สวัสดิ์โรงเรียนบ้านเเม่จองไฟกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอุดมพร ไขรัศมีโรงเรียนบ้านค่างามประธานกรรมการ
2. นางเเสงเดือน ทาขัดโรงเรียนนาตุ้มกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ ทนันชัยโรงเรียนบ้านนาหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมนตรี ถาบูรณะพงศ์พันธ์โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วงประธานกรรมการ
2. นางนาตยา วัฒนนิธิกุลโรงเรียนบ้านใหม่ (สมบัติทวีประชาสรรค์)กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ คำท้าวโรงเรียนชุมชนบ้านเเม่ป้ากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมนตรี ถาบูรณะพงศ์พันธ์โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วงประธานกรรมการ
2. นางนาตยา วัฒนนิธิกุลโรงเรียนบ้านใหม่ (สมบัติทวีประชาสรรค์)กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ คำท้าวโรงเรียนชุมชนบ้านเเม่ป้ากกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจารุวรรณ วางโตโรงเรียนบ้้านนาอุ่นน่องประธานกรรมการ
2. นางเจษฎาภร สมรโรงเรียนบ้านเเม่หลู้กรรมการ
3. นางพรรณกร สุภาเเก้วโรงเรียนบ้านเเม่ปานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจารุวรรณ วางโตโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่องประธานกรรมการ
2. นางเจษฎาภร สมรโรงเรียนบ้านเเม่หลู้กรรมการ
3. นางพรรณกร สุภาเเก้วโรงเรียนบ้านเเม่ปานกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายสานิตย์ โลหะ โทรศัพท์ 0979236516, นายชวเลิศ สิทธิพัฒนา โทรศัพท์ 0818817732, นางสาวกัลยา สุรีย์ โทรศัพท์ 0922469293, นางสาวนิตยา วรรณรัตน์ โทรศัพท์ 0842235046Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]