งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 70   สพป. แพร่เขต 1

ผลการแข่งขันเมนูด้านซ้ายเป็นผลของปี62
งดใช้งาน ให้ใช้ ผลปัจจุบันด้านล่างนี้แทน
หรือผลหน้าสนามแข่งขัน

link  ประกาศผลการแข่งขัน 

https://prezi.com/view/qIgqkUyC2UIlD2ReMdSg/

ด่วน !!! แจ้งครูผู้ควบคุมทีมทุกทีมในวันแข่งขันให้นักเรียนเตรียมบัตรประชาชน
เพื่อยื่นให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ณ สนามแข่งขัน เนื่องจากปีนี้
ไม่สามารถบัตรประจำตัวนักเรียนได้  

 
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดภาพยนต์สั้น กำหนดส่งผลงาน

บทภาพยนต์ จำนวน 5 เล่ม ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565  
ส่งที่ ศน วิมลสิริ ประเทือง กลุ่มนิเทศ ฯ สพป.แพร่ เขต 1 โทร 0949395449

 

แจ้ง Admin  เครือข่าย ทาง Admin กลาง  ปิดระบบแก้ไขทุกรายการ  หากมีการเปลี่ยนแปลง
ขอให้ทำเป็นเอกสารไปยื่น ณ  สถานที่แข่งขัน  หรือ สามารถติดต่อ ศน. พนิดา ได้โดยตรง
ครับ  ขอบคุณครับ 
 แจ้ง website  ไม่สามารถเปลี่ยนหัวเว็บไซด์ได้ เนื่องจากใช้ระบบเก่า   (ระบบใหม่ สพฐ. ยังไม่ดำเนินการส่งมาให้)  เมนูบางอย่างจึงไม่สมบูรณ์  เช่น 1.หัวเว็บไซด์ 2.ระบบพิมพ์บัตรประจำตัวของทุกคนทุกกิจกรรม  3. ระบบรายงานผลการแข่งขัน ออนไลด์ (ใช้เว็บไซด์อื่น)     
 

คำสั่่งรวม  และ แยกตามสาระต่าง ๆ     คลิกที่นี่
ตารางการประชุมคณะกรรมการตัดสิน   คลิกที่นี่

เกณฑ์การแข่งขันใหม่ครั้งที่ 70 
https://drive.google.com/drive/folders/14rX_UjuRtS7xgPUruXuOocMqHL0RIDT3?usp=sharing

            เว็บไซด์บริหารจัดการเครือข่ายต่าง ๆ          

 
 
 
 
  
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
     
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  10 พฤศจิกายน 2565
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 10 พฤศจิกายน  2565
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู   ไม่มีการพิมพ์บัตร
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 18 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม  2565
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน (ไม่ใช่เว็บนี้) 
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน  ทีมงานส่ง เป็นไฟล์ผ่านไลน์ ให้ปริ้นตามผลการแข่งขัน (หรือเป็นอย่างอื่น) 
------------------------------------
link  ประกาศผลการแข่งขัน 
https://prezi.com/view/qIgqkUyC2UIlD2ReMdSg/
วัน เดือน ปี รายการ ผู้รับผิดชอบ สถานที่ กลุ่มเครือข่ายการศึกษา
27 ต.ค. 2565 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน /ประธานกลุ่มเครือข่ายกลุ่มส่งเสริม กลุ่มนิเทศฯ ชี้แจงรายละเอียด   สพป.แพร่ เขต 1
(ห้องประชุมสักทอง)
 
7 -10 พ.ย. 2565 กลุ่มเครือข่ายส่งตัวแทนเข้าระบบ   สพป.แพร่ เขต 1
 
 
1-11 พ.ย. 2565 ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระส่งรายชื่อคณะกรรมการตัดสินฯ
ตารางแข่งขัน ให้ ศน.ภณิดา /นางรัชนี  ข้ามสาม
  สพป.แพร่ เขต 1
 
 
11 พ.ย.2565 ประชุมคณะกรรมการลงทะเบียนและรายงานผล   สพป.แพร่ เขต 1
ห้องยมหิน
 
15 พ.ย. 2565 ประชุมคณะกรรมการตัดสินฯ  
 
สพป.แพร่ เขต 1  
18 – 19 พ.ย. 2565
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นางสาวกนิษฐ์กานต์ พันธุ์เลิศเมธี
นายกฤษกร  กองคำ 
นางวิมลสิริ  ประเทือง
นายสรวิชญ์  บัลลังก์นาค
สพป.แพร่ เขต 1
 
พญาพล
 
19 พ.ย. 2565
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
นางสาวบุษยมาศ  แบ่งทิศ
นายพนมรัตน์  ชาติสิงห์ทอง
นางเพ็ญศรี  ชัยรัตน์
โรงเรียนวัดเหมืองค่า
อนุบาลแพร่
ยมเหนือ
 
23 พ.ย. 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา นายฐิติภัทร์  ฐิตะภัทรพงศ์
นายสรวิชญ์  บัลลังก์นาค
สพป.แพร่ เขต 1
 
เบญจมิตร
 
24 พ.ย. 2565
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
นางวิมลสิริ  ประเทือง
นายภาณุวงศ์  ชัยวร
นางสิรินภรณ์ เวียงอินทร์
สพป.แพร่ เขต 1
 
สองฝั่งสามัคคี
 
 
25 พ.ย. 2565
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
นางเพ็ญพิชชา  ตันกุระ
นางภัทราวรรณ วงศ์พระยา
นางรุ่งนภา  จันทร์ดง
โรงเรียนวัดเหมืองค่า
 
มิ่งเมือง
 
26 พ.ย. 2565
 
คอมพิวเตอร์ นายฐิติภัทร์  ฐิตะภัทรพงศ์
นายสรวิชญ์  บัลลังก์นาค
นางจรรมณี  เฮงห่อ
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ เอกชน
26 พ.ย. 2565
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 
 
นายฐิติภัทร์  ฐิตะภัทรพงศ์
นายสรวิชญ์  บัลลังก์นาค
นางจรรมณี  เฮงห่อ
สพป.แพร่ เขต 1
 
มิ่งเมือง
 
28 พ.ย. 2565
29 พ.ย. 2565
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นักบิน/หุ่นยนต์
นางภณิดา  ทองประไพ
นางวิมลสิริ  ประเทือง
นางอัจฉรา  กาศเจริญ
นางสุธิดา โสภารัตน์
นายสรวิชญ์  บัลลังก์นาค
ว่าที่ร้อยตรีเจตนิพัทธ์ ปลาเงิน
สพป.แพร่ เขต 1
/ อบจ.แพร่
 
ช่อแฮ - นาจักร
ยมเหนือ
30 พ.ย. 2565
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
 
 
นางกัลย์ณภัส  ถุงคำ
นางสาวจิรฐา  ศรีภานุมาต
นายพงษ์พันธ์  ชัยรัตน์
นางเพ็ญศรี  ชัยรัตน์
 
สพป.แพร่ เขต 1
/ อบจ.แพร่/
 
 
ผานางคอย
1 ธ.ค. 2565
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นายกรัณฑ์  สมจิตต์
นางภณิดา  ทองประไพ
สพป.แพร่ เขต 1 หนองม่วงไข่
2 ธ.ค. 2565 การศึกษาพิเศษเรียนรวม นายอุเทน  วีระคำ
นางกัลย์ณภัส  ถุงคำ
นางเพ็ญศรี  ชัยรัตน์
สพป.แพร่ เขต 1
 
ผานางคอย
 
6 ธ.ค. 2565 การศึกษาปฐมวัย
 
นางภณิดา  ทองประไพ
นางสาวจิรฐา  ศรีภานุมาต
สพป.แพร่ เขต 1
 
หนองม่วงไข่

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 112
จำนวนทีม 758
จำนวนนักเรียน 1,548
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,126
จำนวนกรรมการ 925
ครู+นักเรียน 2,674
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,599
ประกาศผลแล้ว 0/235 (0.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 47
เมื่อวาน 136
สัปดาห์นี้ 681
สัปดาห์ที่แล้ว 520
เดือนนี้ 2,642
เดือนที่แล้ว 7,473
ปีนี้ 2,642
ทั้งหมด 285,797